Goudsche Courant, zondag 9 juni 1872

Vi I f lIsTO tb Wnendag 12 Juil 1 i h 487 I II f i 1 i mEM omAïi mis7fioT peimiiLi Heiiietieii s Beijersch en Princesse lieren 7 Zyn steeds ap FUST en FLESSCHBN verkrögbaaj in het depót rit JL ISrOE TinSIR Gouwe W V CN H Si p t Ö t J ll iW rf t tl Mt JS SJBïri T wl il ï New York B Juni De repiiblikciiisefte eonvifiitie tp Fhilofle pMa tieeft met alKemeene itemmtn griKmüt Riïiit tot hakr candidant gekozth b de aanslaande rerkiculig H iar progfaiBina ber ét rolx inde puntrn handhaving va drn Tr le met t li ibnliind Wr t rAlii 4rnh het administl atieriteltel trapsjirwyte afduenmK van ile nationale tchvld IiOQdeD 7 Juni In de zittinf ran het laget i huu hefft d hrer Bvrj de moiie injietroklfan welke dwr hea vraa voorjie Uen ive ke de strekking h d all d e van hotiX Bussel Ndl York 7 Junii Erii vreesehjke itarai tmstMilv de ku t van Canada Vele sclieprn rijn reron elukt Ue wi rkKtakinfCFn welke ten doel hebben om den erkiti4 té Mtortrn tot 8 urvu en het loon niei Ml pCV te TerltooKen brridt sieh ait in lie takkea Vtm Midustric over brtl herle land l e pnlitieit rt d pirtroneii die deic risohtn net lue tnan bcecliBrw men In vertcheideiir steden worden hi ftigr deuioa straties gehouden Kr lAopt een gerucht dat de intenmttonale de werkstakini aanmoedigt Weenon 7 Juni liet hms van af eiaar den heeft A UI de regeering een ktf diot tiegist tan aii een miliroen tot leniging van din nood in de uverMiuuuide streken vnii lïujiemeii en een beperkt krtdiet tüt t verstrekken van renielooze voorschotteu aan de door de ramp getroffenen Berlijn 7 Jum Na de derde lening heeft de f4 aj de ailditioneele bepalingen op t pestverdr jt nat Uusland nangeiioaen mo ook dp militaire straf et overeenkomstig de door de regeering goed j keurde vojratellen der oominiseie I I Bttrgerlijkd Stand tiEttOBa S Jutii f Marts Josiluotte Csthoriua oodcrt II i f n IJiBtienilorirer ea N Frett i Geertraida daders G Pust cd H lIorstDiao 7 Johaaaes d ecy C ie JoD eu S £ Hoog Ovsiihnia t laai H Vetter i m aS JARIOB ECHTYEïlEEHiGmG VAN B 1 WESSELS 1 n B A N PALMS S ffouda 9 Juni 1872 ADVERTENTIËN Openbax e Verkooping te OOUDA e DINQSDAG 25 JDNIJ 1872 des voormidddgt ten elf ure iu bet lokaal der Sociëteit VrIdübest aldaar van Een HEEKENHÜIS BERGPLAATS ERF en TUIN staande en liggende am de Tar£ Jnarki te Gouda wp H n 35 Zonde in het Buis acht fraaie konier een ruime keuken met pomp twee zolders en hetgeen meer tot een gemakkelijk Woonhuis behoort £ eB sterk en ruim PAKHUIS met Zolders Hto twee uitgangen in de nabijheid van het waIct op den hoek der Turfntarkt eii Niaayerstra t te Goudd H b 34 i l Eeu dito PAKHUISeh AARDENSTAtiüóide NaayeNtnat te Gouda H a 3d l Ben in 1809 vernieuwd PAKHUIS met Zolder a n den ïurfaingel te Gouda P n 116 in de nnbi heiil van de rivier den IJasel t En 18 pcrceplen BOUWGROND in deKofte Akkeren te Gouda Nadere inlichtingen ïtjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEKVER te Go U DIENSTBODE tu ischen de 30 en 40 jaren en Adres Bureau dezer Courant y epli eenige Jufvrouw worcU tci stond EENE h gevrai d de P G Openbare AanbeMcdliig BUKüiilVlEESTliE en WET UDERS van Gouda T un voomemeM op VRUDA6 den 14 JU NU 1872 des namiddags ten 1 ure iti Het Raadhuis aldaar bg enkele intchi ving AAN ÏE BES I EDEN Het erwijden en vetdiejpón Tan dd Sluis bij bet Amsterdamsche Veer De bestekken en voorwaarden zullen da 1 de Zondagen uitgezonderd des vooriniddags va lU tot des namiddags 1 ure ter plaal selgke Secretarie eu aan de Stadstimmerwerf ter mzage liggen en tegen betaling van 1 verkrggbaar T ix terwyl de ittechrgvingsbiUetten op zegel geschreven door den inschrjjver en zgi e borgen geteekend des namiddags voor 5 uren van den 13 Jun 1872 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zgu Aanzienlijke Prijsvenuiiideriiig Door het ateed toenemend debit van het VnixerteelZaivtringt Zout is de prya van ditartikel voor geheel Nederland verminderd enzyn de 1 1 pakken op 60 Cts en de 1 2 op 33 Cts gedaald Buitendien heb ik om een kleine proef met dit uitmuntend middel tegen Maagkwakn te kunnen nemen hetzelve nog in 1 4 pakjes i S Cta verkr gbaar gesteld te Go ida by L Wbltbh Gouwe ea L Scujcnk Hoogstraat Eu in de ivndere plaatsen in de bekende depo Brochures over gebnuk eu Getaigschniten gratis g f VS den aankoop van Ut Artikel lette men vooral op de pryzen alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de ommezyde geteekend zyn duor H VON OIMBOJRN Apoth ea Fabrik van chem techn Pneparateu Openbare Verkooping op DONDERDAG 20 JÜNIJ 1872 des middags ten 12 nre in ïivoli te Gouda van 1 de kapitale HOFSTEDE Wiilemshobvjs iu Btoemtndeud gemeente Waddingmeen bestaande in HEERENHUIZING BOUWMAI S WONING en 24 Öunder WEI en HOOILAND vttn de beste kwaliteit waarop worden gehouden 28 MELKKOElJEN 14 GKA8KALYBN 6 PINKEN 1 PAARD eeu aantal VARKENS SCHAPEN enz Aanvaarding Heerenhuizing dadelyk Lan tdcryen Kersmis 1872 Bonwmanswouing 1 Mei 1873 2 twee kapitale HEERENHÜIZËN met Tül NEN en een groot stuk MOESGROtNÜ 5 aan den Fluweelen Singel Wyk R n 331 n 382 te Gomda Alles breeder omsphreven by Biljetten en informatiëu ten kantore van de Notarissen FORTÜUN DUOOGLEÏIVEE of KIST te Gouda IEMAND van den I rot Godsdienst zag zich gaarne gedurende eenige dagen in de week belast met NATTE of DROOGE WASCH ofmet STRIJKEN ïe bevragen op den Kattensingel n 93 t Openbare Schoten De gewone ineohryvin vu leerlingen za plants hebben op WOENSDAG den 12 JUNI i1872 des namiddags ten S nre in de reaped tieve scbooUokalen Wyders wordt dienaaii gaande verwezen naar de aanplakbilletten De Secretaris der Plaatselyke Schoolcommisaie te Gouda voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUKEAT VAN NIJGIl en VA DITWAR BOftEUDA Vl Oogenwater Dr Clmntomcianus v InSü Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den korten tyd dat het bekend geworden is een re nommé verworven zoo als zelden een dergel k ariikel is te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bewys hiervan kan strekken dat er reedl duizenden bij tienduLienden flacons van verkocht zyn eu de aftrek van dit voortreffelijke en heilzame middel steeds toeneemt Alle lyders aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en zullen zy na een betrekkelyk korten tyd wanneer men het oplettend volgens voorscbiift gebruikt de heilzame § volgen van dit nooit volprezen Oogeuwater o derVinden Zy die genoodunkt zga 4e mo lastige bril te gebmiken zullen die by een voortdurende aanwending van dit middel weder kunnen wegleggen Zwakke oogen die door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of die waaruit by harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middei spoedig geheel hersteld Iedereen die tot i n hoogste jaren zonder bril wil werk make dns eer bet te Iaat is gebruik van Dr Clutnlomelanus OogcnwaUif ea W ali korte ptoefnessiag wl taen de uitmuntende werking kunnen waarnemen Het is a 60 Cts per flacon verkrijgbaar gesteld by T A G VAS DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J Ë KELLBR Weste Wa nslr Rotter m Mej L A SciiouTENs ScHLftter Oostmolenstraat 1 J J GROENHUIZBN C Wrec rf En meer bekende Depots in ons rffl Inktpraeparaten Al myne alizarin analin salon xwtkift gallusschryf en andere inkteoorten en stempflinkten zü volgens d nieuwste hegineelen der wetenschap verbeterd en onderscheiden x e i door hare levendige kleur groote vloeibawheid en het snelle droegen van alle andere inktf brikaten De copiëerinkt leveren nog na eenigedi en scherpe afdrukken beschimnielen niet en geven half met water vehnengd goedkoeipe € fti goede scbryflinkten Verkrijgbaar by ie er soiled boek en kontoorhandel ji JBinmtrUi H TOn QIMBOKJ Apoth en Pabri k v el iem feclin Pmipaniteii üouda Drok van A BriakoiaD lir llTMOftBECKE il IWH rrt l Mfv j mt JHHHeel dat de overleden Staatsman in de grondwetsherziening had was niet iM groot dat de nieuwe grondwet geheel en al als z n werk kan w ileii beschoawd In de Bijdrage tot de herziening der Grondwet nitgegevea in 1348 bestreed Thorbedw zelfs op een aantal pmtMi het ontwerp der commissie en dat éat de regeering ingediend In de eerste bladzyden VM dit boeide waarin hy de aanleiding tot de oitgaire mededeelt sehryft hy Men heeft myn advies en Bi jiie kett ci en over de gji on lwet zoo vaak welwillend ootvangea men aal bet oek thans doen nd Weldia de laatste band zal w den felegd aan een werk dat my hinger en gestadiger dan iemand bezig liirid Helgeen van vele zyden ten aanzien der gMote vragH va den dag wordt verlangd dM men insehikkelyk zy dat men zoo als het heet zyn gevoelen ten ofibr brenge op het altaar des vaderhuHis schynt my niet boven bedenking Ieder zid dit verzoek met geljjk recht aan den aodei does en wat zal er van die wedenücbcte offiwaadaB overig Uyvoitf iBdien men om een stelsel ttn te nemen zyn gevoelen dai is zyne overthiging ten ofler brengt waarop rost het aangenomen stelsel Men vergt vaa züa tegenstander dat 1 hetgeen by onleeht vericeerd of schadelyk adit goed vinde en helpe invoeren Al verkre men dit welke beteekenia of kraeht coa voor de oprichting van een nationalen staat een zege hebben die men alleen aan laffe toegevendheid te danken had Neen er zyn tyden waar eenoverraachlige indmk van het oogenblik beslissen moet 3b bet oiten van het eerste woerd over myne benoeming in eene commissie tot herzienUig der Grondwet verklaarde ik benoemd te sollen aanvaarden onder vowwaarde van het behoud der vrijheid die ik nu ga nemen Al behoor ik met hoofd en hart tot het kamp der herrormers al is het ontwerp over het algemeen myn voorstel dit mag my geloof ik niet weerhouden de verbetering aan te wyaen die onderscheidene stokken m ns inziens vereischen Bedriagm tM eit f visdeB w ki leaef regelen het portret van den grooten man door hem zelf gesehetat Geen transactie geen laSe toegevendheid was dit niet altyd zijn lens en werd deze niet door hem omhoog gehouden in weerwil dat zelfs vrienden hem soms aanrieden haar niet tot het nitente vol te houden niet vol te hon tot de deugd een gebrek werd Het son ons thans te ver voeren om in een onderzoek te treden naar de pnnten waarin Thorbecke verschilde van de Grondwet Eeu bloote opsomming zon weinig nat hebben en een breede uiteenzetting te veel ruimte vergen Een dergelgk onderzoek behoort dan ook iii bladm als t onze minder t hnis Genoeg q de herinnering dat wie Thorbecke s beginsden geheel en al in de Groudtret waant nedeigelegd schroBeiök dwalen on De andere leden der commisme stonden in Iftt dagen tegenover Thorbecke ongeveer zoo ala deze in de laatste juen stond tegenover van de Putte van Hontra en anderen Toen hy by de eerste directe verkiezingffli tot lid der tweed kafner was gekozen in het distriet LeidM bestreed hy dan ook het ministerie de Kenipenaer waarin ook Donk r Curtine en van Heemstra zitting hadden met het gevolg dat het ministerie in Oct 1840 aftrad Den 1 November 1849 trad het eerste ministerie Thorbaclie op Gedurende de drie en een Iftlf jaar j t aan t hoofd van Iffinnenlandfchf zaken etond werd zooveel tot stand gebracht dat dit tijdperk daardoor het vniehtbaarste is geweest aan organieke wetten Ebt fundament van t nieawe staatsgebonw was gelegd het gebouw zelf moest worden opgetrokken De kieswet de rorineiale wet de gemeentewet om slechts de vooriiaamsten te Doeaun verreien door zy machtige hand In die jaren bleek overrbedig hoe sterk een ministerie is dot syn stennpont vindt niet iu de door allerlei invloed afwisselende meerderheid in de volk8vertegenwoordiging inAar in deovertoiging der natie dat de ingeslagen weg de be is Geen ministerie vermocht na het eerste van Thorbecke zooveel en hy zelf genoot later nimmer die groote mate van populariteit welke hem toen te lienrt viel De oppositie was klein enonbeteekenend Velen die vroeger tot Thorbecke s vrienden hadden behoord trokken zich terug toen zy zagen met welk een onverdedden bijval het voil hem ondersteunde hunne plaatsen werden veelal door vrienden van t ministerie betet Anderen wier oppositie minder t karakter van zelfverioochening droeg bleven afwachten met de wetenschap dat niets ydeler is dan de volksgunst Er behoeMe slechts een op zich zelf onbeduidende aanleiding te bestaan en de vereerders sonden vergnizers worden Zy hebben niet te vergeefsch gewacht De Aprilbeweging van 1853 had een succes een betere zaak waardig Waar vt eid Van godsdienst heerscht zooals in Nederland daar moet elk kerkgenootsehap zich geheel onafhankelyk kunnen organiseeren en moet de staat slechts toezien dat door die organisatie geen belemmering worde in den weg gelegd aan de vrye ontwikkeling der bn rs Toen dan ook van Boomsch Katholieke zgde aan het ministerie werd gevraagd of die kerk hare bisschoppen wederom in Nederland mocht vestigen bestond er geen enkele reden om zich daar tegen te verzetten mits slechts de noodige maatregelen werden genomen dat die nieuwe organisatie slechts het karakter bleef behouden van eene inwendige te zyn VVareii de onderhundehu N 1217 AfM JU H fclJ fin tSmi ¥ i n ep 1 M ti M Il a m iu V K i Am n die oVer deze aangelegenlieid werden gevoerd het eerst doorde regeenng ter kennis van t volk gebracht waarschgnlyk zon dan alles in kalmte zyu tot stand gekomen en de kloof tusschen Booraschen en Protestanten niet grooter zj geworden Doch dit was niet het gevaL Het was eene aif aanmatigenden toon ga stelde allocutie van den Paus die in Maart 185S het eerst het it mededeelde dat de Nederlandsche regeering had toegestemd in de vestiging van eenige bisschoppen op haar grondgebied Nederland zoo heette het was aan de Ro nsch Katholieke keA tem egeven de bisschoppelyke hierardiie was hersteld De schrik doeg doi liberalen doch vooral niet minder Protestantschen Nederlander af t halt en dreef hem voort in de ntii a vij waar hnlp te verwachten voor de naar wmt waande ondermynde kerk waarvoor de V deren goed en Uoed hadden veil gehad Welke geruststellende verklaringen het ministnie ook gaf hoe duidelyk ook weid aangetoond dat de paossdyke allocutie eeos onwote voorstelling der overeenkomst gaf niets mocht batoi Thorbecke moest met de Boomsclien heulen De partg die langnmerliaitd oataafdde in de conservatieven dezer dagen doch die toen hy uitstek de isotestaatsche party heette agiteerde alom In alle bedehoizen kagen adressen ter teekening aan den Koning om van hem voor de bedreigde kerk bescherming af ie smeeken en tienduizenden snelden daarheen om door hunne handteekening toch ook iets by te dragen tot instandhouding van hnn wa jelend kerkgenootschap De vrees is ydel gebleken doch de agitatie trof doel Het eerste ministerie Thorbecke sterker dan eenig ander ministerie tot op het oogenbhk dat de paosselyke allocutie bekend werd moe$t vryken toen het protestantsche hart der natie ontwaakte In enkele dagen was de volksgunst gekeerd en nimmer is de eminente staatsman den schok toen aan syne populariteit toegebracht kunnen te boven komen BinTENLAND BiKenlandscli OverzIcM Ib de iitting ran Donderdag is de behaadeliug der anbuijtige wet op den dienstplioht vooit e et in de Fninsche nat Tergaüering Ducrot en Chiinc r beide generaals bekend uit den laatsteu oorlog rer dedigrien den 5 jarigen dienat tegen de opmerkingen van Trocbu ternyl de beer Baudot het Bet den oudgourerpeur van l arya eena w a dat 3 jaar toldoende zyn De president der republiek seide dat uit een uilitair oogpunt reserves onnooilig naren en dat het beter was op den voet van vrede a 6 honderd duiiend man te organiseeren welk aantal genoeg wat voor alle eventualiteiten lliiera gaf ook cyn verlangen te kennen om tx n denkbeelden uit het nilU tair oogpunt te ontwikkelen ea wilde bewijieii dut gedurende den laiitsltn oorlog do Duitsohe troepen niet meer bedr igra liebbcn ilwi aOO OOU man De