Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1872

I Vrijdag 24 Mei 3CHE coïïRa f sm M AlvertenlietU VNr Cnib f IttacK n a O fmeadlac Tan adrertentUn kan geacUedM toti um éB9 maniAAag op den dag der aitgav TJTme EosrsEiXi ÜIT HET VEB8LA0 VAN DEN TOESTAND DKB GEMEENTE QQUm 1871 wgs Behalve in de gewoM rakkoi wordt onderwys gegeven Op de Armenschool 4i Tnisehetuehool en de Burgenchool voor B M M i in da Gymnastiek bet Taekeoen en de HMiWerltM mor meisfes op de Boigerschool voor Jongew inde be elen der Franscbe taal die d Widcunde de GTmnastiek en het TaekeoAi n op de Jongejofmonwenschool in de b ginaelen der kennis van de levende talen de Oymnaetiek het Teekenen en de Handwerken Voor moqes Aan twee van deie lehahi de Armenschool en de TnaeeheBsolMai jm mmdecholeB ▼ bondeB Diêun b BoglÉÉhMI mÊt pHi0ÊÊ is tydelyk opgeheven Zg ü daar minder noodig Het getal hoofdonderwysen hoofdonderwgzeresaen hulponderwgzersihnlponderwgzeressen en kweekeiingen Ugkt nit den volgenden staat lll lk g l h A in de Armenschool de Tnaschenschool en de Burgerschool voor meisjes wordt boven het in den voora aanden staat opgegeven getal op ieder door twee onderwgzareseai lee gegeven in de vronwelyke handwerken Het getal schoolgaande Irinderen uit de Gemeente bedroeg op de dagschool ISApr UJuli UOct liJ a J M J M J M J M M Ï04 S27 205 328 225 80 208 1M I18 181115178121U2138 Op de AraieaMbool Op da Tauchuuehool Op de Uurgencbool roor joogeni Op de BnrgerKkool toot aieiqei Op de Joagqafnoawca Kkool 201 Ni U7 86 201 IlISl 132 911 Te unea 7ï l Op de avondschool nitn ISApr lSJuh 15 Oct l M J M J M J M W52 707 582 85 5JS 52 l 1 Op de Amieaeelml Op de TBiMli BKkool Op de Bntgerubool voor joageoe 77123 71 91 188 72 U S Te nmea 237 1S4124I 6 1244127 Socielcil OnsGenoegen i Zaal KUNSTMIN DONDERDAG 23 MEI 1872 SHgOTESGIHEEIIUSIGALE door het Concert en OpcrcUcn GezcIscliap onder directie van CARL PFLüGING met medewerking van de beroemde Komieken de HH GELaBKE EMTÜRA MARIÜS en WüPPER Entree voor HH Leden hunne Dames of Kinderen 25 Cts de persoon Niet Ledeu 49 Cts Aanvang 7 uur precies CARL PFLaGlNG in alle COURANTEN worden dadelijk opge7onden door den Boekband A BHIMU1A te Gouda £ eu afschrift is voldoende Openbare Vrijwllliii c Verkooping ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR resideerende te Waddinmem De Veiling op DONDERDAG 6 JUNI 1872 Toewijzing 13 beide des middags ten 12 ure in het Logement os Zalm van den Heer VOS p de Markt te Gmida van TWEE KAPITALE BOERENHOFSTEDEN met AANHOORIGHEDEN alsmede ruim 150 Bunders uitstekend goede Wei Hooi en Rouwlanilen staande en gelegen in de gemeenten WaJUinxveen Moerkapelle en Bodegraven te weten Nummer 1 De kapitale BOUWMANSWONING gpnaamd Gerardshoevo get G N 13 metderzelverKOEIPIN en PA ARDENSTALLINGEN DOBSCHVLOEJi voorts WAGENSCHUUR drie HOOI of KOORNBERGEN een ARBEIDERSWONING ten westen get G N U h alles met ERVEN TUIN en BOOMGAARD benevens 75 Bunder bij uit tek goede WEI HOOI of BOUWLANDEN alles aan eene party staande en gelegen in den Zuidplaspolder van Schielaud binnen Waddinx i reen aan den grindweg van Moordrecht Moer ka elle kadaster sectie C Nos 38 39 41 43 i tot en met 59 113 tot en met 124 6Q2 tot en met 607 De Bouwmanswoning en Landen zijn verhuurd aan Pibtir Metz tot het ontblooten der schoof en 1 November 1874 de Getimmerten tot 1 Mei 1875 voor 3198 80 per jaar De Arbeiderswoning die in twee perceelen is bewoond ig verhuurd voor ƒ 2 per week de hnnrpenningeu zfln van af 1 Juli 1872 voor den koper Grondbelasting over 1872 f 329 99 N 2 Eene partij dito LAND gelegen als voren binnen de gemeente Moerkapelle groot 3 Bunders 5 vierk Roeden 50 vierk Ellen kadaster Sectie A N 80 Verhuurd aan Bastiaan NiEmvLAND tot 15 October 1877 voor ƒ 155 5 per jaar Grondbelasting over 1872 14 38 N 3 Eene partij dito LAND gelegen als voren binnen MoerkapelU groot 39 Banders 9 vierk Roeden en 50 vierk Ellen kadaster sectie A N 38 tot en met 46 49 tot en met 52 57 58 59 64 tot en met 87 en 72 tot en mét 75 Verhuurd aan den Heer A H van Roouen tot 15 October 1877 voor f 1838 19 per jaar Grondbelasting over 1872 154 10 Over 1871 betaalden de perc N 1 j 2 en 3 in de polderlaaten 11 25 per bunder Schielands penninggelden 0 70 N 4 De kspitale B0ERENH0F8TBDË genaamd Weilust geteekend N 25 met derzelver KOEIENSTALLING ZOMERJIÜIS met KOEIBN en PAARDENSTALLING SCHUUR twee HOOIBERGEN TUIN BOOMGAARD alsmede 28 Bunder uitnemend goed WEIen HOOILAND waaronëer eene kleine party BOUWLAND alles aaneen staande engelegenj aan den Leidscben Bgn straatwegzgde aan Nieuwerhrug in den Weilandschen polder onder Bodegraven kadaster sectie B N 1717 tot en met 1720 1775 tot en met 1W9 2216 en 2482 De lasten bedroegen Grondbelasting 1872 169 25 Polderlaaten 1872 28 06 Woerdsoh Bandergeld 1871 16 40 Te zamen 213 71 in Maasa N 5 ïlene partg WEI of HOOILAND gelegen in den Meye polder onder Bodegraven oumiddellgk achter de voorgaande partg groot 6 Bunders 34 vierk Roeden 20 vierk Ellen kadaster Sectie A S 998 en 999 De lasten bedragen Grondbelasting 11 80 Polderlasten 25 37 Woerd8ch BundeTgfeld 3 65 Te zamen 40 82 in Massa De perceelen N 4 en 5 zijn verhuurd aan Antho us Okkeksb de Landen tot 1 November 1873 de Woning tot 1 Mei 1874 in massa voor ƒ 2200 per jaar Nadere information zyn te bekomen ten kantore van den Notaris Mr db BALBIAN van DOORN te Utrec U en bg voornoemden Notana MOLENAAR by den laatsten zyn ook de eigendomstitels de huurcontracten de kadastrale extracten en kaarten ter inzage Zullende van af 14 dagen voor de veiling Kopy der verkoopsconditiën ter lezing zyn ten kantore van de Notarissen COMMBLIN en RICHARD ieAm terdam Aauzleniijlie Frijsverniinderlng Door het steeds toenemend debit van het UmverieelZuivering Zout is de prys van dit artikel voor gehed Nederland verminderd en zyn de 1 1 pakken op 60 Cts en de 1 2 op 3d Cts gedaald Buitendien heb ik om een kleine proef met dit nitmqntend middel tegen Maaghcalen te kannen nemen hetzelve nog in 1 4 pakjes a 18 Cts verkrygbaar gesteld t Gouda by L Wkltik Gouwe en L Schenk Hoogstraat En in de andere jdaatsen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis p By den aankoop van dit artikel lette men vooral op de prgzen alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de ommezijde geteekend zyn door H VON GIMBORN Apoth en Fabrik van chem techn Preparaten ♦ PATENT Uit Mont Kruiden en den naten suiker samengesteld zyn de JOHANN HOFF scHB MALZ B0RST B0NB0N8 een onwaardeerbaar middel bg hoest heeschheid enz en hebben reeds aan dnizende door beangstigende hoegtaanvallen geplaagde lijders door hnnne onmiddelyk kalmerende werking lang ontbeerde nachtrust verschaft Doeltreffend is het 4 5 bonbons in een kopje heete melk te gebruiken Blaauwe zakjes met handteekening JOHANN HOFF ï 80 Ct Terkrygbaarte Gouda J C VAN VREUMINGEN en de Wed A C SCHOÜTBNi te Woerden bg HENRI J VAN DB BERG Tegen primo Jani aanstaande rerkagt men te Qouda voor een klein burgeigezin een huisje of benedenwoniiig de haurprys van 90 niet te bovengaande Adres Letter X aan het AdTertentiebaiaaa Taa G B VAN GOOR ZoNiN te Gouda Tand ongesteldliedeii alsmede ziekten van het Tandvleesch worden steeds verzacht door het gebruik van hel ANATHERIN MONDWATER van Dr J G POPP Keizeri KoningL Hof TandarU te Weenen en in de meeste gevallen volkomen genezen PrijB per flacon f 1 75 Te verkrg eii te Gouda bg L Sebeult wiskdier op de Hoo atraat wijk A 123 te Rollerdani bj V E Tan S ntrn Kolff apolh en A Schipprreijn C blaanwe porraleinwinkel te i Hage bg J h F C Snnbilié apolh Ir Leydett bg K Noordgk Utraebl bg P Alteim apolh te Amtlardain bgF vaoWiBdheim fc O rerlcoophaia te Oudewater b j T i van Vreiimin rn te Schoonboren bg A WoilT si=ooK wEGi Easr Van GOUDA naar Moordrechl 8 l 4 8 88 Niniwfrkfrk 9 18 9 63 1 24 4 8 8 88 Capelle 9 18 9 63 1 24 8 38 RoTTEBDAM 9 18 9 B8 11 S8 1 14 0t 8 4 33 7 83 8 88 9i ZeviMih Moerknpelle 9 66 1 4 36 8 41 Zofierra Zf s r l 9 1 5 9 56 l 3 26 4 36 8 41 Voorbiirtt 9 15 9 5I 1 3 8 1 sGbavknhaoe 9 15 9 66 11 41 1 1 68 8 25 4 36 7 30 8 41 9 48 OiidewBler 7 24 9 66 11 32 S ÏS B 36 8 41 Woerden 7 24 9 56 U SÏ 3 26 6 36 8 41 Harmeien 7 24 8 21 9 56 n 43 11 82 l Ol f SS 8 26 6 88 8 41 Utrecht 7 24 8 21 9 56 10 43 11 82 1 01 1 SS 3 25 6 86 8 41 Amstxkdah over Hannelen 7 24 8 21 10 4 1 01 2 88 8 25 8 41 Utrecht 11 8 JU Naar GOUDA vao Moordrecht 7 08 9 89 Il 14 12 42 8 17 Nienwerkerk 7 01 9 81 11 06 12 8 8 97 10 8 82 Cajelle 6 64 9 24 10 6 12 29 3 0 8 04 RÖTTEiiDAlc 6 46 7 65 9 15 10 16 10 60 U IO 2 05 2 55 6 66 8 10 Zevnih Moerkapelle 6 6 9 32 11 06 8 01 8 14 Zoelerm Zegwaard 6 4 10 66 iit 6 04 8 14 Voorburg 6 36 9 10 10 41 1 40 6 61 s OHAVENBAac é 30 7 60 9 0 10 10 10 36 11 30 2 t 36 6 46 8 Oudewater 9 30 104 4 11 8 18 Woerden 9 22 12 66 4 06 8 07 Ilarmelen 8 60 9 16 11 10 12 51 1 80 8 4 7 03 8 0i 9 20 Utïïcht 8 25 9 10 45 12 85 1 10 8 36 3 85 6 48 7 45 9 Amstekdam over Hannelen 8 10 lO sb 2 20 8 16 6 26 8 30 Utrecht 7 15 ll jl 6 80 Gouda Druk fau A Bnakntn I pi i 187Si VUtHil jimVkét Dé a ftv decer Connnt géscUedt ZONDAOi WOENSDAG en YBIJDAO In de Stad pMehiedt de nügwre in den mrmid ran DINSDAG DONDKBDAG en ZATKEDAG De pr§9 per drie nUanden i 1 75 üêOM per fiM i Varvolg Er i B Uer 8 kerkelyke gemeenten 1 Nederdaitscb Bervonnde met 2 kerkgeboa wen en 4 leetaraa 1 Eyangeliich tinèberMlie met 1 kerkgebonw en 1 leeraar 1 Bemonstrantach Gereformeerde met 1 keik onw en 2 leerawn r s Chrirtelgk OenfomeeMii mk 1 keikgekww en 1 leeraar Itoomscli Katholidwn met 2 keikgebonwan en 5 geestelüken 1 Oad Boomsche of van de Bisschoppelyke Klerezy met 1 kerkgebouw en 1 geestelgke 1 Israëlietin met 1 knkgeboaw zonder M K A i o Het gelal leboolgaande kinderen nit deze Gemeente i ongeveer gelgk aan dat van het vorige jaar Volgens de laatate over 1871 ingekomen tabellen die vau 15 October werden op de openbare acbolen de dagacht n bezocht door 1208 leerlingen welk getal in 1870 bedroeg IJiSl en 1192 in 18G9 Op d avondscholen waren 871 leerlingen tegen 382 in 1370 en 327 in 1869 Op de byzondere scholen werden 437 kinderen aangetroffen tegen 426 in 1870 en 402 in 1869 Ofschoon het totaal der schoolgaande kinderen op 15 October iets Ifiger was dan in het vorige jaar meenen wy dat hieruit niet de gevolgtrekking kan worden afgeleid dat het ehoolbesoek vermindert Toevallige jomstandigheden het tgdelyk niet toelaten van eenige kinderen op de armenschool by gebrek aan niimte waarin thans voorzien is en een groot aantal zieken moeten als oorzaken worden aangenomen Er zgn vyf openbare scholen de Armsnidiool de Tnsiohenschool i f de Burgerschool voor jongens de Burgerschool voor meiijes de Jongejnfrronwenschool Alle zyn scholen voor meer uitgebreid onder i swf tj t Hm ljf4iv U l miit N 1209 n V i f Hitt AOVERTENTlfiN worden geplaatrt fan 1 5 regel It 50 Cmten iedere ngel uieer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsnuniée i Aftonderlgke Nonuners YUP CENTSV c lit De avondsehocd op de Borgetechoot vrerd tot aan hare dniting bovendien door eenigi leerlingen der dagschool bezocht Boven de genoemde getallen gingen eriwhet Uatst van het jaar 34 jongens en 16 meiqes van buiten de gemeente icbool Op de Armenschool wordt aan al de iMriingen kosteloos onderwgs g ven Op de andMe enbare schden wordt sehoolgdd betaald Koek het Bgk noch de Pfovinae verleende sobsidiSn ten behoeve van het lager onderwgs In eenige achooUokakn wenscht de Schoolcommiseie verbeteringen te liea aangebracht Mrim i q de epneUa f der tweede Armenschpol noad ackt wenscht zg in het groote choollokaal glazen afscheidingen en eene aizonderigke gelegenheid tot beiging van kleedingstokken In de Tusschenschool wQ zg dezeU e verbeteringen doen maken en bovendien me voldoend licht en een houten vloer vóór de banken Op de BnrgeQchool voor jonm is de weergalm in het midtkaal nog niet geheel weg R oulnngei MIatrtae peciail itcM iHHkrwv m ia ktl tMkcKn de i mmtiek Ih sommige der aangeweami gebreken zal reeds dit jaar kanworden voorzien andere verbeteringen zullen vooreerst nog op zich moeten doen wachten De hulpmiddelen laten weinig te wenschen over Het onderwgzend personeel gaf over het algemeen stof tot tevredenheid Het onderwgs op de meeste scholen mag worden geroemd Daar in den laatsten tgd vóór zgn aftredende gezondheidstoestand van den Heer Renhl hoofdonderwyzer der Armenschool hem nietveroorloofd had zich zoo geheel als vroeger aanzgne taak ie wyden had het onderwgs op dieschool daaronder eenigszins geleden Zgn opvolger de Heer Gnnda sohgnt met den bestengeest bezield om daarin een nieow leven tebrengen Met de Burgerschool voor jongens is de Plaatselgke Schoolcommissie veel minder ingenomen dan mei de overige Openbare scholen Zg is