Goudsche Courant, zondag 12 mei 1872

etvol0 b den loop thi 1871 werden de volgende ferordeningen door den g neenieraad vastgeiMA 1 STBArVUOKIHtNINOni o FoUtiereglement vtwr de cholatvaa imt Janoarg b Verordening van den 24 Mei er vdkloeaing aan art 178 der Gemeentewet e Beilait ran den 24 Mei tot intrekking d Verordening van den 18 Angasto 1809 op het borgden van de noodbmg aan den kieiw d Bednit van den 24 Mei tok intivkkiiig dw Verorlening op den invoer van Tiaeaeh n den 12 September 1865 1 Verordening van den 2 Jnng ter Toolteanng en beatrgding van besmettelgke ziekten ƒ Verordening van den 26 Jong tot wgxigii der Verordening op de brandweer ITaWMrainnBoaif tan vaaacuunBn aasd Verordeaittg regelende dejaetweiMni van hA Ottderwgzend personeel aan de openbare lagen chden van ifip 4 lunvoamt BeUve do botoftvMOMUe idgtfJtiigin de Toorloopige vagtsteUing der gemeenterekening n de vastitelling der gemeentebegrooting kunnen de volgende ala de voornaamste in den gemeenteraad behandelde onderwerpen worden aangemerkt Rapport van Bnrgemeeater en Wethouder over het al of niet wenichelgke om bet bestedelin ula met hetWees enAelemoesenienhnii te veieenigm naar aanleiding waarvan besloten wordt daartoe vooreerst niet over te gaan Beslnit om gelden beschikbaar te stellen tot liet desinfecteren van woningen waarin poklgders verblgf hadden gehouden en van voorwerpen die met hen in aanraking waren geweest Besluit om uit hoofde van het heerschen der yMaia de kermis niet te houden Besluit tot het aankoopen van een huis en paUioia op den hoek van de Westhaven en de Gouwe met het doel om de straat te verbreeden Nadere overeenkomst met het Rgk betrekkeIgk het te bouwen post en telegraaf kantoor Tolgen welke het gebouw zoodra het voltooid k door het Bgk wordt overgenomen ei de koopsom benevens al de koeten met renten a 5 percent der voorgeschoten gelden aan de Gemeente worden gerestitueerd na aftrek van ƒ 2000 waartegen het lokaal thans tot tel raaf kantoor gebezigd weder ter beschikking van het Gemeentebestuur komt Op hpt a n den koning geriühtc adres tot lierslelling vnti den vrijdom van intoerrfCl t voor de granen Iieeft het Kt ind der vereenigiug van en voor Nederlaudsche imlustriclen on Ier danteekeiung van 29 April II lil en mtganiide rechten en nccijn en eene beschikking ontvangen van den minister van flnancim aarin hij namens den koning a in de ver enigiiig te kennen geeft dat het invoerrecht op gu n n gedurende het jaar 1871 heeft opgebracht omtrent 483 000 en dat de minister be uaar ni iet maken dit belangrijk bedrnif vuor de schatkist voor alsuo zonder enuivdent prys Ie geven te meer Men verneemt dat het emdveislag der coram ssie ï n rapporteurs van de tweede kamer der statengeiieraal over hf t wets oi twerp nopens den aanleg van spoorwegen op Java dat dezer dagen is uitge briclit d or den tiunisler van kolonun zal worden beantwoord Van wrge den Minister ttn Biunenlandsche Zaken wordt ter algemeene kennis gebracht dat aan elke der Uijkakweekscholen te s Hertogeidioscb Haarlem en ironmgen met het begin van den curaus ltJ72 7 3 aanvang nemende 1 Sejitember 1872 gelegenheid sal zijn tot plaatsing van tien kweekeiingea lu het eerste studiej lar ten einde daar up koeten van het Hijk opleidini tot hulpouderwij er te ontvangen Pe leermiddelen worden kosteloos aan de kvveekeliiigea verjjtrekt A m ie Ier hunner met uitzuuJering viiit hen wier ouders in de gemeente wonen w lar de kweekschool gevestigd is wordt te Haarlem eene RUkatoclage van ƒ 280 eu te s Hertogeubosch en te üroningeu eene Bijkstoelage van 250 s j lars toegekend lea einde zich onder goe Ikeunng van den directeur der kweeksehoot voeding inwomug tt bewas iyliiug binnen de gemeente te verschalfen Tot liet examen ter plaatsing am de kweekschool wordrn toegelaten zij die blijkens over te leggen geboorteaete tnssohen 1 Jao lüófi eu 15 iluart 18S8 geboren zijn I e ttutembvrgnr ZeilHug m arme bewoordingen de groote verdiensti ii en deugden der overledene gemalin van prins Hendrik scuetseiide zigt i Door hare uitstekende vepstaiideiijke begaifdheden door de voorireffelijke eigenschappen van h lar edel hart genoot de hooggeplaatste vrouw de liefde en ver eering van geheel de bevolking m zulk eene mate als zelden het geval is en zooah slechts de uitatekendste Torstmnen ten deel valien l eu volle vriendelijk eu voorkomend tegenover hen die de eer hadden met haar persoon ijk in aanraking tf kom n was hare milddadigheid ten opziohie v iU hulpbehoevenden ipreekwoordelijk geworden De Ned InduntriM m ldt De commissie voor de Weeuertentooiistelliiig van 1871 liield Donderdag ie Hage hare eerste l ijeeiik imst N deze ich ilzoo heeft ïjeooiiatitueerd achten ij het iiuitighh indu trielen die opgewektheid gevoelen tian di ze tentoonstelling deel te nemen aan te bevelen hiervan zon Ier verdere op roeping of uitnoodiging af ie wachten aan een der leden van df comm is e reeds nu k iinis te geven en bij hen alle inlichtingen te vra eii die zij zullen meencu te behoeven C p die Men schnjfl aan de Leid Ct We d door het toenemen van de middelen van vt rvoer de himdi 1 in alle oplichten gehaat ook de veefokkerij verkre eg daardoor eene grootere uitbreiding v aflrvaii het stij en van den prijs van het vee hel gevolg was Blijken markt berichten aii verscheidene jaren t rug bleven de prijzen echter veel lager dan ilie II liet vee belioefde niet eens uit de schepen gelost en aan de lyu gebracht te worden men kocht maar voetstoots neg Te vermelden hoe het dan ook met den landbouwerstand is gelegen mag bijna overbodig geacht orden Een gunstig voorjaar grat in overvloed hooge ïeeprij en alles getuigt van voorspoed de steeds toenemende weelde vooral in de Noonhslijke provinciën van welvaart Toch wordt door vele bouwlieden nog met dan onder eenig beding het tot dusver zoo bij uitstek gunstige jaar geprezen Nog kort geleden werd voorgegeven dat het griis ja nel groeide doch dat het land nog erg konnelijk uas en thans houdt men het er voor dat liet gras w it geil groeit en het met het weer wel eens erg kon iitmloopen Naar het aantal boereu dat dun lm i ulk een marktdag de kantoren in effeo teidnudel bezoekt kan eenigszin worden afgemeten welke naarde er aan deze en dergelijke bedingen te hechten is Laatste Berichten VersaillOB 7 Mei lu de nationale vergadering heeft de heer Konher verlof gevraagd om den minister van oorlog te mterpelleeren over zijne Parijs 7 Mei De Uaum meldt dat de laats e ontmoeting tussclien de rege ringstroepen en earlistrn voor deze laatsten zoo weinig voordeel heeft opgele terd d it don Carlos met gn escorte naar het ge bergte is teiuggeweken zonder verontrust Ie worden Volgens het blad wordt de organisatie der carlialen in Catalonie Arragou eu aleacia krachtig rooit ezit LoadeO 7 Mei De heer Gladstone heeft lu het lagerhuis gezegd dut vóór bet reces de correspon deutie beirelfende de Alabama qutestie of anders een nauwkeurig overwicht danruit zal worden mevlegedreld Hij betuigde zijn dank aan het parlement en de bevolking voor het ten de e betojn Ie geduld hetwelk hg beschouwde als een blgk van verirouweu in het guuveruemeut Hij hoopte dat men uit de mededeelingeu z il erkennen dat de regeariug geheel in den geest barer verklaringen gehandell en zich het in haar geste d vertrouwen waardig gemaakt heeft Volgens bericht uit Bombay zgu bg de overstrooroing in ludie 40p personen omgekomen Madrid 6 Mei De heer Camacho heeft in den Seiiiat verklaard dat hg de financiën m een zeer mocilgkeo toestand beell gevonden en het debat daarover tot een geschikt oogenblik zal uitstellen MARKTBERICHTE W Oouda 8 Mei By weinig omzet was de stemming lluuw laiwe puike Zeenwsche ƒ 12 80 a 13 25 Min dere ƒ 12 è 12 60 Polder 10 26 a 12 Kogge puike ƒ 7 60 a 8 25 Mindere 7 a l óO Voer 5 50 a b 25 jerst puike 6 a ƒ 850 Mindere ƒ 4 75 a ƒ 6 60 Haverkorte a 90 a 4 80 Lange 3 40 a 4 20 Hennepzaad J 8 20 a S 60 De veemarkt met gewonen aanvoer ofschoonde prgzen hoog waren was echter de handel traag Botei I IO a 1 20 Kiias 22 a ƒ 25 Burgerlijke Stand itBOUi 6 Mil JohauiiLB ouders J Wakkier eo C Mclkert 7 Nicolaas ouders A Dekker en Ë de Lange OvitKLhDtN 6 Mei J C F de Vriea U d 7 J M van Aulst 59 ADVERTENTIES Onzen oprechten dank voor de vele bewyzen ons geworden zoo binnen als baiten de stüd op den dag onzer t ijfti5J msc g Mrcrïjtti iii 9 VAN K HAZKBBOEK EK S DEKKER Ondertrouwd H COSIJN EN H G BE WILDE Reeumjk 7 Mei 1872 Gouda 6 Mei 1872 Gceu Grijze Haren meer EaudesFées h f 1 25 bö CHs VAN VIVE Jï Coiffeur Turfmarkt H 48 Qmtda DRBANDS PaiEN Zy die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Pans ÜRBANÜS VIU hale dezelve te Gouda alleen b den Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bfl 0 T Hazenbbso Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37 fiV Beproeft de heilzame werking hun door eene oudervmding van vele eenwen toegekend KAAL De JOHANN HOFF schb MALZPOMMADE isgeengeheimmiddel hare krachtige werking de hoofdhuid te verfhsschen bet uitvallen der haren direct te beletten de groeikracht der haren te bevorderen resp te hernieuwen 13 scheikundig bewezen en tal van gebruikers reeds danken aan deze pommade een vol en gezond haartooisel herkregen te hebben Per flacon 70 cent en ƒ 1 verkrngbaar te Gouda bij J Ö VAN VREtJMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te Woerdtn hg HENRI J van den BERG OUD CARTHAOENAI S BERGPLA TK OLIE Het niterl k voorkomen is dikwerf de beste altgd de eerste aanbeveling van den menscb Met de beste en sobedste hoedanigheden van verstand en hart toegerust zal hy daarvan eerii moeten doen blgken terwgl een bevallig en aangenaam voorkomen reeds dadelgk inneemt Daartoe behoort bovenal ftaai goed onderhoaden HOOFDHAAR en BAARD welke het schoonste sieraad aan het gelaat bgzetten Geen wonder dan ook dat men reeds sedert zoo vele jaren bedacht is geweest op allerlei kunstmiddelen om de schoonheid de kleuren dengproei der haren te bevorderen en te verbeteren waaronder er vele waren die ofschoon een oogenblik goede nitkomsten gevende niettemin voor het behoud van dit sieraad allemadeeligst waren De Oud CartJhagena s Bergplanten Olie rereenigt alle voordeelen der reeds bestaande Haaroliën zonder een enkel derzelver nadeelen te bezitten Hare haarversterkende en haaroniwikkelende eigenschappen zgn door vele proeven voldmgeud bewezen en haar gebmik doet reeds dadeljjk het uitvallen der haren verminderen en spoedig geheel ophouden terwjl zg een vroegtjjdig grvjs worden verhindert Hetzelve is i 60 cent per fleschje verkrggbaar aan het Hoofd dépöt bg A BREETVELT Az te Delft en verder bg Mej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER Rotterdam Westewagertraat A RELINARDT Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS ZevenlmUen W BARES Gonmhem J J GROENHUIZEN Utrecht En meer bekende dépéts in ons Bgk Gouila üruk vau A Bruikmu 1878 Zondag 12 Mei j o igQé ÖOUiiSCHEl COURAIf T Nieuws en AèerlcBtieWad voor Gouda en Omstreken Beslnit om het hniaepdMihoekvandeMarict en de Wgde Kerkste fi waarin de Sociëteit VredeBest wordt gehooïen in het openbaar te doen verkoopen Besluit tot bet in iMJIininig geren van de kapitalen der Gemeente ingeschieven op de Grootboeken der Nationale werkelgke schuld bg de Nederlandache bajik Beslnit om in het planteoen ie nover den Kattensingel grond af te staan tot het bouwen van woonhuizen voor dea gegoeden stand en daar eeiie straat met kaa uur te doen maken Beelut om ƒ 40 000 Of te nemen bg de Maatechappg roor Gemaènteerediet gevestigd te Amsterdam Beduit tot het om afat vmistrekken van versch Utaelwater met b t oog op de dreigende cholersepidwnie Beslnit om ten gevolg vaa de afschaffing der genaal faelaalang het bedrag van de plaataelgke direete belastin of het inkomen en der gemeente opcenten op het petioneel te rerhoogen Beslnit om alt gevolg ran de afschaffing der ganaalbekatiaf d Üommiwnn opé inm met 1 l ioari 1872 eervol të ontslaan es hun voor zoo ved zg in geene andere gaqMentsbedieningeu met de hunne in bezoldiging gelgkstaande kunnen gebnükt wetdeK eene gratificatie toe te kggen Besluit om bet water van de Vogelenzang te dpen dempen en rioleren Besluit om in het volgende jaar de sluis bg bet Anuterdamsche veer te dooi verwgden Besluit om de jaarwedden der hnlponderwgzers die den hoofdouderwgxersraug bezitten met 50 te verboogen Besluit om bg dm Baad van State de wettigheid te betwisten van de door de Gemeente Waddinxveen veorguiOBien he ig van hoofdeIgken omslag van inwonen deKer Gemeente die vroeger behoord hebben tot de opgeheven Gemeente Broek om daarmede de schulden van die voormalige Gemeente af te doen Verzoek aan den Koning om voor zes jaren aan de Gemeente ontheffing te verleenen van de verplichting tot oprichting eener burgerdagschool Beslnit tot ruiling van grond met de Stearine Kaarsenfabriek Gouda Wordt VM olgd BUITENLAND BuiteolanMi Overzicht H t ondenoek naar de luuidcliayen Vin de ver ohdlenile bevelhebber uit deo laataten oorlog i stecdi m Frankruk aso de orde Met Journal Qgiad iet Vja rapporten voort Men iie durroor lager ouder Frankrnk In de nationale Ter aderiog is bet wetsontwerp ingekomen en urgent verklaard wsarby de samen stelling van deu krygsmad geregeld wordt die Ba zatne moet oordcelen ï e maarschalk is niet gevangen gezet zoosls men eersl beweerde laaar aal in een ürr EBT VBB8LA0 VAN DEN TOESTAND DKR GEMEENTE GOUDA bflteJ tt particoliere woning uch ter beschikking bonden van de utonteiten Toob ia hem aea wacht gegeven van 250 miUtaireo onder bevel vsn een koiMel aan wien hg van al cqae bewegingen kennis geven moet De Cotarur de Hvmee zegt dat de concloiie van den raad van eo éte over de capitulatie van Meta van den volgenden inhowl is Overwegende dat Bazaioe door zgue tchuld een leger van l Oduuend man verloren heeft dat hg mede door zgne schuld de stad Metz verloren heeft overwegende dat kg aan eiken regel van plicht en eer is tekort gekomen IS van oordeel dat hy naar den krggsraad behoort te wonlen verwezen Thiers beeft ujn aecreUris Ba thdem v Saint Hilnre doen antwoorden op het venoek vu de vqfenveertig afgevaardigden van de linkerzijde die verlangden dat dr voltrekking van de doodstraf zou worden uitgesteld totdat de nut rergadmng had uitspraak gedaan over de ingediende voorstellen betreffende de abchalRng van de doodstraf n het aitschnjven van een algemeene amnestie Thiers gt dat de taak wat de Commune veroordeelden betreft niet behoort tot zgn bevoegdheid maar tot dw van da gratieeommiasie wat de gevallen betreft van gewoon ttnfrecht verklaart de President zich gebonden door de bestaande wetten aan het slot van den brief worden de adressanten verweien naar de nat vergadenng Bg het antwoord is een schrgven gevoegd van de gr tie oommisaie die zich eveneens onbevoegd ver klaurt en zegi dat sij alleen aitapiaak kon doen over de bqiandere gevallen die aan haar ïeslisaing worden npgndrsBen ig haar mandaat zon ta haitaa gaan wanneer ig bealissingen naa van algemeenea ami die alleen behooren bg de nat vergadenng Lord Granville heeft het vooratel der Vereenigde Staten aangenomen om als beginsel toe te stemmen dat een neutrale staat niet kan verplicht werden tot vergoeding van indirecle schade die door de oorlogvoerende partgeu geleden wordt door feiten welke aan de oontrdie van de neutnile regeering ontsnappen Natuurlgk heeft lord GranviUeerdr roorwaordo bg gesteld dat de gevallen van gelgkeo aaid moeten zgn als die tegen Engeland worden aangevoeld eu ploata grgpeu onder dergel gke omstandighedn als waarop bet tractaat van Wnshington toeposeeigk IS Hy heeft er ook op aangedrongen dat Amenfca de ludireote eischen van zijn memorie on laten vallen maar het is meer dan twijfelachtig sf hg dit trrkrggen zal Uit New ïork toch wordt weder aan da Dnlf Hem geielegrafeerd dat Hamilton Fish zon beweerd hebben dat de positie vau de Uegeenng der Vertenigde Blaten in verliaud met de indiiecte eisohen verkeerd is begrepen dat ig geen intrekking van die aisoheo heeft bedoelil en dat uit depêches ran den gezant Schenok blykt dat de moeilykheden aan de uitspraak der scheidsrechters verbonden door de joogate eorreapondeniie teer vermeerderd zgn Ook tou Fisk de oomité s voor Buitenlandiebe Zaken nit d beide Huizen van het Amenkaansohe Parlement geraadpleegd hebben wier algemeen gevoelen was tot de oonpronkelgke memorie terug te keeren en die te bigren handhaven Door de commissie belast mit het onderzoiHcen van de petitien betreffende de Jrzuieten zal bg den Dnitscben Bgksdag waarschgnlyk zeer spoedig een voorstel worden ingediend strekkende om bg de wet te doen bepalen dat noch Jeiitieten noch audere geeatelgke ordeu aan de kerk terwanl zich in DuitsiAtand mogen veetigeu zonder voqrhf daartoe van de regeeriiig vergunning te hebben verkreg n Wie daart n handelt valt onder het bereik der strafwet Tevens zal de rgkskanselier wordeu uitgenoodigd pogingen bg de boudsregeeringen aan te wenden ten einde te bewerken dat in gansch Dnitschland gflgke bepalingen worden aangenomen op htt toelaten der geestelgke orden en het verleeilen van bescherming aan de burgers aan den Staat tegen de kerkelijke autoriteiieu De commissie zal in haar eerstvolgende ziiting behandelen de voorstellen dfsnege door de gedelegeerden der liberale fmctiLU fed uiii en daarna haar voorstel bg deu Rgksdag ludiei en