Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1872

P f VriJdjig 7 Juil I f N 121Ö 1872 Barge ir IJJke Stand GOUDSeHE COURANT Nieaws en AdverleDtieby sm Gonda en Omstreken De inzending van advertebtien kan geschieden tot Mn nnr des namiddags op den dag der uitgave II I r r Johiooei GysbritBB oudert G £ tc ui Adrians Coruaha ouders K Wilheliniiia oodcrs A Groco1 heodoraa Gerardna ouders P T dco Sander oodcra J Mikken en J GKBOCkN I Juni Iruhorff en W Nedcrhof Bionciitlgk en N Loifto v J Mb Tol Kuit K r Ov BLLDkN 31 Mfli H BUkenbni 1 j 1 m S if MouiMo 1 J S lil 8 Juni J J tao Uallem 8 w ADVERTEimËN i Openbare Verkooping op VJBIJDAG dei 14 JüNIJ 1872 des voormiddags ten 10 ure ten liuize van Jan SlootJKS te Waildinm éeiL van 1 Het GeWas van KOqLZAAD groeijende op een gedeelte der omdgking van de droogmaking der Putten aldaar 2 11 U II 00 i vra s wassende op die droogmaking Aanwjjzing kan verkregen worden door den Onderopiigter SMULDERS en nadere informatiëu te verkrijgen ten kautore van den Notaris MOLENAAR te Waddinieveen Prof Pergrer d Alion HaarExtract Sedert den korten tgd dat liet bovengenoemde Extract bekend geworden is zijn er reeds duizenden flacons van verkocht en is bet debie steeds toenemendeJ En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om eeji fraai hoofd met haar te krygen te voeden en te oederbouden dan dit Hnar Extiiict Het is geheel eenig en wgkt in zgne zamenstelling geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altijd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kannen beantwoorden omdat èn vet èn olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natnarlgk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s Haar Extract zetten de aitvalleade haren zich weder vast blvjft het hoofd rein en krijgt meh weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede pryken wil make gebruik van Prof Pergrer d Alion s Haar Extract dat a 40 Cts per flacon verkrijifbaar gesteld is bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH L H KELLER Rotterdam ¥ A BORÜNIB ZWARTE Bg vennagering algemeene ligchaamszwakle na eene doorstane ziekte bij gestoorde spijsvertering gebrek aan eetlust en in t geheel bij alle maagkwalen is het JOHANN HOFF sche MALZEXTEACT een volgens duizende getuigschriften van doktoren en genej zene gebruikers onwaardeerbaar middel de gestoorde organen w der te r len het bloed te hemienwen en daardoor de verlorene krachten te herkrijgen Pr s 1 flesch 45 et 6 fl 2 20 zonder flesch en zonder vracht verkrygbaar te Gouda bü J C VAN VREUMINGEN te Woerden bfl HENRI J VAN DEN BERG I OH Taitilen en Tandvleesch gezond te houdeR gebmike taai dagelgks het Auatherin Mondwater van Dr J G POPP Keiierl Koning Hof Tandartg te Weenen Stadt Bognergaése n 2 Ook woidt dit nuddel met het beste gevolg aangewend bü Tandziekten daar het de kalkvorming en het bederf tegengaat zacht en ligt bloedend tandvleesch alsmede tand en mondziekten geneest en den kwaden reuk van holle tanden wegneemt Te verkrygeii te tiouiia bg L Scheuk winkelier up Ie Houirstruai wyk A 123 Ie Koltenium bg F K V 1D 8 iiiieu Kolff apotb en A Schipperego C tbl inii e pufi eleiuwinkel te Hage bg J L F C Siiabilié apolh te Leydeo bg E Niwrdgk te Utrecht bij F Alten apolh te Amtlerdam bg V van Windlieim Cfi verkoophuii Ie Oudewater b T J van Vreuittiagen te SchoonboTen bg A Wolff URBANDS PILLEH Zy die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBAN Ü8 VIU hale dezelve te Gotida alleen by den Heer J C ZELJJPJNRIJK Drogist op de Markt AlEÓnede te Waddimtveen bg C T Hazsnbeho Heele doosje 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37 O Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toiagekend 1 ISlijiu eo Maa piilen Deie FIIiLEN lie ainü ele jaren met het beat gevolg legeal de SliJm eu alt maagverSterkend g br iflit worden door har werking spijsvertering aeer bevorderen bijionder goed legen de g I en zeer saollt laxerend zijn igu legen 3ï j cent het dooqe iu t barig van hel gebruik vsrkrg gbaar bg de navolgende Heeren Ie Amaterdam M CI bnn CO Droog Heilige weg D 321 nieiiwgk S r d Kraal Bodegraven B Veraloot Butumel Z ll J V d Vrgte IVIft K Wilschut Deldliaven 1 Koch Oeveuler Jebroed Tlinsn Dirkaland I de Vriea Dordri clil H J üiltay Guud i L gcheiik op de tfoogatraal jrateii niide W v d Boum a H ige ViMer iu de Spulilraat Il inirrwgk A GreidanUa Ilimalreehl K Ooilerling Lrgdeii J T Terburgh Haarleninieratr Lekkerkerk A den 0 daleo Linachuieii B Kruithof Moordreclit Hr Poet Koiterdam v Sanlen KollT korte Hoofdate g Buhlediim Wed A H BombouU Suhounhoven A Wolff Stiilwgk A Zijderlaan liel A J Faaaaen ülreuhi F Allena op den Steenweg over de I oa l rr lr uil u 872 Vl inrdingeii J M LagerwerC ücvenhuiMn A Print f St IJM en MAAGPILLEN bereid volgfna hft echte recept üju door mij te Gouda alleen en mhluileml verkrijgbaar gcateld bij den Heer h SCHENK up de Hoogatraal LET WEL Om elk doo Jf iler fc en alnta ouhengelgke j ireB gebruikte Slijm Kaagpillen it e iu biljet Toornen met de hindeeekening van J i SCHREUPEB apotheker welke handtrekening lieh ojk bevindt op hel legelltk waarmede h t douaje lerixfM ia Meil gelieve daar wel atlelU op te lijn en 7lrh te wachten voor het gebruik van ren ujoiaukael dal men Iraeht in oiuluup te brengen 65 in alle CX U£AJiTE r worden dadelgk opgeaonden door den Boekhandelaar Aa BRINKMAN te Gouda Ben a clirift la voldoende Heden versohgnt de NIEUWE UITGAVE van ds ZEI FBEWARING Geneeskundig Volkshandboek OVSK DS OSNKZIVO OSK ZSKDWTSULArmfO VAN IWr LlaCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelgks ten zgnen huize te congnlteren Wie niet bg hem kunnen komen worden piet goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBE WARING LA PBÉSEttVATION PEB80NELLË onder zgn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieaw vertaald ea voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrijgbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEUEB N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Atruterdam doch alleen op Jraneo aanvraag met rooroitbetaling de Nederlandsche UitgaVe voor 70 Cts en franco per post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 50 Cts en franco per post 60 Cts Door het toezenden van 1 postaaMiisI kan men de zelf bewaring direct door gMMM Nederl and van den Sehrgver ontvangen si= OOI WEGhBIiT Van GOUDA naar Moordrecht 8 38 9 56 1 58 8 41 Nicuwerkerk 8 38 9 5 1 58 4 33 8 41 Capelle 8 88 0 56 I S8 8 41 BirrrsKDAK 8 38 9 10 9 56 11 38 l SI 1 38 t DI 4 33 7 3 8 8 41 10 Zevenh Moerkapelle 8 41 9 68 I2 4U 38 8 38 Zueierto Zegwaard 8 41 9 53 19 40 3 25 8 33 8 38 Voorburg 8 41 9 63 12 40 3 8 38 sOBAVENHias 8 41 9 13 9 53 1141 12 40 1 18 3 26 4 36 a 8 7 30 8 88 9 48 Oudewater 6 60 9 66 11 58 3 26 6 36 8 41 Woerden 6 50 9 56 11 58 3 26 6 86 8 41 Harmeien 6 60 8 23 9 66 10 13 11 68 12 40 2 58 8 26 6 36 8 41 UTBKCHT6 S0 8 23 9 56 10 43 11 58 1140 2 8S 3 26 6 86 8 41 9 58 Amstesdah over Harmden 8 23 10 43 12 40 2 38 3 26 8 41 Utrecht 8 50 11 58 6 36 9 68 Naar OOÜDA van Moordrrchl 6 30 9 37 11 40 6 17 K euHerkeck 6 22 9 80 11 32 3 8 6 10 8 21 Capelle 6 16 9 24 11 26 3 2 6 4 RoTTESDAM 6 5 7 55 9 15 10 15 11 1 ILIS 2 5 2 65 5 55 8 10 9 26 iSeveuli Muerkapelle 6 29 9 34 11 15 4 12 6 14 Zueiero Zegwaard 6 19 9 24 11 4 4 2 6 4 8 17 Voorburg 6 7 9 12 10 62 3 61 5 52 8 4 sGeavenbaok 6 7 50 9 5 Ifl lO 10 48 12 8 2 2 50 3 43 5 45 8 9 30 j Oudewater 8 17 9 32 1 35 4 14 8 17 Woerden 8 8 9 28 1 26 4 6 8 8 H irmelen 8 50 9 16 11 10 1 5 I l 8 ♦ 7 5 8 1 9 20 ÜtasoBT 7 60 8 25 10 45 12 45 1 2 85 3 36 B43 7 46 9 Amstïsdam over Harmelen 8 10 10 30 2 20 3 20 25 8 30 Utrecht 6 40 M 45 6 30 aii4t Druk no A BriakiiitB l De vitgsre dec r Conrant g6se iiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond tkb DINSDAG DONDERDAG en ZATEIÜ DAG De prgs per drie maanden is 1 75 finuioo per post f 2 Nationale MiUtie AFKONDIGING He BUKOEMKËSTEB van Gouda brengt ter al gvweeiie kennia dai ingevolge art 138 der M et op de NATIONALE MILITIE van tien 19n Augustus 1861 StiaMilad n 72 de INSPECTIE der V KBLOFGANGEBS voor de gemeente Gouda ia b MtJl op MAANDAG den 17 JUNIJ 1872 des morgana ten 10 ure IM daaraan behaoren deel te nemen de VERLOPOANGKB8 der NATIONALE MILITIE vu de ligtingen 1868 1869 1870 en 1871 voor zoo ver zg vüdr den I April II in bet genot van onbepaald verlof ngn geateld daaronder ook begre en detulfceu die tot eene andere gemeente bebooreo dooh t WM in deze gemeente woonachtig gn welke V ria ta op vooraohravso dag m uur eh b boom t bevinfleh op de SadttiauiiBMarf ara de Toffaurkt alk er M ordende hno voorti medq edeeld a dal ig volgena art 140 der genoemde wet Ier inspectie behooren te versehy nen in uniform gekleed ea voonien van de kleeding en uitmatingatnkken hnn bg hel vertrek met verlof medegeren van hun zakboekje en van hun verlofpas h dal tij volgena art ISO dier wet worden geacht ooder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tijd dien het bedoeld onderteek diurt maar in het algemeen wanneer tij in uniform zijn gekleed toodat iij die ongcrrgcldheden a s andereina Slegtn bij hpt gaan naar de plastt voor het on rzcek bepaald gedurende het onderzoek en bij bat naar hnia keeren te dier rake zullen warden gestraft volgena hrt crimineel Wetboek en het Reglement van Krijgstucht voor het krijgavolk bier te lande bg genoeuid nrt 130 toepiiaaelijk rcrklanrd e dal hg die door iirkto met kan verschijnen een attest van oen Oeneeaheer of Heelmeeater door den Burgemeester geviaeerd moet overleggen en d ilat degene welke tondrr vergntaning nbaeut is volgens de et met arrest zal worden gestraft Gouda den 4 Juni 1872 De Burgemeester voornoemd TAN BERGEN IKENDOORN Kennisgeving De BUROËMËESTÜR van Gouda brengt bg dezeter kennia van de belanghebbenden dat door deuHeer Piorinclalen Inspecteur der Directe belastingenenz teBotterdam oji den 29 Mei 1872 ia eiccutoirverklaard bet kohier van bet patentregt over het dienaijaor 1871 72 Dot voormeld Kohier ter invordering ii geateld in handen vau den Heer Outranger dat ieder daarop 1 T Ünen aanslag op den i ij ü Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in8 j MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 5 Jung 1872 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDüüRN Mr J R THlUtBËCKE Een groote sbg heeft Itfederiand getroffen Thorbecke is niet meer De ziekte die hem gedurende een groot gedsdte van den winter aan zgn kamer kluisterde en die scheen te wgken toen de lentezou hMa eerste koesterende stralen vospreidde dqeh die nog niet genoeg was geweken toen de grgie staatsman met zgn nog altgd jeugdigen jjver reeds weder een wwkzamer aandeel aan t staatsbestuur wilde nemen dan van uit zgn kamnauigelgk was deziekte die toen en feUar tem dsna en hem op het ziekbed wierp Sia Mi 1i waiiüg dagen Igdens tm gnve In weerwil van zgn hoogen onderdom in weerwil van een oppositie die Taak van die zgde kwam van waar hg bondgenooten had mogen verwachten in weerwil van smaad en verguizing is Thorbecke steeds gebleven het middelpunt waarom zich allen bewogen die in vroeger zoowel als in later tgd in 1840 zoowel als in 1870 met bedachtzaam overleg en bedaarden stap voorwaarts wilden Niet minder hevig was Thorbecke gekant tegen hen die sneller vooruit wilden gaan als tegen hen die stil stonden of terug wilden er zgn zelfs oogenblikken geweest waarin men meenen zoude dat hg aan stilstand de voorkeur zou hebben gegeven boven den wat al te haastigen voorwaartschen tsap Sedert ongeveer veertig jaren ia hg geweest de ziel van bgna allen vooruitgang iu ons land en aan zgn naam aan zgn levensschets knoopt zich als van zelve onze staatsgeschiedenis van 1830 tot nu toe vast Zgne plaats is naast de groote staatslieden van vroeger tgd naast de Witt Slingelandt v d Spiegel en v Hogendorp mannen wier leven zoo geheel één is geworden met het staatsieven van hun tjjd dat scheiding onmogélgk is Veertig jaren mocht Thorbecke de ziel van bgna allen vooruitgang ia Nederland zgn Gelukkig zoo lang Wél heeft hg zgn leven mogen wgden aan den staatsdienst wél heeft hj mogen arbeiden tot dat de nacht is gekomen en waar we dan ook klagend uitroepen Thorbecke is niet meer daar zjj in onze klacht tevens een dankbare klank omdat hg zooveel ABVEBTENTltN wwden gsplartst ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plantsmimte A onderlgke Nommers VLIF CENTEN mocht tot stand brengen omdat hg zoo lang voor zgn vaderland heeft geleefd Wg zullen trachten hem in herinnering te brengen en daardoor tevens den tgd waarin hg zgn grootste kracht ontwikkelde den tgd waarin Palmerston van hem moet hebben gezegd die man is te groot voor zoo n klein land Jan Budolph Thorbecke werd den 15 Januari 1798 te Zwolle geboren Zgne ouders waren brave fiitaoenlgke onbemiddelde lieden die echter niets ontzagen om den veelbelovenden knaap een zorgvuldige opvoeding te schenken en die hun lorg in mime mate bekroond zagen door zgn buitengewone ontwikkeling In 1814 verliet hg als frimui de la nadift school igner geboortestad en stndeeide h tstk aan het Athenaeum te Amstodam laira aan de Leidsche HoogescbooL Tweemalen wetd fag in zgn studententgd met de gouden medaille bekroond voor zgne antwoorden op prgsvragen Na in 1820 gepromoveerd te zgn werd hg door de regeering ondersteund tot het doen van een wetenschappelijke reis door Dnitaekland Gedurende twee jaren bezocht hg de beroemdste hoogescholen van Dnitschlaad waar in die dagen vooral het onderw in de wgsb eerte uitblonk de wgsbegeerte die raea bg ons nog met een wantrouwend oog aanzag Aanvankelijk was de jeugdige geleerde toen reeds bestemd om aan een der boogesoholiB het professoraat te bekleeden docU zelfii de minister Anton Beinhard Falck durfde de bs noeming niet te doen omdat het vooroordeel tegen de Duitsche wgsbegeerte te sterk was Thorbecke keerde spoedig naar DuitschlaDd terug en vestigde zich eerst te Giessen en later te Göttingen waar hg zonder vaste aanstelling voor de studenten vooriezingen hield voomamelgk over geschiedkundige onderwerpen In die dagen was hg een zeer gverig medewerker van de Göttitiger gtlehrttr Aitztiger In het laatst va 1824 keerde hg naar Nederland terug en trad hg als Nederlandsch publicist op doch reeds in het volgend jaar werd hg benoemd tot prüfessor in de staatkundige wetenschappen aan de hoogesehool te Gent Sedert dien tgd begint bg meer en meer op den voorgrond te geraken en zagen een aantul brochures van hem het licht Toen de Belgische omwenteling uitbrak werd hg verpQiatst naw