Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1872

Sp psn a ïf W C f rm 1872 VImsm Ï2 Mei If 1208 GOUDSCHM COTJRAITT u h i y en AdvertentieWadloor Gouda en Omslpcken é f De Imwadinc van adTMrtmtifiti kaa geactaiadMt P nv dM iiMnIddaff 9 dm dac dar nitga a Beide brandea mdê ipM door d hnlp d r brandweer gebUueli mulerdaibeiHigrgke ehade was aangericht Dk Iraatrerliehtiag mII plaaU doovmiddd ran gas dat geleverd tMèm de Maateehappj roor aieowe geoctr9geMMM HM Het gatd laalaanM mBI PK Aan rermeerderiag er raa wor t f Mnehndenephutsen behoefte gtroekL De prg voor partievRsrai k 15 cent per kobieke meter De koatai b dr Ersa o Voor de polW ♦ K nacfatvadill c brandweer MOO d straatverlichting l M 49 Het aandeel der Gemeente in m Nationale Militie lichting ran 1871 bedroeg 51 man Het getal ingeschrevenen waarnaar het aandeel is berekend was 150 I rvan werden 101 om verschillende redenen vrggesteM 61 49 voor den dienst geschikt verklaard zoodat er 2 ontbraken aan het aandeel der Gemeente in de ligting van 1871 Bg de Militie te Und zgn ingelgfd Lotelingea 41 Nnmmerwisselaan 3 Plaatsrerraagen 5 ƒ 4 Te zamen 49 De dienstdoende Schutteiij bettai nit drie kompagnifn De werkelgke sterkte was 507 manschappen waarrw Actief 292 Reterre 215 De bg dé wet gerorderde actiere sterkte der Schntterg is 296 De eerste ban bestond nit Officieren 4 Oaderofficieren 4 Korporaals 1 10 Tamboer O Schutters Actiere 158 Beserre 93 Te lai 263 man In de eerste helft des jaars hébben eenige ofl icieren onder de leiding van den kapitein Fttrstner van het 4 regiment Infanterie theoretische en practische oefeningen gehouden onderTOHclen schonk hy hem de bcvmste koe Dat K geen woonleu van dank genoeg kon vinden beKoaft wel niet te worden gezegd Men schrift uit Zeeuwsch Vlaanderen Ernstig is eif sprake van een spoorweg aan Ui leggen van Heist naar Slois daartoe zijn de aanvragen tot concessie bereids ingediend Naar verzekerd wordt ziet het plan op een spoorweg van Sluis naar Oostburg IJzenzijke en Axel met het oog op de vestiging van een arrondrssemeuts rechtbank in deze laatste gemeente en verder op een zijtak eenerzyds uit Oostburg naar Bnfakens en anderzijds uit IJzendgke naar Bossetelde In de ptano briek van den heer H Schulze te Leetiwardrn opgericht in het jaar 1838 ia dezer dagen de I SOOsIe piano vervaardigd Hel kenrig versierde stuk werd onder het gej aicb der werklieden aan de fabriek plechtig in het magazijn geplaatst en daar vereerd met een bezoek van Burgemeester en Wethouders die na het instrument te hebben hooren bespelen aan de vervaardigers hunne bij iondere ingenomenheid daarmede betuigden Laatste Berichten Versailles 1 7 Mei Cisteren liei ft de heer Thiers een onderhoud met vun Arnim f ch id Pe onderhandelingen duren voort zij nemen een bevredigendcn loop liet IS niet waarschijnlijk dat een leenmg zal gesloten worden vóór het einde van liet jaar De rente behoort niet onder de waarden op welke de budKeteommissie eene belasting voorsmlt New York 17 Mei I e dagbladen zijn van mecning dot de oppositie van de deiuoeratische en republikeinsche senatoren tegen Grant vu verflauwd is In ir de wensch algemeen is ora t geschil met Engeland spoedig nitden weg te rnimen lntili 3chen ga in de Herald de H orld en de Tntime voort met de geheele gedragslijn der regicriiig in deze Xen ètren g tp te laken Berlijn 17 Mei De rijk dag heeft heden een voorstel van den lieer von BenAingsen nangenoinen tol opriclittug van een eonsulaat te Home en tot verandering vau het Archaeologisch liistitiiiit aldiar m eane Duitsche rijksinstelling mot eene afdeeling te Athene Parijs 17 Mei Volgens bei loht van de Spaan sohe grenzea liep er eea gerucht dat ile fipiansche egeeriugstroepen n ibij Bilbao een éclicc hadden geleden en dat de carlistcn een aantal de er manschappen hadden gevangen graomen De berichten van Serrauu s intocht in Bilbao en de arrestatie van Don Carlos hebben zich uiet vestigd Burgerlijke Stand OlBoaiN 15 Mei Josiiia Gtcrtrmiin oii Iers J G aa jer laflrv Tns ier brhLldi n ili tiia Ueriinrda Cliiistitifl oudorB 1 Boer on J P van Wijk 10 lohaniies Ijeoaardas ouders H Tystefiaau eu h van cr Plaak 17 Dirk ouders D van der Sgot cii J C W van der Zinkhsan Oterledkm 15 Mei S van der Klein 2 j 7 k C 1 Vemjl 16 d 1 M Calwut S m 17 K J de Bmii 8 i ADVERTENTIEN üïcrtij jdvigc Kcliti i itciujittj VAN DANIËL BONNEUE EN CATHARINA SMIT Gouda 18 Mei 1872 Hunne dankbare Kinderen en Behuwdkin der en Bevallen van een Zoon A IJPELAAR geliefde Echtgenoot van C J BOER Gouda 16 Mei 1872 De Heer en Mevrouw van HOUWENINGE DEN OUDEN betuigen hunnen dank voor de belangstelling ondervonden bij de geboorte vam hunne Dochter Gouda Mei 1872 De onderfjeteekende vraagt ten spoedigste IEMAND uit den fatsoenlijken stand tusschen de 10 en 20 jaar die genogen is om in den IJZERHANDEL opgeleid te worden die goed kunnen schrgven en rekenen zeilen de voorkeur genwten J H KOK in Ijzerwaren lu het KOPFIJHUIS IDE I ULIB zal op AAIfSTAANDBN MAANDAG a PiNKSTBBDAO s avonds ten S nnr BAL gegeven worden op de bovenzaal tegen entree van 25 Ct per persoon Het Buffet zal ruim van ververschingen voorzien zgn WANDERS De ondergeteekende bericht door deze aan zftne geëerde Stadgenooten dat van af heden zjn K BIERHAIXE C3 EOï E3SriD IS Korten Tiendeweg D 93 ingang in de Eostengijzensteeg Tevens beveelt hg zich aan tot het leveren van vele soorten van BIEREN per flesch alsmede LIKEUREN TABAK en SIGAREN H van WIJ NGAAR DEN ADVERTENTIËN in alle COURANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekband A URIiXKMA te Gouda E en afschrift i8 voldoende BI eWCTMi heeft ontvangen BEN PARTIJ FAI TAISIE HOEDEN Gouwe C 21 bij de Vischmarkt Zeer ci viel doch vaate prijzen Men vraagt TE HUUR in of buiten Gouda Ei BUHGKRWOMNG met 3 k 4 KAMERS KEUKEN en verdere GEMAKKEN teg een hnurprfls van 100 tot 150 gulden Aanbiedingen franco letter C Postkantoor WoeTden Openbare Verkooping in BLOEMENDAAL gemeente Waddingiveen ten sterf huize van Mevrouw de Wed FEÜRING wgk F n 12 op VRIJDAG 24 MEI 1872 voorm ten negen ure ten overstaan van de Notarissen FOBTUUN DROOGLEEVER en KIST van een keurig netten INBOEDEL bestaande ia fraaye andere MEUBELEN SCHILDERIJEN HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED KOPER TIN BLIKen AARDEWERK Verder een TENTWAGENTJE en PAARDENTÜIGEN Alles daags te voren v an 9 4 uur te zien Openbare Verkoopingf op DINGSDAG den 21 MEI 1872 s morgens 9 ure te Gouda aan het locaal in de Nieuwsteeg E 16 17 ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van nieqwe ijzeren LEDIKANTEN TUIN of GANGBANKEN en KOOKFORNUIZEN BEDDEN en BEDDENGOED MANSen VROUWENKLEEDEBEN MEUBELEN PORCELEIN GLAS AARDE KOPER TIN en IJZERWERK enz Zaturdags te voren te zien Tegen 1 Augustus e k wordt te Jowfia TE HUUR gevraagd een HUIS of eene nette BENEDEN of BOVENWONING Adres met franco brieven en opaave van prya ouder letter A M bfl den Boekhandelaar P C MAAS aldaar WüllDT GEVRAAGD in een zeer klein gezin alhier tegen 1 Julj of 1 Augustus een burger Dienstbode P G niet beneden de 35 jaar Adres aan het Advertentiebureau van A BRINKMAN te eoMda onder letter 8 MEN VRAAGT TB KOOP EEN BRANDKAST Opgave van iabriekaat grootte en prga wordt franco ingewacht aan het Adrertentiebnieau yan 6 B van GOOR ZONEN te ffottdo onder letter A Handligting Bg gere streerde acte deo 18 Mei 1872 voor den Heer Kantonregter te öouda verleden heeft de Heer SAMSOM BAEBNDVak LEER Goudsmid te Gouda aan zgnen Zoon den Heer BERNARD van LEER verblijf houdende te Amerefoori handligtlng verleend speciaal tot het fabriceren van TAPUTEN en het drgren van HANDEL daarin Geschiedende hiervan aankondiging ingevolge de bepalingen der Wet De Griffier bg het Kantongeregt té Gouda Mr J C DU PUL Malz Extract J MalzExtract J MalzExtract £ Malz Extract tegenzwakte Malz Extract f J JOHANN HOPPscHK Centraal bëpót Ameterdam verkr gbaar te Gouda bg I J C VANVBEüMINGEN te Woerden bfl HENRI J VAK D K BERG Prgzen 1 fl 45 ct 6 fl ƒ 2 20 zonder flesch en zonder vracht T n I namaaksels wordt gewaarschnwa Elke flesch draagt de teekening JOHANN HDPF DRBANVS PaUI Zg die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE dia bereid zgn volgen het authentieke voorschrift van Paus URBANÖS VHI hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Wadditurvem bg C T RiXSKStta Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doo je f 0 37Vv B9 Beproeft de heilzame werking hnn door eene ondervinding van vele eea wen toegekend Inktpraeparaten Al mgne alizarin anahn salon zwarte galltis8 mrgf en andere inktsoorten en stempeliukten zgn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap Fërbeterd en onderscheiden zich door hare levendige kleur grooto vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten De copiëerinkten leveren nog na eenigedagen scherpe afdrukken beschimmelen niet en geven half met water vermengd goedkoopeen oede schrgfinkten Verkrggbaar bg ieder soled boeken kantoorhandel Emmerik H von GIMBORN Apoth en Fabrik v chem techn Prteparaten Couda Druk au A lirmVniaii i I De nitgare deter Courant geschiedt ZONDAG W0BN8DA0 en VBUDAO In de Stad pacUedt de nitgare i den arond ran DINSDAG DONDEBDAO en ZATER JM De pr s per drie maandea i f 1 75 per port a J ii üTTTK ElKISEXi ÜIT HET VEBSLAQ VAN DEN TOESTAND OEB GEMEENTE GOUDA 1871 V l De gememte poIUie i amengesteld nit een onimiaaarii een intpectenr twee agenten 1 kL rier agentoi 2 kL en achttien aacbtwaehtaa die om den anderen nacht dieast doea De nachtwachten taan onder onmiddelli b ▼el ▼ ran 4iea iatpeetenr van politie die iedeien nacht met een der genteq de wacht betreici Or r dag doea vff ttgaSiim eagndoraadaieeB gedeelte van den dag o k de inspecteur dienii Het gedrag der politiebeambten geeft redentot tevredenheid Er kwamen tien gertUen van diefstal of oplichting roor In drie van dece werden de daders niet ontdekt Acht want eene oplichting werd door twee personen gepleegd zgn er aangehouden Vgf ran hen zgn aan de justitie en drie aan de militaire autoriteit overgeleverd De waarde ran het ontvreemde wordt geschat op 298 85 daarvan werd in beslag genomen en aan de bestolenen ternggegeren Toor 150 10 Een vreemdeling werd orer de grenzen gebracht Er werden 103 politie rertredingen gaconitatoMd Xüfan 196 penonen werd w gens soodaaige orertredingen verrolging ingesteld S dawrai werden vrggesproken 16 personal betaalden rrgwillig het maximom der boete Vgf xaken tgn nog aanhangig gebleren De btandblaschmiddelen rerfceeren in goeden faMt Xr werd eea niaawe Uandapnit aiet 52 meten geklonken lederen slaag en 64 meters linnen aanroerbois aangekoehi Spuit n 8 op brt Stadawf w id ran geheel nienw binnenwerk roonieo Beide deze spoiten voldeden bg de beproering geheel aan de rerwachting De spait die tot nu toe achter de Si Janskerk geplaatst is geweest en daar door eene andere rervangen wordt zal thans worden overgebracht naar het nieuwe spnithuis bg dea Flnweelen Singel Er hadden dit jaar twee branden van weinig beteekenis plaats ADVEBTENTlfiN woidM gephiM ran 1 5 regrit k 50 Gentea iedere regri meer 10 Centea 6B00TE LETTEfiS wordw berekend aaar plaatmnaite Aisonderigke Nommers VUF CENTEN r waarraa de kommandant retldaart dal d Ut soltatea leer goaatig agii geweest Het kadar heeft zich welwlgk theoretiadi geoefend eent onder de leidiag raa den fiuq eraidai 1 LniteoMit Adjodaat J F C Prine hrter der die raa den bngerenden l Laiteoaat Adjodaat H W 6 Koning De gewone oefeningen der Schntterg hMu gedurende den daarvoor bg de wet bepaalden tüd geregeld plaat gehad over iuA algenieea garea sg reden tot terredoibeid De scherpeehatten vereeniging waarvan Z K H de Prins van Oranje het BeachermheeraOof wrf op wek heeft wJBrai nemen heeft zich 38 malen ia bet schgfschieten geoefend Dexe oefeningen hebben even al died overige leden van de schntterg gunstige uitkomsten gegeven Het innziekkorps is na de benoeming van een kapelmeester in getalsterkte toegenomen zoodat het nu een veertigtal leden teli De gevolgen van eene goede leiding zgn reeds zeer merkbaar De vereeniging tot oefening in den wapenhandel telde op den 1 Jannarj 1871 57 werkende leden en 50 begunstigers aan het einde van het jaar bestond zg nit 55 werkende ledsn en 47 begnnstigers Op lederen Vrgd arond rm 8 tot 9 nnr werd geëxeroeerd in het lokaal aandeSperingstraat bovendien oatringea de onderofficieren en korporaals eens per maand in de eier citiere ementen theoretisch onderricht van een onderoflS er van het alhier in garnizoen liggende Dep6t ran het 4 Begiment Infanterie De schietoefeningen dit jaar aangerangen op den 5 April werden geregeld tweonaal per week voortgezet tot den 13 Augustus Het prgsschieten had pbMts geaamenlgk met de Scherpschuttera rereeniging ait de sdintteig op den 31 Juli Het muziekkorps ran het 4 r ment In aterie te Leiden was door den kolonel beschikbaar gesteld en droeg niet weinig bg om de feestvreugde te verhoogen Wonlt itmigL N