Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1872

a Vrijilitg 10 M N 1203 1872 GpUDSCHE COURANT Nieuws m AdverteDÉblad voor Gouda eo Omstreken vsö j t ffs 1 Da llnsendlng van adrerteilttia kan geschiedmi tot éte nur des namiddagB op den dag der aitgavv Termnpir cii niimmerverwisselaiir ile niceatr aken vuor deo krijiisraad oplereren in liet vorige jiiiir eidra 42 der eersten en 10 der iimtsteu mei een briefje ran ontslii uit Ue geleiirren erwijilerd een cijfer dat tot dusver met bereikt irae Van de nfsuhalSug derj r c ti urieu stelt de Minister ch dan ook heilrame gevolgen ruor De hera n iig van de militaire strjf etgering is noodig Ëen ontwerp tot partieele wijziging i v in hft de i rtemeut van jnstitie bij dat ran oorlog ontrangen en iii onderiuek l il lil II I I Laatste Berichten Berlijn 6 Mei De njksdng heeft ha postver irn utet Fniukrijk ea Spiiiije btj eerste en tweede le ni C frutdj elüurtt Dt k ei2ir heeft ftnn KHrdiitaal Hoheiilohe eene Um duTiiie atidtentie vtrleend New York Alei De Tribune mehll lat Butltr vooriieitK us is ni hit coni re3 eme re sulutie voor te stelten Jiit ie rt geeriii r behoort ffitrouw te blijviu aau de meeuii mtffettrukt tn dn naii het BcheuU i recU te Géuève uan £f boden int inone New York Mei I e WttshinKtoi aclie corre pondfiit vftu de AdP i ori Herald tvj dai de heer Ki b et n bgefiikuiust lie tt ifehnd uiet die ledtn vaa het voinite van Bu eiilands he Zaken welke voorsttudurs 7yri v in bit ïouvcniuinent ten einde met hen te rnadph eii over de tuiak betretfende de eiBoben wegens nictincte sdiailt lleduelde leden htbben eoitter i nei erd de verumwuordeiijklieid oor eeue beslissing ten de £ op uch te nemen tlmu in eene zaak van dut gewicht alle lede van t ComUé uityenüodijïd uiütslen wordfn Home S lci l e Paus heelt een geheim Consisturte gehondtn waarin hg t en bissrtioppen oor Italic heefi btaoemd i smede bissohupptm vuur Ajacctu eo Cons antiue Keiie allocutie is duurden Vleiligtu Vaiier met gehouden De Senaat heeft aan dt n Mm tt r van Oorlog 2 mihoen toegestaan vuur nieuw inaiineel bij de artilkrie en aiideie loiliiaire behoeften j a g I I Burgerlijke Stand j iKtKkH 3 Mn ornrliff ouders W mi Tmn ca A Hoo iriuloorii 4 Muria Cohirlm oiidi rs F Oum i u 1 A M traukru 6 l ulir uitticrs C uii ili r Wh CU H Utisdtiu Frniis uudurs Verkiinik eu W V fca emier OVFRIfcDFN 2 Mei A M Boot 9 j S G McrIn flö j 4 i Pletnper 44 j H Bvernert hni8 r NI e Hflftnidooni G8 j C Honn IS d 5 N Wieicr 3 m J £ de nom Wi O A Meijlie huiirr VOD C Horoes 78 j ADVERTENTIE Trof mjj den 3 dezer de gevoeligste slag mnns levens door het plotseling ar t rven van niijn innig gehefden Zoon IZAAK nog grooter beproeving viel mg en miinen dierbaren kinderen hcKien nacht ten deel myn gehefde Echtgenoot JOZEF VAN A L ST stierf heden nacht op het alleronverwaohtsV diep betreliid door 1115 zijne kinderen en betrekkingen Jod die een Vader van weduwen en weexcn is zal mij hoop ik schragen om mfln onherstelbaar verlies met kalmte te dragen Gmida Wed v N AALST 7 Mei 1872 geb uu Vbiïs De ondergoteekenJen Stalhouders betuigen hunnen oprechten en weigemeenden dank aan allen die bij het ongeval hun in den nacht van Zaterdag op Zondag overkomen hen zoo bereid aardig en edelmoedig ondersteund hebben 1 in het sluiWn van den hevigeu brand die znik 1 een dreigend aanzien had Voorts verzekeren zg hunnen Begunstigers dat 71 met alle inspan Ding zorgen zullen om hunne zaak van nu Af ger ield en ona ebroken voort té zetten en ids altgd trachten door accnratesse te beantwoorden aan het vertrouwen waarmede zg zich vereerd zien Goud a 6 Mei 1872 Gk bb BtOM D L CATS T nge Groenendaal wijk 1 n 98 heeft de eer te benchten dat zijn Magszijn in alle soorten van MEUBELEN STOELEN en CANAPÉES SPIEGELS en LIJSTEN van lieden af geopend is Hg beveelt zich minzaam aan tot het maken leveren en repareersn vanal hetgeen tot het Menbelvak behoort GoHda 7 Mei 1872 De COMMISSIE van t wréenigd 80 tal timlieden bericht door deze hare teleurstelling dat door de meeste stemmen op 4e ventaderiug der Meesters besloten is GEEN VBRHüOGING van loon te geven Wy wekken onze vakgenooten op om Donderdag en Zaterdag 9 en 11 Mei des avondsten acht ure gezet de vergadering bjj te wonenin het hwél J3b PAAUW op de bovenzaal tothet bespreken van doelmatiger plannen Namens de Commissie J BB JONG Prea C QROENENDA L Ja Perm Ondergeteekenden brengen ter kennis hsnner knechts dat m de vergadering den 6 Mei 1872 in het koffijhnia De Ka gehouden besloten is G E E N £ verhooging der arbeidsloonen te geven DeErv C A DBGIDTS WM de JONG J AME6Z J BEAKEL A LAFEBER P A BURGHOÜT H J NEDERHOEST J LINDERS G LUIJENDIJK A SNELLEMAJJ J MULDER C ym EEUWEN H FAAU J JANSEN A DB ZEEUW A W DIBSTELHGRST D WOERLEE P H A KÜRVERS OPENBARE VERKOOPING De Notarissen VAN VOLLENHOM y Ym PLEMP resideerendo te Jiotg S terdam en F VAN DEN BERG resideerende te fliUfgfrAe g zijn vo wnemensom op WOENSDAG den 8 MEI 1872 bg opbod en op WOENSDAG den 15 MEI daaraanvolgende b afslag beide dagen des middags ten 12 ure in het lokaal ïivoli bfl het Spoorwegstation te Gouda aan de hdogstbiedenden of eerstmijnenden TE VERKOOPËN N 1 Een perceel uitmuntend BOUW en WEILAND gelegen ii den Zuidplaspolderonder Zuid yVadJüumeen strekkende van af den inidelgken dwarsweg noord op tot aan den zuidelijken dwarstocht kadaster sectie A n 445 grout 3 hectaren 4 aren 40 centiaren N 2 Een peroeel uitmnntend WEILAND gelegen en strekkende als boven kadaster sectie A n 456 groot 3 hectaren 10 aren N 3 Een perce l uitmuntend WEI en BOUWLAND gelegen en strekkende als boven ten westen van perceel n 2 kadaster Sectie An 457 groot 3 hectaren 13 aren 30 centiaren N 4 Een perceel uitmuntend BOUWLAND gelden en strekkende als boven kadaster sectie A n 4G6 en 467 giroot 3 hectaren 4 aren 40 centiaren N 5 Een perceel uitmuntend BOUWLAND gelegen en strekkende als Jioven ten westen van perceel n 4 kadaster sectie A n 468 en 469 groot 3 hectaren 4 aren 40 centiaren N 6 Een perceel uitmnntend WEILAND gelegen en strekkende als boven kadaster sectie A n 471 groot 3 hectaren 4 aren 40 centiaren Grondbelasting over 1872 ƒ 55 48 Polderlasten pver 1871 11 25 per hectare Schie landspenninggeld over 1871 0 70 per hectare Geheel vrü van huur met Kerstmis 1872 Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op deu Isten September 1872 De veiling zal plaats hebben van elk perceel afzonderlijk zullende bg den afslag diverse combinatiën plaats hebben Di el s ie bezichtigen mits zich bn den hnurder den Hr Nicola as oe Bbvin aanmeldende Inmiddels zgu nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen te liotUrdam aan de Wgnhaven n 80 en VAN DEN BERG te IliUeqereberg zullende ten kantore van eerstgemelden de saartep éigen oipsbewüzen en kwlastrale extracten tier inzage Men vraagt tegen 1 Aiignstns ë k op ëen Dorp in de nabgheid van Gouda eene KEUKENMEID die goed kan koken en huiswerk verrigien alsmede eene TWEEDE MEID b kwaam in het stryken naag n en de wasdi kan behandelen Adres brieven franco onder letter K aan de Boekhandelaars J van BËNTUM en ZOON te Gouda Mh thfut vaa A UriuJïiaalL li jb J Openbare Verfcoopinff te GOUDA op MAANDAG 13 MEI 1872 d Byoonmddag8 ten elf ure in het logement Db Paavw on de Markt aldaar van EMi sedert enkele jaren nieuw gebouwd goed onderhouden HUIS en ERF met ea stuk GROND er achter in de Boelekade te Gouda wiJk R n 72 En een PAKHUIS aan de Bogen te Gouda wflk O n 140 Tefstond te aanvaarden Nadere inlichtingen znn te bekomen ten Station van den Notaris W J FOKTÜIJN DROOGLEEVER ie Gouda VERZORGING door ziekelgke omstandigheden wordt gevraagdvoor een gezond zuigend KIND ISdagen oud bg fatsoenlgke Burgerlieden reflecteerenden gelieven zich te adresseeren ouder letter K aan nat Bureau dez er Courant ¥ itOODBAKKËRS Een JONGMENSCH van 18 jarigen leefkyd P G van fatsoenlüken huize wenseht in eene BAKKERSAFFAIRE te dezer stede geplaatstte worden tegen Juni Juli of Angustns loonnaar bekwaamheid zgnde met de bf nseleader bakkerg bekend Adies onder letter T Burean dezer Courant lüogliccnii aadschai Kijiilaml Kennisgeving omtrent het Oaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit HoogheemraadsetLap brengen ter kennisae van belanghebbenden dat het Gaarderboek voor het loopende jaar van den 8 tot den Mei aanstaande dagelijks de Zondagen nii esloteit van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rijnland te Tjetden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Secrctari5n van de hoofdplaatsen der districten en voor zoovel iea HaaTlemmtrmeerpolder aangaat in de g r bouwen van de stoomgemaal werktuigen da Cfugmut de Lynden en de Leeghwater es zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te bieo r wordende zg daarbg tevens uitgenoodigd bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den 29 Mei schriftelijk en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in të ieendeu Leiden 1 Mei 1872 Dnkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DE C LERQ Dgkgraaf W G DE BRUIJN K OPS Secretaris TEGKX TA iDPIJX van eiken aard zoowel als tagen alle ziekten van den Mond en der TWiden in t algemeen verdient het ANATHERIN MONDWATER van den Tandarts Dr POPPie W Cnen Stadt Bognergasse N 2 boven alle anderen tegfta soortgelgke kwalen aangeprezene middelen met reoht hier aanbevolen te worden Niet alleet dat een voortdurend gebruik van het ANATHE RINMONDWATER door zgne verzachtende en heilzame wet4dng opongemajcken diedikwül9 aan Moflddeelen en Tanden voorkomen als Zwammen verzweringen Ontatoksa TaBdvlaeseh Zenuwen Rhomatiscbe püneu Oaries en Seorbok r drgftze maar het verhindert ook haren temgl roer n geeft aan de Tanden zoowel als aan teH Mond een duurzame gezondheid eti frisehiwiitt iets wat tegenwoordig al zeldzamer ochfiOt to worden Daarom is het ANATHBRIN MONDI WATER voor velen reeds een zeker onontbeet Igk voorbehoedmiddel geworden en zal dit voor een ieder worden die net legen een der veelvuldige in den regel zeer j nljke Mopd en Tandpgnen tot zgn gebruik aanwendde Eene I bgna twintigjarige ondervinding spreekt bovendien voor de voortrefielyke eigenschappen v n het middel dat zelfs reeds lang buiten Ëniopa I verspreid en ook m de hoogste kringen gewaapI deerd en veelvuldig gebruikt is geworden Te verkrijgen Ie Uouda by L 8clienk wnkelier op de Uougstriiai ijk A IJt3 te Rolterdaan b F E hu Samen Kolft apoih en A Sehippereijn 0 Pf idtgave teer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt le uitg ve in den avond van DINSDAG DONDEEÖAG en ZATERDAG De prgs per drie nuuuden is 1 75 fraüco per f 2 SCléUTTERIJ be Iendhakinq BUBOEMBESTER eu WETHOUDERS van Gond Oeiien de ti op de BCHUTTBKIJÈN wm den tl Apnl 1827 ütaaltUaJ cfi 17 aiimed da Xeglnunlam bepalingen roorkonieode ia kdi Strata Uad vaa den 2I Maart 1S28 n 6 1d aanmerking nemende dat fiet tqdstip genaderd ia wiarop behoort ts worden orergegun tot het INBCHKUVEN vdordeSOHUlTERLlJKE DIENSTj Hebben goeilgvronden aan de Ingezetenen kenois te geren dat ren letler lu ds termen der wet vallende verplicht w ieli roor de UIËNSTDOKNUB SC HUrrEKIJ ta doen inaóhrijveS Dnt lot de iiitehruviitg littiug ui worden gebon den in bel BAADHUIS dezer geoMMtsop Maandag den 27 Mei s a ran de voormiddi tim tot des namiddage 1 ure Dat de bovengeaielde Wet ten aanzien der roor ehreveae rerplichting de oavolgeiide bepalingea en rooraohriften behelst Art I Ieder ingezeten van het Kyk die op den Jan ran elk jaar zün ii jaar zal zijn ingetreden en zün 34 niet roletndigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zgiide rerphokt wezen de Scbatterlyke dienst ait te oefenen Art 2 Als ingezetenen worden met betrekking tot de toepn siiig dezer Wel beschouwd Alle Nederlandera bibnen het Byk bun gewoon erbigf houdende i Alle rreemdeliugen binnen het Rqk oonaohtig wrike hun rooriiemen om zich daar te vestigen tallen hebhen aan deu dag gelegd hetzij door eene uitdrukkelyke rer4cl iring hetzg door het werkelijk overbrengen rab den zetel van hun vermogen en di buofdmiddelen van hun bestaan De t delyke uitoefeniflg van een bedrijf of handwerk In eenige ondergeschikte betrekking gelgk die van leerling knechi enz kun op zickzelre met beachouHd worden als een bewgs tan het voornsmen om iiah in dit Rgk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Jung zullen da Ingeieteueo welke op den eersten Januarg van het jaar hun SSete jaar van ouderdom zallen zijn ingetreden zonder ouderscheid of uj vermeeneu mogtea tl of met tot de vrggeateldea of nitgesloUutn ta behaoren erpligt z ju zich bg bet bestuur der gemeente in elke z j wonen roor de Sohntlerg te doen inackrijven Art 7 Zg die in meer dan eene gemeente hnn gewoon verblgf houden of den zetel van hnn rermogen hebben gevestigd zullen tot de Inachrgring verplicht zijn binnen die gemeente üwtu eene dienstdoende Sohuttetg ajnwezig ia Bijaldien lu di Vênehillende gemeenten alleen dienstdoend f alleen rustende Schutterijen bestaan zullen zij zich d en inschrgven iu de gemeente alwaar ijj voor de Monele belasting zgn nangeslagen en de ambtenaren m d e gemeenten a waar zg ambtshalve verplicht zijn hun verblgf te houden Art 8 Uie van hunnen ouderdom geen voldoend bewgs geren zullen door het plaiiselgk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid tan den lunesohrevene om ran rgnen jttistea ouderdoa nader to doen blgkea Wordende dientengevolge alle Ingezetenea welke m de termen ran gemeld artikelen rallen dat zijn zy die in het rorige jaar den 24 jarigen leeftgd hebben bereikt en mitodiea geboren zgn in den jaie 1847 mitogaders de zoodooigen tnsschen de 24 en S5 jsrrn oud welke aedert de laatst gedane oproeping in dato 3 Mei 1871 zich alhirr met der woon hebben gevestigd opgeroepen oai zich op den hier boveiigemelden dag op d uren en op de plaats ter inschrgving bepaald aan te melden zullende zq welke hieromtrent onverfaoopt mochten na Mig rijn niet ie mm van wrge hei gemeenterbestuur ambts halve worden ingeschreven eu bovendien dour den SchuttersRaad worden verwezen tot eene geldboete terw l dezulken ZONDER LOTING bg de SCHUTTERIJ zullen wordeu ingelijfd indien het zal blijken dat er tgdens de verzuimde inschrgving geene redenen tot uitsluiting ot vrqslelling Uo bannen a aiiaa beatondnu Wordende elndelgk ddlgeDen welke aan de insebrijving moeten voldoen verwittigd dat zg btj gemelde inschrgving moeten orerleggen hun beiiljs van Geboorte zullende zg roor zoo verre zg aibter geboren zgn zich ter bekoming daarvan moeten vervoegen op de SECRETARIE dezer gemeente van d vtrarDiddags tien tut di namid lag ééa ure En zullen zij tevens verplicht zijn bij de inschrijving op te geven hun naam eu voornaam de straat de wgk en het nummer Vdu het huis ban beroep benevens dat jinnnef ooders olaniede sedert wanneer zg ingezetenen dezer gemeente geweest zgn Gouda den 7 Mei 1872 Burgemeester èn Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaooGLEEVEti FoKTOUN vanBeugen IJzendoorn UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1871 De bevolking is in 1871 vermeerderd met 19 vrouwen en verminderd met 43 mannen zoodat er eene vermindering is van 24 Het getal inwoners bedroeg 7891 mannen 8693 vrouwen 16584 van beide geslachten Hieronder zgn begrepen 146 mannen behoolende tot de landmacht De indeeling der bevolking naar de onderscheidene godsdienstige gezindheden is als volgt Man Vr Totaal Nederduitsch Hervormden 4850 5200 10050 Fransch of Waalsch Herv 13 14 27 Evangelisch Lutherschen 194 206 400 Hersteld Ev Lutherschen 2 1 3 Doopsgezf of Mennonieten 11 8 19 Remonstranten 184 215 399 Christelgk afgescheidenen 50 42 92 Roomsch Katholieken 2334 2750 5084 ADVEBTENTIËN worden geplMktst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderiflke Nommers VIJF CENTEN 110 384 Ood Roomschen of van de Bisschoppelijke Kleray 45 6S Nedeidnitsch Israglieten 198 186 Tot geen der genoemde gezindheden behooren 10 6 10 TotMl 789r8fl93T6584 Er werden geborei Man Vr Beide geri Levend 362 360 722 Levenloos aangegeven 29 26 i Te zamen 391 777 15 meer dan in het vorige jaar 7 jongens en 8 meisies Onder de gebonnm wai 25 eneekte ki deren 11 jongens en 14 meisjes Er hebben 6 tweehng geboorten plaats gehad Van de 55 levenloos aangegeven kinderen was 1 onecht De sterfte in de Gemeente zonder levenlo i aangegeven was Man Vr Beide gesL 407 384 791 Inbetvongjaarbedroegzg 291 298 589 Beneden het jiwr stierven er 6 beneden de vgf jaren 459 boven d 80 jaren 15 De oudste der overiedenen was eene vronw van 90 jaren Ef wedden 164 huwelgkeu voltrokken 29 meer dan in het vorige jaar Tot voltrekking van 62 huwel en werden bew n van onvermogen afgegeven Er werden bg onderscheidene hnwelgkoi 14 kinderen gewettigd Ia dit jaar werden geene echtschadingea in De volgende staat geeft e n oVefzieht van den maandelgkschen loop der geboorten huwel ken en steri valleu MaiudeD Geboorten Hawclgken Sterffnillea Januari 57 7 61 Februari 53 8 65 Maart 80 6 90 Apnl 71 3 80 Mei 58 17 78 Juni 59 17 87 Juli 48 18 65 Augustus 58 31 66 September 57 13 October 56 11 41 November 61 24 51 December 64 9 74