Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1872

X omhelsd te hebben Vioej er politiek onthouden en langen ïifeld om eene keuze tuasohen de rersohiljende p rt jeu te doen Blijkbaar is de Bepublikttud B j jg iuj ngpien jdltjK lftlfi j uu te uepieii Toert dB IQ aet fl ene sjMtaien rnlktea heeft es b t ge deze rederotriog tf Jou Jruj eo en aa aljg afgt itilsi Wri molü fat tcgèl maar nioaen allen zich aan groote lafhar Taariliaden e i siën van den raad van enquête openbaar betreffende de capitulatien vniuMontmédy van de citadel van AAiiêns en is zeer on voldoende fiiüar hiSaen allen z ch aan groóte tigheid schuldig gemaakt de venlediginz der beiile andere plaatMn wordt deels fieprezen deels afgekf urd Het rapimrt nii de SBiiJstie iot ondevoek van ket poetverdmg met DuittoUaud is inftedienil g ilf aonoliiaie luidt aflnaeamg vjtn het iractaatt ondM men staat tusschen het alterni t f van feen ractnat of het voorgestelde het eerste acl t men niet veuMxltjk met het oog op het belang van handel en SlJvenieid Het franifMer Jaunal heeft eenige blj zaiiderheita medegedeeld die de eigering des pausen om drn kardinaal von Hokrnlohe als l uitach gezant té wtvaagen Wdren voomfgega J e Nord4 AU em iabtng weerspreekt dit bericht op do voljceiide w jze I e kardinaal voo Holniilohe had de op hem uitge b a hte benoeminf ftiingeiiomen de keiser bad I m tot ambasaadeur benoemd zi n geloofsbrieven w ep gereed en de kardinaal had ziju belofte niei iiigetvokk n De beleerdheiil voidtnle dat te Bome lÉou ienlrn gevraagd of de faoioamuig den paua aangenaam was Daarop werd erii ontkennend antwoord out gf i De bewoordiunn waarin du heeft plaats gtbaif zyn hier nog n et bekend n ydcrs wurdt nog medegedeeld dat het blad zich g h el en al vereenfgt mèt de zienswijze van de Prov tSi retpani wat betreft de weigering des pausen om den heer von Hohenlohe als anibass ideur te ont an gfa Hol blad telt in het licht den pijulgken indruk te eeg gebraobt door de weigering een leit hetwelk Z0O widen voor comt Dit is thans de t meer het geval dewijl de onmiskenbaar door den keizer saif den dag geleg4e welwillende en grootmoedige bedoelipgen door die Weigering worden verijdeld Gisteren avond tbü de Engelecbe regeeriug inbeide kains vaa bet parlement opening van zaken diMn oÉitreat den stand der Alahnma uaestie I lAnnMa t an di belop6tt volledige mededetHni kannen w j took Ü geruchten aitt net tiUwqgerivoorbügaaa als zou de houding in Amerika plotseliifC minder verzoenend aeworden en daardoor de Ettgelsehe regecring genoodtakU geweest zjjn de onderfaandelmsen sf te biskefa ZiehieT itSMégnU au 11 Mei uit Loodeo Ds Jlérai9 Pett tegt welen ts kabbwi om te gelooven dat aangezien Aiaeri a niet g ne ea in ÜJie fodireeto eisehen in te trcjiken op zoo4aBJge 1 ie 48 Sngelattd met z ju belan bestaanbaar è6bt ds kriéa e Kegeerïng g stèren niiar ésbiugtod gelelegrapheerd heeft om te kennen te geven datz tak atfeUigtte weigert met 4e trbitrngB voort te gaan l e vooraaamste Kngelscke dagkladea van gisieren arekao volgens ontvangen d pcch vedar meet m geraststellenden zin omtrent de oplossing der quaestie üt Tipui o a beweert dat al kan de Regeering kcdeoavond nog niet aankondigen dat Amerika reeds heelt toegestemd in bet uiten behandeling laten der indir ct eiadief het bef it daartoe ia beginsel te WashWgton is aangêiionisii De berichten uit Spanje luiden gunstig voor de Kegeerj l iflft wx r aaiiisU Carlistiseka hoo Iea zyn gevangen genomen Al laiit zich op deze berichten aanK ijnlijk wat afdingen zooveel is zeker dat de opsbind vermindert en men hoop mag voeden dat da strijd of liever het rondtrekken der benden niet lang meer ui duren Don Carlos is nog altud zoek Gisteren had in Zwitserland de volksstemming plaats ontrent het ontwerp dgr hcr7ierte constitutie dat door de Nationale Vergadering der Confederatie IS aangenoinen Volgens beden nit Bern ontvangen depSche i n er 223 100 stemmen voor en 168 000 steaimen ttgen uitgebracht Zooals men wert is echter nitjt alleen de meerderheid der bevolking maar ook die der cantons noodig om aan de nieuwe sonstitutie kracht van wet te geven en omtrent de stemming van deze Inaisten ia men nog in het onzekere Men rekent dat er 10 zullen stemmen voor en 9 tegen bet ontwerp zoodat dm de stemming der 3 overigen over het lot der kersiene constitutie zal beslissen DUITSCHLAND Sedert anderhalve week hebben de metselaar en timracrlieden in de Duitsche hoofdstad hun Arbeid gcataakt De ge amenlyke boaw ondernemen hebben daarop be U p beslatfa de Ragden iii 9cn t t an jCn niet anders dan na gemeenscbap wlijk overleg de werklieden weder aan te nemen Te ens tqn t j overeengekomen om van elkander geen werkman tegen hooger loon U piaMNite dMwi WP ioow ajia werken jen blipen dne ig Ihcfden alle in 1 VI Terlo ploitutie i gcn valt en in ieder geval de staat zgne bevoegd heid te belten gaat lie onitnmi en stand te houden Overwinnen Be dé Kapiufisten stand te meesters zoo schrijft zij dan gaan wy voortdurend achteruit daar w de zwaksten zijn Overwli nen daarenteten de werklieden dan is het bewezen dat de ariMiiers door de maokt der coalitie At maoktigstHi iQn en worden zij dooi bet liewnstz u banner awobt aaagcspourd dm zioh mt £ tevreden ie steUaa net hetgeen tut heden verkregen is Voor aart l moet onze lenze zyn I De bouyvigaeesfers ep de naet beu if p p aff tt e i erk eii Jiebben dit stak zonder eeuigen kama r itaar i die aruueQ opcfibur gao l t In de vergadering der rijtwiea weljce Zaïerdag II plaats had is x i besloten om zpotang den arbeid te staken totdat de meerderheid tot het sluiten van een compromis met de wérkbazea bvsluit Vérdar zal e a peimiui ttte oonmis ie nofii 4 worden die Ifut zal zijn uiet bet i jl i geD dei gescbtilea tui eh$ i w ki evrrs i n wei eiiiers vaij ajle rakk i weV in betrekking staan tut het bouwvak D commissie zal voor een deel door de bazen en voor een ander ieA dvor de werklieden gekozen worden terwijl vijf door den stedslyken niu aan te wyz P wethoib dejrs en nuidsle4en als scheidsrechters zullen optreden wanneer de commissie gf n vergelijk tot stand brengt Eiadel k werd eene resolutie aatigetomeb om aan de stedelijke regeering den geheelen loop der bestaande frèv € mede t dèfihm en bive cindarstaaning voor de belaugen der werklieden bij dei itedeUjken raad te verzieken Met de reactie en de aanbjeding dezer stukken werd ep bijzo ere commissie belast terwyl een andere commissie ï a al e groqte bouwondernemingen van ilezc besluiten kennis zal geven Langs dezen weg stellen de Berlynsohewerkliedsn zich voor om tot een einde van den voertdurenden ttrijd tusschen arbeid es kapitaal ta geraken Zy zullen spoedig de ondervinding opdoen dat zq oog gteaazini bun ideaal zoo nabg iqa doek in Mk gieval i $ bun sHeven ver4ienstalijk en ventieot als een interessant teeken des liidt eu als bewns nor hyn goeden wil en hun rastigen zin de aandacht v n ailei die liclf werkstakende werklieden gewoonlijk met anders voorstellen dan met het broedermooidende zwaard in de eene en de brandfakkel in de andere band BINWjBNLAJJD I tli lH f ♦ J l I I 1 Wy bebban ontrangatt bet itasde Venlag van het biatuttr der VereisBigiilf tot bet rerleaaen vaa hulp aan minvermogende ooglyders vooi ZuMti Hollaiid gevestigd te Botterd m loonende over bpt jaar 1871 W ontleenen daaratlta kJt voi n i It 1870 weid aan tlit a 18ll aan 8373 personen kuip verstrekt èen toename dos vaa 176 personen la lai 1 irerdeA 43 ai idviiua gageren en dju U13 m eer daq i 1S7 0 Uit Itoiterdam waren er 161S rerptsfgden mt 94 N l gem buiten Holl 9 l üit il andere Znii HoII ge m 7l4 Uit 3 pïaatsea buiten Nederland t f S78 Het rtal éet fegnnetijter ft zoowel binnen Botterdam als daar buiten het laatste door de bemoeiingen der CorrespondeateB aaBmarkelgk toegenomen Bet cyfer der oontribiitita bedroeg took ia 1871 2364 10 tegen 176MS in 1§70 ea is dos met 604 SO vermeerderd Van wijlen Mej de Wed W Amend geb Tapt ontvjng de Vereeniging een lq aat vaq ƒ 1000 Daarenboven een aantal giften van 50 et minder zoodat het cyfer der giAeA en lekten voor 1871 1727 54 bedraagi het hoogsteoyfersedert de oprichting der Vereen g De ontvangen giften werden ook in dit jaar gekapitalisesrd waardoor M kapitaal tbans ruim 7100 bedra t Qei urende haar ze arig bestaan werden aan 10 i86 f ersonen kosteloos b8 326 adviezen gegeven 2094 rillen il er en gedeeltelflfc on niet gedeeltelijk totzeer lagen prijs uitge rèilft én 30 Innstoogen verstrekt lernyl 7 88 grootere operation verricht H erden Kan de Vereeniging 1 veel wijzen datvaoroit gaantoont een geaobikt 1i a is nog steeds niet verkregen Thans heeft de Vereeniging zich tot iffta G fa ean teraad gewend met het verzoek om an itivrïliite willen afstaan hetzg koeteloos hetzjj tot de helft der getaxeerde waarde Indien dat verzoek wordt toegestaan M m e imi § mk m p d l tigpnin een gebMw ie doet verifzen daHin aiin y lolÉlen de geWonie aa iedt om et ifteeds toeoemeid aantal ti i n met hun kel ers te ontvangen P itt M uuJ en gÉ eii 01 voornemen ten uitvoer te oreogen zal echter het kapitaal op verre na ontoereikend z ju Binnen korten tgd fat iaarom de hulp van wel iidj B atad an Het heelt onze opmerkzaamheid getrokken dat in onze gemeente niet alleen geen correspondent dezer Vereeniging faealatt maar dat z Ua Uf sa 4 v tvan begunstigers ook geaff enkel iagaaetta dezerg me ite zijne in aofoenkfi4 Mt e zoo Mntnnttige inrichting van welflsjjg eid be0 bptóónd Wezouden one Sear verhoagen wamieer A in dat opzicht het zevende jaarrersbig Tooruitgang aantoonde Oepasseerden Zaterdagavond kwam 1 H koemaan in molentjes gedomicileerd te Rotterdam bq A V alhier met iea hy vroeger veel ooigaog jMkd ïbad een bezoek brengen en maakte zich bg zijn vertrek meester van een kinder ond$ibroekje een koralen ketting met zilvbren slot en een paar diio oorknoppen A V den volgenden dag di vOorwaqien missende gaf daarvan keanta Mn ée politie die f H q po rde in eene tapperij in 4 Vogdeazaog Toen de agei lui J H gelasten met hen te gaan wierp h9 de ontvreemde zilveren voorwerpen in ren htk di aldiur stond betgeep werd o mttki door i t Bgaatfni oi daar uithaalden en in beslag namen Uet ontvreemde broekje vonden zg later in csn mand vati 4 U die hij had verborgen onder de takken in bet plantsoen Hij is aangehouden en naar bet huis van arrest te Botterdauk overgebracht Zijn vgf jarig dochtertje dat hg in de tapperüen liet zingep is door tusschenkoast ran da politie bg de familie opgenomen Zaterdag werd te Haastrecht met groote plechtigheid de eerste steen gelegd van het hulp stoomgemaal van het waterschap ikn Hoogen hoettm ackUr Htutttreehl door den heer 8 J van Nooten voorziiter van het walrrsebap in tegenwoordigheid van vebi beUngstellenden Het terrein was feeslêigk versierd Behoudens tofstemming der bevoegde antoriteit bestaat bg de afdeeliug Woerden der Holl Maatschappg vap Landbouw het plan tot hrt organiseeren eener verloting ten bad rage van 70 000 loten i 1 bet lot waarvan da boofdprga zid bestaan iaeene hof8 da met conipleten inventaris Naar Men verneemt zgllen de tronwelglija gevaogenan uit de gevangenia te Woerden met 1 Juni a s worden overgebraebt naar de voor kaar bestemde strafgevangenis te s Hertogenboscb waarna het gebouw ter beschikking van den Minister van Oorlog zal watden gesteld Te Ouderkerk a d I Jsel heeft een schipper zich in zijn schuit door ophanging van t leven beroofd Vermoedeiyk is geldelgke ongelegenheid de oorzaak van den zelfmoord Door den feilen vorst z jn onder Ckirlois n Katendreobt de gepote vroege aardappelen geheel a evroren De raike oonen en aardbeziSn hebben veel geleden zoodat de Vroege o t daal van ala mitlnkt wordt beschouwd In de zitting van den Leidscben gemeenteraad waa 11 Zatepag aan de orde het Verzoek van de hk f C Kugff en A Xaptgn voorioopige coneessiomrissen van den Bgnstreekspoorweg om de iasahrqving van de gemeente Leiden ten bekoeve van dien spooiy tf ten bedrage van 200 000 te willen vedigofen Door burgemeester en wethouders in vereeniging 0M $ commissie van financiën was omtreni dil v zoek rapport nitgebtaeht waarvan de conclusie waas 10 dat de raad niet alleen bezwaas naaltk om Mreenkomstig hun verzoek da bij laadsbaduit Mn 1 7 JiMUUui jl genomen inscbrqnng te vwboagtai maar dat hg eick tereaa on grond wn de Tqn dar ring welke in de voorwaarden van da i en stiflde geldleening is tot stand gebracht genpadzaün ziet bedoelde insohr ving niet ie ha dbaren en deiiodtë terug te nenien 3 dat de raad termen heeft f erenden om aan d voorioopige oonoessionarissen ten behoeve va kanna pndememing bovenbedoeld een subsiilie aan te bi den van 100 000 oiid bedfng d t d uitbeljating eerst z l plaats hebben wanneer de spoorweg zalzw opgeleverd en ter exploitatie gereed ligt en dat de betrekl ehjke raadsbesluiten de goedkeuring van hb gedeputeerde ataten van Zuidholland hebben verworvenj on t ifi iA eonoéesioaKfesen woMen terzocht zieh vó r jyt iani e k te verklaren of zg op de Msttlde ttorwaarde dit snbaidiet aaa aai4ep anllende andera de gemeente na verloop van dit tgdstip niet meer aan haar aanbod gebonden zün De voorzitter deelde mede dat er niog een bhtrgven was ingekomen van de hh P C Knjjff n 4 Kapijn wimAg i j mededeelden dat mocht het veoraiki dóór borg en wrth en de cottUiissIe trtfn ittianafeta hun kpfMrt tin 1 Mei voorged n door den gemeenteraad worden aangenomen dit voor Im mPtévMM ie omléfneming op U geren liodbt ae read èchtbr kunnen goedvinden om z n totait in dien sin te wgzigeu dat de insohrijvfng net a g 160 000 werd verhoogd en alzoo gebracht Wilden oy MOvtOO net eaae rentegarantie van 6 I t tot op het tijdstip dat de weg zoude worden ia Mplpltatto gekraekt dan was de uitvoering der tfl eiwlMprdt herbaalden zg nog knnnc v iiekni g dat de oann ing van dit voorstel van Bu g en neth en van de commissie vaq Inancien Se aanisidiag zonde zijn dal ook dezen leer weder tie voor liMden en omstreken zoo hoogst nuttige en gewenschte weg niet z u komqil t e beide eente punten der oonclusie werden met 3 tegen 3 het derde met 14 tegen 2 stemmen aatgeuanitn F t M beeft goedjRvönden den tuitenant neraal Knoop Van den stsi van bét witpen der infanterie tbana naBHUtidr wvgeas langdungen dienst op pensioen te stellen onder dankbetuiging voor de hoogst gewichtige dianaten aan bet lager en bet land bewezen Ite boofdoommitsie Voor bet op te riekten n dnment te Heiligerlee ter eere van graaf Adolf van Nassau heeft met algemeeae stemmen besloten de plechtige outfcuHiag voor onbepnludeu tgd uit te stellen Da gemeenteraiid van Leeuwarden keeft eae nieUwe regeliog der bezoldiging tan bet oiiderwgzeud p oneel aan de scholen voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs vastgesteld Ofschoon de bezoldiging te Leeuwarden over het algemeen alles behalve karig Iras te noemen htjefi de r iad vooral de jsanvedden van de linlpoBderwijzets up nieuw niet onbelangrijk Verhoogd Aan het bezit of verkrijgen van de hoofdonderwijzersakte is eene verhooging van ƒ 60 s jaars verbonden Ten einde ook voor de boofdonderwgzers bet uitzicht o e ne tn ttment verhooging niet nit ie stuiten en die welke door bekwMmheid en geschikiheid uitmunten vaster aan hun werkkring in de gemeente te verbinden ia n de verordening het beginsel van tractemenfs verbooging na lï en ÏBjarigen eervollen diensttijd opgenomen ƒ tOO en ZOO De jaarwedden der hulponderwipers aan de luasoken en armenscholen rijn thans Vastgesteld op 360 660 De Hoofdcommissie Ier bevordering der belangen van Nederl inzenders van voorwerpen op de in 1873 te houden tentoonstelling te Wennen Leeft bericht ontvangen dat de ruimte door de Keizerlgke commissie aan Nederland toegestaan zeer beperkt is zoadat onmugelgk alles dat aangeboden wordt zal kunnen geplaatst worden De Hoofdoommissie zal iieh moeten voorbehouden eene keuze te doen van hetgeen aangeboden wordt in verband met de waaide der voortbrengselen van onie Ngverbeid Da Keizerlgke commissie verlangt van dé inzenders 10 11 per vierkanten meter plaatsruimte tan net tfiitooiigei telde Daar door het Gouvernement nog geen gelden voor de tentoonstelling zgn aangewe en zoo zullen de later vast te stellen conditien die met veriendingsassurantie en apstellingskoslen ia betrekking staan ter gelegener tijd aan de inzenders medegedeeld worden Naar aanleiding van bel plan der teatooastelUng in den loop van dit jaar te Londen te houden en thans reeds geopend werd de VereeHigi g töt hetortering m de biUmgen dm Boeiliaitdelt door ons ministerie uitgenoodigd derwaarts te zenden een exemplaiar van de dagbladen en tgdsobriften in Nederland veitohenen in hrt bt n van h jaar 1872 Tot ona genoegen kunnen wg vermelden dat de Vereemging met groote onbekrompenheid en deii meesten ver aaa dcMB wenk gekaor gaf eal Nederknd wat dit betreft op zeer waardige wgze zal vertegenwoordigd zgn Meer dan twee maanden werden door den vU figen redacteur van bet Nieuwsblad der Vereeniging de beer C Zwaardemaker besteed om de verzameling zoo volledig mogelgk t maken Toen eindelgk niet zonder v el g schrgf en gew f van al onl bekende dagbladen en tijdschrifirn en exemplaar wat verkregen werd de verzameling stelselmatig geordend en gebonden De dagbladen vormen twee lijvige folianten in keurigen Elzevierband de tijdschriften zgn verdeeld in 17 Igvige deelen De collectie wordt thans verionden en zal na afloop der teutoonstelling worden ver rd aan het Brilsift Mosenn f indien dn boeidiiuidel van andere tgkeo hare taak even nnnwgezet heeft opgevat als da onze eu op het gelukk denkbeeld is gekomen om bare ooilectie ook te schenken aan gemelde instelling dan zal het Britsch Museum verrgkt zijn Wet eene verzameling wier booge waarde voor de gefcb edenis wel niet behoeft wolden in bat ifcht gesteld Het aintal tgdsctriftén iii ona tied ia dede er i iniiMt gk De opsomming der titels aUecn beslaat 10 oob res gezette kolommen W wenschen deYjprecnigibg geluk met de w wwrop zg haar taak oeeft opgevat en volbracht en geven haar In bedenking de lijsten der dagbladen en tgdschnffani thans V901 de leden gedrukt in den handel te brengen cis ëen bdangrgke bgdrage tot de kennis der periodieke pers in Nederland lB mdeMil De pracbt e tentoonstelliag van aehildeiijen van Oude meesters in de Maatschappij Arti et Amkit ee te Amaterdan mag van het oogenblik barer opening af ziek verbeugen in de bnitenwone en onvfirmiuderde belangstelling van het kunstminnend publiek Naar men verneemt werd zn gedurende ruim drie weken dat zij nu geopend is behalve door het groot aantal leden en hunne damea door ruim 3300 personen meer bezocht dan gedurende datzelfde tgdsverloop iu 1£67 Dit getuigi van eene ingenomenheid van bet publiek die voor ieder die de tentoonstelling binnentreedt bg het eerste bezoek gerechtvaardigd wordt en tot herhaalde bezoeken uitlokt Laiig kaM de tentoonstelling niet geopend blijven en zoo eene herhaling al niet tot de onwaarscliijnlijkhedeu behoort nllcn er toch verscheidene jaren moeten verloopen eer daartoe kan oVerg gion worden De ond inspeclenr van bet geneeskundig Staatstoezicht ia Frieaiaiid en Groningen Dr W ltt Idzerda thans lid van de tweede kamer der staten generaal he ien Icleiui bfochttrè uitgegeven Lceuw inlen bg Eekhoff pp 1 getiteld l e inenting van het rundvee als voorbehoedmiddel tegin de longziekte De SThrijver acht ket thans den joitten tgd de veekouders inzonderheid in Friesland te wij en op de groote en volgens hem onbetwisWe voordeelen der hleniiiig nu St longziekte weder begint bet hoofd op te steken en de staat van zaken in dit opzicht n i enurg geheel overeenkomt met dien kort vóór het algemeen ontstaan der ziekte in het jaar 1849 De tegenwoordige veestapd is doordien de inenting in de laatste jaten uiet meer herft plaats gehad tengevolge van het niet meer algemeen beerschen der ziekte oniugeent Pe schnjv topnt met 4 officice e qgfers aan welke schitterende oltkomsten ile inenting van 18831810 in Frieslind keeft gehad De inenting loopt over 63 154 stuks rusdlee Daatvan werden later d or de ziekte aangetast en stierven of werden afgemadkt 1115 dat is omstreeks 2 pC Daar nu deze resultaten zoo gunstig waren en de iaeuti ig het krachtigst voorbehoedmiddel is dat ieder ▼ Fehouder kan en behoort aan te wenden zoo komt het n A te pas volgens deh ichrljver uit de Staats kas te aten betalen meer data noodig is d i bij voorbeeld ook het verdachte ree te onteigenen en te dooden lgt stfraa3aria aia aa ati M E ihMM ii= isrs Koloniën OOffT tNDIÊ ih jongste mail bracht berichten van 2 4 April De mail met tijdingen van 12 Maart tot I April is nog uiet aangekomen Het nieuws is schaars De feestviering van 1 April heeft te Batavia weinig nagalm gevonden Het lelegraafnet over Javia wordt weder uitgebreid door het spannen voor rekening van den staatvan eene nieuwe lijn langs den spoorweg van Samarang naar Solo en Djocdja en van lljocdja overSoempel naar Foerworëdjo Twee jeugdige onderwigzeresaen van Samarang hebben zeer goede aanbiedingen uit Japan ontvangen om zich daar te lande aan het bootd von eene inaielling van omlerwgs voor de vrouwel ke jeugd testellen Zij zullen eerlang naar Japan vertrekken In de Soer Ct leest men Wij vernemen dat met bet op 27 Maart vertrokken stoom hip Soerabtuja is medegegaan een detachement mariniers en het plan bestaat in vereeniging met g M stoomsohepen 8uri ame en Aart van Net van Baigermasin naar Bornau koen te zetten om den sultan van dat gewest rekenschap te vragen van de veelvuldige zeerooverijen in de biatste dagen plaats gehad in het vaarwater onder zijn gebied Daarmede zou in verband staan het aanbonden te Banjermasin van de kier verwachte Se kompagnie van het 13de bat inf Genoemde sultan is gedecoreerd wegens vrnegnre tfen lande bewezen diensten in hoeverre hij schuldig is aan plichtverzuim zal de tijd moeten leeren Te Batavia zgn valscbe rijksdaalderi in oatloop waaronder er zijn die nxn zoo keurig ben pagebootat dat het scherpziendst ocg geen rerachd weette zien Tot het randschrift toe is alles even geadheveerd Allten de klank verraadt de onedthod Andere stukken zyu van koper galvanisch xfirzilirerd in klank meer met de echte overéenkotnend doekveel ruwer afgewerkt Deze indóstrie schijnt in Indi nog al beoeremars te vinden tlthaat bü bet ho gerechtshof is thans eene zaak Van vaüsobe munters uit Probolingo in behandeling die ook rijksdaalder hebben gemaakt lifiu de pasmunt schijnen zg ziekniet te bezondigen wellicht uit overweging dat diekleine stukjes de nioeite niet loonen Een particulier schrgven uit Bandjermasin bondt in dat de steenkolenmijn te Peugarang is ingestort gelukkig zonder ongevallen te verooitaken Menrekent uit het overgebleven gedeelte gang nog ongeveer 60U ton kolen te krggen waarna de verdereproductie dier mijn wachten moet totdat de nieuweput gereed is A H De jongste tierichten uit China gewagen van een ofrn defensief trocttat tusschen dat vQk en Japan Kenmerkend is het dat China in dat staatagjluk voor het eerst afstand doet van den voorrang dien ket zich zelven boten alle andere vulkeu der aarde meeda heeft toegekend Laatst e Berichtéii Bdrlijn 13 Mei De niet tot de rakvereenïgingen behooreude tinimerlieden en metaehmrageielkn hebben besloten de werkstaking voort te zetten tot dat de ba eu het eens zijn gewordeu met het door hen benoemde comité Madrid 13 Mei BiKxmdo Dgarte en am re Carlistische opperhoofden zgn met 300 volgel inl aan de fireuzeu gevangen genomen Ook de Carlistische gruerails Ëliu Itada en Lirio zijn in handm der troepen gevallen In Catalonie hebben verschndene Carlistische benden de w ipens nedergelegd Washington 13 Mei Waarscbünlgk zal ar tusschen Amerika en Engeland een compromis tot stand worden gebracht door de aanneming van een supplemrntoir tractaai waardoor beiderzijds de vn antwuurdelijkheid voor de vergoeding voor indiieote aohade ter zijde vtordt gesteld Hadjnd 13 Mei De BPi rii $ heden de Jortes een wetsontwerp indienen waarbij 40 000 man onder de uapeus geroepen worden H r BurgerlijkeStabd GesoKlN 10 Mei JohanaS ouders A vaa W k ea P K Vogk 12 Yilip MarKWctlis ouaen N ütt M Hogendoorn Willem ouders W Matse en C vaa Nies 13 ttartbotoiiieus Coruetls ouders W Jjooiiwd C r 8lui ler biaikje ouders C B SB ler ViSk ea B K J Frainuu OfULKDiN 10 Mei Leeuwcnstcin 50 j U Omnert 3 ro 18 P d Brain M j 11 J Braaf 7 m r V i vkD Horwej ea liBisyr i a J Bc s 884 ADVERT£Nl i£Mr Bevallen van eene iJocbter B K J VAN ÖKE POST IrilANfÓlS Gmuta 13 Mei 18Vi iccB Grijze Hare meer EaudésFées k f 1 25 1 CHs VA N VIVE JÈ Coiffenr Turfnmrkt H 48 Gouda SCHEBPVAART BURGEMEESTER en W ETHOUDEES derGemeente Zevenhuizen brengen ter keimisae vande Belanghebbenden dat ten gevolge van tedoene reparatiën aan het nieuwe Veilaat onderdip gemeente van den EËNen TWlNTIGSTBNMËI aanstaande af tot nader order aldaurgeen Schepen kiuinen worden geschut en mitsdien ie Scheepvaart uit d Ussel naar deRotte en omgekeerd zal z gestremd Zeven mizen 13 Mei 1872 Burgemeester en Wethouders voomoemid De Secretaris De Burgemeester J ELSHOÜT J Ö NEÖEËVEEN êif