Goudsche Courant, zondag 26 mei 1872

s chiedt ten behoerè fan df nieuwe elassidoatie De Terordening treedt met 1 Januüri isfs in werking én dos een jur i ter don vroeger beraamd soh nt t tijn De rerhoo ing van landrénte die meer dan 1 6 vtn hetgeen gemiddeld in de drie voorgaande jaren is betaald mooht pedragrn lal over vijf jaren ver deeld worden I eo Ssten tin verkocht die hebben opgeb nohll Het opihmi vihrikbarende wij droeg de cansumtil OTEilt liiiK 20 Mei 0 Sproijl 24 j SI G J 1 van d Pavoordt 8 ra O Aret 7 m OuivwD 22 Mei E J ZelUsg en C B Bes t O Krü rr en A J Valdoian C U Goadriaan en T C Smit Verhoef en K f Verkerk A Bverling en A van Egk J de Gruijl en E vat Fngen Ut Zoadag M u 1 i l rVj lji Vj Il 1873 Si all I JA ii t ï ÏW iX iM i i los f ijjl rtif i d jti fuifi HjiHOl JJJH ii ll l aWBtliü il i ir lOiiiiiiiJiii Nieuws eo AdverteDtieblafl wor 0 mI éf tns ADVERTENTIES alhier 3 035 73 picols BitlitenM minder dan 99 40 per picot ï lü 01 j 1 r a ii yf iX xtiiiiX l ïii rt ttoij P pldül Ili éé óitgare iez r éMttiA gescliie t ZÖNDAOt WOENSDAG en VBUDAO In de Stad tl K ae edt de aT 1 4gm arond Tan DINSDAG DpNDEBDAG n ZATiaif DAG Oe prwper Arie masndeii ƒ 75L ftai 80 eï yBit 2 KT jtftN worden le ls a 50 Ceiiten i ffMl 4 er lOOenten 6R0OTK LKtf llti VWorden beiekead naurpfauitMmimfa AaMMkrljke ÜMUnert VIJF CEMTSKC f t Bii ï TS Ji iWi i V rti ftn iifittlf i rl i i im 11 O l ji D0 fmtèadll tiik savertenttAnl kan geschiedea totf nor det namiddags op den dag Oer nJtCffiK TJ t il x i t l t fe Wëï VERSLAG Van DEN TOESTAND OER GEMEENTE GOUBA = n tQ 71 ïi fU 1 i ii ïïr f A i n j Aanga de de beweerde bafaoefte aan nog eene or openbüe school voor meer uitgebnid la on vatting van de aangewezen taak der huiselfike van de oonakeu hierran maakt een onzer i toezicht in baar Tershig ernstigste onderzoekingen uit Bg de bewering eerst zeer onlangs door en Eene tweede onaangename opmerking is deze kelen opgeworpen dat hier beboette zou beetaan Van de 49 nieuw ingeschreT eu moeaten er aan neg eene school Toor meer uitgebreid la 18 dat ia 3779 wonlen a ewezen Voor dit geronderwjjs waar Pranseh Engelsch Dnitsch itbmik in Midtlen Javjil neemt op oe Volgens de m Cl be in de rebidentie Sé xa vim 83 Maart tot 5 April 33 picol of 52 800 hails en in de r iiftntie Sumamng 200 katiies per dog 1 heer Oudlmmis haofdin enieür validen geo gradschen dienst aeEft een ukvoeri rapptfl t uilgebraèht van déwaariftiningenïe fluitenjorg feulIJTjIlatjiijl edaaQ b j g elegeiiiciJ der zol lb erdutsteriiig van 12 Pee 1871 Öit Wptir ia ifl 28 van dij Jicaidie Cï opgenomen oBiler mneiJ bespreekt de heer Oude mans lünarin Jde wfize ivaafop de heë Dieteh pbo i gra8f te Bfitenkprg er tbc gekomen is eene plio togranliie van de lonsyetduistt ring te vervaardigen tBrwiM de meestel kKnstbrpeders van den heer D betivin hebben dmt iemand in Ifdiël de daartoe rioodi middelen znt t te Beirichten Antwerpen Sï ilei ifart JSp I ê petroteura ralfinaderij vnti de heerenlJules Kóchlcn C staat sedert hedivn ócfiteiid H l nur iu brandl Zij i l gelegen iichtei de bassins Jpe machinist en de stokte zyn omgekomen ïw ndere prsoneu zijn gewand door het éprlngen vaWj üei keiel Re brand woedt voort Niets is geassureerd Men is zeer beducht tour de omliggende itaOtnadenjen Washington 22 Mei Het debat over het b ejid supplementoir artikel is in den Senaat be nnen Alen gelooll dat dit Artikel jil wortlen aangenomen lie heer Greely heeft de candidatnur voor het presidentschap der Unie angénomcii In ityne schriltèl ke kennisgeving heeft hg verklaard dat hg verkozen wordende niet de president eener pirty maar van het geheele land zal zijn en dat hg de tgd gekoioën acht om eene innige vereeniging tot stand te brengen tusschen het Noorden en Zuiden des lands tnsschen welke beide deeleii reeds al te lang verdeeldheid keeft geheerscht vVerS lleS 22 Mei Ook heden waren de tribnn ll in de Nationale Vergadering zoo dicht mog jk bezet De heer d AudüTret Pasquier liaefl op de rede van dèu beer Bouher geantwoord Hg deed uitköipen dat deze van de zaak waarvoor zijne interpellatie eigenlijk dienen moest geen woord gesproken heeft Daar het keizerrgk in t pel was heeft j verzachtende omstandigheden gepleit ten behoeve van graaf Falikao De Commissie zal alles onderzoeken ep am elk recht l t wedervaren maar op dit éjgenblik Vati en hét Gouvernement der Nationale Verdediging onmogelijk op ééue lijn stellen met het KeizeTriii De heer lloulier heeft met het oog op den eerbied voor de onzijdigheidsivetten van andere Staten op de noodzakelijkheid gewezen van tusschenhahdelarcD bg het sluiten van cuniracten Maar die noodzakelijkheid bestond in geenen deele Palikao liet door inspecteurs het geleverde controleeren hg kon dns ook wel agenten naar het bultéland zenden De qooatie moet hooger opgehaald worden Was het Keizerrijk gereed voor den oorlog Op deze v saag is het antwoord Neen Er warea iu de arsenalen ja kanonnen voor de parade maar de battrrijAi en geweren ontbraken Dit wordt door alle gituigenissen b vpftigd MARKTBERICHTEN Gouda S3 Mei Bij gewonen omzet was de trraralng minder vast dan in de vorige week Tarwe puike Zeenwsche 12 fiO i ƒ 13 26 Mindere ƒ 12 a 12 60 Polder ƒ 10 26 ƒ 12 25 Bogge puike ƒ 8 4 8 30 Mindere ƒ 7 25 ii 7 80 Voer ƒ 5 26 a 6 Gerst puike 5 80 n ƒ 8 50 Mindet e 6 A ƒ 5 50 Haverkorte S 70 8 ƒ 4 51 Unge 3 50 ü 4 25 Hennepzaad 8 35 tl ƒ 8 50 De veemarkt met weinig aanvoer doch ving gen handel Magere varken vlug Aartgevoerd 44 partijen kaas prijzen ƒ Ï7 a ï 0 Goeboter ƒ 1 18 I ï Weihoter 9 9B A 1 OB MT IWMII Hiillll M t I WW li i VB l S u r g e r 1 ij k 6 Stand laotkK 19 Mei Gecrtrug Diiéen C Huiman tn T v n Tigttelpii 21 Pieler oadcrs W F gchoutéo en J via Tultlee W ilkmiDB oiidtTs A vnn baloti en J ran der Starre 23 lesiaa ouders H van Tok eQ M Jansen Jaluuna WiUeBina uadsrs G f tnver en J Wüdenborg in aUé COtmASOTEN worden dadèljjk Oï zohdak door dep Boekband A BRINKNilV te Gouda Ben kfBchrift 18 voldoende ff heeft ontvangen EEN PARTU FAMTAISIE HOEDEIV Gouwe C by de Vischmarki Zeer civiele doch vaste prijzen Openbane Verkoopincf tpOOÜDA op WOENSDAG 5 JUNU 1872 des roormiddags ten elf tii m het k emeiit DiZALM aldaar van v ZEVEN sedert nkele jaiien nieuw gebouwdeHUIZEN en ERVEN m de Lemdalsteeg te Gouda wjjk M Sn 137 138 143 144 145 146 en 148 En een HUIS en ËI in de iombardste te ïoKrfa wök I h 69 Nadere inlichtingen znn te B men tenkajotore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Qtrtida Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR resideereade te Waddinmeen De Veiling op DONDERDAG O JUNI 1872 Toew zing 13 beide des middags ten 12 ure in het Logement de Zai x van den Heer VOS op de Markt te Gouda van TWEE KAPITALE BOERENHOFSTEDEH met AANHOORIGHEDEN alsmede ruim 150 Bunders uitstekend goede VM Hooi en Bouwlanden staande en gelegen in de gemeenten Waddinxveen Moerlcapelte en Bodegraven te weten Nummer 1 De kapitale BOUWMANSWONING genaamd Oerardshoeve get G N 13 met derzelver KOEIEN en PAARDENSTALLINGEN DORSCHVLOER voorts WAGBNSCHUUR drie HOOI of KOORNBERGÈN een ARBEIDERSWONING ten westen get G N I4a i alles met ERVEN TUIN en BOOMGAARD benereng 75Vj Bunder bij uitstek goede WEI HOOI of BOUWLANDEN olies aan eene partjj staande en gelegen in den Zmdplaspplder v n Sehiéland binnen Waddinxveen aan den gnnd eg van Moordrecht Móeriapelle kadaster sectie Q Nes 38 89 41 43 tot eniijet 59 113 tot en met 124 602 tot en met Ö7 De BouwmangwofBingen L ndeBïgn verijunrt aan Pietbe Mgra tot het onttdooten der schoof 1 en 1 November 1874 de Getimmerten tot 1 Mei 1875 vo tf 3198 80 pet jaar De Arbeider wonij g die in twee pèrceelen is bewoond ig verhuurd voor ƒ 2 per week de huurpenningen Ön v af 1 Juli 1872 voor den köp r Grondbelasting over 1 72 329 99 2 Bene party dito LAND gelegen di voren binnen de gemeente Moerkttpelle groot 3 Bunders 5 vierk Reeden 50 vSerk Ellen kaaaster Sectie A N 80 Verhuurd aan BASiïiA Nkuwland tot 15 pctoW 1877 Toör 155 95 per ja Grondbelasting 1872 U 3a N 3 Eene paröfdito LAND gelegen al Voren binilen o r ijp He groot 39 Bunders 9 vierk RoedeM en SOfvierk jlllen kadastersec i A N 3 tot en I met 46 49 tot en met 52 58 55 l 4 totei met6fèa72t rtenmet75 Verhliuriian dga Heer A H tam Roohkn t 15 Oct r 1877 voor 1038 19 per jaar GronMlagfi over 1Ö72 154 10 Over 1871 bé ldeq perc N 1 j enS in dfl poldsrlasten 11 2M per bunder S ihielands primiug elden Oj70 iN 4 De kapiWle ÖOEBBÏJHOPSTEDB giJhaamd WeilUM geteekend N 25 met derzelver K0KIEN8T LLIN6 ZOJHERHüIS met KOEIEN en PAABDENSÏALUNQ SCHUUR twee HOOIBERGEN TUIN BOOMGAARD alsmede 28 Bunder uitneiiend goed WEIen HüOILAND waaronder eeue eine portg BOUWLAND alles aaneen stalde engelegen aan den Leidschen Rjn gtra twegzy te aan Nieuwerbrug in den Weilandschen polder onder Bodegraven kadaster sectie B N 1717 tot en met 1720 1775 tot en met 1779 2210 en 2482 De lasten bedroegen Grondbelasting 1872 1Ö9 36 Polderlasten 1872 88 06 Woerdsch Bundergiildl871 16 40 Te zamen 213 71 in Maasa N 5 Eene partij WEI of HOOILAND gele in den Mcfle polder onder Bodepraven onmiddellijk achter de roorgaande partg groot 6 Bunders 34 vierk Roeden 20 vierk Slen kadaster Sectie A N 998 en 999 De lasten bedragen Grondbelasting 11 801 Polderlasten 25 87 Woerdsch Bnndetgeld 3 65 Te zamen 40 82 in Massa De pèrceelen N 4 en 5 zgn verhuurd aan Anthonus Okkisbsb de Landen tót 1 November 1873 de Woning tot 1 Mei 1874 ia massa voor ƒ 2200 per jaar Nadere informatien ziJn te bekomen ten kantore van den Notaris Mr db BALBIAN tan DOORN te Utredu en bij Toomoemdeii Notaris MOLENAAR bij den laatsten zjjn ook de eigendomstitels de huurcontracten de kadastrale extracten en kaarten ter inzage Zullende van af 14 dagen voor de veiling Kopij der verkoopsconditiën ter lezing zijn ten kantore Tan de Notarissen COMMELIN en RICHARD iaAmêterdam Ürbanus pillen bereid Tolgens het aloude en ehte recept Tsn de Wed KÜENEN ZOON Chemisten S tVaarschuwing Deze URBANUS PILLEN znn door ons in doosjes 37 j Cent en in duoDele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld by den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloopte brengen I m i iii i ii h iwii Gouda Drgk van A Brinknui kuA mi m i i rvolf 7 94 Wgemtondachool kegmi in 100 teerlinceo namely 40 in de in de t eede 6 in de denle eh 21 ia de Tierde klaase Bü het in Haart gehouden eind enmen kiw ion 3 der 5 leerlingen Tan ds derde Uaaae die sKh duwtoe aaogeuusld Itadden het getniggchiiA migejeikt wordm onigehnnn bg art 66 der wét op het middelbaar ondanr a Voor dan enniu 1871 72 werdi HMBiwIuni wi 49 0iig iiade ÉmMi Jwhta STkonden wolden io Me Vof 40 leerlingen die in de eerste klasM ijeweegt waieh werden 22 tot 4 tweode bafoiderd van dé 34 iii de tveeda 10 tot d derde soodot deeomia door het w gUiM T aoinmige leerlinge b p B mrt 90 joUgeBs nomelük 40 in de eenie 26 ia de tweede 9 iu de derde on 16 in de Tie ikwengtoaode egfers hebben oon oommitWe TOD toexicht aanleiding ge an tot devoi Mnde min aangename opmerkingen Vooreent heeft een zeer gro getal ie ttinT geA de gehool Tcrlaten zonder den cntsua té hebt en ten einde gebracht Immers wanneer men het aantal Ëerlingen dat Teriaden jaar tingeschieren was vo bj de 31 nieuw aonxoenomenen en de som 131 rergeiykt met de 90 nu ingeschreTenen dan blijkt dAt41 leer lifigan de school TcrlateA hebben waarrui iwaor 9 ait de Tierde klasse g eacht looden tkonnea worden na redelgk volbrachte 8ttt lie Waaróm bieren de overige 32 weg Wg heb bMi tot nog toe op die vraag gteen bevredi geod antwoord kunnen vinden Bet opsporen treurige verschgnsel zonden misschien Tersobil lende oorzaken aan te wgzeu zgn Ontrouw Bchoolheioek Troeg verlaten der school lang HMdlooaett zonder eenige oefening tusaehen het verlaten der school en het inschriJTen bg de BoigeraTondschool huiselgke omstondig heden onderwas zonder kracht en verschei dene zaken meer kannen oorzaak zyu Tunhet treuHge vergchynsel En niët alleeu dat er velen als totaal ongeschikt móesten worden afgewezen ook hy de toelating kon daar het gehalte over het algemeen zvrok was nog niet al te streng aaü de toch lichte eischon van het toelatings examen worden vastgehouden Ook deze aan gelegenheid maakt iu de commissie een punt vnn grptige overwegingen uit In 1871 werd weder Nm Zomtfcqrsug gebonden met een beperi t fgtAhvum Due tarmis werd bezocht door aB M leerlinge die meereadeels oog p de ilaj iwnl giaaen De lokalen der Bn Npwendedkool zgn oü mntaad De opbrengvt der oehéiMden beliep ƒ IO8 O koeten tob hetetdfrwng hebben bedragM 1599 44 De gtaot Tao M malMriM en de hnlpmiddelen is seer goed De Kgkg Hootfere Bèrgerscho 4 telde in September 1870 5Uleerliiwm wavmn er aan ilêt de Tan het jaar nog aoaww wamn tn den loop Tan 1871 railijkHl BQg keleleei gen de ebool Tvebl wmwpi fwto Mar glden Sin ton gevolge tnn iw Wnifcdet leenntsveëoa riiiif At l J M Mn J tik en ntngdet éetwig 9t X riïMire laiigliiiimi werden zoadat hf iNt iato tM den CMnos 1870 71 nog 46 kMiVagen lkaaw zig woien 25 in de eerste 13 in 4k torsade m 8 in de d Xdb kjosse Van deiea waan er 41 voor liet ntV ledig onderwna en 5 voor enkele lessen Van de 7 leerrmgen van de d e klasse die deelnamen aan het eii d examen ontvingen 4 het gewenschte getaigaehrift 3 moesten er stellig a e aun wonlen 6 leerlingen weniea bevorderd van de tweede to de dierde kisws en 12 of slechte de bdft van Jbet aanwesige getal Tan d aursto tot de tweede klaiisn derwgs voor jongens zegt de CemBUsaw van Voor den Corsua van 1871 72 hriiben seh aangemeld 17 nieuwe leerlingen awran 1 tooï aakele leasen Ü noeetM voor het volledig onderwgs af weeen wordm zoodit door het wegbljJTen Tw nkele leerlingen de school wedier Ix oo met 7 leerhngen in de derde 17 in de tweede eo 18 in de eerste klaase terwgl daarenboven 8 leerlingen lachis enkele lessen vodden in het geheel dos weder 50 ieeriingen en Wisknnde onderwezen werd met andere woorden dat de Hoogere Burgprschool Jiiet voldoet aan de behoeften van die telrykekin deren uit den gegoeden burgerstand die het gewoon lager ooderwgs te boven ook zonder dat zg de Polytechnische school of andere in fichtingen Tan roortoezet tilnderwgs willen of kunnen bezoeken behoefte zouden hebben aan uitgebreider kennis inzonderheid van talenen wetenschappen die in hunnen handel of hunne industrie te pas knanen komen achten wg ons verplicht als onze meening te kennen te geven dat wg de behoefte aan zoodanige school voor meer uitgebreid lager onderwgs niet er kennen NOar onze overtuiging door erva ring bevestigd kan de Hoogere Burgerschool r = = npilta tes Telle Toldoen aan alle ndelöke i dié de talnjke borgerUaeae in dem atad wljlo willen steUen r jr t i De bezwarai dia Tr rB i tirrm 1 agenpemde o terredenen lid beB iün MliJk i 4 1 Dat aan d Hnooere fiwgenchod toilNid Tokken Miudeld worden n t 2 04 er to weinig werk van de hwrliimiti gemaakt wordt en dat heteader üi to e Wgieaditig is Wat het eerste betraft loo ditwetUgkeen kitowaar is het behoeft toot Iwb niet ttoder te M ly dan ü xelTM T kieaen daornie Ufeaa terplieht is aan bet volledig inderw$B adeel te nemen maar aoo Teel en MM weinig Wat h weedegeagaiit diifiigK iljitiin Toar een enkel rak in aaer oetiBge to to pt den de bd tfdza k m datenMe onTerstgn onder hunne kinderen gofdaatet w A w niettégMistaaade zg kunnen weten dat zg toot het onderVys aan eene floc BuxgenehOol nog nM rgp xgn Het êwt niet aan den aard en den iig Tan het ondfrSraa Toprh tgros der AeiCagaii geeehikt to w gen Troör een enkelen leerHnff ran te weinig oijtwikkeling of Tift b i q pi t li i n onwil dto watïM i leef tüd op de ogere Bargersehool nuMt litten aaiA jongMM tan agn ouderdom moor naar zgn ontwikkeling en kennis nog thing babooii op de banken der middels klaase eener goed tingeriehte lagere school Reeds ia onsea in öeqg uit eene licht verklau re ioschikktdj heid te veel toegeven bjj de toelating exannn aan de Hoogere Burgerschool en zou het voor verscheidene jongens niet kwaad geweest zgn als lii nog een jaar of twee de lagere school Kbezocht hadden Eene Ton den beginne af nauwgezetter op opvoeding ia onzes inziens het beste Aiiddel om de bezwaren van zoodanige ouders te Toor komen en zon teTons gunctig kunnen terug werken óp de la re sdiool zoodat wg niet weer zooals dit jaar zouden moeten eonato teereo dat slechte 10 der 15 aq iraBten af komstig van de Buigwrschool voer jcmomss niet de 10 geschikte Toor daHoqgenBotgnik scbool maar de 10 beste Tan bet getal kon deu toegelaten worden De verdere scholen alhier aanwezig zSn 1 De tiymnastieksohool waar de Merlingen der Latjinsche school der Hoogere Bnrgeischool en der Scholen Tan openkuur li er onderwijs onderricht ontTangen voor zooveel daartoe aan die scholen zelve geene gelegen heid bestoet Bijzonderheden TaHen daaromtrent nie to Tcrmelden j if De Zweraechool die yoor een ieder twgen betaling van een klein bedrag toegankelgk 18 Het door den Directeur gegeven ouderwjjs