Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1872

wordo Bgna geen jaar gaat er om bladeren bevriezen eens soms meermaleti n el hs r w te n wp land vol t door de n Bern b meerderverkreeg volge viH df itie waarkaMzoa te be BtJÏTÊNLAND BaHeidiitMi Overzicht Omtrent ie reeds vermeld aéineini Mp hetwetsontwerp ep den kryipmad root Bazaifle joete wij nof dooi opine krn d t de diHus e in de nat Tergadering veel knlmer was dan men verwacht had De commissie en de minister van oorlog waren oereengekoraen om alle quaesticn van t ederen aard telaten rusten Het d hat l p ener ees slaand di zitting Toorgoal l nieiiir fieuttanent van ea heer Dahirel dot aan de genernals die leden der vergadering rijn verbood zitting te nemen in den krijgsraad Zoowel de commissie als de munster lietende beslissing dirr vr iiig aan de vergadering over aeiwnu l ltim A miwlcU bewaar pit in 4e uakrecht te spreken en was dus voor het ainendenient De bcrtog van 4i il ale daarentegen bood lija diensten aan als een der ondste Iniienant aeiieraals d e ia bet TUlir geweeit tQU turwyi h trvena betreurde dat de verbanningswet hem vroeger bfli t hail tegende Duil eher te veld te trekken fle aiMndesieniwerd toen met 344 tegen 3IU stemmen vernorpenen dt et amigen nen i Thans zijn in discussie de wet op de vereenigingen die door de regeering bestreden wordt zooal de commissie haar vi orstelt Voorts is op a f üonderdag bebaiideling vastgesteld an het nt wer p op de legerorgaiiieatte Itaa kontt aan de orde de d rde Met het oog op den strijd die in den laatsten tijd tusscheh kerk en staat in DuitschlBiid wordt waargenomen Terdient een artikel in den offic eusen ifro Cormtf bflzondeee aandacht Haarin wordt gewezen op het lajtste antwoord van den bisschop Tan Ërmeland aan den minifiterYan ecredienst wiiar in de eerste verklaart b eventoeele conflicten het kerkelyk recht boven de lyetten v io den staat te moeten stellen Het officieuse orgaan zegt dat de rq eering zich derhalve genoodzaakt ziot om desnoods J j nieuwe en speciale wetten de snuverciniteit van den stnat en de vryheid van godsdienst en geweten te waarborgen Geheel in deiiïelfden geest drukte ran Bnmark zich Dinsdag in den r ksdng uit toen naar aanleiding van den bearootiiigspuit voor de missie te Bome sprake was van de weigering van den pauselijken Stoel om kauUimil lluheiilohe als Puitsoher te ontvangen Keeds menig liberaal vleit jich met het vooruitzicht van volledige scheiding van tnat en kerk Of deze olfieieele en officieuse uitiii 8U lulk eene illusie wettigen mot de oekoa st leaf g lil ieder geral kan men zich vecheugeo dat de qnaestie opnieuw op het tapijt gebracht is Aan den tègenwoordigen onzekeren toestand in het algemeen en iiaa den orermoed der eatel kheid u bet bijzonder moet ook in bet belang van geheel Europa een einde komen Omtrent de disoassie orer de qoaeetie der Jeinietri in den Ryksdag te Berlijn kan nog het roijjende ter aanvulling der medegedeelde telcraphische dopiVhe strekken De katholieke fractie die het meeste belang had bij dit debat en de Polen die ze iteitndeu hadden voorgesteld oja omtrent de concluaien van de commissie over te gaan tut de orde van den dag Be Fonschnttspartij bad een ander voorstel ingediend trekkende tot geheele sgbeiding van ttaat en kerk Beide voorstellen werden verworpen maar de vergadering nam met 205 tegen 84 stemmen bet liaellit dat het meest met de inzichten ran von Bianwnik strookte Men neet dat dit besluit het gooveriiemeiit uitnoodigt om bij de Wet de voorwaarden van toelating en de verhouding ran de gode4ienstige eorporatien en oongregatien tot den staat te regelen en tevens strafrechterlijke bepalingen voor te stellen tegen de geiaarlijke handelingen der Jezuie ienonle Als men een te Berlin zeer verspreid gerucht gelooven mag zon de regeenng nog in deze zitting een wetsontwerp in den aangegeven geest indienen Het Amerikannsche Comité voor Bnitenl Zaken z u waarschijnlijk Zaterdag jn rapport bij den Senaat i idienen over het supplen entair artikel op het Iractaat van Washington Verscheidene senatoren van naam wenden hunnen inrloed aan ten gunste der goedkeuring van dat hlcikel Hen ach dMnneming er van waarschynlijk Verscheidene bankiers en maatschap lijen hebbenzich tot het Comité voor Buitenl Za cen gewend mrt ven ek i het sup ea 4i r sylig iettroctaa van WjUhilklon aap te f eme Pe Vete Xork Aald bltjft o de y wpg fng van het artikel aaadrinpn maur i de Washn onaohe oorre p id tie va dit b 4 wor gezegd dat er reden is om te gelooven dal hei artikel geratificeerd zal wor len Vier leden ziju er voor twee tegen en een lid is voor eede wizigiiii Het wordt tioe laag h e gioeUijkw deiË Wvenlijken atud van zyk tin ai je te welen te komen Na talrijke dcpccbes meer of minder uit gouvernementeele bron voortrloeiende waarin men wgen lang sprak vari talrijke vqM efleq op de Carlisten behaald van het i einde rw den opstand mii de iducht de gevangenneming den dood zelbjran Oos Carlos ran den lutockt viin Serrano in BiNmo enï komb er plotseling e bencht u een e i tige ne4er j ag aie de goii rernemeiitstraepeii ouden hebben geledci l in de nali id van Bilbao waar zicb inderdipd bet gros d opi tandeliDgen bevindt Wat er van deze belangrijke oirerwinniog der jpmTgentw is i va de guiistigerfberiebtén die wg lirlar l eq x t Madrid o it vangen weten we niet Wjj wan ouwe i 4e berichten uit het echiereiMd fwi mH Jh4 4i koi Maar die tegen8trijdl B i nUlltiewijiei i voldingépd dat de Carlistische bewegin g verre van dood is J EAli A M o a uit PmiÜM JiN jiers dan om ich op de Ken eomipnultnt ehj denkt tt Parijs aan niet Bnitsohers te wreken j Bl jk8a t dfijlti 4e reMkoie boren Um i K M ran 4e noigaoieatie ii tk is itqg te zwak iicb op den Duitscber tejivrekeo en daarom moeten anderen het misgelden Wie zon b r gedacht bébberi dat de man die in fi70 de hoadnl vervulde ia het drama van Metz ï ei 187 held vafi den dag zon fijn VV iarlijk men hoort bijna van niets anders d in van Ba iine Men maakt zich zoo warm o er hem dat men tiidej ii tad meeuen zou d t Frapkrijk van al zijne rara en genezen zal zijn wanneer maar eerst ce trailre ziju rechtvaardige straif ondergaan heeft De publieke opinie eisdbt die tereobtat Uiig met eene aetuimigheid welke deu indruk maakt alsof ook politieke drQfvédr jiaaroiider versdholen Zijn En kan het ook anders oa den treurigen afloop van het proqesTrochu De bonaparti teu hebben zich dubbql gewroken over den smaad dien de revolutionaire regeenng aan de nagedachtenis van het keiaerrgk heeft aangedaan dpor in het proces Janvier de la Motte de geheele keizerlijke administratie te willen treffen Janvier le la Motte werd met alleen vrijgesproken maar nog wel een lid derzelfde revo lutionaire regeenng bepleitte zijn zaak De president van het bestuur dat het keizerrijk ten val bracht generaal Trochu wordt oor een lcttgena ir en bedrieger uitgemaakt en de justitie verklaart dat de beleedigers slechts m den vorm niet in het wezen ongelijk hadden Het rapport van den heer d Aodif fretPasquirr was de wraak voor de overwiniung jtoor het gerechtshof te ttounaii en Bazaine is het zoeuoffer voor den diepbdeedigden TroChu In Parijs tinjfelt men niat aan i tie veroordeeling Zijn eigen werk llArpaeeidu Bbin 1 inderdaad een volledige akte van beschuldiging En toch de militaire wereld schijnt Öaarvan nog niet zoo overtuigd De minister r o oorlog aarzelde het besluit te nemen om Unziline foor een krijgsraad te stellen oiwdat hij Wider h B iB het Bijnlegef diende eindelijk geeft hij toe maar Uit vrees van zjjn militairen chef te beleedigen beleedigt hij de natie de vertfegenwoordiging en den raad van en U Bazame bad verzocht terechtgesteld te ir den Maarschalk Vaillaiit de eenige aangeirezep persoon die volgens de wet den krijgsraak moet prestdeeren weigert de vierschaar over zijn W h mofblt empire te spannen Qenemal LetellierValazi een intiem vriend van Thiers k in zijne vriendschap voorden president niet bewijzen en onder de e omstandigheden den generaal deCissey in het ministerie van oorlog niet oprolgea ook al weder omdat hij onder de bevejen van fliaareobalk Bazaine gediend heeft Twyfelen de militairen aan zijne schuld P Vreezen zij den obef en Bfln invloed t Is de maarschalk nog nat hy ip Metz 700 gasnie wilde lya de apostel van de ortleP Wordt de dapper soldaaf nog in het leger geacht ook nadat hg eene armee van 160 000 man lafhartig liet verloren gaan f Dit zijn vragen die ik u onmogelijk beantwoorden kan Den roem dat hij dapper was moet men hem laten Bazaine is een ielfmuiit man en door verdiensie en vooral door moed en dapperbeid tot den hoogsten millitairen rang opgeklomaien Den 28 Maart 1831 nam hij aU soldaat dienst in bet 37e regiment linietroepen 8 Juli 1831 werd hij korporaal 4 November 1832 sergeant 2 November 1833 kreeg hij het patQiit en nt htus 1864 divisieItard hg fgna èl deze W bet van umtlimtmmt 12 Juli 1836 klom tenant 15 December 1837 totkapiteiu 1 tot cluif ie bataUlon U April 1848 tol kolonel 4 Juni 1850 tot kolonel 14 Au tot b4gade geaei g pl l4 Scpt 19S § generaal en eindelijk 6 September 18q benoemd tot maafscliat van Frapkrijk graden woi hij door pipt zg 8l veW ZWITSERLAJI Naar het ichijlit he i en in ïwi stiekt niet terwiaaht dat devieiiwe groi natie zou worden afgekeurd In het k V rekende men er stellig op dat daar beid eene aanzienlgke zou zijn Intns aen alef ts gene ge inKe meerderheid tei eene öoalitie tussdhén 3e flltinmontaijei testantscbe oon ÉJ 8ii D d u erping was dfs wijming in de leger i Ldoor in de Zwitserse fcnjgamaobimi zgn gebtaoht dan tk duaver bestond riibeiaC 00 séjireeth lik cid ègej ir gi rüjk Worden wü aani iwu t chrnit j echter tJ prdV vanoeei weert altgid koud zelfs vj Mi men totjbideh ons tiga nMkren het om verdeel va den legei gel men wi ma dat lar liedeli zi willen gebntikiM lal n ner uitvHfdin te belw De voorstanders del lerkiidering voerden daarlirgen aan dat meu moet kiezen tusschcn deze twee ilwitzerliuid behoeft ee n leger of het behoeft dit niett In bet laatste geval is natuurlgk alle geschil aan een eind Behoeft Zwitserland echter wal ea leger dan moet het zoo oed mogelgk worden ingericht opdat de staat althans zijne grenzen Van verdedigen en beletten dot bet land als vroeger weer het slagveld worde van Europa Indien men dit wilde doen met het leger geIgk het thans is ingericht dan z n groote onheilen onvermijdelijk 1 1 I aar het tehijnt riotfjwoveel nten over deae dingen op een afstand oordeelen kan is legen deze redeneermg niet veel in te brengen BQ liét tegenwoordig stelsel is da degelijkheid der troepen in ieder kanton versohiUcnd en vooral wordt in Bomaanscb Zwitserland wat dit betreft veel verzuimd Dooi de nieuwe constitntie zon men in dit opzicht veel verbetering hebben verkregen Beads in zake het krggsmateriaal b v is de tegenwoordige regeling zeer bedenkelijk Ieder kanton zorgt oor zijne eigene troepen Door de nieowe oonstitntie lou de confederatie als zoodanig e zoig op lioh nonen die nu verdeeld is over 22 kantons Het is stellig te betreuren dat menige leer wenachelgke hervorming dis door de oisuwe aoustatitie ma worden verkregen ook in andere dan militaire opzichten thans weder op de lange baan geschoven i Men houdt het er eehter a emeen voor dat wel van eenig nitftel uar iet afstel SDcai e zgn kan men toch biflnen korter of langer tjja tot de nieuwe regeling zal komen BUSTNENLAJSra iM ij wi t Hna GOUBA Sil MH By JioD beshitt ia tpt kantovreehter alhier benoemd mr J H van Mierpp thans Wtonrnshter te kil hgenberg f il levi i s t li i l I J t Zondagavond ongeveer half zeven is een vfy ernstige begin van brand ontstaan in den Hontzaignlalen van den heer Uoogeukgk aaa de WacUstraat Het 18 e nwpl x fi eUj kfn zon r fculp der brandweer bet geVa r te sluiten en onze meente voor een herhaling der onhetlea at reeds bionkn l orteB t tveraaal gcledea te hoeden XNaar wij van goeder hand vernemen beeft de oommissie tot regeling der feestviering op 1 Apcil jl zioh nog niet ontbonden maar ul i j QiV jeen Rian m feeftviering op 21 Juni den dag waarop deze gemeente de Spaansebe zijde verliet aan de goadkèaring barer ttadgtnooten onderworpen Naar aanleiding van de berichten omtrent het nadeel door de vorst aan da aardappelea toegebraokt schrijft de Schoonh Ct Die heriohten zijn zeer overdreven Het gevolg der nachtvorst zal alleen zgn dat de vrucht acht of hoogstens veertien dagen later dan men hoopte ïe Bodrg aven is een mnziekgezelsckap opgeridtf ir Uaaainstruilienten onder den naam van do Kdnige ingezeteneri hebben daartoe rentelooze prsrhottdn verstiekt en Op die vme bijgedrtten t 10 stand brengen eeiier zaak die 100 vermeid werken kan ten en l Rtat werkende leden een aanljü gewonf to etreden door wier jaarl scW Mitrfjbntren het bestaan vi n Ihet ge sttap ffKketi worde De vrouwelbice beamb teq der gevangpnis te Woerdfn la héit i bf ï Juni anredenden kombiandaat denken niilver aangeboden Op gea eideti Inbjivlordi die gevangenis opgi beven en de aMerlogenboscb veavoeid Meo renekert dat de geUleening voor den aan en de explojtiAie van 1 P f Y S Leiden wed oUwkend ifc en er 4 U Jioof bestki ilii llilÉil woié ondenKMtn t lte t ra emt dat liet de NederlaadsObe tegeeringgelnkt is da voorwerjie afkomstig vaii Barende die vaor eenige uiaanden op Nova Sembja zgn ge van dèn Xagelicbman di U M 4M beut had aan te koopen 4i n ntnolgensttaanlig voorbeeld venpent tag dat de beeren Smit en Co te l inderdgk nel personnel van hjinnen sleepdienet btt V retel au hiebbèih tpCt u uiidrlyks van Imnoe gages 1 kbÜtittM teaai g iitiemde faeeren 6 lCt bfvpe 11 welk jglzimelijk Mrag in de Spaarbank wordt J gedéponeera terwgl de rente alsmede ten bate der schepelingen komen IHt voorstel is door allen zinder ondersch van kapitein tot matrdos gretig aangenoInen Aireen wat etreft den dienst Nellevoetsiuis sonileert die rtna jaarlijks p m 1200 Da ood hoogleeraar J C O Boot meldt het volgende in de AMt Ct Bg bet nazien en ratalogiaceren der handsefanflen belioorende aan de Koiiinltlijke Academe en afkomstig van bet Koninklgk Inantuut is een rgke verlameliDg van meest eigenhandige journalen rapporten brieven en gedicliten van Cionstantljn Huygens in mijn handen gekomen Bg een vluchtige inzage blaak dat dis oobegrgpelijker w ze verwaarloosde sobat een nauwkeurig onderzoek verdient en het is mij aangenaam te kunoen verzekeren dat een geacht beoefenaar der vaderlandsohe letteritonde zioh daarmede bang tqudt Men meldt aan de i R a uit Knscbed van Zaterdag eene vreeaelyke liageiboi heeft over deze stad en omstreken gewoed de glasruiten zgn meest alle verbryzeld De hoop des landmans is verwoest Deschilde is en orm Aan het rapport van oomaiaaarissen der maatsohappg tot landaanwinning op de Friesebe wadden ontleent de UeuKorier Connmt bet volgende De werkep der afdamming over bet Friesche wad ter aanhechting van bet eiland Ameland aan den vasten wal zgn gedurende den afgeloopen winter in goeden staat gebleven i e beide Irngteaamlnen waarvan de ooetelqke zich tot op 2100 meter van den Amelandschen wal in zee uitstrekt zoomede de verschil lende vetbindingadammen hebben betrekkelgk zeer weinig aan onderbond en herstelling gevorderd Ook is bet zeer medegevallen dat het w k tgdens de taaelgk zware gebezetting in de maand December volstrekt gaan scbade beeft geleden lef reauilaat der aanslibbing is voorsl op h lager gedeelte van bft wad zrer belangrijk te noemen Zelfs zijn de verschillende geulen waardoor de dam ie getrokken oostelgk van bet werk tot op aanzienlijken afstand nageno geheel vol gealibt terwijl diazelfde geulen westelgk van het werk aanmerkelgk Sn eapseiteit zgn sfgenomen Aanvankelgk bestaat r dos alle reden om met deze eerste ttitkomst tevreden te zgn daar de vooronderstelde geneigd leid tot aantlibbing en verhooging van het Viad de balis waarop de geheele onderneming berust zicb meer en meer lohfjnt te bevestigen terwijl ook de boringen op verschillende plaatsen van het Wad gedaan voor verreweg het grootste gedeelte eene veel beter grondsoort aan den dag gebracht hebben dan de bovenkont der platen oogeuaohgnlijk zou doen onderstellen 2oodrs bet w eder het toeliet zijn de werkzaamheden weder met kraeht voortgezet en terwijl mon bet vorige jaar alleen van Ameland uitgaande arbeidde is men nu mede van de Friesebe kust begonnen zoodat zeer zeker als er geen bgzondere belemmering tusschen beide komt de geheele dam in den loop van dit jaar voltooid ral worden Desknndigep zgn overtdigd dat wanneer de dam over het Wad zal zijn getrokken er nog sterker en standvastiger opslibbing zal phuts grijpen dan tot jiu toe het getal was In de wet van 7 AprU 1869 n 5 op de maten gewichten en weegwerktnigen is op stiaf vertwden aan allo ambtenaren om in de van hen uitgaande stukken andere benammften van lengtematen nit te drukken dan die van meUr met zijn onderdeeleo en veelvouden Niet onvermakelqk is het op blz 887 van de jongste aflevering van het PoliMl geredigeerd en uitgegeven wordende door Z Exc den Minister van Justitie te lezen dat te Zamtiam da 6 deter U qpft utl $ ee tmiiind wutverioo en dat de lengte daarvan u 6 voet Onwillekeurig oet dit denken aaa van Lennep srjim in da veinakeUjke spraaknmat Mynheer de agent V kandelt zelf tegen liM regleaaat Wy vragen Komt de Jnstitie fiaister Mn zelf op M warte isér Faderlmd Te Bome sloeg Dingida ddag de bliksem in de Hervormde kerk alwaar dé predikant juist eateebi aatie bield £ en dar kinderM viel bedwelmd neder ter i l an ander da muts van t hoofd verbrandde bet haar gezengd werd en een barer klompjes aan splinters duor de kerk vloog zooder dat het kind verder letsel bekwam Laatste Berichten Washington 20 Mei In t rapport door de comuiisaie voor buitenlandsche zaken bg den senaat ingediend omtrent t supplementaire artikel wolden twee amendementen voorgesteld die echter t artikel met e eiitieel wijzigen De New York TrUune en Herald gaan voort met t artikel heftig aan te vallen en de ratificatie er van te ontraden Parijs 20 Mei Het gerucht als zou Serrano een nederlaag geleden hebben bevestigt zich met Kadrid 20 Mei t Officieele orgaan van den 18den maakt bekend dat Oabasilla en FeralU inde provincie Saragossa zgn gevangen genomen De bende van den pastoor Alcabon 11 geslagen met verlies van drie dooüen en verscheiden gevangenen Oeneraal Horiones is van Salavredo in de richting van Alasus opgelrokken vervolgende de bende van Caraza JMadrld 20 Hei OOIoieel is bel end gemaakt dat 4UU0 carlisten zich hebben onderworpen Volgens geriicht zouden de radicalen heilen bekend maken dat zg bun mandaat bg de eortes nederleggeii Daaromtrent butaat echter nog niet de minite zekerheid Wow York 20 Mei Men verzekert dat de arteudementen op het additioneel artikel ten doel hebben onmogelijk te maken dat Kngeland later met alleen geen eischen van vergoeding van indirect toegtbrachte srhade als in de memorie der Amerikaansche Begeering werden opgenomen kan doen maar ook mot eenige eiaeh van ladireet lobade welke mogelgk kon vaort loeien uit schending der neutraliteit Men gelooft dat een meerderheid van twee derden van het Comiti voor deze wgziging is Antwerpen 2jD Mei Heden werd hier een meeting van clencafe kiezers gehouden welke door alle afgevaardigden van Antwerpen werd bygewoond Het volk bestormde de tribune en verdreef het bureau Burgerlijke Stand Griiosi M Mei PieUr Jokaanes oeders C Boor ea A IJpelur OvfcSLiDe 17 Mei J Strsver Sm 18 M MooleaSir 1 m 1 8 via der Wolf H w H J £ hett ier buisvr van A A de Vri 57 j ADVERTENTIËN Hedea overleed ons geliefi Zoontje 6SRARD ons voor elf weken geschonken J V D PAVOORD A J v D PAVOORD Mjslkeet Gouda 21 Mei 1872 Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVEfi BE GKNEZINQ D£E ZENUWVEBSLAPFINO TAK HET LIGCHAAII als een gevolg van geheime gewoonten of bnitengporigheden door Dr LA MBRT N 37 Bedford Square te Londtn Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hij is dageijjks ten z nen huize te consnlteren Wie niet bg hem kannen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsohe of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wflze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRÉSERVA nON PER80NELLE onder onmiddellp toexigt door een deskondige op nieaw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrygbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Anuterdam doch sUeen op Jranco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 50 Cts en franco per post GO Cts Door het toezenden van 1 postzegels kan men de z lf bewaring direct door geheel Nederla nd va n den Schrgver ontvangen Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men ia het bijzonder attent maakt Zqo zeer nuttig ia ongesteldhrdrn der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zg zgn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOJCD en UITSLAG der HÜIP zij zgn ZACHT L XEKEND en SLIJMAKUEIJVENl Verzegelde doozen van 37 Cent en dubbele doozen gn verkrggbanr bij de hh Alhlauerdam M Fiiiit Wz Anuterdan M Clébnn C ilroog heilige weg D aïl Benlhunen C den Boiiroeester Bteawgk S V d Kraats Bodegraven B Versloot VelJI H VV de Krugff Vetenter Gebroed Timan Gouda L Schenk op de Hoogstraat ê Ofatxiande VV v d Boom HaattrecU K Oosterling hekkerkerk A den Oucisleu limeiote B Kruithof Leyden J T Terbur rli Haarlem hoek Bakkersteeg Moordrecki G H P l BoUerdam A v d Toom Weste Wagenst SckoonAoeen A Wolff Tul A K Fanisen Utreeii P Aliens op het Steenw over de Don kerstr n S7Ï troefden h Bugten Zetenkuiten A Prins Hel depot dezer eChte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik IS door ons Ie Oouda aUoeu en Uitsluitend geplaatst bg den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men ordt inslanlelyk verzoóht wel attent te willen zijn dat door ons bg niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Recept in DépSt zgn verkrggbaar gesteld in de hieriowH opjtegeK Steden en plaatten dan tij de hierImmgenoemde DépStkotidert In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenkandige nanmteekening van de vervaardigers Wed Keünen Zoon Apothekers welke Handleekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zgn Wg verzoeken de gebruikers intlanteltjk daar wel op te letten en raden hun n in wel toe te zleU bg wien men de Diio jes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een oiijct met onre Hnndicekening is zich aiui te schnffeu en ich Ie achteu voor het gebruik viin de vele n iinii il els