Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1872

Büll ËNLAND Uuitelilandscti OverzicH Pe nota oaderteekead duor Lord Tenterden en iie geroegd nau de Britsche coutrameinorip die Mniindn te Oeaèié werdingediaiid geeft ai de scheidsrechterskennis dat er een niisvei stand besta it brtreffende de eischen wegens indirecte schade welke door Engelandniet gerekend waren te liggen binnen de reobtsbeToegdheid der arbiter Verder wordt medaUeelinggedaan van KhgelaniI s brsluit om eene coiitramemorie in te dienen welke zich uitsluitend bepalental tot de directe oiaiias 7 in ile hoop dat het hetreuwnawaandijje misvrerstdiid vóur den 15 Juoi zaluit dmi weggeruimd ijn Kngeiand wil uitdrukkelijk ea fofm fl nan d arbiters ben veratiimi dat let ingedieóde tegelijleit i p generlei wyze t eenmaaliqgenpinén standpunt kan prqüdióeeren en dut t zich I iojii yeeiiten voorbehoiudt Een nieuw bewijs roor de gunst ge verani jring wel ce 3e publieke opinie in Amerika in leir laatsten tijd ónd rgaau heeft levert de rigeeriugs ezinde Newi ort Ëerald Indien bewezen is zegt het b ad idüt dé Amerikaanfche memorie op vajsiche grondslag n berujit zal zij noodzakelijk ingetrokken moeten warden hoe groot het olièr ouk zij dat onze natiouale trots daarvoor al meetrn brengen Wanneer de president GrJif hiertoe besluit dai is hel duidelijk dut de heer I ish de lecretiiria v n Stiial voor buitenlaiidiche zaken zyn outslag moet nemen r Fransche minister van binneulandsche zaken de b er Victor juefranc heeft eene circulaire an deprefecten geriobt Waanin hy de regelen der deparle met tale comptabiliteit uiteenzet en op de wijzigingen opmerkzaam maakt welke daarin door de et ran iff Ansustus 1871 op de fllgemeene raden gebrachtï fn Bij die gelegenheid spreekt hij nogmaals eenafkettreiid oordefel uit Overigens gèeii iiisaws in Prankrljl Men pfaaf er veel oYwde feesten die Thiei s geeft de politiek acht op de heropening de iainer op a Maiödag De zitting der beide Kamer van den HongaarMhen landdag ia Dinsdag gefloten Di Keizer prak eêw i tfoonrede uil waarin bij er op wees hoe reeds duiende vijll jaren de gewioh ige aaugelegenheden van de beide helften der Monarchie mei t beste f evolg en met volkomen ovweeustemmibg waren be artigd en hoe d tegenwoord riijksdag b aotwoord bad an hare roepiagftjom doot befeuorlgke re pa liiig yaii n$hj pi ak en IÉmfiisirati bij te dragen ot optwikkeÜiM eii voórspoe ifSu bet jjajid De orga n i tie vaifde rechtbanken n eerst instanjie en dB echeiding van i itie ciWuCgediji bebii i hadden dé op n bare veilif feia vérteteljgl t kredW gecon olideofd terivyl de ot i dB it if iij n gemeeiit n e ge ineentetttij turen gegroiid op 3e begWaslrh vnn p if redering ene jnistc wï eving dljT wettefi ws büilgde Verder rees Z M op de billjke aanwent diiig van de oj hare isl ilWeii die aanzienlijk vérjieerderd wiiwn Ihodai bela gri ke somae hadden besteed knapen orden tot l el re reohisbiteling tot fcgéven van openbitar o i4l rwij M vlRbèiijig Tno spoorwegnetj en tof verfraaiing v M de no f f tad Z Jl besclfcuw le t h een be ye vanJ Ao neoiende welva irt dat dit alle i thad kuusi n feschie eten zondeff vejh eoging vim belastingen Hij hoopte met t oog ofi ae op vort van vrede isesolipeids re geling in de Mifi re Grenzen dat weldra i ei er gedeelte van delbjtolkiuj der MUiiarchie völkoinfii in t genot zou zi o vaji iüju conSt ioneele r fctén Pe Keizer betreuKÏe t did ten geyolge vah d bezwaren tegtati een lantfer bijeenbt ven van den Bijksdag gereten omtrent de kïe w t en andere Wetten geen besluit had kunnen genomen worden Echter liet de goede verstandhouding mrt de vreei de llogendhrden verwnchteaf dat de nieuwe jjBijksdag weldra zou kunnen bijeengeroepen worden o t dfp onder de ztgeningrn des vredes aangevangen arbeitl te voltooien De Ihiitsché rijksdag heeft in laatste lezing de aanhangige cunsalaire én liandels en sclieepvaartstractaten goedgekeurd eu hiermede ijne werkzaamheden van meer ondergeschikt belang ten einde gebracht Het is uauwelyks aan te nemen diit de overige regecringsvoorstellen zouder de Heiorscht afgevaardig den in de openbare zitting betiandel ten minste a aan zullen worden Zweden blijft uög altyd het land der Luthersche I onverdraagz i uniadi het oor tcl qia la van de Staatskerk afgescheiden sekten niet langer te doen bijdragen in het onderhout ifan de geestelyken der Staatskerk is door de beide Kamers verworpen evenals het voorstel om aan de afgescheidenen bet recht toe te kennen deel te nemen aan de vergaileringeu tot regeling van het gemeeute onderirys s ip A Ni é De uitslag van de verkiezingen wordt nog aitgd verschiiléiid opgegeven de ministeriëelé mëeMerheid lotipt volgeus den Madritlschen correspondcbt van van de Temps v i 80 tot 130 tediraen VslgeBs de meest betrouwbare iuliehtitigeu zoi i en hebben 6i radicalen 42 gefedereerde republikeinen 88 e rlisteü 3Ï coiiservati eveo van de oppositiej 119 minisieri£ele Uitioiiiatetti 72 Sagastïatiscbe progressiiten decitalve 174 ot sitte en 201 ntinisterïëclen meer dorheid 27 V a éenige districten en tfpu de CaiitiJ ische eilanden is de uitslag i og niet bekend ipaar de verhouding zal daardoor niet merkbaar worden gewijzigd Zooa s wij vroeger reeds opmérktéi is in een Spaaiiscb parlement zulk een meerderheid uiet groot genoeg om het Ministériemet erii ou en ifé toekomst te doen tegengaan vooral niet omdat gebleken i dat het leger groot endeels op de hand i der oppositie Deze zal uaar men zegt onmiddellijk ua de opening van het Congres een voorstel dden om de Regeerittg in staat van bwchaldighig te stellen en wanneer dit voorstel wordt verworpjTi jni zij eu oorp de vergadering verlaten en weigeren verd deel te nemen aait de beraadslagingen De Veveriion bet orgaan van Oastelar bet boofiider republikeinen gaat nog vertier en zegt dat tegenover een Uegeering a s de he tiiandè er nog eeiiandere coalitie moet worden gevorind die uamelyk vaii een stelselmatige en onvourwaardelgke onthouding met al de gevolgen hieraan verbonden Die laatstewooMen laten een oproeri ge bew ing van die i deiéide doorschèiesrèn Aim de bewegingen der Carli ten werdt te Madrid fl ciuig j w cht gehecht de dagbladen der oppositie béwereit zelfs dat die beweging it opgestookt door de Heg èering opmerlcihg verdient datdioCartistische woeiinj eii tot heden jUlsen hebben phuitt gehad in overwegend cepublikeinsche districten De verkiezing vsii Bios Uosat tot presideut van de Cortes worilt ala Beker beacho wd Volgens an deren zou siugasta Iresiisnt der Cortes wordeu en Serrano belast worden met het voorzitterschap van den Ministerraad BDSTNENLANB v ÖppDA 18 AMII Oniler geleide ran twee bnniier leeraren sloten zich dfn da pi i JliJorgen de leerlin én van de hoogste klasse onzer hoogere burger tshaoi aan bg de teraardébestelling van huil geliefdenmgkker C Kersbecgen te Sluipwijk De oirerledene een veelbelovend jongeling lan achttieQ J£c ni was hun aller vriend en het blesk h ii b die aaudoenl ke plachtigbeid ten overvloede niet slechts de ooga p i tyner treurande oDrflers niatar ook by hm £ yo omgeving geasht en bemind om zijn zachtmoedigheid eu bescheiden aard Mogen ook iti a onze school tot beden daarvan reril hoot d zulke jTerli eD lang worden bespaard I y vernemen dat de Arrondissemenisrechtbank ie liotterde m ter voorztenjiig jn dé vaeatüre der betrekk g van isntonrechter alhier reroorzaskt door het overlydeu tvaa den vorig B 5Jitularis mr J H van iQ ennep de olgende aaflbeveliogslijgt pgemaakt 1 Atf J H TUB Mierep kantonrechter ta Hillegérgfeerg 2 Ut i P E Hanegraaff kantonreohtei éi Bfialle en S tij J iVtuyii Droogleever advocaat pnatsverrangeudIcMtonrecbtei e c didaatnotafis Jhier Men schrijft aan S i j ijgil Dat lang borj u en kwytschelden is m egn twintigtal perteenSt odegrareniiTëp a Vrydi ondervinden ijoarzij of dien dag voor de arr récbtbank te Leide$zijn j agjvaard wegeié ihuntie bundelingen bij de ongere ldheden welke verleden jaar in Sept overhet niet ho deii der kermis hebben plaats gehad rt at het fVoorgeviSMetie op t Aprijfeeat betrelt met diezaak z l ï a Zaterdag eep begin worden gemaakt hierin zijii p rsoit ii bstrokken die meenden datlang borgen kwytscbeiden was Vewlei difflt itog te worden gemeld dat d n Burg eiD 8ter van Bodegraven J hr vati Citters dooralle weld nkenden lof toegezwaaid wordt flaar bijop zachte eiganhardige iCg e de ingezetenen ziiówist ts leidan dat ernstige bftsiogvn zyn voorkJiEImen Uit den Alblns=e wanrd wordt geschreten d Jlt April Het koude weder der laatste dug4B h lv dv ontwikkeling der bloemknoppen van de vruchtboomen eenigszins vertraagd en men acht dit algemeen zeer gewenscht met tot oog op dor gpeden qogat dien de vruchtboomen bekirent Door die ipadt toch openden de bloeden zich BJet an blevsil z j grootenileels bewaard voor den nadeteligen infloed iran naehtvoi il guren wind Daarenboven kragen de verspbillende vruchten thans meerder kracht t geen vooral aan dé boven deugrond komende aardajiit pelen e wtei en boqnen duidelijk te zieh i Op vele plaatsen konien de rtoege abortea vtt aardappelen tutmuntend te vgonchyn evsDioa all ta nrm n en voor het te veld staande koren is bet weder al lergunstigst Overal ziet men veel jong ree bier en daar bet melkgevende vee iu de weide Dit is voo ds meeste vMaonaers teer galakkig esngezien de hooi voorraad verbnukt is sn de rys raa hooi en stroo zeer boog gehouden votdi T rekenen van den 20 Apfil asusiaande wordenbriefkaarten met betaald antwoord ih gebruik geft l ij bestaan nit twee aan elkander v rtonden mt hderlijke kaarten waarvan de eene voor het gevfen Tin antwoord bestemd is Dit gedeelte wordt doof Üï geadreseerden van hM in dubbel gevouwen ft raittliM afgeseheidep en afzanderi k verzondeni Zij zqnechter geheel vr het te gebruiken tot zoodanig eindeen op het tijdstip als zij trarkiezen De briefkaart pet betaald antwoord i n avtingang van 20 lUiet op s Ryks postksntöceii tan op dahulpkaittoren der posteryen tegen zes ccut per tukverkrögbsar SI Ö Het schijnt alsof alles moet zamenipannen Om ditjaar de inkomsten der scbntkist ongemeen ruist l mnken tehrijfï de Nieuae Rott Courant De gewoneregel bq ilu opbieagat de i bela titjgen cit andsrainkomsten waarvan dé SlottiieourttHl ons W msMidelqksoh overzióht geeft is dat deze opbrengst in h teerste kwartaal van het jaar beneden de raming btüft teriryl eeiït de latere m aden rooral die van het laatste kwartaal die schade dan raimseboots goedmaken Dit jaar eptiter geeft r edt bet eerste kwartaal een ruim overicbot boven de raming Ér iavoor de drie maandeh Jannar Maart jgerekeitd op 18 686 000 erl werkeHJtQfitvangen 19 1 000 dnt byna een millioen meier Vergelijken w de rt brengSt der d ia Krste maanden van 1878 met dia van gelgk tydperk in 1S71 dan vindemrijnoggroo ter verschil nog verbl j endér wiuttTOQr iMt ioopenda jaar in 1871 toch brachten de Byksmidddeu nietmeer op das 17 866 00 dut een vertcbil van bgun 1 800 00 Met bet oog af de aitkomttiNi die Jaren aobterecn reeds wordeii waargenomen en die ook thans we der zoo scherp in bet oog vallen kan de jf SeU Ct de Vra g tiiet weerhoudeD Is ons vinisterie van Ananoiën niet over roorticbtig met zijns Tamiiigen van inkomsten b j bet opmaken der jaarlyksc e begrooting f Zeker roorzicbtigbeid schaadt in deun niet Doch wordt zQ overdreven dan Iseeft zij déze nadeel e zqde dat wy elk niyaar onze raadzalen hoor n weergalmen van angstkreten ovïr vermoeilelyke tekorten volgens de bègrooling altoos terwyt ieder desknndige weet dat deze id de werkelijkheid toch niet zullen Toorkomehf Wy kunnen een andere vraag niet weerhouden al deiti Blykt ook tbananiet wedai duidelijk dat een der soofd argumenten voor de iuroeripg ener iu kbmstenbeliisting bezwjjken moet voor de kracht der feiten Eerst heette het dat er een aanzienlyk te kort was hetgeen door de inkomsten belaating moest worjden gedekt Toen dat motief niet meer kon gebezigd worden verdedigde men de voiirgestelde invoeringmet er op te wyzen tfat zoo er al geen dadelyk tekort was er dan toob meerdere atgaven in t rarschiet waren waarvoor het uoodig was nieuwe middelen san te wyien Maar wat blijkt nul Dat t WMineer de opbrengtt der middelen in deielfde verhouding bli all e darenile deaigeltaopen drie maandefti er in 1872 om slechts een laag cijfer te noemen leker Tiermillioen meer aan belustingeu en andsTe middelenzullen warden ontvangen dan in 1871 Met zulk eene meerdere opbrengst zal dan took wel in de vermeerderde uitgaven kannen worden voorzien De behoeften der schatkist eiichen dus geen nietitre belasting £ n wil men nn volstrekt eenige bebiating B halfen hetzy dan patent of accijns op geslacht Sf zerp dan kan dit nog gesohieden zonder dat de schatkist er nadeel door zou ügden Hoe men de zaak dus beschouwt alles leidt er tM oiJi dn voorglèstelde inkomateB belasting algeicbeiden van alle andere bezwaren om finanoiüele redenen als onuoodig te veroordeelen Noorihtwr 6elijk men weet de voorstanders van tcnltonrstelsel weten took blyft het cyfer dat d koffie productie vta Tav aanduid steeds jrgemiddeld 800 000 pioolt lé 8 zelfe de vrees niet fln fegrood dat we onze eischen moeten inkrimpen totSp de helft Niet zoo op Ceylon Daar bedroeg deoogst in 1837c slechts 84 164 centenaars en thtnareeds in 1870 is de productie tot een millioen oentenaags geklommen Thans zyv77 OOPhealaren met het geurige gewas beplant eo werken 800 Uanken en 200 000 kofliekleurigen in lOeïtRin Bn ot plantages Tq Coljirobo zyu 32 inrichtingen die m Üc m 4n 900 t fdeijkaicht n 20 000 menschea arbeiden Als de oorzaken van dezen groeten vooruitgang worden genoemd vruchtbare bodem goede betpriijiHng uitmuntende wegen bülyka tfbeidersloonen JTu Java P De oudste BergtÉnbéobter Gèrrit deb Hoed orcrleed dezer da mlm S4 JHrigen ouderdom I i Het departement a tti de Nederlandsohe moiitscbappy ter bevordering van ijyverheifl i voorp mens van 4 i Si Ö e k eene tenlbontféfling Tan rruphten bloemen en planten in Musis Stusrum te hpnaen en heeft de regeling en bet beheer er TOB opgedragen aan dé bij het departement bestaande oomatisiie voor lanAou De inzending en mededinging zal vry staan aan kweekers eo liefhe bbers ook uit bet buitenland Gouden zilveren en bronzen medailles op den stempel der NederUndsche maattchappy tfiX bevordering van iiy verheid geslagen benevens pryzen in eeld warden ujtgeloofd De beoordeeling geschiedt door éene daaftoe uit te uoodl en eomfflissie Die beer 1 I de Beucker van Antwerpen wordt uitgenoodigd tot bet hondéil van Toordraèbteii over de behandeling van ooitboomen Muziekuitvoeringen zullen pbitits hebben lieden der genoemde maattdhnppij beWifen vrijen tötgang lotile tentosnatellfng Het programma zal in de maand Mei a s veraobyneu eii worden venoodeb Blykent bij de regeering ontvangen mededeeling cal van 18 lot J7 Deoember 18t8 in bet lokaal van het genootKifaap voor tuinbonir te Weenen eene ten toonatefling worücu gehouden ran beter melk kaas en alles wat tot de melfcerg betrekking heeft elke eqjiter jleea voor auaveelde middel n tot nitoefe tng van het bedryf aangaat internationatd zal welOD Dtlfictoe t r nl n gerekend s reUsel kleursel gereedschappen van allerlei aard in wete grootte in modellea of teekeaiugeo toettelkin voor bet beproeTea riil melk tnadell n en pluDS van msikbuisen koaMaakeryea n De inisoding moet geeebildea tbischep 1 en 8 Deceoiber 1872 De Ootte iyksebe r eering heeft den weiitch kenbaar gemaakt dat de besturen van tfioorwegen en stöombootondememingen eenige vermindering van vracht ten biiboere van de iuzenihM voofdete tentoonitelling rerleenen Men me nii Bonmdreebt van 14 April Hedenmorgen stoomde voor bet eerst een loeomotic langs den io aaideg lynden spoor eg door den gemeente nog sletdits drie putten waarin bet metselwerk voor kleine overbruggingen moei worden aaiigebiacbt en de materialen kunneu van Feijenoord tot aan l wjiindreaht met stoom vervuerd worden Men meldt nit Arnhem dat doer d heeren gebroeders Wolff 1te KIburg A Cohen en H Wolff beiden te Arnhem een bod van roim zereil tohnen gonds it gedaan voor het prOoktig landgoed eqlmateel Biljoen nagelaten door w flen den baron van Hardenbroek van Biljoen onlangs e Parys overleden Hen deelt de volgende byzonderbeden mede omtrept de ez Aoitatie der yeérvrlden Da hoofdzetel der Irma die byna nittluiteud deze industrie drijft is gevestigd te Heeie by Kindhoven ab trerttt door het gebeele Eyk De soort ijzererts die hier te lande gevonden wordt ii gratzuden ijzersteen gewoónl k oer geheeten dat zich in vele laag gelegen landen doof den tyd gevormd heeft meestal ntt zeer ijterhondende planten Vaut een tieirtal jaren itondeo de eigenaars der gronden waarin ziek oer bevond toe dat d uitgegraven werd tonder daarvoor verjoedlng te vragen thans echter wordt door de ondeMeiien meestal bét recht tot uitgraven gekocht De jaarlykaehe productie wo dt geschat op 80 000 000 kilo Alleen dopr exploitatie op groote schaal is bij deze industrie voordeel te behalen n zy kan ia zekeren zin slechts beperkt gedreven worden omdat de ijzsrsmelterijen geen onbeperkt aantal i teoaars gebruiken en overvoer vaii erta door renteloos kapitaal de winsten der ondernemer zoude verslinden door goede administratie en met de iizerfabriekanten gesloten oontraoten behalen de onderae mer tot nu toe groot voordeelen P Nb C In een rtikel getiteld Oelterdt iondm ia hel Ik ontariug van den beer i F van Hoogstraten É kant alhifer hei v genft uittreksel uit een rief van ignen zoon mr P A K van Hoogstra jén advocaat te Haarlem gedagtetkend 21 Januari 1872 Een treffend voorbeeld van booten instinct Bk meen Venttand De beer W ÏUdering woont te Qvervecn Van den win r bPort Jig een yselijk ge nk Tan een haid des noiids voer zijn deur De beer EldiBripg opent en een hond met een gebroken been loopt naar binnen Het bee wordt verbonden verpleegtl trériiigd en g jWBt erAeld sjjndewtrekt de hond waarschijnlijk naar zijn vorig huis en men boort niet meer van het dier Eenigen tijd UiV doet zi h eer iet oude gqsnk booren Weder opent de heer Eldering de voordeur en ziet op de stoep zyBlVraegwen verpje e mA een oonfrater naast zich die leei gebroken been bteft De kameraad gaat het huis ih tï d als een geschikt hospitaal acheefl te beschouwen ao toen deia hem er goed en wA i maakt l ij reebttomkeèrt en laat n 2 aan de goede zorgen v n den heer Eldering over N i moet van n 1 verstaan hebben Wacht heb jij je poot gebroken dan zal ik je ergens heei brengen waar je het goed heUi en waar J je wel weer zullen opklappen f De heer Eldering dien ik zeer goed ken geeft zijn yoord fna eet lot zit h de zaak aldus besfi toegedni n ms Laatste Berichten IiOQden 17 April Het Japaneoh ggzantsebap is te Liverpool aangekomen Lord Kussell heeft de tegèh Mliandag a s aangckiindigde iqotie over de Alabaptaroua e uitgesteld lionden 27 April lo t JUi rhuis stelde Sir Mnssej Lop eetie resolutie voor slrekkeude lof betere rerdceling der ttelöstlngen n t t doel om de lasten der grond igeitaars te verminderen Hoewel de Bcgieering dit Voorstel bcstrted werrf het na langdurige di soü9 ie met 2S tegen 15 stemmen aénge u i Door ihiil g nieb gat de optxreitif bat vreugde over de nederUag der fiegeering te kenacn Mev Tork 17 Apnb iDa ZKiaae tpratkt otrer de aBherdereyde nota rafii Engeland en zegt dat Amerilia moet aandringen op een tnheidsreclitelyke I4its ra ik te üenève I pudotl 17 April Ita tègeli menorie is aan het parlement medegedeeld In ds iiilsiding weigert BegeUnd lu eene diaaussie te treden over de bo aebnldigisgao betrekkehijk vijandelijke bewe ivdenen ea oprechte neui raliteit en weigert ook te disenssjeeren over indirecte eischen i3e memorie beperkt vootta de werkzaamheden der scheidsrechter tot de reebtstreekiebe verliezen alleen door vernieling vin tobepcn of eigendom veroorzaakt Mf A EK tB JE B I C H T £ K Gopda 18 ApriJ By temelykeu omzet bleven de prtfZen oavsraiMerd Tarwe puike Zeeuwsche lt 3i è 12 60 Mindere li ftO 4 12 folder ƒ 80 a 11 26 Rogge puike 8 i 8 60 Mindere 7 26 7 7Ó Voer ƒ 6 8Ö i g 26 Gemt puike 5 75 4 6 26 Mindere 6 26 a 64 Haver lange S 4t i 4 10 Korte 3 B0 a 4 4U Hennepzaad 8 60 8 60 De Veemarkt met goeden aanvoer de handel irooral ia vantekoeijen vlug varkens vlag Boter l OO i ƒ 1 16 fill 1 11 III II I BurgerlUke Stand UuoiiiHt It April Arn traden A Sliedreeht n P Ilirilenl 18 Steven tuderi 8 Meijer ea P J v nlier Tii D peertrag ouden J Ererliiig ea U C Heerkens OvuaioKtr 18 AfriL K Xemnoi ¥ 11 j ii If C W an der Heg 14 d GF HewD 17 April E lIiAsmp sa H vaa Bovtos A Toea en H ven hoon ADVBltTEKTT IfiN Yoor da rele Iww tea van l eian ptelling mderroDdea zoo el bg de bevoDkig ifi ner Echteenoote als b nW e bevordering betuiff ik ook namenB m ne Ëchtgenoote den hartejtjkaten dafik Oouda 16 April 1872 VAS DïR BREGGEN KoUmd Te huur gevraagd TWEE of DRIE net gemenbileenje KAMERS Aanbiedingen met opgav yan Imnrprgs stand enz onder het motto eKAKBSs b den Diiger er dezer Courant Hoop e mriair süli p Rljnfariö DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brébgeA bg deze ter kennii v n bet langhebbenden 1 t dt Qorioopjf opgenomen fekmiiltf t4 hêt diêaltjaör 1871 op de Secrefehe Vtdi het Hoogheemraadaohap ter inzage van bet algemeea zal W nr4en nedetgèlegd vitf 17 APRIL tot 1 M a 8 van £ mopgens 10 tot dea namiddags 2 i en aldoa i gen 15 cents voor elk eietn aar verfnrgigt aar zal zijn 2 dat dé ingelanden volgens art 165 v n heA reglement van 6 JÜLIJ 1857 SlaatAladW 90 hnnjje bezwaren tegen deze reke niqg btnneu acht dagiaa nadat die ter visi hei g egen im dos voor 8 itEI aan d Vereenigde Vergadering mopten h bbeningebonden 3 dat de Vereenigde VM gaderii op VRIJDAG 10 MEI in het openbaar zal overgaitn tot de behandeling van bóvèndoèlmrekening I Ssj Dgkgrdaf en Hoogheemraden va Sihland DE CLERQ IKjkffraa 1 W 6 DE BRUUN KOPS Secrilani Lbidkn 13 April 1872 Prof Pevffver 4 Allion Dit faOrengenoemde Eitraot geheel gegrond Of d regelen der wetenschap en gelouterd döot dê ondervinding en bet gebmik iA een haar middel geheel eenig ia zyue zaogenateUiug geheel alwgkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haanniddelen Dit Extract vereenigt alle vooEtreffeljjke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar rayn het verfriscbt en verhel dert daartoe dezelve ioudt h t hoofd rein roos én andere uitwasemingen m akt de 4 kelyke haren weder gezond zet den wortel Vast zoo xslö dat de reeob verouderde ett v ensta haren weder langzamerhand opkleareo aondeTi dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract bnitep le andere Haar Olie of Pomade welke altfld ipet vdi of ohe verbonden zgn is dat hierin alle vennengselen zorgvoldig vermeden zgiiidie wel voor het öogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de lareQ w fif dof doet worden door hare meerdere vatbaarMeid tot aankleving van stof en vuil en het dna diAÏiel wwardig is daarvan een proef te nemen H t is met eene volledige gebruiksaanw zing a 40 Cta per flacon verkry Aar bö Alej de yed BOSMXn Gouda T A G VAn DETH LH KELLER Rotter Uun j f A BOBONIE Stoomvcr tert cu l rakkeri voor Zijden én VVolien Stoffen ill A van de Laar Sc Gd te LEIDEN Oude Singel naast de Lakenhal Onze geëerde Clientelle te Gouda wordt beleefd en dringend verzocht bij behoefte aan onw diensten liiervan per briefkaart kennis te geven aan boventtamid adrfs ten einde van een bezoek op den EER TVÜLGENDEN MAANDAG verzekerd ie zgn en des noods door teruononi rbig der briefkaart vsaoissiNO voor te komen Inmiddels bevelen wn ons voortdurend aan tot het VERWEN van LEDIKANT en STAAT SIEGORDIJNEN ZIJDEN eé WOLLEN JAPOMNEN CRÊPE CHALES en aUes wat verder ons vak concemeert Men vraagt in een stil gezin een fotsoenlgk DIENSTMEISJE van 15 h 18 jaar om spoedig in dienet ta treden Adres bij den Uitgever dezer Courfmt