Goudsche Courant, zondag 26 mei 1872

eischen tot vergoeding der e i £ pe i 9a St e b lelb rtUld JBct lU gebrek inn mu king tuasoUl Hlt rende beloften d Bijde gednan jijn msnnei die de besluiten Of de Regcering geen overwegend bezwaar zal hebben in de door de comCs Se Mb£e stelde diep ingrijpende ij igingen rlthR tflifl Naar het schijnt zal mm in Zwitserland den uil dciw volgens met neiae lie ndiffret msakt oen rergcly I rek JlkMtejiet de scbitte I foor den oorlog van oftleieele rrsagt waarom lictitviardige van den Mexicaanaohen slag der stemming lokalen dejhulpmiddelen in het ondeivi Sent Ï t ie jërërim mii 1 de iMliAaiiTlMü HderfléktaiA 1 kUéka 1 fékééE i Alles wat de ovenlraelit betreft was lie i maar gaai okele liaid verzet df IkaUÉw haaiiaBrd wardaa iijt SKKkt al ei Shdiiwaen mt apisobta rbaebtkeid aan de isdioke tbig de vera dttu habkaa h apea ai t zfggep Itaa d t bv esM ir lki d mM9J hWHlkipg vrywilUg i Itowe blMl aa piomen toeh is mt er l é rBzeni dat de uitvoering der we vai U 1872 SlaaUlad n II heeft plaats de wijze soO als dit door regeering en itfuWttgiUg werd verlangd tta elylt a4i bf geWeld van de lydf Wn het goovi JM loudef tegenstand of v rxA ap de Iptminesen J M Ook de overdvaeht ea aaavaarding van A ilxeaiir sa Saooondec aartOet ide coomandaat if Ms stoomschip ii Xai k8piteiUTlmt ter zee a die van het Iki elaabe stooauehip StfuU Sli geoomiBittetrd warea keelt aohlervotgaas op dei 9 en 10 April in de beste orde plaats gehad De beer Ferguson n het meJreBdeel der ambte honden toezicht gevon r M en het door hem v A ülge fat het toude ïomerweder werd de mnchting niet co veelvuldig als gewoonIflk bexocht 3 Iingei Vyf Aden Scho bMo rdei andffln nieuwe leerlingen werden aangenomen De lokalen w sen Cural rmgen der Teeriingen tevreden De kosten der Lat iusche school behepen ƒ 3011 a kersvacantie hcrvaj met ef ijigetal v 103 wèfliii i waanrRn 4 jongeu en 54 mei8 e9 11 iiujjv fverdeif f e j t n TOi ool M ni geste d Het derwB i de 2a gkb aa D H l gegeven Woensdag en Vrijdag avond van 5 j tot j D opbrepgst van het Jlmejvi en voor h In tromentiud dseltë Maandi Woensdag en Vrsjdagochtend van 77 tot 9 ure en Vrgdag avond van T j tot8 ure zelfdriTs ta l fS £IfÏ difS ntv Tvree en dnê temmlge koren vannarf A Hill Éahecke Worp de f liègh etf Hol iiffkvAa ton de theoretischeeri prac i che oefeningen de noodige afwiSoehng Er w nl tón 17 feëritogen les gp e rén opAWnoél k n I op db violoncel en aan 1 op koperen blaasinstrumenten I tM i hig Sér eertm ii feft i deu töt tevredenheid Bij T len is ta e3 6menh met t olMtór ijs op te merken blijkbaat Ook n it iwiïM r Tli e4ïet schbolbezoek Het examen in December gehondêilj toonde Tww A Ie leerlingen geVeBscMef Vöi fefcjen OMhMCII ffmtlllIIKt luDaur iMt gè jkt duf hoüdën v a de tnn iekdMNM met èë mrMa y éii hfMA itt tyMjóka ii luiuUer uoeimmig ower te Iznii ts ae ffin tekMhool Mtreen dël brivéüzaleh in bét lobaal ktb M Legi oVMtêbl cM V w de mnziekscliöol Werd uitgegeVten 1094 04 tan sohdölgeld werd ontvang n 318 75 WHt m ffi T I ll 1 11 I 1 II S ïluWeniaiidsciröveridclit Wg hebVn m 4 laatste berichten van on liqrig iMmmel reeds ten gedielie meil ei cdd vun b itaut oofd drt beel eo Audiffret op de interpellatie van tlWi exmihuter Roober Ter mile vaji liet vybind zi II Wl echf genoodzaakt hel gebeele verslagf er vHté M Kdveh waaronttrciit de telegra if buitenge an ii ail o ir g geiveeet i Men wctt da er sjirake W aa da nttwg der Mt vergadenfi op II Woensdag 1 trtbtiReé mtran mo dieht mogelijk betdt iJe fas 4 AHdtQitt Fai iiKV kceft op de rede nn den heer Houlier geantwoord Hij deod mtkomeBr rfi fie vnu 4 z sk woarveor aim iBtorprllatle ei f c rlyk die ijüi moe goeo wi ord gtsproken ieeft linr het Iceiwrruj in tspel U heelt by vemeh ieude oinsiaiuli Meii gepleit ten b o v van graaf VttiVa He eoinmissie zal alles nderioekPii i f Ik recht lateA wpderraren maar op dit oqgenOjik tftn i eii hrt gouviriicment der uit verdedyuig on mogelijk op 6en lyn stellen met het keuerryk e heer Rarter Heeft met het oqg op den eerbied voor de o fld gheid i tten van andere Staten op de nood akt Üeid gewezen van tusselienhandelaren bij liet sJHttfu tM jiOBtraiten Maar die noodzakelijidi id besiood in gpeiien deele rshkao liet door de irts tmira g Ur nle controleerea bij kon dus ook wel n mtti na r buileiihind rMideo De qana tis riioet l dif er a Kc l l ord n Wns het keiierrijk gelcat roor den oorlog Op deze vraag is hrt autwoonl Steen Fr naren iii de arsenalen j kauunnea Voor h jAjTide maqr de Uucryen en c f ren ontbraken Utmlonlt door alle getuigf nissen bevestigd ie raa ijuen bevallen uucli juitron noch pMrl8ènlttt n notóh n Véiisa d leleii noch iets aiülcra tienenal Vmoy heeft den ijaud ontxekeii Omdat hij gerJi palnmen had Maarschalk Bazamc zegl dat k verpinkt ras op Metz terug lo trekken door Auiliffret zegt rensr dat Kouher te vergeefs beproeft de schuld te lenei op de Jleg ring van 4 teekeiid door wien oor Rouher De redenaar erkl irt voorts boe dacmiddel dersanbratedingen de leverantie un ftd P iiM iLJU iili ii toegewezen die op h s Kwirr aan hCji b Ming werden oullri teti wVar n hij i t er gt tlht m een land Int iM aan een iikei an o erg ln Drmorali iit jg onlbiiidin roeiden vaa vé xebg op ln j j de iSf scande zijn i t regee mg van ti felijk iouher a uire de zeidé JeTedeuaar Toen gisteren hebt gatprfttn h 4 Mssie der erga Bri i f hdit gij ertoe wd aan fej wlit toen gij dieh m iji4Rl j lrt it tebl ahgeien wiens bewonderenswaardige v i erlaiidsliefde i ch nooit heeft vtdopcbfiMl dal le imu ai altjid heeft bestnidon Trtj ïpWuH Vnii eeu broep op hei verlichte volk raeht llairm de lotd t Ie kamer op u e fouten zal geonUro ii IHibrti eii ent erwerj u tÜui aid de rMitspniak néi liet pt m Voor o kf ii de li ak gt eindigd éti WIJ dn lfkei drn wenso h uit dat wij nimmer d nnatt mogen oud rviaden het land rich Mg eam la aaa ott ewn lAin de baMen die Let zuo sltolit dunden lijeaeau e itrkmêU W Bonhér bpHHitwowft 4i d et en hoiall de vutaiitwoordelijkheid van het gou eriiem der nationale vecdediginj ifol hu Mt daajbij verschillende gesloten leveringsoontractpn en de letniiig van 4f millioen a n Voorts verdedigt hu de dpor heib jft iproken wodfden en voorspelt de pverwinnin f JtU d èeniiig Hfl bésIuit met Ie eggeii dat bu nopit liin Vc m VëMken SQ U f eiii le zijner rede t Ordt H d or ittWirtch gejitch oirtVangen riGanbstta b nve rt Meitip de tergadenng met in Atm tak te v eH iaté klh derhog t verdeéliül l m Tfé t wéf i b r Ik t la itlif mm loct welt ooderstbaid Inskcn tasMiiien een OOqi l vlvk rewnMenea van do overleveruigaii dts Uiz fruk en he ea wart an kei gouVernefftit afl 4 ïept Hij a it s et vpriroqwen ceas eo a over dit Inatsle Vefrolgea df woorden nn Booknr Oviir de vcrautwüordUykhfid herhalende sielt hy dit dilemma Of gy hadt wapenen eu waartoe dan die IMitige JëVlEriiiitMoi tncteu Of gij hadt geen wane nen en dan waart gn veiradcrS die h t tand aan den ♦fliuia ♦ hebt ot rf etettti Oamtofc Ireai ilmro eeb ètii voor vanden mld a cai iaspecteur oad he keizerrijk afkométig h 4Mg i i d ia Motte wtar de Ontrtddeftle staat van het krygamatenlel wtrdt gedonMnterrd Defe opt w h el ifi itryd met de oinLi eIe taal op M Clopd ifkvoerd Cismbetta zegt ten slotte dat da aa verbiddelgke recfitvaardighaid dar geqcbiedenis d Bai err iig zü ttfa u waaraan i rankryk bad te dankeu dan I ec Mexico Sólan het dPS e k zerr k ali btt eouv neipeiit van 4 Septepb l e discussie wordt hierop gesi9 n tte v gsdanb neemt mtt algemeeue 0 2 atemweu de motie lullt inhoudende dat de vergadering rettrouwen stellende tn de eommigsie Vod ae Icrljgstevérantien die Wf de vrnmtwohrdelijllièfd d re leningen vart vooren o 4 Bept verela nA uitbrengen overgaat t t4a ordenkiakiA d Voorts meldt men sangaande de AaiMMaidi Mf kiaztaf n op 9 uni dai op Corsica de bompiirlisirn wwlier een der hunnen in de kamer willen brengen l e heer Chafjes Abbatuooi staat als imperialist tegen 01 er den rtpubhke n Paal Stivelli Ofschopn het Jmrml Ójkul de wet op dea krijgsraad heeft afgekondigd zya de le en dia Baüine zuibrn moeten oordeelen nog aiet beiioéma t e PmiBische Regeering gesteund door de Duitsche natie wil hiet m den strijd tegen de qBraraontauen van woorden tot daden laten komen t e bisschop van ürmelaDd heeft optileuW aauschrgving ontvangen om de door hem geénoomitouniéeerden In hun bii garlijke eer te herstellea eh opnieaw gehborzaaahéid te beloven aan den Staat weigert de bisschop dan cal de Hegeering andere niaatregelen nemen l ere zullen naarschynlijk allereerst hienn bestaan dat de bescbop niet langer alt soodamg wordt erkend en derhalve ook zqn jaarwedd in boaden D RijksdagsDommtasie voor het militair strafiret boek IS hyua met baar werk gereed Men hodpt dat de Rijksdag iiu tot een goedkeuring en bloo zd bgzonder hoog t W l nafat dat opgéglfb aMMntemnMu gestegen Waadland b v heelt een bevolking van 213 im riejrn £ n het aantil stem ereAtig leii volgens der uliaten ier stemming 1 jC é niel aliMldMi mfiW personen lod 1 VuoCèl MaJfvilgt derhalve dat op de vier bewoner van bedoeld kanton één stemgerechtigde wordt aangetrolfen In het algemeen mag orden gelegd dat dergeluk r hnm al is apgw erk m 1 d at iolieie lantóDS overal is daar het aantal personen dat ter siambus tqwfUsleob b groot dÉt bet rfiet slechts ieders aitndaeht trekt maar iijn verbazing opwekt Met dergrIflM rètallale ¥ br mogen taagUt met bevieemden dat in id a ia aand zitting rfa de Aoiidsrergaderidg Welke tegen S dezer is bijeengeruepen het vp tel i woeden cedaiÉi taf eèn enquite deswege in te stellen Het voornemen dfartoe bestaat en daaraan al 4e r Metfig 1 Abidea gegeven l e Carlistische opstand in Spanje schyut van taktiek te ftfifidffptf Ia i ts vaLf ils in drn aalivang lU groole benden gezameulyk op te Iredeu schijnt men zich ie willen verdeelen en kleine benden t venpftKlai ojac ffbrtfi fiiS Ji i mentgré telegrafimen van de f naf Sm klfaa p rtiflfele overeindAij h incfden ihUr tMarf frt veel gewifht kan gqltccbt worden i De Madridsche lutparcuU btvctigt dat de raili cale leuatoren en J èrSaiUigdeu lu een huuner laatste bijeeuksmsten besloteiv hebben om hun maudaat neder te leggen Bene commissie is benoemd die hM f HMte t fiMip tot diedawtRttmtie l bepal Vobwcl t w f t w a rarleead o aifr levtnd ftit ï Jipv d t bcsliut te cborsap of tp nmzlgeb d aioisUn r£ Vtaptt l r beaèUkkn tn der kamera lH J W iri J lien teer pnduidelijk tetegrim tchyiit ren nninsteneele éÜtis ie dubden Het spreekt van openba irttHikitii nd bescheiden waardoor dim wharschijulüV bet kMik U MaMtproinitteerd IntussdÜ tt zottdAi d aifaiisUn Woritopi k beaèUkkn dM luM ls tn der kamer ibljtwll W in itd J f dt iiKiy 11II f 1 tbiow i 1 n ir i f jt 01 Sto Sttfort NMIhcOte pairleaHWidtf kénailf de jk gadadta vbU het tfMlaMhap ïkfhA dieth laatste tauuteneDiaisdliMmg beeft fcad en die een der üngalaolia gevofaaabfctigileB gim m t is ella ta kaït vorige jaat t saneè OMt IwinknaaBefce vstmachtigden het tractaat van VV ashington hebwo tdt stand gebracht b Ml op i d tn saedoarbrm cepresideetde veigadruiig der akamer van Koopliaiidal Te Exeter over de AUbsaia onderhandeliogeii gespro keji en onder aod reo gezegd dat de bngelschc gevolttiachligden er stellij aansprakelijk voor zgn aau uunne Vegeerrat te hebben grnlfla dal cfe niel rechtslreek oÊo eiSehHi door de Ameritaansebe regeeTing met zouden worden te berdti gebracht Ook beeft sir Stafford gezegd dat indien de Senaat bel tbüns vMTJièatelda additioneeie artikel behandelde 6f dereHde vgae als hy tan vorlgeii jare hrt tractaat van Wasbingtoo behaadeld heeft men binnen kort de taak geschikt c H sien i p ene wyca welks aan de aaakl de vrnobteo te genieua lou geven waarvan mi u ernstig gehoopt en met v ouwqa gaktoAl had tdat zy uit de te Ua bngion getoerd ondarkandaUngen zouden voortspruiten Aan de Timei wordt eei gedeelte vergeseind itiA de redet orriug waarmede sir John Ma Ponald eerste minister van Canada en voormalig hd der internationals odiunilssie voor bet tractaat van Wasbiagton bet voorstel tot goedkeuring vaa eettige bepalingen van bat Inclaat in het Canadnsche parlement heeft aangeboden Hy kwam daarin op tegen de be wanng dat de belangen van Canadii gesebonden umdeB yn tm aanzien van hst fisobreoht en bewaarde A lutegeudeel de Canadaiohs viaaehera door de bsjMM lingen van bet traqtaat in een gunstiger toeatand werden gebracht dan waarin i j nob tat dog toe bevonden Alle markten in ds Venenigd Staten waren thans voor beu open terwyl ds nadasoha markten voor Amerikaaiisone vMscners gesloten waren bet visefareoht langs de kust bleef huu uitsluitend eigendom evenals dat m de zeer vischryks waterep ran drn Stillen Oceaan en daar by bet traotaat ten aanzien der Si Laurens nvier voor de Amerikaausohe schepen alleen de vrje vaart zöndw meer bedongen werd meende de Minister dat het voordeel bij de regeling der visseberyen geheel aan de tyde van Canadi was Anders was het echter olgeas benl steeds èed p M tig gezicht op Ce nichtboomcn léM d MI$S da ktidèAlilU iMhien en at an i voJknT l M Oiwn er gecne tegenspot den dan Jwhelt lea U o ifef een zeer gelukkig jaar Van addar kantt eMs mt ma dat de heeienJCaqff ea Kantijn geslaagd zyn in hunne pogingentot het Verkrfigen der resteeiende 300 000 ten behoeve van den spoorweg Utiesltt lalden etu dat en dus db aanleg Af üUllitinikihk trdkm bescfaonwen rl il BtttteeHeeDonal lanijt klièÉ Ssitm gen van 13 en Ii4 4lei Vmoêoinf Tn h t w taat althai opnem tJ l Il Vr M t itxi hi v g afJet Mjlont itaat althans u begusel te doenHir MIMM4i HoadM tfets vertuimd doch zyn aandrai nisters aan Z M den tming kna ontslag vemocht bereid verklaard hebban met de vertegenwoordiging de loDpcude rieken f te doen ten einde streaining hl dienst te voorkooKU The nededeelmg zon reeds loeger aan da kamer gespied nja loo het mmis teiie 4 aakariMid had gehad 4at de koaiag retds ij is 3m l i in bakengeldsn iqgetnskkfn ouder discussie en met algemeene steaaipen i er d i aitn apnef iM fpMa te M ffH en via oreUielrn ten behoeve vun de lot drn dienst van l li7 briMéTeodi vati raigen tip iasla der btg Ootnig van Iied Tladis sa tot ai ifte ia eifjiaebt tan ruUduuigrond aaii de geiaeeiitc s br f eakage bene V d cunekutcn vi eeugf lai ptrleu UmUh is aau de pide de eredietwet vOor inrlag aanmerking van den toestand waarin het mi onverzetlelyke houding van i buudeliuir welke van defl hitvatig innamrn dat daar OTU di nschen tusscheB de Jtïitkeke en Ameriksansche regeeriiig met geeot r as aoBil sar d m y ook net kouden vallen binoeb eb rmg der bevoegdheid van de tulrriialionale commissie en lellt Vretiierdrn diebasngwllide rtl ere mstillctltu vai bonne rt éeViiig tl vragen flij achtte het edlter verstandig I van de Uritaehe regearmg dat zq 0 p dete eisebei aagedrtMga i Wtl omdat iltt eoodanigen atUf drang groote mieielykheden hadden kannen voortko ptm iMewlajdrtt Canada s balaw b dieod werd dqar b door ËngeUad fangebadcn a uledt i c garantie evner gelijieeaing nit welker ofbttopft evner gelijjeening nii weiatv upiKcui een spoorweg door eei gaiisehe gebied j a i ele d en flt binltenlandlche waterwq en verbeterd en nil gUiieid fhUittn wot den De minwer eindigde met He betdoAsn dat de 8 tdlgmring van het lhi iAt dOor iW verliezen x te n bet autecedeet dèr opl sdl t VW de XWMtta atie 4 r teheidsreoblera 4 aen aoriog ib t lira bw xtd j d r uigde tUUo bv f fli Uuifd Kt 4w k nagenoeg tot ecnr oiimogrlykbeid Oouna nma Schaakwedstryd j ü iwtt tif IJ i aMrt I Uit dUiP i2 Ml ff t It ai iMt mÊt i Ulê Üf iaiaiia P dil iiaAbhk geptaalM ziel hMft da De commissie der feestviering iifp 1 P d beeft n Burgemeester en Vy tbrndèr den volgenden wmt otitvange Toen d £ Mf b r c M vttlai h jftbaanla om 4en QO f ir gtdeitlldaf der iwieUlag vaii den Uriel feesieiijk te vieraa natait Üyi M H ber i willig de tetduig daarvan op U Uy be a zeer vele moeiten getroost maar zyl ook m f p v voering uwer taak uitmuntend geslaagdt Als in onze stad 1 lSlê4SXS ïuMie Üttc J gevi eKl d n sgn w dat iMin do door ü qf jr peA pUnnén en aan oe oitstekende wyie waarop ge Uiiuate ab M teg ÜA MOifag gaMlht liet by de kamer aAnhaagige wets atlrttp tol vaststelling van ï oirMlt KSUtfiwWÊ ifcti schelj k yeoprdretd dat slecbta lirie vierden der su meti m het wetsmtwetp urtgetrokkeu voui oopig worden ioegesliiaa met tukzdbdênng evehwel van dn Itéldcb iHbodig vaoM da HÉDontt art 16 4r het kllapiunai dar tnap Ml 4Uj vaar hrt aanschaffen JAB züuai geschut srt SJj draagbsfe vHunsapenea rt troonhulien a t b de ioeihzettiug d Migevangen eniewerkaa art 56 waarvan bat nooilrakei k wordt geacht kirt gebeele bedrag toe te iyjf y b rtoe s eh f pi iiigfjouden nota tot wyzigmc vau het loo even genoemd wets oot qo c brigrapte erbrntatyk j vjljir Mf f iJ Aan de d baa aB 8i 6a ryed £lmma loopendetot i Apnl jl eu beri teu bdülieode omtrent dentOrstaiid der Kust IA verbantf mei de overdrachtder ederlandtcbe bezittiueu aan de llritache autoriteiten wordt het vdigende ondbnid Ua vrea medegediMli 4 dd es oatiaat dan goeden aSuop der overdracht eu het rust g vaa d n toestand hébben liiji Uh volle ftevestigd Niattegeaataaiule aan da bevillni vak Mmvtti wege bet gouvamewent hetliaal laiyl ward kenbaar srmaakt dat sj met zoude gedwongen warden het l ïiigdlsche protectoraat aan te uemtn is van geen tetaiNtrildlg vcsiatigeQ Boblekeiu 1 dracht der Nederlandache bezittiugeo ter Kuste aan Engeland lyn zoowel de konmg Kobhena S io de uegerregeering ea da hooiden vaa alle nagalkwartiaraa geen door Ü ter voorbet idvi m 4 l e feeatvienng ia verrieat De MkjAU4k tJ ni ii a albie i s iV 4 gaeiia nieuwe oo H W l fei 1 W n ter hrriiinering hetry aan de dnefaonderdjarige verlassiDg VBit t Spaansche jok hetiij aan het teshonjiafdiarig bettaaa doer stad te ioel doen daar liu als geko n voor de feesten on 1 April door Hl uwe voorstellen vreest haaf oUodaai teoverschnjden y Blykea aol lerstaandf aitvertentie bestaat er tuoh nog aittidit dat het 6èO jarig bestaan v lu bon la filestelyk ca ror n herdacht W i veitrotiwen dal vel l dg a el i m da tgrsepuig gohwar jailcn laliiy nderd hTbrtreft lalgei Jongstladen ponderdsg gaf het Coa rtb ea Op retteftgetelschap onder Directie nao den Heer Carl l fliigiUI eene boiriSs musicale in de Socit t tOns iefWiegen alhier De verscliillende Nummers wer den over t algemeeu genomen zeer nad uitp 9eid Vooraf de item bas van den heer Kohier en bet vlugge gMhtige der beide Komieken de HH drukken den weHseb uit dkt de heer Pflaging met aijn geaeiscbap nog dtkw ls onze stad tal becoe en waattaa da aabstaande Kèrariaaiiaeiw w l afealèiding lal geven e hdpen tevads dül da de a vollsr il st n dan Üonderdag t geval was Qn t den oogst wordt uit Zavfjohnuea ge sokreven i f ifioaftl in sommige dealen van ooa laad da naehttpnt veel nadeel aan den landbouwer hebben gedaan liie eeft hij zich wrung doen gevoel eA wy n UI staat d H r tiK t4 berichten van deze Ikn dmweh mede te deèlen Van jaar tol jaar litt w § d gmpden van denEuid déattolder tn vraehtbaarheid toenemen en inwaarde vermeerderen en het is te voorzien dat over i jaar alle gronden ÏO pCt in waarde zullen gestegen a a i r 1 Mian kehbaa da terugnia kanoen aaovèarden lant da mail waarmede de tegenwoordige benefalen g eipedi rd werden es waarmede ook werd opgezonden de commandosUf zoogenaamde staf Tan da Bayter welke dt gouverneurs elkander by de orergifre en pvw aige van het bestuur ter Kuste m het openbaar pfentKadwdsn u d e nok bg de plechtige overgave op den o April is gebruikt geworden De cammandant vau de Jdmtraal van fiuu aaf stelde zicb vdöt e ten gKis aan U cd van dat fregat te aanvaaraen toodia ter Itusti aahgesteld en door hem aU IMerlv dsch consalair agent lOtt zyn geuvitaUeerd da KaïleriaDdssbe aashttwiar dM bestead is omialdaar oaankife hnattin idl e oeienen Te s Oravenhage beeft zich eene commissie gevormd tot bet stichten van een Peters ftmds D eumanasie bestaande mt de Mi II i E aoak aK e Belii kte Vf Bfek i Bosbaa i U i klhot Boswel d Jan ten Bnuk i i Oreaser A M Mm 6eeat anm Bfv I Koalaacr d Wap W J r Zeggelfn beeft thaat een toculaire in bet t eht gezonden Aie hier volgti Is bet moetlyk leven van dea konstenaar mqpatal ne aaneenscba1 ling van komnier en teleursteOlog B t van den 1 uoneetsfieler beeft gewoonlyk ook bog een zeer solakdr siniis ilte voor zyn vak van looge kunst zoo volstrek noodige ziels en IichaUns racbten welke tot de schoone ii iscbe en piastitóie ruoislelliR en itvOrriii I r Van in hooge Mta hrordtn remtabti esawttw MvX Jlf en yun fOengs geheel vereren Zelden of laten wy liever zeügrn aooit wi s aeb taCi aodar SH aao bat wteiada der lavwsbaaa Ivea riger en meer deerniswaardig dat dan van den eena zoo gevierden draoMtischru tunèm aar dl l Urt KieiiB dood weoaohrlykf f i eipmft ryn dap de vreeslijke ramp van itmtperSgëlerm die den oiige I lukkige op byna zestSgjarigrn leefiyd plotseling gflraffef irm lwq U Mên tb tuUm zyne echtgenoot en kiiulfeeu mri ip t ongeluk stortte door hrt bun in éeiis ttiltvAll d V den steeds loigea I den Vadar voor v n thaas tronsttdea gezin Ziedktir waarom de Ondergeteekendeo nch dan f ook met speed vereanigd hébben asWik bet we en tot Mjiige hul i tn pui Mti JBii M rc 4 owwl en dringenden uood I Niet slechts op de vooratatida W SlihatiSrIkttg iCR laaac byMlider op dU ad bdt nationale iooneel hebben zy vooral be t oog tpau levens in t algemeen op hunne s eeds too wcltwd He Staden Undgenooteu als wier a H ii to U B tVeddbettf Mdit te veige maar veeleer altyd met ak daB var i 4i d bi 4ofc ttuan ia eene a bllsrdraaaigst qta taildigheid fv d ffl bet val eu geve a s besehaafd Tolk op nieuw bewijs vau xöxebebingslelling aa arfewir btid lar bet een aaa i Mt étt dMr upi tai eu donr iy ia perae uJl aèdaiiigMen4a iZd a JeJï r f f Wy twyfcleti geen oogenblik aan hel goed stagm dw r w ldfdigf MM lllWJl deelnemende bavor dérmg daarvan wel met te vergeefs ook ba Ij lua warden nrwuht l i worden carwaahi De EclA fMSf t l t 1 België hoogst oêsmettelyke ziekte bij het vee IjmII voor pn HprfitacIÈge ti dea ownd Zij bee sd Aie r f OoitkerLe ïi endaK M Ds heer P A Fynaaker Hordyk te Xaaldwyk dseit ik eia h auMid stuk ii e Delftttie Cbwwtt mtde det een door hem gciiqmen proef met de mest van de Ie Delft van gemeentewege aangelegde inrichting voor aaestbetmding a iuvankelyk een guustig resultaat heeft opgelevod £ ea meil asnlappetab ba rt sink l nds voor de eene helft met ge ove an andere mrt de Delfiscbe mest bewerk vertoont mat ara op andure wyse bemest stuk hiad en ve sol il groaikrasht dat oniogewydea M b u I oog valt Ëen grlyke behaqdehng van een itak w dlaBd biedt hetallHe ver hynsd aan l 5 l l ippp Jpaatste Washington 24 Mei De senaat beeft heden ever t sup rmeataire artrkel beraadsü gd ronder evsAwcl tot sen beslissing te gereken De zitting u verdsagd Doch de senaat zal omtreut t artikel een besluit nüUta mdr t wvdanaiiVaqgen van de openbare zitting Hadridi 34 Meii lle ministerifrie ensis duurt voort l e koning heeft een onderhoud met de prosidenten der kamers en left 9tniit li ilrn ebnd ronder O