Goudsche Courant, zondag 21 april 1872

de baWijiet Hu linrl schuld nann keurig onderzocht te lubben i eiiKl liugeu kunnen n s uodinig nut ddor liet iiit ou iiJ ge ng uit Bn tlauil worden gizel met uitzütideruig van peis neii die uitj i Ieverd orden op grond n bqüotiilcre door liet Parlement bekracbti e traotiten met ander regeaHiigen töt weder ijdsche uitlevertng y ravs ladders Lchtor mogen l rit he onderdanen of Het IS de vurige ntnsc i van H M regeciiiig om tot de qrdi en voor Hjoed der met haar bevritiulc stnte awcal mogelijk me fe te werketi Niet allcLu ziu de rege riiig dtr küiiiiigin elke papng Tin vreemde nit eMekenen rn I ii eJand om i tot opstand tegt n de re criii van hun eigen land aan ie sporio betieuren mair zij ou dt ouk wraken ten dtf elijk gediag zou door de regeeiiiig als eeii openlijk schennis bc choruwd u orden der gistvi jlieid w ïl en t ewekenen aihi r enieten doch ZIJ gflooft uut dat er dt minste reden bestn t om bij dfze gLlc eiiheid aan de wetneveude raactit buitengewoue vuluinout tu vrngeu met bttrikting tot de in fcngeUnd verUlijl houdends vreeradeliugen Men zilt uit dit antwoorcl dat de Britsche re geering zoo veritandig is te neigereii uiaaltegtleu ran bedwang te nemen tegen de Inteiuatioiiali en dut ZIJ ni i voornemens is lieden die de wetten ran het luid eerbie ligen op grond ran onbewezen besehii digingen dit zn een gevaarlijke samenznering p het getpBir setjcn am huiiiie vijanden over ie leveren Tot de vele verouderde onregeliiatghedin die de Engelsohe rechtspleging bij die van de meeste andere landen tot heden rerre doet achterstaan be hoort ook deze dat er geen bf piw d Hof van appel lieetRSt miar dat zoodra men vau eemge crimincele mak lil hooi er beroep komt uit de téden van hët 9oo hnifcaen drietal nordt gekozen om rechtspraak te doen Of iehoon het geen bepnald ver ischte is dat de Siisrtoe bénoe iide lords rechtsge eer len ijn werden diarloe m den regel de Ijord Kniiselier en en pa w rechtsgeleerde leden gekozen doch daar d ze roof hnu diensten geenerlei bcioldumg oi tvan fen gebenrde hel lui ermnleii dat de beide nnlutge noemde plontsen n lotu g tooo rj a aits uic an rechispraak geen tndie hadden gemaakt zöodnt eigeniqk de Lord Kansener alleen met kennis van taken uitspraak deed De tegenwoordige Lord Kanselier lord Hatherley waagde in de Mtiing van het Hoogeihuis op Maan dag een stoute poging om met dat overblijfsel nit den goeden ouden tyd te breken Het as geenszins iijn doel een bapaahl welsvoorstel ran zijn plan te maken maar hij wenschte alleen een mitie uit te takken waarbij t wenschelijke di r door hem beoogde hervorming werd erkend Due hervorming eener rechtspraak die volgens den spreker haar ijd heeft rerleefd aou nl hierin bestaan dut er een hojg gerechtshof vau appèl al ijn onder roor itter cHip ran den Loid K iiis lier en same isjeld int rechts geleerden bniten let parlement waironder met racer dan e en niet minder dan drie een be ul iging an SOO p I st j iiirluks zullen genieien en het gcheele jaar znl di ztting h a en waardoor dan natuurlijk de gebrekkige wiize van rech spli iug tót jiiertoe gevolgd zsl vervallen Hoé bdangrijk do voorgeste de maatregel onbo tiristb lar voor de rechtspleging iii I ngeland ook mogff ïijn met hoeveel overtuigii p de Lord K in e ier zgn ni tie ook VI ri e iigde van de eer weinige tr eiiwoür iu zijnde LokIs mooht haar UKtvcel Lchngstellilig te beurt vallen alleen lord Cairns en lord West bur namen de moeite haar mei weinige nootttcn te be st ijilen en de bepaalde d soussie over deze gcw chtige zaak erd tot 1 ter uitgesteld Na de behande mg ail versfimdene wetsvoorBtollen van meer lo n en aird m het I leerhuis en iladstnies herhn dt erzekeringeu omtrent de door de regeermg gemankte reserves bij het inilienen der contramemorie ann de arbiters te fienevi ons reeds uit meer dan mi telegraplii ch btrieht bekend her vatte de verga lei lug op Maandag de behandeling dm kieswet of Bilbt bill en wtl nn artikel 8 en 4 inhoudende de strif e ial ngen tegen ntlen die Bieb a m de stemming trachten te onttrekken of zich in eng opyieht aan kiiocicrij omkoopiiig bf open banng hunner nitgebraolite stem schuld g maken Van de zijde der opposiiie regende het amendementen en BubHUicndementên op rersohpiilene dier eer onderlinge bepalingen die nu en dun reifs tot de geringste bijzonderhec en van het rtrkie in swerk afdaalden a in rij heiige dis iiss e uciden op een enkel na nl die nmeudementen bij stemio ng verworpen DUITS CHLAÏÏD Het Berhner lageblatt heeft p grond van stalls tiselie öpgive eeiie bei kcning gemaakt aangaaijde bet te lleriijn hecr chende gebrek aau woutogtn in zijn gulieeleii ntvaijg welke te belangrgk is Om niet medegedeeld te worcjen üe laitste rolkatelling wijat ons aan dat 1 80 pet of 125 401 faraillen i i personen dus vertegenwoordigende 501 60b personen eetl inkomen van 360 ihaler eil daaronder hebben waiirdoor iij aan huur kuiiuin besteden 60 80 hdar Berlijn nu bezit s ec its 42 250 wpBingen tot 60 th ejl 47 2aü tot SU th te romen 9 SOO 2 25 pet of 52 0U0 laini ten Sftl tjOO personen hebben een lukomen run 360 oOO gemiddeld lOO tbl dus vallen in de categuriB iier huur van 80 160 thl oor welke som ohter sleoht ST OOO woningen vourhanden zijn d 10 pU of 20 900 faroilien 94 000 personen bese ikken over een inkomen ran 600 10 thl wiiiv4n voor huur kau geiekend worden 150 300 thl waartoe 23 100 en 300 500 thl wa vrtoe 10 050 woningen verkrijgbaar zijn ge nmenlijk S8 iS0 4 5 pCt ol 2900 femdicn 12 050 pemmen rerdienen iOUO tbl n daarborep en kunnen Jciezen tusschea ö SUO woningen ran 600 IQOO 1 en daarenboven IJeze cyter toonen au dat ran 8B p€t of 177 400 fam len 12b 7oU wouingen kunnen vinden dus is er gebrek aan bnhooilqke wonwgBn in nrboudiiiK tot het lukomeu voor 60 650 tiniilien daarentegen zyu voor de overige 15 pCt of 23 800 familien 38 860 of 15 150 wuniugea jneer gebouwd De Jouen hebben eeue huogescbuol voor joodsche weteusihap geopend welke uor bijzondere bedragen wordt Duderiiuu leu Het iiistitiiut verlangt ter opname de uiscbrgvuig dei studemen aan rijks uui ver teit zonder onderscheid ran faculteit De colleges warden zonder reigoedmg der onkoilen gehouden eu sluiten zich zoveel mog elijk by den academiaohea ritus aan Aau het baald dezer iqnchting M prof teiutlial geplaatst i e duur vau de rujcsdagzitting ataat in nanw verband met den gang der l eraadslagingen orer het ontwerp op de Kreisordnuug in het Heerenhms de oommissm begint apaedig met den arbeid terwijl aan de aanneming dank aj iftr nieuwe fractie niet mf r getwyield wordt z n deze spoedig afgeloopen dan wordt de siuiting jan den rijksdag voor Pinksteren te gemoet gezien in het tegenorergestelde geval ijnl leri v uw lixOaiii v over ergi eding van door den oorlog geleden verliezen misschien zelb bet ontwerp op de drukpers tol verlenging leidea Pe J ort ohritt8parlg heeftbesloten een jroorstel m te dienen beirekking hebliende up de verpinkte inraeriug van het burgerlijk huwelijk H t centrum aalg moedigd door het debiet der vele nieuw opgeriol e organen zal overgfiBu tqt het uiigtreu van een gtaot aantal populaire blifdeu Onder meer bestaat het voornpmeu eeu humohstisoh Jezuietenblad m Bi lnn te stichten met het doel de sttkeii vgh Xladaetam tcA en Iretpen met gelijke munt te Detulen aanuiet welslagen daarvan wordt met getwijfeld daar saais een lid verklaaide humor leis speciaal katholiekas zpodat het hoog tijd wordt te toonen wat echte 4 i at Joilenbumor is BINN INLAND Goui 20 AFBIL 8ch cwedatryd KAMPEH zwart 13 Zet ü 8nt E 7 ÖÖUDA it 13 Zet D 5nt E r genoegen doen dot aantooneclgezelschap van den urg m Nut eh Vermaak jeren ïe Rotterdam worIkken Bartelman lijden en als beneBetvoorstellmg voor ook tn beide hoofdrollen Velen z l het voorzl stnnnden Üonderdag Botten amschen ScboD iirtg een voorstelling dfen dt caunonoeerde een paHij piket gfgeve den heer Albregt die jilandje die denHHrol vervul raOMCl had doch de beer Albregt heeft ook thans daarvtin er 2oovelen heeÜ gecreëerd ikje it algemeen bekend als een juweeltje van het erto re en zal stellig doTSrvelen met genoegen n mals gezien worden 1 zooals I Het tweede een karal gemaakt vervult Het eerste ilgeheel nieuw en heeft iri Uuitsojiland jeel succes Donderdag werd vo bank te Rotterdam be vens jonwer alhier d lerwijl hij lies nac its de Arrondissement Recbtdeld de zaak van Dirk Ste onlangs wffd aimgeboaJen fsvellen vervoerde die hij bij deh Heer Knaap 1 riens dienst hij als losse sjouwer WJ hid Culvand De heer officier van justitie requireerde gevMenisstraf van een jaar en de uitspraak werd bepi op aanstaanden Dinsdag Te Woerden nel dezer d igcn een negenjarig knaapje in den Itijii Ofscliuun velèu h t ongeluk aanschaawden durfde niemand zich m bet diepe water wagen Door een gelukkig toeval eoliter kwam dé onderoffimor Wsgner rsa het te Utrecht in giunizoeu liggende detachement veld arti llerie die een tnns rt paarden paar s Hag ggbrucht ha joi t op het oe enblil daar langs zonder zioh te bcdenkeOj sprong hg van zi n gaard en m et a en l 4fil het kiod onder de toejuichingen der menigte De burgemeester vw Woerden heeft hem later voor zijne daad dank ij het departetMit van kolohij n is onder dagtekening van er ritnj e ö i vp iieurGene rail van Ned Indic ontiangen het volgend telegram Ditbaradng van deu Merapi eenige huizen verbrand aau de zijde van Kudoe verlies 136 meuschenlevens lüg volg art 4 Van Zj M MWt i 0 fe 1869 Staatahlad xfi V zijn than van üfg enn ge san dp ijkkantoreu modellen verstrekt der jze1911 gewichten 4ie kj wwü mMten ardep ala ndrmale modellen ter uitvoering der voorschriiten Bij de toezeudt § dezel roorwcrpeD heelt de Minister vau biiinenlindsf he zaken fiy ctrculaite rao 13 Maariji het Volgende aaA de amBteilareD van het gkwezan bericht Opdat de nijverheid zich behoorlyk kunne roorbereidtn op de vei vaardigtng r n gewichted naar de nieuwe modellen heb ik 1 Juli a a bepaalt ab het t dstip wnirop de möAelfen aia typen ran d te Ijken nieuwe gewichten zullen gelden Het rerdient aaubevelmg de fabnekanten van qzeren gewi6bteii dien termijn te ondenicfaten en hen uit te noodigen van de modellen kenhia te nemen In het reraioif ah da kMBW raa koapkan l t Schiedam ovcr lt71 leest nien omtreut de productie van spoeling het volgende De hooge prijs van iik voor de landbouwers m deu omtrek van Schiedam byna ouoatbeeiiyk veevoeder deed hen naar middelen omzien om bet al ware bet slechts gedeeltel k te vervangen Zoo Iverdeu door eenigt jandbonwera ketels Mtfgeschaft ter inhouilsgrootte vao ongeveer 10 hectoliters tut hel koken van Toggemeel Uit verstrekte informaties blijkt dat het daaidoor verkregen veevoeder niet die resultaten heeft opgeleverd welke men er van had verwacht Inzonderheid 13 gebleken dnt de kueien dientengevolge i Iudermelk geveu Wo ƒ ongunstigct bleek d mvl ed der Voor melkvee wordt dit voeder ten eenenmale ongesclukï geacht naardien de daarna verkregen melk vao slechte qualiteit i Ook voor rttinestefyea werkt het miudfir gaustic althans men verzekert dat iet vleewh van met Uit voedef gemest ree wat de hpedantg held betreft met opweegt tegen dat ran n genaam4 spoelingvee Zelfs op den mest laat naar be aoh jnt de Mlpe haren invloed gelden je tuiniers toch uit hef t eatland geven de voorkenr aan den mest welka wordt afgeleverd door landbouwers die bon re daarmee niet voederen Naar men verneeint zon de heer H C Waldeck op verlangen ven den gemeenteraad te Loosdninen zijne betrekking van secretaris dier gemeente bltirea behouden De jirnh Courant spreekt het gerqcbt tegpn at eèn bod van zeven tonnen goudi zqu Zyn geda roor het landgoed Biljoen V y lezen 111 de MtdcttU Gmrmi Onze Regeenng heeft onlangs een bewies ontTon gen dat de Japanners hunne oude vriendjes in Europa niet véigeten De Japansche Eegoering heeft nl gevraagd of er geen Kederlandsche jongelieden gevonden erden bekwaam en genegen om m Ja panschen staatsdienst te treden Bg het incer en meer sluiten van betrekkingen met andere Mogendheden en t doordringen der Wislersche begrtppen in hl t Japansche Rijk gevoelt men daar de behoefte om ook de administratie geheel naar het Eüropecsoh model te vormen Toofal in het beheer der 6uitenlandsche betrekkmgön en in de regeling der geldmiddelen doet zich die behoefte Voor en daarom wenscht de J pansch Begeering voOral roor de departementen van Buitenl Zaken ea Vin ïiwinoieo ambtenaren uit ons land te trekken Op de aanvrage tot oitóóu Mihistet vïh Biutenl Zaken gericht zal het Japansche gezantschap ddt thans te Washington vertoeft dodh later oök Nedeflan l bezoeken zal het antwoord komen vragen Vreemd is hel voorzeker dat aan die aanvrage tot nog toe geeu ander gevolg is gegeven dan door eeu rondzegging aan de verschillende Miliiatere m den Hang Maar ann eenigo oRtciense mededeeling aan het publiek schijnt nog met gedacht te z jn hoewel de Japansche Uegeering de vraag toch stellig niet gedaan zal hebben opdat de rcraohillende Mi nisters er zich ingenomen mede zonden betoonen maar opdat de Nederljndsche nalie zelve er antwoprd Op geven zou Het laat zich aanzien dat het aanstaande badsei zoen te Scheveuipgen dit jaat voor de vonge jaren niet zul behoeven onder te doen Naar ij onderricht zyn zgn althans in het gemeente badhuis in bet hotel laroi in Zeeruit en in de beide andere hotels Garni de meeste apaitemeuten reeds voor een gedeelte van den zomer Verhuurd In Scbeveningen Zijn ook nog slechts enkele kwartieren beschikbaar tem yl oyer de villa j ran den beer Pleysier op een enkele na reeds eewgen tyd geleden was beschikt De gezondbtidstoealiinfjf IS Is s G raven hage zoowel als te Scbeveningen zeer voldoende n Volgens brief van St Mclena did II Maad van kapt Popken voerende het Ned schip Miubd den 11 de k MBnari ran Baqjoewqqgie naar Nederland veitrorken was lij den Jden Februat door een orkaan beloopén die tot d n volgenuen dag ste in hevigheid toenemetde veel sëhale mm zelen en randbont veroorzaakte 1 toestand van het vreeselyk geteisterde schip was pmitreeks 6 uren des avonds voor geen Oescttrg viog vattiaar de kokende en huizenhoog gaande zc eu ife over het schip bbken onbescbryfelijk Ue vost geinaakte zeilen sloegen ain flarden uit de luiken door zwaar werkend schip en vreeselijk hooggaande zeeën sloeg alles ran dek en campagne deknaden pnmgtin mastkngen scheurden en veel water drong merdoor naar beneden waardoor de gezagvoerder rfeeat roor shade aan de lading Niettegenstaande de orkaan met volle kracht recht orer bet schip is heengegaan heeft het aan alles weerstand gohuden zoodat geen noodhaven is behoeven te oid n K z cbt en de reis van St Heli na den ISden Maart naar bier zou W deu ooi gtf4 Men s hr Jft nit Deventer B den gemeenteraad ia iBgekonen eei lres van aigevaardigdeo van het departement van nyvefheid de societcit nn nijveren de gezondheidscommissie het U C arniiiestuur het departement Deventer tot Nut van t Ai emecii de bouwkundige verieuiging en de Vincentius vereeni gtng flie wenschin op te iicliten eene lerreniging t5t vel etering en opbouw van woningen voor mm vermojienden onder den naabi de Ééniragl Deze rereeniging steit Zich ten doel dep aankoop ran de meest onj uode wuniugeu door de lagere volks kluaseu bewoond op sommige waarvan sy reeds b t QOg geiest d heeft de slooping dezer panden en den opbouw op de daardoor verkregen terreinen van gezonde doch hbogst eenvoudige woningen en die te verhuren tegen noogstens O 60 s weeks f e middelen om tot dit doel te geraken zija a een snbeidie telkens naarmate der behoefte by t Qemeentebestour aan tt vragen b reutelooze voorschotten c gelden die worden opgenoineu togen N welke ephter 3 pCt met te boven zal gaan Adre santen zyd van gevoelen dat de Vereemg ng oun o gelyk zal kunnen slagen indien met t jcmerutebistuur én door zedelijke aiiddrleu en door het verlcenqn van eene j aaruyjkscbe sabsiiUe krachtdndigen steun aan baar streven verleent waarom zy dan ook eene toelwo ran ongeveer 6000 verzoekt en vervolgens zoo r t mogelgk jaarltjksche subsidie lot wedrrleg ging der bezwaren tegen hel verzoek wurdt in bet adres gewezen 1 op de groote onzekerheid die nu reeds meerdere tientallen van jaren heeft bisiaan omtrent bet al of met noodzakelyke wenselijke en waarschijnlijke van het behoud van Deventer als Testing ten gevolge waarvan een uitstel op dezen grond bykans et a alel gelyk staat terwyl de toe stand van bedoelde oningen geen uitstel rrel min afstel gedoogt V op het overwegende belang dat Jiiet zekere personen of standen maar alle lugireceteucn der gemeente hebben bij de wegneming van een kwaad dat de sterfte iH die stad hooger doet zyn dan in gnnstiger omstandigheden waarschynlyk het igevnl e u wezen Waar een dergelijk algemeen gemeeutebelang op het spel staat zullen bydragen uit de gemeentekas mA diet aaiden dun als goed besteed kupnen amigemerkt worden 8 op bet feit dat het Oemeente liestuur reeds vroeger bhjkcu heeft gegeven voor vnj oanzieiili ke offers mét temg te deinren ls het gold de beh Ip me band te leenen tot den aanbouw van Woningen voor den mingegoedcn stand Wnar het de welvaart de gezondhem en hot leven van de geheeje bnrgery betrefi ken men niet verwachten dot hot Gemecntebestonr de helpende hand zou terug trekken 4 op het karakter van zedelyk lichaam dat de op te richten Vereeqiging dragen moet wiarby alle winstbejag is üitgcalöten en met bet minst op de eigenoardige wy harer samenstelling als ont staan uit de eeudnohtige samcunerking van de daar ter stede bestaande oorporntien zoodnt van eenzij dige bevoordccling door t Oemeeutebcatnur gceij sprake kan zijn De raad heeflf beslaten dit adres ter overweging te verzenden naar de afdeeliBgen In den nacht van Z turdag op Zondag meldt de Schtei O werd er in den Kellielpolder e n schaap lil de weide geslacht en hel vleesch dairvaii mede genomen De bngadier m ijoor van de ryksveldwacht A van Pelt daarvan kennis bekomen hebbende ging met den brigadier B Püly van Overschie op verkenning uit en weldra meende eerstgenuemele dat hy naar de verkregen aanviyzing een ouden bekende op het spoor had Hy begaf 7ieh dau ook naar ene kamer achter de TeerstW aldaar en vond daar twee jongens J J van Leeuwen opd 18 jaren en r Aleerhof oud 14 Jaren Het eerst wat hun onder de oogen viel was een afgekloven been en een ketel met vleesch Over het vnur waarop hy al aanstonds tot de jongens zeide hem maar alles te vertellen wat gebeurd was daar ontkennen vjmchteloos zonde zyn Zy vielen dan ook dadeljjk door de mand en be jfenden dat m Jen nacht van turdag op Zondag een schaap teelden geslachi aar n zy bet vleesch hadden meijegenomen Öe hUid en de td Vaaruit zy de tong hadden gesneden waren aan den Har reweg 10 den Noord Kethelpoldcr in een sloot ge I borgen waar een en ander dan ook later gevonden I IS beyevros tttee bebloede messen De moeder vaifï I eerstgenocfflden uit bakeren gaandei vvas de jongen vecityds alleenen leidde een zwervend leven waardoor hy lau ook reeds vroeger met de justitie herhaalde hjk m aanraking was geweest Van de afwezigheid I zyip moeder had hg gebruik gemaakt om op de I kaleer het vleesch te koken de pot die nu over het vuur bing bevatte Jiet tweede kooksel van het sohaiip Door de rijksreldwachters werd een en inder 10 beslag genomen en werden de beule jongens nali ilutterdain getransporteerd alwaar zy ter dis fositie Vin den officier van justttie zyn gtsteld Te tloom vierden jl Maandag de gevangenen in het huis van curr OLie aidaor met t csteiqming van de becren kouiinnndniiten de herinnering aan de inneming van den Brtel Op de binnenpla its van bet gesticht htelileu y een gecóstumeerdeii optoclit wnarby het waar ijk te bewouderea was boe die met xoo geringe middi u u zoo net ea ordelyk kon u e richt worden Ieder die den optoeht bywooi de wiarondcr de commissie van administratie de beeren ütficiercn van het garnizoen de gecmployerden van Jiei gesticht waren verl isd Aver de viudingrykheid der gevaugcnen De Uag was t yk ia bu neii to tand eftii fe ukkig Hag d efdw doorgebracht werd met bet zingeu van liederen dans en het op voeren van tooneelstukken In de grootste orde liep die feestviering len einde f Tijdens het Aprilfeest lyu te Amsterdam des avouda een 200 tal gevangen vrouwen by gedeelten voor eeu raam der gevaugeuia p het Leidsche plein gevoerd om haar de verlicb poort voor de audel traat te Uten zien en zoodoende ook iets te vau de illuminatie te laten genieMft Men achryft Xiit Meppel van IS April Zondag II 18 de derde Jtedikantsbctrekking die sedert Sept 1871 vacint was weder vervuld door do bevestiging van Dr A J 09rt predikant te Schoonhoven Hq MCrd by e gein euU m eleid door Us E de Visser naar a inleiding der gepaste wonnlenr fan Handel 18 9 10 Zyt niet bemrieid maar tpreei en xwijg nut Famt Ik ben nut en numand zal ie ia d aan s legjen n kwaad te doen Kant tk heb veel volks i i deie etad Des namiddags vg bond de nieuae leeraar zich aan de gemeente met de woorden van Paulus aan Tiniotheus nJlet vutte funiameiit Gods staat keiiende dU zegel ie Beer kent degenen die de zijne zijn en die den naam van Cknstui noemt tta a van ongerechtigheid De heer H Jiida te Amsterdam heeft een adres gericht aan den minister van koloniën wnarm hy de belangen onzer kolome Surienalne bepleit Hij wyst 111 de eerste plaats op de moeielykheden n rmede Sunname heeft te kampen op de slaveny en al haar gevolgen waardoor de voormalige slaaf in 1878 in het genot zal treden van alle burgerhjke rechten op zich zelf een daad van recht en billykheid maar waardoor hy zich voor een groot deel altkans aan den arbeid zal onttrekken d 1 aan de plichten tegenover de maatsckoppy De ervar ng heeft den adressant geleerd dat men zich niet al te optimistische vooruitzichten van dien nieuwen toestand moet voorstellen Kr moet dus zorg gedragen worden voor den aanvoer van werkkrachten en deze zal dit is het tweede hoofdpunt rail het odles wil men Sunname terugvoeren tot bloei en welvaart slechts verkregen worden door kolonisatie en immigratie te z men Adicssant zet daaivan ile voordeelen uiteen zoowel voor de kolome als voor den immigrant en bestrydt de voorstellingen van vermomde siarerny die men zich van dit middel mankt oveidrcven voorstellingen welke een wyz wetgeving kan en moet kecren haast het gebrek aan arbeiders sta it echter nog het genus von geld de geschiedenis der geldelyke tegemoetkomingen en het verhuizen der kapitalisten IS bekend Toch valt nan de toekomst van Snnname niet te wanhopen want de taal der pessimisten volgens wie Suriname helaas een somber verschiet zou hebben verdunt geen geloof Sunname liee ft echter crediet of vertrouwen noodig en wanneer pnrticulicreii van den steun der regeering verzekerd zij n zuil n zij hun krachten ten nutte ran Suriname aanwenden ook voor de immigrate en kolonistatie is d e teun noodig door de benoeming o a lan regeerings ageiiten in verschillende havens eindelyk zonden geldelijke voorschotten aan hnlpbehoevenile planKrs tot pewei schte resulta ten voeren len slotte dringt de heer Juda aan op de benoeming 111 lie kolome eener commissie vau onderzoek die eerlijk en trouw vap h ar bevinding kennis zqn geven oau de regeering Laatste Beticüten WaeihingtOU lO Apnl De Regeenug coip missie voor Hu tenlansche Zikeii heeft verklaard dat ue eischen wegens indirecte rehide bsbuoren lag trokken te oiden oind it zoo dit met geschiedt van eene vruiiilsclnppe ijke schikking niet zal kunnen komen Men gelooft meer en racer dat de Hegrenng der iJuie de bedoelde eisclieii werkelyk intrekken zil Berlijn 19 Apnl De fiotii üeuUcie Jüg Zeilimg verklaart de in omloop gebrachte geruchten betreffende de verzending eener nota der Uuitsche Uegeering naar Vers nües en eens bestaande spnoning tussclieu Duitschlaiid en traukryk ten stelligste te kun leii logenstraffen lle blad vo er by dat graaf Arnim zich thaoa te Benyn bevindt Berlijn 19 Apr 1 De fiord Deateeke AUgemaine Ztitung ilee t een decreet van den MinnterVin f tedieust mede aan den b ssehop van Bnneland ten op ichte van de exconmunicatien De Mmi te stelt daarin op den voorgrond dat de excommunicatie geeu Juiver gecstelyke straf is maar ook in maatscbappjelgk opzicht betieekenis heeft en dat zy derhalve volgeus s lauiiswetten door de kerkelgke antonteit alleen maar ouder goedkeuring van het goorvernemeot kau worden toegepast De Minister verbingt d it de BisGchop zul 7org dragen dat de gevolgen der excommunaalie niet in strgd zullen zyn mot landa wetten Wordt bieraan geen gehoor gegeven daakan de regeenng den bisschop uiet meer erkennenen de betrekkingen welke lot uu tusschen hem enden btaal bestaan met langer handhaven De bisschop tracht in zyn breedvoerig antwoo d te bewyzrti elat de maal eliappelyke eer van den ge eonmuniceerilen niet gesclioiiden wordt door de afkondiging van de excommunicatie Burgeril ke EaouiN 17 April lleiiilrik Krga ooilen B üromw en H vau I uncD lleerietle Jacolme Gerareliaa Maria ouilera t II ter StA ca A C van Hert 18 Jahanna Kli ilrikus oHden H F tien Hiet 1 n O H de Uruija Maria Auaa oatlera P H Sclireuilrr eu A O Vervoorete lleiulrik ilaculiua outlcrs V H l olei en M Aret Marrijje oudera G Mooie naar cyiH lilok ÏQ fUlaabetk oïelcrs P J Nijkiel en P Mikken 0 EKl FOLi 17 Ap il J van Uarlmgen l3 d J H Vcrkleij SI m AbVERTENTIÊN j Bevallen van eene Dochter C E KBOMHOOT ToB fe Gouda 20 Apnl 1872 ♦ De ondergeteekende brengt bg deze zyneu opregten dank toe aan allen welke bij den brand m zyne fabriek bulp eu blgken van belangstelling hebben gegeven W HOOGENDUK Wz Met deze heb ik de eer mgnen geaobten Begunstigers mede te deelen dat ik van af 2 Mei 1872 mijne affaire m PAARLEN GEZETTE en LOSSE DIAMANTEN enz die voortaan zal gedreven worden onder de firma van f L SANDERS en ZOON verplaatst heb naar Amsterdam Hcerangracht bg de Mmderstraat V 45 Qouda 19 Apul 1872 L SANDERS ö