Goudsche Courant, woensdag 8 mei 1872

m n SpUl 7 Jklïl D t V Koodognaeht brand is geweest dat een aantal ipfordea het getal rao zeventien is tot op dertien rerminderd naor we reimeeaen daarbij belaas I t teven rerlorei ife t dat po tl s onze brandweer uitmwtead migtiropri g l ot0anise d bleek wie opzers lezers weet dat aUes niet eren goed als wtj zelf Tgdens den brand wandeUe e o rroaw rond dqor t a ezette gedeelte en klaagde l tifr nood Wel waren hare aoht kinderen gered wel hadden baar Aan en ag geen letsel nina weten onze lezers dit Ook t al ban hars en geed hebben z verloren ant met bet tairgk gezin en de ntet l me inkomsten kop geep geld roor asi arai ie worden b ste Mocht dfl it weldai hlkia onzer ntsdpeaaoteu op aieuw worden bewaarheid en ook dit gezin inede kunnen i i i instetemep den lof oor de ieweldaUigden bg Df J J r f C ou tei ïelven heeft verschoond kan dienen dat zij den aaai dba k Leboeur graaf Palikao en het gouvernemeut Jm B iaiMU venlidiging behoorlijk verantwoordelijk heeft gesteld voor hetgeen te hunnen laste komt Hierna ging de rappartenr tut verscheidene bijzonderhedM OTar Sehmtslgke handelingen K n geplmgt Zoo is Keblekeii dat de beer Ch ChoÜLt lu U4 uren 750 01m fr b § éétie leverantie heeft opgeatuken Op een contiwt van 10 milliocn hgbbeu de tusscheapetsoaen i millioen fi rdi nd pttlwr lioopte dat de Kamer de concfuaién der Commissie zal nanhemen Zij strekken 1 om het rapport te vereenden aan de Miuitters van Oorlog dii van Justitie opdat zij dé loodige moatnigelen nemen om fit ambtenaren B te agepta i die zioh aan wb udcli e praktijken en oplichterijen hebben schuldig gemaakt de welverdiende straf te doen ondergaan en 2 om eoiie Commissie van enquête te benoemen naar den toe taiid der arsenalen op het oogeiiblik dat de looitojt Twktanrd werd wtint d6 ojigilveil diarouttretrt verschillen zeer Uwe Commissie aldns zeute de kamortcar ten slotte heeft tioh sleohti eeiie bescheidene maar gewichtige ta k voor oogen gesteld Zg UbA ei strenijt irilleta bijdragen tot het leggen der vaste grondslagen waarop de zedelijke en m iterieele reorganisatie van ons legermoetrutien ISalvo van bijvaUbetuigingeii Het leger is de groote school der toekomstige geslachten Het leger heeft om ik 1848 gered het heeft ons in 1Ü71 voor den ondergnnf behoed Het is bereid oic ons andermaal te redden Wie nu zal beweren dat het liKer niet de chojl is waar de beginselen van eer diep worden ingeprent en waarop wij ons moeten kunnen bcroeiw nis Iwt Fransohe karakter in eere hersteld duet worden Nadat vervolgens nog eene korte discussie plaats tgi de oonolaiiicn der Comuiisaie ue eenparige stemmen aangenomen Voorts ia besloten bet ppori te doen drukken in deu Monileur de Commuiut he in alle gemeenten aangeplakt wordt Se benoetaing van Kutdinnat Priné Holienlohe tot Dqtt li gezani bij den Paus waarmede de Rtjksfamielier dezer dagen iedereen verraste heeft van de ê MR den FM becwaor ontnioet Volgens If7it nm 11 andere vnn d e tgUe gcitooredltterde bladen ton l bezwaar hierin egu gelegen dat een Kardinaal notilgk de betrekking van gezant kan waarnemen In haeverie men hier met een werkelijk bestaandt noeilyklisid of ateohts met een uitvlucht te maken beeft ui wellicht later büjksn Ue geoobiedeiii heeli overigens tal van voorbeelden dat Kardiuflleu als gezanten bq den Heilif en Stoel ngeerden Xle discuaeie oret t Byksbud t zijn in Doitschland begonnen Oorlog en marine hebben weer de boo ste cyfers Het budget is niet veel minder dan Mt toor ISTt da llS miltio n thder bedroeg Het Ëngelsche lagerhuis heeft de discussie over de talloliffl in eowiVtett einde gebracht In hoofdzaak Is tkana roor de tweede maal door het huis der gemeenten het beginsel der geheime stemming aangenomen al is het oorspronkelijke regeeringsont werp oiwWel lEa in de goametideerde wet te hcrken en isoosls tij door bet lagerhuis is goedgekeurd Iet zal tbaus leer de vraag zijn of het kabinet QUdatone dat toch reeds in deu laataten tijd zoo menigen oehok doorslaan moeat vour de tweede maal met deze wet in het haoKerhuis gelukkiger wezen zal dan in de utting van het lorigejaar De schikking met Amerika omtrent de qiiaestw der indirecte aeliada eal oao bat iniiterie missoliien leer te stade konen De overige behandelde zaken zoowel in bet Hooger als Lagerhuis waren voor bet bnitenUmd van minder belang Volgent d laatste Spaansche beriobten ia Don Carlo niet alleen werke k aau het boo61 ran tyn aoitbajtgers geweest op het grondgebied v a Spanje maar weii ia zyn rol reeds affiespeeld Uij is gevangen genomen door Serrano nadat zijn troepen nahy Vem worco ingesloten loodat de aftocht naar Fnnktyk over de Pyreneen dnmogelijk werd In de Cortes is de verkiezing van Sagasta door deu repahlikeia Coetelor heng oangtndleu dooh natuurlijk godlgekourii tT B A k a n £ l e commissie tot onderzoek van het roorstel van Carayou Latour eu Philippoteanx bctrelTende de bevrijding T u het Fransche grondgebied iloor middel van een gedwongen leening met jaarlijksohe aflossing heeft een vergadering gehouden die werd bijgewoond door den Minister van Financien Ooulard de Minister deelde mede dat d Regeering meende de verzekering te kunnen geren dat de Ouitsche troepen bet IVansche grondgebied zullen ontruimen toodra de 3 milliarden waren betaald de Dnitsche gezant ron Arnim was trruggeketrd met instructies die bet openen ran onderhandelingen qpdien rond f lag reroorloofilen f i De rerfelaridg werd doyr dp commissie te meer met ingei faenheitf aa M imiA de Dnitsche bladen herha ildelyk rerzekerden dat de Pruis sohe Begeering tegenorer de stemming in Frankrijk van geen opruiming wilde hooren vóór den bestemden Ijennijn 1 Moi 1874 ooir Sie ftdiah de FnJlKar den in klinkende munt worden betaald Over haar 6ntacieele laihien kon de eg ring zich nog nlft uitWen de bevr ding van bet g t ndgebied beschooHfe zij ali bet Oo m i m f n Wr voornaamste zorg De commissie is na de verklaring ran den Minisier onmiddeUijk iute gF pan Dezer dagen is te ulatsidlle een geieUchap aan ienlyke Japanee en aan ekomeq bestaande alt rgf4a twintig personen onder welke rsrsobeidene vrouwen die geen gezantschap uitmaken noch een officieel karakter bezitten maar enkel naar Europa zgn gekomen om aan hunne weetgierigheid te roldoen Het grootate deel ran dit gezeltob ip bestaat uit Japaiische haudelaare die reedt te rt eenigen tijd betrekkingen met Énropeesehe huizeü hebben onderhouden Ten einde de uandaoht mindef op zich te restigen hebben de Japonacbe reizigers b t Ëuropeesohe ewaad aangenomen waarin eg met $ op hun gemak zgn dan men wel zou rerwaohten Naar meu meent is d de eerste maal dat Japaneche trouwen diegenen aitgezondeid die met troepen Japansche kunstenaars naar Kuropa kwamen haar land hebben verlaten om WMtarp e ioniM te bezoeken Na Lyun en eenige andere Fransche steden te hebben igd is dit ffiaeiicitif e fi ogel 9B n liet beriebt raad éoor de ïiigalsohe Timtt meegedeeld dat het uit Amerika ontvangen antwoord en vooral 4 l er bg d Kej ering in komen telegrammen boop geven op een minnelgke schikking der tomohen beidb tijken hfMgende M in het Lagerhuis door den Premier bereiticd Q en wonder dat die offlciëele verzekering waardoqr de bezorgdheid van zoovele millioenen aan deze en aan gme z Jde van den oeeaan voor goed ordt rerdreren met luide toejuichingen werd ontvangen ea voorzeker zal deze oplossing o hoon zij in de laatste dagen te voorzien wat ook buiten de rechtstreetti daarbg belaughebbewle rolkto door reien met buitengewoon genoegen worden rernomen Ook de Ilegeerini der Vereenigde Staten beeft van h tre sgde berenigd dat deindiretite eiïcben laat voren op rooqnjarde dat Ijlngeland zicb verbindt om ingeval ta oorlog eveneens zich va dergelijke eischen te ontbonden Tegenorer deu gunttigen indruk dien ds ededeeling van bet Kabinet omtrent dr oploaeiug der Alabanuquaettia in ingeland gemaakt heelt stoot lijnrecht dè opinie daaromtrent in rersoheidene Amerikaonache bladsn nooratde New Yofkaehe uitgedijt JQe Uriiiue b r wiemt dit rtaultaot onteereud roor bet Gouvernement de W orld verklaart bet roor een nationale vernedering de Hetali ze t dat de rriendco ron Prnidoot Omnt nu de aiAutd kfl gen van de blijkbare onbekwaamheid der B geeria Om levensquaeetiën ran een internationaal belang te bdland fen 0 eiach oon Sphnje om ioslating ton dr Haward op Cuba zegt genoemd bkd ia een uitvlucht Nu wij door Kiigeland verslagen i ernederd in slimheid overtrolTen zijn moet Spanje overbluft worden De gebeele zaak is een smet op de Kegeering Homiltoo Fith dient zgn ontslag te neivea rpnft uit Madrid ge if 1 Aon de KSlnUcht snbMTen Gioot opzien bf 0 bJfR em Ntefk welke Dinsdag jl iit bet paleis plaats bad Detetde radicale partg liehaoreode afgevaardigde Damato liet ich doqr den voortDaliifen minister Berangtt aan den koning voorsteUeo n prak bg die gelegenheid eer bwedreerig over de slechte eigeaschappeo o be fnyocMt ifige biinisterie Hg begon met te zeggen overtuigd te Wezen dat de koning Met éto Ifeillé bp dfc libb e wat tao den stawl van zaken Als een der afgevaardigden die er toe hadden by edragen 4p oonstitntle tot stand te brengen en de tegenwoordige dynastie te grondvesten had kij eoolt bij beweerde het recht de waarheid te zeggen en bg hoopte dat de koning overtuigd zon wezen dat zgn woor n een gevolg waren ran de feiten en geenszins Vai politie ken hartetoobt De toei9t3i nd de landt was zóó matig dat indwn t nog langer duurde de koning genoodzaakt zou worden zijne positie on te geren dien hg rolgens déh il derWtie bekleedae De ministers bekommerden zi b niet om de wettig beslaande itaatsinstellingeo en als men het oog vestigde op de geweWdofiigheden willekeur en schendingen der wrt welke de regeering zich bad reroorloofd dah kon bet gee ii vefwdiidering b ren dat vele Spaiuaurdeo meenden gereohtigd te wezen naar de wapenen te grjlipeo eif j pniog J jegens ben die door zoodanige ongerqeUiglM erblind waren geworden zoodat zij je ivetlen met voeten traden verschoonend moeten handelen Damato roegde er bij dat de Cortes niet naar waarheid het land vert enwoordjg De leinenten die thans ie ItKeenng omgaren cht pi de Sta t i i MIIingen elf tfe dynastie in gevaar Hij herirfnerde ook aan den mooi d op Prioi gepleegd om kort te gaan hg ging in zijn betoog taijt ver Ten Jutte verMaarde hj rieb bereift om al zijne beweringen indien zij den Koning Overdreven toeschenen in tegenwoordighaid an den Minister President Sogasta te herhalen wiens trouw aan de foustitulie hij verdacht e koi iqg befcandflde den fgeraardigde die hem zoo ronOTntg i gevoelen zeide zeer Vriendelijk en nam met de meeste welwillendheid afscheid van hem De Bpoca zegt omtrent dit merkwaardig gesprek dat de beschuldigingen tegen bet ministerie ingebracht te z aa d er wegen omdat eén ndiOale t aiaitder Beronger er bg tegenwoordig wj I T A L I £ De kamer ran algevaaidigdea beeft ieb net ds regeeringsvoordraoht vereenigd tot opheffing der tbeo logisohe faculteit aan t lands hoofeeobolan De minister van onderwgs het ontwerp verdedigende beeft onder anderen aangeroerd dot bk tiraü 3 dier faculteit ook al wilde men dat ten eenemale doelloos was a ingezien de staat jaorlgks S5000 tt uit m roor de bezoldiging ran M boogleeraren terwijl hnnne lessen in t geheel sieobts door vier studenten werden bggewoond Qe paus toch rerbiedt de personen die zich oon den geestelyken stond wijdep bet bijwonen der colleges oon de staatt hoo rasbolen Voor de l enstanders rao bet ontwerp was dit geen ofj oeud oigument bewegen dat men roor de aanstaande priesters altbant de gelegenbeid nneit opootaten zioB aan s lands Unireréiteiten te vormen Is het getal der studenten na moar riet later kan bet iseer worden De mntregel ran éle regeering kaa sleohts strekken tn bet tbeologiseh onderwjja uittlnitsnd m hoadeo te stellen ran de Jeznieteo die ran de snn hnnue leiding toerertronwie kweekeliugen dweepzioke priesters en sleohte onderdanen maken Aan het Journai da Jfébott w r lt uit Hprenoe ran 80 April geichreren Er bec zicb alhier een ieit roorgedaan waarorer Teel gesj roken cal worden en dat een jtunt yw iotemMionkat recttt uitmaakt In ïétbétel JOUPita étieii mme dageii de jtagllige en beril r erlMgtei Uf fi9opso gpivgeerd desbter ran de battopn vaa Hamilto en bjj gerolg id eip4oebter ran de grootUèMè Biepbaliie ran Öaden Zg is in 18 9 in den ooht getreden met den bertog Tsa Valefltioolt rermoedc ijk erfgemuun ran d liroon nn Ubamix inaar in Febr 1370 rerliet haar baac gemaal die naaf men zegt niet altgd een teedere echtgenoot roor baar was ssUh niet purende de zoo korte iritiebroodtweken ep nam lü de ngk b bare moeder in BadM Dsar beriel zij in Juli 1870 ran een jongen 4if bestemd is t eenigér tgd zgn rader én grootrader ah Vorst ran Uonaoo op te olgen De rader teheii zicb weinig om zijne gemalin en om sgn oon la bekommeren Ofschoon hij een gedeelte ran hst rofiljlf jaar by den prins ran Hohenzollern te Slotgart doorbracht daeht h J er niet aati een uitstajge naai paden te doen om zijne gemdin 6t ijn ti lttóittm te b ioeken De prinses beeft echter Onfangs Dnit hland rerlateu en zicb in Italië gerestlgd en ut oneen de teederbeid des raders plotseling te optwaken CD bezigde hg zonderling genoeg politie agedièA 9n zyn raderlijk feroel aan de prinses té betaigen Twee agenten rersóbeoen namelijk in bet bdtelM Pace Toorzien r 6 een bevelscbrilt van den president der rechtbank en elschten van da vérsebrikte moeder den jeugdigen prins thans twintig maanden oud i f moeder zoo als licht tt begrgprn is wilde de pgitlie beambten ni t n bain kaï r toelaten ea verwittigde dad elgk bare niiftt d groothertdgin raif I slBod gemalin tan den greotbertog MiAMt dib iioh m hetzelftle bots bevond an hbtgsn er gtania was t e groothertogiu snelde naar har niii t t en At belde dames wisten door biro ferme bbodinK gepaard aan baai boegen rang le ptlHte ia y i WW zoqrepl ontZ ig to te boezemsf T4rtr lM ken om nieuwe berelen te vragen Zg wend4 q ziob nn tot den prefect maar déH antt oohlilï btm dat bet bevel van den president der hchtbanK Htttf lig luidt en dat hg ten deze niejljs y mS DW wAd nu opnieuw geraadpleegd en gal ie kennen dat bg kraohtens bet inUrnatioDnat trftfitaat Httweik Italië met bet rorttendom gesloten had bierel moRrt geren om bet vonnis van de rechtbank to ManMP ten uitroei te brengen Dét rtfttnW nn luidde dot dt toekomstige vorst des land io hé Werip MU moest terugkeeren Slephts ééne conefsaie kon d president van de Florentgnsohe rechtbank doen aan de prinses een dag uitstel geven doeh op voorwoaMle dat sq bf r woorjl g f gedurende dien tgd FloMnet nijatftc wUsn Mftan Deipripses DM ti n ea ds Wfide dames wendden zich in dien tiisschentijd tot den burgemeester met v rzoejc om hpr ran geedèn raad te dienen De b tgeMeester ried hoar eer verstandig het advies Tan een advocaat tn te winnen Zoo gezegd zoo gedaan De zottn van Tbeoria bedacht aieh niet lang bij teekende dadelijk uit naam der mdedtr appèl vOn bet vonnis aan j taat tbana de iaak Het Hof van appil alhier zal heden bgeenkomen om in de eerste plaats te YVfvegeD of de president der rechtbank zijne bevoegdbeid niet is te buiten gegaan door het sen den van tweis politieTSgeiiten oaar het hStel der prinses en of wderdaad het ronois rau de Mcht bonk te ij oóoco yan dien aard i dat b kiaobt van wet been in Italië BINNENLAND den branii ep t isagpad or tr btini e mede ingezetenen nitfespMken Zoo er zijn di Kerer indirect geven de redactie Ier oeoinat is bereid tnssehenpersoon te z n ZondaggiorgHi werd op het Jantliefa seb kerkhof bel stolfelgk overschot ter aarde besteld van een veet belovcnd eu oppassend jongmmi I v n Aaltt Dat bij rrienden telde bewees de doodenakker wast zoovelen waren aldoor Tan al etlei g loofel eilgdeois opge toBen om hem de laatste eer te bewg en soorelMi AA de diepbeilroefde ouders da triu oltbons enigen tr o t roor han groot rerliea kunden rin ei jj gelegenheid ron de feesten op 1 April behoorde rao Aalst lot de eereiVaoht die aan i hoofd ran den optocht raeil i ook ran aie eerewoeht waren thans een aantal leden om de groeve van biin toen nog zoo Igeiooilen zoo lereasAiatigen makker verzameld Von oaobt is plotseling overladen ds beer J van Aalst Coifunissaris van t Stoonbootenvaer vader van den ngf a v waarvan bet boraiistaaude berioht spreekt Hg was voor dienst in het stoofflboot ngebonw aan 4e Vett aanifezi en werd alda dood gevonden Men meldt ons Itonderdag i Mei U bad in de Sociëteit Ons Genoagfn da ge naon rt4e uitroaring pli ts der Liedertofel ApoHo en ofSeeliiflf Dames lmgvereemgiflg ader direetia van den lieer W v Helden Het piogTaaima anatte zoo wd uit dOor goed gekozen stukkqn als door afwisseling en weid nver t alapemeen zeer goed vooifpxlrdgeii rooral de beide de Slamatoriuins en het duo uit de qpera Belisarius s De beer ran Helden als Direqtear kflmt zeker daarvoor groote buide tof die Z kl dan ook op ondubbejziuuige wgze gebraobt i erd door d Leiden der frecnigiiig Het bal dat plaats bad no afloop von het concert was zeer geanimeerd M t i iMe v lfc eena rt te geren door het muzièk p d r dd safanttery alhier ondvr directie raii d heer i Jaeoba zal aaustaandea Dtindenhg dai timnda te CCS are en auvhnfc nem ii H t pt f i9 if al4i s t 1 U f t d Dieu Maaobe A Omttoth a la tttlipe rose Va J Brifktix 3 Ouverture Le pro Ca lao f ttier i F redouble Mein Ocsterreiob J Jiuatt Pwze if I ttnoo tres Marcbé potpourri Dmckler L ehoinme fiqika PatloK Jantaisie Borneo et Juliette Goiiaorf e daobe Volktnjarsch co4 Het concert zal worden gegeven in de Tent op ds Markt amMré i r dê imoetde autoriteil M terlaf daarite niet gtiteiferd mordl Zoo beticht men ons Deze loottte oUusnle is ons epbter niet zeer duidelp wg toch meenden dat de mpziekttat expres oor de V lkseonoerten was Ugren s W iai tièMW t ji t Zbbals éeteniy M reeds ddor velen vermoed werd is er ongereer negen uur een felle brand uitgebarsten te Opaderak in de boerenhofatede ran W G aafland vijf nlinoten gaans boren het dorp De hofstede met scheur en drie arbeiderswoningen werden door de vlammen vernield De aan de overzijde van den IJsel liggende fanizea moesten door spuiten tegen de rlammen beveiligd worden hetgeen met t beste gevolg is gelokt De teSbkvan der Hoist predikant te Zevenhuizen beeft het Mkoep naar Gariübem aangeoonien Die prediftont is aldaar thans in twee vacatures beroej ii doe de eerste beroeping had de vereisohte gM keoring niet veraorven T r voorziening in de vaoatnre ontstaan door bet vertrek van dr A J Oort naar Meppel is door bet kiescollege der Ned Herv gemeente te Schoouboren oit bet gros predikanten bet navolgende zestal geformeerd W Gallenbach te Hardenberg H W Crentzbeig te Vlisstngen E B Gunning te Nunspeet S 8 de Koe te liemlen W Menie te Boj degraven M Sjoers te Ophenert LI Dondtrdag beeft de persoon van M v M knecht bg den broodbakker J C d B te Oudezijn reeds mesraialen voorgenomen plan volvoerd d or ziph door ophai ii von bet leven te berooven Naar de ware ooreaak moet men roden Bij het sluiten der geUleening groot 20 000 ten hnte van het woterschap de Houge Boezem achter Haastrecht welke vau den S2 tot den 29 April is opstigesteld geweest i gebleken dat er voor lavOO meer was ingeschreven don benoodigd was zoodat er eeoe loting moest plaats bigben derak beeft dit jaar ook en begin enuiukt met het vormen van teenen door middel van een door paarden gedreven machine Mocht dit meer en merr navolging rinden tl was het slechts om zóó le zeer jeugdige arbeiders kinderen ron cirea 9 en 10 jaren lot na tue in etke fabriek gebuikt te kunnen ontberen I Mes reraodit oot bet rotgeade mede te deden Dezer dogen werd te Ai 8 erdam eeue Vergadering gehouden ui het geim if iieusgezuuUi ul aan bet gpai door e moMMa ta m de Preaie Leening poot J S UOUa OU roor deu bouw van lUUU bunserwoonbuizen Aanwezig 42 aaudeelbo deB vertegenwoordigende 049 andeeleu Uit het versbig ran adislbistratenren bleek dat een kapitaal ran K 102 90 roor den aankoop der eerste gronden beschikbaar was en dat bereids ouderlioodeTingen worden gevoerd lot bet verkrggen ran bouw terrein buitea de Utrechtsche Bamère longs de aldaar aan te loggen nieuwe wegen Tevens werd in behandeling gebracht een voorstel ran eettige aoudeelhoiuUn ingezonden betreiléude aenc Kgzigiiig in de voorwaarden dier gehllreaing eu wel hoo Üz ik l k hierop neJerkomeuüei om het kapitaal von t OQO 000 te verdceleii ui gedeelten yau 100 000 twaalf pCt of te zuodiren tot een wsarborgfonds het fnaucieck t efaeer en de uitvoering van het pkui van elkander te scheiden de winner der buizen te ontheffen vau de betaling von 104 sjaoM en de huren dei bo venhuizen in plaats van SO miar 10 jaren gedurende de aflossing an bet kapitaal te verbinden alsmede de successievelijk te bouwen buizen direct na hunne voltooiing in het openbaar door enen notont te doen uitloten en aan da tei dusverre gedrevene zaak onder de firma J Toussaiiit Delinoée fc Cfi den naam te geven van Ferttiiigmg nor dra foiiai on lUÜU Burfermunkuiten te A kr4 m welk voordel na eenige dia cussie met algemeene stemmen werd aangenomen waarvan door den ter rergaderiug aoa enigen notaris de heer P A Snm acte werd gepasseerd ten emd de rechtspersoonigkheul roor de Vereeuigmg bg het gouvernement aon te vragen Tot commissaris werd benoemd de beer A vaq Halmael met last zoo spoedig doenlgk een tweeden eoamiasaria te benoemen en daarvan door middel van de Voornaamste dagbladen kennis te geven Stdten Qeo aal Twkxoi Kami Zitting vau 6 Mei Is ingekomen eene konifklgke boodschap waarin Z M met diepe droefheid keunii geeft vandensJsg die hem en zgn huis heeft getroffen door het orerIqden van H K H prinses Hendrik Berustende in Gods wil hoopt Z M met gelatenheid deze nieuwe beproeving te olagen De kamer heeft besloten zich dadelijk naar de aldcelingen te begeven tot zamenstalling van het adres vun rouwbeklag Ingekomen ie het verzoek van den minister van binnenlaudscbe zaken namens het ministerie dut de kamer de a in jiongige werkzaamheden zou schorsen roor zoorerdoarbg de tegenwoordigheid der ministers rereisohtwordt Sommige leden hadden daartegen bezwaar met bet oog op de urgentie van sommige zaken Daj beer Storm ran sGratesande heeft bfflnald iftX SK gevraagd om den minitter ran oorlog te interpelleetenl over de afdoening van zijn budget i De beer Storm van sGravesande herinnerde dat bg bij Ie beraadslaging over art 1 der wet op de inkomstenbelasting als zijne meening te kennen bad gegeven dat het ministerie als zoodanig bg Verwerping ran dat artikel niet behoefde of te treden Intussoben bigkt nu zcide hg dat de geracbten omtrent het aanbieden ran het ontslag door bet gebeele kabinet bevestigd zijn Spr betreurt dit zeer maar dit nog daargelaten kwam bet hem roor dat de houding ran het ministerie zonderling is Men wist genoeg hoe lang eene ministeriele crisis kon duren en nu waren er op dit oogenblik rele zaken oanhougig die kunnen en z i moesten afgehandeld worden Men wist niet of de ministers bon ontslog aan den koning badden ingediend dan wel hunne portefeuilles ter beschikking des koninga bodden gesteld Dit log geheel in bet duister Ah men nu onder deze omstandigheden op reces uiteenging don wist men niet vaaneer men terugkeerde Het conocpi adres van rou beklag is ter tafel gebracht De belianileling daarvan zal heilen ten 2 ure plaats hebben Op voorstel vau den heer van Reenen is nn t li3 tegen i st besloten de overeenkomst betreffende de kauaaliunatschoppij heden of morgen in de afdeelingen te behandelen Omtrent den dag der interpellatie vanden heer Storm van sGraresonde aan deu minister nn oorlog is nog niets naders bepaald De commissie t it het opmaken van het adres van rouwbeklag bestaot uit de lib run Reenen Jonckbloet de Brauw Cremen on Heemskerk Bz De commissie an rapporteura over bel wetsontweip uafieus den aanleg ran Spoorwegen op Jaro breit als liaar eenstemmig gevoelen medegedeeM dot de wijl ran aanleg zoo als die thans door de Kegcenng wordt voorgesteld geen goedkeuring verdient Hare grooie meerderheid evenals de groote meerderheid der kaaier is bepaald gestemd tegen den aanleg van spoorwegen door den Staat kan niet goedkeuren dat de Regeering tUaus wel het beginsel van Staatsaanleg niet meer op den voorgrond plaatst arnar daarvoor een halfslachtig systeem in de plaats stalt volgens hetwelk bet geheel van baar soa afbangea op welke wijze de aanleg zou plaats hebben De memorie van antwoord van den minister van oorlog op het ontwent tot vaststelling der deinitieve begrooting von zgn deportamaiit voor 187Ï js verschenen De persoonlijke bescboawingen van het kamerverslag gast de minister voorbij ook oaiht zij door de groote meerderheid zgn af fekeurd Omtrent de opmerking dat het kabinet van zijne opltvdingafde bervormiiig der defensie zich sis hoofddoel gesteld heeft doch dat men tot dat doel geen enkele schrede nader is gekomen vra gt de ministtr Aoht men de aangeboden ontwerpen van wettelijke organisatie geene schrede Het is de hoofdschredej kon de regeériiig tot dusveire een tweede doenP De minister verzet zicb wegens de belangen van den dienst er tegen dat de behandeling der begrooting wordt uitgesteld totdat de regeerings antwoorden op de militicwet en de vostiiigwet zijn ingekomen I e aanzienlijke uitgaven zijn noodig om teleurstellingen uu lage ramingen te voorkomen om detroe pen beter te oefenen de magazijnen vollallig te maken het gebruikte bg de mobilisatie in behoorlyken toestand te brengen enz Wil men verbetering van ilefeusiemuldeleH dan is verkooging van uitgaven onverugdelyk en daarvoor zal noor de overtuiging der regeering de natie bereid zijn gelden toe te staan Omtrent de zaak van den beer Janssen en van da heeren üisser ergau eu Keyzer onthoudt de miniater zich vau een niit aord op de vraag welke gevolg er zal worden gegeven aan het votum der kamer vaa tl Kebr Jl Dit onderwerp meent hg behoort b de begrootiqg niet thuis Aaakweeking van godsdienstzin bij millitaren ia ook de weasch des ministers maar gedwongen kerkgaan veroordeelt ziob zeW ca strekt juist om godsdiensizin en stichting tegen te werken De kladit over verslapping der krijgstucht noemt de minister ongegrond enkele geruchtmakende uitspotlingeji van jongelieden moeten niet worden verward met oiigehoorzaomheid aan bevelen of verordeningen welko niet bestaat Dat dronkaards bij het in dienst treden niet dadelijk van levenswijze veranderen ia meer te betreuren dan te verwonderen doch dronkenschap wordt bij militairen reeds op zich zelf sireng gestraft zoodiit de militaire dienst haar nie bevordert De minister merkt echter op dat de plaats