Goudsche Courant, zondag 5 mei 1872

Woensüal S Md I f II H il 11 ff 18 2 N 1202 Ondertrouwd LAMBEETÜS JOSEPHÜS PIETERS en HBNDRIKA BBRENTSBN Oouda 3 Mei 1872 Algemeene kennuge ingL GOÜDSCHE COURANT Jjcuws en Adverlenöeïlalioor Gouda en Omslreken neaeii overleed plotseling door een noodlottig toeval mnn geliefde echtgenoot JOHANNES GEKABDUS BOZESTBATEN in den ouderdom van 48 jaren Wed F BOZESTBATBN Blom Antaerpeni 1 Mei 1872 Heden overleed na een kortstondig Igden mgna geliefde Echtgenoote HELENA EVEMABTS in den ouderdom van 69 jaar Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt da nitfave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De pi B per drie maand n is f 1 75 frweo paif poat 3 Tf fl i teo n 5f f G HOGENDOOSN goya 4 Mei 1872 OFFffiHDIS JE KAF Opening van bovengenoemd KOFFIEHUIS op ZONDAG 5 MEI e k s namiddags 5 uur met het M ü Z I E K der dd Schatter alhier Eni 25 Cent Tevtns beveelt ondergeteekende ich siinzaam aan voor het honden van PARTUEN VERGADERINGEN REPETITIËN BBUILOj TEN enz waarvoor de gelegenheid door geheele verbouwing met pleiziertnj n uitmuntend is ingiengt onder belofte dat voor goede lyaar en bedien ing zal worden gezorgd De Kastelein WANDERS Door mijn vertrek naar elders bericht ik door deze dat ik op heden de door mg gedreven zaak in PETROLEUM LAMPENGLAZBN etc en gros en détail heb overgedaan aan den heer Jt 4 BACKERS Jz die onder zgn naam en voor z ne rekeninggenoemde zaak zal continueeren ZEd in elks gunst aanbevelende terwgl ik dank zeg voor t genoten vertrouwen GouJa 1 Mei 1872 A TIMMEBS Mij refereerende aa bovenstaande annonce hoop ik nlles te zullen aanwenden om het door mgn voorganger zoo mimschoots genoten vertrouwen my insgelijks waardig te maken my in elks gunst daartoe beleefdelgk aanbevelende J J BACKERS Jz Wgk O n 110 Vlamingttreuxt Gouda 1 Mei 1872 De tnxendinK van adrerteatidn kftti gpescbieden tot één nnr des namiddags op den dag der uitgave II I m van financial genegen ion zpi Uen nieuwen i kabinet drage d verantwoording van alle go weg te zoeken Zoo oo odoidend adiynt ons het votum toe Thans echter neemt BÏet alleen die minister maar alle led van het Kabinet hnn ontelig omdat het g en genoegaomen stean vindt bij dé Tweede Kamer ten gevolge der verdeeldheid van de liberale party ooulat dns over de beste wyie van belasting te heffisn verschil onUtaat tnsschen leden derzelfde party omdat er liberalen geweest lyn die te recht meenden het ontwerp nie slechte daarom te mogen goedkeuren omdat het tbu liberale sgde kwam omdat er geweest zyn dfe het Stoatebelang naar hunne iuzieht i hebben bevorderd boven het partybelang daarom neemt men zyn ontelag Ut meerderheid der leden van deStaten Generaal i steeds bereid geweest het kabinet te steunen zy is daartoe nog bereid hoe velen hebben met verklaard dat hun t nstemmen hoegenaamd geen pohtieke beteekenis heeft dot ag willen blyven steunen overal w ar hnn dit mogelyk is Moet dan de r eeringspartg Bullenlaiidsi h Overzicht De FrMMulie Nutionalo Vergndgringr heeft Vrijdsg Q i fj onder oeli ran de et op dni Staatsraad ten einde zich met handen en voeten gebonden overto itebruoht het oiitnrerp is daarop tcegeiaten tot de derde leunf De VegeennK al bi die derde Uneg op aieuw cm poginji aanwenden om de ver erraff tenig te doen komeu op haar busluit hetreffende de benoeming ria de leden van dan Staal snud de Miniater vaa Jaatiiir IHifaure u op nmiw met de uiteeiiieltinK van i e arfi umenten der Regeenng beiMt aangeuea het beslait uaaien ia Uet een mrerderheid ran a eol ta 21 stemiBen hoopt Thiera eenige leden om te praten en syii iMx te krijgen veren aao deiegae ing Mager door haar geene andere oppositie worden geroerd dan in voor loopige verslagen en algemeeae beroodslagin Er bestond hoegenaamd geen reden om heen g y 2oo dit t geval inn dan zou ons de te gaan tenzy men de eerste gplegenheid die j abeointe mon r hie verkieslijker vooAoeénigszins geschikt voorkwam aan wilde grü i en dan de consfatub oneele omdat zy sneUer Advocaat SNEL i verhuisd naar de MARKT wyk A n 53 Gouda 1 I ei 1872 il Men vraagt TE HUUR met pnmo Augustus ccn Huis liefst met Tuio huurprijs ƒ 300 ƒ 400 Franco Bneven onder letter H Bureau dezer ConrSnt 8toonibo iienst Volharding Z0MERDIEN8T aanvangende MAANDAG den 6 MEI a s Van Qouda naar Leiden Zondags voorm 7 uur en nam 5 unr De overige da eu voorm 6 uur 10 20 en nsmid 5 uur Vrydags s morgens 4 unr eh Zaterdags s morgens 5 uur iij plaat van J uur Van Leidra naar Gouda Zondags voorm 7 uur en nam 5 uur De overige dagen voorm 6 uur en nam 1 en 5 uur NB De Zondagsdienst neemt met 5 Meia s een aanvang D DIBECTIE werkt en er dan in t wezen der za geen omdat ér donsleefateeen vormeiykverschilbestast Ib de verwerping v b de motie Akerlaken e s beweert men dat de vyandige stemming geUekea is van een gedeelte der hbwale party Hoewel een hernienwd onderzoek in de fdeelingei van de amendementen ons niet overbodig voorkwam mag toeh niet w ndeB voorbygezien dat de kamer reeds gernimen tyd het onderwerp had behandeld en dat mrai dus kon geacht worden Op de hoogte der quisstie te zyn Wawom e verwerping een vyandelyke strekking moest hebben zien we niet in Kortom we begrypen bet heengaan van het ministerie niet om deze reden We vreezen dat t ministerie lichtvaardig heeft gehandeld door zyn ontslag te nemen Niet de leden der bberale party die in de oppositie waren maar het kabinet dat tegen de duidelyke verklaring van velen dier leden in een politiek vototo wü aién waar t niet is dat INGEZONDEN Wy herhalen den mds betuigden dank roor awe nMdéwerkmf ter roorzieniiig lu de behoolteD der Bi reioogeadeu dis door dso iMtsten brand hebben cltdan Uwe hudinj en vfcren too reim dat in alle behoer ten bfhoorluk kou worden inomta U waren zóó dat w mat neer u uden gewenscht hebben Wg igu niet aliton dankbaar voor le mildheid Bwar laten wy ign het rooral Toor de wgie waarop door lader fan den rgkaten tot deii ainistrn wenl gegereo en de roorkomendheid waarmede wij behandeld IljO Oagevraagil werden om aanzienlijke bydragen geaonden door de Mf t de ware Broedertrouw en door een onbekend heer wnaracligulijk geen ttaitge noot De armsten heten oni niet gkan zoudir bun oAer te brengen aoins leenden zij bet jield eerat bij hnnoe Iwren Een joogake rrnioclit erlof om njn geheele rermogeu Vi enli te mogen bijdragen Ge iimelgk ia 701 84 mgekouieu die uitgedeeld eijn aan Igeunr 6 iera dat bijna altea had verloren 207 181 S9 1 een derde 70 7 die iiidireete schade hebben geleden geanelgk 77 50 voor e B adrertratie ia betaald 1 4S Totnal ƒ T04 84 Bg 4en verdeeling ia niet gelet op de gedane op Ten geleden schade maar wg hebben getracht iader gezin ilatgeeo te versohiffen wat het in de toekomst noodig zal hebben De gelden zijn den beJanghebbeaden niet in handen gegerrn de toegekende Wragen tga door dnartoe benoemde 8ubcomiai sien oor ken op de zinnigste wijzê besteed Toea de vlammen de woningen dezer gezinnen verttarden weenden de e Heden en kinagden ovrr hun Jot en d it hniiner ongelukkige kinderen Toen g bon namens u bet verlorene raiin teru ga en za gen wij ook tranen in hunne oogen mwr het w ran tranen van dankbaarheid Zij klagen thans niet eer zg zegenen de biirgerg van Gouda die hen zoo mildelgk gebelpen heeft tVg zullen dit nooit vergaten zaide een hnnner ledsr stuk huisraad z d ons teeds de weldadigheid onur Siadgeuooteo herinneren OoaiW S Mei 1872 J IJpTUA Pz prea N van Huueen er K i v M DiLLKN winn M A Kooxevaau J StnovTïN C iUuflorr 6 C ai du Wau A van Vim K itamu W C van DilieJi G N de Vooijs H M Caemïb C S B SxeLT J van B aXBt J BOKHOVBN i STKAVra Bnrgerljjlce Stand GuoEin 1 Mei Jnobu oudüfa L Voak i i Stan Klira enden W OruilDtK 1 Mei J K ii iang S J 8 m C JongerlieU 65 j 2 M van Mui tii ü j S 1 van Aahl 20 j MS ADVERT EN TlfiN 25 JARlOE ECHTTEBSENÏGÏNG VA P VAN GENT J J WELTER Btrane dankbare Kinderen 25 JABIOE ECHTYEHEENIG VA D KATSBÜKO KN C VAN DKB VELDEN Gmda 6 Mei 1872 ïllG Gou Ju 5 Mei 1072 Openbare Vci l oopingf op MAANDAG 6 MEI 1872 voorm elf nur in het nieuwe lokaal van de Sociëteit Vebdbitsi aan de Markt te Gouda va t 1 een ruim net geverfd en behangen WINKEL KELen WOONHUIS aan de Nayer8tr at H n 23 te Gouda een stejrk GEBOUW geschiM voor dierlei ofiiaire of woonhuis aan de Oosthaven B n 16 te Gouda 3 5 drie grooto GEBOUWEN bewoond door de tón gezinnen een L8DIG EBP en nog een WOONHUIS alles in de Hoefsteeg F n 96 100 en an het water van d Zak L n 238 240 te Gouda Breeder by Biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te ouda REPRÉSEMANTS M VI MS Une bonne Maison de Boideagx clientèle bonrgeoise ayant déja del relations en HoUande et qui desire agrandir ges afbineff demande dans chaque locality poor Ia representor a a Co nmusion des persOanes honorables qui pourraisat garantir léurs placements trè8 bonnes conditJSon La Maison garantit Mt Vjns Ecrire Fco poste restante it ROTTERDAM au Chrf deïa Maison sous les iuitiales RR N 8 Men vraagt tegen 1 Augustus e k op een Dorp in ds nabgheid van Oouda eene KEUKENMEID die goed kan koken ë huiswerk vemgten alsmede eene TWEEDE MEID bekwaam in het stryken usagen en da wasch kan behandelen Adres brieven franco onder letter K san de Boekhandelaars J vak BENTUM en ZOON te ö£ L Men vraagt tegen 15 Mei a s EENË NET gestoffeerde Kamer met den vollen KOST in öowda of omstreken Adres met prjsopgasf mnco onder letter K G by den Boekhandelaar W EELKÊMA Warmoesstraat AmtUrdam TEGEN namaakselsherhaaldelykwaarschuwende herinner ik er aan dat elke flescb vaa den echten JOHANN HOFF schbn MALZEXTBACT die door hh doe toren aanbevolen van wetenschappelgke genootschappen onderzocht en gebreveteerd en wiens genezende kracht door duizende personen ondervonden en dankbaar gekoustateerd is de hand kening JOHANN HOFF draagt en tegen de bekende pryzen 1 fl 45 et 6 fl ƒ 2 20 zonder flesoh en zonder vracht verkrugbaar te Gouda bg J C VAK VBEüMINGEN te Woetim by HENRI J VAN DE BERG THEE P W TJROUSSELOf maakt attent op de goede kwaliteit der THEB van 1 20 1 40 de ons THEE MAGAZLIN Oppert 6 248 Rotterdam Koninklyk Nederlandsch en Wnrtembergsch Hofleverancier NB Te Gouda verknigbaar by J J vak Dg 8 ANDEN Banketba kke r Botermarkt A 67 SimU l r k ïiii V Brinkoiti Uitboofde van den Hemelvaartsdag VOrdt do volgende Courant één dag vroeger uitgegeven y KENNISGBVING De BUBGEMEESTER drr Gemeente Gouda doet te weten dat de Heer Commissaris des Koniagt in de provincie Zuid Holland voorneneu ut op Vrydag den lOden Mei a s deze Oemeenie te bezoeken en alsdan des middogs ten 12 nni tm Baadhoize hen zal ontvangen die wenscben mogten tot Zyn HoogEdel Gestrenge te worden toegelatetu GoooA den 7 Mei 1872 f v De Burgemeester voornoemd VAjr BERGEN UZENDOOBN iiliiT iniiii I II III I li sV müuBteHe heeA z n dutelag ingediend Hef he a ia de verwetping vao art 1 der inkonttenbelftsting een politiek votnm uMoi sien da hei geheele kabinet trof en dos noodwendig dé porteieniHe ter beschikking van den Koning mOeten stellen I We taan dos wederom voor sen mniaiwieela mm ittiiist aal er dos gmiimoB V è wloopen roof ét ié tot stand komt van t vele waaraan ons l knd behoefte heeft wederom ont taot ar een noodlottige stremming in don gang van zaken Wg betreuren dat van g n cher harte Maar ook keuren wii t of pen m been te gaan tenzy vktn de optreding van t Kabinet af het eonig doel is geweest on weer weg te gaan Wat toch IS er gebeurd Er ia een wjjzqpng van t belastingstelsel ontworpen een w tóging waarvan het gronddeukfaeeld was de invoenug eener uikomete belaafang k dat gronddenkbeeld in de Kamdr verworjie n T Immöfl neen Het amendement Sn jfsfmefi 117 stemmep daannboven stemden 4 led n JUe tegen dat amendement stemden voor het amendement Tak en eindelyk stemde de Heev van Voorthuysen nog voor t ontwerp tliSj dén minister Dus 42 leden vereenigd n leh met t grand4enkbeeld alleen kon men Sch Jv r de uitvoering niet verstaan Langs verscbillendfl wegen wilden 42 leden hetcel£ie doel bereiken on zoo bereikte men het doel niet Het eenvoudigste zou nu zyn een anderen i reg te oeken en m ons vong N drnkt rs e reeds de hoop uit dat de minister ADVEBTENTIËN woidea geplootit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS wordoi berekend naar plantemunte AUnderlyke Nommera VIJF CENTEN volgen die zyn besluit na zich sleept Neemt het ministerie zijn ontelag Die vraag rees bij ons op toen we t verslag ontvingen van hetgeen gisteren in de tweede kamer werd behandeld We hadden op grond der vroegere berichten verwacht dat de mededeeling van t ontelag zou inkomen m plaate daarvan sleehte t verzoek om de werkzaamheden te schorsen voor zoover daarby de tegenwoordigheid van eoi der nunisters wordt vereischt Bednegen we ons of moet daaruit worden opgemaakt dat t ministerie nog gftn besluit heirft genomen Hebben we hiêr te doen mei een parlementair enphemisme of met een a l xeling over den te nemen stap Moebt dit hatite het g ral z en tiriilirterie nog besluiten om den opgeheven voet weer binnen in plaate van buiten t kabinet te zetten s Lands belang zou er door bevorderd worden BUITENLAND r V Jft niet oniDogehjlE ui de President persoonlijk riiKlnemen aan het debat of de Minister rito Justitie een portefenillequaeibe giaken van de nuk een be Imging diF weioig lal afdoen daar de rcchterzqds reeds hing Oufanre gaarne raj reitrekken In de zitting der nationale rar ering ran Zatei dag was aan de orde bel lapport der Commiasié bclaAt met het ondenoHc naar de Mntmcten di voor de uitrusting en wapening der treepen gtihi rende den ourlog gesloten erdea Dit mppori hindelt over ile aankoopeo lp Kngeland De heer d Au diffretPaiquier rapporteur deed uitkomen ilat het onderzoek der CManüssia vroeger reeds ergerlgke praktgLen aan t lioht heeft gebiachl waaraan o de heer Place oonsui genernal te New ïork zwh heeft schuldig grmaakt Ite oontn ot n tot juuaohaffing n wapenen en in Engel ind liepen over eene som van 118 millioen Men heeft aldus zeide de rapporteur de Comniissie ar een rerwgt ran ge mtiakt dat 7ij de reraiitwoonielijkhpid voor de strafbare daden dis hierbij piniita hadden niet tooiser op de Ministers uli wel op de ministcrieele bureanx mindere ambtenaren hei doen drukken Pe aar held 18 dat de Coniiiiissie de handelingen der Mi nisters niet uit het oog hrrft verloren inairr morst ook aan de bureiut ilenkui De Minislers gaau voorbg en de biiaaiii big en Ten bewij e hoe wctuig de Coiaaiissie de Muiu