Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1872

De segefraal van ht hninlrgi Qoi $ Opn l te kwartier over elven dr A W Bronsveld Nederland en Indie Op n 2 te 12 uren de beer ï M Looman Ferdag der Zendelingmtfeeniffingen Op n 1 te 1 aar de heer J Kruyt Zendelingleeraor Ja a Op n 3 te 1 uur ds E César Segeis Dt Levant Op n 2 te kwartier voor tweeën ds i H Gunning it De Onthouding Op n 4 te kwartier voor tweeen ds H Smeding Ood Jamt Op n I te halfdrie ds H C von Linilonk Spatje Op n 3 Ie holfdrie de heer I Eeser De Sfraatfrediiinf Op n 2 te kwartier over drieën de heer D J von der Linden Zendelingleeraar Ermringe nit iet Zendelini tlettn @ p n 4 te kwartier over drieën ds i van H dsem Itrael Op u 3 te kwor tier voor vieren d W H Gispen Ctrulelgi Scioclondenciji Op n I te kwartier voor vieren ds H C Voorhoeve j ickeideredt voor de vroeg vertrekkenden Op n i te kwartier voor vyven dr S H Buytendyk Slotrede Wij hebben indeifijd vermeld hoe de heer G Bonet Maury op ijne ii a naar Parijs tusschen Coteaa en Busigny by bet derailleeren von een gedeelte voil den sneltrein door zgn manmoedig gedrag bet leven van velen heeft gered Mei is uns bijzonder aangenaam thans te kunnen medrdeelen dat heden aan den heer Boiiet voor dat feit door het departe eutsbestoor der maatschappij tot Nut von t Algemeen hetwelk zich en corps te zijnen huize heeft vervoe d de zilveren meilaille dier Maatschappij met daarbij befaoorend diploma is uitgereikt Uit Groningen meldt men dat de prys van bel vleescb aldaar tot eene ongekende hoogte ia gestegen soms u ket ia het geheel niet te verkrijgen In Friesland moet bet eveneens gesteld zyu De landbouwers verkoopen dou ook bun vee voor ongehoorde pryzen eu op bet loatsl van de markten goot het vc sums met winsten von 25 per stak weder oü de handen van den éi en kooper in die VOn een ainleren over TtTT il M i I U L Il i i Illi i lllMi il Koloniën OO ST IN Dl £ De jongste mail bracht berichten tot 26 April Het voornaamste feit von den dog is dot de Merapi m den avond van den 1 5dcu sterk is begonnea te werken en eeue hevige uitbar ting heelt pbuts gebod gepaard met ooeh en strenregen die ia aid deuJovo nederkwnm en rich ook in dn Oosthoek deed gevoelen Te Bodjouegoro en Soerakorto leefde men den ISdeii des morgens in volslagen daislemn Op sommige plaatsen log de oaefa tot vier voeiea hoog Ëeuige kampongs zyn vernield en een aantal mentclien verloren het leven I e schade die de aschregen aauriclitte is hier en daar belangrijk In de JatMwke Ct leest wen daaromtrent i Blijkens telegralsche biriobten uit de residentiën Soerakarto Djukdjokarti Kadoe Modioen Remhang en Jap ira heelt in den avond von 15 dezer en dea uacbt daarop eene uitbarsting von den Merapi plaats gehad elke gepaard ging met zand eu BMhngen eu gedurende den nacht met onderoardsch gedraia als bet geluid van verwyderd kanouvuur Te SoerakarU hieid do nsohregvn aan tot drie uur lu den namiddag van den 16den der er Op hel land Selo Suerakofta braiiilden 43 huizen of en in de residentie Kodoe uerden de doekoehs Sislr Doe wuer en Trunu benetens de desso Strenlet gezomen lyk I i6 bewoners tellende geheel vernield In Modioen werden in oostelijke richting zwora slagen gehuord die men aan werkzaamheid von den Kloet tuescbreef In Japara eu Rembong werden schokken von ooidbeving gevoeld Ten gevolge van den zworen aachregen bleef ia den ochtend van 16 dezer de zon geruimen tyd onzichtbaar en wel te Djokijjokorto tot holf oëfat en iu Ucmbong tot 9 nur te Bodjouegoro heerKhte gedurende diea bmnv gen volslag eu duisternis lerwyl het te Soerakarto tea 10 uur uw donker was dri aebryfwerk bij iampliebt moest verriobt warden Uit Ampel deelt uien mede dot den Hdenreeda de grond tot écu p ilm hoogte met asch bedekt was en ket ualuurverschynsel nog aanhield Te Bqolali zyn door de hevige dreuning van den grond twee buizen omgeworpen In de omstreken zijn een Banigle steentjes neeigevollen Te Soekaboerai is eea mölenhuis ingestort Op vele plaatoen ligt aacb iMt andere uitwerpselen tot een hoogte vnn vier voet Te Soenboya werd den 17den nog ecnigszina een oscbregen waargenomen Té Toebaii was hel door den asehregen zoo donker dot men reeds des middags de lampen moest aansteken Te Somarang So loiiga Bringiu en omstreken hield de oieliregen nog den n oon Te l jooja viel ook veel osch te Sa I en en daar a meer dan te Gent zonhij een schaar van leerlingen rond zich verzamelen die de dragers werden zguer begrippen eu die by t verlaten Aelt Bcademte naai alle striken des lailds ea el over de grena ïijije Icerstellingafe raedMoet en met t vaste voornamen om boï de verwezeulylcing daarvan mede den strijd te voeren tegen vooroordeel domheid en onwil Hier is Hbaria de pU Sts qqi den poUti ett toestand des lauds omstreeks dien tijd in herinnering te brengen MM + BÜITÏSIJLAND liallcnliuidürli Uvcmiclil Art S3 run het ontwtrp op de le erorganiiuitii waarorer We in ons vorij overziclit s riken is door de Krausclie n it verjpulerjiiK uict iSO legc u 89 stemmen aangenomen mnnr in dien zin gewijzigd dat een uitstel vnn oproeping tut den dienst noch rrij stelling noch veruiinderiiig ran dienstjaren voor deA aanvrager d ten gevolge hebben liaabetta bad zich met de wyziging vercenigd Men heeft de volgende t intig artikelen ook rcedi aangenomen Maandag is te Versailles het rapport rondgedeeld van do commissie belast met het oiidenoek van d rechten op de grondstoffen enz Het verihig conJ elodMTt eenvoudig tot verwerping Van bet voorstel en verkiest elke andere belAsting boven de klvislers die men de Fransche industrie wilde aanleggen De heer Andrieux procnreur der republiek te LyonJ dKe door de reactionaire pen en ook op de tribnnq der natk vergadering vau materialistische gevoelend aangeklaagd as geworden heeft door de regerring Ier Verantwoording geroepen de hem toegedichte oorden weersproken miar tevens bg die gelegenheid verklaard positivist Ic wezcp Toen de munster an binueiil raken daarop verklaarde dat hij de vraag f een positivist wel proeurenr der republiek mag wezen in den miuistcrnuid brengen zou beeft de heer Andrieux zjjn ontsUg ingediend De heeren clcricaleo en legitimisten kunnen nu gerust slapen Zij tett n e a slaehtotfer meer de republiek een bekwaam en gverig rechtsgeleerde minder De Engelsche ministers hebben Maandag in de beide huizen van het parlement ophelderingen gegevea over den stand der onderhandelingen met Amerika Daaruit biykt dat de hangende moeilijkheden alleen betreffen de gevolgen die uit het laten varen der indirecte eiachen voortspruiten hord Granrille en de beer Gladstone weten nog niet of zg tot een i ocd eiud zullen geraken z j hopen het Wij met hen en boe eer boe liever opdat er een eind aan deze quaeatie mqge komm Lord Russell die door zijne houding gedurende den AmerikaaiiBcheft burgeroorlog het meest verant wirdelijk is voor de legenv o irdige moeilijkheden schijnt volstrekt zijn land te wiUei brouilleeren iiirt Amerika Allhans hij heeft aiiigokondigd dat hij Dinsdag ceiio motie van af keur n der regi eriiig zou voorstellen Het gouvernement antwoordde tint het zich zoo gooil mogelijk zjl trncliteii te verdedigen Volgens eeiie dépoclic uit VVashln jtoii gedateerd 3 Juni zou de Amerikaansohe regeiriiig hebben naiigebodeu een nieuwe Angio Ameriknaiisoliecoininissie te benoemen in den volgenden winter om een nieuw trnctaat te slu ten omtrent bet recht der oiirijdige nogendheden vooral wat indirecte lobnde betreft l rze handeling zou kunnen nangenaerkt worden als een intrekking der indirecte eisclieii bij het scheidsgerecht te ieiiève ingediend het antwoord uit Londen was nog niet ontvjin en Te Washington geloofde men dat het bestaande tr ictaat cp die wijze behouden zon kunnen worden In Beieren is de minister president jrrllaf Hognen bergDux overleden eu zyn dood wordt als een gelienrtenis van het grootsle gewieht beschouwd die emtlge gevolgen kan hebben in den tegefnvóordigen toestand des koniukruks Liberaal maar tevens overhellende tot coijfiliatie wist graaf Hegoenberg het Bciersche palriotisme te veroenigen met geestdrift voor de Uaitsehe nation e zaïik en aldus ile eonflicten te vermiadereu tosschcn patriotten en liberalen H t zal moeiljjk z jn voor hem een opvolgri Ie vinden die op de hoogte van den toestand is D universiteit te Munchen dreigtin moeilijkheden te geraken met de regeering de minister van eeredienst von Lutz heeft in de vorige iiting an den landdag verklaard op een mag van ultramontaaiische tyde dat de regecring bij gelegenheid zorg zal dragen voor de benoeming van ecu hoogleeraar in de kerkgcscfaiedrnis wiens onderwijs ook door nieuw Katholieken kon worden bijgeirooffn in a w van een onfeilmren hoogiceraar De senaat der universiteit heeft nu Vrijdag II het besluit genomen om Arn munster kennis te geven dat indien de uitbetaling vau de som i in 26 000 guldeil op de begrttd ting uitgetrokken tot viering van het 40C arig b 8 aan tan de academie rfhankelyk werd gesteld vnn de vervulling van genqiNnde vourwaaide oen itie baling liever geen plaats rag bebbm Il ministaf beeft daarop geai tuoord dat bij zijn verklaring in den landdag ge lnan volhield l viering van het feest is thans zerr puKaaraohjliili k De seiia vaq ilfracaoenin e Munchen beeft ddor haiir handelwijze eefi gtied voorbeeld ge feven vnn oppositie ti eii de steeds eifelacbtige reel sprekende weinig afdoeiule politiek van den heer von Lutz een politiek waauloor bf zioh bij vriend en vijand gehaat maakt Genetual Uhrioh de vroegere kommandaat van Strautsborgj heelt ooo de Fransche dagbladen eëne uitvoerige verdediging gezonden van tjjn gedrag u autwoor l op het rapport van den raad van onderzoek betrelleiide de capitnlatiën Puut voor punt wederlegd generaal Ulirich de tegen hea bet garnizoen en de burgerij ingebrachte hesohuldigingen naar het ons doorkomt op vrij afdoende wyze jhrich doet uitkomen hoe sleeht bet met Straatsburg stond toen hij op 31 Juli het commandq aanvaardde Niet slechts waren de ebauwen en boomeii die de verdei ug bcleuimerdea nW m wezen aaar de minis er van oorlog verbood uitdrukkelijk in dien toesinnd veraudering te brengen teiizy in den uitenten nood eu dan nog in overleg met de burgerlijke overheid Het garnizoen was zeer onvoldpendc Ue buskruitmagazijnen waren nog niet eens met aarde bedekt De nationale garde wai nooit in de wapenen geweesi en moest oog geheel warden uitgerust Ër waren volstrekt geeue troepen der genie lu de vesting Al het noodige moeit door gewone troepen of door burgers worden verrieht Na deze inleiding wederlegt Uhrich een voor een de verwijten der commissie Daaronder is b V deie dat hij niet het buskruit onbruikbaar maakte en bet geaehut deed vernagelen voordat hy zioh overgaf Uhrich meent dat men verschil moet maken tus cben eene vestiug gel k Straatsburg en een bloot mditiiren port ge jk eene citadel Iu eene vesting uitsluitend d or soldaten bewoond kan de kommandaut zich tot het uiterste verdedigen dan alles onbruikbaar maken en tof den vijand zeggen neem nu wat er rest In eene Stad met 80 000 inwunera moet Ben onderhandelen pogen om het lot der burgerij zooveel mogelijk te verzochten Komt men dan tot eene overeenkomst dan behoort ook de vesting te worden overgeleverd in den staüit w iarin zü zich bevond op het oogenblik der oiiderteekening van het verdrag ln elk geval zegt Uhrich ten slotte wensch ik den man te zien tlie de beide onrustigste maanden van zijn leven kan blootleggen en zeggen onderzoekt nu moar M H ge zult geen enkel verzuim ontdekken niets wat anders behoorde te zijii gedaan Die man ben ik niet ik beh geen andere aaii9 raak dan die v in mijn best te hebben gedaan Utiar de m ite mijner krachten en overeenkomstig mijn plicht Dien lof k in iqeu Uhrich en de geheele berplking van Straatsburg kwalijk weigeren en er is in Frankrijk dun ook m iui ééne stem over den blaam der commissie Het IS meer dan eene misdaad het is eene domheid zegt o j hit Journal de UédaU zulk een verslag uit te bmigen eu het publiek te maken Het blad heeft het oog op de ontevredenheid die daarover te Straatsburg ontstond eu men zal erkennen dat de commissie deii Duitschcrs geen bet ren dienst kon bewijzen dun door op deze wuze de houding te laken van de hoofdstad van den ËlzaK én van bare ver dedigets Reeds al waren er inderdaad groote misslagen begaan dan had men w s gedaan piet zeer zaïHitkens te oordeelen en althans dit oordeel voorloopig geheim te houden Khao ua nUa teer gestreng ni a het ch at teUii laBr onrechtvaardig oordeelde be ing men npg grootere domheid liet tmrdoét der commissie tal van de anti Duitsche Stroatsburgers geen bewondWfiars van Duitadilaad maken Maar Straatsburg zal toch het niet lieht vergeten dat het eerst door frankrijk werd verlaten en toen verloochend DUITSCHLAND Het verslag van den NederUndschen consul te Mannheim den heer S Hartogensii bevat zeer belangrijke mededeelingen niet alleen over den handel en de ngveilieid iii het groothertogdom Budeii en te Mannheim in het bijzonder gedurende 1871 maar ook oier die van geheel Buitschland en over den invloed der annexatie van den Elzas en Lotharingen Vooreerst wordatt de vooruitzichten beaprdtcen vap het ontwurueii kau iul tusschen Straalsbui eu HanRheim dat bestemd is om den minder goed bevaar baren BovenBijn te vervangen en een directe verbindiag va iNt KoeMlUM tte tAi Middelhuidscha tot stand lebreagen Een verlenging door Frankrijk heea maakt deel uit vaa dat ontaterp De toorstandera van het kanaal beweren dat de Botea Bijn met voor de IHOte vaart gesebikt kou worden gemaakt althans zoodanig dat de scheepvaart met de spoorwegen ooncurreeren kan Thans moet men op den Rijn tusichen Manqlilim ten Straatsburg somtijds meemalen van lichters gebruik maken h tgeea onkoitta en oponthoud veroorzaakt Het kanaal zou tÜS KM lengte hebben en zócS iiigericlit worden dat schep n vau 45 M lengte door de sluipen konden de aart zou met langer dan twee dogen duren Het zou groots vuonleelrn aanbieden boven spoorwegen en slMpersi Iie duurder zouden rijn vooral omdjt de kosten van overlading zeer boog zijn en veel tijd roeven De overlading valt bij het kanaal weg eu de tyd daarvoor thans gebezigd is longer don de geheele vaart door het kanaal Wordt het op den genelden maatstaf aangelegd dan zal de vraöht ongeveer 1 a 1 centime per tun en per KM w ordeo zonder inbegrip van verzekering De tegenstanders van het laoaal Ipweieil eebter dat de Boven Biju zeer wel bevaarbaar is te maken Onlangs nog is een proef genomen met een Kenlsch stoomschip dat bij ongunstig weder en buitengewone ondiepte een lading von 600 centenaars behalve de steenkolen binnen 16 uren van Mannheim naar Straatsburg heeft gebrjcht Thans dragen ülua en Baden jaai iy kB 8 ton bjj tot verbetering van den BovenRijn Voor ï A S millioen ware dat gedeelte meent tea binnen weinige jaren bevaarbaar teaiokeo De strooming is geen beletsel want zij is beneden Maunheim b v bjj Bingen en St Goar eel sneller Ook kan de nieuwe wyze van sleepen bmagt de vaart opwaarts gemakketyker maken Ds kosten vaa het ontworpen kanaal ongeveer 30 milUoM gulden zouden aan rente reeds meer vorderen dan de sommen die jaorlgks door Boden en Ëlros voor de veibetering van den Rijn worden uitgegeven Voort is er nog geen vouruitzicbt dot bet rij voor het kanaal zal bijdragen en zeker niet dat Frankrjjk zeer geneigd zal zijn de verlenging over zijn grondgebied te bewilligen omdat Duitsi land daarvan de meeste vruotiten zou plukken Ook is bet de vraag of Boden zal bydrogeo voor een kouaal door den Ëlzaa dat aan zyn spoorwegen een sterke concurrentie zou beiorgen Ken derde plan bet gnvea van een konool voa Straatsburg naar Lauterburg 60 KM long dnt tot 12 milioeu zou kosten vindt slechts weinig voor standers Verder maakt het verslag melding vnn een nieuwe wy ze von sleepdienst op dta Rijn lonoffe Doar voor il ten vorigen jore te Keulen een Maatscbappi gevormd met een kapitaal von 1 300 000 thl het steenkolenverbriiik is daarbij V gerednoeerd De Pruisische regeering beeft ooucessie verleend voor 34 jaren ouder bepalug dot de dienst von Ruhrort tot Emmerik bmacu 4 jaren voltooid moet zyn De sleeping geschiedt met behulp van een metalen kabel Ontrent den handel wordt medegedeeld dat terwgl hü III bet begin vau 1871 kwijnde ten gevolge van den oorlog in de tweede helft des jaars de toestand weder gunstig werd De ontvangsten van het Zollverein bedruegen 31 803 072 thl aan iuvoerreohten en 55 916 aan uitgaande rechten te zomen 31 858 988 thl tegen 28 486 508 thl in 1870 Te Mauuhe m werden in 1870 reeds 8 301 295 cent in en uitgeladen niet veel minder don te Rotterdam in hetzelfde jaar Do uitvoer van door nOor N Ameriko is in 1870 met 29 pCt in 1871 met 52 pCt gestegen De oorlog lieeft groote wijzigingett gebracht in de handelsbetrekkingen met Frankrijk gelgk nit k voU genden staat blykt Uitvoer uit Duitecblond naar Fnnkrgk 1869 1871 Steenkolen = 18 297 509 1 909 448 eente Staol J l é 8 8 4 9 I8 KQ Ruwe tuiden 101 872 15 021 KQ Gouden Werken 3 458 188 H0 Zilveren Werken 0 518 800 HO Uitvoer van Frankryk naar DuitsoUaad 1869 187 h Zijden stoffen 120 211 16 00 KQ Lokensche stolfen 3i9 4l ipï 4U Geweven wollen id 404 021 il l Gouden werken 78S 640 HO Het grootste vertier in 1871 kwam bij het yier voor inzonderheid door den ooaleg van spoorwegen woordoor de prns van gegoten ijzer byno 50 pCt steeg Er worden joariyks in Duitschland ongeveer 1500 locomotieven vervaardigd De grootste rabriek op het vastebiiid is die te Linden bij Hanover die 200 locomotieven s jaars afleveren kan dan volgen die van Borsig en Wohler te Berlyn die 180 180 locomotie cn s janrs leveren die van Kochlin te Muhl house ook 120 te Esslingen 118 te Carlsrahe 80 enz De vrees dot de katoenfabrieken door de annexatie schade zonde lijden ia beschaamd de Badensche spinnerijen die ongeveer 16 000 workliedan tellen hebben over het algemeen gebloeid De graanoogst wsa in Duitschland over het algeMeen gunstig In Frankrijk evenzoo behalve wol torwe betreft Terwijl dot bnd zioh vroeger by de Byaprovincicn voorzag die in betrekking stooa met Uongorye licefi het thans uit Odessa groote ladingen doen komen Baden produceert naar evenredigheid het grootste gedeelte van de DoHiche tabak dan kpisen Rijn Beieren Hessen Oud Beieren terwijl Noord Duitsdtlond wei nig oplevert Ofschoon de oogsten in Boden die vi r I860 300 000 eentenaors gaven sedert tot de helft zijn gedaald wcgrns de vrees dat de belasting v in 6 tb per Pruisiscben morgen te bezwarend ion zijn ia die vrers echter met bewaarheid en ryst thans de productie weder voofal daar bet pochten van labok bet uieeit aan den landbouwer oplevert Mannheta is bel middelpunt von den tabakshandel ook van Beieren en Hestcn er zjjn meer dan 40 groote flrran s in dot rok Van de 7 098 560 eentenaors te Mannheim iu 1871 ingekl uird kwamen 149 173 van Amsterdam 1 654 378 van BottOTdom 15 001 vau Arnhem uitgeklaard werden 937 561 centeooais waarvan 38 218 naar Amsterdam 393 059 naar Rotterdam en 10 386 naor Arnhem De voerbereiding om Badensche voorwerpen nonr de tentoonstelling te eenen te zenden wordt ijverig voortgezet De voortbrengselen uit geheel Duitsclilond zullen daar in ééne aldreling veresnigd worden Uit Mannheim zullen 40 sbrikimten inzenden Ook nit Elzas en Lotharingen zulten vele voorwerpen worden verzonden Het verslag wijst er op dat het bescbcrmtnd stelsel in Kraiikrok oanletding zal geven tot een groote uitbreiding van den handel met Italië Het ciiidi it met de opmerking d it de baiidrlsbetrekkingen tusschen Nederland eu Boden niet slechts behuigrijk zijn maar zioii gestadig outwikkeleu en dat dit ook met BijnBeiercn Klzos en Lotharingen hel geval zal zijn wanneer de consulaire agenten de oondocht von den Nederlandaeheii handel op nieuwe hronnen van vertier kuuueii vestigen BINIOINLAND OovDA t Jvtn Dinadagavond ongeveer negen are is de heer Thorbeeke overleden Hjj bereikte den leeftgd van 74 jaren Wy welen niet op welke wy e het Nederiendschevolk toouen wil dot bet zgn grootsteii staatsman bctrenM De tijd is te kort voor onderling beraad Moor moehl het in het denkbeeld liggen van Thurbecke s Vticnden in den Haag om aan i iie begrafenis een natonaal karakter te verbinden wü zijn overtuigd dat duizenden met ons nit olie oorden des lands Jnuden o ikomen om zjj het don ook slechts door jMit stolfelijk ovoTsebot nsor het graf te volgen te toonen lal zij don man vcreereo die thans het voderbind It ontvallen trui Ct De dagbladen van alle partijen zijn gevuld met lavensbenchten vau den ontslapen staatsman en erkennen bet groote vcrbcs dat het vaderland door zyn afetcrven heeft golden Z M de Koning beeft M V P van Bosse minister van Kp onien tydelijk belast met de waar muiog van t miaisterie van üinnenlani he Zaken De trein van 4ea Rijnspoorweg welke gisteren ien 2 ure 50 min rou s Iia e vertrok is op een verkeerd spoor geloopen waardoor alleen de machine derailleerde Noch ongelukkeu noch groote beschadiging ii daardoor ontstaan De trein heeft een a tuikaud van 30 miunten gehad Da geaaenicnad voa Lekkerkwk beeft 11 Zater 4ag tot lioQfdqndBrwijier aldaar benoemd de heer nnges balpoadeRwijxer te Oud Beiorlond Er orden ernstige ppgingen in het werk gesteld m te Lekkerkerk een telegraaf kantoor te verkrijgen Ia auKftr nrt n 22 komt eene beschouwing voor OBitent de groote verwoesting die de vorst van 7 op 8 December des vorigen jaars onder de baomen en heesters in de kweekerijcn te Boskoop beeit aangericht Van het thans lerende geslacht Wordt daarin gezegd is er wel niemand wien het heugt dot de winter veel minder een enkele naoht 200 vele planten varsielde BIpens dte beschouwing zyu te Boskoop al de auonbó s geheel of lot den grond toe wrg om niet te spreken van de abrikozen perziken en druiven Dan volgen er ouder eene menigte andere boomen en heesters die verloren zijn gegaan platanen eiken hulsten rhododendrons en de meeste coniferen In écn woord er is bijna geen plontenbmilie ongedeerd gebleven betzü gebed of tot aon de sneeuwloog doodgevroreu of nog kwijnende tea gevolde voo de zoo strenge vorst Hel getal csndidateu die vsor eene plaotsing als cadet op de Kon Milit Academie te Breda wenseben in aanmerking te komen bedraagt 32 Het schriftelijk examen lal vier dagendurenenden I7den Juli aanvangen Het mondeling examen zal van 22 Juli tot 3 Augustus ploots beÜen De heer J L Beijers te Utraefat heeft thans het licht doen zien een lijst von boeken brochuren platen muziek enz uitgegeven ter gelegenheid von het feest van Neerlands onaf hankelijUieid De titels von ol deze gelegeubeidssobriften hier en door door een korte historische oonteekening voorzien vullen 27 cumpree gedrukte post oct bUdzyden eu zullen zoo ongeveer het getal van 500 bedragen Ju weerwil van dit verbazingwekkend aantal mookt de verzamelaar geen aanspraak op volkomenheid Hy stelt zich zelfs voor een vervolg op deze lijst te geven zoudra by weder een voldoend oonlol titels bij een heeft Gedeputeerde Staten von Gelderhud hebben nuor aanleiding von den brief van den Minister von binnenl zaken oon den burgemeester van s Heereuberg bet volgende besluit genomen jelezen eene missive van den minister van staat en van binuenl zaken dd 16 Mei jl n 741 en daarbij gevoegd afschrift von eene dour genoeaiden minirter aan den burgemeester on Beigh onder dngteekeniiig von lli Mei jl n 741 geruibte missive betrelfende de seitorsing door Gedeputeerde Stoten op de n burgeinresrer toegepast Overu egende terzake dot de minister voornoemd iu ryn boven nangehoold schryveu aon den burge meester van Bergb als zyue overtuiging heeft Ie kennen gegeven dot genoemde buigemeester ten onrechte wegens het gebeurde op den Isieu April jl door Gedeputeerde Stjten Zou zijn geschorst en ilat duor date schorsing zyne ambtseer in geeueii deele zou zyii gekrenkt trrwyl de mmister vooruoeaid tevens heeft getracht te doen uitkoiaen dat hiJ in zijn voornemeu om die schorsing door eene koninklyke I uitspraak tedoeu vernietigen zou zijn verhinderd dubr de vertraging in de beantwoording zyner brieven van de zijde von Gedep Staten mdCNonden Overwegende dot zoodanig schrijven met anders is te beschouwen dan als de uitdrukking van eene Bufajectieve meening des miuistera Dat toch bet eeuige middel waardoor de werking van bet beslnit tot schoraing von Gedeputeerde Sta ten zou hebben opgehoaden tt bestsHu bad moeten gezucht worden in de toepassing der betrekkelyke wetsbepalingen door nomelyk eene koninklyke be siusing nn advies van den Raad von State uit te lokken waardoor hei beslait van Gedep Staten erd vernfeligd Dat hiertegen niet kon afdoen de door den mi nister beweerde door Gedeputeerde Staten nadrukkelijk ontkende vertraging von de beantwoording der ministcrieele brieven vermits d minister reeds da de yk door schorsing ingevolge ont 166 169 en 170 der provinciale wetr de werking van hel door Uedejiuteerde Staten ten opzichte van den burgemees ter van Bergh genomen besluit voor een jaar had kunnen doen stuiien gedurende welken tijd de miter toch bezwaarlijk zou hebben kunnen beweren d it er geene gelegenheid tut vernietiging zou zijn geweest lerwyl bovendien het bedoelde besluit van Gedep Staten ware het in stryd met de wet of bet algemeen belang ten allen tijde vernirtigbaar was Overwegende dot olzoo door zoodanige vernietiging eu doordoor ollecn het gebeurde op wettige wijze kun ongedaan gemaakt orden en dat mitsdien het bedoelde beslnit von Gedep Stoten ouk no het schryveu des ministers zijne volkoaien kracht heeft behouden en dat schryveu zoowel voor den burgemeester van Bergh als voor Qedep Staten van Gelderland zouder eenige wettige beteekenis was yGehoonf het uitgebrachte rapport Is goedgevonden Met betrekking tol de boven aangehaalde missives over Ie gaan tot de orde van den dag Enz fEn zal extract dezes gezonden woidrn aan den burgemeester vau Bergh on aan den Raad vsn Bergh en oon den minister van stoot en von biunenlondsche zaken Op het Nationaal Zcndiogsfecst te Wolfhezen op Woensdag 3 Juli e k is de volgorde der sprekers deze Op n 2 te kwartier over tienen prof Doedes Openingtrede Op n 4 Ie U uren ds B Mossel