Goudsche Courant, zondag 21 april 1872

111 $ u Woensdag 24 April W 1196 187S IB Tl X isr 1 1 J aoUDA Lange Tiendeweg D n 60 3sr GOUDSCHE COURAUT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken = oC2 =Oo = lUt otktn tjx WiiifthtifUn motitn W n itn Itortstmo riijfttii tijd jriwerd momntandecrt zitlr oor De insending van adrertentidn kan geschieden tot ééti anr des namiddags op den dag der aitgave WOpDEN GEVRAAGD T01JWSLA6EIISR ECBTS goed bekend met den afslag van Inlondsche Hennep tegen GOED LOON Adres in Persoon aan de Touwslagern van de Wed COOL ZOON naast de Nieuwe Rott Gasfabriek te Rotterdam Lokaal Nut kn Vbkhaak Oosthaven Gouda 2 sde voorstelling DONDERDAG 25 AFRI 1872 door het ToODeelgeielBGhap rao deo Rotterdaioschen Schouwburg onder directie taq ALBREGT VAN OLLEFEN BARTELIAN LIJDEN XeTSDctafereel in fi BedigTeo rrjj nsar het ItaliuuBch ran VnroKio Bebbbxio Naar de Hoogduitsehe OTcmtting tid Biwo MullUu Vertuld door B Lahot MiM eD Scéiie nn dea Bopiuenr A J li Osaa OBvoLOD door EEIV PARTIJ PIKET Blüspcl in 1 Bcdr f ait bet FraiMch lan P A Mamvb Aanv g ten 7 nie PRIJZEN DEB PLAATSEN Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 49 Cts li Loting voor de plaatsen op Woensdag den 24 des morgens te 10 uren en kunnen op den dag dèr Voorstelling verder plaatsen besproken worden tot deg namiddags 3 uren A POLLQ UlEDERTAFEL EN Afil Dames Zangvcrecnlgliig 9 ioi ë DONDERDAG 2 MEI 1872 ten ure in de Sociëteit ONS GENOEGEN De ondergeteekende heeft de eer haren geeerden stadgenooten te berichten dat xq zich voortaan weder belasten zal met het maken van Uocdeii Mutsen Kapseis Japonnen Costumes Mantels KINDERGOED enz Onder verzekering dat zg zich zal begveren om in alles aan de eischen van netheid en goeden smaak te voldoen beveelt zg zich minzaam aan De Wed J P DEN RIET SOBTEB Rlndernioeder Weeshuis In het WEESHUIS te Gouda komt eerlang vacant de betrekking van KINDERMOEDER Vereischten daartoe zjjn Inst en geschiktheid om Kindet n te belpen opvoeden goed en zedelijk gedrag gezond gestel eu den laeflijd van 30 a 45 jaren Vrouwen zonder kinderen te haren laste die voor deze betrekking in aanmerking wenscben te komen kunnen nadere informatiën bekomen in de Vergaderingen van HH Regenten den 23 en den O April a s Namens Regenten C KNAAP Secr Te Huur G een der beste standen EEN PAKHUIS MBl KANTOOR neven franco onder letter A aan het Bnrean van dit Blad Er bevinden zich aan het kantoor der stoomboot D IJSSEL 200 STCTKS DIKKE TALHOUTEN welke besteld zijn te Rotterdam De eigenaar wordt verzocht dezelve af te hfüeu aan genoemd kantoor C G VAN DB GARDEN tegen zeer billgke prgzen Heeft mede voorhanden ALLE SOOBTEN vaa in lie BINNEN en fiCIT£NLANDSC9G COURANTEN worden dtdelgk opgexndni wurroor één ifieïrift ToMoeiiae ie Staal Wiin ® aangenaam en gemakkelpk in te nemen yzerpreeparaat door alle genees J heeren aanbevolen omdat hg ligt te verteren is en volledig in de sappen des ligchaams overgaat De Staalw yn wordt voomamelgk en met de gnu tiggte nitwerkmtf gebruikt bg bleekzncht gebrek aan eetlust zenuwachtige boofdpyn en vooral bg beginnend longtering De flesch h fl 1 Entrelsche Bruischpoeijers r inei g te iowB Ö r J f inhondende24eBl2poefler8a60en35Cti Analherin Mondwater t oortreffeiök p p foktenv i den mond tegen hcht bloedend tandvleesch losae tanden eu scorbnnt Het is het eenvoudigste zniveringsmiddel voor de tanden daar het de slijméli oplost dus de vorming van wensteen voorkomt Het werkt verfHsschend in den mond zuivert den smaak en verdrijft den onaangenamen reuk welke door holle tanden door overblgfsels van spijzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr 75 Cts En elsCh TandpOeder f nen e erfhenden uk hebbende en vrg tm u f bgtende zelfstandigheden in elegante doozen vu 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts KllïvPP Wlstlv ViXtraot moutstroop uit 70 pCt montsuiker dextrine eiwit iUiVCI iWdlA EiAlIttCi g t g pUphorzure zouten zamengesteld wordt door prof 8 VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een licht te verterennen voedzaam middel zeer aanbevolen bg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelgk bü scrophulense kinderziekten in floats van den wcdgeUjk tmakenden levertraan De flésch van 3 hectogrammen 75 Cts Dr Uoipershausens Oogrwater LT L lLirrlS door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zgn ten zeerate aan te bevelen jfiroote flacons ït fl 1 en kleine V flac ik 30 Cts Origineëlflesschen van Apoth GEISS il fl 1 50 Origineelprga Hl1l h l Pm 1 Cologne philocdme zuivert het hoofd viin de schilfers belet aauat i aisciii y 1 4 uitvallen der hareu en brengt in een korten tgd een geheel nieuwen grdei te voorschgn Hij is zeer verfrisschend van het fijnste parfum en maakt het gebruik van oaaroliën en pomaden geheel onnoodig Qroote flacons a 90 en kleine 45 Cta Alles echt verkrijgbaar te Gouda bg L WELTER Gouwe en L SCHENK Hoogstraat Bg elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMBEIK H VOIsT 0 Jls nB D Rl T Apoth en Fahrik van Chemüch teehniicht Prwparatem Woensdagsche Weekmarkt TE Dé 2 TREKKING b b LOTERU zjjnde van af N 1001 tot en met N 2000 aan die Weekmarkt verbonden zal plaats hebben op I WOENSDAG 24 APRIL 1872 des middags ten 12 nre in het Lokaal van Mejufvrouw de Wed COERMAN buiten de Leidsehe Poort Na afloop daarvan lullen de ona jahaalde Prijzen van de 1 Trekking aan de meestlnede den verkocht worden Voor de 3 Trekking zgn nog eenige Loten 50 Cents te bekomen bg den Penningmeester den heer C E vah dee QUAST te Woerden HET COMITÉ Medeburgers l De Commissie ter verzofging der minvermogenden die door den laatsten brand geleden hebbeu betuigt n haren voorloopigen dank voor uwe medewerking Door uwe milddadigheid is de Commissie in staat gesteld genoemde behoeftigen op eene behoorlijke en voldoende wgze in het bezit te stellen van hetgeen zg in hunne omstandigheden noodig hebben Het Bestuur der Commissie voorn J IJPELAAR Jh President N VAK BÜÜREN Secretarie Openbare Vrijwillige Verkooping OM CONTANT BEID op VRIJDAG den 28 APRIL 1872 des voormiddags ten 10 nre aan de Bouwmanswdning bewoond door DIRK PETERS aan den Grindweg van Moordrecht op Moerkapelle in den Zmdplaspolder binnen de gemeente Zevenhuizen van KOEIJEN die uitmuntend in het vleesch zijn 1 PAARD bj uitstek mak biJ den weg BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN RIJTUIGEN TUIGEN en eenige MEUBILAIRE GOEbEREN Gtfuda iJruk lo A Uriukuu Nadere inhchtingen ten kantore van den Notaris A N SlOLENAAR te Waddinxveen De nitgSTe deier Coorant geschiedt ZONDAG W0BN8DAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vaA DINSDAG DONDBEDAÖ en ZATERDAG De pigs per drie maanden is 1 75 firwMo per post f 2 BUITENLAND Baltenlandscli Uverzictl De politie ran het Engvlache ksbiget Gladitoi e U UM i wak geworden dat ito Nem reed zgu Mpstmndtn ni Hiokoiidig en wel in de eereie week Volgene dat blad zoo fart miniatrrie bealotea bobben een beaUucnde stomming oit te lokken over hel een of ander punt en men boadt neh verukerd Ut die ongunstig voor tiladaloae ui alloopen Hat r vn ia zal aiiuedig blijken Ib da laattte dageu heeft een oqaiat bericht der JMIf Tdtffrapk de palitieke wereld in rep oer gebracht eu ook eenignins de beara veroatraet I Eugeliche blad beweerde dat er groote apunning beatuod tua cluu Kraokrglc eo Uuitipliland ea dat Prai sa een oltimaluB oaar VeraaÓleS gezondeu ftsd Heule goavernementen hebben zich gehaast hei bericht te doen tegenspreken en het beate bewgs dat geener lei BDta in dien gseat is gewiseelil was de afwezigheid van den herr van Amis die met verlof naar EÜérlqn waa lutuischen is de alemming in Uuitscbland niet geheel ten gunste van Thiers regeering De Xard DeiUeeke JU Zeil constateert wel uitdrukkelijk dat het sensslie berieht ran de Dailf Telefrafh geheel nit de Ineht is gegrepen Het bl voegt er echter bg dat de jongste redevoering van Thirrs over het algemeen in DuitsehlauU geen aangeoaman indruk heeft gemaakt Het hooge budget van Oorlog ia Frankrijk dringt tot voorzichtigheid De hooding van thiitachland sioet daarnaar geregeld warden en het ligt roor d hand dat het onderpand dat thains in Duittchland s banden is niet orerfaaaat moet worden opgegeven met andere woorden dut ds dnar der bezetting langer moet i jn daa onder gunstiger omstandigheden noodig lou weien Nog steeds lockl Thiers naar een minister vso koephudal Bcnoist d Aijr moet hebben bedaukt omdat hg liever die van Bnancieu ion aanvaarden welke oor goed aan Goulard is opgedragen Ben opvolger vour de Broglie als gezant te Louden is ook niet te vinden Üwimir Périer wil zich niet als verdediger van de proteotionnistisohe beginselen laten ofvoard en Ken meldt nit Versailica dat de laatste rapporten vaa generaal Ladmiraul gouverneur van Pargs en van aügo prefect van politie een merkbare verbetering in den staatkundigen en industriaelen toestand der koofdstad hebben geconstateerd De orde moet venekaid liJB in de buitenwijken zelfs waar de com one het langst haar invloed beeft doen gevoelen terwgl de handel herleeft en de Ctbiieken mei grooteu ver hei werk hervat hebben Indien dit zoo is SMiet het logisch gevolg zijn dat de staat van beleg worde oageheven en het bestuur zgn zetel naar Parijs verplaalst Zal de rechterzijde dit gedoogen Aan eeu onbescheiden hand heeft Ben de openbaarmaking van het rapport te danken over de oapitaktle Ie Sedan waarvan lager een uittreksel volgt De Bouapartisten zullen zich in de conclusie ten nadeele van hunnen keizer niet zeer verheugen Het paspoartcji stelael schgnt weldra geheel te nillen worden opgeheven Thans zgn alleen de Belgiaehe eu de teegrenzen opengesteld Vooral de regeeringen vnu Italië eu Zwïtaerlaod dringen sterk daarop aan Het wetsontwerp betreffead het militair atrafwetboek is in den IHiitschen ti ndag in haudeu gesteld van een commissie vaa tl leden schoon men niet twjjfelt of men zal het daar door wederzgdsoh toegeven eindelgk eens wordesf mllen toch de onderhacdeliiigea van langen dunr ign daar blgkens de rederoermg van Losker de bngerjijke eu oilitaire opvatting zooals geiroonlyli ceer uiteenloopea niet alleen dat de militaire straffen ook in dit nieuwe omwerp weder zeer streng aijn en volgens gewone begrippen onmeuschebjk nog meer stuit de ongelijkoiatigbe d van straf ten opaiobte van de officieren die zich in de behandeling a hunne ondergeschikten aan buitensporigheden sefciUdig maken en omgekeerd van de oudergeicfaiktea die den eerbied voor h tiuie supfvieuren uit het oof verliezen Qeeft men al tocidat de wit op het koMa punt streug moet zyn wen kan olkana verUagAi dot de wet geeu lUtMuderiiigaD laK nakes m moeilvk die oi lükmstigheid ook al o rekruing sofargven daarvan ast de militaire wereld een bijzondere maatschappg vertegenwoordigt die zich wel niet gunstig van de gewone onderscheidt maar toch een onvermgdelgks noodzakelgkheid ia Volgeoa eene medodeeling door den Zwitserschen kanselier in de zitting van den liondaroad op 12 dezer gedaan zgn de 600 000 exempl der gewijzigde ontwerp constitutie aldus in drie cntegorien verdeeld er zgn pdxukt 460 000 Mem l in het Duituh U0 000 in het Fransoh en 20 000 in het Italiaansch Zij zgu bijna alle onder de bevolking verdeeld ten einde hasr algemeen en tgdig nwt de vooijgestelde wijzigingen bekend la maken AI hetgeen verder in verband staat tol de volksstemming over de gewijzigde constitutie wordt in gereeilheid gebracht ten einde haar op den lastgestelden tyd te doen plaats hebben Ds commissie voor buitenl eakeu uit de Amerikaonsehe kamer van vertegenwoordigers heeft naar aanleiding van het voofstel Peters voorgesteld dat de eischrn wegens indirecte schade ingetrokken zullen worden De commissie heeft zijnen vooiiitter den heer Banks uitgenocdigd om hieromtrent met den heer Fish in overleg te treden en zijn raj rt Dinadag te deponeeren De commissie is van oordeel dat de eiachen wegeoa indirecte acfaade aau een vredelievende oplossing der qonestle zonden in den weg staan Meer en meer wint het gevoelen veld dat de regeering in overeenstemming met deze ooiiclnsie hare eiscben tot vergoeding der indirect geleden schade niet langer zal handhaven Het aniwoord op de laatste nota van deo heer Granville was don ook volgens telegrafisch bericht uit Philadelphia gisteren uog niet afgezonden FBANEBIJE De raad van ondeizoek naar de oorzaken van de oapitatatie van Sedan heeft na overweging vsn het iotrier stukken die op die capitulatie betrekking hebben en na verhoor van de generaals de Wimpifen Lebrun Ducrot en Douav in een uitvoerig stuk zgus meening over die capitulatie uitgesproken Na in eukele woorden den slechten toestand van het leger van Mac Mahon toen het te Sedan aankwam te hebben geschetst doet de raad vooral uitkomen hoe noodlottig de verwisseling van drie opperbevelhebbers binnen korten tijd voor het leger en voor den goeden afloop van den etrgd mosst wezen Zoodra Mac Mahoo gewond waa droeg hg het op ADVEBTENTlfiN worden geplaatst vaa 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen 6E00TE LETTERS wolden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN perbevel over aan generaal Doerot en deze den fl vaarlijken toestand inziende gaf bevel tol den aftod t in de richting van Mezièrei hg had eehler slechtseen nur het hevel gevoerd ea aan zgiie orders waaeen begin van nitvoering gegeven toen de geneiaal de Wimpffen krachtens een ministerieele aonachrij ving het opperbevel kwam opeischen De generaal de Wimpffen keurde de bevelen doör Ducrot gegeven af en zonder zelf nog ecnig plan te hebben gevormd beval h j de verlaten posities weder te bezetten Intnescben kon hij den staat van zaken overzien en besloot om al zg n krachten op den recbtervlengcl te eoncentreeren eU tegen Carignau en Mootmèdjr te richteo De troepen waren echter niat in stoot on aan zijne Verwaditing te hesatwoorden Hg zelf rukte aan het hoofd van de nurinotroepen twee bataljons zouaven en het 49 linSeregnneat tegen Bolan op doch daor aankomende ontmoette hg den gooeraal Lebrun inet een porleOKnlalA vlag OU den wapenstilstand van den vgand te gaan vragen De opperbevelheUier liet de pari mentaire vli strijken en wierp zich met 2000 taia op den vijand doch moest weldra voor de overraooht wijken en naar Sedan terngkeeren Toen trail de exkeizer eigenmachtig op en door de mosao van retireerende troepen in den waan gebracht dat volhouden slechts nutteloos bloedvergietea loa zjjn liet hg op de citadel de witte vlag hijschni jumder den opperbevelhebber of de korps kommoadanten te hebhen geraadpleegd en zond een ordonnansoIBcier aaa de Wimpffen met verzoek om zidi noor het hoofdkwartier van den vgaud te begeven teneinde de capitulatie te teekeoeu Ueze weigerde wierp zich nogmaals op den vijand doch toen ook zijn buftsts poging mislukte voldeed hij aan het venoek MM Napoleon Vt rand komt ten slotte tot deerkeateni dotbi plan van Duerot het meest rationeele was omdat ahi de romte op Mezières vrg bleef de troepen zioh op Belgiseh grondgebied konden werpen dat door de overname van bet opperbevel door de Wimpffeii zonder dot hij een vast plan had eeu groot gedeelte van de treurige omstandigheden die de capitulatie tengevolge hadden te zgner verantwoordigiug komen dat echter de geheele verantwoordelijkheid voor die capitulatie drukt op den ex keizer die daar bü de vlag liet hgaohen zonder den opperbevelhebber te kennen dezen van alle verantwoordelijkheid ont loeg dat drn generaal de Wimpifen lof toekoAt voor zijne weigering om de capitulatie te sluiten doch dat hrt moet worden betrenid dat hjj eenmaal daartoe overgaande met heeft vastgehouden aan het aanvankelijk door den vjjand toegestane beginsel dat alle officieren in het bezit zouden blijven van hunne wapenen en bagage hetwelk later is gewijzigd en alleen toegepast op hen die onder belofte van gedurende den oorlog niet meer te zullen streden naar buis keerden Ze Tempt er op wgzende dat het publiek geweten van de natie reeds bg voorbaat het oordeel van dea raad omtrent de verantwoordelijkheid van den man van Sedon had geratificeerd verheugt zich zeer over de openbaarmaking vau de uitspnak van den raad waardoor aan de publieke opinie voldoening wordt gegeven en hoopt dat ook de andere uitspraken met de daartoe betrekking hebbende stukken zullen wör den openbaar gemaakt