Goudsche Courant, zondag 2 juni 1872

t Zondag Z JuaL N 1213 1872 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AilvérleDtieblail voor Gonda en ömstreleii lette tLiep ditmaal souder bijzondere dijkbreuken of andere on ralukken af Alleen nubij Simongan moet een einig belangrijke doorbraak hebben plaats gahad Wel werden én de dyk b het reeidentiehuia n die beneden de brug van HaRdoe Saharie overatroond en atond een groot deel Tan bovenBodjong en Boeloe weder onder water maar allea hiekl tich goed I ea t meer water kregen natanriijk de lager gelegen treken die niet door d ken worden betchrrmd Het staat dan ook rast dat boe aterker en talrgker mep de djjkan bbTen BaaKt dea te grouter massa waler de atïul en omliggende lage omstreken te geniaten krqgen Ergo dei te meer behoefte aan een degelQk en goed aangelegd arrnerkanaal Telken jare zal de bandjir hier beneden ia kracht en waterhoogte toenemen dat bedenke men wel eu millioenen aan waarde ateeda meer en merr Imlreigen roolang tlÜt affoerkanaal nog niet bestaat Het komt dus naii p apoed maar looral niet zonder degelijkheid Oe StraiU Times van 6 April gewaagt van eene aoiienlqke en veelbelovriule gouillaag Yvelke geheel toevallig niet ver van Singapore door twee Britsche ingetetriicn dier plaats ontdekt rou zijn De vinders die tich niet noemen verhalen dat ij zich onmiddellyk voor den tijd van 999 jareo run het rechtvan exploiiatie verzekerd hebben De valscbe biljetten der Javasche Bank welke te Singapore in omlo p zijn geweest waren zoo slecht nagemaakt dat ie venalsching slechts weinig schadeheeft aangericht Men spreekt van aangehouden biljetten tot een bedrag van 2800 De verspreiderbevindt zich in arrest doch tegen hem kan geenrechtsgeding ingesteld wordea zoolang niet iemandvan wege de Javasche Bank naar Singapore komtom hem te vervolgen Laatste Berichten Madrid 29 Mei De Diario Pueblo deelt mede dftt rele republikeinse he afgeraardigdeo belast zijn Bet het tDdienen en het verdedigen van de uotie om het ministerie Sagasta in staat van beschuldiging t t BteUen NOW Tork 28 Mei De dagbladen zijn ongerust wegens het wegblijren ran Ëngelands antwoord 2g vreezen voor onaanmetniglte voorstellen tot weging Volgens den llevald zon Ue minister van bnitentandsdie zaken na de ratifioatie der overeenkomst aftrede BrUSael 29 Mei De definitieve uitslag der proviuciale verkiezingen is De derioalen hebben de meerderheid in de provinciën Antwerpen de twee Vlaunderens en Limburg De liberalen hebben de meerderheid in deprovinciea Henegouwen Luik en Brabant In Luxemburg staau de beide partyen gelgk Vergadering van den Gemeenteraad DiDsdog 28 Blei Tegenwoordig d lih tui Bergeo JJzendooro voorzitter Virurlj Remji Kist Luyten Priacc Droogleerer van Straiten Poet Dfbet en McHemaker De DotulcB der vorige vergailenug Morden gelezen en gejirrestcefd De voorsitter deelt mede dat de i emaeDtebetrekking is opeagevalleo van lijkdrager door het overlijden van P de IkBiik Motif Do h cr Pnnee doet verslag van de commMsie ter an dietititi by den heer ConiiDi saru des Kooiuga tgdens zgn bezotik CD beticht dat de commisaie nMervoorkomendst ii ontvangen eu de beate vcrxekeringen vnn gunstige gczind heid heeft ontvangen Zijo ingekomen £ eue Riiastve van hh Gedep Staten dezer provincie houdende goedkeuring eener itijEiguig in d begrooting over dit jaar lene niissive van de commissie voor tie inuziikschool nnldcnde dat de heer T Draijer heeft bedaiilvt voor de benoeming en dia ta voordragende de hh mr P i Snel en 11 G HfK fhamer Benofiniittt in ociic volgende vergadering JiU ii miHSive van het Urntlietischu arnibestnur nziv dcnde de n ktnuig n rerautHoording over Ib 4ie gt sUld wordt in handen dep bt taande commissie de heeren I u tcn van Straatcn en ificsfiainaker liea adres van den concierge van het raadhuis A J Meurs verzoekende pensioen om hooge jaren en liLhaamsgt breken liet ndvies an H eii W is om hrt ontslng tfgen 1 Aug eervol te vcrleeuen met een pensioen van 15U Heide stukken worden ter vi ie gelfgd Si n adres nn wr j K de Vries wed i M van Aalst versoekende egrus het overlijden van haar man eu oudsten foon feenigen onderstand H en W vinden geen temmen tot gunstige voordracht Ttr visie Geuige adressen om in aanmerking te komen hIs commiiaariB over tie hier aanleggende toombooleu beuoeoiing lo de volgende ver ndenng Aan de wde u 1 Een vooratel tot toevoeging aan den ilaat van begrooting der iukomalen en uitgaven van posten betrekkelijk de met de maatschitppij van gemoeHlicrrdiLt te simten geldleening De begrooting vrordt door lc7e leeniiig vergroot met 71400 Hei voorstel wordt aangenomen met algemrene stemmen t Het verxotk van heiren regenten vnn het Vereenigd Wees en £ lm buis betielFLude lat aau dat gesticht beftfiroken lej t vdu wijlen den faccr Keoiper B eu W adviseeren om het legaat te aunvaarden eu de hk regenten voor zooveel noodig door verhoogde anbsidie ia staat te stellen tot het betalen der kosten Ook dit wordt goedgekeurd Tot hulpoDderwijzer md de TaSKheDBehool wordt benoemd W de Bram te Lckkerkerk Na owebtigiDg ter uitvoering zonder retumtle sindigt de vergadering MARKTBEBIOHTBN Oouda 30 Mei Bij weinig omiet wu de temming flauir Tarwe puike Zeeuwsche f 12 Ï6 s ƒ 13 Mindere 11 80 B 1Ï Ï0 Polder 10 86 1 Rogge puike $ i g 40 Mindere 7 Ï6 7 86 Voer 6 50 ü 6 26 Gemt puike n 6 50 Mindere 6 20 a ƒ 6 80 Haver korte 3 70 a ƒ 4 40 Unge ƒ 3 20 a 4 Hennepïaad ƒ 8 25 A ƒ 8 50 De veemarkt met gewonen aanvoer tot enormbooge pr sHn niet ailea weid verkodit Varkeniwemig aanroer tragen handel Kaas aangevoerd 60 part v n 27 30 Goeboter 1 15 a ƒ 1 26 Weiboter 0 90 a ƒ l OO Burgerlijke St a n d ïKBORfcN 28 Mei JohaoDPs Jacubui ooden F Sia k en C C Jupera Bartje ooders A Verkaaik n P Anderi 29 Hendrika laakie ouden F A I van Thieoeu en Itoedoir 0 tnL Di N 88 Mei M Bokhoien 10 j ADVERTENTIËN De Commissie der vereenigde Timmerlieden brengen bg deze hunne dankerkentenis aan hunne Meesters daar zg het loon tot 14 Cent per uor hebben verhoogd ook aan den Redacteur van dit blad die ons in deze zeer heeft verplicht in liet opnemen onzer stokken dank ook aan het departement Gouda tot Nnt van t Algemeen voor het nauwkeurig gadeslaan van onzen toestanden aan allen die door honnen veelvermogenden invloed en goeden jver hiertoe hebben meegewerkt De Commlssie eindigt hiermede haar moeieIjjk werk J DE JONG President B HOOGBBWAARD Secretaris C GROENENDAL Je Penningm Gouda 30 Mei 1872 Uit de hand te Koop 9 HUIZEN of ARBEIDERSWONINGEN verschillende Standen des verkiezende bg elkander of sommige afzonderljjk Daartoe inclineerende adresseren zich met met franco brieven onder letter F bg den uitgever dezer Coarant Sociëteit ONS QENOEOEN te Oouda ZAAL KUNSTMIN ZONDAG 2 JUNI 1872 des middags van 1 3 A ure A g jr Buitengewone Kindervoorstelling jgjfTiBr g y bestaande in GOOCHELEN en TOURS d ADBESSB door den Hofmechanicus den Heer JL ID BJL2s d BE3I2 C3 thans oudsten zoon van wglen den Heer D L BAMBERG Hofmechanicus bg afwisseling MUZIEK en ZANG De fraaiste en mooiste Coupletten zullen gezongen worden door Mej Rosali Bebnaud Entree voor HH Leden en hunike Kinderen 25 CENTEN Bg deze gelegenheid zal de Heer BAMBERG die nog nooit daze stad bezocht eenige kleine geschenken ter gedachtenis oitreiken IN HET MAGAZIJN VAN Kleiweg E 107 zgn ontvangen eene groote collectie REISKOFFERS REIS COURDïR en SPOORTA88EN MANTELRIEMEN VBLDPLBSSCHKN en al wat voor Reisgebruik dienstig is Nog ontvangen de nieuwe verbeterde Engelsche TOLLEN van 75 120 160 225 Cts Ook eene schoone collectie ARMBANDEN BROCHES KETTINGEN Groote voorraad van Tabak en Sigaren PUpJes WORDT GEVRAAGD in een zeer klein gezin alhier tegen 1 Jalg of 1 Angmtaa een borger Dienstbode P G liefst niet beneden de 35 jaar Adres aan het Advertentiebureau van A BRINKMAN te Gouda onder letter S mr BIJ ü J CAHEN Spuistraat 43 te s GRAVENHAOE aan het MAGAZLTN van HEEREN ELEEDINOSTÜKKEN worden tegen vast werk ten spoedigste gevraagd bekwameGroot en Kleinwerkers tegen goed loon en meestal voor besteld werk met de verzekering in het stille saisoen ook aan het werk te blgven Men vraagt T £ HUUR tegen Jali of Angustns TWEE of DRIE ongfemeubeleerde Kamers op een goeden stand met opgaaf van hunrprgs Adres onder letter A B bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Heden verschynt de NIEUWE UITOAyB VAN na ZELFBEWARIJNCf EXN Gencesknndig Volkshandboek OVKK DB OBNBZINO DEB ZENUWVEULAPFINO VAK RBT UOCHAAH als een gevolg van geheime gewoonten of bniiensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelgks ten zgnen hnize te consulteren Wie niet bg hem knnneu komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE opder zgn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal ovet deMolsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en franco per post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 50 Cts en franco per post 60 Cts Door het toezenden van f 1 poilzegeb kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Sohrgver ontvangen Gouda Orak nn A Bruknaa Kennisgeving De BUBQEMEESTER vu Oouda brengt bQ drze ter keniiia van de belanghebbeoden dst door dea Hef r Pro ineialen Inspecteor der Directe beltitingen enz te BotterdsiD op den it Mei 1872 ujn eiecutair verklaard Het voljun en het 4 kwartaoli kohier voor de belaeting op het perwneel dienst 1871 1872 N 1 N 7 Dm voonnelde Kohieren ter invordering lijn ge field in hsnden vao den Heer Ontvanger dat ieder daarop roorkomeode rerpligt is zgnen aanslag op den by de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van DRIE MAANDEN binnen elke da reolaaes behooren te wordea ingediend Gouda den 31 Mei 1872 D Balgemeester voornoemd VA BERGEN IJZENDOORN ÜW HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1871 Virvol te Slat Ontrent den handel geeft het gemeenteveraiag nog de volgende mededeelingen ue Imodel in kaai waa minder belangtök dan in Int vo jaar De wekelgksche markten werden étvk liezocht wat gunstig op de winkelneringen werkte Er worden bier de volgende markten gehouden o Vier groote kaasmaditen namelgk op den tweeden Woensdag in Maart den oerden Woensdag in Angoatus den vierden Woensti éêg in September en dm eerstren Woensdag in November b De paordenmarkt op Vrgdag na de Amddicbe markt Deze schgut geheel te niet teffaan daar er ook dit jaar weder geen paarden werden aangevoerd c De St Jacobsmarkt of kermis die een weekduurt en aanvang op Maandag na St Jacob d De weekmarkten die lederen Donderdag worden Behouden en waar de handel voomameIgk bestaat in vee pluimgedierte boter kaasen boomvmchten De aanvoer van vee diein de laatste jaren verminderde nam dit jaarweder toe De bnitenlandsche handel die in sommige artikelen vrg levendig was bestond voomamelgk in boter kaas pgpen garens stearine en de daaruit vervaardigde kaarsen Naar kaas was van buitenslands weinig vraag De scheepvaart was ten gevolge van den Ungdurigen winter minder belangrgk dan in het vorige jaar Er kwamen hier aan of passeerden 37749 vaartuigen waaronder 4021 stoómbooten metende te zamen 2 003 124 tonnen Er zgn hier geen werven waar zeeschepen worden gebouwd Voor vaartuigen bestemd voor de binnenlandsche vaart zgn er echter vier Vier tjalken werden op stapel gezet Twee vletschuiten een alk en een gzeren aak werden voltooid Bovendien werd veel klein vaartuig gemaakt en werden verscheidene schepen gerepareerd Het getal schepen in deze Gemeente te huis behoorende van tien tonnen en meer bedraagt 95 metende te zamen 3112 tonnen Er zgn twee stoombooten voor passagiers en goederen die tusschen Rotterdam en Gouda varen De stoomboot 2e ƒ vaart dagelgks heen en terng en Je Stad Gouda doet de reis vier malen per week De stoombooten de Volharding varen in den zomer dagelgks twsMnalen en des winters eens van Leiden naar bier en tenig Eens per week varen Tan Alphen Ondshoom en Rhgnsaterwoude stoombooten op deze Gemeente Verder leggen hier aan de van Amsterdam en daarheen terug varende stoombooten op Rotterdam Delft Dorareehti Middelburg Ngmecen Helmond s HertogenboM Waalwgk Eindhoven en Maastricht de vdt Rotterdam en daarheen terug varende stoombooten op Alkmaar Pnrmerend Nienwediep Woerden Oudewetering Hoorn Medenblik Enkhaiaen en Zwolle de booten van Zaandam en Leiden op s Hertogenbosch en die van Schiedam op Leeuwarden De aanlegpbata voor itoörabooteu en het daaraan verbonden Commiraariaat strekken zeer ten ferieve van handel en rlieer Het ebmik at daarvan gemaakt woedt is nog altgd toenemende Dagelgks mat iHtzondeiïo van Zaterdag vaart eene barge of volkwduiit van hier naar Amsterdam vier malen awaelu naar Leiden en twee ouden naar s GnwwlUige Voorts geschiedt het Mcroer te water door fnscheideae markten vaenchniten £ r werd dit jaar conoeaaie verleend aan Geb Oomea te Maastricht voor eene achroefstoombootdienst tusschen Maow t en Amsterdam De booten dezer ondeiBMiliig leggen in deze Gemeente an r 3t H t rvow to kwiiniiMlIi awearendeds huig den Rbgiiapoorweg plasta Bovendien ii er een postwi ndienst op Schoonhoven en een op Alphen De keuring ma tg en voertoigen had als naar gewoonte plaats BttitenlaDdscb Overzicht Behalve Trochn wiens rede wij in teirgraphisch overzicht in om vorig nummer vermeldden schijnen alle militaire leden van de Fransche imt vergadering over het wetsontwerp der legcrorgauisatie het woord te voeren Bgna alle sprekers ouderttruiien behoudens enkele meer of mindere gewichtige bezwareu bet beginsel van algemeenen dienstplicht waarop ket ontwerp stenut Zelfs Msgr Dapanloap tereenigt er liok mede wel een bewga van de algeueeiie ucht tot verbetering en verheffing van den militairen ttnnd Als men somaige te Versailles verspreide geruchten gelooven mag zon het linkeroentrum besloten bebbcu de militaire regeling aan te nemen toonU uj door de oommiuie ie voorgeateld Integendeel luu de linkerzijde van andere meening i jn vooral wegens den Ungdurigen diensttijd Zü nwde de soldaten slechts gedurende 2 jsren onder de wapenen willen houden en nog bg wgze van concessie want zg ia van oordeel dat eén jaar voldoende is om behoorlgk in de behandeling der wapenen geoefend te worden De hertog van Aumale heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zgn voorliefde voor de driekleur te toonen dit heeft kwaad bloed gezet bij de legitimisten en alle hoop op eene fusie der monarchalen is vervlogen De algemeene discussie is gesloten Het schynt dat tit JlahtoHa claimt gepraedestineerd zijn om Engeland en Amerika voortanrend e nupetu te houden Men moge zeggen dat het geschil tusschen beide landen geen gevaar tot staring vnn den vrede oplevert zooveel is toch zeker dat de voortdurende piiuning het slingeren tusschen hoop en vrees niet wnder invloed kan blgven op de oeoonomisohe belangen van deze grootste handeldrijreude nnticn De vreea dat de zoogenaamde onschuldige wijzigingen welke door den Ameriknansclien ensiit in de redactie van het Eiigelsche voorstel aanbevolen zijn oeu nieuw bezwaar zullen opleveren om eiii delgk de qaaestic der indirecte schade nil te nakea wordt met alleen door bgna alle Engelache bladen gekoesterd maar zelis de Nac York Herald en Ate tle Y rk Timet twee tegenvoeters ten opzichte vande aaoneaing der sdditioneele overeenkomat twijielen er aaa dat het geancndeetde artikel door Engeland aangenomen zal kunnen worden niettegenstaande daardoor alle eiseheu wegens iudireJte schade ingetrokken worden De Engelache Time b v zegy iMt thans eigenlijk eerst de aueilgkhedenaanvsageu De aanbeveling van 42 leden van den Noord Ameriknanscken senaat ia nog geen waarborg dat het congres en de voltallige senaat met 2 3 der stemmen 48 het Ëngelsehe voorstel zullen aannemen Bovendien is het nog twijfelachtig of Engeland in de voorgestelde wijii ging zal toestemmen Onze Amenkaansehe eorrespoudent zoo gaat het orgaan der City voort verzekert ten stelligste dat koewet de redaetie van ket artikel gewgzigd is de zaak fmd iaeMe blgft Het is te hopen dat wij in dit naidit met de Amerikaoen kunnen instemmen doch wij keuuen uit bittere ervaring de beteekenia van het woord redactie en het zal de plicht der regeering zgn OB da wgzi ia eo die in de woorden gebracht zija mrt de iterate zorg te wegea Voi men daarbij de groote voorzichtigheid en achterhoudendheid welke de minister Gladstone in het lagerhuis aan den A g legde dau heeft men alle reden oa zich nog niet t veel illnsiêa over bel tot stand ko men der schikking betreffeude de indirecte schade te maken Naar het achiiat beeft de Ëqgelaqbe regwóng geea genoegen genomen met de wgzigmgea ia het soppletoir tiaetaat gemaakt door den AmesSaaaachen senaat en faaeft zg derhalve bg de regeering der üm aangedrongen op geheel of gedeeltelgk herstel der oorsproukeluke lezing In verband hiermede wordt heden uit New ïork gemeiil dat aan zoodsaig verzoek met kan worden voldaan weshalve het tractaat kon word n beschouwd als dood en begraven Deze laatste gevolgtrekking nu komt ons wei wat zeer ovsrhaoai voor Men kan bgna niet aannemen dat eene zaak die nu tot groot geoo n van belanghebbenden bgna geheel was geachikt wegens een gering verschil over bgzakeu eensklaps spaak loopen zou Men houde stee ls lo het oog dat vaa deze geheele Alabama zaak in verband met de aanstaaude verkiezing van een president in Amerika soms gansok onnoodige ophef wordt gemaakt aoodat het niet de eerste maal is dat de onderhandelingen worden voorgesteld als ganschelgk te zgn mislukt Intusschen sg van andere zgde opgemerkt dat de veranderingen door den mcnkaiinscheii senaat in het verdrag gemaakt otsrfaoon met de hoofdzaidt rakende toch met bepaaldelgk kleinigheden kuno l worden genoemd Althans wordt in de Engelsckie dagbladen beweerd dat het nog al zaken van beteekenii zgn Beide regeeriugen echter houden voorloopig den tekst van het additioneel artikel geheim en deze beweringen berusten dus grootendeels op vermoedens In de zitting der Spaanscl e Corles van Maandag is looals verwacht werd de ministerieele crisis ter sprake gekomen Admiraal Xopete waarnemend voorzitter van den nieuwen ministerraad heeft het wuord gevoerd en getracht om ten minste de nagedachtenis van 8 gasia te redden Eene motie tot afkeuring van de crisis werd door de kamer verworpen Eene depêche mt Madrid meldt dat een algemeene amnestie voor de Carlisten en huime wereldlijke en geestelijke aanvoerders is uitgevaardigd waarvan door honderden gebruik geuuiaki wordt DUITSCHLAND Mejufvrouw Jennj Ilirsch heeft zieh onlangs tot den Duitscheu Uijksdog genend met het eerbiedig verzoek vrouwen en meisji bg spoorweg post en lelegraafdienst als gecraplojieerden te plaatsen De nfgevoardigde dr Blum heeh op dit request namens de commissie voor de vcr oek chiif cii u rslog uitgebracht Daarin wordt erkend d it de Staal du werkiaainhud dei vrouw kon verinetrdcri ii door iinur bij den upeubaren dienst iii fujioue te doen treden doch tevens