Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1872

hnnner beweren dat 7 n aan philosnphie gediuin hrbbet Dit bigit daa by het handboekje van Botenffiie of het compendium van Guevara Enkelen hebben iets van theologie geleerd uit de boeken van Ferrone Wat zij van het seminarie meilebrengen is weinig lanks en zga ze eenaaal aangesteld daa arbeiden zij met meer ea vallea van ze in de handen der geeatdrijvera die voortdurend d n kailigea oorlog en dat ondergang der Amalekieten prediken ZonA iddkg is de Vesuvius tot rust pkomt i de aschregen hield latt i z merhaud op ook de lavastroom en het onderaardsch gelaid Iiater up drn dag heeft de aschregen zich weder herhaald Een aantal vreemdelingen die men reeds verloren ttaande iqn te Napels m hun logementen teruggekomen ll e Itulioansche regeering heeft maatregelen genomen lom de noodlijdenden die in allergl de omliggende dorpen moeten verlaten te ondersteunen FRANKRIJK De SiUurdat RemuK beklaagt de gekastijde ultromontanen en den armeu Veuillot ea verklaart r yn opmerking volkomen goed te kunnen bigrijpen dat de woorden van den H Vader eene onverwachte berisping behelsden van de meening die hg vertegenwoordigt De beklagenswaardige redacteur van den Univert kan Wwaarigk welen dat zgn taal te hevig oncbristelgk en onkatholiek was Ieder toch die de vrome taal van dit beminnelgk blad sinds eenige jaren gehoord heeft weet dat christelijke liefde gematigdheid en verdraagzaamheid nooit zgne kenmerkende eigenschappen gewent tjn zegi de Saturdat RmeK Het blad iieriiinert zijnen le ers aan dat geurige boekje dat Veui lut eens schreef onder den titel van Parjiim fe Rotu en dat een bekwaamheid toont om met verscheidenheid in het oneindige te vloeken en te ver i enachen wnarbii d Vloek m Xeiama letterlqk in het niet verdwgiit In den zomer van 1870 toen de allerbeminneIgkste polemiek de kolommen van den Vnivert onderscheidde seide Veuillot onder anderen aangaande de biiaehoppcn die eene verdaging van het concitie enschteh omdat de half verpeste atmosfeer van Roaie hunne levens iv gevaar bracht Welnu zoo het dogma alleen in de zon kan rijpen dan moeten zg maar geroosterd worden Niettemin ontt ing Veuillot toen een pleohtif en afzoaderlijken zegen vuor hem elven ea sijn dagblad en daar ziju taal niet hertelgker eti venijniger is geworden sinds 1870 is de berisping die hg nu ontvangt te reeht onverwacht De Saturday Bmev meent dat Veuillot zich echter troosten kan met de uveftuigiug dat zoo hg de pauselijke adressen en allocutiei tot model n mt lijn eigenaardig talent nog niet in te enge grenzen beperkt is In dezelfde red waarin de U V hem tot verdraagzaamheid aanspoort werden de oud Katholieken oude gekken genpeind t rwgl in een bul irelke den daaropvolgenden Zoudng in de kerk van Minerva werd voorgel zen h lUitiaausche leger op ds Tolgende wijze omschreven werd De verttling welke de Saiurdm Snum gaf lajdt a filthy inundation of most abandoned men poiired out from hrll Een smerige stroom allergemeeuste kerels door de hel uitgespuwd DUITSCHLAND Aangaande het onderwijs in Elzas Lotharingen wordt van daar aan de Köln Zeilung het vol nde geschreven Door Trieiid en vgaud wordt erkend dat op dit gebied tot nu toe goede resultaen zijn verkregen De vacmte schjolopiienersptimtsen in Lotharingen zijn thans bezet en uit de rapporten bigkt dat de ouderwgzrrs zich over t ulj emeen meer en meer naar de Quitsche teermethode schikken Wel hebben de openbare scholen nog altoos te concurreeren met de Jezuitenscholen maar toch is het aantal leerlingen op een dezer laatste iu eene der voornaamste steden gedurende het eerste kwartaal dezes jaars nagenoeg 611 percent verminderd terwgl van de openbare school slechts percent van het aantal leerlingen naar de Jezuïtenschool is teruggekeerd Ook in andere opzichten bigkt dat de vijandschap tegen Duitsohland afneemt Zoo hadden bijv de groote fabriekaiitea te Bischveiler eenstemming verklaard dat zg binnen kort hunne ctabLssementen naar Frankrijk zouden over biejigen Beeds waren zg ten dien einde in Frankrgk in ondetliandeling getreden over den aankoop van S ond toen eenkinpa hierin verandering is gekomen p één ua bigven zij nu allen te Kiscliueiler Dielelfde fabriekanten en verscheidene andere particulieren hadden zich ten vori ien jare verklaard tegen het plan betreffende het Bijnkanaal onder betuiging dat zij aan de Pruisische regicring iViets te danken wildeu hebben terwijl nu nl diezelfde personen de adressen lot ondersteuning der iiaak hebben onderti e kend De dames bigven over t ilgemcen nog Franschgezind eu leggen dit openigk aan den dag dcor de Fransche kleurai te dragen teawijL hier en daar een Duitsch ambtenaar wel eeu op eene onaangename wijze met de straaljeugd in aanraking komt maar overigens begint de rgandige geest tegen de Duitsohers zeer te verminderen O O ST E N IIJ K De hoofdeuiaauHie Toor iotttnatioaide tento nstelliug welke in 1873 te neeiien zal worden ge huudeu heeft bericht ontvangen uit Jeruzalem dat men in Syrie en Palestina verig bezig is met h t beramen van de iroodige maatregden om die landen op waardige wnze t r interiHitïoaale tentoonatelling te vertegenwoordigen I s Jerucalem heelt zich een hoofdcommissie gevormd waaraan zich suboommissiën door het gansche huul aoMluiten Genoemde stad zal v n haar nijverheid op ruime nhaal de bewgzen inzegen daaraan zullen worden toe O d allerlei voorwerpen klecdingstukken huisraad kerteieraden en enz geschikt oOï den beschouwer e juist denkbeeld te geven van de leveoawqze der inwoners De geheele bevolking met inbegrip vau de geestelgkheid heeft de handen ineengeslagen oa het plan op zoo breed mogelgkeo voet Ie verwezeolgkeo Op gelgke wgze is men te Bethlehem Beyroeth in het gebied van den Libanon Smima in een woord allerwege aau het werk om alles voor de tentoonstelling in gereedheid te Uengen Uit meer verwgderde oorden zgn even gunstige berichten ontvangen ait Hougkong en andere havens van China uit VNesi ludie en van het vasteland vun Amerika heeft men het bericht verkregen dat aldaar de levendigste belangslelliog voor de zaak hcersckt en dat derhalve inzendingen even belangrgk als groot van omvang te gemoet gezien mogen warden T xT yiaajotsag g 17 4u L I £ Er bestaat in Europa gelooven wg geen verrukkelijker oord dan de kust van Campanié aan de prachtige golf van Mapeis Het blauwe water der zee weerkaatst weergalooze uatuurtafereeleu Keu lange reeks dorpen cu gehuchten villa s kerken omringd door wgngaarden en boomen strekt zich over de glooiende berghelling uit langs de baai en schakelt Napels Benna Portiei Torre del Gresso en Torre deU ADUunziata aan elkander Voorwaar dit is een aardsch paradgs cpept de vreemdeling die dit oord bezoekt in zijn verraklÓM jti met de zorgelooze bevolking vergetende aaFnü over een sfuimerendeu vulcoan wandelt Wel vindt hg overal bouwvallen die hem herinneren aan de verwoestingen weleer door den Vesuvius teweeg gebracht doch de zoigeloosheid der bevolking is oo aansiekelijk dat men zich al zegt de ervaring ook het tegendeel voorstelt dat dete vulcoan evenals zouvele anderen zgn kracht verloren heeft M idden in een dicht bevolkte buurt daalt de mijnschacht omlaig welke den reiziger in het bedolven Hirculanum brengt doóh men bezoekt die ptaats zonder er aan te denken dat men onder het bereik IS vnn deiize fdru verdelger die weleer twee bloeiende Bomeiiische steden onder lava en asch begroef De telegrammen hebbeu de tgding gebracht dat de vuurspuwende berg nog al zijne kracht brbouden heeft en dat hij naar illekeur nieuwe kraters openen kan Men was namelijk van meening dat de uitbarstingen van den Vesuvius steeds door deuzelfden krater zonden plaats hebben en de mannen der wetenschap hadden op grond van gedane peilingen en andere waarnemingen dezelfde overtuiging uitgedrukt Zoo vast was men hiervan overtuigd dat men op een verhevenheid boven den krater het observatorium gezet had zoo de uitbarsting steeds door denzelJSen krater p uats had zou bet heuveltje het gebouw aan den vuursiroum onttrekken Uit de telegrammen acbgnt echter te blijken dat juist niiast het observftoriom eeu nieuwe krater zich geopend heelt en indien dit zoo is dan verklaart zich ook hietu t het groote aantal menschenlevens dat de uitbarsting reeds gekost heeft V reemdeliiigen vertrouwende op de gewaande veiligheid van het observatorium gaan daarheen om het verheven schouwspel van den vhunmenbtakenden Vesuvius te gemeten en wanneer de grond zich plotseling onder hen geopend heeft was er voor ben aan geen redding te denken Torre del Greco de phiats die nu weder ib de telegrammen genoemd wordt werd in 1881 heel door een lavastroom verwoest en het ie wel een bewijs van onverschilligheid der bevolking voor het gevaar dat het stadje dat zoo hprhoalde molen ver woest is na de uitbarsting van het jaar 1861 weder IS gebouwd Sinds de eerste eeuw onzer jaartelling toen Herculannm en Pompeï bedolven werden hebben er meer dan zestig uitbarstingen plaats ehad doch de gevaarlijkste plaatsen der bergtielling zgn niettemin met dorpen en gehuchten overdekt Gouda 2 Mei Dinsdag middag oiaatreaka ecg uur is uit den Fluweelen $ ingel opgehaald het Igk vaiieen uim S jarig kind hetwelk vermoedelijk Achter het Tuchthuis er in was geVallen en door een koker naat den Singel is gespoeld De vier arbeiders die op 1 April te Waddinxveen geweUdadigbeden hebben gepleegd zün door de Airoad Bechtbank te Bottetdam veroordeeld eentot eene maiin d yi de drie anderen tot veertiendagen gevangenisstraf en allen o eene geldboete van 5 60 Y Vier personen zgn door de Bechtbank tV Rotterdam ieder Tciflotdeetd tot ce e ge niieawstrff ru diif dagen omdat ig op 1 Aoril te Schiedam tieden die geen qraigestrik dMeg broben gtskgeo Zaterdag zga van Zntfen aaar H ei nbeig vertrokken 1 wacktiaeeatai en 12 huana naar de Zutfh Cl verneemt is aldaar voor eenige dagen op enkele plfatMa brai yi phttoken hetgeen aan ftvraadwilligheid wordt toegeaimreven ook omdat het alleen de huizen waren waarvan de bewonen op 1 April hadden gevlagd De substituut officier van justitie heeft zich mede derwaarts begeven Gisteren morgen is Prinses Hendrik der Nederlanden geboren Prinses Amalia Maria ihi OIoria Augusta dochter van wglen Bemhard Hertog van Saksen Weimar Eisenach na eene kortstondige ongasteldheid in den leeftgd van 42 jareu overleden Stat i Generaal Tweedi Kahxk Ziuio gen van SQ April en 1 Mei Voortiettmg der beraadalogiug over het onttvcrp van wet omtrent de inkomsten belasting De heer Begram was er zeer tegen op de bekende gronden dat de kleine burgerg en middelklasse er zeer door gedrukt en dat het patent verbeterd ea uitgebreid kan wordea De heer Bergsma had wel bezwaren zou de percentage minder verlangen en de belasting niet toegepast op den grondeigendom maar waa benid owr die beiswaren heen te stappen De heer Arnoldts was er tegen De Minister van Finaneiën heeft bree d voe r ig gareplioeerd op alle bestrijders sedert Vrgd Hf 4 zette het doel de strekking en de nigenti iet wet nader uiteen Daarna zgn de algemeene beraadshtgingen geslotin en die over art 1 met de daarop voorgestelde ameadementan geofiend Art 1 luidt als volgl Er wordt eene direeta belaating geheven van bet jaarlgkach zuiver iakomtja van elk ingezeten des Rgks die daarvan naar art f niet is vrijgesteld Hierep jgn voorgesteld de drie volgende amendementen 1 Vanden keer van Delden om achter den tekit van het art te laten volgen voor zoover bet iiikomen niet krachtens recht of bezit of eenig ander zakel k recht waarop de verplichting tot betaling van grondbelasting rust getrokken wordt uit hiertehuide gelegen onroerende goederen 2 Van den heer Smidt om aan art 1 dit toa te vo en en van alle in bet Rük gevestigde zedelijke lichamen stichtingen maatseha pgan en naamlooze vennootschappen 80 Van den heer Tak nieuw nog niet gedrukte amendement Er wordt hier te lande eene directe belasting g heven van de zuivere jaarlgksche inkoonten uit onroerend goed i uit roerende goederen e uit arbeid beroepen bedrgven handel ngverheid en andere onderneming d uit openbare ambten bcdieniligen betrekkingen wachtgelden en pensioenen uit de openbare kassen genoten e uit eiken anderen hooide niet vallende onder a b e of d De eerste amendementen hehoevea pen toeliekting meer Het laatste rukt het ontwerp geheel alt i n verband daarvan toch is de bedoeling om de ta kometen verschillend te treffen naar mate van de bnm waaruit zü vloeien het zoogenaamde Engelsohe streel terwgl het voorgedragen ontwerp in tPrnisischa stelsel voegt Geen wonder dat waar ter elfder ore eea detgeIg k ingrijpend amendement werd gedaan dat ditr bg velen t Verlangen oprees om een nieuw ondenofk in de afdeelingen te doen plaats hebben Vlieden maakten zich tot tolken van dat verlangen dé hh van Akerlaken Van der Linden de Bmyn ICorps Vinily en Cremers stelden als motie van orde Vobr de drie voorgestelden amendementen naar de aHeelingen te verzenden De heer van Akerlaken deed de gronden kennen waarop de motie steunde Vele amendementen vooral dat van den lieer Tak waren diep ingrijpend bedaard overleg was noodzakelijk Bestreden erd deze motie door de bh v Lynden £ nekBioet en Uaffmans verdedigd behalve door de fMr8UtleD do9r den heer God froi Men insinoeerdc de motie was voorgeteld met den toeleg om ti zaak op de hinfte baan te schuiven en nu mocht IMt haten dat op deoffvangrglfeetrelkinKderaqiead meqteu vooral van diat van den heer Tak wearier zelfs de vraag oprees of t wel kod gezegd Worden een ameudemant zijn gewezen werd de Diatiè flPfA verworpen m t 40 t en 87 stentuei Fqor de heeren Idzer to V Kerkwijk li a g v Voorthnüseni Creaera T de Pattë Tak Stièi es égtker nm Beanea Virulg Rutgers v d Maeaw Kopa V d Linden Heemskerk Bz iratama Sandfaerg Bingst van Akerlaken Pgis van Eek Blom Gevers eqnool de long vanBeijms Westerhoff W jbeogi 8 iidt Bergsiipa Dw Dumbar Oot froi vau Usideii Leating brediM en de Voorzitt m de hesreri Soagilaiis Vader Borret WiotMaj van Naóea Sniti nn Lünden Niéntiaaz vau TOO den Heuvell van Hanleubroek Kappegne Haffnims C ran Nispen s fakob de Lai iHoens de Braaw v Loon Amoldto Heydenrgek van Foreeat de Bieberstein Jonpkbloed rtn Zuijlen Taets Bombadi ran Sijpestegn Mirtndelle van Waasenaer de Boo Kien van ponten Verhegen Begram Heemskerk Az en Holfaiaii De discussie werd alzoo voortgezet De heer de Brayn Kops heeft als sub amendement voorgesteld van het amendement Tak den grondrigen dan ut ta zoaderea De beer Fransen van de Putte heeft aan de regeering positief gevraagd boezg dacht over hdt amendement Tak eu raadde kaar aan het niet af te wijien maar h iar voorsttl er asede in overeenstemming te brengen met voorloopige schorsing der diacussién Heden voortzetting e eomiujssie uit de tweede kamer in wier handen geateid was het regeeringsversUg van de bevindingen en handelingen van bet geneeskundig staatatoexicht ii het jaar 1870 heeft daarover een bèkm rapport uitge bracht en zegt o a naar aanleiding van het thans aanhangige wetsontwerp ter voomening tegen besnèttdgke riekten dtt als men de conclusie over wretit die in het Verslag porkomt en uit breedvoerige tabellarische opgaven getrokken is en elke lui It dal de sterfte aan typhus in de hindgemeenten grooter is dan in de grootere geaseenten Als ipen ia h t hoofdstuk oiuleriotk ter ievorderiny der vciktgeumdheU de lange l st der gemeenten lerst in welke het ver keteNA f t beabaande gebrekkige sanitaire toestanden een krachtiger aandrang behoeft dan tot Miertua Jioo gegeveu worden Als men het bewijs t geleverd koe gepaste gezondheidsm iatregelen te Haarlem veraK tén de verapreiding van typhus te voorkonen Als men dsarentegen leest boe weinig de sanitaire maatregelen door het geneeskundig staatsbestuur vO lrgestild te s Gravesande toen daar de typhus ernstig neerschte door het gemeentebestuur werden onder ateund dan zal men in die aangehaalde punten kracht p argumenten vinden voor de naodxukalgkheid ner zoodanige wet als waarvan na het ontwerp bij de Kamer aanhangig is Nug blgkt het voegende Hot aantal in oua lapd practiseeieiide geneeskundigen is sedert den Sisten l ec 1867 de datum van de eerste nauwkeurige opgaaf in het Verslag van hei geneeskundig staalslie stuur van 1868 tot 31 Dec 1870 verminderd met VI personen en bedroeg toen nog 2248 geneeskundigen Het aantal apotheken was den Sisten Dec 1867 857 en den I Dec 1870 820 Het waa dus met 37 verminderd Het aantal vroedvrouwen was d Sisten Deo MVi 727 en den ïlaten Pee 1870 767 en derhalve met 40 toegenomen Men sol rgft aan de Z CV Als da dagen van raw weir van aaeeuw en hagelbngen worden a etrokken van de vier nn bgna verloopen maanden des jaors dan bigven er ongeveer drie maanden over itlt het Iwte ia geweest Beeds in J nufri hadden de laahte weersgesteldheid de helderbewolkte malscbe lucht het ontluiken van vrocs bloeiende gewassen alle denkbeeld aan winter ontnomen Op het tegenwoordig standpunt des tgde rekent oea zioh eene maaad voorait Bijgevolg laten sich dan ook de beriehten uit de omstreken omtrent den stand der vaUvruehten in weinige woorden samshvatten Z j Ividao Van alle kantea even gaaatig In het Waettaad staan Ppe geregeld in het looi en bloeien de ooftDoomen met eea foboon vooruitxicbt Uit de moezerljen worden reeds meer groenten aangeroerd dan het vorige jur in het aaUt v n Mei Een blik over tuinen en kweekergen geeft de overtuiging hoe er alle g waa groent en zich krachtig ontwikkelt Het koolzaad bloeit en de granen staan overal bgzonder pnnstig op den akker Stond de landman het vorige jaar nog in Juni verlegen voor zgne weilanden tevens geringe hoop koesterende op voldoenden wiutcrvoor road thans gi st er het vee op de goed voorziene weiden en laat zich een ruimoi hïioibouw verwachten Qe laarl ten wordsn ree met een keur van allerlei bloeiende planten bezocht en uit Aalsmeer o a vertrokken gord geladen schuiten mei een menigte van allerlei bloemen naar de voornaamste steden Bejaarde tuinlieden herlnnereii zich eeas in het laatst van April de Mringen iit bloei te hebben gezien en roemen de lente van dat jaar als eene bijzonderheid Het verschilt misschien eenige dagen doch de serhigen staan ook thans op W uitkofeieo of reeds in bloei Als op zooveel heerlijken zonneschijn en vroegtijdige ontwikkeling geen donkerheid en ruw we£r Volgt belooft Meiiu allen deele haren naam als bloeimaand zich getrouw te zullen tooaeii Uat beatuar dar vereeniging in het belang der f e veipieg ng heeft een brief genchl aan allen die belaugMellen m bet lot der weezen om de pogingen der vereeniging t ondersteunen Op het voeispoor van het btotenUud e rkende men de behoefte ou ook hier te hmde de wijie van vcrpteguig der weezen te onderzoeken en de groote Vragen die zidi op dit gebied voordoen ouder de oogen te zien kan izija te beantwoorden En die behoefte bealaat hier waarlijk Van de 25 000 weezo in ooa lood wonien bqna 10 000 in ongeveer 230 gesticbtea verple d De overige 15 000 zgn uitbeateed Dit aan zienigk getal wettigt wel eeu onderzoek aaar de viai s wat kan t beat in het beloog der weezen worden gedaan De vereeniging is thans 2Vt jaar oud zg telt ruim eeu jionderdtol leden en bêiit een tgdschrift waarvan voor 2 de eerste jaargang te bekomen is Aan doD heer M W Soheitema van Dokkum die door zyue vele belsugrgke geschriften over de weezeuverpleging getouud beeft boeteer het lot dèr weezen btm ter harte gaat is het onderzoek naar de wgze van nilbestediug in Friesland opgedragen Het door hem opgemaakt verslag ia ia het tijdschrift opgenomen terwgl hem ook gelgk onderzoek lo eene andere pruviiujie zal warden opgedragen Docli hiertoe bepaalt ziek Oe taak der vereeniging niet Zg wil het instellen ran een onderzoek naar de wijze au uitbesteding niet in éi ne maar m aile proriuciéa en het brengen van een booek aan onze weeshuizen in ous vaderland terwijl dan rooits nog de vraag naar de beste wijze van verpleging door uitbesteding af door taip iag lu gestiohteu anet worden ouderzsoht Verder moet gevraagd worden naar welk systeem welk grondbeginsel de ai11 ahrfiwg plaata beeft Kn nog zooveel meer hg v ecu speciaal onderzoek uit een hygiënisch oogpunt enz £ n dat alb volgens vaste beginselen met orde en regelmaat niet hier en daar zoo wat naar met groiuligheid en emat bovenal beat eideaheid ea lieide Om dit plan ten uitvoer te leggen is algemeene hulp en beiaugstellii g noodig KraiStige edele guede uuuiaeu met heldere hooMen en warme harten die ets voor de wecaen voelen wg vo en er bg ook vrouwen die hier zoo uitnemend werkzaam kunnen ygn Butenal Hba man die zgn leven aan de uuik wijdt eene k tochtige peraoonlgkheid die er de schouders onder zet die wil staan of vallen met de zaak welke hg lot de zgne gemaakt heeft Dit alln eu veel meer leest men in den brief der beitnardera die naar wij ons vleien niet te vergeefs een beroep zullen hebben gedaan op de nimmer t lende belau stelliug en liefde onzer Undgenootcn wier hort rn haod nooit gesloten bigven wanneer de weg tut feldoen wordt aangewezen Wie ieta meer van de zaak wil weten wende zieb tot den president der vereeniging dr T Modderman Ain te Aaatetdan wiene evraag eikenededeeling idcer elkolta lal zgn Koloniën o P Z j M D Z Ë De jongste mojl bevat berichten tot 21 Maart De particuliere tijdingen aangaanile den treurigen toestand der aldeeling Demak verspreid worden bevestigd door de volgende missive welke de resident van Samarang aan de Uandekvwaapigiug aldaar heeft gezonden aumatmj den 4 Maart 1 72 Volgens ait de aideelingen Somarang eu Demak ontvangen berichten zgn omtrerkt 7000 bouws rgstvclden door den hoogeii waterstand vernield Ook de sawahs der vrge landen Sagong en Gemoel ak hebben veel geleden zonder echter te kunnen zeggen hoevele bouws er vernield werden Door het bestuur is eene som van 2000 beschikbaar gesteld tot aankoop Van zaadpadie voor de wederplanting der velden behooreude tot het Gouv gebied Het spreekt vanzelf dat het geheel vau het we der zal afhangen of die poging met een gunstigen uitslag zal worden bekroond Onder deze omstandigheden acht ik mij verplicht uwe vereeniging op den bestaanden toestand te wijzen en haar overweging te geven om door invoer van rijst iu de weibckt te onstane behoefte te vooirien Wij kunnen daarbij nog voegen dat de armoede in het Demaksohe uu reeds zoo groot is dat honderden iulanders uit die afdeeling naar de bergstrekea trekken om daar ketèla te zoeken De Besident heeft ruim 100 000 beschikbaar gesteld voor openbare werken door de Demaksche bevolking tegen een dagloon van 30 cent uit te voeren Ook zijn pogingen aangewend om zaaipadie ait Indramajoe te verkrijgen Te Samarang circuleert een adres dat door zeer velen onderteekend wordt waarbij met aandrang wordt verzocht dat het indisch bestuur maatregelen neme om d stad voor zulke ongevallen te beveiligen Hrt water is in de stad afgeloopen maar de modder licht voetenhoog in de kampongs Omtrent de thans a eloopen expeditie tegen Gocuoen Tinggi deelt de Jamuche Ct nog de volgende bgzonderheden mede Na Bandar te hebbeu bereikt werd den 13 Februari de marach over Goenoeiig Toea naar GoenoeogTinggi voortgezet waar men dour de moeilijkheid van het terrein en de vele te beklimmen steiltea eerst den 18 daaiaanvolgeade aankwam Onmiddelijk werden pogingen in het werk gesteld om meester te worden van de op Kotta Pinang saroofde menschen en goe leren die echter de vader van pertoean Nan Lobeh Soetang Koewala PandjaAg weigerde uit te leveren niettegenstaande deze zich sedert reeds aau het Europeescb bestuur ter Sanutra a Westkust had onderworpen Toen die pogingen afstuitten op de verklanuj van Koewala Paadjang dat hij aau onze eisoheu allédn op last van pertoean Naa Lubeli gehoorzamen zou werd hg met eenige mindeip hoofden aisggzelaar medegevoerd waarop de als een lort versterkte kampong Gueuoeng l inggi gelegen op een steile rots en door de bevolking voor onoverwinneIgk gebuuden verwoest i erd De bevolking was bij de nadering der Itoefen gevlucht zoadat de kampongs verlaten werden aangetroffen Deii 21 werd de temgmarsch aanvaard en den 24 kwam de kolouue te Bandar terug vanwair de troe ieu bg ge leeltea te water vervoerd werden naar Laboean BiUk om van daar di n ï Maart de op de buiten reede liggende uorlogslKidems te beieikea Den volgenden morgen gingen de schepen oader stoom en brachten de expeditionaire kotoane den 12 in betrekkelijk goeden gezouden toestand fe Riouw terug Laatste Berichten Londen l Mei Koning Leopr der Belgen is gisteren namiddag te Woolwich aau komen Hg zal te Londen aau Clarnlge Hotel afatappea Keizerin Augusta wordt tegen Donderdag aanstaande te Windsor verwacht Now Tork 30 April De Gouverneur Hoffmann heeft de nieuwe constitutie voor NewTorkals inconstitutioneel verworpen Bladrid l Mei Volgens de offieieele mededeelingeu IS hel Carli tisclie legerhoofd Rada teruggeslagen naar Yzargu Hg bevindt zioh thans op drie mglen afstands vau de grenzen Hg wordt nagezet door de caraluuiers Don Carlos keert naar Geneve terug Madrid l Mei Heden wordt een aanval verwacht op Araescuas de voorüaamsle plaats van den opstand in Navarre Eene bende onder bevel van Castelloa is geslagen met veriies van drie doodea Parijs 1 Mei In de vergadering der aandeelhouders in den Lombard Veuetiaanschen spoorweg zgn met algemeene sienmen alle voorstellen van den raad van administratie goedgekeurd De zuivere wiaat over 1871 bedraagt 23 millioen francs Het dividend is bepaald op 20 francs en aan het reeerve kapitaal is toegevoegd 8 943 000 francs Napels 1 Mei De aitbarsting van den Veauvius wordt als geëindigd beschonwd Vergadering van den Gemeenteraad UiDidig so April Tegenwoordig it bh vso Bergeo Uiendoorn voonltter Vinily Romy Kitt Luyten Priocc KrSDOubury Droogleo ver van Strasteu en Post Drost De iiotulan der vorigu vergadering worden geleien en goedgekeurd Zijn ingekomeD i eene niiuive van hh Qednp Stiten houdende sanschrgvtng betreffende de aubsidien uu de niitt lliugea van weldadigheid en voorsl aan het burjicrlgk aruibi stuur om die overeeu komstig de wet met lb73 te vcruiiiulirt u of in tv trtkkea