Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1872

Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda ZAAL KUNSTMIN Borst ast e ifZl u l l el u mt extract vau slaapbollen u u ffaefgesteld en góéd van smaak zonde worden door alle doctoren C vonden het beste middel tegen hoest schorheid keel en borUpfln te znn Cv 1 V d zen a 50 en 30 en in proefzakjes a 15 Cts gK i ao Bababer Slijm en Maag lllenperdoo8melHpiiien 25 ta VyOrmjMltrOnen tot verdröying der wormen bfl kinderen en volwassenen per tuk e C BOtenJOCder 7 f Sf l tot op minuten en maakt de boter vaster beter van smaak en verhindert het aiJUli t rlr jT t V kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a 60 Cte Veepoeder tegen Zogkoorts ter bevordering der IMelkalkheldimL Benige dagen vóór het kalven wordt V van dit poeder met kan iJlaw Sr inZvenNa het kalven strooit men dnemaal daa s een eeüepel vol over het voer Bn veSZ vermagenng gebrek aan eetlust alsook bfl blaauwe en dunne melk wordt dit n der iJt Zlgunstig gevolg gebruikt Het vee krögt hierdoor een beter uitzien en de mSkwordt rtoaan boter In j kilopakken a 60 Cts UnIVerSCel ZUlVerIngS ZOUt eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen j v 4 UI Pfl gK mp 8leohtespBsvertering zuur hoofd pijn dnizehgheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bij hetinmakenvlkzurev 8tn het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enzgoede diensten bewost in ieder hmsgezm gevonden worden In V pakken L 60 in en in pakjes a 18 Cts j Idlalon Uroppels 1 t gfe ïll fr 4 ct ök va de he Zeker Middel ter verdrijving van ratten en muizen zonder vergif Een bus van 80 Cte is voldoende om let grootste huis of seUp een geheel jaar van alleratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrg te houden Proef busjes kosten 50 CtsAlles echt verkragbaar te Gouda bg L WELTER Gouwe en L SCHBNK HooirstrsJiLBij elk artikel is eene gebruiksaanwözing EMMERIK H VOIT C3 I2s CBOI2 2iT Apoth en Fabrik van Chemüeh teeknUclie Preparaten r 1872 1 I zeer V a 30 Ballenlandsch Overzlchl Met byzoodeivn ipoed behandelt de aatiooele rcrgaderiqg Ie Veraille de nieuwe legeroiKsmutie Saim een tvintl artikelen over de oproepingaa tot den dienst ea de rrijstellingen iqn sageooaen en daaraoder ook de bepaling dat de militairen geea temrecht lalleu hebbeu Vele bladen betreoren ket dat tereni ook niet de oaverkieaburheid daarby aangeaoaen Het groote beginsel der wet de mvoeriiKI vu den algemeenen dienitplieht ataat nu vut ea het ui met onbelangrijk iqn de erraringca van Ffiakriijk op dit gebied na ie gaan Bg de uitrgeriag lïi h t waarKbyalIJk blaken dat de Im inren grootcr i a dsa aen meent in Pruiaea ia duor den aokaotpDoht in door de vulkaaelKKil ia den waren u dea woaida de grand fal gd oor de algemeen dieiiatptiehttgUid een fróiid die in ftaakrjjk ootbniekt Art 23 van het ontwcfp wekte zooveel oppoeitte op dat het naar de oommiiaie is verzonden Hrt bepaalt dat in dringende gevallen wsnueer de belangen van landbouw of nyferheid zulks vereisoheu de gemernteraad bevoegd is vrgstelling van dienst te verleenen op tertoek van den belaugliebbende Terecht merkte Gambrtta ea anderen op dat dergelijke bepaling de wet illusoir maakt en de deur ratelt voor allerhande geknoei Waarschgnlgk tal oummisaie wel een schikking weten te rinden die de behingen tan den diensl beter waarborgt Vt oommisaus voor bet budgei is nog steeds tegen de bebiatiag op de grondstoffen gestemd ui stelt wadcr als middel ter voorziening in de behoefleo van de Bfbstkisi eene belaitiog op het inkomen vour Dit nievir sdvica tal dea heer Tkiers weder ia bet febMl lH bevallen De btiMdslagingea in de jongste zittingen lan den Onitsohen rgksdag gehouden overdeDitbreidiug laii de r kacompetentie over het burgerigk reobt hebbeo eb gekenmerkt door buiteniiawone matheid van deigde der bestrgders van dat beginsel tegt de NatumalZeituKf De argumenten tegen het on werp aangevoerd verhieven uch nooit boven bet peil van schgngronden door welke niemand werd overtuigd en die eienrain bet bewgs leverden dat ig voortsproten uit een gevestigde overtuiging Men bestreed de taak em redenen baiten de qnaestie gelegen Van de rijde van Saksen wrrd beweerd rechtseenheid is een behoefte voor Duitschbind maar door de rgkaconstitntie mag zg niet wprden ingevoerd een bewering loo dwaas dat ig schier ni l bestreden behoefde Ie worden om de ongerijmdhrid er van in bet oog te doen vallen Men tou derhalve volgens die bewering 18 6 rn 1871 moeten beschouwen ala hadden ijj niet beslaan Beieren was het niettemin met dis bewering vrj wel eens Ook volgens de Beiersohe sprekers moest het werk der ODiHoatie worden overgelaten aan de bgiondere staten Zonderling in den hoogsien graad mag bat worden genoemd dat door Beiersohe leden iets dergelgks werd voornpgeret Hrt is van algemrrne kekendheid dat juist daar te lande in de verschillende deelen van den staal een verba end onderscheid in d bepalingen van het burgerigk recht heerscht ZONDAG 2 JUNI 1872 des middags van 1 3Vs ure Biiitengcwoue Kindervoorstelling bestaande in GOOCHELBN en TOURS d ADRESiJE door den Heer thans oudsten zoon van mjlen den Heer D L BAMBERG Hofmechanicas bjj afwisseling MUZIEK en ZANG Entree 25 Cents per persoon 9È m h THEE t W TROUSSBLOT maaM attent op de goede kvraliteit der THEE van 1 20 1 40 de 5 ons THEE MAGAZIJN Oppert 6 248 Rotterdam Koninklgk Nederlandsch en Wnrtembergsch Hofleverancier NB e Gouda verkrijgbaar bij J J van PER SANDEN Banketbakker Botermarkt A 67 BESSENWUN m I TOrkrijgbaar bjj de WeiL A van der RLEIX Sz Botermarkt te GOUDA Dopot van THEE OIT HET KAGAZIJN V N M Kavcnswaay Zonen te GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorden van nevenastaand Merk volgens de Wet gedeponeerd j Zich tot de uitvoering van geëerde or Iers jnnbevelende Wed A van der KLEIN Sz Botermarkt te Gouda Uit de hand te Koop 9 HUIZEN of ARBEIDERS WONINGEN op erschiUendc Standen des verkiezende bij elkau r of sommige afzonderlijk il Daartoe inelmeereiide adresseren zich met t fmnco brieven ouder letter F bij den Uitgever lezer Courant Het is mü eene aangeuarae plicht bij het uittreden mijner zaken aiin dij Bewoners van IlaastrerJit en Omstreken waar zich dezer da en als Mr Metselaar en Stucadoor de Heer ï HOOFT heeft gevestigd bekend te maken dat hg zeer jong zijnde onder mijne leiding kwam en gedurende ile 28 jaren dat hij bij mij werkzaam was 20 jaren als hoofd werkman m dfïe vakken zich hoeft doen kennen als alleaints bekwaam en uveiig dat hj is van zedelijk gedrag ea nnfcsaien aanbevelii verdient van zijn Ouden Patroon hetgeen bij deze geschiedt t Graoenhafft den 21 Mei 1872 W H VA ZANTEN Aannemer van de Boschstraat Goada Oruk ran A ürmkniau Openbare Aanbesledingf P BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG den 14 JUNIJ 1872 des namiddags ten 1 ure in hét Raadhuis aldaar bg enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN Het verwljdten en verdiepen van de Sluis bij liet Amsterdamsche Veer De bestekken en voorwaarden zullen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voiormidda van 10 tot de namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarife en aan de Stadstimmerwerf ter inzage liggen eh tegen betaling van ƒ 1 verkrijgbaar zgn tefwyl de inschrgvingsbilletten op zegel geschreven door den inschrjjver en zyne borgen getdekend des namiddags voor 5 uren van den Vit Jun 1872 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zgn Openbare Vcrkoopingp te GOUDA op WOENSDAG 5 JUNIJ 1872 des voormiddags ten elf ure in het logement De Zalm aldaar van ZEVEN sedert enkele jaren nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN in de Lemdulsteeg te Gouda wflk M n 137 138 143 144 145 140 en 148 En een HUIS en ERF in de Lombardstoeg te Gouda wjjk I n 69 Nadere iulichtmgeu zvju te bekomen ten kantore van den Notang W J FORTUUN DROÜQLEEVER te Gouda BLAAÜ W niet geel zgn de zakjes der gepatenteerde door h b doctoren aanbevolen JOHANN HOFF scHE BORSTMALZ BONBONS die door eene gelukkige compositie van Mout Kruiden en den fljnsten suiker verrassend gunstig op de respiratieorganen werken den sl m oplossen de ademhaling verligten den hoest onmiddellijk kalmeren en zoodoende de verkoudheid spoedig geheel en al doen verdwjjnen Blaauwe zaldes met handteekeuing JOHANN HOFF a 30 et verkrijgbaar te Gouda bg J C van VREÜMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te Woerden bjj HENRI J van DUN BERG TE HUUR op het beste gedeelte van een der Singels eennet HUIS voorzien van verschillende gemakkenen dadelijk te aanvaarden Adrei aan het Barean de zer Courant Men vraagtteHÜÜRvoorplnaminuiyZOO 1 logeabel Huis met minstens drie a vier Kamers Keuken Kelder en verdere gemakken hetzji in of buiten Gouda Aanbiedingen onder letter L bg A QU ANT Kleiwe g Alhier TE HUUR gevraagd tegen Julg of Augustus eene GEMEUBILEERDE KAMER met SLAAPKAMER of ALKOOF voor een heer voorzieh van eigen bed Inclineerendeu adresseereu zich met franco brieven onder letter A met opgaaf van wjjk nummer ea prns bg de Boekhajidelaan J VAir BENTUM ïN ZOON te Gouda Van GOUDA naar Moordrecht 8 38 9 56 1 B8 8 41 Nieilwerkerk 8 38 S8 1 58 4 8S 8 41 Cnpelle 8 38 9 86 1 58 8 41 RoTTBRDAM 8 38 9 1 9 6 11 88 1 81 1 58 3 i8 4 33 7 83 8 41 10 Zevenh Moericapelle 8 41 9 53 12 40 1 30 8 38 Zoflerm Zegwaard 8 41 9 53 1Ï 40 3 5 3 8 38 Voorburg 8 41 9 53 18 40 36 8 38 sGttAVENHAOE 8 41 9 13 9 53 11 41 12 40 1 88 3 26 4 38 6 36 7 30 8 38 9 48 zr xz sr rtr Oiidewater 6 50 9 66 11 58 3 25 6 36 8 4Ï Woerden 6 60 9 66 11 68 3 25 6 36 8 41 ILiroeleii 6 60 s 23 9 56 10 43 11 58 12 40 2 38 3 26 6 36 8 41 Uteecht 6 50 8 23 9 66 10 43 11 58 12 40 2 88 3 26 6 36 8 41 9 58 AusiEBDAlI o er Hnrmeleu 8 23 10 43 12 40 2 83 3 25 8 41 Utrechl 6 50 11 58 8 36 9 58 Naar GOUDA van Moordrecht 6 30 9 37 11 40 6 17 Nieuuerkerk 6 S2 9 30 11 32 8 8 10 8 11 Cupelle 6 16 9 24 11 26 3 2 6 4 ROTTEEDAM 8 6 7 66 9 16 10 16 11 15 12 15 2 6 2 55 5 65 8 10 9 25 Zevenh Moerknpelle 6 29 9 34 11 15 4 12 14 Zoelerm Zegwaard 0 19 9 24 11 4 4 2 6 4 8 17 Voorburg 6 7 9 12 10 62 3 61 6 5 8 6 sGbaVenhaoe 6 7 50 9 6 10 10 10 46 19 6 2 2 60 3 46 6 45 8 9 30 Oudewater 8 17 9 32 1 36 4 14 8 17 Uoerden 8 8 9 23 1 25 4 6 8 8 Harmelen 8 50 9 16 11 10 1 5 l l 1 4 7 6 8 1 9 20 llTUKCIlT 7 60 8 26 9 10 45 12 45 1 2 35 3 35 6 43 7 46 9 r 1 N 1214 GpUDSCHE COURANT ViïJi S ï C en AdverletttleMad voor Gouda en Omstreken ADVEETBNTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAGi W0ISN8DAG en VBLIDAG In de Stad geschiedt de uit ve in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 fnuiDO per post 2 De 4agendlng van advertentMn kan gescbieden tot óto uur des namiddags op den dag der uitgave Eene groote lea is er uit da gckooden debatten tetrekken tegt de Naivmal ZeUtm0 dat Pruisen nog gedurende trg wat Igd aJ asaeten voortgaan op denweg des gedulds welke ket lot beden met zooveelkalmte ea bed iardkdid hseft betreden ea waardoorhet rrola zousrei beeft kunnen U wreg brengen Ook thans weder heeft die lactM goede vruchtengedragen waat da iliicktaa ay het tot stand komeD der voorilraoM vf door Hruisrs s houding reeila veel verbeterd Lseker s voorstel a weder met graote mcrrderbeid aangennmrn I Hue vervelend het op dea daar wordt telkens orrr d Almtama e aim te moelai hoeren wij uhmten onze lezers op de hoogte de z iak houden Er IS omtrent den waren sland der aaderbandeiiugen nog niets uitgelekl Toch heeft Okdstone verklaard geen bestail te laUea oaaiea vaèr ket parlement de ten vectainlsais hsrfl gwdtfiliettid Uaar g stetea d aeoaat te Washingtun werd verdaagd zal de laak 4ninchy dök nog lang slepende gehötiden wordrn lot froot aadeel van de comsuRMole sa indoatrieele beUngen van beide loadeu De door Semno aao de Carlisten aangeboden amnestie heeft een w reo storm boven zgii hoofil doen losbarstrn De a ekearde bepaling is de vrg zou derliiige ea alleen ia Spaige mogelgke belofte dal de afvallige oIReierea der armee eder in bun vorigen graad zullen worden hersteld Uit Madrid wordt bericht dat generaal Ëchague eergisterebavond naar Biscaye vertrokken is om uumrschalk Serrano tgdelijk in het op erb vel te vervangen Serrano wordt bedeo te Madrid verwacht om lu het oungrea zijn houding icgenuver de Carlisten te venledigeu Van het aanbieden van ontslag door den ma irwhalk ia dus nog geen sprake maar siaagt bg niet in zijn verdediging daa zal hg moeilgk kunnen terugtrekken Latere berwhten melden dat matirschalk Semuo te Madrid in den miui terraad bevredigende verklariiigen beeft algelegd over de overeenkoiust met Je Carlisten de berasht bepaling van de overplaatsing lu het gewone leger is door hem verzwakt met de opmerking dat bet slechts een driital oud ofliciereu betrof die eder op non aotiviteit zullen worden gebracht Over het hansel sobgni de maarschalk zich niet Ie hebben uiigelaten to zgn ambtgenooten dit ook niet noodig geoordeeld De ministeneele crisis is ilanrmee opgehouden het zou trouwens hoogst moeilgk gevallen zgn een nieuw ministerie nit de meerderheid in de tegenwoordige omstandigheden te vinden Eene motie van waniroiiwen door Zorilla voorgesteld is in hel congres niet in overweging genomen ZorilU heeft daarop ijn mandaat uedergrlcgd een besluit dat op de houding der radicale en republikeinsche partg niet zouder invloed zal blgveii De republikeinsohe regeeriiigsparlg in de Vereeuigde Staten mankte graote voorbereidselen voor de aanstaande preaideutskeuze De conventie moet h len te Philadelphia bgeenkomen Men meent dat rg zich eenstemmig tal verklaren voor de herkiezing van generaal Graat en dal Colfax met graote mserderl eid caudidaat zal worden voor hel vioe presideiilscbap Wat Grant s medcd upor Horace ireeley beireft bg verlie t dagelgks lertein de democratische partg op wier steun de sohenrmakers gerekend hadden verklaart ziek telkens meer tegen een candidaat die vroeger zooreer tegen de slavernij gegverd heeft BUITENLAND OOSTENBUK Sedert den 26 Juni 1834 irof Pnug en geheel Bohemen geen ramp die in uitgebreidheid te vergeIgkeu u bg de oventroomiug vap 25 Mei U waaromtrent ona thans uitvoeriger byzonderkeden wordeo gimrld Plotaeling en onverwadits stond het gevav voor de deur vooral voor het nieta kwaads vermoedende Praag In dea nacht van Zaterdag op Zoadag bracht de telegraaf aldaar het bericht dal de Beraun seo lak van de Moldau voortdurend wies terslaiid werdaa in aUeriJl voorzorgsmaatregelen genomen oa het leven en de eigendommen vaa hen die hel dichtst aan de nvier wonen te beveiligen doch reeds kort ua Biddernacht kwam de stortvloed aaubruisra ea toekende zgn weg met ontwortelde boomstammen gaaplelea balken ledige boMea ea allerlei baisraad Vaa rninuat tot miuuat ja van aeoaoile tot secoude steeg ket water van de Moldau te laren dea morgeaa was het reeds 82 duim 4 urea later lOf duim bav l bet gewone peil gewassen Met onwederstaanbaar geweld dreven de golven losgerukte vlotten weggespoelde d ken heiiiiogen wagens booten van verschillende grootte voort en daartuBschen de Igkeu van paarden koeien varkens ent ja zelfs een piano en stukken van een molen allen sprekende bewgzen van namelooce ellende eu jammer Ook bemerkte men in de nabijheid twee mannen die zich krampachtig a in een boomstaai vastklemden om hulp riepen die men hun onmogelgk kon verleeuen en belden in de diepte wegzonken Dea naoiiddag kwamen bij hel Sophia eiland twee Igkeu te voorschijn doch tg verdwenen weder In de straten aan den oever gelegen drong ket water reeds in de eerste morgennmi Tegtn den ld lag had de MoMau zulk een hoogte bereikt dat de masten der schepen boven de huuen aitsUken Te Lieben stond het water lot boven de benedenverdieping te Smicliuiv stonden de stralen aan deu waterkant 5 voet onder Na 1 uur begon hel een weinig te dalen en liet overal een smerig geel tlijk achter Vooral bg de molenaars in ea om Praag is een groote hoeveelheid graan en meel vernield Nog veri treuriger iijii de berichten die van buiten te Praag aankwamen Het geheele dal van de Beraun en Moldau geleek op een woeste zee Veraoheideue dorpen stonden meer of mm onder water de huiiea aan den oever werden door den geweldigen stroom III hel eerste oogeiibtifc raedegesirepl zouder dat de be oiiers den tgd hadden zich te redden Het ergste lol trof het vlak aan den oever der Moldau gelegen dorp Pr sLoles bij Karlslein Dea Zondagsmorgens zag men paarden nog aan de ruif gebonden geiten varkeus allerlei huisdieren en huisraad door e kaar door de golven voortgedreven nu eens met bliksemsnelheid tegen de pglers der bruggen dan weer op den oever werpen Met uilzomlrring van een kin derlijkje zag men te Pr mg niets van de ongelukkigen die in hel water hun graf hadden gevonden De aver traomlng nam een a invang in dr omstrskra van BakuniU aar Zaterdagii imiddag zulk oen wolkbreuk plaats bail dnt de dijken duorurakeu waardoor de enorme watermassa bij Pniïliiz m de Brraun stroomde zoodat dezr ruim 2 va lemen steeg Doch ook op andere p iuilseu hadden nulkbruuLcii pla its zoodal hut watui v u verschillemle zijden naar dp lagrr gelegen streken struoindn ebe le eliounen medesleepte en ook versclieidene spoornegeii en bruggen