Goudsche Courant, zondag 12 mei 1872

Weensdal 15 Mei 1872 N 1205 GOUDSCHII COURANT Nieuws eo AdverlenlieUadjoor Gonda en Omstrelien J I lle3i5 aa ï5g33E o Sp fninrmda b l Vilt Ë j jarig tijd iarli net opgara t t g Vaa de asuleidiag au bat a doel der Keninp en met rcriiialdiag der middelen g lot kare afloasing aanga k Iwei iB Art IM al II De vijftigdnïttod galden iijo in lieteening opgenomen bg de der baok opdc kapiutm del Geaaeentc ingt scUrvveB o de grootbofken r at Werkelyke Sxliuld Dexe laeaing is gesloten bg de Msutacbuppg oo Gemeeatc crediet Da belde laatate lecBkngea moeten atrekken ona daarawda de koatan te bestrgden vaa openbare nrerkea in het belang der aehaepvaart PiU EALE Si OTGHAI E nTRASTODT POaT IL Heiuekeu s Beijersch en Princesse Bieren Zgn steeds OP FUST en FLEaSCHEN verkrggbaar in het depot bg Jl lETO K TIDEUg ftóuwe Wgk C N 34 35 Goeda Drak vaa A ürinkman zal Z M zich mogen rerleugen io het bericht uwer tevredenheid au nciraart Aldu nitgeraanligd te St Oeorge d Slnioa op beden den zeadeu Apnl des jaara een duixend acht honderd tweecnzcTeiitig Het bezetten der forten en het aftrekken der Nederlandiche troepen had met alle militaire hoanenrt plaats volgens een programma opgemaakt door de respectieve kommsndanten tan de Nederlandsohe en van da Britsohe aeemaoht Ue verwisseling der vlaggen geschiedde m dier voege dat na de overgave de £ ngelsolie vlag ge heschen werd naast de Nederlandeche eii beide vlaggen gesaliwerd met 101 scholen naast elkander bleven a icn tot zonsondergang Üadelgk na de overgave heeft de heer Ferguson aich bege en aan boord van de Citadel w Animrftn waarop hg zyn verblyf heeft gekozen Omtrent de overgave der buitenforten en verdere schikkingen van minder belaag worden nadere berichten gewaoht M I I smmns ss II II 1 Laatete Berichten Madrid 9 Mei l e minister von oorlog heeft in de Cortes verk aard dat Serr mo eene bepaalde overwinning heeft behaald Ue benden oproerlingen iqn feistrootd Meer dan 3000 opaiandeliAgen in Navarle hebben zich onderworpen l e berichten nit de anoere pro incieu luiden gunstig De deserteurs die in de banden der troepen zijn gevallen zyn gefusilleerd bet leven der andere gevangenen wonit espiard New York 9 Mei Luidens berichten uit Washiuüton heeft de Amerikaansche regeering ten stelbgste besloten niet langer te tneht n naar eene ehikking met betrekking tot de eiscben wegens indirecte schade De eommissie voor de buitenlaudsche taken gelooft dat Engeland tich d eutengevolge aan de arbitrage te Geneve onttrekken lal tiOnden lO Mei De Giolie verneemt met l d ezrn dot in gewoonigk goed onderrichte kt ingen wordt verhaald dat de onderhandelingen met Amerika heden plotseling zonden zgn a ebroken De Olobe deelt echter dit gerucht onder alle reserve mede Londeili 19 Mei Lord Granville heeft lu het oogeren Uladttone in het Lagerhuis de venekering berhaald dat a Maandag verklaringen zullen geven die eene volledige diioussie ó er de Alabama quaestic anilen uitlokken zelfi al mocliteu de documenten nite iit bun geheel kunnen worden aangeboden G ladstone z ide niet te knnnen zeggen of hg Maandag reeds de curreapondentie met Amerika zoa kunnen medeaeelen naar Sat hij de Kamer in staat ion stellen om nauwkearig den toestand te kennen Vergadaring van den Gemeenteraad Woenidag 8 Mei Tegonwoocxllg de hk van Bergea IJzftxloorn Voorz Virslj Biiay Lakten Pnica Wettcriiiiaa BiKbaLr Draoglmvir en Fwt Oroét De Dotulea der varige vergaderiag wordan golszea eu gearresteerd De voorxitter deelt der crgaderiug mede dat door bet QVerlijdtn van J M vaji Aelit de gtmeentebctrekkiag vao eoamiuarii der Btoombootveereu u kumea te vaceerea laf oart dat door het vtrbraaden der schaar aso hit Revuwgktcbe Verlaat schade i teroorsaakt aaa cea daarllggcad atsdsgeboaw dat echter behoorlgk M geassureerd InC Is ingekoiaea eene missive yaa din tieer C Meaaenuker Weende dat hlj verhiudvrd is de vi rgadenag hg tu woaen lof Kcoe missive vatf kh gedeputeeide staten hetreffeuda het verder volloop der baxaltuiaur aan de Ooawe ooder WaddiQXTccn en Boskoop om hiéHoe evenals voor het overige 8 hg te dragiB Da voon stelt voor dese missive ter visie te leggen dochwordt óp het ondersteuude voorstel van den hoer Prince tot4a dadelgke behaiideliag beslolea ca na eenige luhchtiugalgemeeu goedgekeurd H ea W brengen ter taftl eae in overleg niet den heer Schooloiiziener opgeniaskte voorilncht vaa drie jitrsonea om daaruit te beooemeD een hnlpoudenagxer aan de stadatus ehenackool igiide W de Krain te Lekkerktrk W A Bmals la Ter Asr en J van Dobbelen te Gouda Hcnoeming ia ceaa vslgende vergadering B an W doen vuorleien een cooeeptcontract tusachen disa ISBCcnta en de diri ctie van de Khgnspoorwegoiaalscbappg over bat boaiven van ven brug en bet maken van toegangskadon lar voerbareidiug der bcbouwiag van bet nieuw aangekochte Wofdl d delgk in behandeling genomen eu het concept goedgekeard F cn adres van A Haverkamp versoekcnde lu aanmerking te komaa hg de benoeming van den conimiaaana der stoombaotvacrea ter viaie Aaa ds orda u 1 Esa voorstel van B ea W aaar aanleiding vaa de koqiat vsn dca Heer Commisaaria dra Konicga in deze geBMcate op Vrgdag den lOdcn dezer maand f voorx Btelt voor vbtt beooen en van eene oommiasie van drie ledea oia bij den Heer ommMaans dea Koninga namens dea raad bunno opnscbling te inukcii waartoe besfo Un bcBotad nenkn de bh Priaca MesUrbaaneu Iteuttiiiger t £ en voorstel tot aankoop van aaalge meters akng vow de brandspuiten 60 metera lederen en 40 metera linnen begroot op MO en in verband daarmede 8 £ cn voorstel tot wgzigiag van den staat van begrooting van nilgaven dienst 1872 en faovsn de ƒ tOO voorbat aankoopen der slangen eana aan van 40 voor dt Isbeulen looueu en nremien bg de twee laatste brandea Totda aanneming ordt besloten De heer Bucboer verlaat Ie vergadariag Wordt beanoad tot hnlponderwnierea aan de Openk jonge jnfrmwra aekwi mej A J Chivat ea aan da Oyeabare school voor jongena de heer W Moerdgk Na maabtiging loader reaaatw eiadlgt de vargaderiag Burgerlijke Stand UESoa Ki Mei BeUg ouders JPG Krugt ea A S M L T tan lifA V krgn Johsuoea oudera J G de Beau en J Akkrgn Commer utje ouders G vas £ rk en J Hollander 10 Cornelia Chrutma andera W van Lecnneo eu C vaa Leeuwen OvMuuiH 7 Mei C P BeseiB Ij 8 J van Gogk é ai J da Koniag 7 w e van iMrsom huissr van J Zaltwyk tS j B A v n Bnuren U U SocUman 78 j J de Wit 8 w A M Grem wed J Ggben 7i 9 S vu Loon huiavr van D Spruit B3 j N de Vos 80 j GsBüwo 8 Mal M van Beaiakom en H Heijgen r A J van Thianan ea 1 BaadolC J van Dan en F $ Verkerk J Biiiaa ea H Glasbaak J W Morie en E de Haaf A Manwlaad an E van Steiu A Remmers en K vaa Ovarveat H van Zgt en J vta den IJaael Ondertrouwd P DB GRAAF SM E SS QOEIJ Stem gemeentct Remvrijk 10 llifei 1872 ADVERTENTIËN De Heer en MevrouTr J FOBTUUN DROOG LëSVëR Uöttiiflen mede muneng hunne betrekkingen hunnen dsnk voor de bewgzen van deelneming l de geboorte hunner Dochter ondervonden I Voor de vele bewözen van deelneming bg het smartelgk OTerl den m ner Ecfatgenooteondervonden betuiff ik ook namens mgneKin deren en Beknwdkifideren mnnen harteinkeudank 1 G HOGBNDOORN Gouda 11 Ma WJ2 Voor de menigvuldü binken van belangsteDing bü ovctb VUFöiTWINTIG JA RIGE ECHTVEEEBNIGING ondervonden betuigen wg ook namens onze kinderen onzen oprechten donk Oouda P VAN GENT 10 Mei 1872 J J van GENT Wm mb De ondeigeteekende betuigt haren hai telgkeu dank aan allen die bewgzen van belangstelling geduicnde de ziekte en bg hetoverladen van haren £ chtgeno it hebben betoond Wel y MBETEN8 eb Mol De afftdre SEid dbOr m zoon die sedert jaren bg den overledene werkzaam is weest op dezelfde wgze worden voortgezet mg op nieuw aan het geachte publiek minzaam aanbevelende zal alles in het werk worden gesteld om het reeds zoo vele jaren geutfteu vertrouwen op nieuw waardig te sgn Mgn hartelgken dank betuig ik bg deze tan allen die mg blüken hebben gegeven vanhunne vnendelgke deelneming m het grootverlies dat ik heb geleden door het afstervender brave vrouw met welke ik gedurende 38 jaar in een gelukkig huwelgk mc verbondenzgn O HOBNES Gouda 11 Mei 1872 Voor de vele bewgzen van belangstelling bndervonden bg hun VUFa TWINTIGJARIG HÜWELUK betuigen ondergeteekenden aan Vrienden en Bekenden zoowel binnen als buiten eze stad hnimen hartdöken dank D KATSBURG C KATSBÜBQ VA dke Itums Gouda 11 Mei 1872 De ondergeteekende betuigt ignen haiw telgken dank aan alle Ingezetenen die hebben bggediagen en verder aan de Heeren der Oommissie ter verzorgmg der minvermogenden die door den laatsten brand aan het Jaagpad geleden hebben voorde rqime tegemoetkoming welke hg heeft genoten TEtEODOEUS BOERE Gouda 10 Mei 1872 ZATERDAG U Met 1872 opent Hoeden eo Petten Napzljn Oouwe C 21 bg de Viwïhmarkt Ze r civiele deoh Tarte prljgen Openbare Verkoopiiifr op DINGSDAG den 21 MEI 1872 mojgeng 9 ore te Gouda aan het locaal in de Nieuwsteeg B 16 17 ten overstaan van é Notarissett MONTLJN en KIST aldaar van nieuwe gzeren LEDIKANTEN TUIN of GANQBANKEN en KOOKPORNÜIZEN BEDDEN en BEDDENGOED MANSen VROÜWBNKLEEDEREN MEUBELEN POBCBLBIN GLAS AARDE KOPER TIN en UZERWEBK en Zatürdaga te voren rien D L CATS Lange Groenei daal wgk I n 98 heeft de eer te berichten dat zgn Magazgn in alle oorten van MEUBELEN STOELEN en CAJiAPÉES SPIEGELS an LLISTBN van hed af geopend is Hg beveelt zich niin ni aan tot het maken leveren en repatwWn van al hetgeen tot het Menbelrak behoort öomAi 7 Mm 1872 KflSTEB en C MAKELAARS en AOENTEN inKATOENte Amtterdam wenschen voor den verkoop van dit ARTIKEL AGENTEN te engageren z Ha goede relik iSu knnnen aanbrengen genieten de voorkeur Franco brieven worden ingewacht adres bovenstaande firma ZWARTE Bg vermagering algeqieene duuunszwakte na eene doorstane siel bg gestoorde spgsvertering gebrek aan eeunst en in t geheel bïiflle maagkwalen is het JOHANN HOFF schb MALZEXTRAer een volgens dnizende getuigschnften van doktoren en genezene gebruikers onwaardeerbaar mid dA de gestoorde organ weder te regelen het bloed te h mienweti en daardoor de verlorene kracbten te herkrggen Prgs 1 flesch 45 et 6 fl 2 20 zonder flesch en zonder vracht verkrggbaar te Gouda l g J C VAM VREÜMÏNGEN te Woerdm m HENRI J VAN DEN BERG T l I I 1 u i i cai3ri r l X X X tX r iJ i T n 1 1 I UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DÉE G MEENTE GOUDA aSTL Vervalt Oe entrangsten hebben in 1870 bedragen f 297554 33 En de nitgsven 290437 52 Zoodat die rekening sluit meteen saldo vmi 7116i 80 Voor de begrooting van 1871 verdaB de oni vangsten geraamd op 281657 31 en der mtgaven S 1654 81 Batig aaido f 2 50 I STAAT nut GEMEENTESCEPÖLdIn II i IS$8 Bedrag vas ulke achuld op tJsauaril8 i y I3IKW waarvan op 1 iSC lil u ltaloat itt g eng linoo werden nlt December af gelaat Na 1 Jaoaari opgeaMiaa L t t 8000 m 1871 X Vi S0 2S 1 l il ƒ 50000 at i it Na 1 Jaaaart ui l Jii MOM 1871 7I 87 ict reata m afl ia B jaren Omtrent de Gemeente eigendommen wordt medegedeeld o Omtrent die welke niet bestemd zgn voor den pnblieken dienst B ialve het gebouw v n den voormaUgen gproqten volmolen dat herstellingen vereischt ve keeren deze eigendommen in zeer goeden staat Zj vorderden bgna geene andere kostet dan die van gewoon onderhond Aan materialen beliepen die ƒ 230 16 en aan arbeidsloon 395 31 Het huis op de Markt op den hoek van de Wgde Kertsteeg tot nu toe verhuurd aan de Sociëteit Vredebest werd in het openbaar verkocht voor de som van 8500 Het huis van den heer F Grendel op den hoek van de Haven en de Gouwe door de Gemeente aangekocht tot verbreeding van den weg werd voor afbraak met een gedeelte overblgvenden grond geschikt ter bebouwing in het openbaar verkocht voor ƒ 875 De inkomsten die de Gemeente heeft getrokken Van de eigendommen niet voor den pnblieken dienst be8te nd bedragen ƒ 6066 10 b Omtrent die welke zgn bestemd voor den pnblieken diensten de openbare gemeentewerken De schietbaan venidUe weder een kostbaar onderhoud voomamalgk verooraaakt door het instorten of afkalven ha de traversen bg het der water loopen t het tprrein Ten einde een begin vim verbetarfng in dien toestand aan t brengen iil een gedéUte van de omKggende kade verhoood met de Itlei die over was gebleven van de afdammiiig der donkere sluis De kosten aan het ezercitieteneitt met de sdiietbaan hebben bedragen aan materialen 306 65 en aan arbodtloou ƒ 604 93 De toestand der openbare gemeentegeboawen Tiridoende Hetgeen daaraan verricht weid bepadde nch grootendeds tot het gewone onótthovfgt £ r nwd besteed aaa materialen 4478 65 B aan sibeidsloon 2022 46 Het bouwen van een bnigwachtershuisje bg de draaibnu a den flüweg weid aangenoI mea voor 667 Bg de Jan Kittenbrag werd een booten bnwwachtol hniBJe geplaatst waarvan de kosten gegrepen zgn onder de hierboven opgegeven sommen voor de openbare geboaMén Het bouwen van een post en telegraafkantoor dat later door het rgk woidt oveigeuomkn werd in bet openbuur aanbesteed voordeiom vaa 13Ö55 Hei wetlc mai ffr dit jaar aangsvaa r en met dien spoed voortgezet dat vpVermv Op 1 Mei 1872 mag worden te gemoet gesden Aaa het vemeavrea en onderhouden der straten werd besteed aan raatenaleu ƒ 3939 64 ea aan adieidBloou 2964 88 De noleis vrerd qp dezelfde wnze als in vteigs jaren voortgezet Zgstrdtte zich in dit jaar uit tot de zglen aebier de Houtmansgracht achter het St Anthonieklooster dooi dea tain van het sebfliaw der belerabank en aditer de Nienwsteeg De gelegde rioleii hebben eene lengte van 443 meters ig cgn van portland cement behalve 58 meters die nit £ ngelsche aarden buizen bestaan De aanleg dezer riteen kostte aan materialen 8824 09 en aan arbeidsloon 3076 02 De reeds aanwezige rilden kokers en putten werden behoorlgk onderhouden daarvoor reid uitgegeven aan materialen 731 25 en aan arbeidsloon f 435 96 Voor het onderhoud der wegen en voetpaden waaronder gerekend wordt de stetionsweg die ofschoon niet aan de gemeente behoorende toch door haar wordt ondsrhoqden werd besteed voor zand pain klei grmd beplanting en dergelgke 1331 41 De arbeidsloonen bedroegen 1052 05 Het onderhoud der plantsoenen vorderde voor materialen eene uitgaaf van f 279 75 eil aan arbeidsloonen 1345 32 De stads binnen en baitengrachten en de zglen weiden behoorlgk uitgediept De zorg waarmede dit in de laatste jaren gedaan is had ten gevolge dat toen nu onlangs het onderhoud op nieuw werd aanbesteed dit vpor een aanzienlgk lager cgfer werd aangenomen Het Jaagpad langs de Gouwe werd voor jiooveel dit bg de thans ondemomene herstelling der Gouwekaden mogelgk was in goeden staat onderbonden Langs een gedeelte vaa dat pad gelegen in de bebouwde kom der geawente werd de schoeging ter lengte van 70 meten door een b zaltnmor vervangen Aan de overige schoegingen weiden niet dan de hoog noodige herstellingen gedaan daar de commissie van fabncage het wenschelgk acht om ze zooveel mogelgk langzamerhand dbor bazaltmnreB te vervangen De bovenbouw van de draaibrug aan den Kleiweg ta die van de Jankattenbrng reeds vroeger Aangevangen werden in dit jaar voltooid Deze belangrgke werken doen den ontwerper eer aan De Pottersbmg en de brug die aan de Ooawe over bet water van de Tuifmürict ligt werden m het begin van het jaar afgewerkt De brug over de donkere sluis en de Sleegersbrug werden van steenen toog in ptaatgzeren drawbruggen veranderd De onderbouw dezer bruggen werd m eigen beheer uitgevoerd de bovenbouw aanbesteed De houten bascniebrag tegenover de Noodgodsteeg op de haven werd afgebroken Behalve het metselwerk weid de ondeibonw en ook de bovenbouw aanbesteed Eene der toogbruggen achter de St Janskei moest wegens bouwvalligheid worden a bróken Zï werd veranderd i eene brug met g tcokken gmm leggers ea IioateB dek De daasop geplaatste Imningm sga atkmmMg lÉ de oade bascalebmg op de Haven De houten brug aan het einde van de NieaW steeg werd geheel vernieuwd ook de landho den werden opnieuw o emetedd Voor rivieren kanalen bruggen sluizen ena werd besteed aan materialen 51289 86 enèanarbeidsloonen ƒ 12269 t 5 Het onderhond der gemeente b praafelaots was aan materialen ƒ 173 06 en aan araeidsloon 111 32 De graven op de tweede en derde ondiiis4i Qedlingen werden beter afgeperkt evenals £ t reeds vroeger op de eerste onder afdeeUng plaate had Wordl vervolgd BUITENLAND BnlIefllaBdscli Ovtrzlcht Men ipreekt te Venailles vin de Mastiuuida at tredmg van generaal Cisaey all Biniater vsn oorloK De reüco daarvan sou ryn de lügemeeo afkeuring die a Binistera sonderliuKe houding lu de laak vaa Buaiue veroorzaakt heelt Ciasey toch heeft onder de overwegingni van het ingediendt waiieatirerp op den t beooemen krggsraad wel opgenooen het verloek v iD Basaine zelf on zyn zaak te laten ondersoeken ni iar uiet de concluai u van den nad vao eua uête nout de capitulatieo terwgl bet vaa algemeene bekendheid is dat de laaiirKhalk net ggn verzoek voor den dag gekomen a toen de kans sp een gunstig oordeel verloopen was Intusaolien beweren ander ii dut de minister alleen van Bazaine a verzoek gesproken heeft om daardoor alle mogelijke chicanes omtrent de bevoegdheid van dan raad af te aagdsn lloe bet zy vrangt Cissey igu ontslag daa nog zal misschien Thiers ougcnpgd ezen het ia geven omdat het den sohnn hebhen ion als wan CiBsey die als ouderbevelhebber an Baiaine te Meti gediend heeft ook m deze taak geoomp osiitteefd De generaal Chnnzy die onlangs tot voonitter van het Imker centrum benoemd i heeft Woensdag die waardigheid aanvaard met ecu uitvoerige rede waarin ïiij te Leuiien geeft ua r p overleg Ue £ pi