Goudsche Courant, zondag 5 mei 1872

Zondag 5 MeL 1872 GOUDSCHE COURAIfl Nieaws en AdvertentieWad voor Gooda en ömstrekeo De ioMndlDC van adrertentifia kan gescMeden tot éóD uur des namiddags op den dag der nitgave Ter uitbreiding csijiier Affaire zullen bg m i van beden f behalve de POELIBRSWABBir ook QECONSESVBERD GEVOOELTE en COMESTIBLES voor handen zyn welke artikelen rechtstraeks van de Btüten o Binnenlandscbfi Etabli Bementsn afkomstig m aldaar uitgezocht zgn Rotterdam 1 Mei 1872 Op T or rl vRn üna heer PriDce wotJI die gesteU ia h Rodeo vnn ti eti W ten Que f n btnchl eu raad Dene missub va dexvlfde houdende intdedeelmg vaaden lyd w irup dt ge mee o te re kt mug moet wordcu logezouduu Juf Eenfl raiMive au dexelMe houdeude goodkeunng taa het raadsbesluit tot naderen afstaud Ton groud au den heer t d Pavoordt l f Eeue miuive tau dtuUdi huudeodc goidkiiuring dtr raadabcsluitiu tot opDemiug van geldtu auakuop van groud en6pbo iiig daarvan alsmede tut den afataud vau bouwterrein aan de hh Steens Zgntn o i liif U en W dienen m bet verslag der geiaeenU over 1371 dat gedrukt en roudgeileeld nul wordtn Ovengeus xgu lugukoÉnen de jaarverslngt n der ouderachüdcae corporatiüD n tuiuinissiea eu wordt bt tilotLii die oor een uiutnd ter visie te leggen b en W Icvern in de voordracht ter benoemiitg van ne bu Kindir zerrs aan de openbare jongejufvrotiwtitKchool van de uoidracht vallen er twee f zuodat overblgft mej A J Chivat te ikrnhim u aU hulpouderwijztr luiii di Uur geffichool voor jongens W Muiidgk te Wiliemstad Ter vuie eu benoeming in de volgendt vergadering i ue uiiasivo van bh rt gcuteu dtr beidü gasthaizeit lu nodende de rekinio en vwautMOorduig over l 7l Ue rekening ordt gestild lu luiiidtn van de hh I u ten v MraaUn en Missimiktr De heer Huchner komt Itr vrrgadiring Ëene miaaive vanden schutt r8raud iniendende de rekening CR verantwoording ovor 1871 tvordt gratfltl in h iidau van de hh Westirbaau Heutinger eu Kruutiiburg eeuü miMive au hh regenten vau het Aees en jUlefnoeziQurahms infd detkudu di gniistige beschikking vanwglen dui heer Kiuiptr en raad vragende bue te handilcnten inn7Mii van de vLisrhnldigde Buceessiertchten daar hetkapitaal ai ia 21 g pCt inschigviDg bezwaard i act vrachtgvbraik Ter viiie lift it missive vau deii beer Steens Zijum dat hg de ge telda vooruaürdeu tot het houden aanneemt luf De Voorzitter di elt mede dat de botkin n de kas vun den outvnnger gn opgcnolben en in oide btvmtden Inf Overgaande tot de orde van den dag komt ia bebandeliag 1 ben vooratel van U eo W tot tgdulgke opueuinig tu gOden Oe heer Virul r beeft tegeo 4 pCt aangebodiu tgdelgk vour te schieten de niet id kaa ygnde som van 20 100 tte vergadering kearl deie schikking goed I £ eD vountel van U eo W betrekkelijk het vertoek 9am Int Folderbeituar van Stem om ten behoava Tw het uw hot over de rivier den IJascl trgenover het dorp Haaa tnübt aan te leggen ponteveer gebruik te mt eu maken tan de aldaar liggende de gemeente Gouda toibehooreode tecrsteeg de veerstoepen en de arhornAgen Op gonttig sdvliü van H en W bekoudeni waarborg van bet nuodiguiidcrboui wordt ook dit vuoistel aangenom i 8 Voorts WM dt goet fekeurd ten voorstel vun H en W jtot afca overarhiijviiig vin posten op de br rootiug van oitgaven dicnat 1871 en IS72 4 Het verwek van den heitr Kappelle om onlslng als kol ponder wijzer aan de openbare tusm henscboot het ontslag wol verleeud tegi n 15 JsDi 6 £ iadehjk worden beoueuid tot lul der cotntoissie vau adioniiitratie over de bank van kenittg e heer W Po4 Drost tot lid der commissie van toezicht over da muaiekschool de hftr T Drager Tot libv Mater wordt harbeaoeiwl de beer J r J Q Roosibooiu Haeht siaK tot nitwieriag i oim n a tm wQrd leiUend en iluarua eindigt de zilling MARKTBERICHTEN Gouda 3 Mei Bq weiiitg oiiitet was de stemmilig fittuvr Tarwe puike Zeeuwsche 12 Jl a 13 Mm dere U50 u 12 Volder i 0 a Il 75 Kog e piuke 7 SO a y 8 2 l Mmd re 7 a 7 60 Voer ƒ S 25 ƒ Jerst iikp ƒ 6 60 Mindpre 4 90 a y 50 Haver koite 3 70 a ƒ 4 30 Lange ƒ i 4ü ƒ 4 Hennep a a ƒ 8 i ƒ 8 Bü De Tpemftrkt mat wemig anni oer dooh vUif gen handel schapen vlu magere Mirkeaa mede vlug Aangevoerd 20 partgen kaas 22 a U 50 Büttr l tO a ƒ 1 22 ox nr TCJïiL ia f f i p o rjir rT r= m ftbOKt V 2t April Authonius Cointlius tobaimra uuJeri A C C anders A aD Geut eu J W vyii MitarKU OvfchUDïN 2ii fi Huwi 1 Mei P Happel en M C an DilUn C van Hemert en I de Hruyn I W lilJk en L llanmaat J W WoeiVe eo itfM M Botk h BuiiMdie efe i 2 Ui BoMije P J Huuwcr eu M M ADVERTENTIÉN Bevallen van eene Dochter G M C VAN HOUWENINGE DSN Odde Gouda 2Ö Apnl 1872 JCentj e Keiim gevmg Voorspoedig bevallen van een Zoon O M SCHÜÜBMAN Thussb Gouda 29 Apnl 1872 ♦ Bevallen van eene Dochter J D FORTÜÜN DBOOGLEEVBB geboiwi VAN GULPEN Gouda 1 Mei 1872 Heden overleed op Wülemshoeve gemeente Waddinfftvem Mevrouw JOHANNA BARBARA HaFFNEB eerst Weduwe van den WelEd Heer M J van HENGBLAAB laatst Weduwe van dra WelBd Heer J J FEÜRING Gouda Mb kist 80 Apnl 1872 Bxecntenr Eenige en ahemeene ketinügevinff Advocaat SNEL ia verhuisd naar de MARKT w k A n 53 Gouda 1 Mei 1872 Stüoniboütdiciist Volharding ZOMERDIBNST aanvangende MAANDAG d n 6 MEI s Van Gouda iiaar Leiden Zondags voorm 7 uur en nam 5 nur De overige dagen voorm 6 nur 10 20 en namid 5 unr Vrgdags s morgens 4 uur en Zaterdags s morgens S t uur in plaats van 6 uur Van Leiden naar Gouda Zondags voorm 7 uur en nam 5 nur De ovenge dagen voorm 6 uur en nam 1 en 5 nar NB De Zoud sdlettst neemt met5 Meia s een aanvang i Dji DIRECTIE Men VI aagt TE fiUUR met primo Augustus ccii iluis llcfst nivl Tuin huuiprga 300 a 400 Franto Brieven onder letter H Bureau de7 er Courant Viywltiige epcubarc Verliooping VAN WEI EN BOUWLAP De Notaris A KI ÜIT Hz te Moordrecht is voornemens om op W0EliF8t AG den 29 MEI bij veiling en verhooging en op WOENS DAG den 5 JÜNU dhnraanvdgeude bg afslag beiden des mitdags tën 12 ure te Moordrecht in het logement HBt PosTHuis in het opepbaar TE VERKOOPEN 34 Hectaren WEI en BOUWLAND onder Moordredit in dep Zmdplaspolder van Sthieland liggende aan den hoofd of gnttdweg waarvan 28 hectaren bi elkander zjjn gelegen Alles breeder by biljetten omschreven kunnende worden aanvaard met hpt ontblpoten der pcW f en Kersmis 1872 t n Infimnatiën gsgu te bekomMi ten kfurtore van genoemden Motans alsmede ten kantore van den Notans MJ ELLEKAAN te Ulredvt boada üruk vao A UnakmtD Het vere iigde 80 tal Goudsche TIMMERLIEDEN verzoekt gezamentiyk m bescheidenheid nogmaals aan hunne Meesters om de aanstaande VEROADEIUNa te houden in het Koffijhuis DS Kap den 6 MEI 1872 des avonds ten 8 uur bq te wonen ter bespreking om het loon tot 15 cent per unr vast te stellen en ui te betalen W j houden ons verzekerd dat gsen werkgever on bestrgden zal in ons billgk veizoek want indien w ons hadden geregeld toen het loon 10 oent per unr wm in oveieenstelling nu met ome uitgaven en opbrengst zoodat het geen overdrevenheid waa geweest als wg naar eveuiedigheid 20 oent hadden aangevraagd of men moet gansch gewetenloos zgn geworden men ons in dit biUgk verzoek wü beatröden Namens de Commissie J DB JONG Pruident De ondergeteekenden berigten dat hun winkel in ZUDEN en FANTAI8IE HOEDEN ZUDEN LAKEN en BÜCK8KING8 PETTEN en alles wat bg het hoedenmakersvak behoort geopend is Door alles te zullen aanwaaiden aan den eisch van den tyd te voldoen en door accurate en oliede bediening hopen lë b t Tertrouwen waardig te worden Gems GIESSEK Beiwag naast den Heer Da ftaira GOUÉJ DELFT Van GOUDA naar Moordrecht 9 53 1 24 8 38 Nieuwerkerk 9 18 9 53 1 24 4 SS 8 S § Capelle 9 18 9 63 1 24 8 38 RoTTEKDAM 9 18 9 53 11 38 124 2 01 3 28 4 33 7 33 8 3S 9 61 Zevenh Moerknpelle 9 6 1 4 88 8 41 Zoeierni Zffi Mn 9 16 9 66 1 8 5 4 88 8 41 Voorbur r 9 15 9 66 I 4 86 8 41 tGaAVENHAaK 9 16 9 86 1141 I 1 68 3 25 4 38 7 8a 8 41 9 48 Oudewater 7 24 9 56 11 32 3 26 6 36 4i Woerden 7 24 9 56 U 32 3 26 6 36 8 41 Hurmelen 7 24 8 21 9 56 10 43 11 32 1 01 2 33 3 26 6 36 8 41 Utsecht 7 24 8 21 9 66 lO tl 82 l Ol J 8 25 6 36 8 41 Amstebdam over Harmelrn 7 24 8 21 10 4S 1 01 2 S3 8 26 8 41 Utr oM n l 6 Naar GOUDA van Moordrecht 7 08 9 89 II 14 12 42 17 Nieawerkerk 7 01 9 81 11 08 12 35 8 07 8 10 8 22 Cnpelle 6 64 9 24 10 6 12 29 S Oï 8 64 BoTTKBDAlf 6 46 7 66 9 18 10 16 10 60 Il fO 2 08 8 66 6 66 8 10 Zevenh Moerkapelle 6 68 0 32 1106 3 01 8 14 ZaelerB Zegwaard 8 49 9 22 10 66 2 62 6 04 8 14 Voorburg 6 38 iM lO 4ili M0 S Sl s Okavenhaoe 30 7 50 O6 10 10 10 86 1I SU 2t t 2 38 6 4 i 8 Oudewaier 9 30 1 04 4 1 8 1 A VViMen 9 22 12 68 4 06 8 07 Harmelen 8 60 9 16 11 10 12 61 1 80 3 i 7 03 8 01 9 20 tlTEEcnT 8 26 9 10 46 12 86 1 10 2 1J6 3 6 43 7 46 g AHSTzaiiAM over Harmeleo 8 10 10 30 2 20 3 16 6 26 8 30 Utrecht 7 13 11 20 6 80 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in dm avond vaaDINSDAG DONDEBDAG en ZATEB DAG De prga per drie ntatnden is 1 75 franco per pott f 2 i Hei ie vowrieker onten lezers bekend dat het wetsontwerp omtrent de inkomstenbelasting in verband met de afiiehaffing vui het recht Tan patent en de accgns n op geslacht en zeep is mgetrokken nadat art 1 met de daarop Toorgaetelde amendementen werd verworpen De poging tot belasting hervorming is alapo voorloopig vergdeld en dat doet one in zdcer opzicht leed Wg hadden gehoopt dat het ontwerp door amendementen verbeterd zonde zgn ailngenotien doch na de verwerping vooral van t amendement van den Heer van Delden die de grondbelasting in mindering ren de inkomstetibelasbng wenschte te brengen verheugen wg ons in de verwerping van art 1 want wg hnrhilen t wat wg vroeger sdneven de aanMmJBf fi Iwt ontlreTp o als t daar lag con lémm lé oordeel een ramp voor t vaderland zgn geweest Omtrent het begiasel der inkomstenbelasting is mets beslist slechts du ontwerp wilde men niet Velen die in beginsel voor een inkomstenbelasting gestemd zgn waren t en dit ontwerp geétemd Of echter spoedig een menwe en betere stap tot date noodzakelgke hervorming van ons belastingstelsel zal worden gedaan betwgfeien we vooral omdat het amendement van Delden slechts veertien stemmen verwierf In hoeverre deze beslissing eene politieke strekking heeit is dunkt ons niet moeilgk uit te maken sedert de Minister van i nanciën bg zgn repliek genegen was in bgna elk amendement te berusten maar geen enkel daarvmi overnam Hg heeft zich daardoor den weg gebaand om op nieuw zgne kracht i aan een ander ontwerp te beproeven en zgn voordeel te doen met de in zeer vele opzichten allerbelangrgkate discussie over dit onderwerp Mocht hg daartoe genegen zgn zooals gemeld wordt en zgne portefeuille ter beschikking van den Koning stellen dan is dat nog geen reden voor de andere ministers om zgn voorbeeld te volgen Het votum der kamer heeft niet t ministene getroffen en wie de homogeniteit van een ministerie alduv opvat dat in zulke gevallen het geheele ministene moet aftreden die verlamt daardoor naar wg meeuen de eerste beginselen der constitutioneele monarchie Doch hoe de bedisaing ook zg b t is verre van ons de gevolgen te wgten aan die leden der hberale partg dw ttgen het onticerp hebben gestemd zoo als door velen gedaan wordt Zg zoo beweert men hadden die beshssing kunnen en moeten voorkomen Zg waren dat aan de Lberale partg verplicht Op hun hoofil komen de gevolgmi neder die dit votum kau hebben Een zware beschuldiging voorzeker doch naar t ons voorkomt otAc een valsche beschuldiging die alleen door verkeerd begrepen partgbelang kan worden opgeworpen Neen wel verre van Uaam zonden yg me Mil dot hno tof toekoBit VMr hon kordate handelwgze waardoor zg getoond hebben de belangen des lands hooger te stellen dan de naar onze meenmg niet in de waagschaal gestelde belangen der liberale partg Het nvent let principet péritae Ie monde mag geen beginsel van staatsbestuur zgn BUITENL AND Bullenlanilscli Overzicht Re Frinache Nutionale Vergadering heefi Dinsdag lie beraadslaging over de reorganisatie aii den btaatjlaad voortgezet zonder evenwel nog de hoofdquae tie de benoeming van de leden óf door de Nationale Vergadering uf door de Kegeering uit te maken de rechterzgde scheut onverzeltelgk op dit punt en wil met teiredeo dat de President der Hepaülitk haar werk is ook nog den Staatsraad in ha r macht hebbeu De maarschalk Bazaiue heeft bij de Begeeriug aanvra j gedaan om voor een krygsraad gebracht te worden die over de capitulatie van Aletz nitspraak lal doen lot erdedigcrs heeft hij gekozen de heeren Alou en Lachaud die lu het proces van Troohute gen elkander hebben gepleit Trochu zal weldra voor ue capitulatie commissie verschijnen hy heeft echter verlangd dat ile andere leden vau het jouvernement der nationale verdediging eveneens ter verantwoording zullen worden geroepen daar de overgave van Par geraeen chappelyk ia geweest Gepeiaal WimplTen protesteert tegen h et rapport van de commissie van onderzoek naar de capitulatie van Sedan eu heeft ign ontslag aijngevraagd De Dmiache gezant Von Arnim heeft e n zeer vnendschappelgk onderhoud gehad met Thiers In het Engelsche Hoogerhuis werd Dinsdag de tweede lezing voorgesteld van het ontwerp tot hot instellen van een bof van appel door den lord kanselier ingidiend ten ende de rechtsbedeeling te verbeteren opdat zg in het buitenland met langer baspot moge worden Deze net vond echter een hevigen bestrgder in den gewezen lord tanselier lord Cairns die fta een uitvoerige rede waarin hy al hare leem ten aanwees voorsteli e haar naar een bijzondtre oommissie te verzenden dit voorstel werd door verscheidene lords vooral reehtsgcleerdeu ondersteund waarop de lord kaiiselier het wetsontwerp introk A A I JI lSQl i b ADVEBTENTIËN worden gephiatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsrmmte Afzonderlgke Nommers VLJF CENTElf In het Lagerhuis aar de nieuwgekozen afgevaardigde voor Henford de heer Bedmond plaata had genomen werd de Eerste Lord iler admiraliteit Joor den heer Curry geïnterpelleerd over de zeerampen die het fintsche eskader in de Middellandscfaf Zee onUnga nabij bet eiland Pantelaria zgn overka men waarop deze de heer Ooschen zich krachtig vardedijple en bewees dat de schuld daarvan geheel lag aaa de vrvirgrre orders van Lord Clarence Paget denwlfi e die dezer dagen de zaak m de Tmet ter sprake had gebracht Daarop vestigde da herr PInnket de aandacht van het Huis op de ongel gkhnd m de salarissen der ambtenaren lu Ierland ai Engeland en deed een moiie om dat verschil te doen verdwijnen die dooi den heer Downing werd ondersteund de Uatstc klaagde lu het algemeen dat de Kanselier der schatkiai de koorden der nationale l eurs te vast gesloten hield Nadat vencbeideae fgevaardigdeil van SAotlaod ook voor bnn land denKile éiachen hadden gedaan en de heer Lowe het onbitlgke nn die ei soheo om ioonaverhooging had aangetoond trok de beer Pluoket a n motie in Een daarna door den heer Sheridan ingediend voorstel betreffende den income tax kon niet ia behandeling genomen worden daar er nog slechts 33 leden teftenwuordig waren De olhcitele berichten ait Madrid Imden zeer ongunstig voor de Sarlisten hun opperbevelhebber ia Navarra Dia de Bada is teraggcslagen tot op korten afstand van de Fraosclie grenzen wordt vervolgd en I don Csrins zou zgn terujigekeerd naar Geaève 0 k fndieu ny aannemen da dit beriolit geheel overeenkomstig de naarheid is zien wg nog met in dat de opstand daarmee zal zgn geëindigd zoodat Doa Carlos uit wanhoop naar Geneve zqu Syn leruggekeetd De olfioieele berichten hielden sieeds vol dal Don C arloi niet in Spanje was in tryd mei een aantal andere getuigen eu nauw is de eerste overirmaing behaald of wen laat Don Carlos terugkeeren naar Oenève Naar hetgeen de correspondent van de Tempt over het krygsplan van Serrano meedeelt is de nederlaag van de Carlisten in Navarra verklaarbaar De maarschalk had een gedeelte zyner troepen de opstaudelingen laten omtrekken en post vatten tustchen Victoria eu Pampelona hg zel rukte van Tndela op om de Carlisten aldus iii te sluiten en tussched twee vuieu te breugen Alleen snel handelen kou deze operatie doen slagen Serrano achgnt er op gerekend te hebben d it de opstandelingen lu de Baskische provincitn óf nog met genoeg georganiseerd waren óf te weinig in getal om zgn troepen op de luue VictoriaPampelona m den rug te kaunen aanvallen Wel 18 Navarra brt brandpunt van den opstand en de overwinning van Serrano aldaar van gewicht m ar ook iii de Baskiiah provinciën en zelfs in Arragon zgu nog beUngrgke benden en de opstand heeft te eer wortel geschoten om zoo spoedig eoa einde te verwachten Latere telegrafische berichten spreken eohter ook van een belangrgke nederlaag van de Carlisten m Biscaye Hetzelfde telegram meldt ook het oprukken van Serrano naar hstelln waar men hem reeds twee dagen geleden heeft doen aankomen een tegenstrgdigheid die tot vouirziclitigheid noopt lu het onvoorwaardelgk gelooven