Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1872

hetwelk het jontduikt in l et tegeno crpestehle fevnl Wat de tiHtiun vergadering betrett nlles duet veronilerstdlen dat ileze ondanks j P toorn van eenige leden der rechter yde tegen de regeprin j ea de republiek de kalme bernadslagin ea van prictiachen toni zal verkieïen boven nuttelooze uitvallen tegen de regeerinf of haar staatkunde Br begrofnting de nieuwe belastingen de verbetering van het o idervrys iLap daze paDtau dient aï de aandoet der vergadenuf gericht te worden In de Pruisische kamer heeft de regeering verklaard niet te wplea medewerken tot afscIialUng van het agbladz l Tour dat de belastingen ip hel voordeel der Krrne klassen cd kleine burgery zijn herzien Pe minister van financiën von C amphausen beeft duor zyu bep uilde weigering om de e zouk in overweging te nemen een onaangruauien indruk gemankt men schrijft het koit eeqigszuis onwelwillende a ntwoord toe o n een gevoel van teleurstel ing over de verwerping van zijn flnauc cele plannen door den Landdag De minister v rgat in i ijn vergely king met de belastingen die nog altgj door de mindere klnsse worden betaald ilat bij het dagbladtegel niet zoo eer sprake is van belastingvermindering als van ondoelmatige belastingbetüng de i uitecbe bladen wijzen o a op ons iuud naar het dagbladzegel is afgeschaft terwijl andere minder schadelijke belastingen werden verhoogd het dafibladzegel ia verwerpelijk omdat het een hinderpaal is roor de ontwikkeling des volks De niei officieee commiasie vit het Heerenhois bijna net haar onderzoek van de Kreisarduung gpreed en men wd dat bet tot sti iid komen d er bel iniirijke wet is verzekerd OiKler de belnngrykste onderwerpen welke e B iersohe kamer in den laatsien tijd behandelde bekleedt het vooistelVolk betretfende de rekenkainer eeu eerste plaats Zaterdag werd het definitief aangenomen De regeering zat in de volgende zitting dus eene wet indienen waarbij de rekeukamer geheel aan den invloed dpr regeering onttrokken wordt een zelfstandige positie inneemt en coutrSIe uitoefent over de Itnanceele buishbudiug vnn den staat Daarentegen werd het vpor tel betrekkelijk de waarschijnlyiie ivy igingen in het Beiersche miutaire strafivetboek ten gevolge van de indiening van het ryksuntw p ten slotte in overeenstemming met den weusoh der regeering met 1 1 tegen 8 stemmen aan enomen Ik keizer van Oostenrijk is bij znii ti rugkomst uit Pesth te Weenen met geestdrift door de bevolking ontvangen en toegejuicht de manifestatie moest doorgiAn voor een felicibitie inet de verlbring van nrinses G sela met prins Leopold van Beieren De Keizer heeft in een openbaar schrijven z n dank laten betuigen De verkiezingen in Bpheme zqn in de dorpen afgeloopen van het resultaat valt echter nog niets ie zeggen daar de grootgrondbezitters de zaak beslissen voorloopig heeft de Duitsche zoogenaamd constitutioneele partij geen reden om ontevreden Ie lyn De Italiaansclie kamers hebben hare zittingen in de vorige week hervat De senaat nam dé Bnancieele Voorstellen van den heer Sella met groote meerderheid en onveranderd aan In de kamer van afgevaardigden had een interessant incident pbiats ten gevolge van het verzoek van den heer Ferrari tot overlegging der stukken welke met betrekking tot de verplaatsing van de regeer ng naar Rome met andere mogeudheden gew sse d zijn De minister van Kuitenlandsche zaken weigerde aan dit verzoek te volduen maar heeft de verzekering gegeven vat de katholieke n ogendhedeu el hunne bezorgdheid voor den p ius en de belangen der kerk uitgesproken doch tevens het verlongen te kennen gegeven hadden om met Italië vriendschappelqVe reliiiicu te onderhouden Alle stiten volgilen tegenover Italië eene politiek gebaseerd op het ait accompli ENGELAND De tijding dat het Engelsche kabinet er nnn denkt af te treden en een bepaalde verklaring wenselit uit te lokken naar aanleiding vnn bet voorsiel van Fawcrtt tot reorganisatie der Uubliiische hoogeschool kan niemand hebben verrast Wy herinneren den lezer dat het ministerie in zake de re geling van het onderwijs blijkbaar niet nlle liberalen op zyu hand heeh en het ook voor btt overige bij üijn eigen parlij blijkbaar ontevredenheid gewekt he ft Het bewijs daarvoor is pelejien niet zoozeer in de omstm dighenl dat het Voorstel van air Mossay Lopes dat m de vurige weck tegen het alvies der regeering werd aangenomen door enkele liberalen werd ondersteund a s wel m iets anilcrs Meer dan tweehonderd liberalen hadden vóór de stemming de vergadering verlaten en bet was dus duidelijk genoeg dat men het kabinet n et trgcii ene nederl iagwilde vrijwaren Iets dergelijks gebeurde bij de stemming over het ontwerp von wet tot invoer ng van geheime atemming Ook toen werd de regeering niet met warmte door hare pnriij gesteund Menigeen zal dit wellicht niet vcEWOjfder n daar de fjuik jvaarin tegen den zin der regeering werd beslist ons tamelgk bespottelijk voorkomen zal Hier te hinde zal niemand er bezwaar in zien dat men zijn stembiljet aan anderen toont voordat het in de bus gaat l en boude echter in het oog dut in Sugelaad omkooplng besta it op groote aduial Men wilde nu d or bedoelde bepaling voonomen datd ze ook bij geheime stemming alnats jVisuen kon T nt rs het amendement hadae strekking om te beletten dat iemand voordat hij zijn biljet in de bas stak aan omkoo fiingsagenlen liet zien dat h g telnd had geljjk en begeerde en due de premie verdiende Met voorgqetelde mijdel spbgnt 9ns al haast even erg al de kwaal maar er was geen beter aan de hand gedaan en de verwerping er van had dus al weder het gevolg dat de wet iqiifder aMoeti weri het Ï e n dopr de tegenstanders o tniirldk wordt verlangd II zoover hadurn de liberalen wo Iicht wijs eedaan met niet tot 4 e verwerping mede te wrrkefi Aangaande de tegen voordige styling der re getring zegt de Saturday Review een liberaal en zeer un ifiiankeiyk we iklilad het volgwde Tot vóór de wederbijee komst ran het parlement na de korte l aaschvaountir vras it gang van Sfikfn over het geheel der regeering guqstig gti eest maar sedert kort loopt het haar tegen 7 aarom is de liberale mer derhejd zoo tr i gF De onservatieven komen getrouw en met g itar ft pp de liberalen niet en I iet IS wel dl r moeite waard te oi derzpeken waarom de opko B8t van die leden w rpp de i egeering re l enfn kan zqo twijfe iichtig is Pe voornoanw e reden is gelooven nij hierin e vinden dat eene I ontb nding op het oogenblik moetel k is De regee ruigi kan het niet wagen te ontbinden de oederlfag barer grienden taat us een p ial boven water zy I zou wellicht eene meerderheid behouden maar die meerderheid zou vergeleken met de BKcrdarheid I welk de beer Oladstone achter zich bad toen h I aan het bewind kw m pyulyk klein w zen en er I is uiéts waarop de minister thans met vertrouwen een beroep op de natie zou kunnen steunen Eene regeering die grond verliest waarover met weinig eer I bied en met veel wantrouwen gesproken wordt ia d larom nog niet noodzakelyk samengesteld uit slechte staatsdienaren die hunnen plicht verzuimen Xn den regel zal men niet meer kannen zeggen dan hetgeen men thans van het ministerie Oladstone zeggen kan dnt het geen voorspoed heeft dat het ten gevolge van zyne tekortkomingen of tegenspoed niet prao tisch slaagt dat zyna steunpilaren bet niet onder steunen en dat lüpe tie rijders het beurtelings DUIT£r 0HLANO Uit de redevoering dezer dagqn door DölUpgsr t Munohen nitgespmkenr blpt eerst reohl duidelijk welk een ernstig karakter de atr d tegen het Jezuïetiame bij de uitat kendate leden der athplieke kerk heeft aangenomen Daiurin toch aat hg pch op de volgends ur ze alt over h t rerderfe ke it ven dar Jezuïeten De ondervinding ran drie eeuwen beeft doen zien dat op de pogingen der Jezuïeten geen zegen mag rusten Met onvermoeide rlgt werken zg Voort aan bun gebouw maar plotseling komt een windvlaag die tomver werpt of een stortvloed die t wegspoelt Ouwiliekeucig rgst daarbg et Oostersehe sprrekwoord in de gedachte op waar de turk zgu voet zet da ir versterlt bet gras Hun missies in Japan in Paraguay ouder de wUde stamiuen in Noord Amerika bestaan sinds langen tgd niet m er In Abyssinië waar zij eenmaal bgna de macht in hadden hadden gekregen durven zg thaqs niet terug te keereu £ n wat is er nog overgebleven v i hun zendingsarb d in den Levant in Perjuë in DgypteF Nauwelgks een flauwe herinnering t tfi hun vromer verbijgf lu die streken In de eerste plaats had de Sociiteit van Jezus haar diensten gewgd aan Spaiüe h Uir bakeripat Als zonen van hetzelfde gezin hebben zg 60 j a n fiohtereea door gauscb ICuropH voor de Spaansche belangen gewerkt en voor de u tbreiding van de Spaausche heerschappij gestreden waarvan de gevolgen w ren dat het i qhtige rgk langzamerhand werd verbrokkeld en aan J et einde der ürTde eeuw door jden Sjtjnjaard zelf eeu reuzenger iamte werd genj ejod l i ijpanje hebben de uieten in t zelfde gareel tredende met de inquisitie gedurende twee eeuwen ei burgerlijk leven met hun geest doordrongen en de resultaten waren onderdrukking der volksverliqhti ig verstikking 1 an de wetenschap algemeene achteruitgang ligna geen land in heel £ nropa js iog in onzen tijd soo achterlijk ala Spanje Kn nat werd door hen in Duitschlend tot f land gebracht I Zg hebben Duitscbland den dertigjarigen oorlog berokkend Het K tholieke deel van het Duitsche volk beeft aan hen te danken het verval der school en bij gevolg ook gemis an bescbavipg en geest potten en in beaoiermittg nemen ontwikkeling Door hen is het Dnitsche rijk ogdermgnd geworden en ten val gebracht AI raadslieden des keizers hebben zg de verantwoordH kheid te dragen van de vernietiging der burgerlijke vr heid de jnyojering v n het i olijtiBme de verdrukking en verdr ving der proteijanten Qoor hun invloed is Ootteqrgk van Duitschlf nd vervnemd f n de scheiding veroorzaakt welke in piizen tijd is roltoi Wat en wij in Bojiemen P Lapgen tgd het veilig toevlnchtsoora der orde hebben 4ij daar de oude Czechische literatuur vernietigd bgna den ganschen bobeemschj n adel ten onder en het staatsbestuur in verwarring gebnct t De wind doori ben gezaaid is thans in storm losgebroken er is geen beratel rag vrede meer mogelijk tusschen de aldaar trg dende nationaliteiten de schuld daarvan valt terug op de bewerken der nrdeeldheid tusschen Oieebett en Duita qro lïi Qroot BrittanniB is het lot der katholieken tanger dan een eenw idyor den invloed kr fezoïeten behfjerscbt en wij eten w dk onheil zg hebban brecht pver hun volpli g n op de e eusndfn n Boslafld koiMlen ag geen rnsten roet Kijgepi maar in Po en het hea j langen gd Ilea fa ri Ojr rheen t n PpW i g M v oren g giwi Portugal hehbennj in tfe ISe uw n e n aoel van jammer en ell de geetprt waanit t ich nooit weer tot vorigen bloei en iMit r heeft l iipnen rerheffen Hebben zg latar von Spaig a u t wqht uitgeoefend oirer Portugal 09k die i w ht iB aBoedi roorbügegwo I och hebben zg ejodslgk opnieuw in d t rgk vasten Toet gelcrfigfó sn oofwden jHJ ala geestelijk voogden der Cprtageeacbï vraten een noodlottigen invlojd pp de rfgeariog p t WfWdoflr bet rgk opnieuw tot rerral werd gebqight In Frankrijk fraren de Jezoïsten de b Phtitaden der bourbons waardoor het tampiippedig i ot r dynastie en 4e gfoote revolutie onvermgdelgk merden voorbereid Want 4e uitgemergeUe en Tecwaarlooade toeatapd van h t rqlk en de zedelooeheid jm het hof waren oorzaak van de eente hevige omwentelingen in Frankrijk wier ver diagimde gevolgen dit rgk nog niet te bpvea ja gekomen n hier moet teveoa worden opgemerkt omtr pt den tomta d der kerk in Frankrgk dat het de Jezuïeten zgn gefeest dieiden geest in die kerk hebben gedood zaodat de FnMxshjS katholieke jierk weleer Z90 boog in aaniien in de vwige eeuw gebeel kraehteloos atond tegeDorar 4e Voltairianen en de revobitie haar met $ 0 eahe n lag deed ineenstorten jBINNENIANP 60vox SS ArMk Wij wemehen de aandacht 0BfEerikaen ta VMttgV op het verzoek van de alhier gevestigde broomffliasie der vereeniging lot roortdurende ondanieiwiing der nagelaten betsekkingen van veroDgelukte Tisecbers te Hatwgk en Noordwqk aan Zee en vertroawao dat velen zieh nlli gmotpm Toelen omialatot laaigiiy van den nood bg te dragen Tot lid der eommisaie roor ie eind exameq rao leerlingen der Hoogere Burgareohool in 4le pcor oie Utrecht is o a bauoeasd Mr J Fortugn Mpogleever learaar aan da K U B Sehool tn 4e B A Sehoai alhier Bg de plaats hahbeode akten m am w voor hgeronderwga zgn o a ook toegelaten 1 r ior 4 gelsche taal oug M ke aemak r roonja otPeohftaal mej M C Coagn Dinsdag werd voor d Arrandi s menti re lrtNn1t o a behandeld del zaak tegen vier arbeiders ie Waddinxveen die op li April jl de ruiten ingaw rpea en hnisriiad vermeld hadden b g ieinan4 die volstrekt niet wilde vbggen en een persoon gerlagcp die da oranjekleur met droeg Een jer beklaagden was door een gewerrsohot aan het ho verwond geworden enzwaar bloedende weggedragen Tegen dfu 1 bekl werd eene maand en tagen de overige tien dagenoelUilairegevangenisstraf en fi 60 boete ffr pf eerd De ttiispraak is bepiBald op Dinsdag a $ Men meldt uit Moordrecht dd 24 ApKI In de vergadering vau iqgelandfn rui dep Zuidplaspmlder heden alhier gehoHde werd lot wcreiariapenningmeester ver ozen jie h er A Snei Bet bOSl van de SOgl siemmen Vóór de vergadering had eene rerkiefii plaata voor de aftredende bestuursleden de heeren J ran der Breggefl Az dijkgraaf en P Kejrzer Pz heemraad De heer J van der Breggen AZ w rd herkozen met 2961 van de 2962 stemmen zijnde een blanco biljet in de bus gevonden terwg I in plaata van den laatstgenoemde werd verkozen de beer J A van Houweninge met 2261 stemmen Naar de A B O verneemt hebben in dei meeste panfabrieken te Woerden da werklieden den arbeid gebaeljOf ten deele gestaskt Da 8tattt Ct bevat het rertlag Dan 4ieai h er Ij Pb C T n den Defgh arehiraris n het rgk den minieter van binueglaadtche zaken van hetgeen t floepen jaar roor het rijksarthief heeft opgelererd Dit jaar beeft zich noeh dopr bela i rjjke l YJjnrfyfi Myh door veelomvattende regeling der rëjzamelingwtterscheiden maar de werkzaamhedentgn steeds voortgezet en op verschillende punteni narbateriog awgebr cht J e vjirrijkii g van betaidvief waa uitsluiiend aan geschenken te danken art het archief wordt bij voortduring dagelijks gebruiU gtmaakl hetzij door geaehiedvorsohers of door belanghebbenden De aanvragen van den kant der domeinadministratie fjerminderen daarentegen zijn aan baitefalaildeebegeleerden herhaaldelgk khehfiften e Üabiiogen r Mtr kt Ule ardaaiqg tn be ebrgvingder archieven gaat steeds roomit VanhetBijksarchieftot die der gemeenten overgaande zegt de heervan den Beigb het volgend £ veaals vroegerh n t ik ook in d u lg loopen ipoïr eenige Z idr oUandsche arohieren èn orecat was dat bezoek Véïïtom behalve te Woemïn waar A de toegang wd afgcBlagen j Het ar itl kt bösinit aUtns Er begint ziéh thans 1 allengs eeqige meerdere belangstelling roor de oude archieven bij de gemeentebedaren in ons gewest te oyeobareo Tan de grootere gemeentfn fijn Goud Ondewater an mogeiyk ook Woer4enen Ooriuchem in dit opzicht het neestten achteren Ik zal niet ophouden voor verbeteringjn dit opzicht te greren overtuigd dat ik eene nnt taak T oqwt fltaten QeaeMMl twudb Hjmw Zütin ffn y a i en i April De algHmeepe beraadslagingen orer de inkomstenbelasting woMen Toortgexet De heer Gevers Deynopt recklaarde aieh voor die belasting omdat zg drie schadelgke behutingen ver nagt omdat lü een goede sn ndalag ia voor de hN l li R van bet heUstingatalsel en ondat Botgers Baajrmaas Vader Viralr Kappe rae van de Cvp lo waren er op vewbiUende gronden tegen De tinanciële toestand is gunstig er is geen urgentie de ibkomsten belasiiog is onbiHijk en onrechtvaardig De heer Katgers eebtö aa eniii beginsel roor maar u Oflk 4e xrondeigendan nogmaals zal belast worden was hg er bepaald tegen terwgl de heer Viruly Toonprette dat de aumnteg af rarwerping gaane politieke strekking hei 4w iM iie n inr aonopisobe fusstie betreft De heer ran Akerlaken hoewel uit een llnauei£el oogpunt daartoe geen dringende noodiakelfk ziedde jECWd de wet toch goed als eerste element eeuer W ewmftig ran bet brlaatingetalael Ver Jieraiking L Mnodat 4oel fert hij ainige fersoneele bezwaien op iDe heer Lenting wees op den toortdurenden aandrang roeral van liberale zgde op belasting her vorming zoadat bg bet aondikling rond dat ook ran die zijde oppositie kwam Hij rerdedigde de wet op dezelfde gronden als de andere voorstanden hoewel hÜ bever slechte den aanslag op Ha percent had geyenaoht De heer Idserda waa ook voor de af jChaAi van hei patent en de belasting op het geslacht De heer Smidt was van de dezelfde opinie De beer ran Naamen hestreed de wet Men m est bet bestaande behouden en rerbeterep waartoe zooimel de grond als personeele be asting en ook hrt patentteebt allezins vatbaar zijn De heer van Wuasenaar Caiwvek vond in het beginsel van betaling naar eveU tadigaad van het vermogen bet aohoaoete ideaal maar in de praklgk zou bet aauleiding geven tot ontsluijering van het familigeheim en söhending van bet familieleven Hjj was dua tegen de vet Heden T00 1lze tintgt Door den beer Bredius zü op bet ontwerp ho deude eene algemeene belasting op inkomsten l rerranging ran recht ran patent en van de aecgn aan np Jiet geslacht en de ze p voorgesteld de volgende amendementen 1 a Art 10 alinea 3 achter het voord vecmiaderd te lewui met iOO Irtkt tot grondslag voor het bepalen van het be JÉag der hclaating i By te roegen eenvierde alinea iaideade Van het bedrag van den aanslag wordtTier ten honderd afgetrokken roor elk niindeijarig kind van den belast ngsshuldigr dat geen eigen inJcfwsten heeft en bg hem inwooat of ten z4c laste is 2 In te lasschen een nieuw art 43 luidende jNa den eersten Januari volgende op de invoering dezer wet znllen in de gemeente geen hoofdelijke omslagen qf andere nlaatseljjke directe belastingen bedoeld in de artikelen 240 243 en 246 derwet van den 29sten Junij 1861 St blad n 86 mogen worden geheven anders dan bg wijze vaiïopceaten op het bedrag der krachtens dele wet teheffen belasting op de inkomsten 8 Irt 43 teveranderen in 44 f De heer ThorbcQke is blijkbaar geheel hersteld daar hij gisteren in de namiddag zitting der Tweede Kamer tegenwoordig is geweest Ook jieeft hg zgn departement bezocht Van onderscheiden kanten ontving hij in de Kamer gelukweuschen over zijn wederverschijniog in de vergadering J et groot genoegen deelen wg mede dat be Z M den Koning beeft behaagd aan onze uitstekende artiste mevr Kleine de groote gouden medaille l m rcrdiensten toe te kennen Men Bchrijft uit Breda aan M Vaderlaid t Is misacbien bniten af zoo niet bekend want degenen die er het meeste onder lydeu honden het maar liever bedekt en zwggen maar toch is het waarheid dat de toebereiding van bet eten en het vleesch op de militaire Academie te Breda soms zeer veel te wensehen orerlaten Een aardig staaltje hoorde ik daaromtrent dezer dagen Een dame te Breda beklaagde zich bij haar vteeschbouwer over het slechte vleesch door hem geleverd daar zg anders goed over hem tevreden was Hij verontsehnldigdn zieh met te zeegen dat mevrouw het toch niet kwalgk moest nemen maar dat zij bjj Vergiaeihg vtn het ötdettenvleesob gekregen had De verecniging van en roor Medertandsche industriëlen heeft een verzoekschrift aan den koning geriebt tot weder afschaSin der graanrecbten Z verzoekt daarin aan Z hfl dat hst H D thans behagen moge aangezien bewezen is dat de opbrengst der invoerrechten in bet algemeen die van de jaren 1861 1864 met een aanzienlijk bedrag te boven gaat ja in 1871 bijkans met een millioen gulden of 25 pCt aangezien aiioo de roorwaarde waaronder in 1863 een inroerrecbt op de granen ais lijdelijk eiceptioneele afwijking van een der beginselen van bet tarief werd v orgesteld en toegestaan ruimschoots is vervuld ain deataten generaal zonder rerwgl eeu voorstel van vet te doen onderwerpen strekkende tot herstellin van den vrijdom granen van invoerrecht voor het artikel Geen woord dat zoo ellendig misbruikt wordt als het woord Eendracht Eendrai ii Willen we hebben I roepen de lanwen eu flaowen ei istemmig uit zonder dat bun sluimerzieke hooiden d ot de gedachte vermoeid warden of die eendracht baar oorsprong moet nemen uit overtuiging of uit onverschilligheid Vredelievende en welwillende burgers voor wier zachtaardig gemoed raat en kalmte ouoiitheerigk zgn en wierdoan en laten ons steeds in de overtoiging versterken dat al te groote verdraagzaamheid uit gebrek aan overtuiging voortspruit roepea mede leve de een dracht I want ze houden niet van horten eu stooten te gigden Ueverin een trekschuit langs een spiegelgladde vaart het is bun onbegrijpelijk hoe men ooit Venetië of de Ropabliek der Vereeoigde Provinciën kon toe l zingen 1 Partijzacbt bteek voer n ontwikkelingskFaebt Waartoe is het nut zulk ren rrijheidafeest te rieten 1 zochten ze het kweekt aleehts religie haat aan en loert de partgen tegen elkauder in t harnas Al die gebeurtenissen zijn al zoo lang geleden wat hebben we bet rolk in rep en roer te brengen we hebben eendracht aoodig Waarom bidden die gemoedelijke en brare lieden terwgt zij da slappe handen op zachte wgze tot elkander 4iraugeii niet dat het God bebage moge qm alle aprekende kleuren van de aarde te bannen en hemel en aarde wit te rerwen f Dan zou een natie van Pierrots omgeven door een eeuwigdurend winterhiiidschap groote koppen witte saliemelk naar de Ueekbestorren lippen kuunen breugen terwijl de vcitte ondergaande zon achter witte wolken rerdween en de nacht een vale witte lijkwade over de sluimerende aarde uitipreidde Een kleorlooze lafhartige eendracht brengt het volk niet verder De oppoaitie der altremontanen tegen ons nationaal feest is niet half zoo hinderlijk als die lauwe slappe onverschilligheid der lieden die om den wille der eendracht liever maar zanden zien dat men de martelaars onzer vrgheid de doorluchtige helden die voor de heiligste belangen der menscheid streden vet geten en ongeéerd in hunne graven liet rusten O moobt er onder de dichters van den dag éón geweest zijn die met roskam en rommelpot ware rondgegaan om ze te hekelen die zwakken in den lande die zonder eenige onaf bankelgkheid vangecsi elkander zoetjes in het oor fluisteren dat eeu onbeteekeude kleurloQze eendrsdit het best is voor rustige renteniers en dat groote gedachten bet volk maar onrustig maken Gidt De Belgische bladen maken gewag van een Dinsdag voor 8 dagen op den spoorweg tusschen Brussel en Parijs voorgevallen incident hetwelk zonder de tegenwoordigheid van geest van een der reizigers deu Waalechen pre dikant Bonet Maury uit Dordrecht de droevigste gevolgen zou kunnen gehad hebben Tusechen Calean en Busigny geraakte op ue o na het laatste rijtuig van den trein nit hrt spoor juist op bet ongenblik waarop men den viaduct bij Saint Ueuiu passeeede De ontsteltenis welke dit te weeg bracht onder de personen die zich in dit rijtuig beroaden waarvan de glazen en lampen door bet schokken en slingeren terstond gebroken waren was niet gering De genoemde predikant die zieh onder de passagiera bevond opende ijüngs een der poriiensn en spoedde zich teng bet baitengangbooid naar bet boi d van den Ircin om den machinist te waarackawea en hierin sUagde bij gelukkig oog in tgds De 4rein hield stil de achterste twee rijtuigen en perfonen n een goederenwagen werden afgehaakt detnaasagiers namen in de voorste rijtuigen pbiata en rop werd dc tocht met verdubbelde snelheid voortgezet loodet men sirahta vijftien minaten over den tijd te Parijs aankwam waar de gezaioenlgke poasagien onverwijld een dank adres aan den kloeken Dordrechtsehen predikant ooderteekenden Niessaod iabq dit incident gekwetst geworden een der peizigere ia slechts zijn valies kwgt geraakt hetwelk door èen opengeiprongen portier op de rails is gerold Nu de nltramontaaasehe Uaden in BelgiS a alders beginnen te spreken over bet vieren van de SOOsie verjaring ran den St Bartholomeinnacht ia het niet ongepast het volgeode mede te deelen In den Diciiomuure unitfriel iftitUnre tl it gitgrapUt par M N BmnUtl een wrrk goedgefceoid door den bisschop van Parijs Mgr Sibour en ook door deu tegenwoordigen Paus bij derreet ran 22 December I8S4 leest men durarer letterlijk het rolgende Hen noemt aldus den noord dei Protestanten ia geheelFrankrijk bevolen daar Catluriaa de M ieia en Karel IX en die plaatshad den 24stea Aug IS72 op den feesidag iaii 81 Bartholoméos Men heeft de meest tegenstrijdige gevoelens uitgesproken over het aantal der slaëhtaffers daar sommigan het verhieven tot 611 000 anderen hel nauwelijks op 1 006 schatten Coligny de jonge Le Boohefbueahld Caumont de la Force de Guerehy Antoina de Ciavmont de markies de Bsnel Paidaillan da kapita i de Piles waren de voornaamste slaciitoèiin van deae gruwelijke slachting Ook veel Katholieken kwamen om door hunne bijzondere vijanden om bals gebracht In vele provinciën evenwel weigerden de gonvemenia aan de bloeddorsiige bevelen van Kard IX le gehoor kmen Men kent hrt antwoord toegekend aan den graaf d Oithee gouverneur an Rayenne Sin ik heb onder de krijgslieden van het garnizoen alethta goede bargere en dappere soldaten asaar geen lisal gevonden Koloniën OOST1 ND 141 De jonste mail fanciit berichten tot H MaaKi De stad Samarang en de residentie hebben dakr hevige bandjira en dgkimmkea van 4 tot 6 dezer geducht geleden De hoogte nis het water waa qngekeud De beide dagbladen noesten de uitgave een dag staken want het werkvolk waa genooi ai t voor eigenigbbehand te zorgen Verscheidene dessa s stonden mede 2 a 3 voeten onder water Ue halpbefaoevenden werden van overheidswege met gqld en voedsel ondersteond Na dien tijd keUien nog kleinere baudjirs plaats gehad In het Kendatsohffjm Demaksche is veel schade aan rijstvelden bruggen en wegen toegebracht de hevige wiod heeft in de Kendal een groot gedeelte van het te velde staande suikerriet omvergeworpen De telegrafische gemeenschap werd voor korten tijd door den storm verbroken Ook het spoorwegverkeer werd gestremd en de lijn naar Solo alsmede de zjjtak hebben geleden Volgens berichten uit bet Buitaozorf che iseen heuvel in het Songobowono gebergte gedeeltelijke omgestort waardoor drie bnizen en eeuiga sawahs bedolven werden en een inlander bet levenverloor die de bewoners der huizen te halp kwam Ook had eene aardstorting plaats op het land Tjipaminkis waardoor 29 woningen en schuren werden vernield Te Paroedjong distriot Tjibaroeea werden 49 woningen en padischuren door een bandjir swaar beschadigd lerwg l 3 woningen en even zoovele scharen door den stroom verzwolgen werden De Maatschappij van Landbouw en Nijverheid te Batavia heeft eene algemeene vergadering gebouden Zij heeft bjj adres aan de Tvreede Kamer hare ingenomenheid betuigd met het plan van aanleg van spoorwegen op Java maar meent hare bezorgheidniet te mogen verbergen dat de bestaande omslachtige werking van het raderwerk der Indische admietratie vooral dat van hel financieel bsbeer mindergunstigen kans op een spoadigen en veelbeteekenden uitslag geeft tenzg buitengewone maatregelen worden genomen om uitvoering door den Staat te bevorderen PiAug 24 Febr De optocht van het gezel