Goudsche Courant, woensdag 24 april 1872

hy met gemaakt w Jrdc tot een werkelylf leelnemer aan den strijd ziedsar alte vVal de ontijdige gehouden IS in acht te nemen en vrat de oorlogvoe rende mag eiachen SV AS 3 De Madridsche mrrespondsDt van de Temps gaiit voort ons op een uitstekeiHe jgïp in te hehtcnover de SpDAttsclie twvtniidpii U Cuiitttaoiia hweguiK woidt dour hem nog altyd als van weinig gewicht besch juwd hy viee t tfiet voor een omiventehiig door de co lilt e bewerkt nf nr orer een gen lyd voor een prvtiuici tmautp tni tniiiee van p nsat Ol ge o1g vnn de ftieib ttisspfeii lanbella ui i i nar tog de Montpeusipr waarbij de liatste regent zal wordin over lei mmderj ingen A phonsus Ook deze oiidiriieiu ng cclter hreti nvftnig kins van slagen het eenige gijyaar dat er in gfolegeij is gdnt anneer I eenmid een omwenteling lUtbarst niemihid met ze keriitid kan zeggen waar zy eindigen zil Het raadse achtiget van alle in de laatetayfescliie denis van Spanje is de houding van i i koning Men weet dat deze op den troon gepiant lis door de pr pgressioteij Amadeo is de koning van Prim gorilla Martos en Hivero en nn heeft de koning juist met deze pirty geheel gebroken herst zyu de rad cale pro ressisten of Zorilli ten verwyder l en nu dp Unioiu slen ïoo goed als de macht m hiHWlen heb ben sti iu y geieej om ook SagHstistisehe progres sisten uu hit bestuur te verwydnen de macht komt daarmee geheel in hinden van de bitterste vijanden der dvmistie van Savoye de Unionisten Indien de konwig gewild had bad hy Zorilla aan het hestuur kunnen houdpii mdien hy eenvoudig bij een van de vele nunistercrisissen Zarilla belast had met de vorming van ren nieuw kabinet niH tie bevoegdheid om de Cortes te ontbiit len had deze eren goed een meerilerheid verkregen Is dit thans un Sagasta gelukt IS De koning heeft klaarblijkelijk dit ohter niet gewild en men verdiept zich ift allerlei giBsingen waarom dit met is gesohied De zonderlingste verklaringen hoort men De een zegt dat Amadeo bedreigd wordt doer de ünionnten en de baud aan de Zorillisteu ni t durft reiken Een ander t is een repuoliLciii meent dat Amadeo een koning 18 zooals nlle anderen en Wii afkeer heeft van radicalen omdat het stelsel van bezuiniging enz dat deeeu willen lii tnjd 1 met het gewone koningie oiean ht n derde verielt dat Amadeo guarne naar Italië terug wii maarket beetsur eeret wjl overdrann Bil een gevestigde regceriiig om die reden zou hy ie kaatten de lande hi banden spelen van de trakigenoeadfl fusie en toodra ket spel is uitgespeeld Kwdra de maetit in tundeit van de Unionisten en langs dien weg in die vin Montpejlsier den regent Ter den minderjarigen Alphouaus f overgegaan wor den de kuilers gepakt Al deze verklaringen dragen eohter de onwoarschijn lykheil vp het voorhoofd Aanuemelykir koot de vetklanig ons voor an don frespondont van de Tenf Volgens hem is het wantrouwen van den koning in de radieale progreaststen opgewekt door de wdwillende houding door de repiAlikeiuen tegen over dezen aaogenomea deze welwihendhenl kon volgens doT koning of zyn randsliedin geen anderen grond hebbfu dan dat de republikeinen begrepen rial h t hestiinr van Zorilla den weg moest bereiden voor de republiek die steun zou niet verleend zyn Hidieu de republikeinen begrepen dit bet bestuur van Zorilla kon strekken tot bevestiging van de nieuwe dYiiiistie Vrt ps deed derhalve den koning breken m t de pro res isten en hy zocht steun by de Uni ouisten wel is wair tot heden bittere vijanden van ryn dynastie maar anneer zy lecbts by deze dynastie dat imiteripel voordeel vonden dnt han elders werd gebodi n zonden iij zich wel aansluiten En Amado hei t zicli wairs hijnlijk met vergist de Unionisten ïy 1 nipi evenals elders de conservatieven de meer ryke klasse ma ir zoeken hun levensbestaan m staats p mkkitigen Vinden ry die by Alphonso dan heb t cil i i pren reden om te veranderen en Amideo Il liUn eveftviel wanrd als Amadeo ja nog meer iHir fle laatste alleen bereikbaar is langs den weg der omwenteling die Ityd een on ekers is De k iiisen der Fusionisten worden dan ook met den dag minder De koning n daarby niet zeer zelfstandig maar hy nordt ge ti und op zyn tegenwoordigcn weg door zyu vader en ook de Pruisische regeering moet deo raad gf jeven hebben om den troon met te verlaten Vrydag avond werd de benefiet vopritrüing yjn den heer Albregt te liotterdam geg ttn Rott Ct zpgt o a het volgende EéiT taIryV uitgelezen publiek vdide den Schouwburg Geen wonder Het was het benehet van den hper J H Albregt een d f Verdieuttel Jksie Aumtenaren van het land de man bovendien an wien goede zorgen en bekwame leiding BatterdanhU te danken llteft dat het een toonarigeslsphap bezii hetwelk Biet eere ma f genoemd worden ïn dat h J de direotl ur werkelyk als kunsten lar bovennen mag staan iiut bleek gisteren avond weder ovrrtfigead Luisterrijk Jian aafde b zyn Jnta D roj waarin hy qjitrad stelde opnieuw et Iickt htie uilsiekind lOeester hy is m let heog Oüinfech feéire en hoe groot onrecht men hem doet als men hem voor het iaag comisehe ai een of ook slechts t meest schikt rekent Barttlman t Lyde heeite bet naar het Hoogvulde fcen inferieur amblehoar op en Segeeriogt torean braaf vlytig bekwaam misschien maar al te bescheiden en te nederig zonder g sl zelfgevoel en energie dietiteogerolge trula 32 jangen dieiwt oog needs in oniiergesehiktc betrekking werkzaam fl1enranlen by promotie gepMneerd grdwoe on gednldig lacktolfer der liatdunkendheid van zgn onuiiddlllylten ch f speeioil zells van den moedwil derklerlln 2abuok thuis in eigen gezin Terwyl hij slaaft en zwoegt teiwijl hy tot m liet holle van dm iinoht arbeidt pm eene gratiJioBtio te ei lH ien tniMikt yne vrouw schulden om aan haar ydelbeid te voldoen het lieve kind Uit 7IJU eerste buivelijk geboren rfordt achieruitje et déjuiigen dien zijn tweede vrouw hem lehonk wardt 4aor v n moeder in den grond Murred hrl huisgezin is m rooridiirende wanorde a morgens moet by naar 1 bureau tonder ook naar eeo kop koffie to konnen krijgen het midilag ten is i iigebrand j snactits moet by met den zuigeling optrekken zegt hy i t dan ifonlt hy fgesn inwd zeift door de meid en hy wordt aitgelsobea door lyn cooo £ en iom een ukkel die volkomen onaitstaanbnr wu zyn iiif uMt u en dan Ueek welk een lutmunteiid hart by bezit welk eene zelfverlooobening hy aan den dag 1 iüó twee bedryreu lang Aiatr eensklaps wordt die iiikkel eeo held i zyn eer Wiordt uageraud t u vroilw wordt beiottetd I t ceekt ziju h rt r en uiet alleen ijrrtHk l ook let ffranitt ietwat meruuHt du comr Allee vergeet BarUiltium ziju onderdanigheid zyn vreeauhtigbeid U zn kheid II4 denkt niet aau promotie gratiSoatie of betrekking Den euperieur die zgn ter bezoedelde zust by lu de oogen i Wat inferieur n superieur I Uier 4ta itt meeauuiueo tegenover eikaar U legl didu Ufienaur de waarheid als een man es la de klerken rrrexeo dat hy dien elleudehag haodtaatelyk voor zyn leegheid zal stnSen Vicnt met myne beeren ik b uyne meening geieied W net een auperieur gebaar tot den dief hi knnt gliaD I Het buis daverde van torjuicfaingen en terepht oten moet dat van Albregt boorao en iu u Kiet te hartstochtelijk geen geacbreeaw geen or rdryriog maar welk een kraebt van dutte van mnuuek I iecfl aangeiioioen meerteraebap ware mtfreële meerderheid Gy kunt gaan Mynheer I Nu JitrteltMn zicb alt een een man gedragen heeft 18 hy verloren i aohteruitkruiprnde naar zyn kssKr beeft de chef bom reeds toegeroepen dat by eal werden afgeut eu geen post geeu voed Waiibeap maakt zich van beu meeater Voor iiitdaiKen au weezen deukt by lal de wereld minder bard ma Usn laatste ontiaoetiaK met yn dochter m zyn vroutv wier goed hart thans haar ydelheid nimat eu by gaat been Dooh t Boebt geen treurspel zfio zooale lütkker Salman zoide er komt redding Misschien bebbeu wij reeds le veel afgescbrereo voor hen altbaus die alleen m de nieewheid a t stuk bet pikante vu den Pen besluite dan Hoe Albregt speelde heb ik reeds gezegd 1 boven niyn lofi Volkomen de kranaeli eu toquM ingco de welgemeende dicbtregeten welke du beer lie üias hem wijdde waardig I Mevrouw tea lUf n Homie wa eer goed Moet men soms deze aotTue renieaken van edectbejag maakt zy zicb ddiwerf aan enerdriving cboldig dien flva id as baar apel uitmuutend zo was gematigd kenrjg en volkomen waar zoodat het dubbel jammer was dat baar stem wat schor klonk üuk de beer Haepela Bamrim peelde zeer goed vooral m de soèna waar SaMtmui liem de wnarheid zegt ea vasthoudt Mprr Heilbron Srujttle was voortreSelyk levendig los en met ooqnet De heer van Zuyleu verdient abobderlyk lottelyke vermelding Ook de boeren Le Gias en van Ollefen speelden goed Tl r Vrydag werd bij do Arr fflii Teohtb fc te Widen behandeld de zaak van de be obBldigdni m de hgerogoldheden an de opnoerigo bewegingen Me op S9 Aogurtus en de eerste diigen van September dei vorigen jaan te Bodegraven plaats grepen nddr ooa l leiding van het verbod tot het houden der kermis tot wenug en beteugeling der pokken epedemie De eerste der bcwhuldigde O 8cheen wae aangeklaagd van 10 den avond van 28 Augiutus voor het fawa ethouder loco burgemeester alwaar üch volks had verzameld o a de bedreiging In de vorige week nam de gemeenteraad van Krimpen a d Lek ipet Igeln ue ateminen oen besluit dat zieker door velea zal toegejuioht worden om nl de kermis die gewoonhjk Ml do eerste week der maand Mei gehouden wordt dit jaar niet te laten doorgaan op grond dat daar nog zoo kon geleden feest is ge Volgens berichten by de Zweed he amhaasarie infet mt é rst PP van den een hoop Te Schiedam zyu in 1871 door de Ï I beataaqde brandcryeu welk aantal met 4 in dat j aar vermeerderT is gestookt 861 483 bectoblets gediitelleerd Hoewel deze hoeveelheid ruim ffOOO vaten mmder 18 dan die er een Jaar vroeger werd geprodpceerd IS zy echter zeer aaUiiieulyk In de 60 doqtery o werden 719 160 hectoliters gerst bewerkt De elf korenmolens leverden met de stoommoleiu geaamenhjk ongeveer 78 millioen ponden rogge en mootmeel ten gebrndce der brauderyen tëVbten gêillt k jm f J f p ll kenJ pJimle eeidge omligtrappen Inleendoor de getmgoB werd t i ies d nde g eaoten Mg met gebee gesreka is Staton QeberasL TwezokKaueu Zittmg van 32 Aprd Algemeene beraadslaging over de ukmulm helattmg iet vervanging van het recht van patent en de accy nien op Tiet geslacht en de zeep De h er van Kvyk bestreed het ontwerp m eene zeer belangryke en zeer utvoerige ledavoenngen betoogde hij dat de inkomstenbelasting 13 l antiiDationaal ilrakkend alleen op kleine fortmnen 3 onzedelyk i onrechtva irdig 5 verwarring stichtend in het belastingstelsel der gemeenten en 6 onnitvoerlyk Hg wil ook belastinghervorming en wei scbt eejpe verteringsbelastiug naast die op j persoaéi Jlfarioe § by m ssrerjleu ook tot de afschoSiiig van de zeep bier en azyuaccynsen l3e heeren Dam Blom ca Hmgtt verdedigen de voordracht door voomsmelyk het onbiilyke der fi te schaffen belastingen te doen mtkomcn Heden voort etliog lul vooriutters der afdefbpg zyn gekozen de bb van der Linden van 7iiylen de Brauw Fransen v d Putte en Heemskerk Bz Men meldt uit Ketwyk aan Z van den léjeii Gisteren avond werd alhier het treurig bericht ast vangen dat Woensdag met den noordweeteawiod met het binnenzeilen voor Vlieland door de booge zee isomgeslagen de rtsschsrsbom de Vrovm Jvkmmft vao den reedcr H vau der Marel schipper K van Dtiyvenbode waarby de beaumning binfaande uit zea iiersouon is omgekomen nalatende t r fie4n sl e weeluwen met negen kinderen I I 1 Het Nationale ZeBdlugsfeest van d t jaar lA Woensdag i Juli te VVulfhezen gehouden warden Prof J I l oeiles heeft op z ch genomen de opeoingsiede att te spreken rn Ds lioitendyk de 1ste secretaris der hoofdcommiotie de elotrede Er aplleu vier spreekplantsen tgn I uer het plaatsen ran meerdere csntiues zal de bediening van het publiek vergemakkelijkt worden Vr dsg mfdtfaig is door Z M den komng in bijzoadi gehoor ontnaagen baron de Ji abnce geaint van het Suksische hof tot bot rri eg van verguqui gaan H M de koningin de onderscheidingsteekeoeute veHiand ea van het grootkruis der orde vai Sidoius hfuir duor M den koauig fMi Saksenaan ebodEu l aafna is de gezant door M dekomngin ontvangen om haar die insigiiiim ter handte aleiieo Wy vemsmen dat Z M de KiAiug ing t ekend heeft voor 2 Ju van het Gedenkboek der Nodcrlandache feesten op 1 Apriljl getiteld Bridle s Hennnermgsdag van 1 April 1572 Het volgende bericht is vm Zr Ma gezaiitscup te Karys hij het ministerie aa bniteni zaken unt saeeii in bet met oIHcieele gHbselte ap bet Jour md Oj iciel y a den I6dcu Aprd is eene metledeeling I p eouiaeu hondends keunisceemg dot a den twintigsten dezer maand at het bezit van eeu paspoort niet meer verplichtmd ail liju vuor de toelating in dit njk IsRgs de Krauseii Belgische gt tuen en 4e zyde der baaeiis vao bet kanaal De razigers zullen aldaar voortaau toegelaten wojden tegen opgave hminer o imen en teekeuing op de reigisters der girenspoliUekantorwi Hg de Tweede Kamer is een wetsontwerp mgekoipci tut vorboogng dar ibegmotuig ma binaenl zaken voor 1872 met tcue som van 359 424 blus verdeeld 1 l NW raor VitvAm 1 ter wenng vau epidemische en besmettelyke zi en alsmede bevordering der kocpokiiievtuig 2 m fpr iiig 4er Hua erb lgf en buremkusten rau ue distric sveejrt ai pUatsvervaogecs BV geeiiwvuiceiciie veeattMü 3 200 000 voor kosten tot afwering vali het gevaar waarmede besmettelyke veeziekten den vee atapai bedreigaa Xer uitroenag van de wettelyko maatregelen t mi de lou ekte is noodig steeds gelden bcschikoaar te hebben tot terugbetaling aan de gemeenten van voorgeschoten gelden cH tot veratr king van crediete aan de eonunissariaaen des Kouings om de ouodige gelden uit te keeren aan gemeeutcn wier kas ontoereikend is voor de betaling van onteigeoiagtgeUea 4 124 000 uit te keert ma ie vereenigiug tot 1 ludvorbetenng te Dordrecht waarvoor zy afstand doet van alle reimten welke zy eintleent aan een arrest van 4e Hoogen BMuf waarby de Staat is veroordeeld tot bet tti keo liet werken tot d ohting van het S hettr tot wegruimiug van het reeds ver richte en tot seliadeveigoeding botuelk ten gevolge zou hebben dat het gebeole werk der erbeieriug van deu Botterdiuns heu wat Heg onvoituoid moest blijven 6 9800 voor onderhoad van het NoordWil lemak oafl en 41 24 voor ambtenaren by dat werk Daarentegen wordt de post van subsidien met ƒ 8000 verminderd De begrooting wotdt hierdopr gebraeH f o 0e som von 2J 432 5iJ 06 Voor de verhoogujg behoeven échter geen tiieuwe middelen tot dekking te worden aangewezen daar de teer gunstige opbrengst der iniddekn m 1871 en pver de twee eerste maanden van 1872 het waarschynlyk maken datdeverhoogiogïn door de oneerdere opbrengst der midden iiuUiB worden opgeworpcu I Volgens de Viem iginfÊH ma Maart jl wor den als vacant opgegeven 25 openbare scholen rppr gewoon lager oadiérwys en 1 opeakare sAool raor uitgebreid lager ondcrwys voor gewone oppnbore sehden gevraagd 70 hulpoaderwyzers n oor scholen met gewoon eu uitgebreid l sr ondeneys 4 jAa 1 we de opgaven nu en eenige maanden terug na dan rien we dat de aanvragen om boofrioodek ij7 rs dalen die voor Jbulponderwyzers ryzeo Zeer elÉer san bewys dat bet getal der oangersfrde bnlponderwjzera met evenredig m met dat be welk fr noodig 1 Met grond verwachten we nu het kwoekoiiagenetetsel meer e teer vervalt ea de tiaelemeiiten der bwfdoiuierieif sOF eene merkal ke rbfxigmg ondergaan d it er binnen weiaig tyds volsUgen getirpk aan hulppersoneel zal zyn Opmerkelyk is bet ilat onder de vaeaato booid oiiderwyzerebrtrekkiugen er twee zyu welker widerwgzars met HiO ea 2b0 inkomen ban babrakkiagmet die vau hulponderwyzer verwisseld hebben llrfnii a B de afwisselende weersgesteldheid der laatste dagen met de daarby gepaani gaande vat b a a itsid voor Lungen Borsti den lloest üeeviAai Asthma enz vestigen ny wederom gaarne de aandaeht onzer geachte lezers op geneesmiddeiea du daiasDde bewyzen gebiaebt bsbbe m aoob brwgep tdegelgk en doojtreifend te zun Wn bodoaiaif de JOH ANN HOFK scHis Mout M Jz pneparaten j bet Malz Extraot Gezoi dbeidsbMr en de MalB boabons met bet Motto ilam o nidt ftri er wel ook weinige die met reeds met bet een of ander der HOPP scHEN prspanten hebben kennisgemaakt en dan ook zeker mei bet iBrtsQgen resultaat tevreden waren zoo hebbeo wy by de vele geneesmiddelen die dagclykscb aangeprezen worden eene kleine hennoering nao de MOFF scHi artüieleo toch met voorongepost geacht en zal ons dlMsrrwr mogelyk menige Igdor met oodaakfaoar zyn D B Laatste Berichten Madrid 22 Apnl De openbare orde u tot op dit oogenblik met ernstig gestoord De personen die de Carlistische jnuU in Madnd Valladahd Zamora en Burgos vormden werden gearresteerd a de proviiicicn Toledo en Nsraria verschenen ttiiee benden leiler sterk 16 personen Allerwegen blj ft mst beerschen Marseille 22 Apnl Prm Alpkonsaas broeder van 00 Carlos heeft eene wimrscbuwing van de Fransohe autoriteit ontvangen dut hem met zou worden veroorloofd over de grenzen te komen Daartffi gaat hy nu naar vit8e lan4 Fampeluna 21 Apnl Er ihoersoht iiier leol agitatie ouder de Carlisten Zy verwachten vrywdligers om in afwachting der komst van Oon OirhM de Coi listische beweging ait te brenhtn 3BiO JaueirO 3 Apnl Per nmwM i dezer te lusaim ffeameeerd De Keizer is den J 1 Maart uit Juropi aangekomen en met geestdrift ontvangen Hy beeft onmiddelyk het bestuar des taadb weder IJl handen v iotncu BINNENLAND Coiil A 23 Apeil 3u sp l esln4 IS benoemd tot 9deo luitenaktbij de dd scliuttery alhier dr F H G n Iterson vroeger Jide luiteuaut by de dd chiittery te Leiden X E U eEL AND I 1 Mtallio cqBtm memorie die Mann lng by de rbiters teTiPntve weid ingediend wis Woensdag voor t pnbliek vtrknjgbair Het documer t bevat tien hopiyjtukkeu Fu 40 een nleiduig wordt verklaard f lilt te Britsche Kegeonug t beneden hare Miardlgiimd aolit in discittsid t trmlen ovei of te antwuorij a op de betiuatiitg ais on kaie houding tijdetu dei AmerHtaiin fiiii ui iorl g zioh dopr ben lattin voor ciiryveu 2 dat in de e coiitra rde i Oione e enin 11 ge ii f d znl worden op tit tisch n J wegens mdiiecte aU Mfcirdifndt dt opr 1 Britsche Bci fiafl g i cHi l n ecnniiSrfii c le Jicg buiten de StTi1ckfiiJ v n II ƒ f trSotnnf Tmf V Sbtn ton bedongerr bfrotp op arbit age In t eerste booystuk van de memoue woidt ge e d d t de Rntwlie Rt oering giraieni h d le Eonden bè rekking hoben op de handtliii eu van vitr hepen de Jldiai io fie ïlort e Grm en de Sfienandoah De Ke ei ring dèr Uii e h id echter oejfeo andere sejifpijo t uvoiidieii jsenoemd seen Van weJkc bew crl nerdfn op eenigtrei wyze op Britsch jfropdgebied te jm urt Tust eii ten opzichte van geen eker ccnige eiscb was ingekomen De hnndolingou dir bö lpe de negen schepen bcliooran dus in t schddsgereeht met ter sproke gebracht le I worden t Tncede hoofdsink behelst een uitvoerige eder legg ng vin n q opv i tmg M jjonerik uinsche rejj sring omtient ile verp ichungeu van uiuydige staten ISb Brit chc regeeriug weuschl de drie legels venpt in rt IV van t tractnat van Washing on op ziéli lien toegepast gn met beoordeeld te worden volgens e ii geheel bljzohderen mnatstjif dien Amerika uitsluiteiuj ten nadee e van Eugi laud zoji willen doen gelden Wat betreft de Amerij oausche dehiutie i n rgcpaste waakza unhei d indien deze opging Z9U oeu onzjjdigo rcgeeridg geacht kunnen wJrden Karen plicht te hebben betracht tenzijj t haar gelukt wos f lle schepd ng on h ire neuti lUttit te voorioinen iiP ijdige Staten jowlen d n vooijioht g doen met n l i n onjgang wet le teule oorlygvoereudqn af le hfe leii ftildefi it met g vaar loopen om van beide l a ten te wordijn OiU emaand tgt oohodevergoeiltug j d nuilere oorijpn er a duor de s r jJeiide par tyen altoos wet een vQor enil al kuiii cn gevonden worden onji een on udigeii tatit geheel uf gedeelte Jgk de kosten van ot n pgrlog to doen betalpn De arbiters hebben dus te oitderzpekeu niet of de Bntache rcgecnng er alt us in geslaagd is om b re neutraliteit te bandh vrn maat pf zy eerlijk en met iuuir beste krachten getracht bee dii e duen t Perde hoofdstuk b hmdelt de pieoedenten waarop ie Rfgeeriag der ünie ich beroept eu toont aan hoe geen Mogendheid ïich zoo vaak en ïuó t stbaar chufdig heeft gemaakt aan scbenditfg an hare ueutralttelt ab jmst de Amerikiaisohe Unie wesJialve men a mogen vooronderstclleu dat juist ie Mc nl eW ïoo zy zich vcraiigelijkt meende do lekortkommgen van anderen zon kaDi eu en wi len vtrontsoWdigen ïn de ps Volgende hoofditift eii jworilt de grondigheid van de vcrsobBlende vorderuigen der Ver eeni de Staten ondi rzocfit Vun cUc der genoemde Irnisef lyordt tot in Ie kleinste byzonderhedeu 11a gegaan in hoever de door hem nngenihte sohadi f direct of indirect gevolg was i vide Ualatighpid 4e toenmalige Britsdie Kegeering In t tieuile en la itste hoofdstuk eene recapitulatie leverende konit de Britsctie regdring tut de slot som DU de schadeverguediug duor de arbitprs cntueel te nuemri hoogstens m x mogen roortviueien mi de door een of meer vm de bedorlde kruisers aangerichte verliezen en de ebadeverguedmg met ei 11 absoluut doch in veiboudiug berekuid tut de meirdere of mindere verantuoorde jkhtul idiideBnt sclip ngoenig vuor die icrliezci l e cl mus voor kosun wejens tiiCivolgui van kruisirs kiinm 11 uut in aumcAing to noii zoomin nis d e voor niiti v IFes Oiei tg Icel kuiinin Una de oldiiii=i der ver eeni de stateu zelfs 1111 1 diuieu tut een uilereersteii grondslag tot b le eniug De coi tra mcmorip eindigt met te ivy en op ton bcstaanuarc en oiibnlyke van de uitli gnig die de 0uie ten eigeii cric e aan t inteinltiunnal recht üou willen gi vpji e Britscbe Re etring CgtziJ houdt er icli vin overtuigd dit die buitensporige uitlegging of iP con door de erienii de Staten thans Aangenomen om aiu 1 uu ple dool iniir ki lolit luj te iMen nimmer i air hen m prartik oh ver bindend ou vvqrden biscl ouud De le riepen om t eiit de vcrpl ehtingni van neutra en die Groqtfiriitaniiie steeds gehuldigd heelt zg i gebaseeid ip bill kheul op gezflg en np t aigenieui goedviudpn dei natiën Het is een leiht ui dm neutralen staat zijnp ri 1 itien met oudf ic JJogcu eden te doen voortduren on fhankelijk van tuistf i en oorlogen wiarmee hij nuts te niikeu heeft Oii nrtj ligheid lu handelen en redelyke zoijj om te voorkoiueu dat Het bleef Het opaobai ministerie achtte dit volkoman beweieu en eisohie tegen den besch volgens r 2ÏS van den Code Prai eene cellulaire gevangenisstraf van 3 maanden en reroordeoliDg m de kosien van bet proctB De be8cb ldi de visrd verdedig dour i r A de Griia d e de tvepassiug Viin art 223 op deze zaak bestreed i zou eerder hierop art 30 moeten won en toegepast Wj aidfen Set bewezen w r dat deze bedreiging tegen den ambieniiar in de waarnenung zyner b dnniifg ware geait Het was geschied voer yne fWoning die geaioten was onder het voorbêho id d t by er oa uitkomen Hy achtte bet requisitoir evenmin aIs ct 7 hier op van litpaislD en cipndl Ba de dée to rtijajA qk opentiafr mimsterie bestreed deze meeiting eu zyn eiwih handhaven terwijl de verdediger nogmaals iia graiid t ir rdaiiiHig toeUcihtta De besch Corn Vöordouw wa liangeklaagd van fn een herberg den oümemedden buigameoeter te hebben beledigd dooir woorden en het uiten van eene be dreiging Vier getuigen bevestigden de c min klacht idle deor den besch gaileeltelyk nerd ontkend op grond van oniretfndbeid ton gevotge rau lirouken aobap Tegen bcm wrrd geeischt eene cellulaire gpvangcniBsiraf van 8 mnden ƒ 28 boete en betalu der kosten tou het pro e De derde iwtch C lan den peuvol was aangeklaagd van t lt e jn tappery komende met een hoop volk iemand die aan de politis dep vorigen dag bgstand had verleend onder schddwoorden n bedreigingen te hebben aaiige grepen en mishandeld ly rerklaarde G borrels die hem om nfet waren eaageboden te hebben gedronken en flaiirdoor ntet te treteii wat hy diwd Ook zyn schuld werd als bewezen aangenomen en eene gevangenisstraf tegen hem geéieoht van 4 maan den 8 boete en veroordeeling In de kosten De Tierde besch W van der Nent werd beschuldigd tan geweld n feitoli k v t et togen de politie bedreigingen en S lieldwoaidei te hebbeu genit tfgan den waarnemrsden biuge n C8trr die hem zqeals hy Mi di imi MnJIuffatoD brsad sAg voor 2C zou bebbeu bestolen Hoen el hy alles ontkcndee werd zyn scbnid rolkomen door getuigen bevestigd aan I nomcB liehidve bet laalate geiicgdè botroi de de fi legen hem werd eene cellulaire gevai enis straf van 7 uianndeo en veroordeeliiig in de kosien nhet proses geëiseht De vyfde beseh im Turks werd beMhuldigd viIb de luitcuaat ras eaae militaire jntrouilio met een steen te hebben gedooid waarop men trichtto hem te arreateeren Hierop had by dan kocponal der patroniUe gesUgen ea met een m 8 trochtea te wouden doch een soldaat tie bam aangreep was door hem met het mes verwond i f den rag waarna het was gelukt hem te arn steeren Hoewel by het gro tste gedeelte der lieschul digiog onfkeiide we d deze door de getuigen va komen bevestigd en tegen hem geiischt eene cell gevBugennstraf van 1 jaiir en 4e veroordceligg ui de kosten van het proces Vrijdag a s zal de Bitspraak esdhieden Vrt de eheele reehj zitting ie gebleken dat by het voorgevallene le Bodegraven sterke drank reSr de hoolUrol speetde dat aan het Volk steiico drank ia Lgegerea blylibaar met sleobte bedoelingen eadat looals de president der Dücktbwk opaetkte by die dit deed de jjrooistc aanleiding is geweest tut de joMmeceit be nn iet vootgei hve i yA sleept i J f I I De Schouah Cl verneemt dot de heer Pajienhui en te Haastrecht het voornemen zou Iifdibcn eerlang zyn eenol ontslag te verzoeken ois hoofilonderWHzer n die gemeente eene betrekking door hem Bedcrt e bekleed 1Ö Te Berlenwonde heeft de W thoS é 1Ie Jong oor bet gal ooUiaal der soboolkmderen ton leenigo Uiwe rrs lut den Achterbroek cadun gékrfve een gouden brïl in een keurig benerkt schihlpudilen doosje narop le jaartallen 1672 en 1872 met de woordeni VA srbenitelykbeid u o r bet DykcoUege van de JCnm peaenraard ml op Zaterdag il April e 1 te Berg Ambaobt worden aanh 8tee l l Het herstellen der gezeebraakte en be jtaia5g le dijken neirvoeten enz met het aken IW ateenglooiinge ateoiiato tii geu enz in 2 pflreee len 20 De levering van 29J0 kub meters grind in 16 pcrceclen 3 liet dripjarig onderhoud der id fkmagizijned dykgereedsijiappoii leilsehaalkasten I mi 4 Uet htrstellfU nn en ged w n den Loet gemeente Lekkerkerk ter lengte van p m 24 metcis met bylevertiig der materialen