Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1872

S Woenslag i Mei 1873 N 119a t i GÖUDSCHi COURAIT L Nieuws en AdverleDtieblarvoor Gonda en Omstreken ♦ De ondergeteekendeu betuigen hunnen hartelijk en dank aan den Edel Achtb Heer Burgemeester en aan allen die de Heeren der Commissie ter verzorging der minvermogenden die door den laatsten brand aan het Jaagpad geleden hebben in staat hebben gesteld om in onze behoeften te kunnen voorzien ook den hh der Commissie komt alle lof toe voor de vele moeite daaraan verbonden en dé civiele inkoopen ten on n voordeele verrigt Gouda J VERBÜKG 27 April 1872 D van pee WELJDE LiEDERTAFEL ApOLLO EN Afd Damcs Zangvcrecoigliig DONDERDAG 2 MEI 1872 ten 7 ure in de Sociëteit ONS GENOEGEN Lokaal NÜT sn VERMAAK te Gouda te geven door DE VOORNAAMSTE LEDEN der Hoogduitsche Opera te Rotterdam Op ZONDAG den 5 MEI 1872 des avonds ten 8 ure ENÏBÉE Eerste Rang ƒ 0 99 Tweede Rang ƒ Q 50 BIERHALLE De ondergeteekende heeft het genoegen zijnen geëerden Stadgenooten te berigten dat hij op 1 Mei a s zgn daartoe ingerigt BIERHUIS aan den Langen Tiendeweg D 22 zal openen en in de gelegenheid is vele biersoorten van beste kwa liteit tegen matigen prgs zoo per fust als per flesch te leveren hy hoopt met een ruim bezoek vereerd te worden en zich het vertrouwen zgner geachte begunstigers door een goede bediening waardig te maken F F KWANT Lange Tiendeweg D 22 Openbare Vei kooping ran Paar den Rijtuig en enz Men is voornemens om £ op WOENSDAG 1 MElJ 1872 de voorm 10 ure in het StationsKof itjhuia te Woerilen ten overstaan van den Notaris S LAGEBWEI T te Woerden residerende in het openbaar om Contajjt Geld te verkoopen enige diverse RIJTUIGEN twee PAARDEN enige TUIGEN een goed loopend BILLAHD enige TAFELS STOELEN KAGCHELS KBUKENGEREEDSCHAP en hetgeen verder ter verkoop zal wonlen aangeboden Te bezigtigen daags voor dfe verkoöping van des voorm 10 tot des nam 2 ure Openbare Vcrkoopingf op VRIJDAG den 3 ME 1872 des morgens ten 9 ure te Moordrecht trafc hu van de ErTen VAN DEE VOOREN vauWnige MEUBELEN alsmede eenig FORSEIJCIN Daags te voren te bezigtigen Informatiën te bekomen Notaria KLUIT Belegen zuivere BORDEAUX FRANCO VBACHT Per kist inh 45fles chen metall Bten ƒ 34 mand 45 Tl 32 5ft Bü n nco terugzending kist en flesschen 6 vergoeding By franco terugzending mand en flesschen ƒ 4 50 vergoeding Pryscourant op aanvraag IDE BOSSOHiT CF Arn hem Inktpraeparaten Al mijne alizarin analin salon zwartegallusschrijf en aiidere inkteoorten en stempelinkten z jn volgens de nieuwste beginselender wetenschap verbeterd en onderscheiden zichdoor hare levendige kleur grooto vloeibaarheiden het snelle droegen van alle andere inktf brikaten De copi rinkten leveren nog na eenigedagen scherpe afdrukken beschinlmelen niet engeven half met water vermengd goedkoope engoede schrijiinkten Verkrggbaar biJ ieder solied boeken kantoorhandel Emmerik H VOD OIMBORN Apoth en Pabrik v chem techn Preparaten Bewijs kracht Niets pleit sterker voor de deug elükheid van één geneesmiddel dan aanbevelingen van hh Doktoren en getuig schriften van genezMie onpartgdige personen en laten wg in uittreksel dan ook heden weder eenige volgen Nijmegen 15 Januari 1872 verschillende geneesheeren verordenen uwMalzExtract O T Mioo Breelau Prutsten en is uw fabriekaat Mali Exlr ct zeer voedend versterkend en de gestoorde spgsorganen regelend Ds Mëineke officier van geipndheid Ie klasse Zaandam 30 Janurri 1872 IkhebverscheidMie kliënten die uw heilzaamMalzExtract op aanra ien van den dokter gebruiken K Niedwenhuus Amsterdam en Constateer ik hier mede gaarne n behoeve van soortgeIgke Ijjders hersteld van 4 jarige zenuwkwalen en daardoor ontstane ligchaamszwakte dit zoo huitengewoongunstig resultaat door uw Malz Bx r ct jverkregen F T Gbvebs Prijzen 1 fl 45 et 6 fl ƒ 2 20 zonder flesch en zonder vracht verkragbaar te Gouda bg J C van VBEUMINGBN te Woerden bg HENRI J VAN DEN BERG Te HU UK TWEE ruime drooge GRAANZOLDERS mét vrjjeu opgij g aan het water gelegen ook zeer geschikt voSr Cigaren Fabriek of andere Werkplaats te bevragen bij SLOTEMAKER Oosthaven B n 199 te GoudA Te UUUR Op een der beste stfinden EEN PAKHUIS MET KANTOOR Brieven ran o onder letter A aan het Bureau van dit Blad Al die iete te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de onder voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschap van MARGARETHA de ROOS Weduwe J IJPELAAR gewoond hebbende te Gowda en aldaar overleden den 23 Maart 1872 wordt verzocht daarvan ojpgaaf of betaling te doen vóór 8 Mei e k ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Bj de plaats hebbende akten examens too lager onderwgs zyn toegelaten als Hulponderwgzeres te Oouda de dames M N KOK K SCHOUTEN én J S va dbe MAAS Geen GELD of GOED af te geven aan J A H VAN DE PAVOORDT zullende doordw ondergeteekenden geene betahng geschieden C J VAN DB PAVOORDT Gmda 23 April 1872 Met primo Mei TE HUUR wegens overlgden Een zeer fuim Bcnedenhuis Op de Turfmarkt geteekend H n 02 waarin vijf ruime KAMERS met KEUKEN en kleinen TUIN J ranco te bemgen b JA FRINCS en C te Oouda Depot in Shagf soorten De ondergeteekende heeft de eer zgnen gaSeiv den B nnstigers te berigten dat hg nit de stoomfabriek van de Heeren LOUIS DOBBELMAN HoUerdam verscheidene nienwe oorten SHAG heeft ontvangen metdedaorbg behoorende püpjeg F H Tcn BEEK De onderg kende maakt zgnen geachteu Begnnstigerti bekend dat zgn SCHILQEBS AFFAIRE is verplaatst van D N 10 naar D N 9 Korte Tiendeweg J VOS I I III i n il B 1 I Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop iqaea in het bijzonder attent maakt Zgn zeer nutlig in ongnteldhsden der If AAQi en werken heilzsnin op de 8PIJSVEBTEEIK6 Zjj zgn nitmuntend tegen de i Kh 8CHKRFTE ia het BLOED en UITSLAG der HUID t vin ZACHT L XERfeND en 8LIJMAFDEUVEND Verzegriile doozen ran 37Vs n dubbel doozen zijn verkrijgbaar bjj de hli AÏilauerdtm M I liiit Wz Amtterdam M X lcbanttO roog heilige weg D SSI Bmtiuize C den Buumeeeter BfeUicyk 8 r d K ratte Bvdegraeé S Vertloot Deljt H W de Kruyft DevenleTi Gebroed Timan Oouda L Schenk op de Hoogstraat Oratxtande W v il Boom Hqattreeht K Ooatérliug LeHerkerk A den Oudsten Liiucliolen B Kruithof Legden i T Terburgh Haurlem hoek Bakkentaef MoordrecU G H Post Sotterdam A r d Toorn Weste Wsganit SckoonkoveH A Wolff Tiel A V Paassen Ulrecht F Altena op het Steenir over de Doa kerstr n 372 Woerde L Ruijteu Zeemkuite A Prini Het depot dezer ecbte UiiwnKs Pillen lizoovele jaren met roem bekend en in nlgemeeobruik is door ons te Oouda alleen en tlsluitend geplaatst bij den heer L SCHENKop de Hoogstraat i WAABSCHÜWIWO Men wordt instautelyk verioeht wel attent t willen zyn dat door ons by niemand anders ds UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Efcept in Dépól zijn verkrijgbaar gesteld in de iürlioten opgegete Steden én plaatse dan bij de kierboeengenoemde Dépóllumderi In elk doosje is een biljet voorzien met Ie eigenkandige naamteekening van de vervaardigers Wed Keünen Zoon Apothekers welke Handieekeniug tich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes ver egeld ign Wy verzoeken de gebruikers iiuiantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel tpe te SlOIl by wien men de Doosjes Pillen kaali Alleen dit DoosJÈs wi arin een oiljet mét onze Handteekening is ieh aan te schaffen cii rieli te wachten voor bet gebruik van de vele onmaakseli GoaiM Dmk fU A UriuktaiBii BÜITEULAUD ButtenlandKli Overzichl De saak der Bonapartisten heeft in de nationale itftg tierint tea gevoelige oderlug geleden Vrydag reld de coamiaeie benoead tot onderzoek vao bet voorstel de heeren Bamberger waarmede de openbssnnnking gevnagd wordt van het rapport der enqn te oaureat de oapitaUtie van Metx Al de leden nn die benoemd zijn zyn bepaalde voorstanders dier openbaarmaking waartegen de heer Tkiers nog altoos opziet Een ieder erkent dat de samenstelling der commissie gericht is tegen den maaitobatk Bozaioe en het keizerryk Ziehier de lijst der Jeden Pbilippu eaox Humbert Decazes de generaal LojM oe generaal Chanzj Keiler Albert Oré y bro ür van den president der koMer lierlet Claude Pemolet de Qaiusooas Pascal Duprat de generaal Martin des Paillières Bamberger en Bonpart Voorta ly gemeld dat in een oer iHeelingen de E ieraala Tnwbu en Frébanit zich nodrokkelyk verard hebben voor de openbaarmaking van het rapport Frébaalt beeft zelfs de meening ontwikkeld dat de najiimale vergaderilig ia dez c ak mpettmndelen als een conventie zy eo niet het hoofd de Stoa s heeft den maarsehalk Bazaine voor een krijgsraad te dagvaarden De generaal Changarnie gaf zynerzyds tekennen dat alle geheimzuinigheld ia deze zaak moet wegvallen De natie moet welen of zg trouw door den maarschalk gediend is £ r waren drie georraaU in de afdeelingen die ziefa tegen Mmm mnfutifm easek d r kaaur verkkaoedMi let wareti Dncrot Robert en Chabaud Latour Zy meenden dat het publiek naken van hel rapport niet te r jaen was met de militaire discipline Doch i g bebbea niemand owtutgd Dé eommissie za i den minister van oorlog verzoeken zich te arer neschikking te stellen ten einde van hem te vernemen hoe het gouvernement over de zaak denkt Het is haast niet te gelooven dat de heer Thiers tegenover deii duidelijk geopenbuarden ensch der kamer volharden zal in het verlangen dat men hem steeds heeft toegeschreven om blauw bhuw te laten Indien ooit dan kan de natie thans vorderen dat t j met alle byunderheden nopens deze aangelegenheid die de hoogste beUngen raaktj bekend gemaakt worde Een voors l van den afgevaardigde Faye om voor den aanvang der departemental f erkiezingen het recht om in het openbaar te vergaderen vast te stellen werd met eene minderheid van lÜO stemmen verworpen Namens de regeering werd t voorstel bestreden door den qiinister LeAano die zioh niet tegen bH bwinscl verzette maar het als ontydig verwerpel yk achtte De motie van Fawcett heeft in het Engelsohe Parieroent tot nog toe geene gevolgen had Er is veel met woorden geschermd doch t is tol geene bc lissing gekomen De minister Gladstone heeft iioh door uitvluchten gered De Tiwtei feent dat t beter ware geweest zoo hg den vyond onder de oogen had durven zien want de heer Fawcett en zijne vrienden komen toch later op de z iak terug en dan sd men voor hetzelfde dilemma slaan als nn D agitatie over het sansatiebericht in de Dailf Tel apk oaitnnt im geepunnen toestand tussohen Dnitschland en Frai kryk begint te eindigen Het oAciense regecringsorgaan de mr Correi laat zioh daarover aldus u t Van bevoegde cyde is op de stelligste wyze verklaard dat al die geruchten valsch waren Hoge daardoor de onrust zijn wrggenomeo welke die berichten hadden doen ontstaan de gruote nadeden welke zjj velen hebben doen ondervinden zgn op die wijze niet hersteld Die beriefcten zgn het eerst geput nit een zeer onreine Engelsche bron maar zg werden in Dnitschland niet te mm herhaald met een liehtvaardigheid welke onverantwoordel k mag worden geheeten Dit is te meer het geval uithoofde organen daartoe hebben bygedragen dw in de gelegenheid waren om zich te overtuigen van de onwaar heid der opgenomen en erspreide geruchten Hbe Blinder onze strafwetten de gelegenheid geven om de verspreiders vin deigelffln valsche gemditen binnen de gewenschte perken te i anden waardoor aan vele leden der maatschappij enigWerf grooter nodeelen worden toegebracht daa door dieven en inbrekers des te luider behoorde de openbare meen ing zich te doen hooreu en al hare venchting moest de dagbhulen treffen die zich tot zoo iets verlagen Zooals men weet is e eèn geschil ontstaan tusschen de Pmisiaehe regettiug en den bisschop van Ërmeland naar aanleiding der door dien prelaat uitgesproken excomnunieatiétt in verband met t maatschappelijk leven De minister van eeredienst heeft reeds vroeger een schngm tot den bisschop gericht en dat thans in meer dringenden vorm herhaald Men moet erkennen zegt de Naiional ZeUan dot de regeenng met groote faufaaoedigheid in deze qnaeatie len aanzien van de bisec ppen heeh gehandeld Zij kebben het i i de haa4 nad om de exeommumcatiën te ontdoen vaa al het kwetsrnde wat het bnrgerlgk leven de m u a t s whap pelijke poiitie betreft van hen die er door getroIi n worden Zij behoefden slechts de verklaring af te leggen dat de groote exoommunicatie slechts was de uitsluiting nit de kerkelgke gemeenschap maar niet het vanathema van bet canonieke redit zoodot de geèxcommuniceerde met de vecvhieking htloden door eiken geloovige moest worden vermeden Dit kebben de bisschoppen niet gedaan en op die wijze hebbes zij léilelyk weersproken de verklaring iloOr den bisschop vao Brmeland gedaan dat de excommnniootie op bet i tschappelijk gebied geen werking of invloed nitjmmt Tevens hebben zij daardoor te kennen gagtvrn dat ztj de zellbtandigheid der kerk in d ien iti op lten dot defee zich M volstrekt recht a mpln t om ia MlAaafan en ia den bon te slaan De richting door de regcering Hngenomett il deze zy zal niet llleen ophouden met het betalet der gridelgke toe l a gen aan de bissehoppeft tocgeke indien de omstandigheden dit vereischen maar zf zal de vroeger door den staat verleemle erkenning van dt bissckoppelyke benoeming intrekken die alk vervallen beachonwen w artoe het Pruisische recht aan de regeering de volle bevoegdheid schenkt Het gevolg hiervan zal zyn eene herziening der kerkelyk staatkundige reglementen en die herziening gaan wjj te gemoet Reeds werd gemeld dat de gröndwet rtg in Oostenrijk by de verkiezingen voor drn Boheenschen hinddag een veel grooter zegepraal beha ilde dan zy had verwacht Naar hetgeen daaromtrent nader irordt gemeld is die mtslog voornamelijk toe te schryven aan het feit dat de oppositieparty onder de grondeigenaars op hrt laatste oogenblik besloot aan de verkiezingen geen deel te nemen Prins George Lobkowitz heeft dit in haren naam aan den Keizerlyken Stadhouder medegedeeld onder opmerking dat tü het noodig achtte zioh van alle dedoeming aan de verkietinra te ontbonden dewijl het gebleken was dat er hy het opmaken der kiezerslysteu onwettige handelingen hebben plaats gehad ten gevolge waarvan die lysten onjuist waren De stodhooder heeft dit protest eenvoudig ter zyde gelegd De grondwetsparty was intasseheo reeds van de overwinning verzekerd daar zy toeh op eene voldoende meerderheid kon rekenen ook al had die fractie der oppositie party aan de verkiezingen deelgenomen De keizer en overige leden der vorstelyke fiimilie die in Bohemen grondeigendom bezitten de groothertog van Toskanen de hertog van Modena enz hebben zich bg de stembus niet doen vertegenwoordigen derhalve geen stem uitgebracht omdat zg in den stryd neutraal Wilden blijven De vier Boheemsohe bisschoppen en de rector der universiteit te Praag hebben in den landdag recht VOO zitting zonder verkozen te worden Van de overige thans verkozen 236 leden befaooren er 156 namelyk 7 O groote grondeigenaars 16 afgevaardigden van kamers van koophandel 42 nil de stedelgke en S9 uit de plattelaods kieedistricten tot de grondwetsparty terwyl 30 leden uit de stedelijke en SO uit de dorpsdistrioten dus te zomen 80 lot de oppositie behoor Deze laatsten zyn echter niet in den landdag verschenen De laatste berichten uit Madrid hebbeu een ver ontrustend karakter doch het is de vraag in hoeverre zy vertrouwen verdienen Zoo had de Iméépendance het bericht dat de bemanning van een oorlogschip voor den opstand party had gekozen een bericht dat later weer werd herroepen De Timti oordeelt den opstaud niet gevaarlijk voor de legeering De verbeelding der Spaansche nieuwsbJadochrgven ia oag levendiger dan die der Pargzer correspondenlea en wanneer het volk zeer opgewonilen is valt het ook den meest bezodigilen tonehouwer moeilijk op zyne hoede te zgn tegen de valsche geruchten welke de lucht vervullen Kalm bezien blykt dat de onielbare Corlistiache banden die naar het heet ovenl als nit den grond te voorsohyn springen tift nog toe zeer weinig beteekenen De beweging is in bet Noorden het sb rkst en nogthuns is niet gebleken dat de brievenmoél of de telegraaf belemmerd is Ondanks zjyu Spiansah hart vertoeft de jeugdige vorst die de ziel der beweging moest zyn lient aan den veiligen kant der Pyreneen De keuze tMschen het hooM van den spótaud kan dan ook volgens dat blad niet twy lachtig lyn Hoogst treurige berichten worden medegedeeld omtrent de onheilen bij de uitbarsting van den Vasnvios Het u vooreerst oog onmogelyk by benadering op te geven hoeveel raenscfaen doorby zgn omgekomen De verwoesting in hel rond is verschrikkelgk Alle autoriteiten en de troepen uit oaliggende plaatsen zijn aangekomen om hals te erjeeoen n de orde te helpen bandhavea Deo S7 kon men van Napels wegeneden dikken rook den Veauviua niet zien Scafati en Salemo zgn geteisterd door gloeiende aschngens Te gou Sebosiuuiq ligt de lava zes meters boog De koning ia aldaar aaagnkoaeu XJ J I I 1 I I f VB ANK BUK De zitting der nationale vergadering van veHed Woensdag had meer dan de beide voora aande littingen de belougstelling gewekt wegens de aangekondigde interpellatie vai den heer Raoul Duval over de deelneming van regeeringsheambten te Angen fn Havre aan manifestatiêo waardoor het gezag der nationale vergadering wordt aangerand Het geldt hier de feestmalen in de genoemde steden ter eere van den heer Gambetta gegeven en de bg die gelegenheid gehouden redeioeringen Niet alleen zeide de heer Duval hadden de maires van genoemde gemeenten aan die feestmaaltijden deelgenomen inai de maire van Havre had zelf dot feest georganiseerd eu de maires van naburige plaatsen ter bg woning uitgenoodigd ja wat nog erger was h had eene redevoering uilüesproken welke ten doel had om te betoogeo dat t eue ontbinding der nationale vergadering de eenige maatregel was waardoor deverdeeldheid in het land tot een einde kon gebroofat worden Indien een openbaar ambtenaar van gevoelen verschilt met de regeering van wie hg zijn aanstelling ontvangt dan brengt de politieke eerlgkheid mede zeide de heer Duval dat hg aftreedt Eene reg ng welke dergelyke handelingen ooglnikend toelaat laadt den sdign op zich van met znlke monifestatién in te stemmen De spreker eindigde zyn betoog met eene uitnoodiging aan de regeering om hare meening te kennen te geven over eene aangelegenheid welke voor het land vau hoog belang te achten is De heer Victor Lelranc minister van binnanl zaken antwoordde dat de regeering de t nwobrdigheid van de maires op de bedoelde banketten aU kenrde evenzeer als de regeling van den feestmaaltqd waartoe de maire van Havre zioh geleend hhd Tot hunne verontschnidiging haddoi de mhires bygebraoht dat de banketten waren gehouden in een particulier lokaal niet aan de gemeente toebehooreode dat de toast van den maire van Havra niet was uitgebracht namens het gemeentebeslanr maar namens de democratie maar dit nam niet weg dat de regeering de handelwgze dier ambtenaren afkeurde De minister voegde er by dat de regeering in geen enkel op7ioht de manirestatiën der partijen goedkeurde de maires maakten zich aan pliohtverzuim schuldig door deeliiemiiig aan manifestatlen van staatkundigen Rsrd en de regeenng zou mtf dragen 4