Goudsche Courant, zondag 28 april 1872

der ouaelie wil oitstellcn Favfcett heeft daarop aangeobadigd dal hij Donderdag de erdagiug ran bét huis zal voorstellen ten einde toch de aandacht der vertegenwoordiging op de zaak te vestigen indien ahbans de regeering het voor dien tijd niet met hem eens modit geworden ijj In het logerhais richtte Dinida de heer Hardjr namens Disrali dia afwezig wts tot de regeering de vnufg over de Aljibama qaaettie vroeger door ont gemeld en ontving van Oladstone ten antwoord dat het voorbarig zou zijn na reeds eenig besluit dienaangaande te nemen daar het antwoord uit Amerika over weinige dagen in Engeland kon aankomen In het hoogerhun légde lord Granville gelijktgdig een bijna eensintdende verHarfng af De overige werkzaamheden in beide huizen leverden voorls Dinsdag weinig belangrgks op j f w r als in hel vorige jaar t v 45 docjii de som dervoorschotten beliep 1070 meer en el 6060 Er werden gesloten 30 40 60 O 70 80 10 150 eoo oo 3 leeningon van 1 4 19 1 legen beid uitgebrachte verslag over het dienstjaar 1871 72 bleek dat die uitmuntende inrichting op nieuw met zeer veel vrucht heeft gearbeid De uitgaven fr 8 949 20 hebben dan ook de inkomsten eenigermatc overtroffen de laatste bedroegen namelijk slechts fr 6 447 07 Doar het vorig dienstjaar echter fr 1 452 06 beschikbaar had gelaten was het mogelgk het te kort te dekken en botendien nog fr 949 83 in de reservekas te storten Het aantal leden was inlusschen nog steeds klimmende gedurende het laatste dienstjaar bereikte dat getal 236 tegen 218 in 1870 71 De Vereeniging verieende hulp ann 344 personen 62 huisgezinnen uitmakende en stelde 65 Nederlanders in staat kosteloos naar het vaderlond terug te keeren Thans wordt uit Velp geschreven dat het kasteel Biljoen met bgbehoorrnd bosch en omliggende landergen uit de hand verkocjit is aan den heer Lnbs eigenaar van het Beekhuizer bosch dat vroeger ook tot het landgoed behoorde Men meldt uit Deventer dd 22 April De arrondissements rechtbank beeft bij vonnis van 16 April jl gedisponeerd op het Verzoek door iemand aldaar gedaan die zijn op 1 April geboren zoon den voornaam wenscbte te geven van Willem Oranje waartegen door den ambtenaar van den burgerigkeu stauil bezwaar was gemaakt als strijdig met de bestaande voorschriften De rechtbank heeft overwogau dat dit bezwaar zoo dat kon geacht worden werkelijk te bestaan thans IS opgeruimd blijkens eene missive namens Z M den Koning aan den belanghebbende houdende kennisgeving dat Z M geen bezwaar heeft om die voornameo te leven dat de rechtbank is aangeweals de macht lievoegd om voornaamsveranderingén of bgvoeging voii voornamen toe Ie staan Zij heeft alzoo op het verzoek beschikkende tóegestaan om de vü irnamen Hendrii Jm waarmede bedoeld kind m de registers was iogeschreven door te sJaan en te veranderen iu ITUIem Qrarge zoodat aan den bartelijken weusoh van den vader thans kan warden voldaan achandelijke gebeurtenis die aldaar Maandagnacht plaats had De beer S B wegens voorgenomen bnwelyk v een zijner zoons met zijn gezin afwezig zgnde hebben een of meer schelmen bij hem ingebroken en niet alleen voor omstreeks ƒ 1500 aan geld en eenig zilverwerk bij hem gestolen maar ook op de meest verwoestende wijze huisgehouden door namelijk bedden behangsels en kteeden stuk te snijden pendules klok eu verdere breekbare waar te verbrijzelen linnengoed uit de kasten te verspreiden en met inkt te overgieten met stroop en petroleum te smeeren eieren tegen de wanden te smijten krukken uit de deuren te draaien enz enz Men kan zich verbeelden boe ontsteld bet gezin siond te kijken toen het omstreeks ëen uur te huis kwam het Ucht brandende en allei in zulk een desolaten toestand vond Het is te wenBchen dat de dader of dadeia spoedq gevonden zullen worden f S i 46 6060 Het mag niet onopgemerkt blyven dat de gevraagde voorschotten veelal grooter zijn dali bif andere Hulpbanken het geval is hetgeen grootendeels hieraan schijnt toe te schrijven dat alhier 7eer weinig neringen zijn die zich tot vrjj goédkoópe artikelen bepalen Een niet gering aantal aanvragen is geweigerd vooral omilat de opgegeven borgen niet voldoende voorkwamen terwijl vrij algemeen bij aanvragen boven de ƒ 100 gevorderd wordt dat de borgen eigenaars v n onroerende goederen zjjn Over het algemeen hebben de schuldenaars iliptelijk aan hunne verplichtingen voldaan Slechts driemaal is boete opgelegd en daarvao nog tweemaalaan denaelHen persoon De baten der bank bedroegen 292 53 De lasten 190 25 BINNENLAND GosiOA 7 Apbil Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN 14 Zet D r l D 2 14 t t E 5 De Amsterdamsche barbiers odverteeren in het Daar de barbiers alhier zich vereenigd hebbén toC verbetering van bun toestand betreffende het loon Wat nog veel a n hun winkel betaald wordt zoo wciischen zij dit onder de volgende bepalingen tot stand te brengen Eerstens en wel vooral de welwillendheid door t gegronde overtuiging van hunne gererde begunstigers te beiittfii om daardoor ten tweede het loon tege nieten van niet minder dan vijf cente per tèiri opdat hel ophoude die onhoudbare onde gewoonte hnn barbier met drie centm te voldoen ja enkelen bet nog met ttcee en een halve cent afdoen Waarlijk een loon bet schuenpoetsen waardig maar niet het aangezicht rrr i il Ill JLaatste Berichten Donderdag avond hoil Ten slotte vermelden wg met genoegen als blp dal echte kunst ook onder ons waardeering vindt dat na de voorstelling von Bortelmm $ lyim eeuige kbnstminnnars b monde Tan den heer G C Fortuin Droogleever den toientvoilen heer Albregt een cadeau aanboden bestaande uit een kristallen met zilver gemonteerden taan schotel Zichtbaar getroffen dankte de beer A tbregi met eenige hartelijke woorden en riep het Goudsche publiek aeu welgemeend tot weenirns toe Saldo 108 7Vj Daarvan uit te keeren aan 64 aandeelhouders S j o maanden 56 en aan 76 aandeelh 3 over 6 maanden 33 81 88 SI Saldo 13 46 De toestand mag gunstig worden genoemd Immers kort na de oprichting werd de verwachting uitgedrukt dat in 1874 met t betalen van interest kon worden begonnen terwgl thans leeds over 1870 3 j en over 1871 3 werd uitgedeeld Uit Zevenhuizen schrjjit men van 22 dezen De weilanden in déptronutreken hebben een schoon aanzien daar zij ruinuchoots met gras bezet staan De landbouwers maken er dan ouk gebruik van daar zg niet alleen het jonge vee maar ook reeds de meeste van huime melkbeestcu in de welde gedaan hebben eu druk bezig zijn de stallen te ontruimen Op veld en akker heeischt een groote bedrgvigheid met zaaien ploegen en hel poten van aardappelen De vroege soorten liggen meest alle in den grond De graanvelden heloten een rijken oogst Parijs 26 April Er is geen enkel stellig bericht omvangen over hel binnentrekken van Don CaHos in Spanje Er loopen geruchten dat de toestaud in Spanje erustig is Madrid m April Men spreekt het verhaal der buitenlandscbe dagbladen t en dat de equipage van een schip die geweigerd zou hebben leve de Koning te roepen gestralt is jDSadrid 26 April lo alle provinciën zijn de beudeu veel verminderd behalve in de Bukiache en in Navarra De hertog van Torre vertrekt heden naar Vittoria niet omdat de opstand van zooveel belang is maar om de operaticn te beepoeiligen Madrid 25 April amudi Naar men verzekert zijn 15000 C arlisten onder de wapens Do Bcgeering heeft overal de militaire macht opgeroepen De Maarschalk Serrano zal als opperberellwbber heden nacht naar Navarre vertrekken aan t hoold van 6000 man De slaat van beleg is in verseheidene plaatsen afgekondigd De Itegeering weigert aan de dagbladen tijdingen mede te deelen Madrid 25 Apnl in de provincie VaUadoIi d beeft de gendarmerie eene bende van 200 man ver slagen De insurrectie breidt zich niet uit XaaroSeïeele berekening bedraagt het aantal opstandelingen 8000 Weenen 26 April De Oostenrijksche en Hongaarsche Ministerieu hebben besloten gedelegeerden af te vaardigen noar het congres te Londen tot beraadslaging over eene nternationale strafwet fiurgerlüke Stand Men meldt uit I rave Alhier is Vrgdsg jl aangekomen de heer Coolen ambtenaar aan het pro viiiCiaal gonverueuent te s llertogent 08cb om namens deu cominiasaris des konings op last van den minister vsn biniienlaiidsehe iuken oiid4 3M ek te doen naar de onüeregelUheiJeu vau deu eersten April Er loopt een gerucht dat de burgemeester zijn ontslag gevraagd zon hebbeu De luitenant vau de m irechoussee s is voor de zaak naar den Haag geweest Aan de verslagen over 1871 der Spaar en Hulp bankeo vu het alhier gevestigd departement der Maatsohappg tol Nut ta t Algmeen ontleeneq wg bet Tolgailde DB SPAARBANK In de 52 zittingen werd ingebracht 30390 29 terugbetaald werd 30886 95 dna meer terugbetaald dan ingelegd 496 06 waaronder san interest begrepen is 96 61 Tke Ceylon Timet van 22 Maart behelst een artikel naar aanleiding van het verblijf Print van Oranje der stoombootmaatschappij Nederland te Point de Galles In dat artikel wordt het bijna een wonder genoemd dat het schip de haven heeft kunnen bereiken met slechts één blad in plaats van tier aan de schroef maar nog Wonderbaarlijker heet het tint de gebrokcne bladen werden vervangen door de nieuwe wrlke bet schip aan boord bad niettegeustaaiide de ongunstige ligging der haven het gemis van eeu dok en zelfs tan de gewone middelen tot herstel welke m andere havens meestal aanwezig zijn Uroote lof wordt toegebracht aan kapitein Biaat die met de volharding aan zgn volk eigen deed wat hij plicht achtte toeu hij eenmaal zgn besluit bad genomen Er waren er genoeg die twijfelden uf de reparatie kon worden verricht door het personeel dal hg tot züne beschikking bad maar het vertronwen dat bij allen ook dé passagiers inboezemde werd niet beschaamd Als een bewgs van de goede verstandhouding tussohen den kapitein en de passagiers wordt gewezen op het feit dot geen enkel medereiziger met een andere gelegenheid vertrok en dat niemand gebruik maakte van de stoomboot welke de Nedcrlandsclie consul aanbood ten behoeve van hen die ongeduldig werden over het oponthoud of bet vertrouwen in hun eigen stoomboot verloren Toen de jPriiis van Oranje weder gereed was kwamen de reizigers allen weder bijeen uit Colombo Kandy en andere gedeelten van het eiland waar zij zich hadden opgehouden Ook de Collector o Ciutont en anifere beambten worden geprezen wegens de goede schikkingen door hen gemaaKt en den ijver en de voorkomenheid door ben betoond bij het bergen van een gedeelte der lading dat ontscheept moest worden teu behoeve der reparatie aan de schroef Te Harlingen hebben de dames Petrftnella Maria en Binske Jacoba Haiie£uj k aldaar woonachtig de commissie die zich ten doel stelt het oprichten vsn een ziekenhuis iu die gemeente verblgd met de belangrijke gift vnn tweeduizend gulden Uit Purmereiid wordt melding gemaakt van eene Blijft 40I OÏ 171 nienwe inleggers hebben zich aangemeld waardoor het aantal boekjes klom tdt 199 wHarVali er echter slechts 901 loopen Het plaatsen der gelden ging met teel moeite gepaaid omdat de Commissie voor de geldbelegging hlire toevlucht meer dan vroeger moest nemen tot liet nitzatteo op prolongatie Er is geplaatst Op belceuing prolongatie enz 33950 Op hypotheek 14450 In effeoteii 1048 50 I Pe arrondissements i ecbtbiink te Leiden beeft gisteren uitspraak geduan in zake de beschuldigden in de ongeregeldheden en de oproerige bewegingen die ten vorigen jare te Bodegiavrn plaats bailden naar onnleiding vnn het verbud tot l et houden der kermis tc t wering en beteugeling der pokken epidemie waarvan wij vroeger melding maakten Zij werden schuldig verklaard aan de hun ten laste gelegde feiten en veroordeeld Jon Turks tot 1 jaar eenzame opsluiting en in de kosten van het proces te verhalen by lijfsdwang mi t bepaling dat bet met waarmede door hem werd gedreigd en verwond zal moeten worden vernietigd of onbruikiioar gemaakt Cortielis Voofdouw lol 3 maanden eetizame opslsiting en 25 boste Cornells Scheen tot 2 maanden eenzame opalniting en de kosten van het proces Willem van der Neut tot 6 maanden gevongeuisstraf en Christiaan van den Heuvel tot 3 maanden eenzame opsluiting ƒ 8 boete en in de kosten van het proces Staten GeneraaL Tweede Kaheb zittingen van 25 en 26 April Voortzetting der beraadslaging over de inkomstenbelasting De heer Beigsma verklaart zich zeer voor een incometax omdat eene belasting hervorming noödig is en die tax behoort te zijn het element ja het fondament der hervorming en omdat de tegenwoordige gunstige financiëele toestand het geschikte tijdstip daartoe is De heer vafi Houten achtte de inkomstenbelasting zeer uit orrbaar billijk en rechtvaardig Hü had wel eenige bezwaren tegen de inrichting van het ontwerp maar hü was er toch voor Hij beschouwde een aikenrend votum wel degelgk als een politiek votum en hield de zaak niet eenvoudig voor eene eisinomische qiwstie De heer Dnmbar zou den loop der discussie afwachten zoo bij die geen groot voorstander eener income tax is voor art 1 mocht stemmen dan volgt daaruit nog niet dat hij voor de wet zal stemmen want dat zal af 49448 60 De aan de Bpurbnnk komende renten bedroegen 2093 66 terwgl ten voordeele der inleggers verscheen Mil li bcBOEtK 24 April Maria HeleM ooden i vsn der Um ta G iia Egk 28 Klan oiidar A Sekoooder roerd n M Wortl Theodoras oader J Soiils Ui J VID V is OTiaiiDSN 25 April N de Hoop 26 j APVERTENTIËN 1 Blijft 865 93 De onkostenrekening over 1871 washooger dan gewoonlijk namelijk J 509 09 Winst 356 83VsWaarbq nog gevoegd moet worden de hoogere koers der Kffecteu 62 60 Heden overleed ons jongste Kindje TBUNTJE MABIA slecht 9 weken oud B DB JONG C E nfe JONG MKsaw Gouda 26 April 1872 Zoodat de vooruitgang bedraagt 409 33 De overwinst sedert IS j jaar d i sedert Ie oprichting of t reservefonds bedraagt daardoor 3380 5g De ondergeteekende brengt bg dezen zgn hartelgkeu dank aan het publiek Tan Gouda voor het prachtig bewijs van sympathie hem bg de voorstelling van 25 April 1872 vereerd Waarlijk de verrassing was zoo groot datzg steeds de aangenaamste herinnering bö hem zal achterlaten J H ALBREGT DE HULPBANK Het kapitaal dezer inrichting werd door de goedgezindheid der ingezetenen van Gouda belangrijk vergroot Het aantal oandeelen klom vnn 65 tot 144 Het Motal goedgekeurde aauvmgen was even groot hangen vnn de beslissing over de amendementen De heer van der Maessen de SombrelF was zeer voor het beginsel maar tegen de toepassing en uitvoe ring vooral door de dubbele belasting op den grond eigendom De teer Pijls wa er evenzeer tegen Daarop was de minister vaa financiën aan het woord In eene rede die meer dan twee uren duurde verdedigde hg de inkomstenbelasting op grond van de fOOodzakelijkbeid tot ottheIBfig dar mindere klassen door meer getijkmbtige verdeeling der lasten en wegens de eischen der schatkist Hij schetste vooral I de patentbelasting en het geslacht in hinnt nadrelige werking en deed d meerdere billijkheid en gelijk latigheid van de income tax uitkomen Een ontwerp tot herziening van het kadaster is gereed Ook bet bedrag van 2 pCt kwam den minister niet te hoog vOor hij zal echter afwachten wat omtrent het amendemcfit tot den aanslag van 1 pCf zal aangevoerd wordso maar dan kan hel gesladit niet fgnAaft worden De heer van Londen replioeerd en bestread de wet als onnoodlg en impopulair De heer v Kerkwgk hoewel niet gekeel tegao de inkomstenbelasting wensohte liever een ander phui tot grdeelielgke afschaffing van het patentrecht door terugname van een vijfde rijkspersoneel van de uitkeering aan gemeenten herziening van het kadaster enz Heden voortzetting De heer van Delden heeft als amend op art l der wet nopens de inkomstenbelasting vooi gesteld te bepalen dat de Masting door elk ingezetene behoudens de vrijstellingen van rt 9 verschnldigd is van zgn zuiver joarlijksch inkomen voor zoover dat inkomen niet krachtens recht van bezit of renig ander zakelijk recht waarop de verpKcbting tot betaling van grondbelasting rust getrokken wordt uit hierta lande gele n onioerende goederen Door den beer Smirlt zgn verschillende amend voorgedragen De strekking van de voornaamste voorgestelde wijzigingen ia de volgende 1 om ook van alle in het Rgk gevestigde ze lelijke lichamen stichtingen moatschappgen eu naamlooze vennootchappen de inkomitenbelastiiig heffen V om onder inicomen ook te begrijpen datgene wat genoten wordt uit zakelijke rechten daaronder begrepen het vruchtgenot in art 866 Ban Wetboek bedoeld 3 om de bepaling dat geen aftrek geschiedt voor uitgaven tot vorminf van een reservefonds tot uitbreiding of tot verbetering der zaak te doen vir vallen en in plaats daarvan te bepalen dat geen aftrek geschiedt voor hetgeen uit het inkomen als kapitaal wordt belegd tot aflossing van opeenomen kapitaal of tot uitbreiding of verbetering van iemands goed of zaak wordt besleed of tot kapitaalvorming tot latere vertering tot besparing of voor een reservefonds wordt bestemd dat evenmin aftrek kan plaats hebben wegens verlies of waardevermindering van kapitaal 4 om tot grondslag der heffing aan te nemen het zuiver jaarlijksch inkomen na aftrek van 400 en van hetgeen dat inkomen meer bedraagt dan door een ronde som van 100 of het meervoud daarvan worilt aangeduid De aangifte zou dan ook geschieden in ronde sommen door honderd deelbaar 5 om het bedrag der heRing op é parent te stellen in plaats vun 2 pCt en om voor elk eigen of aangehuwd minderjarig kind of kleinkind en voor eiken pupil bloed of aanverwant tot den derden graad ingesloten die door ouderdom of gebreken niet in staat is in zijne onderhoud te Tooi ion en voor zoover zij zelf geen inkomen van 300 bezitten de belasting te verminderen in evenredigheid van het belastbaar inkomen en van het getal te onderhoiden kinderen pupillen of bloedverwanten van 5 tot pCt 6 om den rijkfambtenajr In de coUegiSn raa zetters slecht een raadgevende stem te geven 7 om den accijns op het geslacht af te sohal li Overigens strekken de vooi estelde wijzigingeri om eenigo veranderingen te brengen in de administratieve procedure bg verschil over den aanslag De heer Lenting heeft ten aanzien van het ontwerp der inkomsten belasting de volgende amendementen voorgesteld Art U te lezen De belasting over bet geheele dienstjaar bedraagt een ten honderd van het inkomen dat ingevolge de laatste alinea van het voorgaand artikel tot grondslag der helling strekt In art 41 de woorden de wetten omtrent den accijns op het geslacht van dart tot 9 April 1866 Staatsblad n 24 te doen vervallen Blykens het voorloopige verslag van de iwetit kamer omtrent het wetsontwerp tot definitieve vaststelling van hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting hebben bjj de overweging in ile nfdeelingen eenige leden verklaard er bezwaar in te zien aan den tegenwoordigen minister van oorlog het bl jk van vertrouwen te geven altyd in de aanneming eener begroeting gelegen Zij deden gaarne hulde aan zijne wetenschappelijke verdiensten maar twijfelden na hetgeen zij reeds van hem gezien en gehoord hadden of hij voor de zeer moeiehjke taak die bij op zichgenomen heeft wel volkomen berekend ware Degroote meerderheid der leden achtte het verkeerd bgde behandeling dezer begrooting die toch eigenlekals een vervolg op de credietwet van 31 December II was te beschouwen het vraagstuk van vertrouwenin het beleid des ministers op den voorgrond testelleb De billijkheid en bet staatsbelang vorderdendaaromtrent eerst te beslissen als men den ministermeer bepaald aan bet werk had gezien waardoormen dan vooral verstond als uien hem de gewichtigevan zijn departement afkoöistige wetten had hoorenverdedigen Door thans reeds op grond van gezegden in de kamer aan den minister vertrouwen tewillen ontzeggen zou noodeloos verwarring gestichten de zaak van s Lends defensie niet bevorderdworden Veriehefdene ledeh toonden zich door het eindcijfer dezer begrooting zeer te leur gesteld eu er waren er die daarin alleen even als vroeger eenegenoegzame reden zagen om eene afkeurende stem ov rwe begrooting uit te brengen Waar inoet het heen indien voordurend zulke oVergroote sommen aan s lands defensie worden te koste gelegd Zullen dissommen op den duur de Ananoieêle krachten verre teboven gaan In bet belang der defensie zelve wasbet niet voorzichtig daarvoor zuike hooge eischente stellen Het mag toch volgens sommigen nietonopgemerkt worden gelaten dat die hooge uitgavenvoor oorlog hier te lande door een groot gedeelteder bevolking met leedwezen worden gezien en datde stemmen die zich daartegen verheffen zich ookmeer in bet mcnboar doen hooren en veel bijval vinden Op deze bedenkingen werd geantwoord datde verhooging der kosten van oorlog in algemeenenzin een onvermijdelijk gevolg ia van omstandigheden waartegen niemand iets vermag Eenige leden maakten nog eene andere aanmerking Zg keurden hetzeer af dat tijüeus de behandeling der credietwet op voordracht van den minister Engelvaart verhougingen van troctement oan bepialde kategorièn van militaire beambten of onderoIBcieren zijn verleend Door verscheidene leden werd gevraagd welk gevolg de minister vgpmemcns wns te geven san hetvotum der kamer van 27 Febrnari jl omtrent de zaakvan den vnomaligen kapitein Jnnsen Nu toch een QiBnl dezer ijds wns verklaard dat het aan dien oIBcicr verleende onts ng uil den militairen dienst niet voldoende Was gerechtvaardigd scheen die zaak niet in harentegenwoordigen toestand te knnaen blijven Andereleden meenden dat althans ter gelegenheid der behandeling van deze begrooting op dit onderwerp nietterug moest worden gekomen Het voorstel tol rehabilitatie van den gewezen kapitein Jansen is door de kamer mot groote meerderheid verworpen Ook het verplichte kerkgaan der militairen werd nog meeropzettelijk besproken Het gevoelen deed tich daarb gelden dat aankweekiog van godsdienstzin onderonze krijgslieden van hoog gewicht was en een mid del kou zijn om de moreele kracht van het leger waarop de minister te recht prgs stelde te verhoogen Andere leden meenden dat als men gein gewas geweest van de houding der meeste militairen in de kerk men onmogfelgk aan zulk een gedwongen kerkgang veel waarde kon hechten Ouk hier waren alleen van volkomene vrijheid goede vruchten te verwachten Bg voortduring wordt over verslapping derkrijgstucht bg het leger geklaagd onder bgvoeging dat dit kwaad zich niet slechts onder de suldaten naar ook onder de officieren openbaart In verband i i J J j daarmede werd op de reeds zoo dikwijls aangeioonde noodzakelijkheid der herziening van het militair crimineel wetboek en van de militaire strafwetgeving gewezen De Oud Katholieke aartsbisschop van Utrecht m Loos zal oaar wjj vernemen in het begin van deit zomer naar Mehriog in Beieren vertrekken om aldaar het vormsel toe te dienen aan de kinderen van de gemeente van den Oid Katbolieken pastoor Uenftle De aartsbisschop zal op zgn reis vergezeld worden door den heer T Vnn Vloaten pastoor te Amersfoort en kannnnik van het kapittel vun Utrecht Door de Oud Kaiholieke gemeente te VVeenen is de aartsbisschop aangezocht om behalve het ttwdieneo vau het vormsel drie bisschoppen te wijden Va f een gemeente iu Bobemen is aanzoek ontvangen om altaarsteeaen waaruit blijkt dat ook danr ztl taudige gemeenten worden opgericht De aansluiting vau onze Oud Kath kerk aan die in Duitsohland is derhalve een feit dat opdeorgani aatie van de Oud Katholieke kerk een belangrijken invloed zal uitoefenen De Nedetlandsohe Vereeniging vnn Weldadigheid te Brussel onder bescherming van Z M den Koning der Nederlanden hield dezer iliigen hare vjjfde jnarlijksche algemeeue vergadering Uit het bij die ge