Goudsche Courant, zondag 19 mei 1872

l lc ID conflict komen met de parleme itaire enqoête welke o er de handelingen nn de regeering der Ufttionnle reriletliguig ingesteld wordt Van het aftreden van den Minister van Oorlog de Cisae hoort men niets meer het schynt dus Thiers felukt te i n hem te behouden in weerwil van de oppositie zgner vganden I e telegnimmen uit New York stellen als eer en meer Kaaraofaijnlijk voor d t het Supplementair tmetaat et Engeland Zlrt worden aatLgeBonKe Tot nu toe bestaat er evenwel volstrekt geen ekerhe d wat de Senaat doen tal Oe Jforli en de KaM vrewea een verbond van democraten en r blikeineB de tegeiisLioders van Orant tegéh de mtificitie van het nieuwe ontwerp Hel orgaan der republikeinen dat onder redactie staat van Greeley ncht reeds hevige aanvallen tegenAt ivjeeting Men weet dat ïrwley door de repu Mikeinsehe conventie van Cinoianiiti candiduat gealeld ia voor den presidentKKtèl tegenover den heer Urant Be algemeeue opinie te Washington i echter dat het aauvulhiigs oiitwerp up het tractnat uX worden MUgenomeu I e verhouding tasschen Kerk en Staat gepaard met de maatregelen die tegen de geestel ke orden behooreu genomen te worden blijven in Duitsphland aan de orde Nadat de Rgksdiig res uren lang beraadslaagd had over de petities Ih trelfende de Jezifietm orde werd een conciiiaut voorstel aangenomen waarmede alle partijen lich vtreenigden uljgenonderd het eentmm m de Po en In dat voorstel wordt de Rykarrget ring niteeiiooiligd een wetsontwerp m te die en dat op grond van rtikel l der Utjkigroudwet den rechtstaestand van godsdienstige orden cani r gatiea geuooisoliappen en de aanvraag van deze um toegelaten te worden ijlaaiede de voorwaarden der toelating regelt en straf bedreigt tegen hen en bg uame tegen de Jeuiiieoorde ala huuoe werkzaamheid voor den Staat gevaarlek wordt Is d D Oostenrukschen rgksraad is ook eene interpellatie gehouden om aan te dringen op spoedige behaudeIlng der n eeringsvoorstellen betrelfendf de regeling di r rhouding tussehen Slaat en Kerk Met betrekking tot het geven van godsdienstig ontlerwijs m demid delhkre leholen verklaarde de Minister van Onderwijs d t de ttegeering laet de onlangs gehouden oonrerentie hui bisschoppen niet in orerleg ia getreden en geen encrcsieu heeft ged ian I e voorstellen door de bisschoppeu aan k Uegeeriiig ged an onderscheiden tich eekter door eeu vertoeueudeu geest en nemen Jat ttitgaogspunt de tegenwoordige witgeving De Itgeeriug aü volgens baren plicht de voorstellen onderzoeken doch getrouw vastnoudea aan geest en letter der bestaande schoolwetten De halfoffieieele Norid Allgm ZeU bespreekt de werkstaking te Berign en oordeelt dat bet onrechtaatig verbreken van de tussehen arbeiders en patroons gelaten Verdragen diwrgelaten de wettige schadevergoeiling vol iens sirafbepalingen moet worden behandeld De vrgheid van vereenigingwoidt daardoor niet belemmerd meent bet blad en de tegenwoordige toestand eischt dringend dat een bgzondere wet hierin voorziet Het voorstel van Sekuize om de werk lieden e reenigingtn voor eoover die niet behaoren tol de cuü eimtieve vareenigingen of tuh gronden op hetf wetbuek wn koophandel te erkennen nis rechlspersoonlijkheid is in de Rijksraadseommissie met 9 tegen i stemmen verworpen het vorige jaar ia hetzelfde Toorslel in dezeltde verhouding aangenomen De ZweeJsehe Rijksdag is door den Minister van Justitie in naam des Konings gesloten met de voorleiring van eene troonrede waarin Z M zijn leedweien betuigt door zijn gezondheid verhinderd te ïijn de zitting zelf te sluiten en aarin wederkeerige achting voor elkanders oveituiging aanbevolen worut als den eenigen weg tot een gelukkige oplossing van alle hangende vraagstukken l e dertien kantons van Zwitserland die tegen de herziening der bondsconstitutie ges emd hebben zijn FreUwrg Wallis VVaadtland Geuève Luceni Un Sdiwyz Unterwalden Zug Appenzell Grau bunderland Tessino en Neuch tel Voor het gewgzigd ontwerp waren de kantoits Bern Zurich Sulothurn Bazel SchatThause Aargau Thurgau en St ïnUeu De Katholieke kantons en die welke bjwoond worden door Franschen en Italianen hebben dus e grondwet vemorpen De Uuiischcen Protctantscne hebben die integendeel goedgekeurd Bij de eerste komt nog Grauwbundcrlsnd waar de bevolking tan gemengd ras eu verschillende geloofsbelijdenis is aar waar ooli van alle Zwitserschc streken de de centralisatiegee t en de zucht naar zelfstandigheid het diefist wartel heeft geschoten ledere vallei vormt kr ais het nare een soort vnii 5t uit in den Staat In eenige zeer Katholieke kantons zooals Waadt land b V is de faegntie e meerderheid verpletterend geweest alleen omdat de nianwc grand et de kloos tergen het overwicht der godsdienstige instclIingeUn bedreigde De l andsra d der Znitsersche BepuUiek is tegen 27 de er bijeengeroepen oiu kennis te nemen van den uitslag der stemming over do heriieaing der cónstituiie Voljiens officiële telegrammen uit Madrid zou er in Na arre nog iltchts ééa Carlietische bende t n die Vla Carosa Zij ordt achéervolgd door generaal Moriones MaarschaBi Serrano concentreert lyn troe pen in Biacajre waar hij u over on eveer 16 000 man beschikt Ik brieven uit ver s eh i Be nde deeha dier provincie geven als de algemeeue verachting te kennen dat de oproerive beitdeg d slechts 6 a 7 duizend slecht gewapende Ikcden uitwükca geen aanval zullen n vaeiten eu üiob b de nadering der gouvirnementstrbcpen in de bergen zullen verstrooien Vele boeren zijn tot de opvatting der wapenen gedwongen geworden en verlangen u ets liever dan hon vreed aam bedrijf weer op te vatten Keue bende van 600 Oarlistmi ia in de provincie Toledo verschenen Tot dus ver had neu niet vernomen dat de opstand tut di itreele was doefw Irongen Z lks bewgst dat welke qok de onmaoht der Carlistan moge zijn ds in Nsvarre geleden ne dei Iageo geen einde aan de oproerige beweging gemaakt hebben ENGELAND Van den Senaiit der Vereenigde Staten hangt het op het oogenbtik af of de indirecte eisoben onttrokken lullen worden aan de reohtwpraak der scheidsrechters te ienève en of de VlabBma uaeslie dus ten laatste kaus heeft on Ofgt ost te wofden In het Parlement hebben lord Qranville en de heer Gladsiooe bewezen dat ij er i ich van den aanvang af tegeni verzet hcbbeiv dal indirecte eisohen werden ingeleverd Nadat bet bun niet gelukt was de regeering der Unie te overtuigen dat hun lezing van bet iractaat van Washington 4e eenigé ware was en dat dit triclaat het indienen van zulke eischen verbood zijn zij tot het verstandige besluit gekomen om een additioneel trsctaat te maken dat de duubelziniiige woorden van het oorspronkelgke traotsat door duidelgke dubetwistbare uit lrnkkingeu veryiiig Jenernal Solii nck de Amerikaausche gezant te Londen hal een wenk gegeven d tt deze wgïe om tot een schikking te komen disar de regeering de Unie waarsohgnlijk zou warden aangenomen Hierop heelt het inii i terie7 iladstone zulk een afl rtikcl opgesteld waarbij de twee volken het beginsel aa tieiKo dat Onzgdige n eudheden niet aausprakelgk zijn voor de iudireote Siiideelen welt e oedersteld worden dat een oorlogvoerende Igdt dqor huu uala tigheid of on ooi zicht igheid I é aanneming van dit artikel zou op de öndubbelzinnigste wij e de intrek tingd r inairecte Vi ehen ten gevolge hebben doch eer het oover is r moeten twee derden va eu Anjerikaansohen senaat de landabelnngeti boven partijbelangen stellen De Senaat welke sinds een Maand voor het eerstna den burgeroorlog voltnlhg i telt 7 leden vano elke 14 tot dé democraten behooren terwgl deÉeeren Summeii Schura Trimbul en drie of vwr anderen een onderafdeeling dar republik inscbe partg vormen welke opp jsitie voert tegen Grant lelijk de I imeê epncrkt zullen v le leden van den na it die tegen de berkiciiag van president xrnnt ziju een groote verleiding te overwinnen hebben op te en bet nieuwe Jirtikel te stemmen en daar 26 leden de verwerping kunnen veroorzaken moet men niet ai te optimistisesb zijn aangaande den uitslag er bernodilagiugen van het hoogste staatElichaam der Unie dien wij binnen een paar dagen kunnen vernemen De waarschijnlijkheid d l de Senaat een schüking zal goedkeuren welke er rijdelgk en zoo eervol voor de Unie is als de omstandigheden sogelgk maak teu moge groot zijn vooml omdat hei uitvoerend bewmd haar aanbeveelt dojh g algk loidi er liy te reolSÏ opmerkte in het boogerbuu is da gezindheid der Auicrikaansftlie enalvert eene ïaak waarovef niet te debatteeren val Wij kunnen ons echte bijna iet voorstellen dat de Senaat z o onzinn g zot zgn het artikel te verwerpen Het nzekere van den tegenwoordigen toestand kost Amerika gelijk de EcommUt onlangs opmerkte millioenen JeMs de geliede bescliaalde wereld beeft het indienen der indirecte erscheu ten strengste veroordeeld j de openbare meening in Amerika zelve wordt dagelijks kfachtiger m hare gispingvjin deie Ifinderachtige demoii8 raties en buiieudien nwet het voor de Unie een grooter som waard zgn dan de krankzinnige iijftrecte eisohen bedragen om hel grfiote beginsel dat het addiition e artikel omschrijft aangenomen te zien Het is toch een groot belang der Unie welke men met het oog op Kurogeesche ftortogen zeker wel de grootste neutrjile mogendheid noemen kan dat voor de toekomst onzijdige staten niA aansprakelijk gesteld worden voor de indirecte gcrolgcu van eenige nalatigheid of onvoorzichtigheid welke zg plegen in het opvolgen hunner verplichting legeiiovtr oorlogvoerende mogendheden Het behoeft geen betoog van nelk groot belang het voor kleine nijvere handeldrij vende staten aS Nederland en België is dat dit additioneele artikel worde aangenomen en dit begiuel ns i tinstens twee groote mogendheden wor £ erkend Zoo de Senaat het artikel verwerpt laadt hij een sijhroomelgke verantwoordelgkheid op zijne sgkouders en aeeat k t bestirt dat hat Afewêiansché volk zelt hem nooit vergeven zal Kr ia u8 veel reden om te hopen dat gezond veratMid an vfujerlandsliefd triomfeere zullen en dot eaehtn wtSke het e t iohi itla voor de Unie is dat ooit iugedialid zijn nullen ingetiolkcn worden Wat bet debat in de beide Huizen van bet Parlement betreft kunnen wg kort zgn Aan lord Gninville en den heer öladstoue viel een zeer vriend lgke ontvangst ten deel daar zy hfwezw ef zelfs nitót aan gedacht te hebben om Engeland de diepe vernedering te doen eudergïan van de iuditedte eiscben te zien indienen bg de scheidsrechters De heer Disraeli en lord Dscby gaven zonder eenige aarzeling aan hun parlg den raad de regeering niet te bemoeilijken door haar voor het oogenblik eenige vragen te doen en een debat te beginaen zoolang het niet zeker was of e Senaat hot artikel bekrachtigen zou Wel verried bet een wellicht i at roekelooa vertrouwen in t ministerie dat geen lid van het Lagerof Hoogerbuis voorstelde dat het artikel betreffende een nieuw tractaat niet bekrachtigd zou warden zondbr dat ook het Parlement inzage had bekomen van zgn bewoordingen doch de vaderlandsliefde welke de hoofden der oppositie betoonden door in een critiek geval het gouvernement met kracht te ondersteunen verdient niettemin onverdeelde goedkeuring De oude lord John Bussell was de eenige die niettemin bet woord voerde om critiek uit Ie oefenen hetgeen hg in zeer krasse bewoortlingen deed Uece otsvourzicbtige haiidalwgze was eehler begrijpeIgk genoeg wanneer men zich de woorden hermit waarmede in het betoog der Unie tot ondersteuning hare lndireoie eischen een hoogst onverdiende en t wordt geworpen op de er en den goeden naam van eoi ouden staaisofaD ea vaaiijn vriend en an genood lord Palmerston Hg verourdeelde de handalwjjze der Amerikaansche regeering om de indirecte erachen te formuleeren lu woerden welke hoe l iU z ook klinken en hoe envoorzicht I het wellicht ook tg geweest ze uit te spraken echter jijkeLjk verdiend zijn door de regeenug der Unie Na de behnalfUog der Ballob liili in de vergadering van het Lagerhij ii op 11 baandag heeft deze eindjflijf A vorm aangenomen waarin zg aan het Hoogerbuis zal voorgelegd worden en het 1 dna den heer Forst r gelokt haar tussehen 4 vele ro u eu klippen van amendementen dooj in behouden haven te loodsen den 30 dezer aü zij ten derden mak gelezen warden Zoowel bq de iwhaadeling 10 coöitë ala bg de daaropvolgendt algemeeue discussie had dit wetsontwerp aanhoudend tijfstrijden tegen amendementen die vgandig naren aan zgn begiuaelfU Afiu efjiige van die aipendemanten hwft ii ui Btergedeeltelijk toe geveo allceu omdat hg het vpo durend in opnositie omen moeaa werd in e n paat gevallen zag net lagerhuis zelf er de noodzalceJ gkheiJ niet van in Het verwerpen van Forsters voorstel om den tijd der stemming ie verlengen is het grootste ongeluk dat de bill in aar faatfte stadium onderging Het voorstel was ieti meer da een compromis en was als zoodanig onvoldoende maar het wi s d bevestiging van een eisob dien elk lagerhuis daFzich aan geen 4 stgevera behoeft te staren waarsohijnlijk ten volle zou toestaan Eorster heeft met dat al een uiterjt mOeilgke taak gehad Ug moest deze wet verdedigen tegenov een eendraebtige en krsobt ge oppositie en met een klein wankeltaoeilig deel van eigen partg tot ign ondersteuning die de wet wel wilden maar toch bang faren t6e te staan Dat hg de verzoenlgkheid tot de verst mogelgke grenzen heeft gedreven zou hg zelf bet allereerst toestemmen dat hïj zelfs en enkele maal ten nadeele der wet heelt toegegereii zal wel bigken zoodra zij in werking komt Het is echter van meer bfflang dat do wet aangenomen ia als een erkenning van het beginsel van vrge stïhming dan om haar theoretisch en praotisch te volmaken De wêt zal de verkiezingen niet TalkonntJn kalm ordelgk gemakkelijk eu geheim maken maar zij zal ten minste bet geheele kiessijelsel in Bngeland hervormen en de Sallot vaststellen pla het bciginsel waarop voortaan in dat land evenals bij andere zelfregeerende natiënde ralksatemniiog al ilaats hebben Eergisteren ontvingen wg een korte depêche omtrent de te Londen gehouden vergadering tot liet bijeenbretigen van een fonds ter ondersteuning van het King s College of liever ter betaling van den zwaren schuldenlast waaronder die inrichting èedert Mt stichting in 1829 gebukt gaat waartoe een som Mii 30 000 p at itordt vereischt Deze bgeeukomst is alleen belangrijk om de redetroering bij die gelegenheid door Gladstone gehoudem Na een overzicht van al wat aanleidmg had geven t de stichting van King CoUfsge verklaarde hg d kt men in hhar voor de eerste maalin 6e hedendiugsohè Cbristelgke maatschappg een stelling had gevonden die al de weldaden der neest uitgebreide wereldlgke kennis trachtte te vereenigeumet gadsdienstondérwgt Hg wees voorts op het onhertlfenbare nut dat King s College reeds aan den n4ddelstand des lands eu voocal der hoofilstad had bewegen en nep daarop alter medewerking in omdeze zoo belangrgke inrichting te schragen Daarop ging de redenaar dus voort De vereeniging van wetenschap en godsdienst Dat waa 40 jhar geleden het motto van King s College d4t is het nog eu dat zal hat blijven Maar wat hebben ij aanschouwd P Wij zagen veel dat geleek op een openbaren QorUig tussehen ita die beweren bondgendoten en nedewerkers te zijn in het groote werk der menschelijke beschaving Ik beiloel niet dat kenniri en wetenschap den godsdienst benadeeld hebben dat deden zg nooit en dat kunnen zij niet Neen het kwaad ligt in de verbreiding van datgene w t geen wetenschap of godsdienst is rWannaer ik ovei de grenzen zie kan ik het voor mgzelven niet verbergen dat in de grootste der Cbristen afdeelingen onüings gebeurtenissen van overwegend belang ten opzichtu vaii deze qoastie hebben plaats gehad Ofsehoon ik wellicht niet bekwaam genoeg ben om de gansche uitgestrektheid te vasten var hetgeen met het jongste bes uit te Rome plaats greep moet ik bekennen dat hetr mij voorkomt veel te gelijken op een leuwigdufende oorlogsverkioring tegen den vooruitgang van len menschelgken geest In het ooerige zijner rede trok d e Premier voorts lijvig te velde te en de verbreiding der godsdienst loOze wetenMihap en voorjiil dit gedeelte werd luide toegtgiucbt dat niemand zal verwandelen als Aij weet dat de aart bisscjiop van Canterbury het voortitterscbap waarnam en dat in de talrijke ea aanzienhjke v6r derlng nog 6 bisschoppen tegenwoordig waren O0U04 18 Mei Schaakwedstrijd OUflA J AMPBN wit rt 17 Zet E 8 F 4 17 Zet 7 C 5 y Qoze ajad telt eder eeoe nutte Ihriehting meer die wel verdient algemeen bekend te worden Heeft bier reeds geruimea tijd eene Kormaalscbool bestaan eerst uilslmleud gewijd aan de opleiding van kweekellngeji tot hufponderwijzent hter öok dieiiitiwar maakt aan die tot hulponderwijzereaaen en mag done naar de resultaten die zij gedur ende haar bê tann h eft opgeleverd onder de beste in N Ierland genoemd worden nog altijd ontbrak eene gelegenheid tot opleiding van hulponderwijzers en hulpond rtogzeressen tot hoofüonderwgzers en hoofdonderwgzeresepn ïii Jie behoefte ie nu ook voorzien daar hier van Rijkswege daartoe een cnrsos geppend is waartoe des Zaterdagmiddag vier uren bestemd gn en weW g even wordt in een der lokalen vau de openbare sehodl van den heer H W Kramers yyf n twintig hnlponderwijzers en hulponderwij ttreseen uit de stad eu de omstrelseil van Gouda nemEn daaraft deel De beuren M H Kluitman J ïi ïerwan H W Kramers uit Gouda en de heer G B Lalleman van Moordrecht zgn daarmede belast Dat ook die inrichting veel rrucbten dragen moge w nicht gaarne ieder wien de bloei van het ouderwgs ter harte gaat Gisteren avond had het vooraitgeinonceerde concert plaats in het locaal Nufen Vermaak onder directie vap den heer Sohoeman eerste Splo lluitiit van het orchest van het Paleis voor Volkarlijt te Amsterdam Zeer ti bejammeren was het dat de zaal niet beterbezet was aut wa rlgk het as eet ar gnd volgenot Voor liefhebbers van oede muziek Behalve de heer Schoeman zelf verdient ook debeer Alsrd de violoncellist lol voor zijn heerlgkwiver spel Ook Mad Gneretti heeft e eer door haar gezang het genot van den avond aanmerkdijk verhoogd te hebben Wg zgn dns overtuigd i t de menachen die r waren zich uitstekend geamnseerd hebben J et veigelgkend examen naar de betrekking van fdontter gzer aan dp openbare lagere school te Lekkerkerk zal dem 22 en 23 Mei afgenomen wojtden door den heer J Broedelet schoolopziener in het 7 district van Zuid Holland bygestnan door de heeren M H Kluitman en J Verboon hoofdouderw jzer te Gouda en Krimpen aan den IJsel De plechtige begravenis van het itoffelijk overschot van wijlen H K H priiisea Hendrik der Nederlanden had gisteren in de bij het programma bepaalde orde te Delft plaats Z M de koning Htt KK HH de prinsen en verdere vorstelijke personen broeders ven de overledene waren daarbg tegenwoordi Alleen Z K H de prins van Oranje was afwraig De leden van het corps diplomatique de ministers en verschillende burgerlijke en militaire autoriteiten woonden de plechtigheid bij De hofprediker d Ruitenschild hield eene treffende toespraak bij bet graf Voor dat de kist in het graf werd nedergelaten werd die reeds met bloemen bestrooid door Z K H prins Headrik met een zilveren krans versierd Allerwege was men diep bewogen bij deze treurige pleAtigbeid Het kanoiigebnld de treurmuziek het klokkengelui vermeerderden de sombere stemming Het geheel is in de beste ordt a eloopen Wij laten hier de toespfsak door den hofpredikant d G Bnitenschild bij het graf uitgesproken volgen Geëerbiedigde koning koniuklgke vorsten De nieuwe beproeving van het koninklijk huis heelt Neilcrlalid eu Luxemburg als ware men eeu gezin ill rouw gedompeld En zeer terechl wekt zij bij belder bevolking diepe verslagenheid geheel sombere stemming Al weder en zoo Schielijk moest het vorstelijk familiegraf worden geopend Dat geldt niet eene die doof der jaren last is verzwakt en afgenomen In het midden der levensdagen clieen de vorstin nog vast te staan Het Werd eensklaps wegzinken en ontvallen mtar na verkregene aanspraak op liefde en hu Ue Overwaardig is de ontslapene dat hare gedachtenis niet rntAe begraven maar le vend geboudeu en heilig worde bewaard De getrouwe gemaltfi was een kostbaar hcmf Igeschenk de zon de vreugde en het leven van desvorsten leven £ u geheel het hof eerde eu bemindeV lieftallige prinses KIders mede heeft de gezegende hartelijke Wgenegenheid en eerbiedige hoogachting zich bereid Geheel het zgn en veiiieer openbaarde renroad en zielenadel Sti le onderwerp ng en krachtig geloof bleek onder smarielyke verliezen biJL tijdelijke kranlhei l van den vorst en allerlei auiWre beproevingen Den kinderen der armen als eene moeder en toevlucht voor ongelukken wen de téttae door christelijke liefde gfjlreren en gesteund Sven begaafd en krachtig van geest ala gevoelig eu teeder leeude e vorstelijke telg nieuwen glans aau Geëerbiedigde koning Het behag e uwe majesteit de uiting van ons smartgevoel maar ook die van hulde en verkuochtheid aan te namen Ja waarlgk dat voorgaan in hooge wa irdeering der ontslapene het henenspoejen na r den verlaten broeder en die zorgend beschikkingen als van een vader i dit alles heef weder hier en ghids de hechte banden aan Oranje versterkt Bij vernieuwing opgewekt en verteedeid biSrlcfen we van geheeler harte sirc voor de verlenging van uw dierbaar leven De sJag is zoo onverwacht de wonde diep en pgn lijk koiiinklgk vorst en heer Nauw wagen we het tot uwe smart te spreken Wat ons lust en rest zijn tranen en gebeden Ach der gej icfde en nu betreurde zg eere ook van onze kinderen u e koninklijke hoogheid blijve bewaard gelatenheid kracht en moed Verkwikkend pn zacht zij de hejnclsche leiding op den verdereu wegT Immer wa uw God nabg Hg zul u niet verlaten Met de eere der mensohen koninklijke vorsten zg Gods ze nande nabgheid en geuadig welgevallen TOM u fn ds awen weggelegd Kn komt er zware druk dat god verhoede immer weder zg uwe vertroosting overvloedig Gg allen zoo velen gij u naar Christus ilbemt tot aanbeveling van zgn naam geroepen geeft dienHeikind hand en hart Wandelt in Hem met God Houdt vast aan de belofte 2alig die treuren uautzy nullen vertrooit leordeu Zoo lang gg bier ademt vergeet het mol If ie God kü doet My t in eeuwigheid Jmen De eerste kamer der staten generaal hield Donderdag eene avondzitting De president deed mededecling van de Koninklijk boodschap wegens het smariefijk verlies dat het Koniublgk Huisen inzonderheid Prins Heudrik getrollen heeft door het overIgdou van Prinses Hendrik W orclt besloten deze mededeeling te beanlwovrdeu met een eerbiedig adre van rouwbeklag waartoe de commissie door de afdeelingen zal worden benoemd De Tweede Kamer d r Staten Generaal is bijeengeroepen tegen Donderdag 23 dezer tot hervatting der werk saamhederi Toen Donderdag bet drijvend paardenspel voorbg Ammerstol kwam liep iedereen uit om het te bekijken Het was juist omstreeks etenstijd en dus stond hier en daar het middageten op tafel In een der huizen waar dit het geval was drongen een paar heeren binnen deden zich kosteloos te goed en lieten voor da niehwsgierige bewoners den hond in den pot achter Het Vaderland behelst ren correspondentie uit den AlblasserWaard van den volgenden inl oud De Brnu Joh M Verschnre goon boterhandelaars te Rotterdam deelen per advertentie in de Sckoonh Ct van 5 Mei jl mede dat zg een partij boter ontvingen afgezonden door den commissie lcooper J de B te Ameiilff waarbij hit bleek dat de stukken wegende Vs kiiogr van binnen bestonden uit deeg van bedorven weeke Decemberkaas terwijl daaromheen ll jhectogr boter gewerkt was Met recht wijst de genoemde Bntia op zulk sohaiidilyk bedrog Is he vragen zg nog met genoeg dat twenwoord g veeltijds te lichte stukken boter wyrdeii eleverd D it men ze opvult met te veel zout of er te veel melkdeelen inlaat Zulke praktijkiru stellen de Ahlasserwaardsche boeren die er zich aan sehulflig maken in een allerongunstigst licht en het ware alleszins te wenschen dat zij daarvoor streng komleu worden gestraft Zulk bedrog wekt te meer dfe verontwaardiging op wanneer men nagaat welke hooge prijzen zg voor hun kaaa en boter maken Maar het blgkt dat de hebzucht van zoodanige boeren geen grenzeu kent dat zij niet terugdeinzen voor het snoodst en hoogst bedrog ten pijt van hun vaak godsdieiistg vertoon Van de 14 onderoflicieren van het inslructie batailjon hebben 1 met succes aau het examen voor denrang van 2 luit voldaan Uit het bijvoegsel tot den besohrijvingsbrief voor voor dit jaar te houden algemcene vergadering van heNNederlondsch Ouderwgzersgenootschap blijkt dat als plaatseu voor het houden dier vergadering in 1873 worden voorgesteld Arnhem en Leiden De O I maU die achtergebleven was is thana aangekomen de vertraging moet aan avcrg onten toegeschreven Den U Mei is te Utrecht bij gepronuatieeide sententie van het hoog militair Gerechlshof A vonnis van den krijgsr iad in de eerste afdeelmg te Haarlem van 24 Febr II uitgesproken den leden Maart daaraanvolgende genezen in de bekende zaak van de luitenants der cavalerie Ort en Thierry de Bye vernirtigd en den eersten luitenant J A Ort veroordeeld lot eene maand en in steile der geldboete tot een kamer arrest met apoes van acht dagen en den 2den luit Thierry de Bye tot een cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen en in stede geldboete tot een kamer arrest met acces vaji vier dagen Uit Leiden schrijft dd 16 Mei Het schijnt ernstig gemeend te zgn met het plan om het exercitieplein de Ruïne ie bebouwen Nu er van den ministervan biniicniandsche zaken geen uitzicht verkregen is offl dat terrein voor nieuwe academisi he gebouwen te bestemmen waarloe door bet Leidsch studentencorpa de noodzakelijkheid bij een openbaar gcma ikt adres werd betoogd ligt het voor de hand dat daaraan een beslemming wordt gegeven welke vau meer algemeen nut IS dan die van ecu excrcitiepleio dat een deel van bet jaar met modder een ander deel met zand bedekt veel last en hinder veroorzaaLt en een fatsoenlijke gntcht ontsiert £ en plan om dat plein gedeeltelgk met scholen en overigens met woonhiuizeii voor aanzieiilijken enz te bebouwen is naar men verzekert reeds beraaind Qp de jaarmarkt te Tilburg heeft het volgend voorval plants gehad Een boer die in den laatstcn tijd veel tegenspoed had ondervonden wai op de markt om een koe te koopca Hg vond eiseen die hem beviel maar de prgs was te hoog De eigenaar der koe rag den kooper eens goed aan en vroeg hem toen of hg niet wus K van De boer beantwoordde die naag toestemmend waarop de ander vroeg Herkent ge rag dan niet meer Neen zegt de boer Kent gg dan Hannes niet meer uw oude knecht K deelde hierop aan Hannes zijne tegenspoeden mede waarop deze zijn ouden meester verhaalde dat hij reeds stdert 30 jaren gehuwd wns te H ooiide en d rt zijne zaken goed vooruitgingen Om nu zijne diiiikh iarhei l te betuigen voor de goede behandeling steeds bg zgn baas ¥