Goudsche Courant, zondag 12 mei 1872

f tijtl 9 MA k ie v erom eoo ongcstaUl dat na afhép Van de tittlrg o den Ryksüag een verlof van eenige maanden om geheele rust te genieten noodzakelijk IS De ProMMW CmmffÊlitm dM uitkoafW dpt benoeming ttn kardiotaT Hohe Mie tot gezaijt bgden Fans eeb stap Va Terzoeniit as eu Mi blijkvan welwillende gezindheid de Keii lijkeKegj ringlal in § e mtifttiag deaoPauan nak Jeedirenii een teeken moeten zien dat te Rome ni teveii hooge prijsgesteld wordl op wederiijdsche ertruttwelijke betrekking M we4 l t bt b id bei orgf Tan on Bismarck SI Berichten ttat Spanje habbeb iral de oremiuliiig der regeeringstroepen bij Uruquieta bevestigd maar geeHBiuaa de gevangeuuemiiig an Uon Carloe Ziebiar een ofBcieele depêche uit Madtid van 8 Mei 350U Cnriisteu hebben zich met hannr wapens aan de autociteilen m Navarra overgeleverd De inaurreotie wordt beschouwd in Navai ra geëindigd te ïgn Don C arlus heeft op Fransch grondgebied de wgk genomen vervolgd door le troepen Onitt de Carliatea heersoht ommoedigiug AlleiTHege leggen zy d wapens neder intusachen dient men in betoog te houden dat de regeering lu bpauje steeds de za ken in haar voordeel kleurt Andere beriohtea zeggen dat Don Carlos nog m Spanje is en zijn aanlüiigers aal hereenigen De la ik der Uirliaten wekt overigens geen zorg Hen weet dal ze in niuts kunnen tüagen dan wanneer ook de Uepublikemen een opstand verwekken Daarvoor dus vreest men Wij gelooven dat die vre blykeu lal qdel te zgn Hier en daar moge iets voorvallen wat naar een opstand gelijkt maar over bet geheel lijn de fiepublikeinen in Spaqje nu falgkbkar noeh van zins noch zelfs bq maichte om itita te ondernemen Uet ontbreekt ons thans aan rfümle om deze stelling met bijzonderheden aan ie dringen HMiar do overtuiging werd bg ons bevestigd daar nauwkeurige oterwegmg van al heigeeu dienaangaande in versehilleode bronnen worilt gemeld De jongste Temp b v heeft nagenoeg neiten kolommen gevuld met berichten omtrent den staut der gemoederen in Spanje Die sleohts dem leest kan met anders dan giloovm dat de tegenwoordige onlusten boe lastig ook voor de n tie met agu een dreigeud gevaar Ook Spaige verlangt naar orde eu rust en neer dan eenig ander land heeft het die neodig t tS2 FRANKRIJK Het Journal Officid gaat voort met het bekend tgabsn van eenige rapporten der commissie van enqnéta omtrent de capitulatien Z j betreffen de overgave an de vestingen Toul Laon Soisaona Sobletstadt en Verdnn Geen der kommandanten kost er zonder afkeuring af De eerste omdat hg de vesting had overgegeven vóórdat er bres geschoten was hoewel hg geprezen wordt wagens zgne dappere verdediging tl gl hg te worstelen liad met liet gemeentebestuur dat op csptulatie aandrong de tweede omdat hg vóór de overgave niet de kanonnen veruageld eu de ammunitie vernield heeft De kommandant der vesting Soissons de luitenant kolonel de Noué wordt streng beriapt zoo zelA dat de commissie hem wegens zgne verregaande onbekwaamheid en zwakheid ooitaiin ongeschikt verklaart voor een kommandemenl V t van den generaal Wuallpeu kommand int eigenli k in naam van Sedan gezegd wordt hebbeu we reeds vroeger uit de mededeeling van de Cimrrier dt franee gezien Aan den bevelhebber van Schletatadt wordt hulde gebracht omdat hg i e voorwaarde van den vgand hnft weten te verkregen dat de bezetting met krggseer de vesting verliet maar hg heelt de kauouneo niet vooraf veruagelil De kommuidaut van Verdun heeft reejls over de overgave der vesting onderhandeld vóór dat de vgand nog met de belegtriugswerkeu begonnen was Ook heefi bij geloof geslagen aan de rapporten van den vgnnd omtrent zgne sterkte die het natuurlgk in zgn belang was overdreven voor te stellen Vnn den anderen kant wgst de ooinmissie op den allergebrekkigaien stout van verdediging waanu het Bonapartist sch tiouvernemeut ook eeuige van deze vestingen gelaten had Toul b v had een zwakke bezetting die bovendien voor ecu deel bestond uil mobielen slecht gekleed slecht geoefnid en slecht geJisciplmeem e bezetting te Laun beatund uit één bata jou en tóie butterg artillerie van de mobiele gnrde die uren slecht uitgerust geoefend eu gedisciplineerd ren Overal zegt de SucU blgkt dezelfde zorgeloosheid van het keizerrgk De oorlog werd ondernumen en bet vaderland zouder erdediging aan den binnendiingenden vgand overgeleterd Een euqucte zal in het licht stellen dat Straatsburg m plaats van de voorgeschreven 12000 man niet meer dan 1200 soldaten binnen zijne muren had die versierkt moesten wo rdeu met vluchtelingen om ile vesting niet in de eerste dagen van het beleg lu handen der Duitacbeia te doen vallen En welken jfij v z Ijn wij fm ftfe ndere misdaad van het keizerrgk geven waarvan de commissie van enquête het onwraakbaar bewgs heeft geleverd Wg bedoelen die volslagen demoralisatie bij i M t volk dat wflefi zoo d ier was doob ia welk haft het zedenbede f ttn bit k üerrijk alle va ierlandshévend gevoel jljeeft uitg oekl S oo teen wij in het rapport emtignt de cifcitnlfdlie vtn Laan dat M bevöUuM He bedre VsD fÜl l HQl rl ment om t hart was geslagen en die wist dat de kommandant de generaal Thérémin d Hame de an wiis Om zich aan de l drei g volAiekt met té stofoi hem Wild gevan ep tjmen ea wi den tijanj overleveréi Ais wij dit iaf d n 91Pfra wy ons af Zijn we wel in Frankrgk en is dat niet een beuauwde droom Elders willen de inwQq jis zich verdefligjep aBrvaor het npport ipn den welT erdienden lof brengt doch dtór is fiet de gemeèntefand die hërhaalflelijif 6p eeae éiipiiuUtie aandringt Ziedaar at er onder het keizerTglt geworden is van de Franschen bg wie tot dosver de ecke krijgsmansgeeSt iin de vaderlandsliefile een crlSeel wartn van den vader gp den zoon o ergaande Die verbastering sluit zich waardiglijk a n bij het wanbeheer der tniliistKeete baraifx en de bedriegeryen waarop het rapport van den ieer d AudiffretFas quier onttrent de leveringen voor het depertem nt van oorlog gewezen beeft en die gelgk aangetoond werd opklimmen tot het jaar 1867 Aafi dit rapport hetwelk in hoofdtrekkea re da door OW is medegedeeld w den soliiej alle bladen beschouwingen Hel heell ovel al d èh indruk gemankt van eena gewichtige gebeurtenis en met genoegen beeft men gsó i t de nationale vergadering besloten heeft net stuk in alle gemeenten te doen aanplakken Gelijk te deuken is zijn de BonapartistiBobe bladen deswege les behalve af hun geahk De Payi is woeden op deu Ijeer ApUdiffret rPasijHier en de kamer en acht het niet der moeite waard ich in de bijzonderheden van het rapport te verdiepen De Coifttifutionnet lusinueert dat de rapporteur het er op tuegelegd heeft deu bgval van de radicalen in te oogstlin De Orifre zwijgt doodeenvondig van bet stuk en herinnert aan den veijaardig van het overUjden van Mf aleon I 9 Mei die gevallen is als slachiolTer van zgne liefde voor bet volk Op deze hériHDering volgt eene uitweiding over de guode en tec hoedan igbeden der Franschen ten einde alzoo tut de conclusie te komen dat er geen ander gouvernement op deu duur in bet land denkbaar is dan een democratiaeh keizerrijk Turkge behoort tot die lauden waarvan de daga Igksche gescbiedeuis weinig belang inboezemt dpo hare eentonigheid bet is een geschlédenii van af persingen van ambtenarai bun afzetting niet om de knevelargeu waaraai zü zich schuldig geouiakt hebben maar om peraoonlgke redenen Vooral na den dood van den alrerttiogend en grootvizier AU Paoha opgevolgd door Mahopad Facha zijn zulk een groot aantal ambtenaren afgezet en verplaatst dat het scheen of de Regeering niets anders had te doen Beztinigiug werd als doel opge ven van dezen maatregel maar in Turkge visrstaat men onder bezuiniging meest dat men aan de uitgaven een andere bestemming geeft het overgeven van hel behistinggeld van deu eeuen zak lu den nideren De traatemeuten van een aantal ambtenaren zgn verminderd wat tan gevolge heeft dat dezen zich nog meer dan anders trachten schadeloos te stellen M linn verlies verbalen op de belastingschuldigen Aan verbetering van de middelen van vervoer van den gezondheidstoestand wordt niet gedacht en Turkge is en blijft de zieke man aan wiens beterschap niemand gelooft Kvénals oude vervallen gebouwen blgft dit rijk echter bestaan en eeuwen laug kan men het bouwvallig noemen zonder dat het instort Dit laatste geschiedt eerst daii wanneer het v n binnen een boIniigrgken stoot krggt Volgens de laatste berichten uit KoDstantinopel bestaat dit gèvaar op dit oogenblik en wel door de regeling van de troonsopvolging Volgens de sedert 4 eeuwen gevolgde wet wordt de Sultan opgevolgd door het oudste mannelijk lid van de eboren prinsen Toen in 1861 Abdul Medsehid overleed werd hij daarom opgevolgd door zijn broeder Abdul Azii Irrwgt d teven zotfanvan deu overleden Sultan in bet particuliere leven terugkeerden De tegenwoordige Sultan beeft 4 zonen waarvan de oudste Jusaulf Izzeddin geboren ia 9 Oct 57 en derhalve als geboren vóór de troonsbestijging geen recht heeft op den troon zoolang er geboren prinsen in leven zgn De wettige troonsoprolger moet ook niet gezocht worden onder de drie jongere zonen van den Sultan daartoe is aangewezen de oudste zoon van SulUn Abdul Medsebid de in Sqitember 40 geboren Murad Effeudi De tegenwoordige Sultan wil nu in atrijd met wet en traditie zijn straks genoemden niiiliitnr nirilyiiÉf Izzeddin doen opvolgen om twee redesiir AiOuk aangewezen persoon Wordt dit plan dat reeds eenige vastheid heeft verfcragsn o a door daiMooaaiiiia nan Jitasiiff Izzeddin tüt bevelhebber van de keBferlii e jirde doorgsiet dan is een opstand onder 4le geli vige Turken 1lo st waartfhijnll k n n zal tw pajAjett verki genUe 7 or en jen tegett pre t t ook indien de zaken dien loop niet nemen en de o nwettige erfopvolging verdragen wordt door de langmoedige Turken zal de stoot die ha Turksche BA iel doen inslorfeii van ein Mdere vj e dMi ie vazallen Jl 4 Ie ltan 4B jforsf vai Bdrfie aa Kumenic de Khedive ym Egypte de Bey van Tunis jien sleohts uit nanr een geschikte gelegenheid bm zich ouafbaokelgk te verkUren zg z iljan xondêr twgfelds onwetUge fankouaopvolgiag bezigen da een d mü om zich Hn bet hiaderigke Cfpct tag ite ontslaan qf btlmaven t Mrtae eenvoudig op te honden de gewone jaarlgk e schatting te betalen Is bet eenmaal zoover gekomen dan zullen ook elders in Tnrkge de smeulende brandstoffen vnnr vatten de Grieken zullen komen m t hun grootseb idee en de Slaven znllan door gehoil Tmkije in bevegi og kom ni Syrië zal zich van Kqnitputiaopal Ifismaken De onwettige troonsopvolging virdt in de Uad gewerkt door dan Buaaiselwa gezant n naar men zegt ook doff den Amerikaaniehen Budaad il onder den sobijn van vriendschap de Tdrkscbo taken in de war helpen De tenuBiag onder de Tarkea te Koniiaotinapet is van dien ard dat de Sultan bet noodig liiwft geacht een 25 000 man betrouwbare sotdnten nit de provinciën te laten komen De irootvitier beeft op roerige plakkaten Üinis gekregen eienpinren daaraan werden ook in de moskeeën uitgereikt Een van de gezanten der Europeescbe Mogëndhedeu heeft r a den Grootvizier opmerkzaam gemaakt op het gatahr dat uit de onwettige troonsopvolging kan voortvioejen De tegenwoordige Grootvizier is echte een man die van West Europa ongeveer niets alWeet h beeft de Westerache lauden nooit bezocht keat niet itt vreemde taal en ia derhalve niet op de hoogte om de verwarde Westersche diplomatie te begrijpen Zgn foorpaamsta doel is ziob zoo lang mogel k itaaiuia te houden eu zooveel mogelijk geld bgeen te keggen Ten gevolge van het afzetten van een aantal ambtenaren is hij gebaat en tlin eenige steun is de Sultan die zich over t gehre weinig om de B geering bekommert en de nqg jeogdige onwettige trobna opvolger JuMuff Uteddin 2g die het voortbestaan van het kranke Turkgnha Bijk wenschelgk achten hopen dat bet don tan den Sultan en den Grootvizier met de troonsopvolging nog intijds zal worden vcrgdeld BUÜNEÏSLAND Gouda U Mm f Schaakwedatrüd n UntQ0V0A KAMPSN wit Hffailt 16 e Zet F 1 E 1 Zet E 6 G 4 n Giatereu werd onze gemeenta bezocht door den ConuBisttiia des Koainya lo dvf proyinpie lr C Fock Z £ io arriveerde den lié ii van hall twoatf en reed daarg terstond naar het getacetitehnis alwaai hij ten twaalf ure andietitie verieepd Na afloop daarvan werden eenim openbare gebonden en fabrieken bezocht De St Jiinskerk de kerk van den H Jozef de school van den beo Haber de Latgnsehe en Burgeravonilschool de kaarsenfabriek de machinale garenspinnerg en de pgpenüibriek an den heer P Goedewaagen Des middags waa er diner ten faaize van den burgemeester waar een aantal autoriieiten uit dq gemeente genoodigd waren Des avonds werd afdaar door hh Officieren der dd Sehutterij eene aereimde gebrfeèb vopr welke erraasing Z Exo zeer gevo elig waa Hüogst voldaan keerde by met den laatst n tr n naar Aé reaidentie terug Gedurende de maand April zgn in deze gemeenteoverleden 23 mannen en lü vrouwen t w in het Ie levensjaar 10 m en 8 vr tMeal 18 van v Se Ce v n i i t 10 7e 14e O Ó 0 16e 20e O O 1 U 80e r I Sle SOe 1 I a liie 6 e Als zonder geneesknndige hulp overleden komen ee 80e boven t 80e voor 8 m e 1 vr ip t le l m vaa tfile ese levens totaal Sm en 1 rr 4 IWannbwiea levenloos aangegeven O m 6 1 9 Irt t iH il j irr r I Hot fsrate vqlkiconpert door k t mnziekcomi der dd sohutierij bod 11 Donderdag plaafs in de tentop de Markt i We Vérheégen ons in H Mnvanitelük welskgender pogingen om aan het publiek eelta jliseUike mtsphnniug kiistetMa te verachaSeli mi iiu t ii h Aanstaanden laandag zullen de drie kqapamite fchutterij hier t ar stede mtt de mnziek ten half vgf ore u iddags aantreden oofrel tot gewone efening in de ecrutenscbool ala tot installatie au den nieuwbenoemden 2 Imtenaut Dr F H Q van It sou Na afloop daamaa Jmllep de officieren der schutterij aan deu Onlangs benoemden Overste voergeateld wo den rMTtan W ntlift Ihng den Nedelrl Bijnspoorweg een aéntal eXtia ticinen oor alle klaaaeo l pen van matatdam lUittenlaiB én Utrecht noir s Oravenhage en omgekeerd en van Amsterdam en Botterdaft iau Utreohir easArflMi f Pmgekaei tf t de g one tepaliugai biJ retonrbuletten geldig zijn Oistereamo en wilde oaa landman uit deze gemeente C Houdijk die un koe aan ecu touw bijzich kfl den apqorfeg fwars er lt l Dmt erjuist een trein pasfseide laget hg eau oogeoblikdachten doch toen dé Irêin voorbg was vervolgdehg zgn w g zonder te bemerken dat er iiAg eentrein in aantdeht was Zgu zuOn die achter hemaankwam met eCn stier wriHchMwde hem toen hijzieh reads op de rails bevond rn de man had toenjanst nog den tijil om de koe fo te l iten eu dentrain te ontwijken doeh de kue werd verbrijzeld UM ia a bopeii dat streng onderzocht worde aanviena tifde hier Onachtza mtheid b toad Heeft deman het verlies van tiju koe om tn zqo ontitelte nis te zwijgen aan zieh zelvcn te wgteo of deed dewachter zgn plicht niet i De eerste Kamc der Staten Generaal is bjjeeageroepen tegen aanstaanden Donderdagavond ten asht ure precies Men meldt ons uit Reemrijk dat ife rarkiUking die eeiiige dagen geleden in de veenderijen ulilaor laats had gisteren ge odigd is De werklieden hebDen bun werk weder opgevat in afwaohtiug dat h nna bazen eenige verbooging van loqn zoden toeataao Omtrent den brand te Ooadsrak iseldt men aog By don ijver der brandweer valt ook zeer die voa den heer van Houweuinga te roemen die OKt zgn spuit spoedig op da plaiöa des miheila was Voorts vernemen wq dat bthalvc btt vmeger vermelde ook door dan brand in de asch ia gelegd een groote bouwsohuor en een 5 roeden beig van dan bouwman C B van der Dusseo waarvan de beij onverzekerd was Tengevolge van het overlqden van H K H VrinHendrik heelt de beer J iy na ziok genoudaaakt p te faealaites de viartef ra betXederlaadaoJi iBch Ver oedeiinga st onbe ald uit te stellen jlaar mui thans aja t ldr rfeept mI Jiet toUe overschot van H K H prinses Hendrik uden Vrijdag 17 dezer tut Luxemburg per extcao wn den Bijaspoorwcg ts t Hage aankomen en wel t are da aehtends Vaa da r zal bet iii een Iwwagon laoga den verbindingaweg op het Hat ache spoor gebraeht en ve olgens naar Delft Éid worden om aldaar ia den koninklijken gfaf er te worden bggazet j algemeene vergadering van bet N dcrl Sabw pd zal ditpiaal gehouden worden te Rutterdia Vrgdag 14 Juni e k des voormiddags ten 11 1 in het lokaal vin den beer Leygraaf aau het jstplein In eene avondzitting van dieiizejfden dac I gelegenheid gegeven worden tot eene vrije besnro der middelen die op den weg Vi n het ¥ ï kmnen strekken tot bestrüding van l et schooluim werkzaamheden zijn de volgende I 1 jaarvertlag ian daa algeBaeoan seeretaris V rekening vaii den algemeeoen penningmeester 3 rapport der hoofdpaii te ter zake van het onderwgi der kindereu iif tei kea arbeiden 4 rapport ontrent hetgeen door dezelfde bootdaammissie verricht is ter bevordering r n het scboolgnan der kinderen dia bg openbare werken gebruikt worden 5 lieuoeming van leden der hoofdcommisaie ter vervanging van de aftredende leden mr W J Van Weideren baron Eengers die zijn wensch beeft te kennen gegeven om als voorzitter met weder herkozen te wurden jhr mr H J vfln der Heim en G B Lalleaian Benoeming der commissie bedeeld bjj art 40 van bet Alg Reglement 7 voorstdlen van de afdeeHngen Delft De Atdeeliqg vraagt of er door de hoofd ommiasie ook pogingen by de Hooge Begeeriog aooden kunnen worden aangewend om aan de bevolkingsregisters in de vetschillende gemeenten vsp ons land eene zoodanige uitbreiding te geven dat pveral uit die registers met een oogopslag de scboolpliRbtige bevolking van 6 12 jaren kon worden gevonden Franeker De hoofdconmistie zende aan de Hooge Begeering een terzoek in om die miliciens die door schoolveranim lelfe niet kannen lezen en schrijven op de militaire scholen daarin te eefenen en hen nie met verlof te zenden vóórdat dit verzuim voldoende is hersteld Gouda De atdeeling is op grond van harej vrucktelooze bemoeiingen tegen het sdioolverzuim van oordeel dat alleen eene wet waarl ij leerplichtigheid wordt voorgeschreven en het verzuim wordt strafbaar gesteld doeltreffend kan zijo dit Wiginsel stelt zij aOn het Nederl Schoolverbond voor met de bepaling bg de Hooge Regeering ter verkrggiog van zoodanige wet alle mogelgks pcttingan in bet werk te stellen He m jfijk i De afileeiing atelt voor dat vanwege het tcKwVerbond aan de regeering worde goraa eene wet waarbij verboden wordt dat iemnnd hetzij om niet betzg voor loon kinderen in zgn dienst neemt die deu vollen leeftyd van twaalf jaren nog met hebbes liareikt Middelburg De aldeéling stelt voor art Il van het Algemeen Beglemeut zóó te wijzigen dot 1 10 gesteld worde in plaats van 1 3 Rotterdam De afdeeling stelt voor dat de hoofdcommissie zich namens het schoolverbond mdge wenden tot de Hooge rageeiiag ten einde hare aandacht Ie vestigen op de behoefte aan onderwgs van blinde kibderen en te beproeven of g ook ge ind sou bevonden wonlen éméia te oonien betzij oui dellgk hetzij door bet openen rau nitzicht öp sabsidie aan eenige bijzondere inrichting te verleenen Voor degenen die zalks veriaegen en daarvan vóór 11 Juni kenuia geven zal na afloop der Vergadering gelegenlurid beslaan Uit deetneaing aan een gemeensi ppelgka oaltgd tegaa 1 50 per eoavert In lanche t r bestaat aiMla 7 Juni 1871 een Nederlandsche vereen iging Zij telt Ugkens het halfjaarHJksch vershig op het oogenUik 20 ge one eu 7 bnitengewoue ladeu en k rekenen op ae toiAreding vaa nyg ondersi idea lan nootec die in en om Manchester wonen De kus leverde als batig saldo ruim elf pond De bibliotheek ofschoon doot onvoorziede omataudighrdea op t oogenbUk niet wat zi wezen moest bevat menig belangrijk boekwerk De heer A C I Kmseman te Haarlem en een paar andere belangstellenden hebben daartoe het hunne bijgedragen In September jl heeft de vereeniging een debating club opgerioÜt die aanvankelijk goed slaagde Z baaft ziek voortain comsj dentio gesteld met eene Nederlandsche rereeuiging te Sascu in Westphalen welke ongeveer 40 leden telt Men heeft haar van dje zijde medegedeeld dat er pogihgen worden aangewend om ook te Carlsrnhe Berlgn en Hanover dergelqke Vereenigiogeii tot stand te brengen Hst duel fu atreveu der MancbeaUriekB vereent giag blgltt hol hset uit de aiRaude woorden vanhet aftredend bietnur de ill Edff d ftuu C Staring 1 f Vi lekes Ifaodouald en F H vanLeeuwen aan ha eind van het verslag I Zoolang één zin éón streven oos bezielt auolang wij i ons ten doel stellen om bg onderjinge vcrbroederiiig door handel en wandel hei rolk waartoe wg behooren in on zijne vertegenwoordigers in den vreemde te doen eerbiedigen zoolanaf zal de Neileriandsche vereenigiog te llancfaesler bnegen en aan haiir doel beantwoorden Wg danken n voor het door u in ons gesteld vertrouwen dat ons tot dtf werkztoniheilen geroepen heef wier uitslag wg u hebben med edeeld wij waren er trolsoh op door u gekojcn te worden om over de eerste wg mogen zeggen de moeielgkste periode van bet bestaan onzer jeugdige rereeuiging te waken en wü eindigen met den wensch dat de vereeoigiag zal toenemen m bloei eu dt eIgkheid en lunerlgke kracht en bet Nederlandsob nationaliteit evoel onder onze in Manchester en omstreken wonende landgenooten ten allen tjjde zal handhaven en bevorderen Deelden wjj in ons vorig Nr reeda mede d t de overdracht onzer bezittingen ter knste van Ouiaea aan de Engelschen lu goede orde had phuts gehad thans oaileenen vn daarostrent aan it Slaati CoU ratU nog het volgende i Volgens m dedeeliag van den afgetratlen waarnemenden Gouverneur fe Nederlandacht bezittingen ter knste van Gainea den beer Fergiwon gedagteekend y n 8 April jl en verzonden van de reede t George d Elmina aan boord vai Zijner Majesleits stoomschip Ctlaiel va AntKéfpi heeft de overdraeht en feitelijke overgave der Nederlandsche l ittingen aan de Britsche autofiteiten ingevulga de overeenkomst van 26 Febr 1871 goedgekeurd bij de wet van 20 Jan 1872 StaatMad a en den 17 Febr 1872 te s Gravenhage geratiBoeerd op den 6 April jl plaats gebod terwgl bet OAtooodig is geacht de aankomst vaif het firegat Aimaraat van tTaMtenaer en van den Commissaris voor de ovezdraofat al te wachten De overdracht geschiedde binnen het kasteel St George m 4wt openbaar en in tegenwoordigheid en met toestemming van de koningen hooiden en nagerbevolking van Elasina Chama en Sacoondee Noch voor noch tijdens of na de aveigave b eeuige tegenstand ondervanden De beste orde is voortdurend bewaard gebleven Zoowel do w den heer Ferguson ala door den heer Hope Hennessy gouverneur en hoofd administrateur van de Kritsche nederzettingen in Westelgk Afrika zijn proolamatien uitgevaard welke aan alle aanwezigen in de Palabber zaal groote openbare raadzaal van het kasteel en op het plein voor de poort van hi t kaateat zgn v rgelezen en duideigk vertolkt en flaaraa op de ge itooe i e bebooriyk ageplakt De bedoelde proolamatien waren van den navolgenden inhoud IN VkkX DES KOMNOS Aan de hoofden en bevolkingen ouder Nederlandsche bescherming staande op de Weatkost van Afrika I doet te weien Jan Helenas Ferguson ridder der Orde van de Erkenkroon luitenaiil kolonel sKonmgs naameaende gonvernenr der Nederlandsdie bezittiugen ter K uste v m Guinea Krachtens machtiging hem v rl end d99r s Kagings Minister an Koiouieii Dat de onvoldoende staat rin aaken tar Kaate rail Gainea peAett vele jaren s Kouiogs aandacht heeA getrokken Zr Ms weasob om aldvr vrede eu rust te verzekeren gelgk die elden in de Nederlandsche bezittingen heerschen bleefouvrrtuld Met leeilwezeh werd de koning hierdoor tot de overtuiging gebracht dat Zgne goede bedurlingeu belemmerd worden door hinderpaleu dia niet zijn weg te nemen zoolang het verschil vau gezag en van vlaggen gedurige aauleiding geeft tot oueenigheid toascheu U en na burige volkstammen Na rjjp beraad is Zijne Majesteit dienvolgen lot bet besluit gekomen eeue schikking te tre8 waarbij de Nedarl bezittingen en rechten ter kuste worden overgadragen aan Zr Ms bondgeuoote de Koningin van GrootBrittaonie en Ierland nadat vooraf de lekerhaid ontvangen was dat zij u als een vrij volk zal behaadeleii uwe behingen ten ernstigste zal brhartjgen en aw welzijn en uwe veiligheid door haren in vlixd op de audere reeds onder hare bescherming staande vnje negerstammen zal bevorderen Die schikking is heden ter uwer kennis gebracht A de voorwaarden vau het betrekkelijk traotaat hebt gq bedeu vr elgk kunnen bespreketa en hebben uwe hoofden en vertegenwoordigers de verzekering van behartiging uwer belangen vernamen vau den heer gou eiieraal J Pope Hennessy dii ala vertegenwoordiger van H M de Kuningin van Groot Bri tanie en Ierland namens zijnen Souverein op heden heeft overgenomen eu aauvaard alle rechten van squvereiniteit jurisdictie en eigendom welke het Nederi Gouvernement bezat op de Kust van Guine Het ül U blijken dat gezorgd is dat niemand Uwer wegens deelname aan vroegere gebeurtenissen worde vereutmat of bemoeilijkt dat het aan allen die het mochteu wenschen zal trijstaan nanr andere Nederl Bezittingen of ook naar elders te verhui zen waartoe hun in dat geval door de Nederl autoriteiten de noodige raedeweTking zal verleend worden tenvijl bij regelmatige en rustige verhouding uwerzijds al datgene zal in acht genomen worden wat met uwe beUngeu en billijke wenschen zou overeenstemmen Voorts zal gezorgd worden voor alle gepensioneerden en Toor beboorlgke uitbetaling hunner pensioenen Kmmgen hoofde e lewlkingm terKuileva Gumai I Namens den Koning wordt gg ontslagen an den eed dien gg getWoreu hebt van geeue andere dan de Nederl bescherming te zullen aannemen en wordt u tevens by deze namens den Koning dank gezegd voor de tiouw en de rriendschap steeds door u betoond eu welke door Z M hoog worden gewaardeerd Het is s Kobings oprechte wensch dat het a altijd wel ga en boe tmarteiyk het ook vallen moge van u te scheiden is Z M zich echter bewust daardoor te handelen in uw welbegrepen en toekpmstig belang Al worden de laugdurige betrekkingen opgeheven die tusschen Nederland en de Kust van Guinea bestaan hebben bhjft niettemin de verwaofating dat de aloude vriendschap niet zal verbroken worden waarop Z M zal blüven prijs stellen Bg goedealeziuJheid v n uwa zgde en vertrouwen in H M de Koningin van Groot Brittaniiië en Ierbind zullen de vooruitzichten en wenschen zieh verwezenlijken welke de Koning voor u koestert en