Goudsche Courant, zondag 21 april 1872

Zondag 21 Iprll 187a N 119ö Ï0UI3SGHE POURAUT Mieows CD AdvertenWIad voor Gouda en Omstreken Ïlóofd Dépót voor iXederland bij M J C UAM e Utrecht V EI E tEBKJUJOBAAa Tï j i Gouda bij Mej d rvVed BOSMAN I ♦ En vereer tekepde Depots aanvraaig om Oépót bg M J C HAJ fiie UtfichL ir t j 1 2 43 ict L n nit drop salmiakzonti mout angs zwavel en uit éctnwt van sla boUei BorStDaStiUeB Üo i I mout angs zwavel en uit tract van sla boUen I zamengesteld en goed van smaak zynde worden dool alle doctoren bevonden ibètjiès middel tegenjl hoest scborheid keet en bontpgn te zgn laj j ea k fzen 50 èn 8 en in proe aljjjef a 15 Cts i f Hababer Sljjm en MhagjHlieH t kc met 50 pine 25 cL Mi K ï t tot verdrwing der wormen bg kinderen en Torwaséen n per énk O Cfe iort den oSd v n het karne van uren tot op minmén en maakt de r vaster mter V n smaak en verhindert het spoedig nerk worden In mde voor 00 kaa melk a 60 Cts 1 Veepoedcr rai ZogkértS ier bevorderin der WéUJafschcidlnK Benige d n vóór h t kalven wyrdt van dit poeder met 7 kan UBnw water ingegeven Na het kalven strooiti men driemaal d gs een eetlepel vol o er bet voer Bjj Ter pping vermagering geijrek jaah eetlust alsook bü blaanwe en dunne melk wordt dit poeder met zeergunstig gevolg brnikt Het vee kt gt hierdoor een beter oitzien en de melk wordt rgkeraan boter In Yi kilopakken h 60iClf 1 llnlV l SCftl SlllV l lnffS ZMII P goedkoopst hm middel tegen VIIMMt3l CI AUlVVIUlgO U nn maagpijn n agkramp 8lechtespijsvertering zuur hoofdpyn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar bet ook b het inmaken van zure vmchatn bet weekkokl van groenten fvooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bélrjjst in ieder haiage n gevonden watdeh In pakken i 60 in i 2 30 en in i pakje 18 Ct l liiltl iullrahlU i onder schadelöke bestanddeelên bevifitaa seeénblikkelnk van de helUldlUII UI ppttö ig KIESPÖN Het flescbje 45 cST Zeker Klddcr ter verdrijving van ratten en muizen zonder vergif Een bus van SO Cts is voldoende om het grootete huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrg te houden Protf busjes kosten 50 Cts Alles echt ve kragbaar te Gouda bfl Ii WELTER Gouwe en t SCHENK Hoogstraat By elk artikel is eene gebrniksaanwyzing Apoth en Fplfrik van Chemuch teehnUdit Prwpanaten De inamdlng van adyertentlfa kan gaapUeden tot öAt nur des namiddags op den dag der nitgave natnurlijk de regeering de meeste ducht in handen had om met snoeèa op de verUezingen te infli eneeeren schijnen toch kMa kanten ni t zoo bjjster schitterend te staan Het rapport der commissie welke belast waa met het onderzoek van den Amerikianschen handel in wapenen tgdens den Fransch Dkitaehen Kirlog kbmt tot de concinsie dat irgeen eakele verkoop van wapenen door staatsambtenaren aan bekende agenten van Rinkrijk en DnitaeUand gedurende den oorlog heelt plaats gehad Officieel zgn derhalve dr nea traliteitsbeginselen niet geschoiwleo maar zouden er in Amerika ook geen wapenen aan aiet bekende Franaclie sgcHten verkocht z jn Het is t betwgfelen dat de oommissie ook daarop dotkenttead zon kunnen antwoorden De uitslag der verkiezingen Voor den Spaanscben soiaat schijnt nog gunstiger t w de regeering te werden de vfer mi iisieneêle ËjHaf r3f Ëepartero Galilo Montalven en Cariio Alvarez mét 216 128 117 en 113 stemmen gekozen terwgl de c ndid ten der oppoeitie Fernandez Bios Bivero en Figuerola 108 lOS eu 160 stenmen verkregen Alis de overwinning dus in ds htoMstad niet schitterend ruimachoo wordt zg oor het algemeeneresultaat der verkiezingen opgetogen In 22 vande 25 provinciën waarvan de Dtslag bekeod waaheeft de regeering de meerderhett gehad Men bslekent de verhouding der parijm in den senaat itt volgt lis ministcrieele seoaoon tegen 89 behoorende tot de oppositie E N G E L k N D Eindelgk hebben de landbowers van Warwickshire officieel de belangrijkheid ingden van de beweging die gedurende de laatate twe Baanden de arbeidere in het graafschap in beroeri heeft gebracht en die haar invloed door het gehee land begint nit te oefenen Het was hun ookiiet wel mogelgk die werkstaking langer onbespron te laten naut bg den veelzgdigen arbeid diein dit seizoen op de velden en akkers gevorderd rdt komen dagelgks honderden handen te kort De discussie werd geopen door den graaf van Denbigh die de mutie voorlde dat ten einde een betere verstindhouding fechen de pachters en en arbeiders in Zuid Warwiaire te bevorderen het beatuur der kamer wordt zocht zgn invloed te gebruiken tot het houden eff conferentie tusschen behoorlijk aantieaielde vertegesordigers van degrtondeigenaars de pachters en arbeiders Zulk een conferentie zou naar hg mde heu beter in staat stellen alle moeilijkheden inue quosstle te beoordeelen daar men nimmer teen voldoende schikking zon geraken zoo men t alle partgen hoorde Hg erkende dat in verscheie deeleu van £ ngelan jcn ook iu hun strckeferbetering in het lot der arbeiders hoogst weiisctk was maar dat ook in vele gevallen de paohtersmogelijk hooger loon kouden geven of de landeifara zich met een lager rente te vreden kouden sta daar zg slechts 2l j pCt van hun kapitaal trok DezC motie werd door dieidene sprekers ondersteuiid De hf Horley eerde dot de ellendige hutten waarin de boeren Ifrootste deel van hun leven ntoeateu dourbreugeu eer ts aanleiding tot Ijak ilt Nit Vekiiaak OosthaTep S o atn Zesde vooi stelling op BUNDER DAG 25 APRIL IST dflor liet TooiieelgcMlschap van dvo ott fdamschcn Sclioowbufg V AI REOT S VAN OLLEPBN TElffAirSLlMlf LeveuslBtimt ia 5 Bcdtijflo frij uiiar het UalÏHiiiiKlr mo VirrwaidfRKiLShXio Nasr de IlüogdtlitsGhe ovrriuttiifg v q Ih Ge Sik LLKii V rtflii1 l door H f iiüorr MiK ii Scéiie i i I Wn den Kéftiisfor A i le flXJM yi ii t ét r lP Ktl4 Plïtl HfiSqwl il I Bldrijf ijit het Fnisrii wn i A i i Aanvingmn 7 u PRf EN DEH PfAATSEN Serste Raag 90 Ct Twdiede lUng B Loting voor Je plaiiRté i op Wo dpn 24 de dorgen t l lOufen e nen op deni da der Vwrkte ling plaatse beSpr en i worajen tOt di middagï 3 nreii VerkDOnliï Openbare iVi UI i p VRIJDAq 26 APRIL 1871 eü zoo no JöOk op den volgenden dag telkeiis des TO r l i i id Wa 9 are ter woonplaats van den Heer h I ö HAASLOOP WEKNEft A ii 70 te Knff I pett op de Lek van een zeer netten modërji n I INBOEDEL bestaande onder meerder in BONHEüE DfJ JOÜIl divers EBT PENANT SPEEL if HT eaWASOHTAFELS LINNENKAST STOELEN TOILET en andere SPIEGELS SgiItpmÜEN PENDULES QASSETTE ÓRNASiËNTEN en RARITEITEN BED DEN en toebehooreü BED en TAFBLWN IfENj ATIE en andere GOfepIJNl N fM ANSCH Ml ander VERLAKT WEKK fijn GLA § en AARDEWERK KAGCHEL8 VLOKRKLBEDBNj KAÉPETTEN èuï eSaz Te bezigügen DONDERDAG 25 APRIL 1872 van II tot 4 uïe Nadere informstiën ten kantore van den Notaris G J SPRÜUT te Ouderkeri a d lJtuL vrijwillige Openbare Verkwiplng ten overstaan van den Notarre A KLUIT Hz te Moordrecht op MAANDAG 29 APVIL 1872 des voormiddit s ten 9 are aan de wóuiiig bewoond door JACOB van WIERIN GEN onder j Zetenhuüen om contant gslo ▼ AüT PAARD 9 KALEKOEIJBk 2 PINKEN 1 ZEUG met BIGGEN £ OERENWAGËN KARREN SPEELVVAQM en MEIJC uilREEDSCHAPPEN Te bezigtigen ZATERDAG 27 APRIL e k Openbare Verkooping op MAANDAG 6 MEI 1872 voorra elf uur in het nienwe lokaal van de Sociëteit Vbedbitsi aan de Markt te Gouda van s 1 een ruim net geverfd en behangen WINKEL KELen WOONHUIS aan de Nayerstraat II n 23 te Oeuda 2 1 een sterk GEBOUW geschikt voor allerlei affaire of woonhuis aan de Oosthaven B n 16 te Gouda 3 5 drie groote GEBOUWEN bewoond door dertien gezinnen een LEDIG ERF en nog eep WOONHUIS alles in de Doef steeg F n 90 liü en aan hét water van de Zak L n 238 240 te Gouda Breeder by de Biljetten eu inlichtingen ton kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Alphen L VAROSSIEAU Zn Bodegraven P VERSLOOT = V rntpati eii Bolerilüedeiq kilppakken ijpldo Bosicaop J GÜUDEADB 4 I Harmeien W G KURVEB8 j HazersaoudejM J G AARKBUKBN Klnderniocder Weeshuis In het WEESHUIS te Gouda komt eerlang vacant de betrekking van KINDERMOEÜER Verelschten daartoe zijnr lust en geschiktheid om Kinderen te helpen opvoeden goed en zedelijk gedrag gezond gbtel en den leeftgdvan 30 h 45 jaren Vrouwen zonder kinderen ten haren laste die voor deze betrekking iii aanmerking wenschen te komen kunnen nadere informatiën bekomen in de Vergaderingen van HH Regenten den 2if es deo 80 AprU a s I Namens Reenten C KNAAP Seer Openbare Aanbestedin f bg enkele inschrgving op DINGSDAG den 7 MEI 1872 des middags ten 12 uur ten huize van Jan Slootjes zgude bet vroegere Raadhuis aa Noord Waddinmeen aan het dorp van Waddinmjeen van het maken van ürle noUTKIV VALHRUGGKN in den vorm volgens de teekening ten dienste I der droog te maken Putten ondM Waddinieveen De bestekken zgn tegen beteling van ƒ 0 50 te verkrggen bg de Boekhandelaars J van Benj TUM BN iJooN te Gouda de teekening ligt terinzage bij Slootjes voornoemd en informatiënzgn te verkrggen bg den Heer OpzigterJ PAUL te 2kvenhuize7u De Commissie tot bedgking en droogmakingder Putten te Waddin meen De Secretaris De Voorzitter j A N MOLENAAR Vam DORT KROON Montfoort 3 A i JACOBli OMd water 3 vam LIEFLAND SMnhmen WedJ WOLFF en ZOON Waarder Wed BOüTHOORN Woerden Gebr Pt ENNmo r STEE NK OLEN Openbare Aanbesteding bg enkele inschrgring ran èsoo Hectoliters Rubrkolen en lÖOO Hectoliters Engelsche Kolen ten dienste der Maobines tot droognuüring der Putten onder Waddinxveen op DINGSDAG den 7 MEI 1872 des middags ten 12 uur ten huize van Jan Sixxit es zgnde het vroegere Raadhuis van NoordrWaddimveentJOihtiixxn van Waddinxveen De bestekken zgn tegen betaling van ƒ 0 50 te verkrijgen bg de Boekhandelaars J van BkmTDu eu Zoon te Gouda en informati8n bg denHeer Opzigter J PAUL te Zevenhmzen De Commissie tot bedüking en droogmakingder Putten Xé Waddinxveen De Secretaris De Voorzitter A N MOLENAAR Van DORT KROON Men vraagt tegen 1 Mei a s bg fatsoenlijke Burgerlieden EE E ÜIE STBODE Salaris naar bekwaamheid Adres onder letter P P aau den Uitgever dezer Courant G udB UMik ma A UriukiuM 1 ï Oe BÜg Te imu Conrant geechiedt ZONDAG WOBNSDAG en VBUDAG In de Stad geicl t de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjs per drie maanden is 1 75 franco per poet 2 BIHTENLAND BuileBlaDdgcli Overzlclil De peraaneate comoiMie uit de FraoKhe nationale vei gsderiDg fceeft Maandag bare derde es waanchynI k tsatate b jecnkonut gehoudea Dat r ia de binnenlandache politiek weinig oieuwa roorbanden waa bdvyat de lorta door der rergadering BinneD het uur waa alles afgsloopen En toch waren de diaeinaiën niet onbelangrijk Het gold de nationalit itaknze der ElzaaLotba rii ra de houding der algeoeene departementale raden en wederom ds benoeming van den maire te CfcttesuChinon Op de laat te receptie door Tbier jalat op zgn TS veijaardag gegeven wareo weder reel notabilitaitaa tywa ar J ig ot maunuda onIhüiM ook na Uit wti iiiagclijlts het geral op het Luzemboorg waar de prefect der Betue dn heer Lvon Say Dinadag een feeat gaf By den Bnaaiachen gezaat Orioff waren ijj tairyker Onder de eente laken die in de aanstaande zitting der nat vergadering zullen moeten behandeld wórden behoort het postverdrag met Duitachland genoemd tr ictaat dient vèor I Hei bekrachtigd t zyn De regeering heeft alle maatregelen geoomea om de behandeling zoo spoedig mogelyk te doen afloopen Voorts wacht de beraadslaging over de beUstingontwerpen terwijl de rechterzijde tevens voornemens i bare af keuring te kennen te geven over de recepti i ie Parija en de ailreseen van adhaesie die de departementsraden aan den preaideut der republiek gniinden hebben De positie der Eagelaahe regeering wordt steeds itttaklcer Niet alleen dat teljcens oonservntieva leden de minderheid komen versterken maar onder de rooraisuders van het kabioct Oladstone heerscht niet iffèer de onde ge sldrift Twee nederlagen in het Lagerhuis wareu daarvan dezer dagen een bewijs Een motie van den heer Lopes omtrent de plaatselÜks belastingen werd na bestrijding door Gladstone aangenomen een paar dagen Uter viel icta dergelijks voor bij de behandeling der Balht bill Beide besluiten werden door Disraeli s vrienden met giguich begroet De koning van Beieren heeft ter gelegenheid van het 60 jarige priesterschap des heeren Prof Döllinger dezen tot ridder van den heiligen Lodewyk benoemd Donderdag werd in Bohcmen een aanvang gemaakt mei de verkiezingen voor den landdag De plattelandsgemeenten brengen dan hare stemmen uit voor Zaterdag zgn de steden de indnstrieele inrichtingen ea de kamera van koophandel ter stembus opgeroepen terwgl in de volgende week het grondbezit stemmen il Qa kiezers wolke tot deze laat te categorie behaoren brengen hunne stemmen voor 70 arge aardigden uit en van den uitslag dezer verkiezingen hangt de meerderheid af De parjieu zgn iti de verkieziiigalichamen welke beden en Zaterdag hunne stemmen uitbrengen ongeveer gelyk verdeeld en juist in het grondbrait is daarom dan ook in de laatste weken lïct meeste geknoeid In de volgende week zal derhalve beslist warden welke knoeiergen op de handigste en vruchtbaarste wgze hebben plaats gehad die der regeéring of die der Ctechische partg Ofschoon ADVERTENTIE IS jf ordea geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere r gel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN de tegenwoordige jnie hadden gegeven dat hg reeds voor vele jaren deze beweging had voorzien m mea haar met beter kon bedwingen dan door den arbeider een aangenamer tehuis te bezorgen de fooien af te schaffen en hem in geld te belalen op den dae voor marktdag De notie werd bestreden door den vooniitter enden ondervoorzitter der kamer De eerste beweerde dat de agitatie werd begunstigd door penonea diaer belang b j hadden en er hun voordeel mede zonden doen terwijl de arbeiders zelven de lijdende partq zouden zgn dat de ellende der laataten zeer overdreven waa voorgesteld hun loon veel tejaag werdgeschat en hun eraolnmenten en voorrechteu geheelover het hoofd werden gezien dat zg in den algemeenen voorspoed van het land hadden gedeeld enhun hutten minstens even goed of sleeht wai tt ala de woningen der werklieden in de stad NiettSR genstaande zgn bestrijding werd de motie DenbUfc at mmnm atsaaasen riniiiii Daarop stelde de heer Muntz ab tweede moöT mol e S mp n w rbij n de werkgevera werd aS bevolen or i d ie het ver oofden n t meer hel loon te berekenen naar T tgd Mu het werk besteed maar naar deu Zi de hoeveelheid van den verrichten aXid Op denzelfden dag had ook in Cambridee eai dergelgke meeting van de Kamer vT Landbo plaats waar op der elfde gronden het beslui w genomen om te tr chten op alle plaatsen J S S Ï i ebroken me sko t t deSr w Tmt = Aan het Britsclie Parlement is de eorresnonden tie overgelegd welke tusschen de SpaanwhTm gelschc r i g g i d i belrS dé u temationale De Spaansche regeering wensoht e Umat ona l vertonTtot ondcrdrukkfng der Lr naticnalo tot stand te brengen en verlangt dit de verwhdlende staten in elkl der zouden itS sren de leden der Internationale die van hun vadXd n M een ander land de wijk had len geSomen oek e v do inKl t f r Internationale m tngeland hare werkzaamheden beperkt tot het geven van raad a werklieden die ee If werk kit ZJll geld te beschikken om hare raadgevingen kracht bü trzett terwgl de revolutionaire plannen die em Jt7tmaken van het programma der maatschappn nw he schgnt meer de meening uitdrukken der v mde led dan die der fingeUche werklieden wie u w tLr d li f h e g g hebben alle vreemdelingen het recht zich in Engeland te vestigen en der et Zg kannen slechts gestraft worden voo schennis der wet n i gevonnisd te zgn door de gewone rech era voor wie z terecht hebb n ge taau m eeu openlgkc zitting eu die recht spreken na al