Goudsche Courant, zondag 28 april 1872

187 Zondag 28 mi Nm98 GOUDSCHE tOURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor fionda en Omstreken had aangedrongen op eene spoedige behandeling vaa bet wetsontwerp betreffende de samenstelling van den Raad vau State daar Frankrijk reeds ta lang vcrstokea is van dergalgk lichaam hetwelk onmisbaar is in het raderwerk van het bestuur nam de heer Thiers het woord hij verklaarde dat de regeering het over sommige punten der legerorganisatie oog niet meti de commissie eens is zoixiat zg daarover nailer mat haar in overleg moet treden eo het ontwerp dij nag niet iu staat vau wijzen is Bovendien zou € gezondheidsloeetand hem in de eerste dagen beletten om aan eene openbare disenssie over een zoo belangrijk onderwerp deel te nemen Hg achtte het daarom wruschelgk de beraadslaging daarover nog wal uit te stellen De Natioi ale Vrrgadering heeft ten slotte beslist dat het wetsontwerp betrefl de de samenstelling van d B Baad van State het eersi in behandeling zal warden genomen eu dat het oiitwrrp op de li rorganisatie onmiddelijk daarop z d volgen De heer Buffet voorzitter der cummissie voor hef budget had voor if nog te kenuen gegeten dat de nieuwe bebistiogontwerpeii nog niet aan de orde kondea worden gesteld althans niet dat op de grondstoffen omdat ingevolge een vroeger besluit der Vergadering de nieuwe tarieven eerst onderzocht moesten worden en men zoover nog met gevorderd wns KNSEI AND Zooals wij kortelijk meldden verzekerde da Dmlf Neme van Maandag op offioiëele wijze dat het EnI gclsohe ministerie een kabinetsiiuiestie zoa aukeu vaa de aanneming van Fawcetts wetsvoorstel omtrent de hoogesehool te Dublin Tevens kondigde zij als i zeker aan dat de oppositie eenparig voor genoimtda wet zon stemmen dat indien de verklaringen der regeeripg eenigszins ten gunste ilrr I sche ullmmontanen warden geacht tg evenzeer ten nsdeele vaa de Schotschc onderdanen vau de Kngelsche dissenters van de lersche presbyterianen eu van de geavanoeerde liberalen zijn die allen neutral onderwgs verlangen dat daarom al de ontevreden liberalen tevena deze gelegenheid zouden waaruemcn om het ministerie den laatsten slag toe te brengen en voor ditmaal met de oppositie zouden stemmen zuodat de val van het kabinet Uladstone binnen eenige dagen vrg zeker te verwachten fvas Na deze zeer stellige verklaringen die een ministerieele crisis in Engeland hoogst waaisobgnlijk maakten bevat de Daüy Neva van Woensdag een seer gewijzijsde mededecliiig Zg verklaart nl dat hara aankondiging vao Mannd tg heeft gestlwkt om den stand van zakeugroo elijks tever inderen De liberale leilen van het lagerhuis toch vernemende dat het verwerpen van lord llartiogtous ameudeai nt den I val van de liberale regeering zou ten gevolge hebben f en den gang der regeeringszaken zou belemmeren voorts nadenkende over het w iarsohgnigke lot van een liberalen maatregel in conservatieve handen en over het gebruik Hm in den regel door de staats lieden wordt gemaakt v in de ladders waarmede zij tut hun hooge waardigheden zijn opgeklommen zgo I volgens genèemd blad plotseling vou plan veranderd I en de neder a ig van Fawcett ia thans even waar schijnlijk geworden als rgu overwinning Maandag was Het is jopmerkelgk hoe deze veranderde stand van r zaken plotsiliiig zelfs den ijver van Fawcetts vrienden I bekoelde bigkbaor aan hun pogingen in de zitting I vnn Dinsdag om door het spreken over allerlei an dere zaken die later dan diens bill aan de orde gesteld waren de discussie over deze te verschuiven I totdat het te Laat wag geworden en dese tot Donderdag werd uitgesteld In de zitting vau Woensdagavond heeft de heer I Gladstone daarop luidena heden ontvangen tclegraI fische depêche ann Fawcett verklaard dat bet bjj diens wetsontwerp geen votum vnn wantrouwen ia de regeeriug geldt w iarover onmiddellijk discussie noodtg is d it hët naiiiieaien van Fawcetis oiit verp het ontslag van het ministerie zuu na lioh sleepen maar dat itc regceriiig met spoedig liet tijdstip voor de discussie kon aan aanwgzeii Hieruit zou men 9 kannen opmaken dat de ifgucring de behandeling sehnftJ dt VUhariing vouretellende de iutöclit der Watergeuzen m den firiel in het ju i 1572 werd op den IS dezer de aronds gehouden eu DOohteD de leden dier rereeniging liet genoegen amaken overal met den uitenten b j al te worden aanschouwd eu oulvangeo Wij kanoen niet nalaten met een enkel woord te gewaden van de uiterste orde en regel waarmede de optocht pl iats had alhoewel deze bjj eeaige autoriteiten en ingezetroen mrt een frestdronk ouder bet aprlen der volksliederen werd ontvangen Wat de kleeding aangaat waarin edelen krijgslieden raden schepenen en matrozen waren uitgedost ly was volkomen uit dien tyd gekozen fu getuigt van eene bijzondere oplettendheid dienaangaande De stort werd mede niet weinig opgelnisterd duor de üeuzeuvlag welke door twee edellieden werd gedragen terwijl een kunstige hand mede het hare had bijgedMgen tot het juist en net afwerken der hanieren van Holland Zeeland en Friesliud Het geheel getuigde van een onderlinge vlijt en Volharding in lut eeu door het gezelsüh ip Was voorgenomen te verrichten en hetueik met de mees e juistheid werd ten uitvoer gebracht niettegensiaaiiile de optocht van des avonds 6 tat lu unrvuortdunrde terwijl Padangs ingezetenen het gezelschap niet anders dun dunkbaar kunnen zijn oor het gesmaakte genoegen Landgcnooten Een treurig bericht uit Katwijk aiin Zee ontving de Vereeniging tot voortdurende otidersteuniiig der nagehiten betrekkingen van verongelukte visscbersder recderyen te Katwp aan Zee eu Noprdwi k oaii Zee Het wrak van de homschuit Vrouw Johanna stuurman K vam Ddïvemboden toebehoorcnde aan deo reeder H van ue Makel ia iu het Vlieland op het etiand aangespoeld bij bet binnenzeilen in het Vlietandsche gnt moet bet vtiartiiig zijn oingesiagen Se bemanning bestaande uit tea personen is termoedelijk tusschen Diugsiltig eu Wueusdag nachl den 6 en 17 April verongelukt eene tceduwe met v usr Unikre eu eene Kedmce met ixtee imkeren betreuren het verlies vau hare verzorgers De vereeniging die reeds moet voomrn in de be Jioeften van 99 weduwen weezen en bejnnrilen neemt met bet oog op de morgen dour deze u cnwe ramp haar opgelegd de vrijheid hare Landgenouteu om milde bydragen te verzoeken tin einde voortdurend 000 het doet dal meu zich mrt hare opricbtiug heeft voorgesteld het venurgen van hulpbehoevende wedimreo en weezen te kunnen beunt oonieui De Commiseie te Satmijk K Haasnoot i F Pablivuet C L KoaiNböttriK L van dek Plas De ComiBissie te Noorixijk C L C W Ficici I A Uaiuius Smit Dr H G Hagito P G HoUTHUlJtlN A UE Mabb G J HOLLANDET C Wijs NOBEL P VAN Bleiswuk Ris Pastoor A C Quant I I J Dkost De Commissie te IMden Hr SAMimL lx Poólz Voort P 6 C ElGÏMAN J J Van Wbksen Dr C LZEMANS A VAN DajKl Seer W H Gillissen De Sub Commissie alhier is bereid giften in ontvangst Ie nemen eu geeft zich de vrijbeid haren Stadgenooteu deze zaak bijzonder ann te bevelen D W W ESTKKBAAN M A G VIJBSÏMAN A SCHONEVKLD v u CLOET Laatste Berichten Parijs 24 April Het Jmrnal ojicid ileeit de decreten mede w iarbij de beer iuulnrd dcKiiituf tut Minister van Financien en de lieer fiisac renc de Bort tot Minister van Koopbundel worden benoemd De heer Borudet is benoemd tot maire van Lron W ashingtOU 24 Aprd De cummiasie uit tCongres heeft t ri siiltaiit medegedeeld van de cunfeieulio van den beer Fisb met t gezuinenlyke Kiibiuei Er is geen enkel voorstel gedaan tut t intrekkenvan de eisclieu egens indirecte schade en de Uegeenug meent zicli nut gerecbtigil om de ingediende emorie te wuzigeu In een acbryven van den heerFish wordt de coninussie gewezen op t minder j wenschelijke an eene uitspraak dour t congres over i de indirecte claims en over de gewirseldc diploma matieke correspoiidentn De oonimisste heeft dien iingivolge besloten dot geen discussie daarover zal phLits hebben New York 84 April De Wnshingtongsche Utigumden dringen krachtig aan het t intrekken van de eisohen wegens indirecte schade die zeggen zij de meerderheid van de natie veroordeelt en slechts valsche schaamte doet handhareu Madrid 23 April De republikeinen en radicalen hebben deelgenomen aan de voorbereidende zitting der Cortes De Carlisten zgn aftKzig gebleven H en zullen de republikeinen eene o aiderlijke bijeenkomst houden om te berandslagen over de vraag welke gedragslyn hunne partij d zitting zal volgen Nabij Bilbao bevindt zich eene beudt vou 200 mijnwerkere Londen 24 April in het Lagerhuis verklaarde de brer Gladstone in antwoord op eene vmag van den heer Fawcett dat de eventueele aanneming van diens voorstel de aftreding van t Kabinet zou na zich slepen De regeeriiig leide hjj kon geen dag bepalen voor de discussie over de bill van den heer Kawoeit tudien ty met hem geen schikking kon treffen zou zy een tydelijk uiteengaan van de kamer ia overweging geven ten einde de aandacht op de e aangelegenheid te vestigen Parijs 24 y pril De Nationale Vergadering heeft de wet tot l teugeling van de dronkenschap goedgekeurd Bij eerste lezing is aangenomen het ontwerp tot het restituteereu van de eigendommen aan de familie Orleans MARKTBERICHTEN Gouda 25 April Bij tbmelykeu omzet bleven de prij eti nagenoeg ouveiauderd Tarwe puike 2eeuwsche 1 50 a 13 Mindere 11 25 a ƒ U 76 Polder 10 25 i I1 9U Rogge puike 8 a Ü Mindere 7 26 i 7 76 Voer y 5 26 a Ij Gerat puike 6 75 a e 50 Mindere 4 70 a fi 4U Haverkorte 3 70 a 4 4U Lange ƒ Ï 40 4 Hennepzand 8 40 o 8 ÖÜ De veemarkt met goeden aanvoer alle soorten gingen tot booge pryzeu vlug van de liand varkens en biggen tot huoge prijzen vi rkocht Aangevoerd 10 partyen kaas 22 a 24 Boter 1 10 1 20 Burgerlijke Stand UtBOULA 22 April Dirk Juhanmi ouden i ie ioag en J F MüMt T Ö8 Herinliia ouder K vmu RïjmIiiiu eu L de Fr Llirüker Jesu Pierre ouders I P Utlchsmbre ra N J touwt reus Ueuriette KIJMlieth Johioiii ouden 1 vaD der Huép en j M J Kcidioger 35 Juhaa Des ouders J Anders ea N de Mul OvEBLBOHi 22 Ajwil J Oonii 71 j 2é A sn Dorp 74 j 24 Ai Pool 4 m E Rietkuk 1 j 4 m F tau der Niot 2 j 8 m GiHVWD 24 April P Verdauw en E den Ouden ADVERTENTIËN Bevallen v n eeue levenlooze Dochter J J van dïe LAAK Fbamkïn Gouda 25 April 1872 Openbare Aanbestedingf BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn yoocnemena op DINGSDAG dS 7 MEI 1872 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bü enkele inschrüving AAN TE BESTEDEN Het maken van 70 strekkende Meters BAZALTHÜUR langs de Gouwe Waarvan het Bestek en de Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des vooi miiidags van 10 tot des namiddags 1 nre ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage isllen liggen Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Architect De inschrijvingsbiljetten zullen op zegel geschreven door den inschrgver en zyne Irargen geteekend en behoorlek gesloten voor des namiddags 5 ure van den 6 Mei 1872 op gezegde Secretarie moeten zfln ingeleverd De vereenigde TIMMERLIEDEN in Oouda verzoeken aan hunne Meesters de aanstaande Verg ering te honden in het Ko£Behuis db Kap lop MAANDAG den 6 MEI des avonds te acht uren te willen bijwonen ter bespreking van ons loon en classificatie tot 15 centen per uur de lonen vast te stellen en uit te betalen Gouda 24 April 1872 Openbare Verkoopingcn op VRUDAQ in n 1196 dezer C ourant abusief vermeld MAANDAG 26 APRIL 1872 des voonn ten 9 nre aan den Raam O n 437 te Gouda van INBOEDEL en PUPMAKEKS GEREEDSCHAP En op MAANDAG 6 MEI 1872 des roonn ten elf nre in het nieuwe lokaal van de Sociëteit VttBOKBBSi aan de Markt te Oouda vanr 1 een ruim net geverfd en behangen WINKEL KELen WOONHUIS un de Nayerstraat H n 23 te Gouda 2 een stbrk GEBOUW geschikt voor allerlei aflfadre of woonhuis aan de Oosthavffli B u 16 te Gouda a S drie groote GEBOUWEN bewoond door dertien gezinnen een LEDIG BEF en nog een WOONHUIS alles in de Hoefsteeg P n 96 100 en aan het water van de Zak L n 238 240 te Gouda Breeder bg Biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Goudfi Te HUUR TWEE mime drooge GRAANZOLDERS met vrjen opgang aan het water gelege ook eer geschikt voor Cigaren Fabriek of andere Werkplaats te bevragen bfl 8L0TEMAKER Oosthaven B n 199 te Gouda De Commissie der vereenigde TIMMERMANSKNECHTEN noodig n met deze bg vernieuwing hunne medevakgenooten uit op aanstaande Zatnrdagavond te acht uren 27 APRIL 1872 in het Hotel d Paauw Bovenzaal op de Markt te Omtda ook de twee volgende Zatardugavonden geaamentlgk te vergaderen om door raadneming de verzoeken te verdubbelen of met een gunstig resultaat te bealaiten Gouda Namens de Commissie 24 April 1872 J ns JONG Geen GELD of GOED af te geven aan i A H VA D PAVOORDT zullende doordat ondergeteekenden geene betaling geschieden C J VAM DB PAVOORDT Gouda 23 April 1872 Openbare Verkooping te Waddinxveen ten huize van Jak Smotjis op WOENSDAG den 8 MEI 1872 de voormiddags ten 10 nre van TWEE HUIZEN met SCHU UR en STALLING aUeh met ERVEN en TUINEN te zamen staande en gelegen aan het Dorp en binnen de Gemeente Waddinxvetn Voori voor afbraak een ZES ROEDEN HOOIof KOORNBARG staande achter die huizen Nadere informatiën zyn te verkrijgen ten kantore van Notaris MOLENAAR ie Waddinxvem Vrijwillige Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris A KLUIT Hz te Moordrecht op MAANDAG 29 APRIL 1872 des voormiddags ten 9 ure aan de woning bewoond door JACOB VAN WIERINGEN onder Zevenhuizen om contamt geld van 1 PAARD 9 KALFKOEUBN 2 PINKEN 1 ZEUG met BIGGEN BOEEENWAGEN KARREN SPEELWAGEN en MELK GEREEDSCHAPPEN Te bezigtigen ZATERDAG 27 APRIL e k Gouda Druk vau A ÜriukuaQ BUITENLAND Bnltealaiidsch Overzicht Da olMDing der nationale v rgaderiiig it uog niet dopi bsLuignjke bulaitea fevol Ue volgorde der afkaaahedea vastgesteld ujode heeft nea üoh over tireaderlei zakkn ODgenut geouairt Vooreerat over em verkoudheid van Thien die allen Fr nsclMn de icbrik om bet kart deed slaan Galakkig ia t reeds too goed alt geweken Daa eene interpeilatia van den keer Baodl Duval die de regeering ter vvrantwooiding riep uver het gedrag der maires van Angers en Havre welke deel genooieo hebben aan de banketten Ier eere vau Gambetta Uoob ook deze aanleiding tot önrusl verviel spoedig Ds aiinieter Lefrtne kenrde k4ui de kandelingen der mairet af en daarmede wartn Duval en zgn vrieuiien vcddaan Het Journal Ojicid bevestigt ds benoeming der heerrn de Goulard en Teissereno de Bort tot ministers van fiusnsien eu vuo koophandel en Isudbouvr Le Temp zegt o s van dezen laatste dat hij 69 jaren oud lid vaa het rechtercentram tt oudingc ttieiir is dis vdór 18 18 met vele belangrüke zendingen in Kngel ind en Unitwhland teu opzichte van apeub irs werkrn eu laodbouir belast werd iiijne benoeming schijnt hü echter voornamelijk te danken te hebbeu aan zijn uitvoerige redevoering tegen üe vuurgestelde inkomstenbelasting Het posttraetaat met Duitscblaud tal B ioedig bü it nationale vergaderiug iu behandeling kooien en waar aKU Inraobt soadar belangrvke diaoBstia wdee goedgekeurd bet rapport der conunissis is gereed ep laidt gunstig Over den loop dar zaken in Engeland zie men lager uitvoerige berichten De qnaestie is voorloopig nilgrsteld nictUrgcnstaande de herhaalde pogingen van Fawceit om zijn bUL in discussie ie breugen Maandag barrutte de Duiteobe rijksdag zijne werkzaamheden Aan de orde was de interpellutie vau den heer Wiygers op welke hoogte is de rijkswet op de drukpers De ioterpellaut lichtte zya vraag tM ra Iponde aan boe treurig bet er oo dit gebied io het Daitacherijk maar bo eual in I juisen uitiif De president vaa den bouilsraad de keer DelbrOek antwoordde dat het ontwerp gemaakt en aan da bondsrrgeeringeu toegezonden was Eerst lóót korten tijd waren alle antwoorden ingekomen en de werkiaamhedeo welke bieruil voortvloeien zijn zoo veelomvattend dat bet waarschijnlijk niet mogelijk zal zyn om het ontwerp iu deze zitting van drn rijksdag te brengen l e heer Biedermann betreurde dii antwoord en hoopte dat het ontwerp bytijds openbaar gemaakt tou wordeo n de vcrn achting dat het de openbare eritiek met behoefde te schuwen KÖiige leden spraken oog tegen ds borsstellingen tegen de voorloopigelontscatièu enz doch d ryka regeering liet zich over al deze opmerkingen volstrekt niet nit De interpellutiën over de drukpers hebben dos in ds Pruisische kamer en ileo rijksdag pla its gehad ds regeering heeft op beide plaaUrn geantwoord en de vertegenwoordiging de natie zijn b ns nog even v als vopr de intarpelktiel Het regeeringsrapport over de administratie der ryksprovinoie vond algcuieene goedkeuring alleen da ultramontancii beklaagden zich bij monile van een hunner leiders den heer vou Beicheusperger over da onderdrukking der katholieke geestelijkheid en iff katholieke pers lu Ëlzss Lotharingen De Oottenrijkiobe Urondwetgetrouwen hebben reden tot tevredenheid de verkiezingeu iu Bohème van de grootgrondbezitters zijn io hun geest uitgevallen de oppositie nam aan de erkie ing geen deel Ue afloop is vour het ministerie van het hoogste gewicht daar men na een versterking van de grondwetsparti in den rijksdag verwaoht In Bohème zal de toestand overigens dezelfde blijven i de rollen zgn alleen verwisseld nu zullen de Ózeohen deo lau Mng verlaten zooals de Du itscliera dat deden ouder Ilohmwart De telegra ir berilcht de opening van drn landdi de C ecIien zyn niet versciicnen Zy zgn ge heel aan de genade der Doitaohan overgeleverd die 1 over meer dan de veréiscbte der stemmen be 1 schikken J De Spsanaohe koning beeft Woenadag de zitting der i Cortes geopend In de troonrtde wordt verklaard dat de betrekkingen met de bt nkiodsche mogend heden van bevredigenden aard lün Ue koniu hoopt dat spoedig eene schikking matden Heiligen Stoel tal getroffen worden Er ndlen w i outwerpen iugediend worden betrelbnde de reorganjfiptie van het leger en bervormingea in het Inaucieel provinciaal en koloniaal bestuur Van de partü l irekeude die aan de wettige installingan des lauds Tfjaadig is zegt de koning dat die partij de wapeqt heeft opgevat Het gouvernsment heeft alle voorzorgsamatregelen genomen om den opstand te onderarakken Üe ervaring uit den laatsten tijd leert boa weinig vruehteo de vergevingsgezindheid der regeering gedragen heeft Zij IS dientengevolge besloten do nuiversloorders onverbiddelijk te trsSen Da koning hoopt dat de opstand spoedig bedwongen zal worden eu zegt teu slotte dat de regeering aan da Cortes veiautwuording zal doen van hare haddlriingen en besluiten liet zal de legaliteii haadhaveo n de wil der Cortes zal dea koning tot richtsnoer strekken iu zijn streren om zgne persoonlijke gevoelens te vereenzelvigen mét ilie der vo teganwoordiging Nooit zegt hij sal men mij kannen beschuldigen dat ik mijn post verlaten un de pliahten vergeten heb de staatsregeling mij oplegt plichcen die ik kijr en standvastig ral vervullen nmals de eer en mgu naam het vonloren Bios liuaat j tot voorzitter en vier ministerieele lellen tot vioe pcesideuten verkouai Dr Carlistisohe beweging idw nt ch eniigs tus H I breiden Men na S Vite beririrtcn President Jraat hoeft de Britsohe raeiuorie naar t congres gezopden Hat congres heeft ze teruggezonden aan de commiuie voor baitenlandsehe zaken De A l ork Herald zegt dat Amerika op de eischen wegen indirecte schade aandringt niet omdat t daarop een dollar denkt te ontvangen maar ter wille van t bij de ijuaestie brtrokken beginsel Het blad oppert eeu plan tot minnelijke tohikking dat naar t beweert door de heeren Thornton en Fish is goeilgekeurd Kngeland zou namelgk zich moe ten verbinden om lu geval het zelf in eeu oorlog gewikkeld werd 8irin Amerika neutraal bleef de Vereenigde Staten niet aanspmkelgk te siellen wegens de indirecte schade die t gevolg zou kunnen zijn van handelingen van schepen welke uit Amerikaansche havens moofiten ontsnappen f o t F B A N E R U K De zittingen der Nationale Vergadering zijn gelijk reeds per telegram is gemeld op 2i dezer hervat In d e zitting zijn do6r de rechterzijde eanige ittterpellatiën aangelÉondigd o a een van deo graaf Jaubért over de onwettige ontheffing van dë vreemdelingen van bet pospoorteogeld a 1 0 fr le e interpellatie zal op aniiKtaaiidrn Zaterdag behandeld wordeo De heer Itooul Dural vestigde de aandacht der regeering op het feit dat gemeenielijke ambtenaren maires ie Angers en Havre san vne vgandi e demonstratie trgeu de Nationale Vergadering h den deelgenomen de spreker bedoelde hier het feestmaal in die steden grgeven ter eere van Gambetta die in zijn redevoering had te kennen gegeven dat voor de Nationale Vergadering de tijd gekomen wss om zich te ontbinden en voor andere vertegenwoordigers plaats te maken De iuterpel tie over deze aangelegenheid is op B S Donderdag bepaald Daarna volgde eene discuseie over de regeling van de werkzaamheden Vclgent den minister van binnenlandsche zaken behoorden de belasting onlwerpen en bel ontnerp betrelfende de samenstelling van den Raad van Stkte het eerst in behandeling te worden gedomen Doch biertegeg verzette zich de heer Gambetta die meende dat de legerorgsnisstie van dringender aard was Hel ontwerp zeide hjj is thans rgp voor disous ie eu het rapport der commissie ia reeds voor geruimcn tijd iiigeüiepd Van dit gevoelen waren ook de hecrcn de Castellane en Dahirel Nadat de minister vau binoeulandscbe zaken nogmaals s