Goudsche Courant, woensdag 17 april 1872

tfffmts dat door de beide advocaten mrs van Blnricum en Faber de zaksa in t brecde werden behandeld lag nietj aan hm gaarne bod hg de gerechtszaal van de nerberg afgescheiden maar dit kon hy niel verandereu dat hij de uiispraak aor de eene zaak langer dan gewoonlijk oitstelde was omdat Ujj de belaug ryke en nieuwe rechtskwestie wiUe bestudeeren en dat vorderde éenigea tijd Ce heer f Blarienm voegt dairbü een aallrijien waarin lijj oor i4 o kantonreehtet de partij apneea di en aantoont boe natuUrlyk het ie dat een advocaat moet wachteq tot eene hem voorgaaijde zaak is afgedaan wible de heer Ffber niet in de gelagkamer waebteb r wimii ket andei vertrekken te bekomea Dot de kantoareohterKha aa 11 tot ww zitting te hebben gehouden eene kleine pan e nam en Istt nog even ia billijk vooral al men nagaat dat de zittiug tot zeven uur duurde terwijl de heer Fabe r ileu jrechter van 3 tot 6 uur bezig hield Vit Wageiifagen schrijft men 4d 1 2 Aprilt Derer 4a n n u wege de heèreo van 4 Oitwelant en Mdntiju indere opaeminj en ged n van bet omtrek van Wag ninged en Khenen an deu ootworpeu spoorweg tussehen terrein in fli ten behoetei te kondigen s Morjfens ten 7 j r wed ea Briel it Boneo dour de Watergeuaen die ziob dapper van ibilue taak knrtea i Daarna begun ten S j ure de optocht ran het dorp tot het stutionsterrein Tooraf egaan door de sohoolkiodacn die na eenijie resstliedéreu te hebben gezonf en van daar weder schoofwaartskeeideo waar tq door de schoolsommissie irerden onthaald op krentebroodjes koek en ohocolademelk en ieder eene feeatplait e en ka kj outviiif erianetiBKinan de inneming Tan den Bnel en den tachtigjarigen oorlog De optocht bestond uit een dertigtal watergeuzen allen geoostuoieeni et gewapend met gewt ren sabels bqlen en kn ÉBlan een teetigtal paurdajdetain het wit gecostuineehl met om a arpi om het li eit oraojemutsen op t hoofj eene rijdende mu iektcnt met twaalf muzikanten dle gedurende den optocht gepaste raderlaudsche liedeta de leii hoeren n wagen met oranje reraierd jwaarin eeuige leden der camnissie waren gezeten geTqlgJ iluor ecnig voet ulk Id den namiddag hndilen eenige volksTrrmakeigkjheden plaats s s mastklimmeu koekhappen boeg sprietioopeu ztikloopeo enz dat een byzuuder groi genoegen aan de menigte rerscK Fte Tóén de arond begon te rullen werden biet ef daar praobtige i luniinatiën ontstoken s ATondi ten 7 ure went een oonoert gegereSten huize r in den heer J Oudijk waarna ten sloktfti idnar een prvohtig uurwerk e bengaalsch ruu werden ontstoken De kosten rour de feestrieringi mft uitzunderin vour bet onthaal iter schoolk inderen waarvoor ranweg bet grmeentebestunr de banoojdigde som is rerstrekt lija door de iuwoofTS oqderlingbijerns ebraohl ten bedrage van ruim 500 Gedurende al deze festiriteiten heersebte onder do Jngtnelenen de bette harmonte W Bit Koain klgk beskir Taa U A il I i7a S i ain den heer H C Waldeck opij zijh TmOrk eervol ontslag Terleend als biirgrm ettl r der gemeente Ixxwduinen Heden treedt het nieuw Keülomett der Tweede Kamer van de Stnien Generaftl in wa king volgens besluit der Kamrr van 18 Maarl jl jl Uit Boskoop sehry R men dd IS April IVrar den ge ie nteiaad is san de commissie voor plaatselijk ferstTlering op t April II een subsidie uit de gemeeutelUs verleend van M voor het aan dr leer lingea der lagere scholen gegeven feest op dien di g Het feest lelf heelt in de beste orde plaats geèad en is met groote ingenomepheiil gevierd Dr oomscfa KatbSliekfe ingezeienéo hebben zich aan de fdlw iering onttrokken In de afiteloopen week werden ter Ammentol ter narkt gtbraebt 99 talmen wegende van 8 tot 34 balgr kUo s prqV per half kilo van 1 10 tot 1 45 3 è elfteh fan 0 80 tot 0 9 per stuk Doot de goameniyke bbrikanleii in goud en zilver te SekooahoTen is besloten de werklaoiien der gezellen met 16 pereeat te verhoogen in te gaan met 1 Mei e k Door de kamer van koophandel en fabrieken Sebponhoven is aan den minister van staat en van binnealandsche zaken een adres vun adfaaesie gericht op en adres der Kamer van K n F te Leeuwar dra lioadende bezwaren tegen het thans vigeerend vraehttariel voor bestelgoederea langs de StaateapoorwagsB Bq besluit van Z M den koning van S April jl is aan 38 gevangenen in hel Hui ran Militaire Detentie bij Leiden afsla f en ontslag ran kruiwa genstraf verleend uit aanmerking lan bun riyt iu den hnn gpgelegilen rbeid en goed gedmg iu de gevnageqiti gedure te het jaar 1S7S ï C Het département jyArnhem der NederlaAdsche Uaatschsppij ter bevótderijig van Nijverheid is voornemens op 3 7 October eene tentbon tellinf te houd m van rruohten bloemen u planten en keefl de rejceling en het beheer daarvan opgedraicu aan de bq het departement bestaande cooimissie vooc Landboaw De tentuoosleiling wordt gehouden in limit Sacrum De inzending en mededinging inllen vrjj staan aan kweeken ea liefbel bm ook uit bet bui tenland Ooudm zilveren en bronzen a iiilJes op den stempel der Nederlandsche Maatsohappy ter b Torderifig run Nyveiheid gesla n benevens pryzèn in gelc worden nitgeloofd Plaatste de tieer Mr Faber uit Rotterdam voor eenigen tyd een tukje in het IfeeiM v k Seeht net het opschrijft W NE ittiko van bbt kantokosmcai TE WoEKDEN welk stukje w j iu ons blad oyerpamen tbaus beantwoordt de heer Vareao kantdnrechtFr Ve Woerden de TOrwijien viin den ieer F ber iik bovengenoemd blad op de volgende ny C i Den 1 Maart waren 7 overtredingen nangebrachti Uotterdam is door de Schoonhuvea Het is te Arnhem rg v ln geni Ifjouda opge vensdhen datj Evenzeer de liqn gebritcbt k door de ld met a steden val deu S dkw mde betren lomenirn UI i al d pogiaanvragers d coneesSie ii jhet f k den b teu uit i ag mogen vfeiden bekrooi oju Lek eu Nederciju zouten riR voltoc oniworpeu wigj aaw bet Kurnipeesabe spo ry j ne z n gelegeni maar i ook zou di Uizijii gezorgd n or een betere Verbinding ttissohen SiaatsspoiMiregait eiij Hottepiam M Ilén van eteriug De ctidetten der Kon Mil Acadéi ie 3 ifuni tot 13 Juli a s bet kamp op i sclie heide bedek ken Uil Lemmer meldt men dd 11 Aprilt De ottvoer van schapen uit deze provincie naar Hvllaiid in tegenwoordig zeer groot Zuiderzeebooten a Harlingen en Lemms op Amsterdam met 2 i 300 val deze viervoetige passagiers bevracht 9 tagen woordig ui t bjjzo n ders Uit Amsterdam wordt a in het Dagilad het to1 gende gesebreven dd l 2 April De tentDonstelling van sehlidrrijeii van oude meesters in Arti et AmicUiat is hcdip voAr té leden det lAaBtscbappij en heeren inzenders gewmd tiy zult ras mg zoo ooit dan zeker niet rièds du een mtvoerige beighrijviiig verwaehteu r Sffy kans gohatiea die er zgn b jeenge racht Ëokm bijzonderheden dus slechts Aan hl t hoofd van den oatalogos pryken de namen van H M de Kogingin die 29 miniatnren Ltt aliceu waterverü en 13 miniaturen lu énail grooteudeels door Peii rervaardigd beelt ingezonden en van Z K Üi Prins Frederjk die ran zijn belangstelling in de expotitie beeft doen blyken door de iozendiug van twee paneelen met Toonttellingen uit bet leven van St Bertia door Hans Memling Aan die miniaturen en paneelen was de eereplaats aaiigeweieii maar H M de Koningin die heden middag een uur e in ArH et AmieitiM doorbracht rond dat de miointureo te veel iu het licht grpbiatst waren Op baar aanmerking dat dit roor miniatatureu in wotcrverf nadealig kon zijn zijn ziJ door de commissie meer in t donker ten toon gesteld De caalogus bevat niet minder dan 327 uommers terwijl de grmeente Franeker op t laatste oogenhlik nog een viertal portretten o a dat van Maria Schnur mM heeft orergezondsn Dit moet echter onder doen voor het portret van dezelfde gesohilderd door vau Dijck en ereneen op de tentoonstelling aanwezig Mevr de ilouairière ran oon en de heeren jhr J P Six en jhr P H Six hebben zich jegens het publiek dat deze exppsitie zal bezoeken bet metst rerdiefistelijk maakt Zij hebben tot de commis ie gezegd Neem wat n lief is uit onze venameliag en tan dat SAubod i een eren ruim als verstandiggebruik gemaakt Uem jraadt s Sw emeuür Ja Sin nobele intelligente geaoheveerde kop naar kleeding en handen slechts gecbau beerd gelijk bij in tlaatst ran zijn leven gewoon waa te doen prijktnaast lijn Anna y f Six den radervan Jan Six Het zuiver realistische of rolmaaktr ware in dat waêrg loos soboon portret twintig jaren vroeger door den meester geschilderd steekt treffend af bil het idealistische in het vrouweportrei gemerkt Rembrandt 16 39 d it bij gelegenheid vau deze tentoonstelling eensklaps bekend is geworden H M de Koningin die zich een oogenhlik voor dat prachtig doek waaruit het genie u in al zijn krocht toespreekt neerzette hoonle met verbazing dat tot dusver aan dat schilderij in het buis van den eigenaar een eereplnats in de keuken is beschoren geweest Ruysdael schittert door twee LaadKhapfen waarvan vooral het Deenache met xya kerkje tf een verherenhejd nitmont llobbema zijn vier iaudschappeo o a een ooreud aan den heer 1 F Six waarvan de ilf hü benadering niet te zeggen hw zijn n als van WoDwerman a Fleisterpbuitsk waaret Eogelsch gouvernement eeuige jaren gele den iy m een bod te U en 6000 pond sterli wilde kostbare schildiarijea aanwezig Te vei geeft en lMb ik naar doeken aitde galariJ Steea er noem ik nog Doelenstukken SchatterstukRegentenstukken r n Theodore de Keyser H t HoMelsc d Mo r rjin den Tempel Jol i an wien eet roortieSeltk geoonser it Oonda dat zoo goed als onbekend was Potters een ran Ostade drie portrelt door t portret raa Srosmus door Hans Uobein cllems rijf stblieme poriretteaj rm ans larrar ten k W toebehoorende i n den heer n Ain Pal and die rolgent schilders argot gtmeri is dlie zeiyaMktea van W v d A v d VeUe drie ran Rubens rier en ran Vinoken iiranjt op de d ioebehoort aan e graaf ran der do r Adriaan ran M Eufo V Z yMt A Mjeer8 DelltsokeX juWeelije iil ran tlve H andere hordrieUi ern pertnt iffl nlrti dm al dit 4 i nige n drie Isnilschjippen rsf dril Stratti n derW TlUlDf wiens persi V schildi e4 ran Jan gteen tw n an r pijok drie di attifran eeiu de Frinteit gjtt Umgt v r8t l hen gerant t thoz i we mrtrell iet eigendom fan elHte sH e tiëej irtlBhe siraht voolal an jAlbmcl bjtefnjlcijEiJD b roe V ir ier Dou drie genir lulm u ijteak lik de dorre iiai eiia atulgenBslekj cataiogBs over te schrij tdMf glnoM liij om de HageUbArsi naar lamsterdam in de nlea van Arti tt AiniciAu te Ifikken No it rjillen zij waarschijnlijk weder in da geleheid worden I gesteld om sölk em r k tnvseiui tazien en ta bewonderen Im i 4 ii l i i i i ii j n i De landschapsfhilder J Vi Ttn BorieUB te s tiravenhage ia benoeiod tst eerelid der SteiM Boj alê Belffi du Afnareiliitet In da daier dagen ie Bred i gehowleu 27ste jaarlijksuhe algemeene vergadering der Vercenigiag roor Handel eu Nijverheid zgn weder twee werklieileo voor meer dan injarigeu uua tebroken trouaeu eu eerlijken dienst in deze fde hsmlult of uij verlnids zaak met fraaie zilveren tnediiillea bekroond en wel N Hulterman bcekdrukketskuiobt bij detrma Brueaa en 0 eu Adriaons Haueveer bediende in de klelrbleekerü vau den beer M Segers Alt een küsooderhtid kan hierbij vermeld wonlen dat de voorzitter de heer Mr i A ran der Baigh roor d 82ste dmI sinds 27 jaren zich geroepen ug bekroningen uit te reiken Het parelsnoer hetwelk an lU tx kaiMria der Frsoscheo beeft toebehoord deier dogen iu brtifat re Logeme t te Amsterilam geveild is in bod gebracht op 6680 maar tot dien pnjs niet gegnud een ander snoer mede gereild mueht ƒ 4050 gelden doch ook deze koop werd niet tuegeslageo Men oeUlt nit s Grarenhage aali de £ CV ran 18 dezer Te oordeelea naar de gerachten welke giateranarond alhier ia omloop waren zou mrit gedaebt hebben dat geheel Schereniiigen in opstand was De borgeioiiester en de hoofdcommissaris ran politie waren er heen politiedieuaren en een detachement militairen waren gerequireerd Ieder die du geruohten hoorde rerbalen was bezorgd en oqgerust lis wat ia er nu van dat alles Gelijk in bet roorjaar en des zomen meermalen getchieilt warra gisteren middag eenige Kngelscbe kotters roor de kust gekomen en ran sommige hadden lioh eeoigt riatchers met de sloep aan wal doen brengen om nea zal het licht raden zich an Hollandooh en gi ta goed te doen en roor de komeiaden die aan boord waren gebleren een kruikje mede te brengen tmiaseinen ook wel om zinh u i oreel terooizicn dBt er m op zee een stuirer of wat mee te rerdieneo zoB zgo Na reel jenerer te hebben gebruikt gin gen Albion s zonen de straten doorwandden anoatzogen zich niet vrijpostigheden en baidadi bed n te brdrijvea waarop de zoo ireedzame Schavenigsche bevolking volstrekt niet gesteld was Hun g ilrag werd allengs brutaler en hunne brooddronkenbeid ging zoo ver dat de politie er zich mede moest bemoeien Arrestatien moeeten plaats hebben en het politiepersoneel waa daartoe niet toereikende Burgert hielpen eeu bandje mnar dot mankte de zaak niet beter De geachte Britscb cousuloir agent de heer Maas trok zich die laak aan doch ook zijne autoriteit werd niet geëerbiedigd M i was dus xegiliobt bu p nit de stad te vrogen die door het zenden van een twoalltal agenten van politie en een detachement intuteria onmiddelijk werd verleend De burgemeester en de toottoommissarit van politie lieten zich ook niet wachten ta o deze echter te Scheveningen waren aangekomen zaktn reedt zeven van de Kngelscbe belhamels in arrest het orerige tiental had de rluofat in de duinen genomen Intussehen hadden de kotters die het we6r Noordwetten wind aJet rertruuwden de kusten rerlaten en heelt de Briiteh oonsoIaireHigent reeds dnen morgen rroeg tijdig gezorgd dat mé nncbter geworden Engelseheo naar het spoorstation werden rerroerd om ran daar naar den Britseben Consul te Rotterdam te worden oreigabracbt Eenige burgers hebben kweisoren maar gelukkig niet ran ernstigen iwrd bekoawn Ook moet efn agent ran politie sporen dragen dat hij met de Bngalsoken in aanraking is geweest f km hcthit ran 11 April is ingeiteld eene Donaiiaie ter behartiging ran de belangen der Nederlaudscèw inzenders bij de in 1878 te Weenen te honden internationale tentoonitelliog ran voortbrengsel ran nijrerbeid bmdbouw en sehoone kunsten ei zijn in die commissie benoemd tot lid en Foonittll r de beer J W L ras Oordt Siaatsraad in loitfuniwonea dienst dirsotear der Nederlandsche maatsMiappij et bevordering van nijverheid te Rottfrdaak tot bxlen de heeren dr R H ron IbumMuer honorair hoogleeroar dirrctear der Nederlandtpbe maatschappij tot bevordering van nijverheid te Haarlem A ï Blijdenstein fabrikant en bindbouwer te Knsched D Grotke koogleeraar aan de l oly schooi ts Delft 1 P de Bordes ingenieur te sGravenhage A H Eigeman voorzitter der veminigiog van en voor Neilerl industrieelen te Leiden L A H Hartogh eivirl ingenietir direetrnr der Koninklijke fabriek van waskaarsen te Aiusterdaui P Ridder ran Sosenbefg Nederlandach consul generaal te Weenen B de Poorter koogleeraar direeteSr ran de Rijks aeadeaie ran beeldende kunsten t Amsterdam i G Vogel voorzitter van het achiiderkoiidig geouotasbap ï iifeM Studie t Gruvenhiige en R Craeyvanger voorzitter van de laaattchappü Arti tt AnUcitiae Ie Amsterdam £ t beaiuat bij kt Departement van Finanoién afdeeliiig Posterijen gelegenheid tol plaatsing van twee klerken op een jaarlijkscb traotrraent van 400 S die da rroor in aanmerking wensoken Ie komen worden uitgenoodigd zich vóiir Zaterdag den tüttea April aanalaaade bij eigenhandig geiehrerea adres met nauwkeurige opgara van woonplaats ea leeftijd aan het Depütemcut ran Financien aan te maldro Twee bariterdauKa nit Utrecht kwamen in de maand Janimri jL eeg bezoek brengen aan eene te Arnliem wooeade seboonsuiter en waarschijnlijk daar zij liefst niet lander eenig sourrnir ren baar uitstapje huiswaarts wilden keereo beioohlen zij achlereetirolgeni rier nianufaetuurwinkels in de Ketelstraat en de Rgnstraiit waar zij kleinigheden kochten maar teTent beurtelings zaken ran groote waaide onder de mantels medenamen De winke julirouw in een dier winkelt ontdekte onmiddellijk nadat zü dra winkel hadden rerlaten dat er een pak latijn verdwenen was De eigenaar gaf er terstond kennis ran aan da politie ea het gelukte deze al spoedig de heide danea ten huize barer aehooDSutter te arresteerrn Al het gettolena goed grootendaels nog niet door de eigenaars gemist wrrd geronden ea de beide didéggen werden genoodzaakt haar rerblijf Ie Anibem aanmerkelijk te rerlengea Z j stonden jl Donderdag roor het hof aldaar tereebt beschuldigd ran rier diefstallen in bewoonde huizen in rereeniging gepleegd Onder vele tranen bekenden zij hare misdaad Nadat da adr eB een tuehtbuistraf van 6 jaar htd gereqniieerd en ds ambtahalre rerded r mr A J Kronenberg Of eenige rertaebtende omttandighedeo had gewcKU reroordaelde het hof haar ieder lot ea taahthnialnf ran 8 jaar Da in 1871 opgerichte rrouwen rereoiging ter bRTOrdcring der gézondheidtbelangen te Leeuwarden herfk haar eerite jaarrenlag uitgebracht Hrt getal laden rronwen boren de 20 jaren bedrog 93 dal der begonetigen mannen 48 Nog róór den winter werden drie oonfercneet gehouden gewg d aan de behandeliag ran onderwerpen op hygléniaefa gebied ingeleid door twee der drie begunst gers welke bet bestuur ala adiiseerende leden byttaan de heeren dr 8 8r Coronel en dr Jaos Baart de bi Faille Ook oordeelde het beituur het nuttig eene biblio theek op te richten van werken over gezondheidsleer en de fondsen daartoe langumerkand te verzamelen uit vrijwillige bijdragen Aanvankelijk is hiertoe reeds t een en ander aangekocht en ingezonden Er werd eene aiaeeliog ziekenverpleging tot stand gebracht D een reglenteot vastgesteld waarin de rereischtea roor de ziekearerpleegsters de opleiding de aard van van hare werkzaamheden de vergoeding haar Ie schenken de eitcbeo haar te stellen en de rechten haar te verleenen nader zijn omschreven Aan eene oproeping in de datrbhules om noh als aanstaande ziekenverpleegttert oan te melden it reeilt voldaan door enkele pertoneo die zich nu onder de leiding eener speciale commissie langzamerhand voor hare taak zullen bekwamen Het verslag besluit met de rermelding ran eenige blijken ran sjrmutbie die inaonderheid aan de aideeliog ziekenrerpleging mochteg te beurt vallen Zaterdag morgen is de hstr recbter commissaris rergezeld raa den beer ofleier ran justitie eu wsarnemenden griffier uit ZwaUe naar Kampen gekomea tot bet doen van een onderzoek ten huize van een kandefamr in effeelen die verdacht wordt gehouden ziob aan rerscbillende oplichtiogeo te hebben schuldig gemaakt Laatste Berichten ïeW York IB April De Nn Yort HtrOi zegt dat de laatste Amerikaaniche Memorie op slechte gronden rust en alzoo moet ingetrokken worden al mocht dit den nationalrn trots nog zoozeer kwetsen en indien de President Grani die Memorie intrekt dan moet de heer Fish als Minister aftreilen Berlin IB April lie Rijksdag beeft in zijne zitting aii Deden de coosulaire orereenkomst met NoontAmerika oij de derde lezing aangenomen De Vergadering heeft voorts hei handelt eu scfaeepraartverdrsg met Portugal goedgekeurd Londen is April Ue heer Gladstone heeft in bet Lagerhuis lu antwoonl aan de heeren Disraeli en VVyndhaaa medegedeeld d t in dr nota welke tl Woensdag rerzoudea erd alle rechten zonder beperking tot eeuige bijzondere punten zy n roorbehouden BargerlUke Stand GtaoskS It April Wilhiflalins Maria oudrra J C S iriii t en M vso Vaaren Jühanoa Maria enden A dr Krui en I Hnanan Mana HMtbica drrs H na Wau tn H ii Vat 14 tander Ë crl aadai i DortJaad ca M Boot ti Maria Uiialirtli ouden J T Jaapen en B I Zwtnrnbarg UorlldilKi U April J a SekH KO led iA H ndgk II o P J ioom H j v 14 M 4e llruijn S n T T t i vwT ADVERTENTIËN Voor de vele bew ten ran belangstelling onderroiMleu coo wel by de beralling mgner Echtganoote als bg mgne berordering betuig ik ook nameos mgiie Ecbtgenoote den hartelgkiten dank Gouda TAM vta BBEGGEN ia April 1872 KoUmd Voor de rele bewezen tan deelneming ondenrondea bg het orerlgden yan onzen geliefflen tweeden Zoon betuigen wg onzen velmeenenden dank Gouda 3 BBOUNEL 15 April 1872 M BBDÜNKL Haokma Oitenbare Vrijwillige Verkooplog om oontant eiLo op MAANDAG den 22 APRIL 1872 des roormiddags ten 10 nie an de Bonwmanawoning bewoond door HUIG VEBSLOOT ifi den polder Db HoMsuiD MoBan onder MoerkapdU van 3 Boerenwagens 1 eelwageii 1 Ploeg 1 ipan Eggen 1 Bol I Molbord Kroiwageng enz eenig Han ereed chap Melk en Bonwgeieedachappen 400 Takkebotsen 9 vademen Kneppelliont Hoinneabden enz Information zgn te bekomen ten kantore ran den Notaris MOLSNAAB te WaddinxMeti looqoq BA tp ïoj Ji sap to NaKHOia N3Q30H n9 iapom sfSJinatn ep yaeij naBnvA no B fep uajqausq af jae ep lyaaq It o O iS fSMjsanaz srv j a X r o n OPEHBAREVmOOPING De Notarissen VAN VOLLENHO LgfJ rm PLEMP lesideeiende te Rotr MWmffterdam eu F VAN DEN BEB6 resideerende te HilUgersberg zgn roomemeDS om op WOENSDAG den 8 MEI 1872 bg opbod en op WOENSDAG den 15 MEI daaraanvol f ende b afslag beide dagen des middags ten 2 nre in het loka Tivou bg het Spoorwegstation te Gouda aan de hoogstbiedendeo of eerstmgnenden TE VEBKOOPEN N 1 Een perceel tütmuntend BOUW en WEILAND gelegen in den Zaidplaspolder onder ZuidWaddinxveen strekkende van af den znidelgken dwarsweg noord op tot aan den zuidelgken dwarstocht kadaster sectie A n 445 groot 3 hectaren 4 aren 40 centiaren N 2 Een perceel uitmuntend WEILAND gelegen en strekkende als boven kadaster sectie A n 456 groot 3 hectaren 10 aren N 3 Een perceel nitmnntend WEI en BOUWLAND gelegen en strekkende als boven ten westen ran perceel n 2 kadaster Sectie A n 457 groot 3 hectaren 13 areu 30 centiaren N 4 Een perceel nitmnntend BOUWLAND gelegen en strekkende als boven kadaster sectie A n 466 en 467 groot 3 hectaren 4 aren 40 centiaren N 5 Een perceel uitmuntend BOUWLAND gelegen en strekkende als boren ten wbsten Van perceel n 4 kadaster sectieA n 468 en 469 groot 3 hectaren 4 aren 40 centiaren N 6 Een perceel nitmnntend WEILAND gelegen en strekkende als boven kadaster sectie A n 471 groot 3 hectaren 4 aren 40oentiarenGrondbeUsting over 1872 ƒ 55 48 Polderlusten over 1871 f 11 25 perhectare Schielands penninggeld over 1871 ƒ 0 70 perhectare Geheel vrg van hnnr met Kerstmis 1872 Te aanvaarden bg de betaling der kooppenuingea op den Isten September 1872 Do veiUng nl plaats hebben van efr perceel aizonderlgk znllende bg den afslag diverse oombinatiën plaats hebben Dagelgka te bezichtigen mite zich bg den huurder den Hr Nicpu as de Bauijr aanmeldende Inmiddels zgn nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen te Rotterdam aan de Wgnhavena 80 en VAN DEN BERG te HiliegerAerg znllende ten kantore van eerstgemelden de kaarten ei ndomsbewflzen en kadastrale extracten ter inzage liggen Te huur gfevraag d onverschillig op welken stand TWEE of DBEBeenvoudig doch net GEMEUBILEERDE KAMERS binnen of buiten de Stad met of zonder bediening IftlM Offerten franco letter Q bg den Uitgever dezer Courant OH Tanden en Tandvleesch gezond te lioudeo gebmike men dagelgks het Auatherin Mondwater van Dr J G POPP KeizerL KoningU Hof Tandarta te Ifeenen Stadt Bognergasse n 2 Ook wordt dit middel met het beate gevolg aangewend bg Tandziekten daar het de kalkvorming en het bederf tegengaat zacht en ligt bloedend tandvleesch alsmede tand en mondziekten geneest en den kwaden reuk van holle tanden wqpieemt Te verkrijgen te Gouda bij L Sclieak winkelier op de Hoogstraat ijfc A 123 Ie Rotterdam bij F E ran Santen Kolff apolk en A Schippereijn 8c C blaauwe porceleinwiukel j te t Hnge bjj J L F C Snabilié apolh te Leydeii biJ E Noordijlt ta Utrecht bij F Alleiia apolh te Amilerdam bij F ran Windheim C rertoophuis te Oudewaler bij T i ran Vreumingen te SclioonhoTeii bij A Wolff f Ü l