Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1872

ZoDdJig 9 iml m 1216 jM Wf f J i hii i ir T inii ijiil ui I liin ij diJMU lm iWf i Ls i a t iioi it i J i WTW Tl f dT i Mmm m Adverlentieblad voor Gouda en Oiiislreken lem lofl heng dat de machinist dea trein deed tUstaaii de c kMinm dientengerolgc eerst om 7 uur te Samaraug aan Voort wordt uit Magelang gesohreren Sen kahe die aan honderden bouws sa aha water gaf heelt in twee dagen geen water gegeven zy was 16 oeten geruid met gloeiende lara Op de hooge oevers run pi m 80 roet waren alle boomen ver brand of verzengd door d rreeselylce hitte 136 menschen waren omgekomen ten m mate omtrent lian lot was nids bekend en volgens allen morsten zg tgn omgekomen hunne dessa s had men zien verbtanden en omtrent hun lot mocht tien niet andera verwekten sooMnigen vertelden men had de lijken iien liggen In een il ssa waren de bewoners 43 in getal verrast duor e n gloeienileu strcnregen zij waren in een hulje bij elkaar gi vlncht en hadden daar den nacht 111 rioodsnngst iiigrwockt en konden gelukkig dan amierkn morgen ontvluchttn De vrurgore l saiigr ihw waaruit men in den regel de werking zoo iinbij mogelijk m uogensoliouw nam is tcibmiid en Vfimetigd dit punt viei met te bereiken Twee dagen viel er van de Mernpi nuts te zien dan alleen dut er nu en dan blikseinscliichlen voor den dag kwamen die het geiolg waren van eeue vreeselykc vuurbraking üit Magelang verneemt de Locomotief daterhon derden zestig mensclien omgekomen zijn Ëene vrouw die het ongelukkig lot vnn haar dessa genooten ontsnapt 13 maar to h ook vele brandwonden gekregen beeft en dtsncge tUaiis te Magelang door ecu geneesheer behunileld nordl heeft dic tijding aangebracht In de nabij ijnde rivier ligt de lava tot een hoogte van vyftien voet In twee d igcn heeft men daar geen water geaen De autoriteiten hebben gepoogd een onderzoek in te stellen naar de werking van den Merapi maar zig hebben mets kunnen bespeuren dan ruuk aseh en gloeiende lava terwijl het oiiilernardscbc geluid aanhield De berg is ongenaakbaar Ziju werking is hevig maar grootendeels nog in het verborgene Men leest omtrent de ramp nog in de Locomoltef De verwoesting dour de uttb irsting der Merapi aangericht is nog niCt volkomen te coiistateercn Vreisclijk zijn de gevolgen die men heeft kunnen overzien I rachtigc kullicluineii zijn eiiiielü De rmchten van ecu onvcrpoosJen arbeid en wilskracht opoffering van lange jaren zijn eensklaps vernietigd geworden Alle te veld staande gewassen zooalsidjagon ketela uien kntjatig enz 7ijn vernield Duilenden Javanen zijn gevlucht zij verloren alles wat vj hadden de dessa s ziju onbewoonbaar daar de meeste huuen ingestort zgn De huurlanden Soekaboemie Puras icgermoijo Tampir en andere ijn ten deele verwoest of he aben belangrijke scluide bekomen De kolTieoog t is grooiendc Is verloren al wat er van terechtkomt is mits dan een slecht product Het verliesvan m n chenlevens is te betreuren aar ook zgn er edele daden van tiouw en zclfopotfenng toe te juichen Laatste Berichten lK nd6n 5 Juni In t hooi erhuis liep gisteren de discussie over de motie van l rd Uussell strekkende om voor te stellen dut de arbitrage te Genere me znl plaats hebben zoolang met de eischen wegens indirecte schaile ijn ingetrokken Lord Itiissril klaagde ov r t gebrek a in dunlelijkheid in t tract iiit hg laakte de ueifelmocdigheid van de regciring en de buitensponglieid van dt Amerikoansehe eischeu Lord iranville verdedigde de regeering en de Itritsche zaakgelastigden legen de nnnvnl rn van Lnrd Knsurll Indien reide hij t tractaai noest schip breuk lijden at volstreict met zeker was dan fjan K ngeiand in Knropi ie meer bgval vinden iia irmate t pogingen had aangewend om tot ei ne schikking te geraken 11 ij hield vol dat t siipplrineiitaire artikel strekken moest om alle ei chen wegens indirecte sebaile te doen vervallen En hg smi ekte het hnia rieh niet 1 laten erlciden tot een resolutie die de laatste kans op eene schikking vermctigrii zou Ijord Dei by en vele andere conservatieve Pairs on ler t9un len de motie vnn Loril liussell terwijl Ixird kimpcrley en Lord llipon de houding van t gouvernement vernedigden en tot de conservatieven verwijten nehlten wegens hun roekeloos en weinig vaderlandslievend gedrag Lurd C airns viel de retiring bevig nan lig wenl herhaaldelgk in derede gevallen Agitatie De discnssie tA a s Donderdag wortleii voortgeret Mftdrid S Juni ScrLino heelt den eed afgelegd en a lil de Cortes èn den senaat Verklaard dat hij het programma van Saga ta 7al volgen Washington 5 Jmu Meu verzekert dat de Kugülsche en de Amerikoansciie niinisttr van buiten landsche zaken zijn overeengekomen de werkzaamheden van het soheidsrechtelijk comité te Geneve te schorsen tot na de noodige schriflelgke opheldering der amendementen op het artikel vao den senaat Parijs 5 Juni lo de zitting der Nationale Vergadering is de heer Qrévy herkozen tot president met 459 van de 476 stemmen Ook de vioepresi denten en de secretarissen zgo herkozen De voort etting van het debat over het wetsontwerp betreffende de recruleering is uitgesteld tot de volgende zitting MARKTBE R I C H T E N Oouda 6 Juni Bij weinig omzet bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsclie ƒ 12 60 a 13 Mindere 12 25 ii 12 60 Polder ƒ 10 26 a 12 Kogge puike ƒ 8 a 8 40 Mindere ƒ 7 26 a 7 60 Voer 6 26 a 6 Gerst puike 5 80 i 6 20 Mindere 4 90 a ƒ 6 50 Haver korte 3 60 è 4 25 Lange ƒ 8 20 ü 3 85 Hennepzand ƒ 8 25 n ƒ 8 50 De veemarkt met weinig aanvoer alles totenorm hooge prgzen verkocht Schapen en lammeren ving verkocht Varkens en biggen traag Aangevoerd Kaas 85 partijen ƒ 29 a 31 Goeboter 1 12 a ƒ 1 22 W eiboter 0 90 ii 1 00 Burgerlijke Stand GtnoRm 3 Juni Aana Mnria AliJa ouders P J W vau 1 ütiien en A Mastttgk OviKLuDEN 5 Juui A Hi ttrilgk 2 m GlHllWDi 5 Juni 1 de Jong ui K fan Wms G M VVoriniughuus en G KHakeriiuat T van der louw en P Zorg advertentïén i Bevallen van een Meisje N I ANTZENDöRFFER FiiCTs Gouda 5 Junfl 1872 Alcjemeene kennisgemng Bevallen jan eene Dochter A va LÜENEN vak Mastwuk Gouda 3 Juni 4 872 Vrywllllge Openbare Verkooplng te ZEVENHUIZEN VAN EBNE KLEINB BODWIANSWONING SCHUUR HOOIBERG en ERVE met ruim 9 Bunders nitstekend goed Wel Hooi of Boiiv lanil te zamen staande en gelegen in den Zuidplaspolder van SclUeland aan den Grindweg naby Moerkapelle hiimen Zevenhuizen op VRIJDAG den 21 JÜNU 1872 des voormiddags ten 10 ure ten huize van G HEEMSBERGEN te Zevenhuizen Nadere informatiëu zyn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen in alle COURANTEN worden dadelgk opgezonden door den Boekbandelaar A BHINKMAN te Gouda Een afschrift is voldoende Openbare Scholen De gewone inschrijving van leerlingen zal plaats hebben op WOENSDAG den 12 JÜLU 1872 des namiddags ten 5 ure in de respectieve schooUokalen Wjjders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbilietten De Secretaris der Plaatselijke Schoolcommissie te Gouda Roij aards Openbare Verkooping op dag van betaling tot 1 November 1872 van uitmuntend goed te veld ftaand H O O IC3 ü S wassende in den Znidplagpolder binnen Waddinxveen op de nnmmera 188 189 190 en 191 in Sectie D dar Polderverdeeling aan den zuidelflken dwars grindweg nabg het Kanaal te zamen groot I2V2 Bander op VRUDA6 den 14 JÜNU 1872 des voormiddags ten 10 ure ten huize van Jan Sixx 8 te Waddinxveen Het Land zelf is te hnur UIT DE HAND voor den tfld van 6 jaren Nadere informatiën zjjn te bekomen ten kantore von den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen daarenboven aanwijzing door F 8CHILLEKAMP op den huize Akkeeoord in denZuidplaspolder staande tegenover het te TeVi koopen Hooigras Gezondheid Kracht en Levensliut geven de algemeen in gebruilc iijnde Eiigelsclie Gezondhelds Pillen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Alaajrpilleitl De roem aan deze pillen gednrende 50j Tab in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zjj werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spy vertering onaangenan en smaak in den mond bj het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zjj vansterken het gestel verdreven huiduitslagen verwekken eetlust terwgl zy bovendien gnnstig weiken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes h 25 en 40 cent te Gouda bg den Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Markt Al smed e te Waddinjsveen bg C T Hazbnbbbo W F Namaaksels zgn hier niet van bekent Bewijs kracht Niets pleit sterker voor de dengde 1 delgkheid van een geneesmiddel dan aanbevelingen van nn Doktoren en getuigschriften van genezene onpartndige j personen en laten wü in uittreksel dan ook heden weder eenige volgen Nijmegen 15 Januari 1872 verschillende geneesheeren verordenen uwMalzExtract O T Mioo Bretlau Pruisen en is nw fa brikaat Malz Extract zeer voedend versterkend en de gestoorde spjjsorganen regelend Da Meinekb officier van gezondheid Ie klasse Zaandam 30 Januari 1872 Ik heb verscheidene kliënten die uw heilzaam i Malz Extract op aanraden van den dokter gebruiken E NisQwoNKtjus Amsterdam en konstateer ikhiermede gaarne ten behoeve van soort gelgke Igders hersteld van 4 jwige zenuwkwalen en daardoor ontstane lig I chaamszwakte dit zoo buitengewoongunstig resultaat door nw Malz Ëxtract jverkregen P T Gevees i w wordt vervolgd Prgzen 1 fl 45 et $ fl 2 20 zonder flesch en zonder vracht verkragbaar te Gc lida bg J C van VREUMINGEN te Woerden bg HENRI J VAN DEN BERG Gouda Druk laa A Briukmao Mnë II THORBEGRE IL fGg wilt het Nhderlandera dat ik U meer zat ofn d B ik U zonder mijne afwezendheid zonde geweest zgn nw vertronwen nwe liefde kgt de Bonvereiniteit in miJBe handen en van all zgdan dkingh men op d aanneming daaivan wgt do nood van het Vaderland w t de toestond van Europa dit vorderi Welaan dan Ik iéA mgne bedenkingen aan uwe wenseben opofferen ik aanvaarde wat Nederland m aanbiedt mrnar ik aanvaarde bet ook alleen onder waarborging eener w e constitutie welke nwe vrijheid tegen volgende mogelijke misbruiken zal verzekeren Zoo sprak de sonvereine vorst weldra Koning Willem I p den 2den December van bet jaar 1813 Een grondwet moest het Nederlandicbe volk waarborgen tegen misbruiken die blgkens vroegere tijden zoo vaak aan abflolate moiiarchiPn verbonden waren Reeds den 28 ten Maart vou t jaar 1814 kwam de vergadering van Notabelen te AiMterdam böeenom over de ontworpen grondwet namens het Nederlaadsofae volk oordeel te vellen Met overgroote meerderbeid wwtzij goedgekeord slechte 26 van de 500 leden der vergadering stemden tegen Reeds in 1815 moest de jeugdige grondwet aan een herziening worden onderworpen tengevolge van de vereeniging van Zuid en Noord Nederiand tot é koniakrjik Het nieaw ontwerp werd overeenkomstig de grondwet van 1814 in Noord Nederland door de 8tatenGe neraal in dubbelen getale bgeengeroepen eenparig goedgekeurd In Zuid Nederland zoo evenals het vorige jaar in het Noorden eeoe vergadering van Notabelen beslissen deze vergadering stemde het ontwerp af Blikbaar was hier de invloed der geestelijkheid te zien die de door de grondwet gewaarborgde vrijheid van godsdienst een gruwel was altbjus 126 leden TêrldaardeB nitdrukkelijk dot zjj alleen tegen stemden om de artikelen die op den ceredieust betrekking hadden Er werd echter iets op gevonden waardoor deze I2ti stemmen konden worden beschouwd alsof zi vóór t ontwerp badden gestemd en Willem I verklaarde de grondwet bekracht d De publicatie die daarvan mededeeling gaf werd ook in België met geestdrift ontvangen De waarborgen waarvan de sonvereine vorst W gesproken bleken reeds spoedig niet vol dosada in de grondwet te worden teruggevon 9en 9en Was reeds in den boezem der coramissiën die met de ontwerping belast waren een hevige strijd gevoerd over sommige b nselen zoo ls de onschendbaarheid des Konings en de verontwoordelgkheid der ministers de wijze Waarop de Staten Generaal zouden worden verkozen de meerderheid doinstle toon nog terug om deie niemre beginselen in de grondwet op te nemen De vorst blMf ngeeren en de ministen waren niets ander dan de nitvoerders van zgnen wil die tegenover de StatenOene raal zich steeds odbter dien w3 verscholen Inmenging der Btaten Generaal wmd bemoeiljyit in de belongrgkste staatsaangelegenheden De Eerste Kamer der 8taten Generaal werd benoemd door den Koning de Tweede door de Provinciale Staten doch d onafhankelgkheid die althans voor de laatsten scheen aanw pg te zijn bestond in waarheid niet wie den vorst mishaagde werd niet bpr co en dat viel Hogendorp dat viel ook Thorbedte te beurt Kortom de grondwet was niei meer dan een stuk papier met eenige rekbare Vqialingen beschreven waaraan men zich zelfe niet altoos hield Het waren niet alleen de Zuidelgke Nederlanders die om herziening riepen Ware dit het geval wellicht zon t dan verstandig zgn geweest daarop geen aeht te slaan immers die oppositie kwam voor een groot gedeelte uit de onzuivere bron dei geeafelijkheid die in de toenemende antipathie vUor Noord Nederland een krachtig wapèB vofia Ot benakÏBg van haar doeL Ook in Noord Nederiaad werd luider en luider om hendening der grondwet geroepen doch de regeering Willem I bleef hahitarrig weigeren totdat de Fransche omwenteling van 1830 de oogen deed opengaan De vraag aan de Staten Generaal voorgelegd of herziening noodzakelgk was werd natuurlgk bevestigend beantwoord Er werd een commissie benoemd doch t was reeds te laat de Belgische opstand brak nit en schoof de quaestie der grondwetsherziening op den achtergrond Eerst toen de afscbeidinjf met België geheel was tot stand gekomen in 1839 deed de regeering ds belofte dat de grondwet zon worden herzien Hoog waren de verwachtingen gespannen want men kon niet veronderstellen dat geen acht sou worden geslsgen op de wenseben van hen die eene mime opvatting der constitutioneele monarchie voor haar bestaan noodzakelgk achten Hoe bitter was men teleurgesteld De grondwet van 1840 veranderde niets in de beginselen slechts die bepalingen die door de ofscheidioj van België onnoodig waren gewerden werden geschrapt Geen directe verkiezingen geen verontwoordeIgk ministerie alles bleef bg het oude In 1839 verschenen de Aauleeienmgen op de grondwet van Thorbecke een werk dat de noodzakelijkheid der herziening ten duidelgkste aantoonde en dat dau ook met zoo groote belangstelling werd ontvangen dat reeds in 1840 een 2 druk noodig was Daarbg werd toen gevoegd eene i Proeve tot herziening der grondwet Ook dagteekent uit die dagen de brochure Wat kan de duhhele Kamer doen f Als lid dier Kamer was hij in de gelegenheid fl z ne denkbeelden in den boezem der vergadering zelve te ontwikkelen Hg bestreed hetontwerp dat slechts in schgn voldeed aan denwensch tot herziening hg stemde tegen tont werp omdat het niet geschikt was om aan debehoefte aan de wenseben en aan de rechtender natie te voldoen Slechts weinige leden ótr Kamers stemden toen met hem mede Demeerderheid verklaarde zich voor t ontwerp Eenige weken la r deed WilleiA afstand vande regeering De geheele regeering van Koning Willem H bestond nit een reeks van moeil ke omstandigheden Do toestand suoals die onder i h Vader bestond was niet langer houdbaar Omtrent alle aangelegenh en van staat verkeerde niet slechts het volk maar zelÉs de Staten Generaal in de grootste onwetendheid Toen in 1841 de sluier werd opgelicht Ueek de toestand bgna hopeloos De financiën waren in zoo n ellendigen toestand dat het staatsbankroet voor de deur stond Dit werd voorkomen door de zoogenaamde vn wi7 leMnn tion wtn Hall in 1844 Het waren de p omstandigheden die krachtig medewerkten om den wensch tot grondwetsherziening tot een bgna algemeenen wettsdi te miücen Was dit dan de waarborg voor de vrijheid des volks door den souvereinen vorst in den vorm eener constitutie toegezegd dat willekeurige handelingen op nieuw den band dreigden te verbreken tusschen volk en vorst gelegd dat op menw bet fétat c etl mot het leidend beginsel der regeering moest worden Reeds in 1843 gaven de Staten Generaal te kennen dat eene behooil e verbetering onier staatkundige instellingen door hen dringend noodzakelgk werd geoordeeld Deze v klaring werd het volgend jaar herhaald en een aantal andere staatscoUegiën sloten zich bg de volksvertegenwoordiging aan De regeering stoorde zich daaraan niet Groote offers werden gevorderd doch inwilliging van t rechtmatig verlangen men dacht er niet aan Toen besloten 9 mannen leden der Tweede Kamer zalf de baud aan den ploeg te slaan Gebruik makende van t recht der leden om voorstellen van wet te doen werd door de heeren J R Thorbecke L C Luzac E W van Dam van Isselt J H graaf van Rechteron J M de Kempenaer L D Storm B Wichers 8 van Heemstra en 8 H Anemaet een vooistel gedaan tot grondwetsherziening Uit alle oorden des lands kwamen requesten tot ondersteuning van dit voorstel de regeering bleef echter van t euovergestelde meening Het viel baar dan ook niet moeilijk het lidmaatschap der Kamer werd veelal nog beschouwd als een gunst der regeering een meerderheid te verkrggen den 30 Mei 1845 werd met 34 tegen 21 stemmen het voorstel der negen ninnnell verworpen In 1846 werd ThOrhecko door de Provinciale Staten