Goudsche Courant, zondag 26 mei 1872

e Woensdag 29 Mei PAIIiUI SI tGBiLE EXTIlASTODT POHm Hemeltféu s Béilersch en Princesse Bieren BI t i I f q 1 1872 W 1211 1 i j iijj jnj i Fl SqHECOÏÏRlNT Nieuws JealèÊTiDlieMad vw Gouda en öraslreken Zga siieeds op fUSO n FLBSSCHEN reikr gbaar ia het StaalwilD f O 8 wkkél Sin te nemen Bzerpraeparaat door alle genee J heeren aanbevolen omdat hg ligt te verteren ia en volledig in de aamrades ligchaam overgaat De Staalwfln wordt vopmamelök en met da gunatigate uitwerWnapbrmkt bi Uaakmcht getodi aan eetlqit te wochtige lioofdpÖB en vooral kg begiimwiidglongtenng De flesch il fl I t Ënffelsclié Brlii hpoeijers J f v 1 M inhondende24enl2poeflergik60én85Ct Ahatherin ilondwilter T ti nrapawat twen alle aekten voa den mond tegpn licht bloedend tandvleesch losse ttmden en sc irbaut Het is h t eenvoudigite zaiveringsmiddel voor de tanden daar het de simmen oplost ns de vorming van wgnsteen voorkomt Bet werkt verfriaackend in den mond zQivert den smaak en verdrgft den oniviuigenanien renk wdke door Iwlle taodMt door overblpKsU van spgaen oi tabakroeken ontstaat De flac van 100 Gr i 75 Cta eeneu ververschenden reak hebbende en Vrg nn bgtende zelftiandtgheden in elegante dooaSn van 100 en 50 grammen li 45 en 25 Cts Zuiver IHalz ËxtraCt nwutstroop ït 70 nCt mootauikMV dwrtrioa 4éit achbge sto m en phosphonqn lootem 1 wordt door rot VON LIEKQ door Dr BOCK èn alle Mteeskoi ue aatorii licht te verteiin en voedzaatn middel zeer aanbevolen bg hoeél achorm d borstfwalen tiiikhoest n voomamdnk bg scropfanleiue kinderziekten in plaats van den lealyetgk tmakendeH tmtrtraan De flesch van 3 hectogrtmmen 75 Cts Dr Romersbausens Oofrwaler U het gazicht aan een ieder Wiens oogmi door inspanaend beiigheden door aankcMulend leieH of doókr aiekte verzwakt z taii z ae aan te bevdeii Oniote gaooas it fl 1 en kleine V flac 30 Cts OrigiBeelflessehen vaa Apoth GEISS i B 1 56 Mgineelpr HjlAI kalcAff Eaa de Cologne philocómie zuivert het hoofd van de sc ulfci l l t a ai iMHI9i iu giyt h nStvafleh dw bareu en brengt i a korten tgd 0m gehael nieawen groei te voorachgu Bg ia zeer Terfria ehend van het nate parfon m Buakt het gebmilc van BaarotiSn en pomaden gel l onnoodig Qroote flacons it 00 en kleine a 4 Qt AWes ebt tnkr Nutf te Oouda bg L WELTER Gouwe n L SCHENK Hoogstraat l i a as s j 1 Bg elk artikel ia eene gebniiksaanirlidttg 1 iilil l iii i i ff = Wv A b V BRTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaiitsmimte Afewnderlgke Nomrncr VUf CENTEN Engfelsch Tandpóeder Be iuendlng van advertentUn kan gescbiedm tot tfia uur dat niaaLddags Qp den dag dei uitgave EK W0é EN GEVBAAOiy 1 InmiMn tot December of lan r vaat iMrlt iktómtm tegen hoog looa bg P F vin oiAt AAMME te Sehiedemi 1 bg a DB JONG I i ia dak iaaiaad ddnitief Maat word aast da WMing rao een iiiraw kabinet I e tjjdingeu omtrent den opstand Jmda f uatig roofket gotweraeiiiBti i ii nnj 3 1 Versailles u M i Ba jïMiMitik v rgadt ng Mft op morgen Mipaald die Kwunie oref ttét öutwe p van dea heer Goulard betrelTende het rgelrecht bp de buiténlandsohe ofTectöi 1 Tf j T r I l l ll 1f I I r By r g fl l ttjj è Sta n d 6n E lt 18 tttii MMi Maeni oudm D Brea b 41ii VtirKMiaii CoMMu kuiiu n4m A rta b w J P fiD dar Uw U Jokuna Fnactia udwi J Kromhout CD J Hooneur 0 k L u K 23 Mei H C Wolhaiidnl 8 m v Ë ADVERTENTIËN 1 1 i iG troBwd Anulérdam 1 iM i 1 WICHEE WERNISfK sijj i Mij i 5Jf il xiji ABOUPHINB MkMA CORNELIA TAjr vri AlJeB die wrr en nabg deekia nen a B ottcé iniüeiyke feestvieogde danken t jt oprecht gsYoel ii D vtx HINIiOOPSN LABBBBTON A P WOWMMt V Ifle onitërigwtoe endei dJA hüdfUftoodkittigMi brand in ie Stidhoadei dèè 6ebr BLOM bun cKeèlen inboedel veiloren twtni gen den iiArtelöi B n dank aaQ alïtn bianao n bi n de stad die aoo delmoedige wgïe it dön nood hebben voomen r a $ Vi ktityk laè Hei ISlfê en Echtgenoot I ALGEMEKI Ë des avonds ten 8 ure in het Lokaal wïHiit © n Vermaak óp de Dosthaven te Gomb yif r tpt het bespreken o s i Mw in db maand Juli alhier Qeduehtem feest wordeii gevierd v n bït 600 JAElG BESTAAN van Gouda en zoo ja op welke wgze Allen die hierin belang stellen worden verzocht deze e rgadenng bgie wOnen MTcfyü cTiareir mHT r X XAi yiVÉ Jb bbifiew rjjrtf Tnrfinarkt H 48i Gcwdi t ww i jJi t a J mqr Mi W0IU3T GEVBAAODï lEli SUmDERSKNEGirr a bg B DB JONG u 6 bekwame Jletsclaarskiiechts litStU Iw J DB WINTER te Goudendt Mevroiiw BtOïiUERS te Goifda verlangt met Aogttitna een MEISJE an 15 ikl9jaar geene Jofvroaw van dö P G dat geschikt v om met kinderen om te gaan de beginseka vaa het naagen kan en tevens genegeta is eeni K hniswerk te verrigtfin Ue t van een doip uit de omstreken van Gtmda Adres Westhaven 1Ö2 niét fmneo Mev j f ia I r a aof gens tosschen 9 e J 2 m iivM 4 Ju iri i By vermagetmg algemeeoe 1 ehaatnszwakte na eene doorstane ziekte bg sektoord ngavertering gebrek SB eethHt eftia t geheel bn allemaagkwalen is h9t JOHANN HOFF schs MALZEXTBACT en volgens dttizMde getoigschriften van doktoren en gene 1 jiéne gebmikers onwaardeerbaar midt del de gestoorde organen weder te l regelen Jjet bloed te hemieuv n en 1 daardoor de verlorene krachten te herrkrggen Prga 1 flesch 45 et 6 £ 2 20 zonder flesch en zonder vracht verkrügfaaar te Gouda bg J C I VAN VBEÜimïGEN te Woerden bg HENM J vi DB BERG i Mda Druk fai Uruikm u i Goudsche Bruodfabriek Dooi éb RUZINQ ou GBAAtmUI zal het brood vaa goed wicht en kwatitaik van af MAANDAG 27 MEI 1872 lot Md iv staande prgteit yerkpcht worden En daiir ondergeteekende ia verwittigd dat er brood op zgn naam verkocht is geworden dat niet het gewicht had zoo heeft hg de eer een ieder er atteirt op te maken dat s brood isgonerktO ÜF BROODFBUrZEN 100 lood Krentenbrood M 75 Melkbrood 17 i 100 2 soort of Bminbrood O 100 Ongebnild Ö t 100 Jtc ebrood tf l i si iiB i ▼♦ DOOL DireetMtr 60SDE00PEIDZIIL vopr Piano 8010 UitMve van F KOKS MA U Frofuktr HofleveraBiiiier van H M de Koningin Hkbh Pamina Pidka ausderZau berflöte C 0 Steem The mnneal box Plaisante rie mnsicale 00 40 MicHAELis Amazonen Marsch ans der Posse 500j000 Tenfel § DSHLBtt op 24 Nocturne B 0 3b FB5iKi Ecoutez moi Boinanoe8an8 paroles C 0 20 i La Coquette Mazurka C 0 40 Geiss li pcbt Marach aus die One rette Zehn Madchen und kein Mana C 0 30 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gou De uitgave dezer Courant eiefaiedt SSONDAQ WOENSDAG en VBLTOAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG eo ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kentüsgeving l BtmOEMBESTBB en WETHOUDERS van de WlBfente Goud graien Art 228 der Wet vanden Staten Juny 1851 Slaat ad n 85 regelende de nwteustelling inrigtinf en bevoeffdheid detUemeenteboi ureii brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laate van let Rijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Geracente run toepusinj zijn en dat mitadien alle ïdbdanijto vordefinge n o er d Hlenrt vaa 187 vdór pf terlijk op den SOrtet Jaug aanetniimle beNèoren te wordea inj ediend Gouda den 25 Mei 1872 Bórgemeeater en Wethouders roorjioetnd Iw Secretari De Bnrgemee r i OOUJ lélVKU FouTüHN YiN BüBlili UzESJXWKM c déée gae1 i 111 ii i i aaaaMe t H X i illy N I r r Olf E 1 VERSLAG VAN DEN TOESTAND t t DEB GEMEENTE GOUDA K l r ii ttiM t yd alMMjil i V Mil ilnam firS H 1871 f liiri v h atx ai JL ai P t te m fi f f toestand der behoeftige kla sse t as ongunstiger clan in bet vorige jaar ten gevolge van d n langdnrigen winter van 1870 71 eade gedurende bet geheéie jaar geheetsclit hebbende pokkeu De beileuliugBU moeHttui daardoor tot en hooger cgf er klimmen dan in 187U Dé gewijzigde armenwfet wefkt hier gnns4 g Ztl he dé administptie zeer vereenvoudigd en de ni aven vofor het armwezen verminderd InttMingen door of van vege de GetmetUe Meieerdj gemtlmdheni Deze inatellingea zgn de volgeade 1 Uat tiiurger h Armltettimr waa l oe in lö71 werden ondersteund onafgebroken 72 huisgezinnen en 47aficon derlgk leende personen en tydelijk 118 huisgezinnen en 26 ftèohd rrIgk levende personen Uovmdien werd aui 1236 fpSrsOBen kosteloos geneeskundige hulp verleend 2 Het vereenigd Weeë en JEtemoewnierohui waarin op oen 1 JJnuari 1871 42 kinde ren werden verpleegd lu den Joop van het jaar kwamen er 8 bg 2 stierven zoodat er op 31 December 48 weezen verzorgd werden 8 Het BeeledelinghuU voor kinderen Bg den aanvang van het jaar bevonden aich p het gesticht 18 jongens en 13 meisjes 7 jongens en 3 meisjes verlieten het 1 meisjewerd opgenomen Aan het einde van hetjaar werden dus in het Beatedeliugbnis ver pleegd 11 jongens en 11 meisjes a i né Gatt of Ziekenimü Het getal zieken in het Gasthuis gedurfde 1871 verpleegd is reeds upgogeven Boven dat getal bevonden zich op 1 JanaH ari in dii gestieht als koatkoopers of bestedeliqfnir 12 mannen et 16 vrouwen 1 man en 3 vrouwen stierven toodat aan het einde van bet jaar werden vópleegd 11 Ofibnen en 13 vrouwen Het oude Fnwwaw iM fie bevolking beaiond op 1 Jatraan mt 39 vrouwen waarvan er 20 haar kost hadden gekocht en 19 oo pfeaves gebeten war n 1 kostkoopster kwam te overlgden en 1 vrouw werd up eene preave opgenomen ao$ dat aan het emde van hat jaar even alslqi het begin zich 30 verpie den in hetgeaticht beronden 6 Het laraSlitièdt AraAefttftr dat tevens het onde Mannen en Vrouweihuis voor Israëlieten administreert Deze instelling wordt niet inm vrege de Gemeente beheeni inaar door haar gesubsidieerd B t verleende onderstand onafgebroken aan 5 a Eonderlgk leveóde pa monen a tydel k aan 7 haisgennnM en aan 2 afisonderlyk lavende personen Bovendien bevonden ach op 1 Januari inhet gesticht 5 mannen n 3 vrouwen In denloop vao het jaar werden 3 inymenen 1 vrouwdaarin opgenomen terwgl 1 man stierf zoodatop 31 De mber aanwezig waren 7 mannenen 4 vrouwen Volgens de laatst goedgèkeorde rekeninjjteit diens aar 1870 bedroeden de oiitvangsten der instelliugen van Weldadigheid door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd 49835 o6 en dp ttijgaven 45678 38 iSg wnden Bit é Ciemeentakas geaubsidieeid met f 19652 Het burgëi Ip armbestunr ontving van andere gemeenten terug van de in vorige jaren voor naar uitgeschoten Iden de som van 970 02 Middelen tot leniging en verrmhdiring der armoede iMónderieid door ondervije en loerkvertchafing Als middel tot vermindering der armoede door onderwgs kunnen wg alleen noemen de Armenschool met de daaraan verbonden avondschool Z is kosteloos toegankelgk voor alle onvermogende kinderen terwgl op de avondschool Ook meer bejaarden onderwgs kunnen bekomenWerkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door twee instellingen die echter niet van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd woorden a De Werkinrichting tot wering dm Bedelary Deze instelling bestaat door bgdragen van éen groot aantal ingezetenen die daaraan wekelgks contribueeren Alleen de gebouwen behooren aan de Gemeente en worden door haar onderhouden Aan het hoofd staat een bestuur van negen ledten en een collegie van commissarissen dat uit 25 personen bestaat I der die tot die Inrichting zgne toevlucht neeoji eo ondersteuning bigkt noodig te hebben Tcan daair tegen verrichting v n het hem aangewezen werk dpn kost en bovendien nog eene kleine gelde i e belowiing bekomen Deze inrichting oefent in onze gemeenteeenen zeer gnnstigen invloed nit De bedeUrg die vóór hare oprichting op groote schaal bestond en niet te weren scheen is sedert dien tgd geheel verdwenen Het grootste getal perscmen dat tegelgk zichin de inrichting bevond beliep 115 bet kleinste 54 hieronder zijn begrepen 36 oude heden die tegen eene kleine bijdrage in bet gesticht zgn gehuisvest en doorloopend worden verpleegd i b De vereëaigittg IJulpbeUxm aan eerlijke mvlijtige armoede r Deze vereeniging dooreenige dames bestuurd stelt zich ten doel aan behomige gezinnen zedelijke en stoifeijjke ondersteuning te verleenen f het laatste inzonderheid door de vrouwen tegen een biUgfe loon naai en breiwerk te doen y richten IiislelUngen ter voorkoming van armoede door of van wege de € remeente beheerd a De Bank van Leeiiiiig bestuurd door eene conünissie van drie leden Op dw 4 Buu 1S71 waren aanwïxig l SS 6p od a l tlalsiKliin S i1 W la B loopnc IS7I werden tieleeiut W84 VWiaJf l mttfi tS S tp£i i ajjIt Te umea lUin aim kt imi it f t14 li f naarentegea werden er p BelMt 857 5 tegea 22387S 85 Terkockt 1014 2623 80 Te Moea M77l padlniMit dr T MJI M tS j r i fe Z wd t of uit Dee 71 uiiwciig waren IMIS MeinJaK ig20t 0 Het saldo in kas waarvan tydettjk lO OlWin de Gemeentekaa ia gestort bedroefd 75S6 62 Het deèet der administntie van verkoop 3fl3 SO Kapilaal der bank op UU Ueeeaiber 1871 6tl2l 8S Er werden in den loop van het jaar 1121 panden meer beleend en f 6155 25 meer ter leen verstrekt dao in het vorige jaar Aan het einde van het jaar waren echter het getal aanwezige panden en de waarde die zg vertegenwoordigen ongeveer gelgk aan die van nlt December 1870 b De Spaarkas onder het beheer van het bur gerlgk armbestuur Door 811 personen werd ingebracht de som van f 7366 Zg ontvingen tem 7613 66 wordende het bedf ag waarmede di teruggaaf den inleg overtreil bestreden uit de rente die het op de spaarbank geplaatste kapitaal heeft a eworpen zgnde eene som van 54 65 en voor het overige uit de fondsen van het burgurlljk 3riub 3stuar I X