Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1872

langrijkheid toe zoodat het arbeidend personeel mrt d èdft vo lueerderde Bij h jt einde des jaam iestond hel it 4 knechts en 45 meisjes Het loon Tan eerstgenoemden bedroeg tus schen de 5 00 en f 12 00 dat der meisjes van f immé f S Oft De I aaiguHenj eD Fabriek van mifuerkluiifen is u t 45 parsonen Ugv n wei eil De Sigaftnfabndxn die aan 225 penonen werk ga tiaddwi t MoiÉntf debiet In die Tan de heeren van de Oarde Vrjjlandf waren 70 mannen 68 jongens en 2 meisjes werkzaaKi Het kxwi stond in TerbA met het door Ijp verrichttefnbeliepvoorde nai neq van ƒ 3 00 tot 15 00 voor de jongens en meisjes van ƒ 1 00 tot ƒ 2 50 s Treeks Ten gevolge van de nooge tabnksprjjzen was de winst niet overvlpeijig Dë Kfftdethhekenjen witarvan er drie door stoom werden gedreven hadden 170 personen in dienst Zrj mocliteu zich in toeneming van werk verhengeu Op de Srheejymakertfi H heerschte eenige levendigheid Op een van dezelve werden 4 tjalken op stapel gezet terwijl er 2 Vletschuiteu afliepen op een tweede werd 1 tjalk en 1 ijzeren aak voltooid Op de twee overigen werd veel klein vaartuig gemaakt terwjjl op alle vier de werven het repareren van schepen nog al drukte gaf De lioitthandel was ook dit jaar levendig waardoor de houtzaagmolen door wind bewogen en de stoomhoutzagerg die beiden alleen voor eigen behoeften werkten het druk hadden De Kistenmakerij vroeger aan de stoomhoutlagery verbonden is door toeneming van bestellingen naar een lifzonderl k lokaal overgebracht waarin met stoom wordt gewerkt De SAeemaart was niettegenstaande het in dd maand Janaari en een gedeelte van FebruwA ev December besloten water was niet minder levendig dan gewoonlgk Door de Hav D en Mallegatsluizeu en langs de singels der stad paiseerden 37740 vaartuigen metende 2 003 124 tonnen Onder het getal vaartuigem waren 2962 stoombooten begrepen De Stoonuleepbootje op de rivier den Uael bewexen geede diensten aan de scheepvaart In den loop Van 1871 werd door den Heer Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken aan de Heeren Gebnr Oomes te Maastricht coBoeene verleend voor het in werking brengen van een scbroefstoombootdiensttusschen die stad en Amsterdam via Gouda Gedurende dat jaar werden door het Bgkatelegraafkanioor alhier ontvangen 8003 en verzonden 8999 berichten zoodat beide getallen zjjn toegenomen Wordt Tenolttii BUITENLAND Kulleulandscli Ovcrzlclit Maandag is in de nat vergadering de discussie over de wet op de legerurganisatu aangevangen Generaal Chaniy deed opmerken dat er orerrcnstemming is tusschcn het gonverneineut en de oaiuuiiseie en raadde de ergadering de e wet n te nemen zoniler overtollige discussie irneraal Troi liu was niet van deze meening Hij dCrtl het verval des lejjers opklimmen t it hel cerate keizerrijk en schreef de oun mk toe aan verslapping dêr krijgitiicbt Hij d rong aan op ile re piieiiitie Tan Krankrijk door her onning van de opvucding en van het leger door discipline en deciiitr ilisatie Onder de wetten en cunclnsien wille Vrijdag en Zaterdag in de Kransche nat Tergailering aiin de orde waren venlieot voor het buitenland allem de aandacht de door don minister van finauciru de Goulard aangelioden wet tot vermindering van het zegelrecht op buitenlaiiilsciie papieren vau waarde De haoge rechten door de wet van 30 Maart daarop elieven hadden een storm in de Gnaneieele uereld teweeggebracht Volgens het Zaterdag aangenomen ontwerp IS een zegelrecht van 75 centimes geheven op stukken Van 600 francs en dairbcneden van 1 50 fr op tukken Tan 600 lot 1000 fr met eene verhooging van 1 50 fr voor iedere 1000 fr of gedeelten daarvan De nat vergadering heeft fich gehnast om deze wgziKingswct aan te nemen en dr rrgeering heeft du reeds gisteren iu het Jmrnal OJfciel afgekondigd wel een bewijs dat men algemeen doie Termindering van het zegelreolit urgent achtte tusschen Tllbnr en Arnhem als Terbinding van Vlissingen met de Ign vu Salzbergen 08iiabrack Bitil vér en Berlijn De Greai Eastern spoorwegmaatachapi heelt reed de goedkeuring van het Parlement gevraagd voor een wetsontwerp lot Terbetering en vergrooting der bnw va Twiie Wtind ema it te komen aaa de eisrten tan den sn è to em den handel met Nederland en Belgii Doorde veiietfriage zal de haven van Harwiob geaohikt üijnf bm jtooMbouttn van Pe conclusion van den raad van ejiqncte omtrent de capiüriaiie T a Strfallliurj lokl B v u lerscliillende Open tegeuspriiiik uil Het kr i chti ste protest leeat men m het Journal de Lt o van de hand van den hfer Sclineegans aljunot mnire Tan Stra itsburg k idMis hn bflef n daarim adicraairiigde itwi het d p irtament d Ëaa Shin voor k nat veinadefing te Durdeaux Rij n f ml die M u eii boagrt oiï1 illyk en stelt da ke erlijke MMiii tratip ailiiu Ipin I Wfakel voor 4 § fouten ün tm eüiim y m tih rootte bg alken 3tui4l in hei te o ngeo de capitulate VVauueer iemand blaam Terdient zoo schrijft hij o a dan Is het niet deze beTolking 1 die gedurenile zes weken onjer e tegen van TUUf I rn ij r he rt weerstand geboot ia iéiiw U edi t tranen aturt onklat ag jiiet a é tot Hraoli fc kei hoort Volgens den heer Schne ns was de vesting I niet voldoende geuaprnd en niet in staat Tan tegenweer zonder ka ematten n nd r bomvrye gebouwen en schnllplaaison zonder mansebapiien der genie niet allien maar zeifs zonder bezetting z tller be elhelilirr der artillerie tienduizend TlucbteHuKn Tan M icMahoii s leger vluchtten toevallig naar n stad en uit deze gedemoraliseerde manschappen moesten bitaljona gevormd worden bijna zonder kader en zonder alficiiren De generaal Barrel moest als koopman in vee vermomd door de vljandelgke liniin in de stad komen en aan het hootd van de resting Tan den eerrten rang plaatst de keüeriyke r geeriiig na xle Temaarjoozing van aliea wat voor eene goede verdediging noodig is een 70 jarig grijsaard die reeds wegens langdurige diensten in de rcserTe gephuitat was en weldra op pehsioen gesteld zon worden In naam der eerlijkheid eu goode trouw in naam Tan de bevalking en de bezetting der ongelukkige stad teekent de heer Scbneegans van het vonnis Tan den slecht ingelichteii raad app l aan bfj den goed iugelichten raad en eisoht eene oonlre enquêie Een tweede belangrijk protest Is vim den heer Valentin die in den aanvang van September door de regeering der nat Verdedigiüg tot prefect Tan het defiartement du Bas Rbin bf noemd werd Hg beklaagt zich dat ook h j niet gehoord is en beschuldigt de olTicieivu Van d u raad dat zg mal den held van Sedan heulen en daarom de murheid niet willen vernemen Aangaande het besluit der Ëugelaohe regeering omtrent de amcndeiaeuteu die de Ainerikaauaehe senaat op bet cunoept supplementaire tractoai aangenomen heeft ia n g mets bekend Te Madrid waren Zaterday geruchten in omloop dat er onderliandelifljffn met de Carlisteu in Bisca e waren aangeiiiioopt en dimtengevolge de insurgenten de wapenen hadden neergeli d tegelijk met de afkondiging Tan een algemeene amnestie Ook nit Sebastian rerddit bericht meligedeeld Wordt bet bereetigd dan kan men den opstand als geëindigd beichouwen i de enkele benden die bier n daar over blgrcB o a die Tan Caraaa iit Navarrs boezemen gwu emitigc ongerustheid meer ia De Zwitaersche hondaraad kwaa gisteren weder bijeen niei alleen om kennis te nemen vaa dan bekenden uitslag der beide atemmingea o er da herziening der constitutie maar ook om de gcUragsIgn te bepalen die de Regeeriug met het oog op dien uitslag Toortaan te Tolgen beeft De president Tan den Tolksraad Bruiieer opende de e fitting met de Tolgenile woorden IIout de qnaestle der herziening op den 12 Uel niet defini lil f is opgelost treedt z in Zwitierlaiids politiek w der op den Toorgroiid eu most haar blijven beheerschen totdat opnieaw een jaar als 1848 die pogingen tot een gelukkig einde 7al voeren Er is echter toch één resultaat Terkrwjen nl dit dat zioh in het land ti ee partijen met bepaalde grondbeginselen gevormd h bben waarvan d eene streeft naar een grootere nationale eenheid ook wat het krijgs eji reohtswe eii betreft terwgl de andere het zwaanepuut der Z itser8ohc ontwikkeling iu de ou ereiiuteit der kanton legt en daarvoor woarborgtu verlangt Hij de aanstaande verkiezingen voor leden van dtn volks raad zullen beiile bovengenoemde partijen opnieuw Iiare kraehttn meten De veikieziiig in België Voor de provinciole radenis o er het algeini en den liberalen niet gunstig geweest In Luxemburg is de meerderheid ten guiisie der clericalen verplaatst en diders zijn partieele nederlagen geleden E N G E L A N Jiy De heer Alez Brogden heeft in i vorige week een brief aan de Tiuie gescbrcTen houdende mededeellng Tan het plan eener vêrkarte gemee acblip tusscheii Londen Nederland België Denemarken en Noord I uitschland waarbg tevens aan de reizigers gedurende de zeereis meer gerieflijkheden znlleii worden verschaft Het plan betreft de oprichting van een stoombootdiriist l klasse tusschen Harwich m Vlis eingen volgens het model der Holyhead mailbooten gebouwd en waarmede de overtocht in é j nar kan geschieden en verder den aanleg van een spoorweglijn H 1 1 vv i 1 1 woardoor het eenige beletsel wordt opgeheven t en bet gebruiken van booten als die van de Hol head maii Hoe géwioliilg Vlissingen ali haven is ia reeds lang erkend e tè Nad riaii obe iegMri i k u bezig aldaar Wken ai te lenen om éocinac Ma to de grootste soort te kunnen opnemen De werken van de lijn Tilburg Nijmegen zijnreeds begonnen bij de Nederlandache regeering isthiyis het plan Toor twee groote spuorw xbniggeatusschen r5megen en Arnhem in onderzoek waar door Viissiigen net oord Duitackbuid verbaAden d worden De twee snelste routen dje thans bestaan Dorer Oatende Keulea en Dover Calais Keiilen leveren minder snelheid eo gemak op dan do ontworpen Ign Wegens de gebreken der haven op deKraneche kust en te Oatende zijn de ni in gebruikzijnde booten klein en zonder gemakken terwgl de Ign naar Vlissingen bestemd ruime lalóna a gemakkelijke kooien zullen bevatten Voorts zijn betweder en de zee tusschen Harwiob en Vlisalngeii volgens de ondervinding minder ruw dau op debeide andere lijnen waar slecht weder en een ongunstige zee nog warden versli9im rd dpor de fuwe straat van Calais De besparing in tijd bg de ontworpen lijn is groot B V de ueg van Londen naar Keulen ia DuvrrCalais duurt 31 uur naar Berlgn 37 uur die via DoverOstenile naar Keulen 15 uur eu naar Berlijn 27 uur Over Vlissingen coh er zal men wet aansluitende sneltreinen Oanabruck in 15 i i flmt iu 23 uur bereiken DUITSOHLANO I e SpenerKke Zeitutg deelt mede dat de heer Palk minister an ouderwüs in de volgende week versdieidene prorineii n van Pniiaen zal gaan bezoeken Dit zal geükledea met bet doel oa lich rao nabg bektnd te maken met den toestond der seminarièo D wr eigen onderzoek wnisokt bg in staat te onini gesteld om te laereu oordeelea over de werking der thaat beslaada wettelgk TerordoBiogeii op het oadenrga Hq nl ver beiden inriehtiiigea Tan dien aard in oogeosebouw nemen waar men zicb vr tipt baadt ion de k io seleti dar Hragenaamde regulative ea andere wak men zicb rr ar beweegt Een verg l jkiaf der reauU taten in beide ricbtingra verkregen lol hem de gele genheid openen om opde aoitiande ooafcreotie over dat punt en andere aangelegenheden uit eigen aanschouwing de zaak te bundelen De Nalbmal ZeUmif zegt hedea met betrekktniftot hel plan door den minister van ooderirija opgeTat o a het volgende Het roorueaKn Is zeer zeker loffelgk om het Tolkaonderwga zoo krachtig doenlijk op te beunen aiaar bet kan niet warden verwezenlijkt alTorens in een andereu toeatand beschamend Toor ons land beschamend voor d regeering de noodigc Terandering is gebracht DaOielijk in dan toertaod van bet meereudeel der onderwgzers bij de kfere scüolen Uit officieele stukken btgkt dat van de 6 94 onderwgzers op de lagere scholen werkzaam in 1884 met uilzondering nü de onderwijzers te Berlgn zioh 148 in steden en 1778 op het platteland beVonden wier bezoldiging van 50 tot 100 th bedroeg een een bezoldiging van 101 tot 160 th genoten deótgdt 510 onderwgzers inatïden eu 7S61 op het platteland j een dito van 161 tot 200 th respectief 1802 en 83ï8 een dito van UUI tot MO th reapoctief 78 en 18 van 701 tot 760 th reipectiefse en 7 van 801 tot 900 th resp 35 en I van 1080 th u hooger worden er in de steden gevonden 13 op bet platteland geen enkele Gemiddeld was de bezoldiging dostyds in de steden 252 th op het platteland 184 tb dijer dit bedr is tevens berekend de Waarde van de vr Je woning levering van voorwerpen in natura eUi dit dIMtniet over het hoofd worden gezien In 1884 is len dezen aanzien reeds eenige verBe tering gekomen op de begrooting van ISTt is gebracht een half miUioen tb tot verhooging va de bezoldiging der onderwgzers bg het lagar oaderwjja Ten gevolge hiervan ia het gemiddeld bedrag vaa reep 252 en 184 th geklommen tot 30tt en 1 th Van de 47 000 onderwgzers op de volkoaeholen thans iu Pruisen werkzaam heeft een vierde gedeelte ecu bezoldiging minder dan 15ytl di ander vierde gedeelte trekt 150 a 200 th de andere helft beeft betrckkelijkerwgs een veel hooger bezoldiging Als punt van rergelgking tot beoordeellng van d n toestand waarin de regeenng deu onderi Hzer a haalt de Natmal ie brochure aan door professor ir ll iit Goltz te Koningsbergen vóór korlen tijd in het lieht gegeven Zij betreft den toestand van de klasse dar r ldatbeider daglooners enz op het platteland Jien leert daaruit dat de dogkxmer iudeiiroTiaeie Pruisen gemiddeld geBomen 870 th per jaar reidieot Me stelle daartegen over zoo $ pat hd Blad voort den volksonderwyzer met een bezoldiging van IIH iL en men ml als iaet ééa opslag van bet oog ï iep wn ke penown mettertijd df uieenlwbeM Ton dieu stand zBlIen uitnukeu uidieu er geen verandering komt lioar er moet verandering konten in Bea toeitaiMl zegt da National odie financiën geven daartoe ile middcleo ter hand Dat een dergelgke toestand verlaiflipend moet werken pde potingea Vaa teer vele onderwijzen daaraan getuigt een ander geschrift dat oen IchMa ontwerpt van de wetenschappelijke ontnikkeling der manschap f en die bg het Pruisische leger in dienst treden Irt heeft den lital wi BiUms MamuMckt im dtmUcken Utert en is gevloeid uit de pen Tan een officier die gedurende e n reeks Tau jfreu dien toestand heeft nagegaan De schrijver begint met ernstig te waaraehnvea tegm dea te hoogea duük welken men algemeen heeft leeren koenteren ran de verstandelijke ontwikkeling dis Tolks en derhaUe van den Pruisisvben soldaat Uit beeft zich vooral verbreid sedert den oorlog van 1866 en daaraan is opnieuw voedsel gegeven gedurende en na den oorlog van 1870 1871 Men moet erkennen egt de schrijver dat onze manschappen in Tcratandelgke ontwikkeling veaTliooger stonden dan de oIBcieren en manM hapMn Tan het Oostenrijksrhe leger De juistheid de er be wering is niet slechts door ons opgemerkt miiarde waarheid daarran is erkend door 0n n toeiimallgeii vijaad Bg eea aausdirgving aricbt aan de oheb der verschillende li gerkor weii werd kort na bet eindigen der loampagiie van l§H6 door den Oostenrgkscliei niiuiaier van oorlog bevolen om du maneotiappen later uiidrrricbl te geven iu de regimentssehuleM de eriiiriiig heeft geleerd zoo zeide biJ iiit zij bg do frviliwAe troepen in versbrndel ke ontwikkeling Mer tril achteren staan intlissehen mogen wij Pruisen Op dize betrekke lijkerwijs genomen hoogere verstanaelijke ontwikke ling bij ous te lande niei al ie Ser zijn zoo gaat de schrijver vodrt en de bewijzen dat iu l rniaen ICfi deaeii npziefatf nog zeer veel oatlarerkt laat hij oiiiuiddrllijk daarop volgen Jaren ocbteraeii heeft hg op groutc schaal bg de récruteii die bij de troepeu wcfdfu inoelijfd reu ondenotk ia 8t ld naar bnnqe idtellretueéïe oi twikkcliiig Daaruit waa hen bleken dat VOD de 40 aankomeliugeo dooreen f enomeg S of 6 in otant waren kckoorlgk te lezen ea te sehrgTen foodat zij zieh Terder konden ontwikkelen 16 i It verstonden die konst slechte zeer middeluiatig CDodot zg ziek niet dan met moeite er doorheen konden erken en een dozijn somtijds vrij wat meer moest gerangschikt worden ondar de stumpert en knocieip Xntf m B onder k D Paiaa a n dau ken man ef A r op gaaa dat er odipr imn diciMl had k den geleenl die zelfs niet letterwgs waren Onder een vijftigtal recmlen waren er gi iniddeld slechts eukelcB die vaa den bevrijdiaK aM4ii wiat ii te verbalen of die met de voornaamite feilen der nieuwaio voderlandache g chiedenls tamclgk bikend waren Vergelgkt men echter de oWcioelc opgaTcn dau ziet men dat allen die alechts iètt kenden worden gerangschikt onder degenen die met viUcfatde obool hebben bezoekt Dergelgke waameaiingen zijn niet aanuoadigeiid vooral niet iiidiru men daarbij In aanmerking neemt dat z zgn gedaan in een knd waar wderl coovele jorea onders en voogdeu verplicht zgn da kiuderuu ter school t zenden Dat bet er met He wetenschappelijke en VrHatandeIgke ontwikkeling der massa nej niet te beat oitKiet zrgt de schrijver daanaii knn ieder zich in zgu naaste omgeving overtuigen zonder zijn iocvlucht te nemen tot de recruten Hij riohte slechts een paar zi er eenvoudige Tragen betreffende de gcscbiedciiis des vaderlands of icta dergelijks tot zijn bedieuiluu zgu arbeidend penoneel en bg zal verbaasd staan over hunne onkiinde De N Uio ttl Zeitu i een blad hetwelk ouder de beste mug warden gerangschikt dat evenzeer uitmnnt door waariieidszin als vaderlandslieMe neemt geen enkele dezer beschamende harde beachukligiugrn terug aar bet zegt aan bet slot van het meil edeelde artikel de heer Falk zal zich len hoogste Verdienstel k maken jegens het vaderland indien bij aan dien toestand een einde maakt Hetzelfde blad bcTat een overzicht betrelTende de bevolkingtstaliitiek van Pruisen medegedeeld door d n Stmtt meiger Daaruit blijkt o a dal Pruisen in 1816 een bevolking had van 10 402 631 zielen deze was geklommen tot 11 715 007 z üi 1822 tot 1 8 040 j in 18S1 tot I4 991 ï4l z iul840 bft 16 925 420 z ip 1862 tot 19 255 139 B in 1864 in 1867 bedroeg de bevolking 23 Vn 237 z en bg de jongste valksttlliiig op l Deo l87l was geklommen tot 24 643 412 zielen Hiernit volgt dot de vermeerdering der bevolking van 1816 tot 1864 beeft plaats gehad in deze verliov ding dat elke 100 zielen is geklommen tot 185 Tan 1364 tet 1871 staat de vermeerdering als 100 128 en Tan 1846 tot 1871 als 100 287 Met betrekkiug tot de dichthoid der birolkiug ziet men dat iu 1816 dooreengenomen 2104 bewoners per VMffc D a i tae he mijl werden geleld in 1871 was dit a ntal kl0i m a tot 3915 zoodat men waar vroeger 100 personen werden gevonden er thans 186 aantreft In dit opzicht bestaat groot onderscheid tusschen de verschillende deelen des lands In de K nprovinoièn worden pr vierk I mijl geteld 7354 bewonora ia Sibsié 5066 in Hessrn Nasaaa 4944 in WcttUao 48119 in Saksen 4593 en in Brandenborg 8952 in wtlke provincie de zoo sterk bevolkte hoofdstad wordt gevonden Beneden het gemiddelde cijfer 3915 zielen per vierk D M staan Sleeswijk Holstein dat 3189 bewoners telt per vierk D m Posen 3012 Hauover 2802 Pruiaen 27M en Fommeren 2176 per vierk Duitsche mijl De laalstgenoemde provincie ia de eenige welke sedert 1867 in dat opzicht is achteruitgegaan eu wel met 1 07 pCt BINNENLAND Gouda 30 Mn De mlniater van koloniën heeft goedgevonden Ie beuonurii tot lid der commissie belast met het in dit jaar lil Nederland afnemen Tan hel etamen voor dr ambtenaren bij de burgerlijke dienst hl Ned Indio dol heer K Mars leeraaraan de U H U School alhier NDiusdag hiuld d comiaiasie roor de iiest lering op I Maar wg tot ona geao pw vernigmi U de tocsUnd vota vau Dillen mvua hand ia d n moebinalen kleimolen verbrijzeld werd red lgk De oorrvspuudent van t Uaaficie DafUaJ die deu ongelukkige e n hevig bloedverlies deed lijden was naar meu ooa verzekert verkeerd onderricht De amputatie a in tegeoiloel met bet beste gevolg af geloopen eu de toestond vau den Igder looais we zeiden redelgk I Dinsdag went te B H idiim do r de aU Rotkr dom Sohmlam en omstreken van de Holl Maatsch Tan Laodboiiw eene tentooustellmg van bonden en pluimgedierte gebonden I üuiler de bekroonden komen voor I B F C Verbeeck alhier 1 prgs voor hazevindI houden ruor lange jacht M Disdow T m Vliet te Haastrecht 2 prgs Tour dito J de Bruin Hz te I Guuderak 1 ea 2 prgs voor goudpellen en voor ziWerpelleii dezelfde I prgs voor boereneendeo Wij vestigen de aandacht onzer lecora opdeadvertc iitle van den beer Damberg in dit Nr voorkomende Hg heeft de eer gehad voor eenigen tijd een uitnoodiging te ontTangen Tan Z M den Koning om op het Loo eene voorstelling te geven waarvan mrt zeer veel lof ia gewaagd Wg weiisclicii deu zuoii van den beroemden rader aaustaamleu Zondag ecu groot auoces toe eu een stampvolle zoal Door de AU Boskoop ran het sclioolverboud is op voorstel thu het bestuur ini t bijna algemeene Btimmen besloten tot het opliclfen der afdeeling en Toorta op Toorstel van heizcfde uestuur besloten tot het opricbieii eenrr plaatselijke welke behalve het doel hetwelk het Ncderlanilscli sctioolverbond zich voorstelt ook iuvloed wil oerrnen op het onderwgs zelf en tevens door het houden van openbare voordrachten wil werken aan de verstandelijke ontwikkeling des volks De aanwezige leden der aldeeling traden bijna allen tot dere vereeniging voorloopig toe en aan het bestuur werd opgedragen een conoept rrglement te ontwerpen en tevens de ingezetenen uitte noodigen om tot deze nieuwe vereeniging toe te treden Staten Generaal Tweede tCAMin zittin gen vuil 28 en SS Mei Het ontwerp tdt bekrachtiging der provinciale beIssting in Noorrl Brabanl wnailiij een belasting op de paaiden wordtMugereerd eo dat tot afkoop der KijkstoUen in die proTincie werd met 42 tegen 14 stemmen Met algemeene stemmen werden daarop nog aangenomen eenige kleine wetsontweroen en eeaige concluaiëa ran de commissie voor de Terzoekscfariftea Door de gezameiUgka reeders te Vloordingen ia eene petitie gericht aan het collegia voor de leevisBcherijer waarin de aaodacht wordt gevestigd op het feit dat nu er zieh eene NederUodsohe raederij die daar ter phiatse onder directie van een Dnitsoher deu beer Kruthoffier werd gedreven naar Ëmden heeft verplaatst en van daaruit bare schepen ter vischvangst zal uitzenden en handel drgven de Toor ons land zoo belangrijke handel in haring en risch door het inroerrecht dat een tboier per ton bedraagt voorden visch die uit Nederland naar Duitschland wordt geroerd eene hoogst drukkende coneurreutie tegemoet gaat Zg vragen daarom genoemd collegie er toe mede te werken dat in het be lang van den Nederlaiidschen handel de noodige st ippen warden gedaan um het DuitM e gouvetnemeat te bewegen dat dit iuvoerreeht worde opgehevea Naar wij vernemen worden krachl e pogiagen iü het werk gisteM vuur de uprirhtiiig vau een anti schoolwetverlKjiid Het initiatief zou in deze genomen zgu door ecu der voorstanders de er mak te Uoiterdam Zoodra er ie s naders van die pUnaeo bekend is zullen wg er mciledeeling van doen SUndaardf ting vau IU hl I bl Het Genootschap tut aanmoediging van bet ahne schoolkind te Amsterdam heeft eeu beroep gedaan op de algeueeue medeuerking voor een recr nuttig doel Hel Genootschap namelijk wenscht een foniia te sticfateu ten behoeve van het irme schoolkind dat om zgne schamele kleeding maar al te dikwerf a in de mmacbzijne geheele omgeving in het afgemeet m r zonder v in andere scbool kameradeu wordt prgs geg ven stcrilain De scl uolcomIni sie der Neil Isr Gemeente t Aaa legreep dat verbitering in het uiterlijk van de lan h ire zotg t ievertruawde jeugd bealaaude uit p m 17Q I kinderen zoowel jongens als meisjes oilTe mijdelijk scbaffing len Zg is geworden wit zij hare hooge taak tot i Tan ouilerwijs met een blijvend succes Terral begreep tevens dat de voonicniug in behoorlijke klo ding van het arme schoolkind niet tot baar mandaat behoorde maar meende dit aan een afzond l Jomité oTer te laten Uit Comité nu heeft zicb roqitgesteld aanvankeigk Wg twgfeleu niet ol dit beroep zal weerklank vimleu bij eer velen Het doel is schoon en edel Koloniën OOST INDIfi De jungile mail bracht herichteo tot 18 April Iu het nuil oTctzIcht Tan bet Bat HmdtithUid leest men De laatüte dagen helibru ons de overtuiging geschonkru d it de Guuv Generaal het niet bij woordeu laat waar het geldt zijn gi ag te handhaven guar door daden tuunt dat dil hein ernst is Het gezag was in de Inai stc jaren te grabbelen gegooid ieder Wilde bevelen niemand gehoonomeo en vooral werden grnoemd de kammandanten der land eo zeemacht die zooals meu zt wel eens een toon konden aanslaan die zwakke landvoogilen zich lieten aanleunen doch die eigenlijk gezegd niet voe e Dezer dagen hebben zicli naar meu wil soortgelgke gevallen vooorgcdnaii docli voor de hooge ambtenaren met minder gewensciit einde Te hopeu is het dat deze gebeurtenissen bij de ambtenaren de overtuiging vestige dat de onderkoning van Insulinde nog ieta lueer is dau ven ring hooger dan de vicepresident rail deu Hunt van Ned lndic en het das zaak ia te dienen gelijk het behoort en den verschuldigden eerbied in acht te nemen Aan de SaauratigKie CoxraiU van 13 April oiitleenen wij bet volgende Zóó eensklaps zou toch de westmousson niet zpn der afscheid ons verlaten t Stond geschreven dat dit niet met stille troiu gebeuren zou maar dat roor t laatst zelfb na reeds verschelden dagen droogte en zander dat hier ter plaatste regen viel nog eens een fliuke bandjir ons herinneren zou aan bet verkeerde om gelgk alechts al te zeer onze gewoonte is in zoete rust in te dommelen nadat het oogenblikkelgk gevaar geweken is Verraderlijk kwum bet water te midden der stilte van deu iiiioht ons verrassen eu vrg hoog was de bandjir die bedeu niiclit en in den vroegeu uiorgeu Samaraug s lagere gedeelten op nieuw onder water