Goudsche Courant, vrijdag 17 mei 1872

In den verdere taaa an het debat zcide Bismnrck é C n miruk l hij steeds coodauige verdragen an ttbiM ttesli t rE A afwijzen waarin aan het denkbeeld voet fregeve werd dat e Hijkawet niet rerbindeiid zou zijii voor enkejen die tut het Rijk l ehoorde atowKMIIt Daaaa ped Uf n stel il Lowe urn ie poat aitgetrolck voor jdm ezant y 8u Fu tfi hraypeu verwBpeu em4ie ost eVwn optelieerdcrhflid lo4 Pwurd At V De Spaansche troq a m injnen inderdaad N uan i van opstandelingen gehuiverd te hebhen althans Si r NaL y llt4W W 4fC C s nu de stwéÉiiig uaw4 fvKf t Ik i ran tie kantons in ha ir geheel bekend is geworden blijkt dat de herziene boudsconstituiie bg de volksstemming 64 06S stemmen voor en L B3 030 semmen tege heift verkregen terwyl fr van de kantons 13 ff gunat t toot wareni De ttitilag t an beide stemmingenil nlzoo dat de nieuwe ondwet voor 2 witserland crworptn i f I e tegenstand schyut vooral uit de Katholieke Motan gekomen te éqh Uri Sehw ünterwaldeu Freiburg Lacern enz wi arby zich gevoegd hebben enkele ai de iliè fetn vrede beb ien met de centra liseerende richting der Duitsche cnutpns Deze laatste met Bar aaii Vei lrootd sfefnden voor dto herziening Neuoh trl sloot zich daarbij aan Het grootste bezwaar van lie verwerping iler herziene grondwet ia dat de qmcstie hangende blylt u tw vaQ ie 4 pl trekken zal van voortdurende agitatie t e voor itiiiiHefS van de herziening hebben eigenlyk geen Aedorlaag geleden de qaaeëtie ia alleen uitgesteld I p meerderheid der commisaie uit den Senaat teWa h n ton welke belast was met het onderzoek b UrtfeiMle den ferkoop van wapenen ann Pratikrijlc Jieeft verklaard dat het departement van oorlog zich in gr H enkel opzicht aan schending der neutraflte ta elteu heelt schuldig gemaakt FB A NK HIJ K Ootreot den nnaracbalk Bazaiu deelt de figan Wt lavulgende curieuae iaoident nede Donderdagmorgen te 7 ureu vertrok B i sine naat Tenaiilea oa XHth ter beaehikking der Hegeeriug te teilen i hy ui zijn rijtuig e vae rgezeld van i n beide adjudanten Tegelijkeriyd vertrok zijn kaBierdieu ar Ixmia langs den V esterspooiweg net de bi age vaa den aiaaracbaik Te t uren kwaaa Bazaine tet lï JD u judaaten aau ds deur faa bet bnia in de 4 r oe de i eatdie dat aasg wezen ia om heaa tot gevangenis te dïenri De eerste dies e ntaarschalk ontaoette toen ui 4 e3t pt waa wa niet de luitenant kolonel Gaillard aoals h moeht verwachten ma ir een stukadoor net een kwast in de hand Daarop rushtte h zich uaar to hii doidi ook daar vonden zy em halFdozijn ifetaelaars met zakken pleiatcrkelk op dan schouder eji trolffU i hand A n de deur van het iinia ften twee lioieaScieren 1 rookenda naar andere l tselaara te zien die de atoep repareerden Een van Bazaines adjudanten vroeg daarop aar den luitenant kolouel ü iillard hij ivns uit Ue beide a udanten doorliepen toen bet huis an bovea naar beneden en bevonden dat bet v or het aogcnblik volstrekt onbewoonbaar was met name b t voor den maarschalk bestemde vertrek ISizaine besloot toeniqet z n a4iudanten na ir den Minister van Oorlogte gnau die door dat lirzoek zeer ontsteld seheeneu antwoordde dat de fuaarschalk iiieis beters kou doen da i ua r Parijs terug te k ereu welken raad I uaia dan ook terstoud opvolgde SPANJE rSÜattand weet wat van don Carlos geworden is Volgciis den een is hij in Uuipuscon volgetie den an der lil den omtrek van E tella volgeiH nog imifereu in Frankrijk Blijkbaar moet er iets gebcUrd zyn dat zijne aanhangers beweegt de zaak ali tiopeloos te besohonwen daar dr berichten ilat b tide rilen Cnrlisten ziob bij de autoriteiten hebben aang eiueld en hunne wapenen liebben ingeleverd niet knnneii wordan in twijfel getrokken De regeeriiigsgezinden of liever nog de party die gaarne Serrano de eer van het dempen van den opstand geven zuude sclirijvcn dit notiwrlijk op rekening van 1iet gevecht bij Üjuquieta Goed ingalielite eurresponjenten intnsvhen beiwijfeien of dit gevecht op rich zelf welz ilkc gevolgen loode hebben gehad Natuurlijk wns h t voor don Carlos alles behalve aangeunam dat hij reeds ODraiddel k zulk ren nederlmg leed Maarm den nanvOng T B den vroegeren carlistenoorlog werden wel ernstiger nederlagen geleden en toch duurde hij even jareof Meu roecDt du dat ile moedeloosheid der Carlistrn aan andere oorzAken moet worden toegeschreven fcn met het minst aan verdee dheid in eigen boezem Uedea ODtvaiigeu berichten melden dat een aautiU eabecillas he vt haeifi n g v ksgH jrfde genomen Daartoe bekkcmu Ë Aide Vieus mime bij Segura werd verstrooid ËUo Uade eu Lirio Joist van de aankomst van generaal Elio had de party van den opftand eroote verwaq tingeq schijirf het l n veldtocht rr toegeginn Vat l bende van Caray wilt van UruquMta zich vercpnigi Aguige naa ni4 het geflfils n iTU miI illan TiSar gans zuidwaarts Garasa oostwaarts De wegen van beide benden kruisten zich maar Caiaie was reeds de bende van gu rre vsqrby efr Ity hft bemerkte In da buurt tm Arnn ii t f W s eerst dat Agiiirre 5n d nabijheid i M gtweest Hij keerde toen om en volgde zijn spoor Van den kant der regeeringstroepen moet tsts dergelijks hebben plaats gehad altlmiis a i MDigc Spiaqa A dagbladen doen opmierken dat luascheu de bt wegiuj ea van Serrano en die tait den vyand weinig verband w zoodat Monones nagenoeg bij toeval de baode vai Aguirre ontdekU ijeu huude echter hieAiij in het toog dat het itiet in bet belang der progieeeist n xijn kan aan Strrano al d eer der overwinnwg te laten Over het beel maakt die verseihilleade hoading der partyen het j eer moeilyk uit te maXeo welt4 waarde aau de berichten moet worden taegekaud In de besi hainriq U dec onionisteu is d itslp geheel aan het beleid van 4iarrtoo te dankafl progressisten en anderen beweren dat het niet d in toeval en geluk ludwiide z uii zoo eiJB gc ofen Inmiddels mag de regeeri ng wel van eenig geluk spreken waut al waren de opstandelingen niet krachtig genoeg OOI het i egeuwoordig bétrind ernstig te bedni n i ij koudoi het J iitig genoeg maken enin een land ah Spanje is bet eind vau zulke troebelen no ti te voorzien Zoo neldt een oorrsipotiaent uit Bardélona dat d r Qumidc lUjl wieder n i jwodeu begonnen te formen oen Ie tydiug kwam dat don Carlos over e grenzen was lu den omireJc van Seus had men dudel eep paar kleine beuden De caiecUla MoToo had in die dorpen liarpiyo Borjiia del Campo Vtlla Plana Aleixar en Alfoija eeuige manaohappen verzameld Die van la Borjas en ViUa Plana vere nigden zich met de lieden van Alfoija ep trokkea onder uvoering ran dou Matias Vall naarde ber f eu Don Matiae Vaii was brigade kommaudant ia en zevenj rigeu carlistischen oorlog en voordat de vurige Cortes waren geeoustitaeerd werd by als oudste tot pre ident aaemd Bü bem Aievinden zich zyn zoon en don Jfronciseo Subietaa de bnrgB meester van Las Boijos De nder bende ia it oo u Uueot JPeiden ttl len oneereer 150 map liUders naaren mede gfierilhi s doo rgaans onder aanvoering ran een r jj grbndeigei aar uit die itreken atuurlyk k er al die li deD weder huiswaarts zoodn zy beperken dat de za k verloren js maar men behoeft niet te vragen hoe het met een land gesteld is wtoneer pastoors schoolmeesters moires en rijke grondeigenaars het van tyd tot tyd niitiig en oorbaar achten aan het hoofd van eenig gewapenden naar de bei a te trekken eu den staat in rep en roer te breiden Hen vertfoawt RH dat al deze lieden wijs genoeg zullen z n om maar weer war hun haardsteden te gaan maar inmiddels staan alle zaken stil en verkeert men voortdur d in vrees di t ook de socialistiselie republikeinen van Barcelona hun beurt gekomen tallen achten niettegenstaande hun aanvoerders trouveiis msereudeels feSeraUstisobe republikeinen elke be g outraden ZWEDEN Volgens berichten van Stookholm ia de ont arpea Npurilpi olcxpeditie onder leiding van prof Nordeuskióid byuD gereed om in zee te gaan en de iSweedsche aaidrykskundigen koestaren alle hoop op deu goeden uifislag au deze nieuwe Aiderneming De expeditie zal behalve geuoemdeu professor luitenant l niiyidtr van de Zweedscbe marine aan boord hebbtn d e reeds tmige ervaring van dergelijke toebten heeft da ir hij de i weedsohe eipeditie van 1868 heeft medegemaakt voorts een geneesheer een natuurkundige en veischeideue andere geleerden die de cx ditie gedurende den zomer vergezellen en in d n herfiit van Sp tsbergeo to ugkeereni m het geheel telt zg met hel scheepsvolk 20 personen Uel houfddoel der expeditie die niet voor den zomer of hefist van 1873 zal terugkeeren ia de Ywl i bereiken door middel van sleden door rendiejBiT getrokken een onderneming waarin de bekendd ptitscbe aardrijkskundige dr Petermaun an Genu met veel vertrouwpu stelt Zy zal van Gothenburg een draagbaar buis niedeuemeo waarin 9 kamera en keuken dat op de Zeven eilanden op 8i0 Noorderbreedte 1 opgebouwd worden het Noordelykste punt waJHp eenige expeditie in deze strekeu ooit overwinterd heeft Naar het schynt wordt er door professor Nordcnslüóld veef n aiütde gekecht aau de 60 leodieren die hij uit Noorwegen zal overvoeren m iMl AiAige voeder en ecu aiiutal Laplanders onuU pll MWIi Dr Petermann en de groote meerderheid der Duitsch maatschappyen van aardrijkskunde hebben ten lun judtoMuiUi veliaikcn tkl nieuwe ikspr de van I jm di lr Pe eblttrtcuia in de ehtea letdoel pedine UI zijffTTet verdëT doordringen in dea van ijs bevryden oceaan dien zij verleden zomer ia het jNistan en Noorden ontmoetten flta Ml onderzoek vaa ds Poolzae tea Noeoleli nt likèrfË ffog vtrscheideaeanaAeJfoi paeMkpeditief worden er voorbereid Zekere graaf Wilczek die reeds 30 000 florijnen aan de Weyprecht Pajrer expeditie heeft gegeven heeft een klein vaartuig bevracht waarmede hij voornemens is de Oostenrijksche exmdftJe U vergfzellen tot htit HooKMkstr Ht Ha NovaZembla hy zal piovisien voor tmpis schip n eedemiJn Obk bericht it Feteri ann dat twee Noorweegs she stooj oten van de tltiatti ie op robbenvaogst nitgaati nl feapt Jansen van Dnunmen en ki t t Stnd Foyo eta sarerscbroIckeawUvischvaarder nadat ds tijd voor de visscherij over is mede den kM s der OostettftjksChe ekp itle Isallen volgen en onderzoekingen doen in de Stberisoha szce natuurlijk met net oog op later voordeel k Frankryk is in dit opicht wakker daar een zekere GustaTe Ambert een circulaire heeft verspreid Mrin hij qk an aeédéelt oii eek ocht te doenin dezelfde richting als de expeditie van PmrWey precht Deee expeditie die in April nlt navte ronzeileh beeft ten doel niet alleen wetenschappelijke maar pok giactisehe rssuliaten het anwinkten nmnieuwe lanuen de ontdekking vso ni wa vischgrou den euz Ééa ander Fraiisdnman doel het voorstel ota per ballon naar in NootdU ool te gaan hij heeft echier nog geen middel ontdekt om met dé tijdingzyner ontdekking terug te komen ingeval zyn gasontsnapt daar he zeer te twyfelen valt of bü igfreriu het noorden z A Vin een nlènWen Voornafl zal kunnen HfMn n De Amecikaaiisohe expeditie onder leiding no 4f tieeren Hall en Bessels zal van de zyde van Amerika itgaas en trachten de Pool in den loop van oezenlomer te bereiken Beeds is de tjjding oatvoageaidat zy den 1 MaAl te Disco in Oroenlaud wisioinhaan vSartaig de Fmarii ts tlosfi repareéTen dat inhet begin van Februari op omtrent 1000 ra jien If W van Qiapa doet irijSp een lek bad beb iaed Kapttein Koldewe de aanvoerder van de vorigeDuilsche expeditie heeft ook plan op een Aetén i iappeljyke MIS die ecl ter in DnitstAhmd é iig belangstelling wekt 4sar aller sfm pKthi g4deij i tinSdnteuning t esóhonkeii orat aan He uxk geOostenrijksche reizigers van bet vorige jaar afc hteVeit Fa er eu W precht di ep 4a ia rto de igMotsten invloed daarpnbovea diior dr Petermpa g steund worden Alioo is de gprooti iiüaAutianals Bdstr d ivh de eer z4 hebben hf eeiat jfi foordpooI te bevcOKn Weder in ernst begonnen en is Ongetwyfeld Amerika ai den tqd betreft de tedere voHceil vooruit lün I ederland dat nog roem draagt op bet stent beAijf van een Berends eu Heemskerk voor bijoa twee eeuwen wordt in de lijst dier wedyverende natiën geheel gemist en schittert ook thgiD weder doorïjja afwezigh eid I yff M i lliii M l li i l ii r i j i l l i i l i i i tliiM JH t iforgenochtend ongeveer ten 6 Oi 15 min zoldatreia met het stoffelyk overschot vsn Prinses Hendrik aan tstatioa alhier passeèren gaande van Utrecht over s Kage naar Delft alwaar ten 12 are de ter aaidn bestelling zal plaats hebben Het alhier liggead garnizoen zal orereenkbmstig het ondei goedkeuring des KoMings vastgestelde programma dar plechtigheden aan het station in groot tenne eu ia v BpeBruitilig geafraugeerd staan om net vorstel ke Ijjkde uoodi militaire eef t bewijzen 1 j i 1 II H I I j jl II l Dp de beide Pinksterdagen zat van hier ntu ed H ag een extfatrein vertfekkon amorgens S lO aankoiaat 8 46 rtt nit den Haag teruggaan aavMdl 9 40 aankomst 10 10 Uit den Krimpenerwaard wordl geschreven Ut de tongb ar algem u flnder bet Vee begint te beersdUn De Deesten vermageren en geven geen melk m9et iCliB joestand duurt gemiddeld drie tt vier welen Geluk l ig worden er zeer weinig zoodanig dMr MknJjMlil nt zy sterven Door den gemeenteraad van Woerden is besloten deel le neraen voor 10 000 in de leening ten behoeve van den geprojecteerden Kijnstreek spoorweg Het U D deelt Aede dat de beeren Knijff enEsptyn ook na de I Ussini van ea Leidsehen gemeenteraad in ons vorig V medegedeeld hunne onderneming tot bet leggen van een spoorw vanUtrecht oé Lilden niet 4 begraven bescbonwenimaar in t gendeel met allf kracht beproeven klaarte komen Bij Kon besluit sijn benoemd tot v rtejfe rdé dioers der NederL f fipt bg hetin Jali 197 erJ A l te l oinentbtirMioaüri caégree over de voorkoming en beteugeling van misdreven jbr pir B J Ploos van Amstel rechter in dje Arrondisse entsBeehtbaak te Amsterdam lid ed seciMaris administratie over de gevangenissen aldaar en W M 8 Pols adVocaat en andit milit te Gra venhage lid der étantscommissie tot samenstelling van een niewr Wetboek van Strafreeht s Lends middeleft over d vier eerste aiaanden dezes jaare hebben tp ehraekt 4 38 87S 83Vi Ï I17 4S I 88 meer dan in hetzelfde lykvak van 870 en 1 657 43 63V bavea d raminc Maandag was bet de 80ste veijaardag van Z H Fans Kw IXf gsliofap tl 6inig gtM m IS Hei 1792 xT V Volgens N 4 der berichten nBH Éuajelie in Spaige hüxti de Sumilie tan Loon voer den bouw van kerken en stAolen en voor 4 evangelisatie in Spanje geducsnda het jaar 1871 ontvangen de lom van 15 6S4 Uit het Westland meldt men ten de t Ct Ten volge van de koude is er vertraging Ontstütn in de verrendiBg van aspereies en in den groei o a van de aardappelen die dan ook door nachtvorst jreledeo hebben De tclkclijare om dezen tijd invallende kobde Meidagen hebben tick ook thans niet verioochend Men hoopt au naar dat de sich pas jetelte vincbten der perebomea geen letsel van die vorst hebben gekregen hoewel men niet gerust is omtrent de nog grooieudeels w bloei staande ippelboonen Van perziken en abrikozen is weinig vricbt iè vetwachteii daar zij door een nachtvorstin April toen zij rfkelyk bloeldea dAn bloesem hebben verloren Zoo hier als elders il dit bet algemeen gbvoelen ofschoon enkele tuiulieden geneigd zyn op rekening vande in Dec II wo gedachte vorst te etrileir dat de boom n in hun hout krachteloos zijn geworden óm vrachten voorl te breogOn De drniveniioomeu die beginnen alt te loopeH éattea n wel bijkomen niettageutaaada er lust en daar nog al dood jong hout in gevonden is Als de zomer i zonMaebya tl kort ktraa at daarvan tijdens de voorspoedige misschien vaak te sohoonc vooljaarsdagen genoten is bet zon met den oogst der vruchten wel kdiiaen tegenvallen Voor de feesten die op i tt en 2S Mei te Snk buieen lallen gegeven worden ter viering van den 300 gedenkdag van den overgang dier stad van de Spaansche zijde tot die van den prins van Oranje is een uitvoerig programma verschenen Tiit zollen mn ziekuitvoeringen en daarby hst zingen van eeni feestcantate Énkhuizen ontwiwkt een historischallegotiache optocht volksspelen enz plaats hebben Volgens het jaarverslag der kamer van koophandel ta abrieken ts Ensohsdié tros de toestoad dsf knit n ihdustrie in 1871 over het algemeen toldoende en waren de resultaten belaugryk gunstiger jian in bet vorige jaar orsehoon ook thans weder gewezen moet worden op behmgryke flastuatie van den prijs der uwe katoen zoodat Amerikaausche van UA lO peiioe varieerde en op de voor de koopmocht des Javaans eveneens uiterst nadeelig werkende gevolgen ran den toestand in Indie waarop de kamer reeda too dikwgla in hare verslagen de iHindapln vestigde Terwijl in alle anltere tropische landen de consumtie van manufacturen vermeerdert blijven de opgaven daarvan voor Nederlandsche Oost Indiö van een itationairen toestand spreken Te Leeuwarden is Zaterdag II de eerste steen gel d van de Si arbeiderswoningen die aldaar doordevereeniglng Help n zelven cene spruit vau de pr v Friesohe werklieden vereeniging zullen gesticht worden Deze plechtigheid werd voibraobt door den heer burgemeeater m J Bieruma Ousting die door de leden der et eeni ng in plecbtstatigen optocht naar het feestelyr versierde bouwterrein werd geleid De voorzitter der werklieden vereeniging brapbt bij diegelegenheid huJde akn alltn die zoowel door zedelyke als door stoffelyke middelen door inspanning van krachten met hond en n badden bygedragen tot hetgeen ziob thans in zijne eerste jeugd vertoonde hèt kind door den werkman zelven gekweekt maar dat krachtig gesteund door de burgerij spoedig met mannelyke Berheid zou optreden Hij hoopte dat opdczenyze meer Aeenen moèbten woTden langebracht tot voltooiing van het gdiouw waarvan beschaving ontwikkelmg en welvaart van de minder bedeelde standen uitgaan en heilzaam teru werken zullen op de geheele maatsabappy De bia gemeester drukte de boaa ait dat de vereeniging zqn blijven voortgaan op den ingodag weg dan zgli het haar niet aan bnip en bij stand ontbrêxen Hefp u zelven was eene eigekozen zinspreuk lij sloot niet in zich dat men geheel ep eigen kmcbtea aioest steunen maai beteekende dat wie zichzelren tracht tt helpen en daarvan de beite bewijzen geeft door zijn meerbedeelden broeder als bet middel in Godshand zal worden warden geholpen ia het bereiken van zyn edel doel de stoffi ke en zedelyke waarde van dea werkman te verhoogen Arbeid en kapitaal mochten elkander dienen en waar een van beiden zich onttrok ging de maatsshappij baar ondergang tegemoet De steen dien by zoa leggen mocht een steen zyn aan het géboaw tot veredeling der geheele aatscnappy In bet laatste Zondagsnummer van t Hamkhilad geeft de schryver van de Vragen van dea dag eenige beadioawbigen oter de ministeriêele crisis in verband met de motie Van Akerlaken De diepere oorzaak van het aftre van dit ministerie is naar zyn merning niet gel ra in de verwerpiug der inkomstenbalasting maar m b onende omstaadigheden De meeste leden v yii hiet kabinet w ren reeds sinds geruimen tijd van ning dat de tootaud wlurin het ministerie verkeferde onhoudbaar was In de eerste pbuts leed de geregelde afdoening van zaken zeer door de aanboadende ongesteldheid van ditt heer Tborbeek ZHIs de gewone boodzakdnke laadpleging vaa de ministen met hfet hoofd van bet ministerie kon niet geregeld plains vinden In detweede plaats lieten de vostatoifaten van den aanstaanden parlementairen Veldtocht tieh niet gunstig aanzien U billslaebtige voorsteUea vin den beer tia BossB soowel omtrent ket lildisi tarief als omtrent den aanleg van sgoorw ea in Indic hadden weinig kans op a anemiiig militaire wettenvormden een onder strmkelUok ia de mUitaife witten ging de regeeriug Iraagst wqarachijnlyk aeu nederlaag te gemott Deze verschillende overwegingen hebben z i de aüeste leden van het kabiurt tot de overtuiging geleid dat het oogenblik gekomen was om het bewind neder la l üffn Volstrekte noodzdkelykbeul t t oltredia tab M gdieele kabinet wal er anders niet Z6 ail tegenalanders van de wetten hadden hun vertrouwen betaigd in ket minisleni dat men uit een parlementair oogpunt Mcr goed awt de aftreding van den min V da bad kunnen jolstaan Het miuistirie treedt dus r ait eigeir vr ett wil Het gut hèeu omdat het dpor een samenloop van omstandigheden niet langer kan blijven Veloom schgnt het deli sehr vcr niet btt ik de schuld dier aftreding te werpen op een deel der libnale fartij Z i had de aanneming van de motie Akerlaken niets meer kuBnea baten De Begeering had met de kaart vau bet land bekend vooruit moeten zien welk lot de inkomstenwet wachtte en het ontwerp tijdig moeten temgnemen Tpen eenmaal de Memorie vau Antwoord was ingekomen was de nederlaag niet meer te voorkomea De aanneming der motie Van Akerlaken loa E i slechts eepige weken ititstel van executie beblien gegeven en de Begeeriug zou nog eenigen tyd een treurig bestaan hebben voortgesleept Het Ministerie zon dan waarschijnlyk gevallen zijn of de militaire quieetie in ona land een aeer ongunsfi bas s voor Kabinetsformatie Laatste Berichten Londen 15 Mei De Koningin is gisteren naar Balmoral vertokken LuidfM een tele raiB uit FbiUdelphia aan den 2fiii g dagteekendTv gisteren is de SeuMt nog tot geéb liealuit gelomen met betrekking tot de ralilcatie van het door Engeland voorgestelde supplementaire tractaat £ 4 receischte meeMcrheid is twee derden Berlijn 15 Mei Prins Bismarck zal de Finkrterdagen op zyn landgoed te Varzin doorbrengen doch by de faetvatting der werkzaamheden van den Ryksdag alhier teragkeeren Berst iu bet begin van Jnni zal het met verlof voor eenigen tyd op reis gun NeVr Tork n Mei De eorrespondentie betrekkelijk de Alabama qucstie bewyst even als de boodschap van den president Grant aan den senaat dat het bemiddelingsvoorstel door Lord Granville is geopperd ofschoon het denkbeeld vroeger door generaal Schenck te berde is gebracht Het sena atcomité vQor buitenlaodsche zaken is gunstig geitemd ten opzichte ran het sumppiemeutoir artikel Di WIsbingtónscSe oorrespondent van de Timet en de MVM MMia dat een coalitie tnssclien democraten en repabTikeinen die tegen Graat zijn mogelyk is en dat deze coalitie zich tegen de ratificatie Van dit additioneel artikel zal verzetten Maar de algemeene opinie ie dat het zal worden geratificeerd MARKT PER ICHTE N j Gouda 18 Mei Bij gewone omzet blevien de pryzen als in de vorige wa Tarwe puike ZeeuwSiaie HBO a ƒ 13 26 Mindere 12 a 12 60 Polder ƒ 10 a ƒ 12 Bogge puike ƒ 8 1 ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 2 i 7 80 Voer 5 26 a Gerst pnike ƒ 5 70 a ƒ 6 50 Mindere ƒ 4 90 a ƒ B 40 Haver korte ƒ 3 80 i 4 40 Lange ƒ 3 40 ü 4 20 Hennepzaad 8 25 a ƒ 8 50 De veemarkt met gewonen aanvoer dooh enorme hooge prijzen de handel traag Varkens en biggenveel aanvoer de handel trai Koos 3d partijen l 4f Hooikaas 24 a ƒ 25V 8 Graskaas ƒ 26 ü 27V Goeboter ƒ 1 16 a ƒ I 26 W eibuter 0 90 fi ƒ 1 00 Burgerlijke Stand Uuoai ii IS Mei PIcter Antliaaiai aaien f n Hafwegen en A ïichrare J icatieth en Hendi iks oudtra G Hüx ea H VMii Kalea l t Manniu Jacohai ouders W fSn eenwro ta A M Mouué WiHielmin Joaina oiidera F kraanevelil tii G vaa I oea 13 Alida Johannl endere W G Hanaa ni A rjii Miuaen OvmtuDlTN 14 MeL M Boot 3 w J vno der Ucloi lintavr vaa C GroeiiiWfaij 73 j W Mastenbroek 5 m GrauwD 15 Mei f f Hooielwoai n A lustet B llfcliof m P Spniijt G Hogendoórn en J i Steenbergen M Kiene ea C taji Hüt y J J Pieters en Il ijerntarn A Vtrheek èa i LonSviet i Pour en D d n Hork J Nobel en E i Danet = S aegta ADVERTENTIËN j il filNLOOPEN IABBBBTC ff BK ÏN W 5 3 A p wmmsssk Getrouwd LAMBÏRTÜSJü iPBÜSPIETBRS HENDBIKA BEBENTSBN Gouda 15 Mei 1872 Algemeene kennisgeving Gouda 16 Mei 1872 i ♦ Getrouwd A D PBTTEB l Lnitenant der Infantene en H M VAN BOCHOVB Gouderak IC Mei 1872 VAX vele vwi De Heer en Mevrouw PETTER BOCHOVB betuigen hunnen dank voor de bewezen van belangstelling bj gel eiÜMid hun hnwelflk ontvangen Gquderak 16 Mei 1872 V Bevallen van eön Zoon M C AJ EOSBOMÉE geliefde Echlgenoote van J C MüLLÉE Haastrecht 15 Mei 1872 ♦ f Men vra mefc 1 Juni te Rotterdam een DIENSTMEISJE ean tpUtite land Adres met franco brieven onder letter Z L öf iu persoon by den Boekhandelaar f C MAAS te Grnuh