Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1872

Be Vruchten Bloemen en Planten moeten zullen zij kunnen i opiÈllep a gepft M U i0J zgn van duidelijk leesbare en doelmatig aangebrachte iinambriefjes of naampltnkjes de soort aanduidende Om voor bckrooning in aanmerking te kunnen koam moet aan d voorwaagpn Nlf1ii P HP wafa W geftcid zgn voldaa e4 W Hel itaat aan de Jwmmissie f eene g ele of tooetweoa arl gedeeltelijke iiiKndiBg te v ig r i De p i ijien kMnAi wordes tsrg Hnd aak wopniKer slechts één inzender mocht Z n De commissie zorgt zoo veel mogelijk voor het onderhouden eii bewaken der inbendiagefl zolder echter eeni erautwowdalïlyi d èp tich te UemaiH Opgaaf van iaxeolki moet geeshiecicD uittrlQlc den 23 September 1872 I e inzending moet plaats hebben vrachtvrij den 30 Sepiember 1872 onder het dres Musis Sacrum te Arnhem Teiitranstelling vail V racht liloemen en Planten Het ingezon eiie moet den 9 October U 2 des miildiigs ten 12 uur iga teruggehaald of tliMr over als luii door den inr nder zgn oescbikt Vrijen toegang tot de tenioonstelling hebban be leden der Ned Maatschappij ter bqv van Ngverheid De inzenders r yM De schenkers van Medailles te De bekroonden éa de sdieilk tib Medailles met ééue D me De voorw iarde van toegang voor de overige bezoekers en M unr iHin upi mg der tentoonstelling benevens de Muziek uitvoeringen zullen bg afzonderlijk programma worden aangekondigd Voor kweekers zgn it3r oo llefbebbera 21 en voot handelaars 10 mzeiidingen ter bekrooniog opengesteld vooral van vruchten Voor niet gevraagde voorwerpen zgn nog ter beschikking aan de commissie van beoordeeliog 6 ziU veren en 6 bronzen neiluillet onbruikbraar nianlte zoo is onder meer c directe peineenschap tuseehea Praag en Pilseii Terbrokcn DaU otk op terscUüdene plaatsen de telegra ifdradeu verbroken waren droeg deze stuorliis er veel toe bg um de gemuedcren nog meer te beaiiKitigcn Uit de MHU k B Ö a en KnrUbad kwamea Toortdurral al vaii gehjkliiideiiie bericlften in omtrent de tioal Rt Irater nangerièhte verwoeatiligen loodat het 9 jiit dat geheel uoonHvestelgk lioktiuen ignde fet jJH tlte tnascltta de Beraiin de HoUlaii en de Eger op één dag liet slnoUtoflèr van liet woedende element is gewoiden De Praagsche nieuwsbladen r ijn dag aan dag opgevuld set berithten T in it dom doofgoltaiie tlloide waaraan wg de voigcndr v otlao e opgavet ontleet nen Het aantal doudeii bel ep te Poder ani iH te Bilsan 70 te Saroch 60 ie Libeiohowiiz 8 te Riborvelz 14 Ie Zelena iS te Mircholup 6 te Holetitz 44 te W eirtitz B te Trovan 2 doch een groot deel d4r renDietcn i nog mat terlgirerandeii Ouk dei aantal overal vermelde hnizen is verba c id groot Vfraolieiilene dorpen zij ti g niette beruiken en men vreest dat velen aldaar die door het water zijn gesp tKl de slachtoffers voll lien honger iillen Worden Reeds laat de Bohoeinsche W esterspoorwcg fpeoiale triinen luuprii tot ket gratis overbrengen v in levpi smiddelen en lieuft liet gemeeiitebrstuur van Praag daartoe ech som van 10 000 gulden a ingewezen lüé tadhouder baron Koller bracht ern bezoek aan het verwoeste liakonitz en tot in de armoedigste hutten en deed aan de ineest hulpbehoevenden terstond on dersteuning in geld uiirclkeiy ZWITSEBLANt Op 2G dezer is te Bern een bijeenkomst gehouden Tan ondersteuners der grondwetsherziening waarin eeu xeer groot aantal leden der bondsvergadering tegenwoordig was Met klea van redenen heeft men aangetoond dat Diea op den grondslag van bet dezer dagen verworpen ontwarp zal blgven staan en dat men ten stelligste gezind is om na de nieuwe verkiezingen de berzieningsqunestie bg ile boodavergadering weder aanhangig te maken 2cer opmerkelgk mag het besluit warden genoemd dezer dagen genomen door de centrale commissie van het Zwitseische oHiciersverein De commissie heeft namelgk bepaald dal bet Zwitsersche otBciersfeest m den loop van dit jaar niet zal worden gehouden en wel om ie volgende overwegingen dewgl door de verwerping der gewijzigde constitutie de grondsmg is weggenomen waarop de ontwikkeling der nationale strijdkrachten zou kunnen plaats hebben sedert 1861 hebben wg de hoop gekoesterd dat die wijziging tot stand zoo komen opdat eenmaal het tijdstip zou aanbreken waarop wg verlost zouden worden van het veronderde stelsel waarnaar ons leger is ingericht terwgl alle Ëuropeesche staten den weg van voorui aiig ten deze hebben bewandeld Deze toestand is niet slechts smartelgk voor ons maar krenkend tevens en om die reden achten wij bet tegenwoordige tijdstip geheel en al ongeschikt om een milit ur eest te vieren Wij hadden gewenscht ons te kunnen vereenigcu onder de algemeene vaderlandscbe banier maar lu de plants daarvan heeft men de banier der kantonnale venbeldbeid ontplooid BINNENLAND Gouda 4 JcNi Wij ontvingen bet programma der tentoonstelling van vruchten bloemen en planten te houden door het dep irtement Arnhem der Nederlandsche niaat wliapig ter bevordering v tn nijverheid van den 3 tot en met den 7 October 1872 in Mufis Sacrum tr Arnhem nnaraau wij het volgende oiitlceuen ie inzending en mededinging stian vrg aan kweekers ru lii rhcbbers ook uit het bu teiiland Onder kweekers worden gerangschikt liooii en Bloomkneekers benevens eigenaars en pachters van booragatirdeii Onder liefhebbers worden gerekend rigennats en pachters van Bu teiivcrblijven benevens hunne ïuiiibazen on Bloemisten Haiidelnars in vruchten worden ook toegelaten Voor elk dezer indeelingen wornen prgzen uitgc loofd I e prgzen bestaan in verband met art J J der et van ilc Nederlandsche Maatschappij ter bev van Nijverheid in eene tweede Souden Medaille eene zilveren Medaille en eene Bronzen Meilaille allen geslagen op den stempel dir Itlaatschappij Bij de Med iillcs wordt een getuigschrift gevoegd Voor eciiige inzendingen wordt geld bg de Medailles uitgeloofd staande het aan den bekroonde met goud vrij Ie daarvuor uitgetrokken som m plaats der Medaille te kiezen De beoordeeliiig ge chicilt op den 1 October 1872 door eene daartoe uit te nootligen commissie De Rotterd Ct bevat onderstaanden brief uit IJseloord j wij nemen dien over omdat het daarin besproken voorstel is uitgegaan van de bier gevestigile afdeeling van ktt Schoolverliond De algemeene vergadering van het Nederl school verbond zal den 14 dezer maand binnen uwe stad worden gehouden Deze vergadering verdient wel te voren te worden besproken want ze zal zeer belangrijk zijn Voor t oogenblik rit ik de aandacht alleen daiirop vestigen dat er zal voorgesteld worden pogingen nan te wenden ter verkrijging eener wet die bet schoolgaan verplichtend zal maken Indien dit voorstel wordt aangenomen kun het besluit daartoe beschouwd worden als het doodvonnis van het verbond Immers Z joiira het schoolgaan verplichtend is IS het verbond ounoodig Zoo ik wel onderricht ben zal een tegenvoorstel gedaan worden daarin be tiande dat er pogingen aangewend zonden worden ter verkrijging eener wet regelende den arbeid v n kinderen op de fabrieken Heide deze voorstellen hebben t zelfde doel te torgen dat kinderen die thans op labrieken werken en daardoor geenerlei of eer gebrekkig onderwgs genieten in t vervolg zonden kunnen schoolgaan De raig is dus Aan welke van dc e beide voorstellen moet men in t belang van het opkomend gesliicht de voorkeur geven Op t eeiste gezicht zoude men het verplichtend onderuijs de voorkeur geven omdat die wet zich niet tot de fabrieks kinderen bepilenile alle kinderen daardoor gebaat zouden zijn ma ir bg nadere overweging ontstaan belangrgke zwarigheilen b v 1 Zulk een dwang is niet wel oereeu te brengen met de Nederlandsche begrippen van vrijheid 2 Verplicht onderwijs dient gepaard te gaan met algemeen kosteloos onderwijs hetgeen op de meeste plaatsen onmogelijk is omdat de financiën het niet toelaten 30 Bestaan er bepalingen dot geen der kinderen op school mogen worden tue gelaten die niet gevaccineerd zijn en ook die aan sommige ziekten lijdende zijn Hoe zal men nu moeten handelen als de eene wet het schoolgaan lier kinderen gelast en een andere hun opname verbiedt Voor schoolplichtigbeid is dus de Nederlandsche mantsclinppg niet grschikt eu vij dienen daarom onie aandacht meer ie vestigen op het verkrijgen eener wet die den arbeid der kinderen op de fabrieken regelt Ten einde op de hoogte der zaak te zijn heb ik mij een voetreis langs den IJsel getroost Ik heb mij met verscheiden oeverbewonets onderhouden vooral zucht ik inlichlingen van arbeiders te verkrijgen en hetgeen ik gehoord en gezien heb hetgeen gij mijnheer de Eedacteor of wie in de zaak belang mocht stellen zelf kunt hooren en zien is van dien aard dat ik van ganscher harte hoop dat een wet den arbeid der kinderen in de fabrieken regelen moge Ik wensch dit niet alleen omdat die kinderen geen onderwijs genieten ma ir ool zelfs hoofdzakelijk om een groot getal ouschuldige schepseltjes aan een arbeid te onttrekken die huil krachten te boven gaat Ik zal voor t oogen blik niüt spreken van de vele fabrieken waarin een groot getal zeer jonge kiadoren een ariefeffiSiitfi verrichten met evenredig aan honne Vn hftm Jk bepaal mij tot de steenbakkergen Langs den IJsel lleeD iIJD honderden kinderea op de steenbakkergen iilf t err geft en a o met hoa kraeht Kt wWi lat men de kiodedpi laat do it niét Ati m i n IJtK krasImroBdit het te zwaar maa r omdat het te langdnrig i Zandt gg wel gelooven mgnheer de Redaotqur dat arn in de 19 jieaw op zeer korten afstjnd van uwe wuoiuihat kindem van 8 Jat 16 jaren ouder een farandende ion In t open v d mi IS tot l nren d ings laat werken Zoudt gij wel gelooven dat dit gebeurt in een land aar men berekent dat geen paard langer dan 8 uren per dag mag arbeiden in e n land waar een maatschaDpö ter b i iliermiiie Uei diérénWiiat leiréo Ik vroeg een arbeider die iKt lakdiMiea erkende dat hg zijn kinderen liet werken ofschoon hij ze liever ter lefaoal lond of dit otavermg feHjk noodig is Ja zeide de man wg verdienen liet genoeg om van te leven Toor 1 20 p r tomerdag moeten wij van het aanbreken van den dag tot t ondergaan der zon zwaar werken in den winter verdienen wij veel minder omdat de do hi kortaf x OBM Wdienen wg mets omdat in t geheel met gewerkt kan worden De kinderen verdienen tot 35 cents lag die centen bebbeo wg no ig om van te Zonder dat bedrag zouden wg gcorek lijden die centen maken ons b staan mogelijk Mochten toch allen die er gelegeuhéid toe heUen de brieken wotr kinderen arbsidea id oagen hMiw nemen en nauwkeurig naar allee informreren Machten zij dit voor dun 14 Juni doen en in deu boezem der vergaile i g verslag vin bun bevindinggeven dan ik betngfel bet niet zal de Hooge Bcgteriug spoedig om een wet aangezocht worden ter bescherming der kinderen die op fabrieken arbeiden eu een leven voortslepen dat geeu leren hectea mag VwTQ I De heer H 1 Ittom predikant bQ de Hervormda gemeente te SImonshavcn is beroepen te Goudswaard Naar ra ii verneemt heelt bet classikaal bestuur van Gouda de aanklacht gegrond verklaard van eeuige leden der Herv geoieeute te Schoonhoven die in het laatst iles vongen joars protesteerden tegen de toelating van twee ouderlingen en één diakeu op grond dat de benoemden geen voorstanders der openbare godsdienstoefeningen en tegenstrevers der kerkelijke verordeningen zouden z n Het classikaal bestuur zuu nu hebben geconcludeerd tot niet toolating dier 3 personen Deze schQuen ni naar men zegt in appèl te willen komen by het Provinciaal kerkbestuur Te Oudewater is tot predikant beroepen de beer C II Koopman van Staphorst Te Berg Ambacht zijn in de vorige week 38 zit plaatsen in de Ned Herv kerk te samen voor 59t verkocht Één stoel alleen bracht 1 8 op Vrijdiigmiddag vereenigden zich heeren geestelgken van verschillende gezindten geneeskundigen en anb tenaren der gevangenis te Woerden om afscheid te nemen van den nog jeugdigen eervol ontslagen kom mandant den heer Öreutz Lechleitner en hem lilt een blgk van achting en toegenegenheid een sierlglc r henk in kristal rn zilver aan te bieden Door T J Jansen BchoODhoren werd een treffende toespraak namens allen gehouden Inzonderheid heeft hij er op gewezen met hoeveel eelfopolleringdetoe gesprokene steeds had gegverd en gewaakt voor het belang van beambten en gevangenen boe velen er door z n ijver en zgne wolwillendbeid gelukkig wv ren geworden en boezeer zijn heengaan door allen werd betiTurd Du heer Creatz Iiechleitner blijkbaar getroffen beeft deze toespraak woaVdig beantwoord onder dankzegging voor het hem aangeboden aandenken en voor de hartelgke en oprechte deelneming welke b j vah allen die aan de gerangenis verbonden waren b j hèt heengaan mocht ondervinden Zooals wij reeds mededeelden is echter de rtrpl iatsing der gevangenen voorloopig uitgestdd tot gróotongerief van allen die reisvaardig waren bob inboedels vooruit hadden gezonden en bunne oilingen hadden opgezegd Te Schoonhoven is II WoeMdtgttgM enJ bMriil procesverbinl opgemaakt omdat zq te liiihte boler oot de markt had gebracht De Eerste Kamer i tot hervutting harer werk zaamheden bijeengeroepen tegen Vrijdag 7 Jnni dM avonds ten 8 ure Er loopen zeer verontrustende geruchten omtrent don gezondbetdstoetitaod v n d n hept Thorbeckc Van gctóf oiiderdehte rijde TcrneoBt ide Arnh Cl dat hg TO li gst ernstig noet wordeb ywjhonwd Uit het Westland meldt taén uh d Z Cï De oude laardappelen tqn hwg ia fr s tb d rilenwe aardappelen waarrw gaaideweg net de atpersieBcbiiten verzonden worden zijn nog iet te best vootImH J yM4 e eN din MA M E i groémid om tot rgphe te komen Oputrecka If Jorf iM er iorgièa op rekenen goede aardappelen t ntvaiigen al ia bel ook dat naebtvonten geen kwaad aan het loofg daan of de groeikiacht vau bet gewas verbroken hebben Wel is mr bcbton de no tvorsten dit jaar het ganrtig MoridfziBW s da tuinde ved vembdenl CeHs groote uitgestrekte okker toch met aardappelen waren Eclicel nfgevroreii doqh het kon verwACht worden da fket b itntbtjd n ieder f t e ven ditRen van nieuwe aa rdi ppelen voor zou zijn gelijk dan ook in de laatste jaren gebleken is en waarvan reeds meermalen is melding gemaakt Het is niet te ontveinzen dat hierdoor de handel met bet Westland voor een groot deel verbroken ia en de tgd waarsdhijnlijk nooit meer althans niet op den vroegeren voet ral temgkeereu dat het vervoer van aardappelen voor Holland zeer beperkt plaats bod ten gevolge ran buitengewone rekeningen Uet Engelsche kooplieden voor het gewas aangegaan De Bccfte veldvruphten die niet van noebtrontea te l es hadden zijn traag vooruitgegaan daar de maand Itei rele koude dagen beeft opgeleverd waarbij hagelbuien niet zeldzaam zijn geweest Thunt is bet weer groeizaam eu de appelbooMsn beginnen vrucht te zetten Te Amsterdam is Tr dag de algemeene vergadering gehoadeu van aandeelhouders in de stooBvaartmaatscbappg Ntdtrland Uit het terilag bleek dat de winst en rerlies rekening over 1871 sloot met een oadeelig aaldo voor meer dan de helft nog roortrloeirnde uit de ramp aan de mim UI overkomen Do liquidatie dez cr zaak had vele moeicigkhedcn op geleverd Het bcstnnr betreurde bet dat dit naar het vertrouwde exotptioneele verlies uirt terstond in dearekening door de reizen der andere stoomschepenis goedgemaakt maar het kon thans nog slechts eene uit ea thuisreize verantwoorden niet voltooi lc niitn werden up het volgende ja ir overgeboekt en die eene reis sloot met een iiadcelig laldo van 9104 02 Deze uitkomst zou ontmoedigend zijn indien men emimde de omstandigheid in bet oog te houden waaronder die eerste reis waa geschied Uitvraobten passive ondervonden nog de nawerking van deramp die bet eerste schip had getroffen en op deterug nil werd dour het Jireken der scbroetbMrneen oponthoud van 2 i dageu te l ort Seid en Gibraltar ondervonden dat de kosten beeft verzwaard De volgende reizen hulden brtere uitkomsten opgeleverd De rekeningen van drie uit en thuisreizenwezen als gemiddeld bedrag der bruto verdiensten ƒ S i4 0U0 per reis aan De vergadering berustte inde mcdedeeiiiigrn van bet bestanr en hield zich verder bezig Bet de herziening der statuten Door den kantonrechter van Hoogeveen ia beslist dat kerkvoogden der Ned Hervormde gemeente aldaar waar het eigen beheer bestait onbevoegd rgn tot het beffen van eeb hoofdelgken omslag over de leden dier gemeente Op last van het Engelsch gouvernement is een onderzoek ingealeld naar jen toeataiid van dtn landbouw in Eurbpa In het daaromtrent nitgebmeht rapport wordt ook eeu overzicht gegeven van de voeding der landbonwende bevolking in de verschillende landen Daaruit blijk het volgende In Oottatrifk is de voeding der veldarbeidcrs over het algemeen goed In Belgii staatde roedmg uit kollle met chicorei zonder melk of sniker roggebrood boter spek groenten gezouten of versch varkensvleesch £ en groot deel der veldarbeidcrs gebruiken gekookte aardappelen grof brood en zuivere cbicorei De kleediiig is in België duurder dan in Engeland In Dmtmarie wordt gedurende den oogst veel bier en brandew n geschonken De werkuren zjjn in deu zomer 12 ii 13 uren per dag en des winters van den morgen tot s avonds In Frimkriji is de prgs der levensmiddelen bgna gclgk als in Engeland maar de levenswijze der Fransche boeren is wel 25 goedkoopcr dan die hunner Engelsche collega s In DuiiêcUmd nemen de pachten de verplichting op zich om roor de geneeskunitige behandeling hunner veldarbeidcrs te zorgen In Pommeren krijgen de boeren drie maal per week vlcesch de koeten van onderhoud van een arbeider zijn 120 per jaar in Kgn Pruiseu bestaat do voeding uit soep melk bootten aardappelen en op feestdagen vletsch de kos ten van onderbond voor eei arbeider bedragen ƒ 110 a ƒ 160 per ja In Saksen bestaat de voeding uit b ipd botert lt li aep grooitcn talie biec eaop de feestdagen vleesch In Beieren meelsoep van boter vet of melk ko l en rdappebinimKoordDuitsch land wordt m plaats van suep twee of drie miial per Week rlèeach en ko0e gebmut In Wartemberg ia het rleewh bet gocdkoopit In Italir bestaat de rocding hoofdiakemk ait ma earoni brood vtucbten groenten en wnn Jb VtitrUmii tbee kalle roggebrood boter groenten ret viaeh De eerste lavensbekeéfteii zqn dwr even duur als in Engeland en de voorwerpen van weelde red duurder In Mwltoi ia bet leren der reUaiheidera de helft minder kostbaar dan in Engeland De voeding beftoat uit kool soep van champignons gekookte gort met melk olie of boter en tarwebrood De arbeiders werken van s morgens 4 tot s avonds ï ure met een msttgd van drie uren daags In Spai e brood groeuten boonen vleesch is er een artikel van weelde In Ztctden aardappelen tarwe rogge overvloedig melk gezouten baring en bier nimmer vleeach ZwiUerltaid melk koffie kaas groenten en soep wijn of bier zelden vleesch Er wordt gemiddeUl 13 uren daags gewerkt Turkijt grof brood boonen uiea sehapenrleesch In kiftlmd bestaat het gfT i c roedstl uit ossenrleesck raTken8Tlees A spek aardappelen groenten kaas tbee bier of appelwiju Melk en boter zijn zeldzaam In het Noorden wordt veel rfeesch gebruikt In SckotUutd meelkost brood aardappelen melk en boter thee koRIe somwijlen spek zelden vleesch In Itrlmtd meelkost aardappelen brandewijn en een weinig spek Laatste Berichten LondODt 3 Juni I e Timet bevat een bericht uit Philadelphia van deu 2 len meldende dat bet Amrrikaansche gouvernciuent blgft weigeren het sup plciiieiitaire artikel weder naar den senaat te ren voveereu om wgrigingen te ondergaan Het verlangt dal Engeland hit artikel oaupeme tooils bet door den senaat gaw tigd i Madrid 3 Juni Serrano heeft kalen in de Cortes omtrent de conventie oplielderiugeu gegeven Uit de nircrdcrheid zal ten ijiieii op ichte een votum van goedkeuring worden voorgestatd Wordt dit aangenomen dan tal bg deu eed afleggen all president van den ininisterr iail Volgens gerucht drongen vele mdic ilcn aan op de aftreding van Zorilla In de laatste tijdingen wordt bevestigd dat de rust in de Biukisobe provuiciën zoo goed als hersteld ii Londen 3 Ami In het lagerhuis heeft de beer Knfietd verklaard dat de regeeriug het noo lzakelgk achtte slechts tgdelgk den heer Jervoise als diplomatiek Agent bg den paus te doen fungeeren en tlat het pauselijk gouvernement weigert m betrekking te slaau met den vertegenwoordiger bg bet bof van Italic Voorts hebbeu de heer Giadstuue in het Lager huis en Lord Granville in het Hoogerhuis verklaard dat een supplemeiitoir artikel geredigeerd door Lord irauville door de raailaneden der Kroon heden morgen is goedgekeurd Wat betreft den eisch om vergoeding voor indirecte schade zoo beeft Amerika bet eerste gedeelte van het artikel betreffende dien eisch met willen wgzigen De moeielgkbeden bestiau echter en opzichte van verbintenissen voor de toekomst Olacboon de Kegeering voor t oogenblik nog uiet weet of er tussohen haar en het Ame rikaansoh Gouvernement eene voldoende overeen stemming zal tot stand komen hoopt zg evenwel alle bezwaren te overwinnen P O Xi I T I E Aan bet Bureau van Politie alhier is in bewaring eeu in deze Gemeente gevonden PATER NOSTEU besloten in ÉTUI IMOEZONDEN VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN DER VERBBNIGDE TIMMERLIEDEN TE GOUDA Door de noodtokelgkheiil gedrongen namen velen onzer in overweging i tot erbetering van onzen mantschappelijken toestand zou kunnen gedaan worden Ons komt voor dat het noodzakelgk is om ons vak dat de voorkeur verdient boven vele andere vakken én het weinige loon éii ook ons recht zander dat van oii7 e meestets te kwelsen openbaar te maken Daarom noodigilen wg de overigen on er VAkgenooten uit eene vergadering te beleggen met dat gunstige gevolg dat 14 timmermanawinkali een knecht leverden tot het vormen van eene Commissie die allen den 10 Maart 1872 de vergadering die in het geheel 69 leden telde bgwoonden In de 1 E laats werd nauwkeurig oodenoek gedaan naar da inderpalen der loonsverbooging daarna werd r besloten de banden inéén te slaan en gezamenlijk tot ona doel als één persoon op te treden en eindelijk de hulp van de fabrikatie der gemeente Gouda in te rocpea en ook medewerking te vragen van Heeren Opzichters Op de i reigadqrisg werd bealatea de ndei banden zgnde werken tegen hetzelfde loon af ta maken doch daarna aan de fitbrikatie en buen terer zoeken voor het vervolg het daggeld van 13 op 15 Cis te brengen Uooh daar er reel boian bezwaar schenen te hebben besloten wij den 6 Mei weder eene vergadering te beleggen Ook deze bgeenkomst voldeed niet aan de verwachting De bazen bleven aarzelen Daarna hebben wg ons zeer bescheiden per brief tot onze meesters gericht met het verzoek te willen lietui en of zij vóór of tegen de loonsverhougiiig aren om reden er veel twist ontstond tuischen bazen en knechts Het antwoord was met hen eene algemeene vergadering bij te wonen waarin een baas uiet de gociie zaak bezield roor ons knechts optrad en het 70o ver bracht dal de goede verstauilhouding Uissclien bazen en knechts weder hersteld werd Den 23 Mei hielden onze Meesters eene afzonderIgke vefjtadering waamii de uitslag was dat de bekwame knechts voortaan 14 in plaats van 13 Cts per uur 7oiideii ontvangen op Voornaarde echter zooals wg zelf voorgesteld hadden de begonnen werken voor 13 ts per uur af te ukeii Vervolgens bieklea wij knechts den 26 Mei rene vergadering waann de uitslag met geiioegea werd bekend gemaakt Daarna werd besloten de Heeren bazen die jn de loonsverhooging hadden ingestemd te bedanken eu beu die achtergebleven of er niet in bewilligd hadden voortaan buiten hooge nuodzakelgkheid niet uieer te willen dieiiiu ten einde zij mogen onderviiideii dal geen knedit buiten een heer maar tevens mueiclijk e n heer zonder knecht kan In het geheel zijn er ti algemeene vergaderingen gchuiiden De eerste werd geopend met 69 en de laaute met 89 timmerlieden Op elk dezer bijeenkomsten heerschte eene g04 e verstandhouding en liep alles in de tieste orde at Op geeiie enkele is van werksL ikin zooals op vele aiiden plaatsen het geval was sprake geweest De Coimiaa J DE JONG Pnndent B HOOGEttWAABT SearttmrU C GROBNKNDAAL Pemni fm KaïitoDgcreclit te Gouda Op de zitting van den 22 Mei 1872 hebben de navolgende veroordeeliiigen plaats gebed B S tot eene geldboete van ƒ 1 of een dog subsid gevangenisstraf wegens het tb Gouda op den openbaren weg buiten een waterbik dat geene te hebben verricht waarvoor die inrichting bestemd is W M tot eene geldliocte van 6 of tot twee dagen subsid gevangeni straf wegens het laten loepen van vee op eens anders iii den oogst staanden grond A B tot eene gililboete van ƒ 5 of twee dagen subsid gevangenisstraf wegens het te Gouda als geleider van een aangespannen hondcnkar niet gaannaast de honden W S tot eene geldboete van 2 of twee dogen subsid gevangenisstraf wegens bet te Goud i by herbalii g spelen met geld op deu openbaren weg 1 W d G ï J L S A V 4 G G 5 W Ij eu 6 h L ieder tot eene grldboeta van y 1 of elk een dng sobsid gevangenisstraf we geos het te Gouda spelen met geld op den openbaren eg B L tilt eene geldboete van 3 of een dag subsid gevangenisstraf wegens het in de gemeente Reeuwgkals geleider van eene aangespannen kondenkar rndólde daarmede over defi publieken weg niet rogfof naast zgne honden te ga in T O tot eene geldboete van ƒ l of een da § subiml gevangenisstraf wegens het te Gouda plegtm voc etraatgchenderij door het werpen met steenen C V L tot twee geldboeten elic van 1 of eeB 3 dag subsid gevangenisslr if voor elke boete wegeaiHhet te Gouda tweemaal spelen met geld op dea i openbaren weg En allen veroordeeld in de kosten des noods io l VMd grbaar bg lijfsdwang f