Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1872

jfe VrydH 31 N l d N 1212 1872 aOUDSQHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Ouistfekeo De inxending van advertentiön kan geschieden tot Ato nor des namiddags op den dag der aitgare r t = Uuor OetUputourJe Statea van Gelderland is tegen deu Burgeiuei bti r an 3 Heereiiberg i ii s horsiag voor lien tyd vaii een moaiiil uitgeaprakea egens iijne afwezigheid op 1 April jl Naar naidciding doarraa onlvmg hy t volgend solirgten an den liioister van UiaaeaLiDdsche Zaken Uage l Ut 1872 Ue muti et dapr Oadcputeerile SUt u van lelderlauu in de vorige maand ie Uwen aauzieu geuo meu heeft mijue byzoudere aauilacht gitrokken Ik had gewennlit d l dit Cullege de beounleeliiig LFwer handelingen aan de Regcenng had over i el taii tol wifr w rkknng zg onmidMellijk Ixshoort liitustchra keb ik een nauwkeurig onderzoek in e telH en iedep Staten herhaiildvlijk verzocht mij de gronden van hun bestuit te dorn keniic doch de antwoordfu die ik ontving hebben mij de over ui ging nirt gegeven dat de schorsing terecht op U wns t Oge Mist iKior de vertraging welke de beantwoording mijner brieven van de zijde v iii Gedep Staten ondervuiid ts de gedachte om vóór het einde der schorsing een Koninklijk br i uit tot vernietiging mm het betliiit van tiedep btiteii uit te lokken vergdeld Ik moet mij alzoo bepalen tot de verklaring die ilt ongevraagd U gaarne doe toekomen dat naar mijne overtuiging Uive ainbtsi er dour hi t besluit vaii itxlep Staten in gecnen deele gekrenkt is De Mitititer van Slaat m mm Büaun lanitcke Zaken pet Thosbicke Ben OBilerzatHt door de gezondheidsoommissie te Harlingen op de melk die in de gemeente verkocht wonlt onlangs m zijne uitkomsten medegedeeld had ten gevolge een dilnk rgging van onderscheidene huismoeders by advertentie in de Uarhngtcke Countnt Ook ehünt de uitnoodiging der ge undheidscoinmissie om liaai andere levenamidilelen ter keuring Ban te bieden reeds te werken althans er vervoegde zich eeiie vrouw in de vergadering van borgemeester en wethouders met een Ailogr boter dai aangeenwleu was ZIJ Verklaarde die boter bij een koupmnn ditii te noemde voor goede waar te hebben gekocht doch hrt was haar gebUsken dat er meel in gemengd was en wel bulnngrijk veel üe burgeineestrr ileeide de kUagster ae le dat zij aan bet verkeerde adres was on zich bij de geruDdlieidscoinmissie had te Vervoegen iM deeU dm ook eou lid dier comBissie onderzocht de boter en bevond dat er een derde meel ouder w i8 De vrouw verzuimde met van bare beiiuding gulweg rapport te brengen aan den boter koopiaaii Dr vervoegt zich bij deu che4alcus en tracht iich ts verontschuldigen onder andereu ook hiermede dat audern verkoopers van boter zioh aan nog grooter bedrog schuldig maken en noemt ka naaaea i 1 = O Xj I TI B Aau het bqreau van Poliiie 13 ia bcifaring een in di e gemeente gevonden Pater noster i iet Kruisj e Laat iste B erichten Beïïljn 27 Mè Iwdto Kijfcsdagls leden ee i aanvang gemaakt met de aigcmeciie ducu sie ö er d begrooiiög van Marine De chef der Adimrali eil Jfe heer Stoich verkuiarde dat t zvvn irti puiit der ÏJditsche slrijilinJioht ge fgeii is in t tegïr te lande en dat de Marine ijict bt stemd is tut groute zi tfge veelttdi of otu zich te meteu mei de vloten van ËUrCland of Fraukrijk doch iiilci uitstuitei d tol liU9tverdedi i g Brussel 2 Md De verkiezingen voor de pro vilinule raden zijn vjior rüoVer bekend is oadsineu vcrivacht had atgcloopcu In ile pruviiiCii ünibaiit r li lie liber i eii heriozen in Aiitwcr j 11 di Citrica leu lu Vln iiidereu lr liberalen en clenoalin Londen 7 MCi lu het lagerhuis h rt d be r GiaiUloiie lil autwuird op ceiic luLerptlinUt v tii den Jiecr leiik nsuu verklavrd dat Itct ubuiiar is dat het guureriiLmeut vóuruuuieus UU vie eii cninugde eniaus die zicu uqg 111 hee item bcviiuleii in viijJieid te stellen liQndea 27 Mjn lu de zitUn van hut lagerbuis heeft sir ö ÏSiiuIbcvte m iiul uurd op eeue tuterpeUa ill van den heer Itouverie bevestigd dal h heeft virkl iaid dat de Kngelsche afgetaar iigdeii er veruitwuuidelijk vour rijn dut Zij het a iii de regeeruig heubiii vuurKtsteld ais zuu de belufte g eTtiu zijn dat de e scjieii tot het bekoiurn van indirecte sehadevergordiifg niet aan het uordtel van de jobeulsrechlera Ie dl utve zouden wor lru onderworpen voordat er uitvoeriger upiieideriQgeii zouden syn agaven De liLtr ïla istonq yeule iii antwoord op eene vraag va deu heer Distaoli dat de Krgeinug i ter n wtid ma ie e ii rid dit hei suppitmentoir ailikU xas aaugeuomen duor den Beuaat kemt h tu wrrd de rcgseruig lu kinnis gcaleid vaii de daarop vuorge stelde araenderaenten De e moesten zorgvuldig door het gouvernement worden overwogen Tot eeue be elisiug IS men niet gekomen in den muiisterraad De voorgestelde ijxlgiiigen zijn niet publiek gemaakt door bet gouvernement der nuie j zij zijn confidentieel medegedeeld De inhoud kan dui onmogelijk openbaar grnuakt worden Indien het wenschelijk werd geacht dat de bgeenkomst van de soheidsrechters zou warden vanlaagd dan kan men daartoe by minnelijke schikking komen De heer Gladstoa vgegde er Ug dat de Uritsuhe regeering geen minuut zal teloor laten gaan om Ie intwotrdrn op het voorstel van Amerika Burgerlijke Stand BurnmiN 84 Mei RoeUnd onder v Hizem en C Hlok Jnn Hillern oudtrs J v in der V lk en M VerKhoor 25 JsD KruiitiBins oudert P J Uevet eu J C Prinl Uilhelnimii Muria üudtr W vaa Sofit eu £ A Jnarsveld Adriiina nllmriim ouder A D Vermiiat en G Zonoc 1 Aiitliüiiiu oud n II P Hetker en B Blauk Adriano omleri M i tientht m I van der Meij Abraham ouikra P N tenl i in n E de Vroom 16 Willcmina ouder W Hoegee en P Benni toraeli I vio Maria ouder M miitndgk en M 1 Hietveld ÏJ Teuntje oudri P den Ouden en A Slingerlauij 88 Lena Kaatje ooliir 11 hlokland en J Tman OvmifwB 2 1 Mei O Bverlm 1 m 27 N C J Kl gnenbui Sm 1 Stok 88 j ADVERTENTIËN De Heer en Mevrouw COSIJN dk WILDE betnigen bjj deze hunnen hartel ken dank voor de vele bëwjjzen van deelneming bjj hnn hnwelgk ondervonden Gouda 7 Mei 1872 Voor de vele bëwjjzen van belangstelling en deelneminè hun VEERTIGJAiüG HuWELUK ondervonden betuigen de ondergoteekenden bjj deze hnnnen weigemeenden dank Gouda i BONNEÜE 27 Mei 1872 1 C BONNE U Smit im BIJT m J CAHEN Spuistraat 40 ta s GRAVSilHAGK ann het MAGAZUN van HEEREN KLE DIIÜIGSTÜKKEII worden tegen vast Werk ton spoedigste gevraagil bckwaiKcOrooi eu KIcluwcrkere tegen goed loon en meestal voor béiteld werk met de verzekering in het stille saizoen ookao i het werk te blgren Ncderl Bouwvcrecnlgldg gevestigd te GOUDA De verschenen COUPONS welke nog niet zijn ingewisseld worden als nog ten Kantore van de Heeren Wed IHOX k DORTLAND aUuer tm t 12 50 0t andeel uitbetaald © DffiECTlE ZELPi Ito i Onder de Fransche zoowel als onder deËBgelache fabricaten vindt men moeieIgk eene toiletzee zoo degelJyk zoo aangenaun versterkend en verfrisacheuxi en daarbij in verhouding loo goedkoop als de alom bekende Johaun Hqfï schb MALZKRÜIDBNZEBP Van aangenamen hoogst aromatischen geur vrg v minerale bestanddeelen verfijnt en verfraait de MALZZEEP de Huid enz maakt de huid zacht en elastisch her f eeft en onderhoudt eenen Witten en jeugigen tint en tverkt door hare rjjke montgehalte bgzonder gunstig op het door zenuwzwakte ontstane beven der handen Prezen ƒ e 6 stuks 95 a 35 c 50 c 70 c verkrijgbaar te Gouda bjj J C VAN VBEUMINGEN en de Wed A C 8CH0ÜTEN te Woorden hy HENRI J VAN DEN BEBG TWEE JONGENS kunnen geplaatst worden bg de Erven Q A de GIDTS Openbare Verkoopinp op DONDERDAG 20 JÜNIJ 1872 des middags ten 12 ure in TivOLi te Gouda van 1 ide kapitale HOFSTEDE Wn LMi8Hö K in Bioemendaal gemeente Waddingnteen bestaande in HEEBENHÜIZING BOUWMANSWONING en 24 Bunders WEI en HOOILAND van de beste kwaliteit waarop worden gehouden 28 MELKKOEIJEN 14 GRASKALVEN 6 PINKEN 1 PAARD een aantal VARKENS SCHAPEN enz Aanvaardipg Heerenhuiiing 1 Nov 1872 Landergen Kersmis 1872 Bouwraanswor ning 1 Mei 1873 2 twee kapitale HEERENHÜIZEN met TUINEN en een groot stuk MOESGROND aan den Fluweelen Singel Wnk B n 331 en 332 te Gouda Alles breeder omschreven hg Biljetten ïSk formatiën ten kantore van de Notarissen FOB TÜUN DRO OQLEEVEB of KIST te Gouda Ondergeteekenden berigten bg deze d t op aanhoodenden aandrang hunner knecht zjjin de noödzakelpheid geweest zgn den 23 dezer andermaal te vergaderen en alatoen o der voorwaarden waaromtrent de knechts ïe £ zouden verklaren b stemming besloten hel ben alléén voor hen die hun vak verstaan het loon te verhoogen tot 14 Cte per uur iate gaan 1 Julg a t ittaipmm De Erv C A M GIDTS C VERDEI C VAN EEUWEN Wm dï JONÖ i n p WOBELEE J BBAKEll H J NEÜEBHÜBST J LINDERS S i J JANSEN A SNELU MAM H H FAAU LÜUENDUK iA LAFEBEB A THOLKNS v J MULDER A DE ZEEUW P fl A KüttVEEe J AMBgiS U m Wed J A VANDBaBEN A 8PARNAAIJ Huk u up imt Oögenwatet Dït onfeilbaar Oogenwater heeft in deH tci ten tjjd dat het bekend geworden is een renommé verworven zoo als zelden een dergelgk arhkel ia te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bewgs hie van kan strekken dat er reeds dijizenden bij tienduizoadea flacons van verjcocht ïjjn 9a de aftrek van dit roortreffislake eo heilzame middel steeds toeneemt Alle l dera aoaverschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste anbevoren en znliett zij na een betrek kelyk korten tijd wanneer men het oplettMid volgens voorschrift gebruikt de heilzfcin gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Zij die genoodzaakt zjjn de zoo lastige bril te gebruiken zullen die bjj een voortdurende aatiiVending vftn djt middel weder kunnen weglejjgen Zwakke oogen die door ingespannen zien of lezen beginnen te steken I of die waaruit bö harde of ko ide wind vocht üutloopt word K door dit iddei spoedig geheel hersteld i I Iedereen die tot z n hoogste jaren xouder b il wil werken mak doa eer kè 1 gebruik van r m i it ïiph j rjjiii iV i r Chantomctanu s Oogéiiwatert en na een korte proeftieming zal men de nit I muntende werking kunnen Waarnemen Het 18 a 60 Cts por flacon terkrógbiutr gesteld bij i T A ö VAN DETH Gouda = J J BEÜZEMAKÉB Leiden J H KELLER Weate Wagenstt Rotterdam Mej L A ScuoUTtNs ScHLIlter j Oostniolenstraat J J GBOENHÜIZEN C Utreek En meer beEende Depots in ons rgk SaudaT Kruk vau A Brinfcmiq De tS re t zer Connmt geecMedt ZONDAG WOSNSDAO en VBUDAG In de Stad getehiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEB DAG De prgs per drie maanden is 1 75 buico per post 2 BEKE DMAKl G BUBGEMEE8TER en WETHOUDERS vaa Goud doen te weten dat het pnniilief Kohier voor de plaat algkt directe belattinK dezer ïeiaeeutr voor het dieiKtjaar 1871 door ken voorloopif vastgesteld iidareiide vecrlien dagen van des vooriniddags ten tirn tot des nMniddaga ten md en van drie tot rijf ure Ier Seorelane iler geoeeote voor am ieder ler lening is wdeigeleKd buinm ircikeo tijd Ik uaj csia ene tegeo xgnea unsla bij den Baad bezwaren ksu iiibrciigtn bj tenoekschrift op ongezegeld papier geschreven Gouda den 28 Mei 1872 Bargemeesier en Wethooden roomoemd De Secretaris De Burgemeester DuooaiJtKVKg FovrvuN vas Bssom Usmdoobm I l l II m i n i III I iiiiii mm as m s e a T1 I r i ly TrrK pt iTrr 0 HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA VsTVolj De toeifauid teb den landbonw en denlandboDwer mag ganstig worden genoemd De voortbrengiden vooral de twee vooniaaAiste boter en kaas werden tot hooge prezen afgezet Daar stond echter tegenover dat het gras niet zoo overvloedig was als het vonge jaar en er dan ook veel minder hooi werd gewonnen Dan Keen land in deze gemeente publiek verd verkocht kan de koop waarde niet juist worden opgegeven De huurprga per hectere verschilt toaschen zestig en honderd gulden De afdeeling Gouda en omstreken der Hollandsche Maatechappy van Landbonw verkeert in bloeieBdeB to tand Zn telt 147 leden wezen hielden van tgd tot tgd bijeenkomsten waarin onderwerpen an landbonw werden besproken In dit jaar had er geene tentoonstelling of wedstrgd plaats Invoer van nieuwe gewassen werktuigen of veerassen heeft niet plaats gehad ook schynen geene nieuwe uitvindmgen te zyn toegepast Ziekte in de aardappelen kwam hier en daar voor Er vertoonden zich verscheidene gevallen van longziekte onder het rundvee 40 runderen verden dientengevolge geslacht of 8 emaakt Aangaande de weinige tuin en warmoeiierderggronden die hier worden aangétroSen valt niets te vermelden De bloemisterij neemt in beteekenis toe Boomgaarden boomkweekerüen en houtteelt vindt men in deze Gemeente met Over het algemeen mag de toestend van den veestapel rry ganstig genoemd worden Er Werden ter markt getracht 54 paarden 5621 runderen 5880 kalveren 2698 schapen 2883 lammeren 34 66 varkens 8706 biggen 50500 kilo boter 669800 kilo kaas Onder deze hoeveelheden zijn niet begrepen de partgeu kaas ea boter tè aan de hier gevestigd handelaars rechtatneks werden afgeleverd ent vrg aanzienlek zgB De ngverheid verkeerde in geen ongnnstigen toestand e meeste fabriekea hadden ruimen aftrek en verheugden zich n een gewenschten bloei Voor de bgzonderheien zoowel betrekkelgk de ngverheid als den handel ontleenen wg aan het verslag van de kamer van koophandel en fabrieken dttt sb b lage aan M gemeenteverslag is toegevoegd hetgeen volgt De toestand van handd en fabrieken kftn in bet algemeen ganstig worden genoemd De aanvoer van boter ea kaas op de wekeIgkicbe en jaamuuAten wat niet zoo groot als het jaar te vaten dat word lpegeschreven aan sevdlg waren hetgeen ongunstige invloed op Oen handel in die producten uitoefende De veemarkt nam eenigermate in levendigheid toe en in granen werd op monster een nirt oifbeUngrgke handel gedreven Ook dit jaar waa het getal marktbezoekers groot waaraan nitbrnding iet winkelneringen vooral die der goud en nlver kashouders wordt toegeschreven In het getal en de soort der brieken kwam weinig verandering alleen kan worden medegedeeld dat twee kuiperijen in deze gemeente gevestigd zgn waarin nog al bedrgvigheid heerschte De Fabrieken van Aarden Talakspijpen hadden veel aanvraag zoodat zg het geheele jaar konden doorwerkién Het getal daarin werkende personen wordt gerekend 900 te bedragen waarvan 500 mannen en 400 vrouwen of kinderen Hun loon bedroeg meer of minder naar gelang van het soort van werk dat verricht werd Het bedroeg ƒ 3 50 tot 7 00 per week voor de mannen van f 2 00 tot f 3 00 voor de vrouwen en van ƒ 1 00 tot 1 50 voor dev kinderen De Potten abrieken werkten vrjj gunstig 165 mannen en 30 jongens verdienden er hun brood Het werkloon van eerstgenoemden liep van f 7 50 tot 13 00 dat der jongens van 3 50 tot 4 50 De Kleingaren abrieken hadden genoegzaam debiet om aan het werk te blyven De winsten waien echter minder dan in 1870 doordien sommige grondstoffen in prjjs waren gestegen Het getel werkbeden bestond uit nagenoeg 600 personen waarvan de helft spinners en de helft draaiers welke laateten niteluitend kinderen n Eerstgenoemden verdienen van ƒ 5 00 tot 7 00 de draaiers ƒ 1 50 per week De Machinale Garentpinnerij door stoom gedreven ontbrak het niet aan werk Zjj verschafte arbeid aan 130 werklieden waarvan het grootste gedeelte vrouwen waren Het duurder worden der grondstoffen en de verhooging van werkloonen oefenden eenen ongunstigen invloed uit op de winst deraandeelbonders AOVERTENTIËN worden g Uuttrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GBQCTE LETTBfiS worden berekend naar plaatsruimte Aizonderlgke Nominera V LI F CENTEN De goede verwachting die de kleingarenfiibriekanten koesterden van de beukerij van A nnep welke door stoom in werking wordt gebneht is niet te leur gesteld De Aardappelmeel Siroop en Sagofabriek heeft wein gewerkt alzoo de zidrte in de aardappelen vroeg inviel waardoor de vmdit niet rgp werd en het beschot gering was In de fabriek ter vtncerking van mekuêen is wdnig omgegaan Het hooge inkomend recht wordt als oorzaak daarvan opgegeven Het getal vaste werklieden in de beide laatatgenoemde bneken die aan ééne firma toebeEooren bedroeg 16 £ let weekloon waaronder dat voor het rwwerken niet begrepen is beliep vaa 5 00 tot 8O0 A De Brander en en de DittilU Kl er ij en werkten onvoordeelig De Sierbromeeryen verkeerden in gnnstigen toestand eu De Snetaei mnakerii zag haar debiet toenemen De Leerlooierijen hadden stof tot tevredenheid doordien de prgs van het ftbrieaat waa De Loodwitmakerij door stoom gedreven had volop werk De Bindrottinguxuteherij waarin een stoomwerktuig is geplaatst mocht zich in datzelfde voorrecht verneugen I 8 mannen 2 jongens en 16 meisjes waren er werkzaam I De Zeepziederij door stoom bewogen gaf I minder voordeelig resultaten hetgeen wordt toegeschreven aan de slechte verhouding tnsschen grondstof en fabricaat I Het niet afschaffen van den accijns op de zeep was oorzaak dat het gebruik van snrro gaten niet verminderde De Olieslagerij door stoom bewogen had een vooideelig jaar omdat zg goede prezen bedong en het debiet van koeken aanzienlek was De Patentolie abnelcen daarentegen werkten ongunstig een gevolg van het toenemend gebruik van Petroleum De Gasfabriek ondervond ook daarvan het nadeel De Stearine Kaarêenfabriek door stoom gedreven had 388 personen in het werk waarvan 141 mannen 175 vrouwen 5 jongens en 67 meisjes wier arbeidsloon bedroeg 120 500 Er werden verbruikt 3 374 000 kilogrammen palmolie en 2 247 000 kilogrammen telk terwijl verkocht zgn 3 762 400 kilogrammen stearine waarvan 561 400 en bloc benevens 9 391 000 pakken kaarsen alsmede 1 905 400 kilogrammen Oleïne Het fiuBucieel resultaat was voor de aandeelhouders bflzonder gunstig waardoor de Directie in staat was in de maand October jl het arbeidsloon voor de mannen met 20 te verhoogen De Vlechterij van Kaartenpilten door stoom werkende nam ten gevolge vuu vele bestellingen die ook van elders werden gedaan m be