Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1872

Er wordt gevraagd om met MEI e k in dienst te treden eene fatsoenlijke DIENSTBODE Adres m persoon bg den Uitgever dezer Conrant dBVEAAGD OP EEN KANTOOR Een alsoeiiiyfa JONGMËMSCII die eene vlugge goede hand schrift en vab goed gedrag voldoende informatiSn kan prodnceeren Adres fraiido onder letter D san het Bureau dezer Courant NtüomvervcrU m Drukkerij voor Zijden en Wolien Stoifcn iH A an de Laar Co te LEIDEN Oude Singel naast de Lakenhal Onze geëeïde Chentelle te Gouda wordt beleefd en dringend verzocht hg behoefte aan onze diensten hiervan per bnef kaart kennis te geven aan bovenstaand adres ten einde van een bezoek op den BERSTVOLGENDEN MAANDAG verzekerd te zgn en des noods door terugvordering der bnefkaart vsBOissme voor te komen De ondergeteekende brengt ter kensisse van zjjne geëerde stadg nooten dat hg zgn affairem GBDI8TILEEBP LIKEUREN en BIEREN alsmede SIGAREIJ op heden geopend heeft hoek Gouwe en Turfmarkt en beveelt zich minzaam aan belovaade een accurate en sokede bediening W M WBSSELS Gouda 1 Mei 1872 Te I u r gevraagd Een net BÓVEJ of BENEDENHUI3 bevattende twee of drie KAMERS met KEUKEN Bneven met opgave van stand huurprgs enz worden ingewacht bg den Boekhandelaar A BRINKMAN onder Lett Q Q Bultenbailijcli veraIcM otiTiuU dei iUóaii opnieair terugxekiunen op iJe tnkooitc ibelmtinx als het eeni nidiiel am lu bet tekort ma den dienst 72 te tnorurn IWrs hondt nofC altgd lut min de beiss infr op dr ondstoffeu miMr ontmoel byni overal nng denulMen trueiiauiiil 0 u dra IVtiileut nog meer te outooecliiieii i deur dagen rn depatatie uit de Noonlelgke tteden zich by hem kotaien vRrroeiieM om te kl na ovrr den esiii i ii pro ecti wutiêohen muatregel dien Tbiert rr beeft knnue Mioorh len lic lilfereuticele rechten Mr door de iih iistrie lu bet Voordrn mei den omlrrgniig bedreigd ir rdt Het w iijui dat het rrijhoadeliuitel ei eenmiu inf eraerd lo weerwil van kurtricfatige theuntlcn net weder kan worden freuiist t eaom miMM voor Ie tarieven beeft ook I geen gunstig npport uitgibracht het beginsel nog duargeltteu meent de eo amissie dat de schatkist niel bet mmste voordeel vai de rerhoogiiig der inroerreobten kiui verkrggrn iiolang de handrlstraotaten uog bestaan De begroc ing voor 73 is in den miaisti rnitid vastgesteld ei zal binnen weinige da en in de Nationale Veipdenog worden ingediend b de nog voorbanden werkioai ibeilen zal bet echter nog geruim n tgd duren voor i g lu behandeling kan tonen Te Londei rgn dezer dafreo per Atlanuscbeii kabel meer cerufts eUsude bar chteu uit Belegen zuivere BoaDHAUX FRANCO VRACHT Per kist inh 45 flesaehen met alle kosten ƒ 84 mand 45 32 50 Bu ranoo terugzending kist enfles3cheu 6 vergoeding Bg franco terugzending mand en flesschen ƒ 4 50 vergoeding Prgscourant op aanvraag x E Bosso2sr er Arnhem Aanzienlijke FrijsveriDlnderlng Door het steeds toenemend debit van het VntverseelZmvennge Zout is de prgs van dit artikel voor geheel Nederland verminderd en zgn de 1 1 pakken op 60 Cts en de 1 2 op 33 Cts gedaald Buitendien heb ik om een kleine proef met dit uitmuntend middel tegen MaagkwaUn te kunnen nemen hetzelve nog in 1 4 pakjes a 18 Ot verkrggbaar gesteld te Gouda bg L Wbltbe Gouwe en L Schenk Hoogstraat En in de andere plaatsen m de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis f Bg den aankoop Van dit artikel lette men vooral op de prgzen alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de otnmezgde geteekend zgn door H VONGIMBORN Apoth en Fabnk van chem techn Praeparaten Openbare Verkooping op VRIJDAG 3 MEI 1872 voorni elf uur ten overstaan van den Notaris Mr KIST te Gouda aan de Bleekerskade Wflk P N 10 Ib Gouda vab Bleekers Gcrcedschappcn o II HAND8TAMPM0LEN WBINGMACHINE HANDWAGEN LOOGKETELS FOBNÜISKETEL KUIPEN TOBBEN cirea 300 DBOüGSTOKKEN eene partj TÜBP enz Alle vóór de verkooping van 8 11 Uur te zien Door mgn vertrek naar elders bencht ik door deze dat ik op heden de door mi gedreven zaak in PBTBOLEUM LAMPENGLAZEN etc en gros en détail heb overgedaan aan den heer die onder zyn naam en voor zijne rekening genoemde zaak zal continueeren ZEd in elks gnnst aanbeveleade terwgl ik dank zeg voor t genoten vertrouwen Gouda 1 Mei 1872 A TIMMERS My refereerende aan boveastaaiide annonce hoop ik alles te zullen aanwenden om bet door mijn voorganger zoo ruimschoots genoten vertrouwen mij insgelgks waardig te maken mg m elks guhst daartoe beleefdelgk aanbevelende BACKERS Chadtt I Mei 1872 Vlammgetraat i De ondergeteekende bengt bg deze den Leden der Sociëteit Vhbdebrsi dat WOENSDAG 1 MEI de Sociëteit VBKPLAAT8T wordt naar de WAAISTBAAT Wyk A NM 58 Tevens beveelt hg zich aau tot het leveren van alle binnen en bmtenlandscbe Bieren A HARDIJZEB Kastelein der Sociëteit Vbedbbest H BAMTE GODDA De rekening en verantwoording over het beheer van bovengenoemde inrichting over 1871 goedgekeurd door het Departement Gocda der Maatschappa tot NOT VAN T ALGEMEEN hgt van af WOENSDAG 1 MEI 18t2 gednrende 14 dagen van s morgens negen tot s middags lur ure ten kantore van den Commissans PenuiDgmeester ter inzage voor de aandeelhouders Wanneer overeenkomstig art 11 van het Reglement geene bezwaren tegen die rekening worden ingebracht zal van af Z A TER DAG 1 lUM eiken ZATERDAG van half zeten d half aeht ure voor de mtbetaling der rente iild 3 ot bedragende voor de heeljange cou on8 O 87 en vqor de holQange coupons f 0 43Vj tegen inwisseling van coupon N 1 l orden gevaceerd m het Gasthuis aan de Oosthaven Da Co ikI8sabis Pe ninomee tbii BOUAARDS p Eene Bmnenlandsche TARWENBLOEMe ABRIEK vraagt voor Gouda en omstreken fc eon werkzamon Ag ent 1 Zg die in dit vak relatieu bezitten znllen R oorkenr genieten Adres onder t motto BLoniFABuiFK bg den Heer A A LOTS ter Boek en CourantDrak Jcerfl te DordieehL a De ondergeteekealden bengten dat hnn winkel in ZIJDEN en FANTAISIE HOEDEN ZUDEN LAKEN en BDCKSKIN6S PETTEN en alles wat bg het hoedenmakersvak behoort geopend is Door alles te zullen aanwenden aan den eisch van den tgd te voldoen en door accurate en oliede bediening hopen zg h t vertrouwen waardig te worden Gbbm GIBSSBN Kleiweg na9st den Heer Dg Buma Om misverstand te voorkomen di Ttot rectificatie der advertentie van den Heer O J VAN DE PAVOOBDT Koopman en Wagenmaker aan den Kleiweg te Gouda opgenomen den 26 Apnl 11 dat zulks betreft deszelft Zoon Gouda 29 April 1872 ABSHAUBBIN S OF Antl Rhuniatlsclie Watten Het nnt dat zg alom gesticht hebben la groot en trekken daarom de aandachtvanlede een tot zich ook van de geneeskundigen diedezelve tegen gedoemde kwalen zeer aanber len De uiterst goedkoope prgs van slechte 30 Cents per blad zal ook nienfand terug behoeven te honden om ach aan eene pnwfiMming te wagen wanneer men sleehta zoif zichde ECHTE aan te schaffen kenbaar aan de onderteekenrag der blaauwe omslagen waaropde gebniiksaanwgzing en de namen der 260 dépóthouders voorkomen door dm fianider en Hoofd Depdthonder nr f A BBEETVELT kt ie Ddft die deze WA T TE N o a verkivgbMNr heeftgesteld bg j T A G vAv DETH GouM a Wed BOSMAN A PBINS Zevenhuizen v G WILHELMUS Woerden T W DB UIL Sehixmhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagenstraat lïdtehfam A BÈUNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capeüe ajd IJud ürbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte recept ran de Wed KÜENEN ZOON Chemisten 13 ¥ f aarschuwing Deze URBANUS PILLEN pjü door ons in doosjes S7 t Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrggbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstrant Wg waarschuwen voor het gebrmk van namaaksels welke men tracht m omloop te brengen GOEDKOOPS IDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KQKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de koningin Hnss Pamina Polka ans der Zau berflöte C 0 30 Stbbn 2 musical box Plaisante ne mnsicale C 0 40 MicRAELis Amazonen Marsch ang der Posse 500 000 Teufel C 0 30 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds vo handen bg den lekhandelaar A BRINKMAN te Gouda boixk firak in A Brukau lé AJMSr lMia Vri Hns 3 m W 1200 GOUDSCH COURAIÏT JIcows en Adverienliefilad voor Gouda en omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ledere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKIIB werden berekend naar plaatsrmmte AfMuderlgke Nommers VLJF CENTEN De diigvte dei Conrant geschiedt ZONDAG WOBNiSDAa en VBUDAG In de 8t gaiwiuedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDBEDAG en ZATBBDAO De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per poet 2 4 41 tÜ i 1 jOe ln endtng r ertenti esCUeOen tot één uu da naxnidd op en da der uitga e t i gaaiHie wordt geaomeo ea dat nj naar aanieiding van deze rnendecbappelyke gezindheid hoopt dat de Engrlsebe Hefteen ug de ssSeidsrechters toi veroorlooveu voort te goaa m fcan zaak tienoemd blad voejit er ds opmerking by dat zulk een oplossing voorzeker toi hoogste a ingenaaia en eervol voor jladslöne ea Snuit ma zgn maar dat als de bevolk ug der Veraeeigde Staten de aaestie uit dat oogpunt gaat besehoawen zg zeer vaa karakter veranderd ia Volgens berichten uit Philadelphia koestert men daar de boop dat de pogingen van een groot aantal lo loedrgke Amerikanen zullen gelukken om de Kq eeriiig M het latrokkea der uulirecte eiacben te bewegen j l e Kgkskanaelier heelt ederom een nieuwe verrosaing bez n gd aan de politieke wereld door debeaoemuig vau Kardinaal runs Hobenlohe tut Dnituè rat bg alen Paos Atftjfcfll was ani vae gevaele het lluitache llyk op we Kotbolieke Kerk eene vyandige boudiog aan wUlige medewerking tot berordering der befauigta van openbaren dienst kerk school koiist en wetenlebap doordien by alle verschd van zienswqze bat belang dea lands in t oog waa gebonden Hg b loot zyne rede met de verklamig dat net de olzoe betoonde gezindheid voor recht ea Vaderland voldaaa werd aan de eerste voorstaanle vaa Beiereg a weliga en dat Beieren lan s dien iveg waardig de taak ül valbrenyen die het als deel van het Doitacbe rgk heeft aanvaard Den 12 Mei moet lu Zwitaerhmd de roikaatea mg plaota hebben over de gewg jgde grondwet door den Bondsraid oangenooien l e uitdog dar atanim ng is aog leer twgfabelitig en de Begeenof vreest zelEi dat bet werk waaraan maaudeo tgds is bealeel in één dag zal worden vemu igd Use dit Ba toovoel mogelgk te vao komen keelt da Boada raad teae proalaiaatie gerieht tut de bevoikiiig oe keatooa waarai oen ovoijuaiit wanit grgrtm nM was om t tg e eo v ei de j M ark dor kerzicBing en van de daarbg gevolgde luce koudiOK aan ta ne nehtinc Kennisgeving B rRG£MKR8TEB ca WtCIHOLTDKRS der ge amte üauda RCiua Ariikel ISi im Wel tav d u JVtni Jung 1851 SliuUtihltd n ii Vitnife trr krnnu raa rie Ingezetenen dut liet 4n aeatmMi der Gnaenite ia 1871 ter Plutwlvk Meentene m dmk vafkrqfbur u t en betJing vu 4lertif Centm Gouda den 30 April 1872 Ifio meevter en Wethooderi voonioemd t fte Seeivtens De Burgemeester DiOOOI KEVKK FoBTÜIiN VAN BratOEH UzUkDOOKN milTJiïNLANI oen la pt ats daarvan veraemen wy ecnakbnia dot de diploinaticke vmi geawoordiging van het llgk bg dsn H Stoel z il wordin opgedragen aan eCn der Katholieke Kerkvorsten j voorzeker een belangrgke concessie aan de Katholieke Kerk Ue keuze moet ome zeer gelukkige z a üe Kardin lal toch ia een Katholieke priester omtrent wiens juKte positie in de Kirk geen twgfel besta t Hy heeft iinch tegen de afkondiging der OafeiUiaarheidsleer ge teud noch de voetstappeu vaa zgn leermeester I ollingerge lrukt a s f ee telgke is hg gevormd naar de dogmatische richting der Booascbe Curie daarog staat hy bekend ala een vruon en geloovig Kathobek Christen Ten opzichte der Je uiten orde staat bg iiitiuscl en op een gLheel ander standpunt dan velen zgner collega s By de Jezuïien en bun aanhang beerscht bgeu bt u een hevige h uit Sedert zgne opiteming in den geeste lyken stand dat wd zeggen sedert ongeveer 25 jaren die hg zoowel aan bet Pauselyk Hof als in giie buedanigbcld van Kardinaal te Kome beeft duorgebrac t herll hy zich ateeds aan dea alles btheersahenden invloed der Jezuiten weten ie om trekken In spyt van alle a inboudeude verzoekingen van de zyde dergenen voor wie Ihiitsche deukbë den en Duitvh gevoel een gruwel ryu u bg in zgn denken eo handelen steeds len Ihiitsolier gebleven l at hg dit bleef te midden derzulken die in de keuze hunner middelen t geuaver een fyind nooit zeer angsttallig zga geweesi getuigl van eene vastke d van karakter ffaarui u g een nnrburg zien dat hy te Rome de belangen vnn bet Duitsche Byk zal weten te handhaven onafban alyk van den verdeifelyken invloed der maehtig orde f Katholieken zullen in rgne benoem ng een bewgs ieu dat het der Duitsche fiegeering ernst is wanneer zy ver klaart aan rechtmatige ei cbeu dei Katholieken te gemoet te willeb komen en deg vrede te w illeu baud haven Maandag u de zitting vsn den Beiersohen Landdag door l rms Luitpold in naam des Konings gefloten In de slOitiujfsrrde deed by niikomen ilat de e nheid in het Duitsche atrafrecht tliaus was tot stond georncbt door de iiivooring van het Duitsoh strafnet boek I Beieren Hy verwachtte dat door het nieuw reglement van orde voortaan de aftloeiiing van zaken raï worden bespoedu en constateerde dat thans het fiiiaiicieweven dea ryls definitief geregeld is Voorts betuigde h zijn dank voor de ondervoudon bereid nehtiog Omtreat den opstand der Carl sten wordt geiMid dat Serrano die op 28 dezer was aaogekoacB e Tudela aao den Ebro zieh ree ls te lutella bsvoad welke plaats aiede in Navarra hgt nuuv moer noordwaarts niet ver van FaapBloimj Vac daar cou h de verdere opecatiin besturejT Voor da refemng laidt du bericht gunstig maar men weet dat da rsgeenng zelve den teleiiraafdieiist in banden hoeft Uu deze spmerking echter volgt nog met dat wg het benebt wootrouwen het strookt met bitgcea OMa o ngaaude den opatond kon verwaehten Minder gvnsiig zgn de berichten van den eoma pondent van U TeMpi vairby men echter m bet oog houden moet d it diens berichten van vroegere dagteekening zgn en hy ti midden der beweging zgiide uUiclit onder den invloed geraken kon vaa de onrust die andirrii het ministerie bigkbaar niet op zgn gemak en vreeade ket dat soiainige regimenten tot de opstaodeliiigen zouden overloopen niet omdat zy aanhaogers tgn van don Carlos maar omdat de loniiig een vreea deling 18 Intusschen heelt meu dienaangaande nog niets vernomen en d ze vrees kan dus wel eenvoa dig bet gevolg zgn van de tegeUstrgdeode berichten die tydens zulk eene beweging aityd en als van zelf in omloop geraken Zorilla en de zgneu hebben zich tol den Kumog vervoe d Nut ten oprechte leidt men daaruit aC dat vau deze ziide niets i te vreezen Iruuwuiia de liberalen zuudeu een zi Imuord plegen auuerr zy thaiii huuiie uiidersteuniug aau de r g riui weigerden Men meldt dat een groot uantal priesters zioh bg den opstand hééft gevoegd he geen met te erwondtreu IS De geUeele zaak litefl eene ultramontoansoha strekking eu ordt dm ook door de ultramontaneit III alle landen met warmte toegejuicht Rovrndien IS bekend dat de priester in Spnuje al op byaunder lagen trap van ontwikkeling siaat In dit laad schrgft men aau TtMtpi is de priester al even 01 weieod Is zyne kudde De plu telaudspastoot verschillen met veel van de boereu iig l en nieta dm Curlistische dagbladen Nh een psar woorden latyn te hebben gelicnl in de Kicuel n puu kerkelyke sobuleii kointn ry op het seminarie en bt siiidecreii daar eeu pnHr j ireu de mora d sii P l arraan die oik al nitt bij onder gi ohikt i oin let ver laiiil te scherpen Dun wonleii g uurdtud Sommigen