Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1872

W dJt Be JiXfnA V9 nndcrc nmbtensren zich diiatrnn iuoi het ver qi oiithieldeii Nadnt de heer Duval ijn leedw zen had te kermen gegeven dnt Ie re eering niet eeue verklaring iii t JournalVfiem lia¥ Blftuir aakt fan het dsor d bew Victor tierraii waardoor fjne mtcraellatie 2 u V hg znu iut peliati lu n gWK4 VI tot d ¥ OtiN au d i IflS ttr fl Q l l A N ï De rechtel tan kei haf Mn Queius bencli liekft den lich noemenden Sir Eoger Ticliburue toftfelaten tot borgstelling voor zich zelven en zijne bor en tot eeu gezauienlgk bedrag van 10 000 p si Vü besluit il fjéf imd op de vevklaiiing v m den procureur gemnnl dnt het rfchtsgeding v a den staat iagtu geuoeaa iflu persoon mei vóór l NoveOiber taI i tjuuen aauraugai omdat vele getuigen ouder anderen uit ChiU eu Ausbmlit diigvaard moeten worden l e bergen welke de beklnagde voor het TerrHebte bedrag beeb gevonden xijn lord Hivere bit parlementslid de Iwèr Onslow dr Alfivood en de heee Laraoat die editer alvorens de borgstelling wordt aangenomen jikptue aoluliteil zullen moeten bewijzen i v DUITSCHLAND IVi arbeidataking te Rertijn verkrijgt met den dag grooter ouivang Uedeeltrlqk moet de oorzaak daarvan wonlen gezocht bij de gezellen geilreltelglc bij ide patroons Ten iianzien van de titnrnerlieden eu meiselaars is reeds vroeger medegedeeld dnt zij ên vrijwillig éa voor een gedeelte gedwongen den rlieid weldra zullen hebben gestaakt Onder desigarenmaken hebben ongeveer 1000 mannen en bijna venveel vrouwen den arbeid nrdergelegd Men be groot het getal mannen en vrouwen in dezen tak van induttrie aan wie het gevorderde arbeidsloon in toegestaan op rum 300 de miinnen omstreeks ItU in gttal ontvangen thans eeu loon Van 6 thai de vrouwen ran S thai per week De ehoeniMkertitei eUen zoo melrlt verder de Jford éeuheie hebUen terUaard dat indien binnen 14 dagen de hun Vroeger in 1871 toegekende loons verhooging niet wunlt uitgeteerd sok door hen de arbeid ui worden geeiaakt deze vevhoqgiiig bedraa it n pCt van het thans og betaald looii Onder de knoqpenraakers begint lich dezelfde eest te Tertjoseu Op 2 i dezer hebl en tij am de ba cn te kennen gegeven diii hiu een verAUeerdenng van 25 pCt op het tegenwoordige loon moet worden to g keiid itidien de patroons den arbeid willen zien voortzetten Uit Hambm wordt ten aanzien van deze qua stie eiD hI dat de wé k taking roor eenigm tijd door de eheepstimmerlieden aangevangen eindelijk dOor een tniBiieliijke overeenkomst beefi opgehoadcn be gezellen verlangden verhooging van loun wijziging der ititttlten vooral van de bepuluigen op het aannemen Tan onderdüelen van een groot werk enz Nadat de tiryd tusscbeB de scheejisbouwineesiers en le icheepetimmerKeden gedurende tieh weken was voortgezet i hy eindclijic in der minne vereffend en wel ten genoege ran beide pirtijen OOSTENRIJK j Bohemen heeft wedpr zgn grondawetsgezindeii Ifinddag Ken gröote propnuie van liet rü de macht der v audeu viin de cuii titi tie oiitri kl de grondwetspartu heeft een gruute en brsn ende zege bevoohteu iaa jubelt de Iftue Freue üreau eo yiV hAfr alle cyiiatitutionele Pui sch Opsteiirijksche Stjulen De oierniiining is trouweua qiet tivïjrelat b i ïpd want van de 241 leden van den iuhm mscl en LodJag behoorén ICO zónder twüfel toi de grond imspnrtij terwijl nog 3 v i de 5 zoogeii inde i lruttmmfH namelijk zy die ijoso jure lij mii den landdaj ijii ilaartoe gerakend kunnen wonlen wiii neer zy aan de zittingen deelnemen De regeerinejnu kaïi lus m ij der geval over de vereischtc 2 3 Off steip men beschikken ËHoewel het inodlijk is een juist en onpartijdig ooruit te snrekiii ov r toeebinden die men niet rs kent dan uit l gbla iirtikelen en correappfiiëii kau meii oeli zouder schroom aanuemeii d t algemccne verkieziiigfii in hetzeUde lan K welke Ifianei het tiJd verloop rnii nauwelijks een half jmir jnisl tejpuuvergesteldc ri iultnten t pleveren c iiinaal of beido malen met vrij wartn Toen vuii Ilotéimart inden hprfst des vorigen jiiais den lïoheenisqhen iand lag ontbonden hnd leverden de verkiezingen leile Czechische en feodale meerderliejd vnu 2 3 der stemmen hei voorjaar van M ii daarentegen geeft plot seling eene meerderheid van 70 stemmen voor de zoogenaamde constitutioneel p irtij Nu moge de ondervinding leereu il t bij algeineeiie verkiezingen de part die htt bemnd voert meer landen voor ich heeft In tje oi ri iniiing regitt dragen dan hiire tegeiisLunders alleen door het feit dat zij de macht 4n banden beeft en velen een afkeer hebben van verwisseling doch wanneer het onderscheid bin 1 eeiéf r t a zóó j oot i ala lustHfeu d a Buheeuischeii landdag onder oi Ilobenwart en nus troi dien ouder vqii Aofrsperg dan kan en mft zeker ovjl k id iegg a dat oadet de feod ile óf ondec de HtinstitMl 6eel 4 eering ót iiutat baiea schandelijk geïntrigeerd en pressie uitgeoefend is Ue cu istiti tioiieele bludeiu de jfganen der Duitsche paiJiL fu der meest IjescJLfde 4 ont vi kelfle mtiódffliteit in 0$ittenr je Hongarije wisten fai den herfst vldn 1871 Eoovele ongcoorlooftle en onwettige h indelingen der feodale regeering mede te deeleu itj konden zoovele voorbeeMen vau ptesaie opsommen d t ji u wei geuoodi okt is om te geleoven dat al siel f u de pulitipk tegenstanders e za en ook st Ziyart voor het wiuisieri von Hohenwari niet geheel van pressie op do verkiezingen vrij te pleiten was piemel eo aar jl e werden bewogen on de schandeli e wetsovertredingen van vpn Hob W l brandmerkep en niets kon rnéer dpor iiem terricht worden of het w rd door de constitutioneele organeu misbruik van gezag genoemd Hoch wat moet m n thans van de strenge wettelijk rid en sl rikte billijkheid der constitutioneele partg gelooven wannee zg zich tut rechtvaardiging uarer doden op hel voorbeeld van ven Hohenwart beroept die zioh in haar 09e uitsluitend aan onwettighe leu huldig mtukte Bij de verkiezingen in den vorigen herfst protesteerde de groudwetspartij en von Hohenwart wees bet potest af Dit heette tueji verkorting der constitutioneele rechten Thans protesteert de Czecliisch partg en het u iutsterie van Auersperg kau hare grieven zoo gewakkeligk beojrdeelen dat het reeds denzelfden dag de klachten als ongegrond terugzendt Protest roept de Neue Freit I retie uit de grondwetspartg sprong in het vorige jaar voor een werkelijk bestaai d duidelijk en on twijfelbaar r cht in de bres toch stapte graaf Hohenwart over Ie papieren barricade heüa De grondwetspartij zal zich door dergelyke hindernisten uog mumer lat d ophouden Ie s yenler vraagt dit blad of ook graaf Hohenwart niit eveneens alle middelen aangreep en ai zijn gewicht in de scha wierp om feodale mecroerheden te verkrfigeii Uit dit eveneens blijkt dus voldoende dat ook d grondwetspartg zich niet ontzag om thans die verfoeide luiddeleu van von Hoheuwait te baat te uïuieii Voorst onder den Bohcemschen grondeigendom htbben die middelen de gewenschte resultaten Opgeleverd eX Bolieemsohe grondbezit i vpor langen t jd weSr in handen van grond wets geilndeu ruujjt h t regeerliigjor aan in vreugde uit Voor eenue V ckeu nitmen wy eene oorreapontie uit Oostenr op waarin op da manoeuvres der coustitiitiuiieele regeering en barer partij gewezen werd iimuupuvres die in geen enkel land de goedkeuring van war liberalen zonden kunnen wegdragen I iit lie beschttldigingeu niet valsch waren pewijst de fleue Freie frette indirect in hare vreug lestruleiide jrtikelen Hoe anders de volgende woór aii val dauk aan de regeering eu hare partg te V rkliren ij danken allen die door hun beleid hiiuiie etiergle huu politiekeii blik en hunne Op trmUUghit dit resultaat bewerkten waiinrer met geldelijke en moreele oRers voor dezen uitslag der verkiezingen gebracht werden F In welk vr j hmd bg weike vrije verkiezingei kau er sprake van zgn om den kiezer die meer nog zgn plicht vervulde dun zijn retlit uitoefende door te stemmen voor zgn beleid en energie voor zijne moreele eu niit het lüinste mnterteeie offers te danken De grieven der Czochen zgn vooral te0p de kiezersIgst gericht die twee dagen vóór de verkiezingen uog eens heizirn werd Het behoeft waarlijk geen betoog dat eeue herzieuïng zoo te midden van den beetijii strijd der pirtijen weiuig waarborgen voor onpartijdigheid kan opleveren De regceriiig te Praog komt natuur ijk tegen alle bezwaren der CVe ben op en hoe in rrrssant deze opsomm ug op zich zelve ook zijn mbge ve biedt on e ruim te eehler om lang d iarbij sitl te staun De wederlegging vun een der grieven karakteriseert zóó alle anderen dat zij eene korie vermelding waardig is Het zou oabïllyk zijn zoo redeueert de regeering iieer terecht en bovendien in str jd met de groudwet i unneer éia kiezer tiveemalen zijne stem koude uitbrengen De eigenaar vun een stuk grond kan dus niet een tweede stem uitbrengen voor een ander grondstuk waarvan hg voor een vierde zesde achtste of tiende gedeelte eigenaar is Vaajom werileu veel kiezers op de lijsten geschrapt Daar echter het gebruik eeue uiizonderiUg toelaat voor hen die voor de helft eigena irs van gron stukken zyu neefi de regeering de e gewoonte behouden Wanneer men nu in h t g houdt dat de bemiddelden dus de groote grondeigenaars bgna alle Duitschers zgn en de onbemiddelden dus de eigenaars van vierde zesde achtste enz gedeelten Czechen dan kan men zich een denkliecld maken van de rrcktsvtrkraohdiig der partij die zich bij uitnemendlieiU oDsIltMibiHel noemt De zege is echter tenminste voor het wgenbiik onvoorwaaidtrii vm de Dde i r I uit n Zij weten desniettemin zeer goed dat hunQe vy nd k geëntzii t daandoor voor goed geslagen zyu en dal vroeg laa tocli da dftg tal aanbreken dat de meerderbwL dtr h i ftug o l wedtr4t meerdfltkeid in den landdag zal hebben Met te meer yrer zullen lü thans met baar zoo moeilyk verworven gezag woekeren De Fransche bladen deelen een groote menigte te legrammeu mede uit Madrid over de Carlittiadie beweging die echter zoo verward zijn dat er niet veel uit kan warden angtmUlct Eleine chermi Bfingea bt IAea kitr 4u ihür pfaats b l eakle Catliitea zgn gevangen genomen maar een gevecht van eenig belang heelt nergens plaats gehad over t geheel wordt de bewQginc n tali rui einig omvang TDO rsteld de benden zouden eer af dan toenemen het aantal opstandelingen wordt rerschillend opgegeven het korps Kuarte reedt doOr de troepen tflteengqthgd bedfroeg 360 man in de Saskische provinciën ea N varra jou era bende zijn van 600 mnnj ancteren spreken yan 2000 man aangevoerd do r deu oudtlgevaardigde Trabax in Galiinë spreekt men van twee kleine benden terwijl het ia Cataloiiié rustig it gebleven Niet alleen de tegemtrydighrid doet weinig aan deze berichten hechten zij dragen daarby een verdachte oAicirele tint De opstandelingen schijnen zich oog te orgaiiiseeren en met opzet een beslissend treffen te ontwijken Aan het hoofd van de beweging staat rrkne tamelyk onbekende generaal Diaz de U ida pudge diende onder Isabella II hy it door den hertog van Madrid alias Don C arlot atlas Karel VII benoemd tot opperbevelhebber van de Bnskische prorincicn en Navarra Deze onbekende militaire grootheid heeft 1 een proclamatie nitgevaardigil vol grouie noiKden gedeeltelijk van zjjn suuvercin het Inalste nur kt fl gesUgen De Spanjaardm dio nog een hart hebben roepen bun wettigen koniu en de koning baast ich om op hun geroep te antwoorden Ik lievccl derhalve dat Je algeuiecne op ti nd vtn Spanje plaats bebfae den 21 dezer onder den krert V eg met den vreemdeling Ls e Spanje Zy die mij volgen zullen zich verdienstelijk gemaakt bebluin omtrent den koningen het vadrrliind t itie my bestrijden tnllen allnn verantwoordelyk zyn voor hét verg iten bloed Aan deze kouiiikl k onrinnij e woorden worden door Diaz de Kada eeuige van hrtzeifde gehalte toegevoegd besloten met den itroep Leve de ga iBdienst Leve Spanje I eve Karel Vil Weg net den vreemdeling De republikeinen en radioalen hgnen iio i geluel van hun verkieziugsbomlgenooten dr CarlisteD tertig te trekken eenige dagen geleden heeft te Mtdtid ten huize van ZorilU een vergadering pin it gehad 4 e door de vooriiaHmste radicalen werd bijgewoond en waarop besloten is onder scherpe afkeuring van jen door de Oarlisien gesbukten burgeroorlog om uch in de oppositie tegen de rrgeering s reng binnen de perken der wet te houden Die veranderde hondtjug van de Zorillisteii moet voornamelijk worden toegeschreven aan de omstandigheden het programma der Carlfsten beeft elke samenwerking onmogrl k gemaakt Dit neemt niet weg dat de regeering vau het vroegere bondgenootschap partij trekt en 4e lepubiiVei en en radicalen telkens voorstelt als met de opstandelingen te heulen De Unionisten die thans naast de Sogattiatische progressisten den boventoon voeren onder de rcoeeriiigspprty ohgnen nog goed Konmgsgezind Op pen vergadering van de ministerijele jifgeiaardigden vóór de opening der Cortes zyn Sagasta cu Serrano verschenen om hun adhffsie te kennen te geren aan het programma van den president candldaat Bios Ko as dat qeprkwam op orde vrijheid en handhaving er nieuwe dynastie Sagasta verzekerde daarbij dat de riigei ring over genoegzame macht bes iitt5 om Ue opstandelingen het gewicht der wet te ióerigeV el Serrano verlangde den gevnorlnktten post Om de bestaande instelringeu te verdeiligen De vergaiUnng ging uiteen ouder den kreft Leve de Ironing I Uit de troonrede i geuoegzaun op tp ip luüij datde regeering de uiterste èu de meest gestrenge ii iddeleb zal aanwenden om den opstsiid te dempen ungezien zachtmoedigheid toch onvruchtbaar g eb wen IS De strgd zal derhalve spoedig een woe t en Hoedig karakter aannemen manr nog tUthd laat iet zich aanzien dat de pstand van korten fuur zkl zyn l l l i I l v mni 11 1 I itjui i i imji I 11 11 li l i i mv BINNENLAND ƒ Gouda 30 Apsil Ved aandacht trekt op de tentoupstelling van schilderyen van meesters van vroegeren tgd te Amtter datt het doek vau fierdinaud Bol voorttellcude dé schutterkapiteina en k apel vai de stad Gouds cstal u 38 een eigendc m dezer geineentje en i oor den ïaad tijdelijk voor de tentoonsiellini onder voldoeode wavborgen a eataan De Specially z Kt Bej gryk is dijze sohjdderij door de rijkheid der kleuren die hy Bol tJU8 een gevolg v u Aè praalbobl dierhoereti i drze schilderij Bfoctit Urengen Ofajbow hij zich meestprlyk van upe taak heeft gekweten zou men toch meenen dat hy met meer genoegen de zwarte regenten vau het leproienhnii ts Amsterdam catal u 27 schilderde dan die opgetooide tchiit ers Het braluit van den Aaad om met dit tot nn toe weiuig bekende stuk van een van Bembrand s beste leerlingen de tent nttelling op te luisteren werd genomen op verzoek van onzen kunstlievenJen stadgenoot den Uer U P N Koemaaa di ook de B fgd re pe lJti b eM W S W V genomen Z M de koning b eft by besluit van 2S April H den heer P W Tronstelot thechsud laar te Bottcrdam benoemd tot H D IJolleversnoier met het recht om het koninklyk wapen te voeren Het js b end dat m alWer een knot vjn go pSSSp hepr i vestiid 1 4 HfeiA der Sanden Markt Te Ha strtxbt is met 4e gewone for alitetten bij deii yke ge enheilei ui gebri k l t4e paal j eheiil voor bet hulp stoomgeuia tl van den Ho en boezem achter Haastrecht Den opzichter aannemer en heibaot kouit alle lof voor dit werk toe Z terdag had Ir Berjr A iilMcht de aangekondigde aanbesteding vau het jaarlijkseh ouderhond der d j ken kaden eu iu de Knuipenifriiraaiid phtats De qitshig y as 21 pcrceelen door verschillende personen aangenomen voor 2l 8f n de levering van circa XOUO M griud iu IIS peroesJen door verschillende C ersuueu aangeuoineii roor 5770 het driejarig oiidfruud der rgkt magazijnen peilscbaalkristeu euz aangenomen voor ƒ 100 per jaar de boitrngcwone her ttUing van p 24 meters indweg in den Loet angeHomeu voor 690 i BeiMtdaags ml hel 4de regipMIlt inlblitrrie ro r zirii worden van liet geweer klein kaliber stelsel Be ui üht bij wrll wapen zal worden uitgereikt een aieaw model poiroontasch van kleiner afmetingen dan tide thaua buataaude L ü EttatoD Oeneraal Twked jShm Jfitttn gen vuil 27 en 2 April Voort cttiug der beraadslaging Over de inkomstenbeUstiog De beer Heemskerk ht verkUaide leh tqgen ide income tax die iOimer hier pulair was allpen j als noodwet kon zij in aanmerking komen Hy we dersprak de gunstige verwachtingen der yooretaiiders fH w es pp de boofdgebrckeu der wet die arbitrair en vexntotr is De j itentwet kou verhard worden Dejieareu van Nilben de Biebentein en Updi j oi waren ook tegen de wet De laatste wedcrSprak dat deze l een6 daad van rechtvaanrfigheid zou vjn o h zj oiigelijkiv li drukt eji era er gipot Iccil dcfVOlks treft om te gelyk een klem deel e ucUcr hal 11 dnt langs een uideren weg koiigcschiedtii üeias tüig ierrocmiug l on langs eeu anderen wifggesoiiiedpn Hy hoopte dat als de wet afgeyteuid wordt deze minister zieh dkaraan niet zal onttrekken H behoud van het ministerie dat hij gaarne uuderttrunde al een politieke noodzakelijkheid en liet voium t ov d wet betrof Iputer cen c qon Bche ijiiastie De heei de Bruyn Kopi was zeer voor het boofdbe Rinkel der wet in zoover daardoor het patent en I qe aeeyns op hti geslacht werden afschaft maar hy was liegen eene dubbele belasting op het grond bezit daarom was hij voor het amendement van Selden dat de kansen op de aanneming der w t ri np ei derde De heer Cremers hoewel peraoonlyk als kapitalist en grondeigenaar zeer door deze wet gestronen is et tMbiWph oadat het iKgioael Kskimardig is en W Mfcttj uHe Tln den grondeigendom udewi liui to i n Se Hg voorziee dat Se wet op de incstie der gronbelastiiig zal ralleu omdat er ouder de voor tender van hpt beginsel zyn die te en eene dub oele belèsting van den grondeigendom zyn en daarom tt s d wét itnllen stigmmen en andere voorstanders dit ook zullen doen als de grondeigendom vrygerteld i i ordt Daarom beell de stemming geen politiek ge wicht en zon bet mwisterie of zelfs de minister van i aijcien onvernntwoördelyk en onvergeeflijk bande len als hu bij rerwerni ig aftrad De hh vanKuyk ep Kapp ne Van tfe CopjJello hebben gerepliceerd op op ae rede van den minilter en ook op die van endere sprekers De luatste beeft de wet andermaal ten krachtigste bestreden als eene caricntnnr eener rechtvaardige iiikumsten belasllng gelgk die in Eu ie land over het algemeen bestaat naar de verschillende broouMi vad inkomst Hij blyft er dus tegen op zuiver economische gronden en laat de politiek buiten spel maar neemt geen slechte net a in nit politieke nevenconsideratien De heer C v n Nispen verklaart zich mede er tegen 0 dé reeds aangevoerde gronden Df he van def Linden heeft de wet breedvoerig verdedigd en de heer Haffmane haar 1 streden De laatste zag er den toeleg in om gedekt te zyn tegen het ontvallen of loslaten der Indische baten Heden voortzetting Z M de koning zal 12 Me e k te Leeuwarden aankomen en tot 19 Hei de venehillende plaatsen van Friesland bezoeken Daarna vertrekt L M uaar Groningen Er worden in die provinciën bijzonder reel toebéreidselen gemaakt o Z M schitterendte ontvangen De Hooge Baad heelt vitspaak gedaan in revisie in ie suk van de Staat der Nederlanden tegen M Boogaard wednwe A Goadlu wier man door het springen van een iorpedi wm verwond en overleden By arrest van 13 Januaii 1871 was de Staat in eersten aanleg renordeeta Ut betaling eener we kelijksche uitkeeriog van vgf gajden Hu heeft de Raad iq revisie de aansprakèRjkJieid van den Staat bevestigii maar alvorens de einduitspraak te doen aan de eischeresse overgelaten sommige punten door getuigen te bewijzen Het denkbeeld van een internationaal en broederlijk feest door België aan Nederiènd aan te bieden heeft volgens de hiiépetdaiKe Beige snelle rorderiugen gemaakt en wordt in Brussel met den meeiten byval begroet Het bewijs daarvan werd Dinsdag avond garven op eene vergadering door den iett Beijeus den ontwerper rou het phu byeengeroepen en waarop de aaiuuentijkste inwoners tan Brussel zgn vers ihenen Het voorloopig comité was samengesteld uit de heeren Adolphe RoussrI advocaat oud lid vaii het congnt Slenrs oud oflleier van gezondheid vau het Belgisch leger de Btsar kplonel der sehuttenj van St Josse ten Noode Joffrood advocaat oud lid van het congres L Geiilhand secreiaris geneiaal der koniiiktijke niaitsohapp van weUadijibeid Hièl letterkundyte De bijeenkomst werd geqpeiid door eene rede van den heer Beijens aariu hg de redenen uiteenzette die tiem tot zijn plan hadden geleid waarvan het litdt was h t n n er pehije ter vriwds ap Budeu dte België m KëdevtsHd vereeqigeu De heer BoHtsel deed vervolgens bet doel der byernko st uitkomen pi de beuoemiiig eener commissie belast juet de regeling der ontw rjicn isanifett t r Ue heer de l Ëaa d Aodriniont deed opmerken dat het wenschelijk ware vóór tot de samenstelling dier commissie over te gaan af te wachten de beslK ut die de geoeeatciaad u zyue Maandag te houden zitting tal nemen op ren roorstel dot in belrekking staat tot deze ofanifestatie Dit voorste toch had ten doel de medewerking der gemeeutelykè autoriteit te verleenen aan deze manifestatie tot welker bywouiiig de beatorea vau al de gemeentes in Nederland zullen worden iiitgenoodigil Dit voorstel werd ondeisieund door de heeren Dartevrlle Stoefs Initennnt kolouel der schutterij graaf Spoelberg eo Geelhaud De e laatste verklaarde van den burgemeester van Brussel vernumeu te hiHibeu dut de Koning met genoegen de verwezenlijking vah het plan OQ ieu eu dat Zgne Majesteit persoonlijk eene uitnood gtng zon rióhten tot den Koning der Nederlanden om Z M te verzoeken ook z ju steun aan hei ontwerp te verleenen Uat voonU tot mtstel werd aMgenomen ea het voorloopig comité gemachtigd om in afwachting van latere beslissing alle noodige maatregelen te nemen Asnst Dinsdag des avonds ten S ure zal eene nieuwe byeenkomst plants hebben Teil slotte zegt de hidépenJance dat het in de bedoeling der ontwerpers van de m iuifestai ie ligt om er niet een oitsluiteud Brusselsch feest van te maken maar dat de burgemeesters der voorsteden zullen worden uitgènoodigd in de commissie zitting te nemen Laatste Berichten yorsaiU68 29 Apnl De benoem ipg van den g raaf dllarcourt tot ge nnt te Londen en van den eer de IJouiïtoing tot ge ant bg den paus is zeker Het gerucht dat Don Carlos in Frankr k soa gearresteerd zyili v it tvgengesproken Naar nen veriekert heeft hy eoève verlaten Londeb 29 April De heer Russell heeft zijn Toorsiel betreffende de Ahibama qnttttie tot aanstsandep dep laaudag uitgesteld t t De keizerin van DbitkoMasd tal rerblyf houden op het kJosteel Windsor Aan de 2ï e woidt uit Pkihulelphia ap dsn Vsten bericht dat de pogingen van invloedrijke Amerikanen om het gouvernement te bewegen den eiseh voor rcigoeding rau indirecte schade in te trekken worden voortgezet met k ins op welslagen LoDden 29 April in het Lagerhuis heeft de heer Gladstone medegedeeld dat het Oonvernement er ii heeft toège lajnd waarborg te verleenen voor eene Canadasche leening van 2 millioen ten behoeve van een spoorweg naar de Qroote Zuidzee en ter verbetering der kanalen Wijd ers heeft de heer Gladstone medegedeeld dat de AmerikaansiAe gesAnt heden avond aitwooM ran zyue Begeenng verwacht NewYork 29 April Delegatièo nit verscheiden Staten zijn te Cincinnati aangekomen ten einde de Republikeinschliber ile conventie by te wonen t Laat ich aanzien dat de conventie den heer A ama of den heer Tmmbell tot haren c didaat Voor den Presidents zetel zal rerkie en De ITorU en aadtce democratische or uen verklaren dat de democraten gevoegelijk den heer Adams zonden kunnen steunen De Sem Yark TtHnine gelooft dat de Kegeerisg de eischen wegentï indire ïte schade intrekken zal Madrid 29 Apnl De Carlistisehe benden conoentreeren zich weder in Nuvarre maar aijn door desertie en de geleden verliezen zeer verminderd Buiten die provincie zyn slechts enkele kleine benden Serrano is reeds gereed om er te en de npotandetingca gewapenderhand te werk te gaan Er zgo eenige hoewel slechis onvolledige berichten uit Ferros volgens welke zioh aldaar eene bende heeft vertoond Volgens otficieel bericht is er in de provincie Saragassa geen enkele bende overgi bleven en zou Serrano heden zyue oprratien bij Mablla aanvangen Aan bet Bureau van Politie zija in bewsrioff in de geineeute gevonden twe zaklten STEENKOLeN up de Gutiwe en t n VAATJE op de Turf arkt r rïT i rri=zr Q rr r m 1i imét fiurgerlUke Stand JiBoukN 26 Apnl Johaboa PieteiDclU ouders O d iva vu T fi vao Buunu 26 OirDclw Pielernella iw4 rt i K van Houweumge ea G M C dea Oude 27 Ilcuilrtka ouders fl NaveUtijD eo A van Rood AilD audisri M Zaïdam en P vau Rijk Willem uder C VNU ilcr Spelt uu A Kijkhoff Chnstiaan Louis ouden I KaptiJ Rood 2 Sui anria ondert A ras 19anU dn S Ll Eteu leiu W belalM ouddis da Krooa ea S rau liuuteo OrKBLEDiN 26 ApTil E Benoiit 8 v T M da Jouf 9 ar 27 J G Idrr wed J loa koeD 69 j A 6liedrecbt l2d 28 M E Jacpers 4 w J Teeuwen 2 j C C M ter Haak 25 d ADVERTBN ËN UeviUlen raa eeue D ct ter i M C VAN H HJWENINGE Bii Onois Go ida 2d April 1 72 Efnige Kmmsgeving Voorspoedig bevallen van eene Dochter S VAV DANTXIG LlOTBNSTKlK Gouda 28 April 1872 Voorspoedig beTslIen van een Zoon E J VEBZIJL Jasp s Gouda 29 April Ï872 l a 5 der gepatenteerde JOHANN HOFF sche MALSfBÜRSTBONBONS in een kopje heete melk gebruikt is een onfeilbaar middel tegen hoest heeachheid enz Reeds ooiniddeUük na het gebruik bespeurt men de slgmoplossende den boetit katmeerende werking en is men spoedig geheel en al van de verkondj hei d te vrijdt W Elk pakJQ dniagt de hapdt e ketting JOH HOPF en is in blaaw papier it 30 cents verkrijgbaar te Gouda 1 bij J C VAN VREUMINGEN en de j Wed A C SCHOUTEN ie Woerdm bij HENRI J VAN DEN BERG