Goudsche Courant, zondag 19 mei 1872

Zmd g te MeL N 1207 GOUDSCHE COURANT Nienws m Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken VKBKKUOBAAB AAK HM noofd Dé k t voor Nedej land bU IH J a OAM te Utrecht VBKÖBE VIEKBWOBAAR Tï Gouda b j Mej de Alphen L VAROSSIEAU Zn Bodegraeetn P VERSLOOT Boskoop J GOUDKADE Harmelen W G KURVEBB Bazerswaude Mej J GAARKEUKEN i V ed BOSMAN MordfooH 3 A JAQOBL Oudewater J van LIEFLAND S onkoven Wed WOLFF en ZOON Wmrder Wed BOUTHOOEN ir j Woerden Gebr PFENNING En verder bekende épfite vraag om Dépöt bg M J C HAM te Utreclu angina diphtbwiM enkiiijltiiiit allen van geen kwaadaardig kuidtier TosscheApozende koortMa werden in de maanden Febmari Maart Ap l Ka September Oc Oezondbeid JCl apht va Lsvsnslust Ëngefsclie Geioidhelds PiHeo ook bekend onder en naam van Gal Slijni en iHaagfpillen th roem aan deze lillea gedurende 50 jarib in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zg werken aangenaam en zacht vt r hoest gavotte koudei kortademigheid gal slecl spgsvertering onaangenamen smaak in den moiA b $ het ontwaken hoofdp n misselgkiieid Zg veiv sterken het gestd verdrgven hudnitslagen verwekken eetlast terwgli bovefldieagunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrggbaar in doojjes h 25 en 40 cent te Gottda bg den Heer J C ZELt ENRIJ Drogist op de Markt Alïmede te Waddinxveen hg C T Hazenbbbo jpH Namaaksels zgn hier niet van bekenjj SGHEBP7AART BURGEMEESTER en WETHOUDERS de Gemeente Zevenhuizen brengen ter keonisse vande Belanghebbenden dat ten gevolge van tedoene reparatiën aan het nieuwe Verlaat onderdie gemeente van den EEN n TWINTIGSTBNMEI aanstaande af tot nader order aldaargeen Schepen kunnen worden geschut en mitsdien de Scheepvaart uit den Ussel naar deBotte en omgekeerd zal zan gestremd Zevenhuizen 13 Mei 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester J ELSHOUT 3 B NEDERVEEN Openbare Verkoopingf in BLOJSHENDAAL Bmeente Waddinfftveen ten sterf bnize van MeTTOow de Wed FKüEING wük F n 12 op VRIJDAG 24 MKI 1872 Toorm ten negen me tMi orerstasn van de Notarissen FORTUUN DKOOGLEETËR en KI8T van een kenrig netten INBOEDEL bestaande in fraage MAH en andere MEUBELEN SCHILDERIJEN HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED KOPER TIN BLIKen AARDEWERK Verder een TENTWAGBNTJE en PAARDENTÜIGEN Alles daags te voren van 9 4 uar te zien Openbare Verkoopingf op DINGSDAG den 21 MEI 1872 s morgens 9 ure te GcSiia aan het locaal in de Nienvrsteeg £ 16 17 ten overstaan van de Notarissen MONTUN en KIST aldaar v n nieuwe zeren LE0IK ANTEN TUIN of GANGBANKIN en KOGKFORNÜIZEN BEDDEN enBEDDENGOED MANSen VROÜWENKLEBDEREN MEUBELEN PORCELEIN GLAS AARDE KOPER TIN en LJZEBWERK en Zaturdags te voren te ïien j StoomvervcrU en Drukkerij voor Zijden en Wollen Stoll eu JU A VAN DE LAAB € o Irii 09 igel naagt jg LakeArfT Onia geëerde dientelle te Gouda wordt beleefd en dringend verzocht bg behoefte aan onze dieniteB faiennm p r im iE a kennis te geveli aan bovetutaand adres ten einde van een be oek op den EKBSTVOLGENDEN MAANDAG verzeierd te zgn en des nooi door terugvordering der briefkaart vskoissino voor t komen Prof Pergprer d Alion HaaP Extract Sedert den korten tgd dat het bovengenoemde Kxtract bdcend ge orden is zgn er reeds dui Muden flacons van verkocht en is bet debiet steeds toenemende Bn geen wonder Wie heeft ooit een middd gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden en te oecferhouden dan dit Haor Exiiuct Het is geheel eenig en wgkt in zjjne zamenstelling gjpheel af vim alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altgd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet èn olie het hoofd zacht en het haar kiachteloos maken waardoor nstuarlgk de groei ophondt en langzamerhand het uitrallen der haren volgt Door het gebmik van Prof Pergrer d Alion s Haar Extract zetten de uitvallende haren zich weder vast bigft het hoofd rein en krggt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede pryken wij make gebraik van Prof Pergrer d Alion s Haar£x tiact £ dat a 40 Q L per flacon verkrygbaar gesteld is bg Mej de Wed BOSMAN ö f l T A G VAN DETH i H KELLER Rotterdam k F A BOBONIE l Johann DoflTscIie Malz Zeep Aromatische genr vrg van minerale bestandifedeta verfijnt en verfraait fe huid niaakt ze zacht en elastrisch Vjérw ert allen nitsletf f en hergeeft mi onderhoniK eene gezonde Mssche ge laatskleor Prgt 17 Ct 6 Rtnki 95 Ct 35 Ct £ 0 t 70 a vWkrggbtór bn J C TA VREOTflNGEN en de Wed A C SCHOCff TBNte öottAi en bg Hïkiü J t d BmuQ fe Woerden Eene WERKSTER eenige dagen over hebbende vraagt FATSOENLUKB WËRKHUIZEIV Adres lett X bg den Boekh A BkiincMAN De bekende en onbekende Schnldeischen ran de onder het voorr van Boedelbeschmmig auivdarde Nalatenschap van MABGABETHA DB BOOS Weduwe JAN of JOHANNES UPELAAR dd 23 Maart 1872 te oi iii overleden worden ingevolge Art 1682 Burg Wetb opgeroepen om tegenwoordig te zgn op W01N8DAG 5 ÏUNIJ 1872 des voormidd js ten tien ure ten kantore van Notaris Mb KIST te Gouda i het afleggen der rekening en verantwooivdidg van het beheer in gemelde Nalatenschap gevoerd zullende vervol ms indien geen vei zet plaats heeft tot de nitbetaling der schuldvorderingen worden örei gwaan voor zoover het bedrag der Nalatensehap toereikende zal zgn Usi KIST Notaris Omtda 15 Mei 1872 SI OOR WEOEasT Vaa a o UZ A naar MQordrtokt 58 1 84 8 86 Nieuwerkwk 18 9 58 1 84 4 88 8 88 Cupelle e 18 9 68 1 84 8 88 BoïTiBDAM 9 18 8 S 11 8 1 84 f OI S H 4 33 7 33 8 88 9 51 Zevenh Moerkapelie 9 56 I 4 88 8 41 Zoeterm Zegwaard 9 16 9 58 1 8 86 4 88 8 41 Voorburg 9 15 9 56 1 4 86 41 sGEAVtNHAei 9 15 9 66 11 41 1 1 68 8 5 4 36 7 30 8 41 9 48 Oudevater 7 84 9 66 11 38 8 85 6 36 8 41 Woenlerl 7 84 9 66 11 38 8 86 6 36 8 41 Harmelen 7 84 8 81 9 6ft 10 43 11 38 1 01 8 88 3 86 6 36 8 41 UtmCbt 7 84 8 81 9 56 10 43 11 38 1 01 8 18 3 2J 6 36 8 41 01 10 80 Amsteedam over Hangeles 7 84 8 81 10 43 1 8 38 8 85 8 41 Utrecht 11 88 36 Naar OO lIDA vaa Moordrecht 7 08 9 39 11 14 18 48 8 17 Nieuwerkerk 7 01 9 31 11 04 18 35 8 07 6 8 88 Oopelle 6 54 9 84 10 69 18 89 08 6 04 ttoTTEBPAM 6 46 7 6 $ 9 15 10 16 10 60 18 8 05 8 65 5 56 8 10 04 Zereuh Moerkapelie 6 59 9 38 11 05 3 01 6 Zoelerm Zegwaard 6 4 9 88 10 55 8 68 8 8 V 8 14 Voorburg 6 36 9 10 10 41 8 40 5 51 s Obavsnhaoc 6 30 7 50 9 05 fO IO 10 86 18 8 8 86 6 46 Ondewaler 9 30 1 04 4 11 8 16 Woerdeu 9 88 18 56 4 05 8 07 Harmelen 8 60 9 16 11 10 18 61 1 80 8 4 7 03 8 01 9 80 86 UtbScht 8 86 9 10 46 18 36 1 1 8 3 36 6 43 7 46 9 AliSTEKDAM over Harmelen 8 10 10 30 8 80 3 6 86 8 8U Utrecht 7 15 11 80 6 30 Goud Dr k tib A Briakua 1872 TJTTTI E3K SE3Xj ütt het verslag van den toestand der gemeente gouda 1871 Vmolg De raaheid der straten wordt zooveel doenIgk bevorfenl De pach r van de vuilnis is verplicht bet grove vuil dat daarop wordt avigetrofoi er van te verwgderen en de plaatsen waar markten gebonden worden schoon te maken De bewoners der hnizen moeten bovendien voor de reinheid der straten vóór hunne hnizen zorgen terwgl het verbod om zonder vergunning de straten te schrobbein tgdelgk werd buiten werking gesteld De grachten en zglen worden door de aannemers behoorlek uitgebaggerd en hetdrgvend vuil wordt daaruit opgevischt en naar de mestvaalt gebracht Van de gelegenheid tot waterverversching door spuüng kon niet zoo veelvuldig gebruik wJMen gemaakt ids in andere jaren om de groote herstellingen die sommige oruggen sluizen en kaa maiien moesten onder r i door de schuttingen en door het openen schuiven aan de volmolens werd echter eene Tig voldoende hoeveelheid versch water ia de tad gebragt De buitenwgken verkeerden in eene veel minder ganstigm toestand omdat door het stooóa emaal waaraan veranderingen werden aang racht geen Usselwater in de Singelgrachten kon wO en ingelaten Wel trachtte net Bestuur van Bgufand in dit bezwaar eenigzins te voorzien door water uit de stad in die grachten af te leiden maar dit hulpmiddel bleek zeer gebrekkig te zgn en bgna geen nut aan te brengen et is voor de volksgezondheid zeer te weasehen dait weder spoedig van de vroegere gelegenheid tot waterverversching onbelemmerd gebruik zal kunnen warden gemaakt daar een belangrijk gedeelte onzer bevolking het water dezer grachten als drinkwater moet gebruiken Aan de riolering werd weder gverig gewerkt een groot deel der zglen meestal ni t veel anders dan slecht doorstroomende opene vergaarplaatsen van fecale stoffen is daardoor in de aatste jaren opgeruimd MestverzameWgeu worden zoo spoedig moKelgk uit de stad vervoerd Op he reinhouden der goten wordt streng toezicht gehouden De openbare gebouwen meer bgzonder de scholen schgnen ons toe vrg wel aan de eischen der h ëne te voldoen Op de armenschool en de bgzondere school voor Piristelgk nationaal onderwge waren de kinderen in den laatsien tgd wat veel opeengehoopt door vergrooting van het lokaal zal op eerstgenoemde school in dit gebrek worden voorzien De gezondheidstoestand was over het idgemeen niet gunstig Het ziektekarak r was gedurende het geheele jaar rheimiatisch in Januari Februari Maart April Mei en Juni tevens imflammatoir met pnedominerend Igden der ademhalingswBrktuigeu t in de maanden Juni Juli Angustus September en October rhemnatisch bilieus met prsedorainerend Igden der spgsverteringswerktuigen in November en December weder zuiver rheftmatisch Epidemiseh heerschten dati met meerdere dan met mindere hevigheid van omstreeks half Ja nnari tot aan he t einde van et jaar de pokken Daardoor werden 303 personen aangetast waarvan 145 stierven Sporadisch kwamen voor in Mèi Juni Juli Angustus en December febris ty oidc typhus iber waargenomen zg overtrof bet in met uitzonde ber ver Behalve aan verschillende en dochbgmt en te het desinfecteren Vernietigen van een bedden en an ilsats werden 822 16 8 16 762 tober November en Di De sterfte was zeer normale cgfer in alle rin van September ei aan de pokken stienwn ziekten der ademhalini sluiting bejaarden en De pokken epidemie van vele woningen en groot aantal kleederen aere voorwerpen noodig Op de burgerlgke Igken begraven in eigen graven hnnrgrav i 1 i 8 3 kosteloos 20 Op de begraafplaats dat Israëliten bedroeg het getal ter aarde bestelüe Igken 10 In het ziekenhuis werdm verpl eed 72 mannen en 70 vrouwen onta agen werden 33 mannen en 82 vrouwen overleden zijn 21 mannen en 25 vrouwen de overige bevonden er ich nog aan t einde van t jaar Behalve de zieken worden in het Gasthuis nog eenüe kostkoopers o bestedelihgen verpleegd Regenten herhalea in bon verslag den reedi vroeger uitgeipok wensofa dat d aen naar een ander sticht mochten worden overgebracht daar er ge genoegzaam getal zaleii beschikbaar is om bg het heerachén van be smettelijke ziekten de daaraan lijdeiide personen afgescheiden van andere zieken te verplegen Vooreerst zal m financiëele redenen aan dit Verlangen wel niet kunnen worden voldaan Gedurende het geheele jaar moest een gedeelte van het gesticht van het overige afgescheiden voor poklgders worden beschikbaar gehouden terwgl later bovendien gelegenheid werd gemaakt tot opneming van cholera Igders van welke gel enheid echter gelukkig geen gebruik behoefde gemaakt te worden In he voor poklgders bestemde gedeelte werden 17 personen verpleegd De inrichting van het gebonw laat te wen schen over Daaraan wonlt echter zooveel mogelgk do r de goede zorgen van de Reenten en de beambten tegemoet gekomen Door particulieren wordt nu en dan van de badkamers in het gesticht gebruik gemaakt Er werden dit jaar door de zoodanigen 52 badea genoinen pe kosten der geneesmiddelen voor het gasthuis kunnen niet afzonderlgk worden opgegeven ig zgn begrepen onder die der geneesmiddelen voor de armen Er werden voor het Gasthjiis 1881 recepten gereed gemaqkt In de geneeskundige dienst bg armen in hunne woningen wordt voorzien door drie geneesheeren een heelmeester een verloskundige en vier vroedvrouwen De kosten der geneesmiddelen bedroegen f 1580 9g terwgl op de Stads apotheek werden gerrêa gemaakt 18098 recepten waaronder die voor het Gasthuis zjjn begrepen Blgkens de ingekomen opgaven hebben er 950 koepokinentmgen plaats gehad tegen 188 in 1867 249 in 1868 381 in 1809 en 281 in 1870 Vleesch en visch zjja aau keuring onderworpen Er werden ter keuring nangek den 911 runderen 464 vette en 476 nuchtere kalveren 193 schapen 1305 varkens en 113 geiten waarvan 3 runderen werden aigelöurd Bg den invoer zgn gekeurd 17339 kilogr rundvleeseh 305 kilogr kalfsvleeach 82 kilogr schapenvleesch en 1382 kilo spek waarvan werden afgekeurd 25 kilogr schapenvleesch ea 100 kilogr spek Binnen de Ciemeente weid afgekeurd 3 kilogrammen spek Viermaal Verdén partgen zeevisch tweemaal riviervisch a nji urd De ke iring viln het vleesch is aan twee keurmeesters opgedragen Een van deze is tevens met het keuren van de visch belast Bet drinkwater laat veel te wenschen over Bgna alle ingezetenen zgn genoodzaakt daartoe het water uit de grachten te bezigen dat nog door velen vooral uit de minvermogende klasse ongeflltreerd gebruikt wordt Wel worden de rrachien meermiilcn per dag door instroomend Jsselwater ververscht maar nagenoeg al de fecale stoffen der geheele bevolking nemen zg in zich op Toen de cholera zfch hier en daar in Duitschland hegon te vertoonen werd door den Raad besloten de ingezetenen in het genot van beter drinkwater te stellen door het dagelgks doen aanvoeren van versch Usselwater dat in schuiten of op wagens langs de huizen werd gebracht en koste oos verstrekt De groote kosten echter aaneen wateraanvoer verbonden waren oorzaak datM odra het gevaar als geweken kon woidMi beschouwd daarmede werd opgehouden De gezondheidseommiasie behartigde bg vooiitdnriB net gver de belangen deroprabaieo zondheid Zoowel gedurende het heerschender pokken als bg het dreigen der cfaolera epidemie gaf zij zich veel moeite on het kwaad te lenigen of te voorkomen VtüOral hare pogingen U t verbeteriiig van het drinkwater in dentnd toen men voor h t uitbreken der cholera vreesde verdienen ze6r p prgs te wprden gesteld rdt ver olgd BÜITENLAJSTD Unilenlaiulsch Uverziclit De uatiopale ergndeniiK lieeft het tiactaat met Duitschlaud omtreut de pustcryen anicenouieii Aan oppodiiie heeft het uiel outbroken Maar met welk troctimt met den vij iiid van üiateren is dat niet het geval Meu proteateirt doch ubet zich id het onvermijdelijke sohikkcu Ook ia goedjiekeDrd het weisoutwerp op de uitbreiding vna deu krggsraad ter zake Tan Baziuue zouaU het door de commissie gew zigU was V elke de houding des muiitters van oorlog geweest is weet men hier nog met Ivog alt jd is men aau het ouilerhuiideleu tusschen dé regeeruig en de counuissie uit de kauer over t outwerp op den staatsraad tonder dat meu lieteeua wurtTen kan Thiers staat er op de leden zelf te benoemen Men hoopt dat bij ilerde stemming eeuige iedeu de party der regeering zullen kiezen enkele stemmen zijn vulUucnde want het regeeriugsoniwerp is met zeer geringe meerderheid verworpen Met de legerwet gaat het beter De beide partijen z n tot eenstemmigheid gekomea de oude neer Thiers heeti zich geheel met den gedwongen dienstplicht venornd l e miiii air van fiiiannen heeft de begrooting van 1873jpbp het bureau der kamer gedeponeerd Ecu voorstel door deu heer Haanijes staaudu de zitting ingediend met do strekking dnt de ra id van enquête ook ii iiir de on iitulatie viin l arijs een nauwkeurig onderzoek liistelle wird met groote meerderheid van stemmen urgent verklaaid at de voorsteller hiermede beoogt is met recbt duidelijk Tegen de coiielusie v m d i nuul d t h sleciii efu ouideel over de mililirfrè hiiiidelmceii der boveihcbbere eeiisiins over de regeiniinsdiidin uitspreken knii eiiiu valt dunkt onü wi luig in te li Mij ii Wordt dit ontkend dan zou de raad van militairen uoolako 9