Goudsche Courant, zondag 5 mei 1872

verbeterde arbeiderswoningen waardoor het bestuur der vereeniging in de gelegenheid is gesteld nog in het loopend jaargetijde aan toenemende behoefte daaraab weder eenigermate te gemoet to komen Aan het Handeltblad wordt door den heer Beijena uit Brusael geschreven dat bet gemeentebestuur aldaar eene aanzienlijke aom heeft beschikbaar gesteld ten einde de Nederlandaohe bezoeker der JulifeÜW v i j iop waardige wgze te ontvangen Wl Jff f T l fl 7iwM FMy omstreken zgn g Men schrift uit Randwi k Sedert eenige df Ji iJlerlijn 3 Mei üit Rome wordt gemeld dat vertoonen zich de kevers tn wel in zulk ecu sterktTf arJinaal Antonelli o de mededeeling dat Kardi Een zonderlinge rechtspleging eenigszius gelgkeude naar de oude Veemgeriohten had te Amsterdam jl Dinsdagnacht Omstreeks twaalf ure in de Tuinstraat FRANKRIJK De zesde krijsraad heeft in revisie uitaprank gedaan k da niak van Pyiqui die veroordeeld was tot de p r tie in eene vefiterkte plaats maar wiens vonnis vernietigd was wegens een gebrek in den vorm Bij de nisnwe uiispraak is de straf de elfde jjeUev ii iSmmile 8 gbl dén dritgeii er ten sterkste bij de Fra ir heii p aan voortaan gee e Duitactie badplaatsen te becpeken Vgor de Fnuwbeii voor den Faryzewar ifgt Ie S d moet er geeft B iden Badeu meettofa cWm t teueimie iiüH meer de Duit che beurren te spekken terwijl Frankrijk zich arm maakt om den losprijs zijner vrgbeid b j en te krijgen De rw liijjie aa 4 September en ctaardoor ontstane veiptlderiug ia deB RgeeringsvoriB heeft ciok eene groot verandering gebracht in het debiet van vele fiirijsche dagblailen Ziehier de oplaag van de voornaamste Wy beginnen met die der republikeinsche organen de Rappel dmkt 30 000 exempt iren d RéfuUiim FrifH tuse van 0 ml i tta i 2 9UB i t S 3è 15 000 van de gematigd rcpublikeinsche bladen die het Presidentaehap van den heer hiers iidefstennen en voor officieus doorgaan heeft de tlqfvMfl eea debiet n U pU0 Ie Soir van 10 000 ée Bie Public van 8000 en de met 1 Mei onderhoofdredactie vau Kdmond About gekomen ie X1XSiècle van 1500 exempl de Ëoiiapartistlsche Orde en Pai i hebben eene oplaag v n üUUO ea 1500 Ue organen welke vóór den oorlog van 1870 een groote oplaag hadden hebben in den regel hun oplaagaanzienlijk tien verm iideren Zoo worden vau de Liberie thans nog Wei gedrukt SfiOUU exempl lande Palrie 8UUU maar van de France nist meer dau 2500 van de ümslUutionel slechts 2000 van de Preise 120Ö van de pinion Natiottale 2000 l e Temps is het eenig dier bladen dat sedert 1870 znne 9pl88g zag toenemen zyn debiet is geklommentqt 14000 exemplaren Met Journal dei De bah ia p dezelfde hoo te gebleven en telt thans nog 10000 aso n i het Journal ie Pari het bekende orgaanTan de Orleansen de Fratfai en de Gatett de Thrance zijn ingelyka nagenoeg op hrt elCde standpunt bljjven staan zij tellrn 6000 3000 en 2500 exem plArén De oplaag vau de uitiamoutaansche Vuieert Mondf en Vnig js niet met zekerheid bekend De iKgaro telt nog alfnos de meeste aboniió namelijk 40000 De vroegere Sclair ihaus onder den tuel Tan Ie Ottuloii ver schüuende heeft eene upla ig van tSOOO exempl bereiktiParM ZoirK verkoopt sedert ii heer Weiss er aan medewerkt dageigks 8000 exempl de eerst onlaufs opgericbfe repablikeinsehe Meiuement moet reeds een oplaag hebben van 5000 exempl ViMi den Courrier de France die de etiatkunde van den heer Thiers verdedigt worden 20U0 gadrokt doch naar men zegt koman geen 100 inhanden van betalende abonués De ilo ih r Oniceriel heeft nog altoos 10000 abonnenten doch daar ditblad weldra zoo goed als in handen der rcgeeriogcal komen kan men op dat cgfer voor de naastetoekomst niet veel staat maken ENGELAND ff Wy hmnen nu mededeelen dat de quaeslie der indirecte Maiama eitcken nog deie leeet lal worden opgeloêt op eene voor heide landen beeredigeude uijze Met deze woorden deelt de correspondent van den Timet te Philadelphia een heuchelljke tijding mede welk de Tme gelooft dot waarheid behelst Het blad is van meening d t de regeering der Vereenigde Staten voornemens is om gezamenlijk met de ISritsche regeering een nota te doen toekomen aan de 3ch ilsreohters te Geneve waarin hel bejiinsel geconstateerd zal worden dal een onzijdige mogendheid in geen gCTirl verantwoordelijk kun worden gesteld voor iets anders dan voor de directe gevolgen van zulke schendingen der neutraliteit als wa irvnn Engeland door de Unie beschuldigd wordt De scheidsrechters zullen tcïon wonlen uitgeiioodigd hun uitspraak op desen grondslag te baseeren en de schadeloosstelling oo zij er een noodig achten alleen te berekenen naar de schepen en ladingen welke door de Alabama en andere schepen vernietigd zijn en naar de kosten welke de vervolging dezer kapers heeft noodig gemaakt Het b nsel zal das worden vastgesteld dat indirecte schade welke te weeg is gebracht door de schending dir oii ijdigheid nooit berekend kun warden door een oorlogvoerende n ogendheid die zich over zulk een schending beklaagt en het volkrnrecht zal dos met een nieuwe bepaling verrekt worden De bedoelde nota welke aan de scheidsrechters zal overhandigd worden zal dus feitelijk een instructie zyn aan de scheidsrechters om alleen de directe scImiIc in rekening te brengen en te handelen alsof die gedeelten iu de Ainerikannsche nota welke de indirecte eischen te berde brengen niet geschreven waren Well clit zal het indienen van deze instructie eenige beswaren veroorzaken omdat het trnctant van Vashington de partijen niet machtigt tot faetgeten van instruction Doch zegt de Time men vergete niet dat het hol te Uenève gaeu gwechishof is Het is een raud Taa eer welke ket oana n dankt aan de twee mogendheden die voor hem versohünen en een mededeeling door beide partijen gezamenlijk gedaan stelt de scheidsrechters volkomen in staat om fenigszins andws t baK elen dan het trsctaat voorwbr tt Ëeii ander bezwaar dai ile Timu op iert is of de nieuwe regel van het ÏWkenrecht welks door de a nota wordt fBstgesteJ d dezelfde bindende inter nationale kracht hebben wl al ét artikijen van het tractaat van VVashingion Het blad gelooft echter niet dat dit bezwaar zeer groot kui zün on is overtuigd dat voortaan nooit éeder indirecte eiaokeu zullen gedaan worden zells al vqrdt deze viadle regel niet als de dtie vorige in het traetaat aan de goedkeuring van den AmerikH noUen Senaat onderworpen waartoe de tyd onibreken zal De Times schrgit aan de waardige krachtige kalme houding van regeermg parlement iiulk den goeden atloop van het verschil met ABeri Joe De Beicit Am maakt de door den keizer onderteekende stichtingsoirkonde der universiteit van Straatsburg benevens de wetten betrefTende de hoogeschool bekend In dien stichtingsbrief leest meii Wij stichten op nieuw deae hüogescho H die uit ElzasLutüaringen zoovele geleerde mannen ontving en zoowel aan die provinciën als aan de gansche wereld inanoeu hergaf hoog begaaU in alle vakken derwetenschap VVg stichten haar op nieuw opdat tot bevordering van bet igk da waarheid de wetenschap worde gekoesterd de jongelingschap onderwezen en de bodem geschikt worde gemaakt waarop ware godsvruoht en opoifsreude lieÉr voor de bevordering van het algemeen welzgn kunnen gedijen S PA N J E De tijdingen uit Spanje zegt de lime Iniden niet gmistig Beeds werd de oommunicatie laet Frankrijk tijdelijk verbroken en t is niet onmogelijk dat dit feit zich herhalen zal Ken blik op de kaart zal dit duidelijk naken Immers de Carlistische strgdkracliteu bevinden zich bgna uitsluitend in Navarre iu de Baskische provinciën Alava Uuipuzcoa en Bisoa c en iu somm ge bergatrrken tan Aragon en Catalonie d i langs de gaheele linie van de Pyreneeën Een sioute coi di s gelgk eenige dagei geleden aan i staiioii i Znmarrnga en een gedeelte van Ucii spooruof naar de frausohe grens ia vtjrnield de telegrtiatdraden zijn a igsneden Spanje ia geïsoleerd l3ut nu de insurgeuten zioh hun posiUs niet meer ten nutte hebben gemaakt en de binnen huu bereik liggende oommunatie lgn niet rermeesterd hebben bewnst dat ze niet over een genoegzame mocht beschikken Men verzekert dat ze in t geheel 15 00U maii sterk zijn Doch de gewone overdrgviiig bij dergelijke opgaven buiten rekening gelaten is er alle reden om te gelooreo dat hun benden nuoh goed gsuapend zgn nooh behoorlijk aangevoerd worden en dat ze totdusver zouder eenig plan hebben geageerd Maarschalk Serrano zgn zetel aan t hoofd van t kabinet ledig latend is met 6000 soldaten uit de hoofdstad opgerukt en moet reeds Tudela in Arragon bereikt hebben een voortrefieIgke positie van welke hij zoowel Sarragossa als Pampeiona Deheerscht tevens een geschikt uitgangspunt om de opstandelingen in t gebergte aan te tasten en over de Pyreneen op Fransoh grondgebied te drgvon t Feit al een dat men t noodig geoordeeld heeft zulk een aanzienlijke strijdmacht uit te zenden onder aanvoering van den bekwaamsteu en meest populairen generaal zegt genoeg voor de vastberadenheid van de regeering Ie Madrid eene vastberadenheid die niet te zeer kan geprezen worden Immers wil Serrano volkomen slagen wil t gevestigde gouvernement zich handhaven en doen eerl iedigen dau moet spoedig gestraft streng gestraft worden opdat de schrik allen verborgen tegenstauders om t hart sla en de respectieve positie der partgen in den lande ondubbolziunig worde uitgewezen Bleef t resultaat vau den strijd tw felaehtig zoo ware t gezag van den jeugdigen koning vobr goed ondermgud t Berouw komt te laat Ku t kwaad gesticht is zien de progressistische of radicale leiders wel in wat misdaad ze beginnen door hun onnatuurlijk heulen met de partij vau wanorde en ze hebben nu den koning huu hulp en steun aangeboden t Is echter de vraag of ze hun misslag nog zullen kunnen heratellen of ze den soaverein hunner keuze nog zullen kunnen redden van t gevaar dat hunne afvalligheid iiielp iu t leven roepen ïoen Amadeus den troon besteeg waren er twee parlgen in Spanje een partij van wanorde bestaande uit Carlistrn Isabeliisten Bepublikemen Federalisten en Socialisten en een partij van orde Deze laatste splitste zich iu t co groepen een Lioerale en een Conservatieve Die splitsing was natuurlijk en nuttig Doch menhild mogen verwachten dat beide g oe êtt éénopzicht ééa waren gebleven waar tt l lUlMHid having van orde en wet Helaas I De Liberale min derheid inatede van zich te vergenoegen raet de rolvan par eu£ntur peaitie ocht luk in opennbellie of wat op t el 9e neerkomt maaktegeuMena zaak met de lieden die zonder htre hulpnimmer l t rebellie zonden hebben durven overslaan Indien dan nu de zelfzuebtife palit k van deRadicalen t land niet prijs geeft aan al de jammerenvan een burgeroorlog t zal allóén te dunken zjjn aan de mannelijke houding van den k ning aan de oyaateit van Serrano en aan de troaw van diezelfde Vnionistische hooklen die beachuUigd werden van vijandschap jegens den Vorst en toeleg tegen de rrgbeden des volks Dat de Radicalen hun plicht enbelangen met roeten getreden hebben is de éénige oorzaak van deze Carlistische beroering Moge bet giehaawapel ran t aangerichte kwaad ben tot hou ziKuep terugbrengen I ITALIË De eorreapondent van het Londensche Dailf Kewt bericht dat bg de aitbanting ma den Veauvius electriache verschijnselen werden waargenomen de aarde beefde en bliksemstmlen doorklieMen de lucht De kerk van San Giordano te Cercola is vernietigd Digt bg San Sebastiano zgn vele personen door de lava omringd en ts Ottonano ilorteo telkens ontzettende bloïken lava neder De spoortreinen zgn overvol met inwoners van Napels die de stad verlaten Prof Palmieri beeft zgue plaats p het observatorium nirt verlaten en zijn moed om m bet belang der wetenachap en ontzaglijk natunrverschgnsel van nabij te beapieden wordtalgemeen geprezen Hg telegrapheerd Maandag middag dat de instrumenten op het obtSt servaiorium sterk worden geinfluenceerd door de uitbarsting en dat de steenen sn brokken lava welke de vulkaan uitspuwt meer dan een küametar boog worden opgeivorpen De Gaeeiis de NapUt deelt mede dat terw l verschillende nieuwsgierigen die disbt bg den beq gekomen waren de lava stroomen aanschouwden de grond zich plotseling onder hunne voeten geopend heelt De gewonden of beter gezegd de gebninueil zijn naar de gasthuizen van Napeli gebracht Zg Igden onbeschrijfelijke pijnen Itun lichaam is óón wond al wond I linnen gewikkeld kunnen zij zich niet bewegen en de minste dreuniiig doet hén gillen van emart De grond had zich op twee punten geopend en de vlammen omringHen 4b nieuwsgierigen plotseling van alle zgdeuj een rgtuig werd gtheel verbrand en men weet niet wat er ge ordeo is van de d me die er in zat BINNENLAND Gouda 4 Mh Schaakwedstrijd GOUDA KAMBEN i wit zwart 15 Zet C 4 B 3 Zet O D 5 Bg kon besluit is wegens overlijden ingetrokken de benoeming bg besluit van 21 Deo jl van den heer i van Ajaum tot ontiaoger dar in en uitgaande rechten en accgnsen te Deventer eu als seradanig is benoemd de heer G Blok thans ontvanger daraelfde middelen alhier Bovenstaand bericht lal velen leed doen Deheer Blok toch heeft zich gedurende dfc jaren van zgn verblijf onder ons weten bemind te taakenhg velen die hst j ambtshalve hetzij in t parC uliere leven methem in aanraking kwamen U£t is ileohts de wetenschap dat zgiie wenschen naar ruimeren werkkingiloor het Kön Besluit werden vervuld die ons doen beruiten in zgn vertrek Wg verwgzen onze lezers naar het onder de inbriek der ingezonden stukken voorkomende en vermeeuen de tolk onzer atadgenooten te c n wanneer wg aan de leden der commissie ter endérsteuning van de ongelukkigen dopr den jongsten brand ünk betuigen voor spoed den en het verstandig overleg waarmede zg zgn te werk g K Ui bg de edele laak die zij zoo bereidvaardig hadden op zich gODomeD j De onderwijzer der Chriatsigke sehool te Bodeen ven is Dinsdag door den kantonrechter te Woerdeui wegens het toelaten van een ongevacciueerd kind op zgua aohool in strijd met de gemeentelijke verordening veroordeeld tot eene geldboete ras t lUbsidair in de kosten Door den gemeenteraad te Zevenfaaiieil is de be waarschoot in de buurtschap Oude Verlaat onder die gemeente opgeheven Op verzoek van eenige belanghebbende ingezetenen zal dat gebouw tot eene bij school iageriofat worden Mgofvrpuw M A Jongeltcel dieian de lewaarecbod werkzlaii ts zal thans eene beivaaren wetksebool in de kom der BMeute vestig tig Naar wiü reniemea ia de wertstdkiifin isaMige panfabrieken te Woerden geëindigd zonder tot de geringste niMversioritig aanleiding gegeven te hebben en is de geregelde arbeid kerral Als blgk van buitengewone groéikracht in dit TMIijtar kau gemeld werden dat op de buitenplaats van mr J A K Bichon an IJselmonde te Jsel eionde reeds gras is gemaaid en gehooid en op 30 April binnengebradit Staten QeneraAl Twudz Kahcb Zitting rap 2 Mei Sinde der beraadslagingen over het ontwerp ran et omtrent de inkomstenbelasting Aan de orde is het art 1 met de drie daarop roorgestelde amendementen Het subamendement van den heer de Bruin Kops werd doer hem ten gevolge van den loop die de discussie nam ingetrokken Zoowel de drie amendementen als ket artikel werden daarop vervorpen Het amendement van den heer Tak met 60 tegen 28 stemmen t Tegen stemden de bh JonckUoet Hingst v S peeteyn v Bonten Stitgers v Amerongen v Koreest V Kernen Pyla de Uoo Hoffi n Storm v Jjoon Sandbcrg Kien de Bieberstein r Kerkwijk Berret Vader Mackay Lcnting v Voorthuysen Godefroi r Nispen Verheyen v Hardenbroek Heemskerk Az r d Heuvel r Naamoi Begram Bots 8miiz Kappeyne v Lijnden r Kiwk VVintgens Bergsma Arnoldts Bergmann r d Dues Halfmans Luyben de Brauw C v Xispen v d Maesen v Znylen s Jacob Nierstrosz Heydenrijck en v Wassenner Voir stemden de heeren Tak Bombach Kope Weaterhoff Miraodolle Ulom de Jong Cremers v Boyma Gevers Zylker Dam v Deldoi Wybenga Viiuly r Eek v d Putte Smidt de Lange v d Linden Moens Dombar Heemskerk Bz Stieltjes Breilius Ontama Idierda en de Voorziiter Het amendement van Delden met 64 tegen 14 stemmen Véir stemden de heereu Wybenga v Eek Dumbar Gratama Idzerda Batj rrs Kops Westerhoir V Beyna Zylker Dam v Kerkwgk r Deld n ea Leiiting ilet amrndement Smidt met 41 tegen 37 stemmen Vóór stemden de hh Viruly v Eek Wintgcus v d Putte Smidt Hergsma de La g p r d Linden Mgena numbnr Heemskerk Bz Bieiiius Gratama Idzerda Hingst Tak Rombach r Houten Kutgers Kops Westerhotl MIranJolle da Jong r Beenen Cremers de Hoo Gevers Sandbcrg Kien Zylker Dam v Kerkwijk r Delden Lenting Godefroi Wybenga en de Voorzitier Bindegk art I met 51 tegen 27 stemmen Hym temden de heeren Niersttasz Heydeorgok Wasacnaer Jonckbloet v Sypesteyn Tak Itombnh llulgera Kops Wettcrtwlf v Amerongen v Foitest V lleenen Pyla HolFman Storm Loon andberg Kien de Bieberstein v Kerkwijk Bórret Vtrier lackay Godefroi r Nispca Verheyen r Hardenhroek Heemskerk Az r d Heovelt v Naameo Begram Bots Smitz Kappeyne X Lijnden VjrBly V Eek v Knyk Winlgena Arnoldts Meigmann r d Does Haffmans Luyben de llrauw C T Nispen v d Maesen van Zayletl Duiulwr en s Jacob Vóór stemden de heeren Bredius Gjataoia Idzerda Hingst V Houten Mlrandolle Blom de Jong Chmers de Hoo v Bcyma Gevers Zylker Dam V Delden I utiog v Voorthuysen VVybeiiga v d Putte Bergsma Smidt de Lange v d Linden Moens Heemskerk Bz Stieltjes en de Voorzitter Afweaig de heeren Brouwer en v Akerlaken De heer Blussé Minister ran Finairtien verklaart na de verwerping van art I bet wetsontwerp in U trdckeo Daarop ging de vergadering uiteen tot aanituanden Maafidag wanneer in behandeling zullen komen bet wetsontwerp tot vaststelling der rekening van de kolMie Suriname dienst 1867 vervolgens het wetsontwerp tot het toestaan van eredieten roor onverevende vorderingen enz wgdera eenige oonclusiën van versl en over Kegeeringsbesclieiden wapr onder hel mobilisatie rapport van den ilinister van Marine en na afloop dnarvan het wetsontwerp tot vaststelling van het Indisch tarief De N S Ct verneemt dat de Ministor van Financien de heer Blussé gisteren z n ontslag bg den Koning heeft ingediend Dezer dogen ia door den Minister van BinnenlandBche Zaken een Memorie bevattende opgaven omtrent de eentu aan de Tweede Kamer ingezondeo Dat stuk bevat geene algemeene bespiegeling maar feilen om de werting der kieswet voor zoo veel van den census afhai iu t liekt te stallen Het getal kiezers bedroeg iu 1851 82 249 of 2 56 van de bevolking 3 028 364 en in 1870 100 287 of 3 74 ♦ n Je berolkitfg 3 622 167 Er wordt daarna opgegeven in Welke districten het getal kiezers hetzelfde is gebleven waar en in welke mate het is tsegenomen of vemiriderd in vcrkoodiug tot de bevolking Nog meerdere bijzonderheden en vergelijkingen omtrent onderscheidene districten worden medegedeeld In 1951 bedroeg het getal kiezers in de kiesdistricten 11 en 1870 11 2 L van de mteideijarige Uiaonelijke bevolking voor de steden was de reden in 1851 12 4 in 1870 12 1 De vraag wordt door den Minister gedaan of uit de medegedeelde cijfer de noodzakelijkheid eener algemeene herziening van den census blijkt Is er sedert I860 door den aanwas der bevolking eene onevenrodigbeld ontstaan waartegen in t algemeen belang moet wolden voorzien f Ongetwijfeld zoo het patentrecht wegvalt en inn als teeken van vermoedelijke bekwaamheid het patent bij andere directe belastingen achterstaat roor zoo ver uitoefenaars van eene menigte kleine bedrijven zonder maotSchappeIgke zelfetandigheid daardoor kiezers zijn In dit opzicht zal dus abchal ag an het patent eene electorale I veibetering en eene algemeene inkomstenbelasting veel wisser maatstaf zgn en menigeen die thans bnitengesloten wordt kiesrecht ifriangen De Minister beeft zich overigens velerlei opgaven doen verstrekken omtrent den huishoudeulijken en maatschappelijken toestand de ingezetenen in de grootere gemeenten met verhoogilen census in verband tot belastingbctnling uls anders7 in en zgne slotsom is dat er wel grond schgut te bestaan om eene aaiimerkelgke V erlagiug van den tegenwuortligen census dier f emeenten til overwejtiujf te nemen zonder nog te vervallen in dte klasse van belostingachnldigheid wier patentpliclitigheid geen we enigken titel noch waarborg geefi in alle geral meent de Minister door de medegedecUle opgaten er zgn vele tabellen overgelegd den weg te hebben gebaand bij eene herziening der censttstabel die slsetits op beslissing omtrent ons belastiugwezen moet wachteli in gemeen overli tot welgevestigde besluiten te komen De S aa awn venneUt t overlijden va li K ti Priux 8 Hendrik der Nederlanilen in de volgende bewoordingen Het heeft den Almachtige bdiaagd bedenmorgen na ecu kortstondig doch hevig Igden tot zich te nemen Hare Koniaklijke Hoogbeld Prinses Hendrik der Nederlanden geboren Hertogin Tan SazenWeimar Eisenach Het Koninklijke llius maar bovenal Zgne Koninklijke Hooglieid Prins Hendrik wordt door dit drjevig en onherstelbaar verlies znaar getroSen Men meldt uit Leeuwarden Dat de treurmare van liet overlgden van H K H prinses Hendrik hier een ontzettendcn indruk heeft gemaakt ja zells groote ontsteltenis teweeg bmobt luat zich wel denkeu Het vermoeden dut het bezoek van Z M den koning nu wel niet zou doorgaan heeft zich bevestigd hel beriobt is gekomen dut Z M dat bezoek voorloopig heeft uitgeateld Alle maatregelen om de ontvangst van Z M zoo luisierrgk mogetgk te doen zgn zgn nu aanvankelijk te vergeefs genomen mate dat men zich zoo hier als elders zeer ongerust maakt voor de vruchtboomen Bg Wageiiingen en Renkum komen zg lu nog grooter hoeveelheid voor dan hier Als het zoo gaat als vóór een paar jaar dan worden de boomen spoedig door dit ongedierte van hunne bladeren beroofd en zal menigeen groote schade warden toegebracht Te Dordrecht is door eene fereeniging tot roistering van dé huisvesting der arbeidende klassen cell leening uitgeschreven die reeds is volteekend Iu drie dagen tgds hebben de ingezetenen voorzien in de gevraagde som van 16 000 tegen 4 pCt rente s jours tot voortzetting van den bouw van plaats Beeds eenige uren Ie voren was er eeji groote volkemenigte saamgeatroomd voor de woning van een gezin waaromtrent een zonderling gerucht in de buurt verspreid was Schoon niet in bepdald armoedige omstandigheden rerkeerende zouden toch de ouders de helft van hun zestal kinderen afgestaan hebben aan eene commissie aldaar die de emigratie naar de Kaapkolonie tracht ie bevorderen en tMarvoor in ruil een so geld ontvangen hebben Men kan deuken hoe dit feit door het volk dat niet licht maar wel diep gevoelt werd opgevat De officiéele qualiBcatie der overeenkomst baatte niet de geboTen drongen in hunne ergernis dadelijk tot de kern der zaak door Zij hebbeu hunne kinderen wrkocif morden de gebelgde moeders en dat verrouselen wilde en zou men niet toelaten Hel was bekend geworden dat de kinderen gistrren morgen de woning zouden verlaten doch hiertegen besloot men zich met kracht Ie vereelten Ven daar gisterenavond die samenscholing voor de bewuste woning De gesprekken en de ontboezemingen der menigte getijden van weinig gunstige gevoelens voor de bewoners Doch het bleef hierbij niet Wat wd t voorzien was Van morren ging men tot dreigen over de stemming werd telkens wraakzuchtiger en eindelgk drong de menigte de woning binnen oui de zaak in loco te behandelen Het schijnt er woelig toegegsan te zijn althans van inboedel en huisraad is luissohiea niet een stuk heel gebleven Toen achtte de politie bare tussohenkoinst noodzakelijk en natn zij krachtige maatregelen om allereerst hot Jeven der bewoners te redden dat werkelijk in gevaar was Op de aanmaaing van den commissaris von politie den heer Steenberg liet het volk van zgne wraakneming af waarna de kinderen per rijtuig geëscorteerd rfoor agenten naar het n iastbijzijnde bureau van poiitte werden vervoerd Toen de menigte bemerkte di de kinderen in veiligheid tvaren was zg voldaan ea ging zij langzamerhand uiteen Ook gisteren m o rgen was er nog voor het bedoeld huis en ia de geheels straat een groote menigte volks op de been Het P ithuisje vnn den vader der kinderen kraier ra beroep dat op de Prinsengracht aan den wal staat heeft men reeds ia brand gestoken eu zoo gctraefat te ver iielen De houding en de handelingen raa den commissaris van politie zaak verdienen alle lof Ijstere berichten melden dat deoodere ten onreebte van die schanddaad werden beschuldigd Gen paar ondeugende jongens huilden zij besloten naar een der kolomen van de Maatschnppij van Weldadigheid te zenden tot hun verbeteriug eu om andere hunner kihdereu aan dien boozen invloed te onttrekken Ii aat s te B e richte n Madrid 3 Mei De federale republikeiuachevergadering heeft besloten dat sg eene paaaiere houding zal aannemen tegenover de Carliatische beweging New Tork 2 Mei De Conventie tot benoeming van een kandidaat voor het presideotaohap if te Cincinnati bijeengekomen Alle Stalen waren vertegenwoordigd De heer Curlswig nam het voorzitterschap wa ir Er heerschte veel geestdrift Londen 3 Mei Het lagerhuis heeft de paragra fen vim de Bill betreffemle de geheime stemming goedgekeurd Madrid 2 Mei f leden had alhier hetjaarlgksche burgerfeeat plaats Het is met eel plechtigheid te midden van eene volmaakte orde gevierd De koning nam het voorziiterscfaap waar en was bet voorwerp van levendige bgvalsbetuigiiigen vau de rijde der menigte De tijdingen omtrent den opstand Iniden gunstig voor de Regeering De bende die onder bevel waa van den Carlistischen generaal Diaz de Rada staat bij de Fransuhe grenzen en dUt den strijd niet aangenomen Diaz de Rada M is naar Frankrgk gevlucht De beude onder Gamundi is vernietigd en Gamundi op de vlucht Bombay 3 Mei Een verschrikkelijke orka in heeft hier g woed Te Madras zijn in den nacht j n den Isten dezer twaalf schepen verongelukt en De schade iu de naai Hohenlohe was aangewezen tut Duiisoh gezant bg den H Stoel en het daarbij gedaan verzoek om te vernemen of die keuze den paus aangenaam zou zijn ten antwoord heeft gezonden dat de paus aan een kardinaal niet kon toestaan zulk eene betrekking te aanvaarden m Aan het bureau van Politie te Guuda is in bewaring een kachel die op de Tuifiuarkt gevonden is groot