Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1872

t looüonderwij llplpqnderjrij Kwecke zeresseil fftj qpu lingea op de Openbare uit 1 1 5 eu op de Bgzoudere uit 2 2 4 de vereisclite drr stemmen van den Senaat mede nog zeer verdeeld Men beeft aii d gflj belangen gebruik gemaakt om op de üenai pressie uit te oefenen De oppositie leden Sohurz C asserty Edmunds en Patterson laten zich over bim iet XnL T op de Openbi re Ujhool isr 6 lüÜÓna a scholeft è6 L Jèi Toteal 312 341 A t de 0 pibai8 Fu3 t w4 09l $ s oppw ssen f tfa y den flfPWr i 3Kluit Kluitman hoofdonderwjjzer van die school is Directeur Behalve jpoi kepi worden aldaar nog door zes on4en §zetB lessen g v Er ZQB 19 kweekelingrai waarvan 8 meisjes De lokalen met Vuur en lichlt oi dia van Gemeentewege verstrakt Venira wcq bdoor den hoofdonderwgze kluitman voor rekening der Gemeente onderwijs gegeven tttkSL de kweekelingeö der Opjuibiite Bewnars of te ndti ¥ 3 oo Wordt verïolgd Bewaarachoolhoutlen Bnltcntandsot Overzkht In de Krgaderin der PmuMihe nationale vergadering waa Dinsdags iet woord bau Koaher den eiuiuistor van Napoleon orer de lererantie contracteu gednreudt den taatsteii oo iu Ud P heéfi bij liet doen zijner interpellatie gezegd dat hij zicfa pi t in tftdtkundiKc beachouwiogen zou verdiepen De hertog d Audiiïrut l aaquier had meer bepaatd de bureels van het departement van Oorlog Haugevnllen hjj Houber meende daarentegen dat in deze het begmael vai individaeele verantwoordelijkheid behoorde te gelden J e jgenera il l alikao was naar zijn inzien rerantiroordelqkheid voor alle tot den 4 September aangegane leverings cootraoten W 4 latere Ntaef i Oambeita voorzeker zija aandeel in de venntwoordelijkheiü niet willen looohenen De vriantivooidelijlte personen behoorden cek pacbap aau de V e wl im af te leggen Deze kon zich niet by eenvoudige moticn bepalen Houher protesteert vérder Veged ie beschuldiging van Autfiffret dnt de arsenalen bet materieel op het papier aangeduid niet zoaden beval hebben en roept biertoe de getuigenis van deo MLiister van Oorlog in Tan alutte vereenigt hij zich met het geioelen vau Audiffret omtrent dtn algemeeneii verplichten krijgsdienst en beweert dat de verga lering dit beginsel spoedig móet goedkeuren daar de toepassing er ran tot de verlossing van het land zal leiden Hij voegt er by dat a de stemming over de krijgswet Aë taak der vergadering nag biet geëindigd is en zrgt ten slotte dat iii tryd met zekere bewering van jambctta ie ontgdige oiitbiiidiiig der vergaderinir een oiiibinding van bet iandi zon zijn Ue rede van Rouber lekte tweeèalen toejuichingen uit waartrgf 11 echter de linkerzijde protesteerde tiambetta antwoordde hicrbp dat de advocaat van het Keizerrijk traditie verdeeldheid in de vergadering Ie zaaien docb dut hij dat voorbeeld met zou volg n Deze woorden werden door de liitkenijde zeer toegfjfliolit Woensdag w s Audil et aan t woord Be Engelschc bladen van II Zaterdag bevatten een uittreksel uit de long beloofde Alabaiua correspoudeutie waarvan wy mieschien later de hoofdzaken meeileelrn Beluugryker is de b l van het dour Kugelaiid voorgestelde supplement artikel dat beide partijen iii luiar recht laM o b ar meening voor de ware te bouilen maar desniettemin comjludeert tot intrekking der indirecte eiacheo De Uady Ntnu ontving Zondag vnn haren correspondent te New rórk het bericht dat de heer Kish met de commissie vuor buitenl aangelegenheden heeft geconfereerd voordat deae aan den Senaut ecu gunstig rapport over genoemd artikel indiende waarin twee nieuwe amendementen worden voorgtsteld die naar men meent aan don werkelijken inhoud van het artikel niets zullen veranderen Vijf leden dar genoemde Commissie waren voor en twee tegen de bekrachtiging Er was door de minderheid ge n rap poit ingediend Voorts wordt nog gemeld dat de Senaat een geheime discu Sie over de taak becfl gehouden die een uur duurde en dat Sumner de bekrachtiging heelt bestreden In welingelichie knagen is de meening omtrent vnn oordcel Jat wil men haar tot een goede 3c ol tukkeif ecii geheele hervorming ervan hoogst noodzakelijk is Het GymnastJek ondem vflB trekt teer de belangstefll Zg weiiftlHdAraS j brei assistentoftekvnr l be nAn Hjhm Mr g rUf ifeT usscTien t school door den hoofdonderwijzer op de andere scholen dooi dMi Ilper £ brtelmaa eg p De avoiv4 1 t $ j A V T a 4 enschool werden vr j getrouw bezocht De kosten van het lager onderwjjs hebben bedragen f 22745 if tiestonrfétinit Jla firedfktt J r hoollftöd ggeip ƒ 599 $ hulponderwijzers 8725 Toelage ten behoeve der kweekefingen 815 Jaarwedden der onderw zers in hei teekenen eu de gymnastiek en der oa l8S 4 t7r 1806 424 158 585 derwjjzeressen in de handwerken 2077 Onderhoud der scholen schooluieube len en woningeq der ondeirwiipsni Kosten van schoolboeken en sehoolbe hoeftén der leerlingen Koeten Tan licht benoodittd roor de schoollotcaleoi TKi fen TÉd brand benoMM Vocir dis idiOollöSatóti De kosten der PhiatseKjke School odmtets e üitgaTen van allerlei ard De sêhoolgelden hebben opgebracht f 7944 Br tgn vier b zbndeié scholen die derRaomsdt Katiidlieke Inrichting van LiefdadigeheM rot r meisjes met eene hooMonderwgzeregen tw e hulpouderwözereMén die van den Heer N vai Bnnren voor jongebs en meisjes ibet een faooi ondefw zer eneen kweekefing die tw r Christeljk Nationaal onderwgsvoor jongens en meisjes met een hoofdonderwgeer eB eeil hnlpofideHv zer e Wtt Mevr J de Ba geb v d Steen met een hobfflDndenvgzeres en eene hulponderlvgzeres Op de tweede en derde dezer scholen wordt alleeti gewoon onderitrgs op de eerstgenoemde ook in het Fnnaeh en op de vierde ook in de Levende taltn de Gymnastiek het Teekeneu en de Handwerken voor meisjes gegeven Het getal leerlingen uit déze Oemeeateopde schoten voor gewoon lager onderwgs beliep 15 Januari 15 ApriL 15 JuU 15 October J M J M J M J M 128 80 116 75 124 76 122 83 Op die voor meer uitgebreid lager oüderwgs 15 Januari 15 April 15 Juli 15 October J M J M J M J l M 220 212 230 282 128 300 116 287 124 306 123 315 Bovendien gingen er in het laatst van het jaiur 57 jongens en 31 meisjes van buiten de meeate ter school Het getal leerlingen dat kosteloos ouderwgs ontving beliep 84 meisjes De school der R C Inrichting van Liefda beid en die voor Christelijk Nationaal Onderwgs tellen een groot getal leerlingen Er zjjn in deze Gemeente drie Bewaarscholen eene Openbare en twee Bgzondere Het Hiderwijzend personeel is samengesteld V VW 9 dlÈt 9 ot ig 1 ka enf d 8 n b t dit weken verwacht hij stelt voor dat beide natiën ïn een gezamenlijke nut i den scheidsrechters te Geneva moeten ve oeken hun eerstvolgende vergadering uit ft stll v TH 4 efe wartsiJJn IttUS M burgertak huwelijk is ingevoerd stelt niet vast dat de voltrekking daarvan vóór de kerkelijke inzegening moet plaats hebban Het gevolg hiervan is dat vele huwelyken vooral u M¥ J idelylp Italié waar de iijvloed dw gtMé f Md nog zeer grooï fs énlel TcerlceHjk worilea ingezet nd Ook c sr wav de qiBbende ren de toestemming hunner ouders niet kunnen krijgen voor hun kawebjk ziet mtn veian tMi tot den pastoor wndeii om het uiv U jk ker lijk iq RV en Om na eeU einde te maken aan de óngelegenneden eft joi Hicten jlie hifjrvau het gevpjg zjp ia df Hegeéfing voornemen tij de ICanier een ontwerp in te dienen volgens hetwelk d g e die tot 4akerkelijke inzegening overgaat zonder dat het burgerlijk hunelyk voltrokken is gestraft wordt met eene bo te yan 1 0 a 500 fr tec jl 1 ewie herhaling Van de overtreding rfe itfnf verzwaard óil worden In een telegram U gemeld dat de heer Cbrrenti zijn OD sbu als Mtoister van Onderwijs he ft ingediend omdat zijn wetsontwerp bctrelTende het onderwijs ns verivorpen Üoor deie oedrdaeling wenl men met wijzer Tliai s rmden wn deite pajc gekelderd Vnn den Itlïnister was nl bij de ifamer crn ontwerp iiigekoinrn betreü n de bet middelbiar onderwys aarin werd voorgesteld de godsdienstige dvccteurea voor de scholen af Ie schaffen Dit ontwerp bad ern slecht onthaal bij de Kamer bij de rechterzijde gevonden co de ftlijtiateta wilden tieb teen tuet san eene discussie over dit ontwerp wagen De keer Correnti werd hierop verzocht zijn voordracht in te trekken of beter gezegd bedoelik bapaling te aehrap pen Deze mfenende dit niet te nogea doeu ii it nij pr s op het beginsel stelde verklaarde liever zyne portefeuille te willen neerleggen Soipipige dacbMen gevan t keoofa dat de Oppositie trgeii bet ontwerp voortspruit uit de zucht om in de tegenwoordige om tandigheden den Paua voQFii geon s astoot t geven De Minister Liui a heefi in de Ktfmer aangelioudigd dat de BegeetiuK tegen het eipde van dit jaar e n ander ontwerp zal indièiMD Uit Spanje geen nadere beriobtra dui dat de ani gekondigde overwinning dar Carliiten btMtooA in de zegepraM door 5Ö00 uisuijcenten op 4ÖD man varI dwaalde regeeringstrocpen behaald t A r = i iii l 1 ENGELAND De Kmm zegt in een opstel over den Duitsc cn ge 8iit bij den paus of liever over het debat waartoe dit onderwerp onlang aaulaidieg gaf Wederwn zijn het üuelien en üibellijneu die lo Europa als twee v andige legers tegenover elkander staan Kardinaal Hoheglobe BOcht geen gnant te Bo e zijn daar by zrlf geen vriend ia der Jazuiaten n lya broeder de man die als eerste minister van Uiiereu bet sein gaf ter verdediging van de burgerlijke raiuitscbappü tegen de panaalyke onfeilbaarheid en ttgm al de overige illiberale eu anti maa schappelijke altr imontaansche pretentiën Tol nog voor zeer korten tijd was prins von Bismarek de besta vriend van ds kuiliolieke onderdanen va zgn vorst maar thans ia hij blijkbaar ongerust over de kwalyk verholen vijandschap van hen die bet bestaan van bet Duitscbc rijk nau verbonden aditen oao dat van liet veiccmgd Italic en derhalve als in stryd met t paosen wereldsclie belangen Daitschland is thans all vroeger een wezenlijk keiterrijk en eveoola vroeger ia net onatiddellyk wederom in strijd met d nltnmoutanen de Guelfen van den tegeawoordigeu tijd Ii dien strijd heeft het zoowel met buitenlandsiAe als met biiiuenlandscbe vijanden te doen Tan eind bet pauselyk gezag te herstellen ppgen de aUpuuoBtaaea het Duitsche rijk ten val te brengen ea al wat jegens dit rijk vijandig geacht worden kon zoeken ijg te vereenigen Niets is zoo verrassend in oozoo tüd als dit herleven van de oude Uuel en en bet flpatisme waarmede de ultramontanen zieh ib ied ars onderneming wagen die voor kun doel ieta sohynt te beloven al is de hoojp op eap piia i ea nitalag ook nog zoo gering Wy zien dit in den onzinnigen opstand door een jongen Bourbon verwekt onder de bergbewonen vau Mavorr en Bitcaye en nog meer in de rustelooze pogingen der Farysche ultramontanen om de wereld te misleiden door tydingen van carli tisoba overwinnjngjjn en door zotteklap aaneaande d flj Roedig n val Van den vreemden getteldenaar dtn zoon van den gebannen Victor Ema BBel Mea ziet het in de volbstemmilijf io Siriiwriand waar bekirempen democra ame ten dü lüde van grof biJKeloof en dweepzucht somenapant ma me ifflB C beliilw ti r ho it cpd fSvM Daitsobland eehttf verklaart von Bistnaiek zal nooit duldae dat Wu IX doet wat een jregorius V dead t Ca i s n l$aiw t fastreft de bi achoppen lol bet niat duliüH dat zü zyu alla r t katbobek eo dnjji n Diut ra tr IT S C H L A N D pè JTordi Mlgifi Zfitltfff berjcbt in bnar nommei va i 1 drzer dat d igezo dbpld toeslau J noarin lie heet von Bisinarcli verkrett hem hrell gi noodraakt zich zo apoeifig ituenlijk t ontslaan vin den drtikkeqden lUt d f laki i My kee t een verlat van vcneheidene ajiiiden frlaugd eo is op 18 ilezer naar Varrin verlrokkïn alwnar b zied geilUreude tfioipn tyd tal vestigen Ao de ijkskaiiKlarij u ilt b Ü voor de luopoude znkeii vervungeii door dru beir Delbriicli alt niiiastar van bu teul zal en or d beer von j bde lerwijl ke t oudst aae va iRS Tul vnn den miuitterraad ia belnsit qipt de leidvig der Truisi lie sta t aa gcli gcnlieden Vnn oflleieuse zijde wordt verzejienl dot de regeiring t n aauzicn van de exsomu Uuicntieqii sii tot rni besluit is gekomen men vtfegt er by dnt de voor i n nicn maatieicelro zullen strekken om de rechten van den staat ten voile te waiirburüi n Men buadt Ziob thans in bat ministerie van justitie en in dot van eeredieust jverig beeig om bet beslait van den miuisttrraad nader te htraialattrail a W n f 8B ÊMliWM BINNENLAND tiou i 3 Mei t insdaga daa is Abrabam vi Dillen werkzaam in den lijachinalen kleimolen van den beer Frinor trrwijt hg betig was olie tussclien de schroeven der uaeMHe ié laten loopi n met zyne baud daar lusscben geraakt waardoor die in eena werd alj druaid By Kon beal z u benoemd tot boojnieemraad van den Kri peuerWuard provincie Üuid Ual aiid B Hofland tot hougheemrnad sn Sqlfiebuid provincie Zuid oltand i 1 Snel Door de AYrondistemenl Kachtbank Ui l ot d m ia Dinsdag ten nevaiigenis van 3 maanden opgrlrgd aan W J behangersiciiecht die zich op 9 Aprd alhier srbeldig Inaokle nan twee diefistilleu 1 v n een hemd 2 van een stuk baiakin en twee diocttes broeken Vooits weed kabaadeld de laak van J 11 oud ü jaar dia op 11 Mei alhier tieb sohnldig maakte aan Ontvreemding von eu paar zilveren oorbellen ecu rood k iralcn ketlingje met slot en een onderbroekje Ue Olf V Just vorderde gevuiigeuisatraf vnn drie maanden welk re uisilaic door dan recbtrr als vonnis werd aangenomen Naar gewoonte brachten vele vreemdelingen de beide Finksterdogen in de residentie dour Het onbestendige wedet en ook de kermis die in vollen gau wsS deed vtfen afsien van het soa grbreikelyke t lj iitar Sckeveëiigin en de meeste buiteuM namen liever een Icijlje in spellen en kramen Hel w a daa aok op ik bcido avonden zeer druk op da kermis G dur nde de £ kide Fiuksterdilgen tyn op de lijn Amsterdam Botterdam naar en van den Haag p m VW 0 petaoaan vervoerd en langs de lijn s Hage Gouda met den N d Hüospoonvieg 4 00 reizigen Naar smb verneemt beeft Z M ds Koning het nioisterie dat zijn ontslég verzoeht beeft nitgenoodigd het beleid laa zaken te U van voeren Men vfitekert eebtar dat het ministerie is blijven aandringen op ontslag i vervanging doch iioh bereid verklaard heeft tot den eersten Joli a s de loopeiide zaken of te doen ten einde geen stremming in den dienst ontsta Het moet terena eerbiedig verzocht bebben dut in dien tiuaohent d een nienw ministerie worde samengesteld In verband hiennede is de tweede kamer bijeengeroepen tegen heden ten drie ure om de spoed vereischeude wetsontwerpen aan d orde te stellen waaronder die nqneos de kanaalmliatacSappy en de begpwtii V r 4 rA9g vftor 18 2 eene eersie plaats bekleeden Natir men wijder s vtrnecmt zal alsdan namens het ministerie eene mededeeling worden gedaan betrekkelyk de ministerieele criais Met leedwezen werd ook vernomen dat de gezondheidstoeatand van dan beer Tbdrbecke niet gunstig ia Hy is niet bedlegerig maar sedeil zyn bezoek etielyke malen aan de Tweede Kamer tijdens haar böe zijn onlangs gtbracbt is de efmattende hoett die hem byna geheel verlaten bad weder merkbaar toegenomen Maandagnacht overleed na eene korstondige ongesteldheid ia den oaderdoai vaa éi jaren de heer i H van Dale hoofdonderwijzer en archivaris te Sinis Hij was een man die eene voomaole plaa s bekleedde in de r onzei verdic tt yke taalkennera Het Is den commissaris des konings in de provincie Zuidholland gebleken dat aapii de tweede zinsnede vaa art 1 van bet kon besluit van J8 Jau 1871 waarbij vergunning wordt verleend om aan longziektelijdend rundvee ta doen aJachtan door sommige gemeeulcbcstureu ren te wyde strekking wordt toegekend Hel verroer van vee lydeiide aan die ziekte ofdaarvan veidaebt scbynt ntearmalan te geschieden naar geoeenteu op vrij aanmetkelyken afstand ver wyderd van de plaats der besmetting liet doel derHet de ziekte eebf 4 dotniyk te eooceutreercn wordt daardoor ten eenenmole uit bet oog verloren De upiuerkzaaittheid der geineentebcs ureu wordt er up genatigd dot sleoiits dao verguiiuiag tot het vervoer tut alocktiug van bet bedoeld vee mag warden vctleeud na lat zal zijn gebleken dat dit crkelijk tlnchtvee ia dat bet vervoer Bi mag plaats babben op uiili pa lde ofiieiidiAa maar dn bet ach inoctklyveii iKpalen tut de dichtst nabij elcgen plaats cii sli ulits dan Hamieer in de woonplaats van den beUngbeUwnde hi a knaki e oaaugelijlf it k 4 dOlBr bet gemis vun ten staebtkun ol door eaiig ander onorerkoaialyk bezwaar 1 I I I Het ministerieel besluit tot afsobaSing van het ver plicb kerii Mt it adbiedeo fll ee oUeBKiiesynodale commissie der Ned llesv kerk asnleidinj tut de beaprektug van een ingediend vuoralel omvan de zijde der kerk pogingen a in te wenden dat bet karkgOon der militairen bevorderd werd De vergadering tiealuut zich aan den asinister van oorlog te adrcaset eu oa voor laovael noodig de kerkcradeubeliulp aam te wezeo die zieb auu de godsdienstige belangen van bet garnuoea Ueteu gelegen zyu Voorts zal de synodale comnüsaie aan die kerkeiaden een schrijven richten om ben op te wekken affouderlykc garuizoensbenten waar dit mogelyk is iii het leven te roepen eu alles te dOen wol tij mtenen znlten tebehuuren b V door bet verstrekkau von goede zit iplaats in de kerken bet iireikea von bijbels psaluen gezangboeken om het ter kerke gouu voor denmUitair uitlokkend te maken Niid re berichten uit Knschad melden dal de bag i die 11 Za rdag gedareodc een onwatebui viel zoo hevig was ota uiemalid ziok berinurnle Verschriüene bogelkorrels badden da groote van eenjèlein btppeilei Duizende glasruiten tjjn rerbryzeld in sommige beigerwoonbuizen zijn ook de meestea vernield Deze schade is eebter liobt te verbelpeji erger is het met deu landbouwer in onderscheidene gedeelten van de uitstrekte gemeente Lonneker inzonderheid Ie Usselo Broekbeurae Driene en buurscbap Lonneker waar naar men zegt da ta vel4 ataande vruchten 17 ï e der Volgtfi Uf v aJi ÏIIm I zoek in de zaak van d J van Vloten belrefteode dent beweerden brief van d Mosselmans geundtud De rechtbank beeft da taak verwann naar deoorreetionele terecblziUiug op gioiid dal bet feit iuiËeuhet beweoeu wordt daaVstel lastering door bet ineen gedmkt geaohrift dat verspreid is geworden aan iemand teloatleggen van een daad wrlke ingevalzij geschied ware dengene die daarvan beticht woidt aan de verachting der burgera zou blootstellen ntsdr f strafbaar gesteld bij de art 367 368 370 371 en 874 wetb van strafj echt Da bebandel g ter openbare terechtzitting is bepaald op 11 Juni e k De beleedigde party de heer C Q J Mosselmans pred te Groningen zal te gelijkertijd de burgerlyke reohtavordering instellen en daarby geassisteerd wdN den door mr S M 8 Modderman advooaat te Groningen Men leest in hot Haarhmich NieutMUad Voor het hof van appèl to Pirys is thans an bangig een der merkwaardigste processen dii immer zijn gevoerd zoowel door de geschiedenis waaruit dit procea voortvloeit als door den man die daarin als verdediger der appellanten zal optreden Het zijn de kinderen van wyleu den hertog vai Normandiè Lodewijk XVII zoon van den door de revolutie der vorige eeuw onthoofden koning Lodewijk XVI en zyne gemalin Marie Antoinette van Oostenrijk die voor het hof te Parys de herstelling vragen in fauiuie burgerlijke rechten terwijl de beroemde rechtsgeleerde Jules Favre zal optreden ala de verdediger der appel anten Nadat bet uitmuntende butste rerweerscbriil van graaf Gruau de bi Barre den onvermoeiden verdediger der familie de Bourbon la branche aiuee des Bourbons devant la justice door den diuk was o ienbaar gemaakt is by dogvaardiDK van den 13 dezer door tnsschenkomst der ambassades te Farijs gedagvaard de graaf van Cbavbord ten einde voor het genoemde hof te veracbijne in zyne kwaliteit als erfgenaam van de hertogin von Anganirme de iuster van den te Delft overleden hertüg vau Normandii en das als zoodanig er enaam ran koning Ixxlewyk XV en M irie Antoinette van Uast oryL He appellanten vragen vernietiging van het vonnis der Farijsclie rechtbank van 5 Junt 1851 waarbij aan hen als eischi rs hun eisch is ontzegd toewijz ng van hun prinripalpu elsch en toelating tot bet bewijs dat wijlen hun vader is geweest Lodewijk Karet hertog van Noiouindie dauphin van Frankrijk na den dood van zyn on elukkigen vader den titel dragende van kouiiiK van Frjinkryk dat genoemde Lodewijk K rel hertog van Noriuaadig niet lil 1795 in den Temple te Farijs is ovtrleden maar eerst in Augustus 1845 te Delft lu Nederland IS gestorven en begraven blijkens de daarvan bestaande autbeulirke akten zoadat de a te van overlydeii die den d iiiphin in 179j in deu Temple iaat sterven bet werk is vnn leugen eu bedrag nietig en van geen naarde Het feit dat een dar eerste mannen der Fr insche lepublirk van 1870 optreed ais verdediger der slachtoffers van de eerste Franscbe republiek zet aan dit proees een ongekende belangrykbeid by De Qmrrier du Bat Rlm deelt de volgende b zonderbeden mede omtrent den heer Moulin eigenaar eener nwcbinefabnek die dezer dagen overleed en een vermogen vau nieer dau een millioen f s naliet la 1826 kwaa een arme hoiitdranier lluMe naaiad op zijne bluute voeten eu met een zak ui den rog aan de macbinebbriek vSn dr heeren Ve ll eo BoOi iron OOI werk vragen fteeds bad de heer Wejll tot wieu hij sprak hem afgeweken tneU dtens aandacht viel op den bouten boed van den werkioaq Op zijne vraag waar hij dien gekocht had gaf dq werkman ten antwoord dat hij heoi zelf gedraaii had Daar de hoed een ovalen vorm bad kon da beer Weill aaursnkelyk met gelooven dat bij waarheid sprak De kontdronier zette hem echter uiteen boe hy telkens het middelpunt verplaatst had ea daardoor aan den boed den vorm hou kynuea geve dien hy verlangde Geen wonder dat de heer Vfeitl thans een buitengewoon belang in den araoedtgea werkman begon te sielleu die zooals bij terecht inzag de kunsi had uitgevonden om uitmiddalpuntige voorwerpen te draaien Hij hield hem in ziju fidviek en zag weldra niet alleen dat hy een bekwaam WfrkBUtt WSS maar ook dat bij een zeer indingrijkea geest bezat die tot heden sleclits op eena gunstige gelegenheid had gen iclit om werkzaam te kannen ziju Het duurde ni t lang of Hnble kreeg aandeel in de wiustgoende maehinehbrick zyner mrooas waarvan hy later onder den n am van oulia eigenaar werd Koloniën o OST IN D lË De jongste berichten ziju van 13 ApriL De Jaaucie Courmt van 9 April jl bevat de verordening op de nieuwe regeling der londrente De griiiiiUIngeii der regeling zqn baSng vaa laiidreute an alle beplante gronden in tien klaasen te verdeelen woirvan de gemiddelde jaarlijktcbe opbrengst per bouw bedraagt 10 a 20 gulden Biet ƒ lU opklimmende tot boren ƒ 100 het bedrag dar laudreute verschilt dan van 2 tot ƒ 20 Veklen met tweede gewassen en tuinvruobten beplant tya niet van de belastiug vrygeaield en evenmin woonerven grooter dan bouw voor zoover daarvan geene verponding betaald wordt Nieuwe sauahs zya gedurende drie jaren vrijgesteld De claasi6oatie gesebierit door eene cummiraie nit den cuntroleor bet diitrictabooftl tet oiiderdistricislioofd bel booM en twee oudsten der betrokken dessa De landr nle moet vóór 20 Deormber betanlil zijn Opmeting der velden telken jure ern vijfde tan elk gewest waarvan de stutisticle opneming nog niet plaats bad ge