Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1872

l l H iii r niet of het de sympathie onzer stadgenooten zal kanr en rerwerren io s wg wentohe i bet van gansaber harte Feest gevierd zal er worden en daarom dnnkt oas is t goed eene zoodanige leiding daaraan te geven dat er maardif worde feest gevierd Tot feestdag is gekozen den 39 Ju i de dag waarop de kermis wordt iiigoluid Die dag is gekozen om het bez aaf van velen te gemoet te komen die vreesden dat de arbeidende klasse door de talrijke feesten den arbeid zou onti ênft q In de Eermiswëëk toch otdt erhijpa niet gewem Pni niet oif dïn eigenlij ken dag vraagt wellieJit iemand 4ié 4e 2 alt den herinn nngsdag beeft hooreo noemen In den loop dier 600 jaren is in e u deel v Europa een andere tijdrekening ingevoerd waardoor eenige dagen verschoven werden zoodat er veel meer kans bestaat dat de 29 de eigenlijke da is dit ia zeker dat de SS t met zonde z n Zg die dus gemocdsbezwaien tegen den Z9 mochten hebben kunnen die genut op zij zetten en naar barteinit mee feestvieren Aaattaaadea Zaterdag i l alhitr de joarlükiahe algemeene vergaileriug der rereeniging tot UeU det Voikt wordtn gehouden trouwen vriend Kindereu treuren over he rerlioV van den lie levollen en zorgzamen rader het toonbeeld van trouwe plichtsbetrachting zoowei in bet openbaar als in het bgzonder leven Wij willen trachten zijn voorbeeld te rolgpn waar wü kannen Uaar de gare des geestet en de kracht van geett hem gegeren zijn tlechtt bij zeldzajne uitzondering voor ons stervelingen weggelegd crenels h gebruik dat hg vui die gave wjat te mi l cfl woekerende met de talenten hem Rwchon ien Dilbrin was Thorbeeke ééhig Hij werkte alleen in bet algemeen lielaiig en stond trouw op zijq poet tot op het tijdstip dat bem de kitchten bi rjm en de matte hand viel Wü kunnen hem vg geq m zgne oiibaat ucjitige ei rlijke pUchtsbetraobting ii zgne warme liefde roi rid wat recht en goed en tcbooa was in zijne liefde vuor het vaderJasd I En gy etnige toon des orerl nen gü zult u steeds zgner blg en licrinoeren op uw levenspad Gij hebt een zweren last op uwe schouderen genomen gij die een naam draagt die zoo hoog in eere bg b volk staat W ea nuiedig en sterk en vooral verzekerd dat de hartelijke rrieiiilschap die zoo re en aan DFM onvergetelijken rader toedroegen voor zijne kiöd ren niet zal verloren gaan En on een laatst vaarwel gebracht aso h ttoQi lyk hulsel waarin zoo groote geesi retelde tot dat de Heer van leven en dood hem tut een boqge iB werkkring opriep Rust in vrede En moge Wj t ra hier op deze plaats een duurzaam gedrnkteeken v rijten dat den nijzaat zal verkondigen hue Tfiorbëeke door zijne tgdgenooten werd gewaardeerd t welke hoo e eereplaats dezen hem hebben toegekend io de breede rij der groote ttaatalietjcu waarop Ne ifx land rutmt draagt qm dut hij die hi t ri t qipj renal zijn raderl d lief had en leejile roor m r aderland Verrolgens s rak mr J A JoUet mi jii justitie ongereer het rolgende Ik wen ch een zeer kqrt woord te ro jgeil Mn hetgeen duor mgiicn huoggcackten aipbtgeoaqt la gfizrgd iaat het n eren als mjj dan rervoü voo deze geopende gruerr eene trousl edoclite ons geffl9e4i dan denken wij ei aan dat horzeer de mentcheu oodsTt eoheidene meeiiiugen fi f n voorstaan rjnaar eennmj spraak ia waarover geen verschil bettaai dat wij allen In treffsudan eenroud werd Zaterdagmorgen bet stoSélijk ovenchot van Thorbeeke ten grave gedragen Ken ge oae begialeuiii zon men gezegd hebbeu alt men tieehts oogen bad roor den roowwagen en den enkelen volgkoeit fcaarin ile zoon van den overleden ttaatsmao met een paar verwanten wat gezeten Toch wat t een boitengewone begrafrnu want talloos waren de vrienden en vereerders van Neérlaiids giooten staatsman die vrijwillig uit alle oorden dfs binds waren samengekomen oi getuigen te ziju der aandoenlijke plechligbeid Ëeii lalrij£c iMaigtc wat vooruitgegaan lanu Je burgerlijkt bti raafpltult doch niet minder velen volgden den stoet op zijn trenngni tocht Oamiildellijk aebter den rolgkoeli had zieh een groot aaalal njtkigva aaagetlote waarm ganstn waren de minister van kolouicu tgdelijk minister van binnenl nken me den teofeliris geiieraat van bei departement i de muiitt ra vaiii ffnaneieu eu bui tenlandche zaken ile minuten vaa marine justitie en oorlog eenige leden van den raad vau ta e de rooa ittcr ea griiber van ile tweede kamer drr sta tengeucraol wgders refereiidaritsen van het depart van btuueulaudtche zaken Tt raet rolgdni de pretiiint en eenige leden VOO den heagen raad leden 4M andere reciiierlykc oolleg èu hoogleeraren van de Lridsche en andere boogetcholen leden en öud lcden van de eerste en tweede kamer dar ttaUn enerabl leden van dealg rekenkamer boutUaaibtenareii rau ondcrscheideue departementen van algemeen bestuur inzonderheid vau oiuueul zaken vertegenwoordigd ran de tludeotenoorpsen der Leidscbe eu andere lioogescholeu der polytechnische school te Delft leden van provincialpau gemeeiitebettaron waaronder de cummissarit det koitttng de burgemeesters van Boiterdam en Gouda Daarna een groot aautal vereerders van den overledene zoo uil de reaidentie als van elders waaronder vertegenwoordigers van de Amtlerdunsohe en Hot terdamsdfae kiesvereeniging BurfirpticU deputiiicn aii Zwolle en Deveutar enz Bij het graf werd in de eerste plaats het woord geroerd door mr P f ran Bone minister van kolomen Hij zeide Verwacht van mij geene sierlijke lijkrede bg dit I geopend graf geene ijdele poging om ile verdiensten I Tan den diep betreurden ambtgenoot en vriend naar ulle waarde te aebetaau Die laak wenscb ik aan meer bevoegden over te laten maar alleen met een kort woord te uiten wat mij op hel harte ligt Maar is bet wel noodig dat aele woorden worden bijgebracht om te tckelsen wie Thorbeeke was en om hem hier in berinnering te brengen Ontzettend wat de indruk dien de mare van Tborbecke s vertclieiilen in het gansche land heeft verwekt en die weerklank heeft gevonden tot zelfs buiten de grenzen en wat bewijet meer de diepa rouwe in dit versobeidcB dan de breede schare du zicb bfsr heeft veraenigd om de laalste eer aan den overfedeue te bewijzen f Nederland beefi een groot man verloren en zjyo femit wqrdt algemeen diep gevoeld Hier wil ik dan hulde brengen aan den grooten burger wiene leven was toegew d aan het algemeen belang asn den tioiHreB vriend an h doorlnohtig sttimhuis van Orai è ilb den Mlètsmtn die gedorenJe meer dan bet derde eener eeuw met on bezweken gver edelen moed en ijzeren volharding pal stond en onvermoeid tot op zijn sterfbed werkte en waakte voor het vaderland eene hulde aan den man wiens naam onafscheidelijk is van de geschiedenis des vaderlands wiens geett zal blg ven leven on lnr om zal de taak door hem ondernomen met goed gevolg kunnen worden voort ezet Velen oneer dragen er roem op zg ne vrienden te zgn en breijgeu vei iioeilig de laatste groete aan den n i wcnMiai u i WIJ alien eenmaal muelen iterven Ma r dan ook herinneren wn ons wat de overlclenegeweest it en wat hü gewrooht beeft En wat deze overledene geweest is d4 rtaot ons allen nog levendig voor den geest eve als mükS tgdstip wjarop iV hem bet eerst heb iSre k 2 aan de hoogeschool te Uiden Want 1 bt iS Ik niet be aald tot zijne leerlingen j w TS mg inleidde 1 1 het maatschappelijk leven en nomt zal Ik bet woord vergeti n dat hg tpen tot nui sprak Werk grerig eo tracht wat af te doen Ik verklaar oprecht dal ik in de verdere betn kingen waarin ik met bem hen werkz m gewe bgna dagelijks van hem geleerd mT En m wensch ik uug eene enkele bgzouderheid mt t nana leven mede te deelen Tueu voor weinige maan er een oogenblik schijnbaar eenig herstel in zijne ziekte zich voordeed sclirecf Thorbeekemgdezc woorden Het schijnt God te bdi en dat ik hier baiieden nog Wijf arbeiden laat ons trachten noit wi goeds tot stand te brengen Hieruit bleekd7ov tuigiug van dezen krachtigen man dot er nog acne luiicbt was terker dan de zijne en verheven boK zga wil Die woorden hebben mij io mijne overtuir ging veratcrkt dat Thorbeeke ook zgn kri ht v J wachtte van de liefde van dep Almaphtigen God en dot hg ver ekerd u i dat hqt Jler plicht is Z werken zoolang hetdaj is WiUeu wg de nMedaokteida van den ontslapene m eere houden laat ons dan ia onzen werkkring zoo arbeiden alt kg gearbeid heeft Opdat wanneer vroeger of b ter releo of weinigen om ons graf zullen staan ook ran ons zal kunnen gezegd worden zooals nu an hem gezegd wordthij wordt niet reigeten alt een doode hg leeft ook nadat bg gestorven is Eindelijk nam ook mr W H Dullert roorzitter van de Iweede kamer het woord en zeide Ik meen dat ik bij dit graf als oud vriend dia 111 zoo vele betrektingen tot den ontslapene stond met mag zwijgen en hoeteer aandoening mij overl stelpt en het spreien bijna oumogelgk maakt wil ik in enkele woorden trachten te tchetten j at mij oa het hart Ijjtl Lofspraak is hier onuoódig oeuain als opsomming van de verdicusieu van Thorbeekehet geheele land is daar vol van en de tegenwoordigheid van zoo velen te dezer plaitse is het beste bewga dat ook hier zijne verdiensten erkend worden Thorbeeke meende bet eerlijk met rgn vaderUnd met zgn rorsi met zijne vrienden Bu al wat bu als slaateman deed liiul hg sleed het algemeen belang voor oogen dat was zgn eenig richtsnoer zim persoonlgk belang en dat der zijueu maakte hij daaraan ondergeschikt Thorbeeke wns een zeer vyrilraagzaara en billgk man bevoorrechting rjf nchterslelling au godsdienstige bclgdeuit kende hij met larlijzuclit in den Ter fÉfcj5i Ksl i jf delijk aan zijn rerlangen te voldAu en stelde u discussie uit tot den volgen den dag In de Tolgeuile zitting heeft Thiers de wet zooals de OMHIifeaiJI Ipir p j f j jy jp j ni roerig n ta grv t ces edifrcl Oc i iek Tan Trochu veruibcht den indruk zyiicr wóordeji nu t uit te wi schMi zoodat dsamendementrii Troclitt c s met aMoziealüise mrerder eid 46 $ t gcn 3x 8 stemmen werden erworpeu ïie Patrie rereekert dat de uudiug rnn Ozentie naar Brussel om te iiderhaiuleleu ov de wnzigiiig ran het haudJÜ ütalt feïalukt it I e f P min m een erahderiui dier traittaten ti K euFala Kngeland en Oustenrijk 1 g ww iUug die uog niet geheel verdweiien il uit de l n ladie wetgering schijnt in souiniige philanlrop is ede Irfng n rKn het Vereenfgilj kiininWfjt imter in guaa te gerlkeib Allhaua min ihior eini gnnti iftal 4 in s n teekriid ver ueksvlifift vraii deze stmt Voor tekenen welke zich schiifdiu inaTeif i ge eliMarfigheden je ns vrouwen en kitMerètf Ook beeft de heer S r WgUt lu twe le l fanü ffl Wftstoo tel ddten aaqnemen waarbij stringer strulfeu bedreigd worden tegen al wië idh schuldTg tuaiiki giê gléfdafpersing door iqn slaohtolfers te bedt igen ifl t ergvlijlte beschuldigingen Inderdaad kan d w met gestreng genorg ajn tegen deze en dergelnke wandaden Ma ir waartoe bij da strengheid def w t nog een barburache ea rolkomvn nuttelooie lichamelyke kast ding te roegen tierangenissiraf mat dwangarbeid zelfs roor het leren mag toegeMst worden Af verrchrideii jan i gcrangenis grpilard aan gedwongen arbeid alirermagrnd blykiA om ienf d ran een scbandelyke misdrijf af te houden i het niel aan te nemen dlu dit resaltaat zal tarkrég n worden dtwr een iq het ook nog zoo strenge gte ug Het ia dui een outtelooze barbaarachueid en d strafwet wier doel ia de maatschappij té bescher ikèi 6a tbored mbg l$k den misdkdiger eedelijk té wrbMeMn kan hiet lander ontrouw Ie woidea aaa hfar roeping en orertollige barbaaischheid rorgen b j een overigens rerdieude straf Zij kan streng ziji Alaar heeft nirt hët Uoht onmeusdieiijk te wezen 0 grond ran dit begjjisel zyo püi i brandmerken geeaeluig enz uit o uze moderne wetten verdwe nen m wy zoriitin lie herstelling dezer lidüamelijke straffen besehouweh aia een betreurenswuardigen achteruitj ang al geschudde het ouder t scboouscligucude Toprwendel van bescherming der zwakken tegen de tterken Omttvnt de hoogst balangrqke zitting ran bet l gelsche parlement op Donderdag Zaterdag reed in hoofdzaak dooj j gemeld deelen w nog héè ragende Mede Vlet daarin openbaar gemaakte sahtt veo Tu feoeraal Scheock den rert enwoordiger der Vereenigde Staten te Londen heeft lord Knssell van de verdere behandeling zgner Diaa ing iagedioida motie doe afeiep welk roorbeeld in het ln erhnis is gevolgd dour lord Bury die een dergelijke motie had aangekondigd Om alle misverstand te vourkomeu waartoe de bangenda ua atie reeds zoo vaak aaiiUïidiiig gaf vond lord Granville het echter noodig zeer duidelijk te doen uitkomen dat meu nu niet moest detikeii en zeegen dat de indirecte eischen neds werkelgk ingatrokken i a daar dal gedeelte van liet supple mantartikrl afhankelijk is van de aanneming van hét overige gedeelte van het artikel Bij dl brhandrluig der Sohotache onderwyswet in bal I igerhuis beeft de regceriiig Donderdag een glansrijice zege behaald door de verweffiirg van htt amendenmt van den hear Gordon die verlangde dat hel mlderwij in de heilige Sehrift in aii lofaoleu tan Schotland verplichtend zou gemaakt worden tegenover M leden die er ooor stesiden stonden Ï04 die er trj en waren titttreul da Dnitscfae Jezuieten wet nieU naders V el ia ie rechtsgeleefde commissie van den bondsraad iMugaaehreieu m ich gereed te huudqii voor het oBrtw oeken van tergelijktmtwerp maar de wet zelf is no niet bij den raad ingekóinpii Intusschen vindt lie iM I l4 mitbniikeo mn deo kaniel tot politieke doeleiiidm reids hare toepassing De I imtmrgsche eurrectloneele rechtbank heeft een pastoor uit het Nas ansalie t lt S weken vetiingatraf veroor deekl wegens dat wanbedrijt In deo Doitfief en rijksilag Werd Zaterdag het milil it atrafwrtböck in dm e lezing met groote meef drrlieid aaiigfnorten Eveneens wenl definitief goedgekeurd h l wets int werp betreffende de aaiivrace van gclileu voor te rijkspoorwejBeii in KI aa Lotharingen met aeuvoor tcl van Elbei tot aanleg van een spoorweg die den Elzas aan Baden verbindt Aan hei Mot der riltin werd l wet op de rqksirkenkanier oiiVFranderd iii drrde lrzing goedgekeurd van de rijtlc van den bondsmad was geen nadere Tcrklariug in ekomen en men riet ilerliaire daar de verwerping der net te gemoet Tegen stemden de rcchlengde het ceutrnm en de rijksparty Pp ovrrofttd njc velk jt il kjl l rampen uitgestort liebhen over Bohemen hêubeii te Weenen groote sjmpathie gevonden De Dnitschers in Oostenrijk hunne grieven tegen de Tzechen vergetende bfBüïjien rt meü de hc ii en in treinintgds w men tiii k hoeve d3 slaohtól gouicmeindit hreftRnet T4D een huif m g rnorüi kamer mlile veraer gaan en gestaan Zy heefi daftrenboven de regeering gemachIgd rentfltpze voorschotten te ddfcn it ap onbe Wi IM tMt te bdale j ki i n ei t iWlMp f if f t jwan Zfl aep poliriek iminifesfirti is biter d in vele amlete en zul menig verhit gemoed in Bo tieiueii tol kalmte en reilelgkbeid terugbrengen Nn lan cdiirigQ discussie is in den SpaanschepsMfiu ht di r i geVWiÜ te Mé Sil cMmim goe eke rd Pe verkjezinj sconrentiej jin perika rijn drpk I BltLQfk f l e litierale kiesvereenigiiigeo te Antwerpen Hn ge en Lenveu waar de clerieale p rt j bQ de verkiezingen voor de provinciale raden weder eene beslissende o erwiiinii heeft behaald hebben besloten om bij dn verkiezingen voor ile kafner der verlt genwoordigrri op 1 1 Jmii ge n deel van den atryd te nemen maar da kracbteu der partij te ap ireu voor de verkiezingen tot vernieuwing der gemeenteraden op 1 Juli a s De MneiatiM Uierale van bet aneiidiaaeaient Brussel heeft aan de kj rs eene eirculaire gezonden waarin voor de vej zmgen op U Juni worden aatibevoien de aftradetide leden der kamer da heeMn Anspach Borgé Couvreur Uausacrt De Fré Deiaeui Fuiick Guillerjr Janiar JottranU Orts Vauhnmheeck en Vleéinkx D Mireeniging is bg het atellen dezer candiddea uitgegaan vi o het ileukbeeld dat aaneeiialniting ran alle sclinkreringen van het liberalisme weuachelgk is Tot aanbeveling ran eeb getfDOW o lkom u ter stembus regt zg l e clerieale partij itelt zich tegenover out met een volledige candidatenlij t Zjj treedt met groote vernachttngen en vustberadenih het tijdperk Sedert twee jaren beeft zg zich m tttlte op grduohie wgze toegerust De congregatien en de broederschappen vermenigvuldigd in alle pardchicn zijn eren zoovele miildelpunten van politieke werkzaamheid in ilen dien t der theocratie geworden De oorlog te ieu de liberale pers is verdubbeld in woede Ds propaganda ten gunste van de aanmatigingen iler geestelijkheid heeft alle gedaanten aaogenooKU alle voorwendaelt aangegrepen zich onvermoeider getoond dan ooit Men heeft ronder ophouden zich begrerd de gewetens te verontmaten tm einde de geloovigen met geeetdnft te verrulirn vuor den strgd Thans is de tgil aaugebroken v jr den kruistoct t in het eigen land en men maakt zich nn gereed de vruchten te plukken van de voorbereidaelen waarmede nleo aederl lang met ongehoorde rolharding zich bezig gehoudgu heeft DUITSCHLAND In verband met de moatregeleu die in Dnittobland zullen worden genomen tegen de geestelijke orden kau het zgn uut hebben de aandacht te teitigen op een tMrkje van den geleerden TOn Sefanlta deker dagen verschenen bg C G Luderitz te Betiiju Scliulte stelt zich ten doel te bewijzen welke ee priiicipii el reraehil best nt tusscheil de tegenwoordige geestelijke orden en die van rroegeren tgd De organiaalie die de tegenwoordige orden kenmerkt en waardoor het gezag over de bh ederB Van alle landen bg een nkel opperbcetuur berust was aan de rrsegcre den geheel vreemd 1 regel der Benedictguen kan daarbg tol voorbeeld dienen Ieder klooster was zelfstandig onder zijn eigen Sitj men had geen genieensehappehjken overate de werkzaamheid derklooetert bleef dus eene l calc derhalve nationale Men diende de kerk niet Home Ook na de zoogenaamde hervorming van Cliignjt kwam i en nog niet tot de tegen woordige ppntrnliialie Geheel anders met de orden geslicht sedeit Innooentios L de orde die door Dominiou in 1316 wera getV en die van Frans van Asusi gevestigd in 1323 heb nJ in i htiii l h l ofj ganschi P i jl t JlAS Al ijp a jpj ikig komS TOr dn iter gÉfl aal denrae B ffilzelUe wijze zijn al de andere orden ingericht die ontstaan zijn tu ch f de 13 en 16 eeuw Alttjd ehter is 14 dat infthtiqgi mg eeni pi rrnlieM ra beweging Kiemaniil kan b f fgeir tgg wd de eene provincie naar de an leri wonlert verplaatst Re regelt eischen geene oamorKoardelijke gehoorzaamheid aan de ovfri ilf mier sleclilj lehoorcaafnÜdd in bep dAOr é rectus utsahM zfk pffief d het beginsel van de orde dor Jezuïeten die in I door Pau s UI werd bektóshtigd jHet doel dezer rfMe tel brtl gdiüg nW i rélbnMile MMtoè kfegt van Scbalte kort tieehtb ene ianelitipgId aw w a ieders wil onvoorwaardelijk gehoorzaimde aan den vi van een enkel man wieBs bevelen men kX Ü gebbdeit vait Ökd zdtan had Bit te roere waari te aéa imm voortdurend toezicht elke aMwalJag anmof k mt geqiaakt De regelt der Jezuïetenorde beantwoorden op bniroiidei enswaardigk wfjze aan deze elicben M Jezuilel behoori niet tot eene diooeca niet let eei klooster maar aan het genootacbaa Het gebieil wuaron dit genoo schap arbeidt is dat der geheele kerk dvrhatvtt de geheele aanle De JezuKt beefi geeit vad r laad maar hg behoudl liit eigen naam terwgl j der niler onlentgeeitelgka een nieuwen aaniieei Üe Jezuïet dut kan nUar g ting van OMitartdlghedw o k zich vertoonen att it IRtr X Hg heeft geeir koorgej ed geene zware vaateu en dergelijken bu hen vallen alle plicnten te zamen in deze e gehoordorheid odl rSlraardelpe onderwtfpiilg vtia bel geheele genodtMitp en ieder agnei led oao dei generaal en findere oversten onvoorwaardelijke onderwerping van den géneraal en Ü t gafiscbe genootiohap aan den pailt ziedtar de alpha en iftaga van erg genootschap waarvan en uit goddelgke ingeriiig lid wordt welks orersteo beschouwd worden moeten als de lichaitelgké Chrittul welks bevelen moetéa worden aaiigeziea roor i 0Miidde lgke berele ran God Met geringe wgziging it het groote beginsel ü Jeznïetünorde tbnHs in bQna alle oMen en eongMa gaiiëo gevolgd En nog niet alfeouen anwK bekend zegt von Schnlte it dat brt meercndeel dezer genoottchkppeu z e onrborlvaardelqk gïhoortainiM er rMtn in het buitenland beeft Van de mianelgkd Btoao de DocainicaBen Mendicoutea Jeznïeten Hedemptoristen Lazaristen Augnstgnert en Carmelieien onder Itatiaantehe BoomtChe errenten dt krtppiMëii ed i ichoelbroedert tab Xa DMe viim Kraatobei Van de vrouwelgke orden züa er ondertcheidene wier oversten in Frank k zetelen lo de thkt MulA ieitmf leert idea de rat gende mededeeling De zekerheid dat degenen die v66t 1 Januari 1850 in Elzas Lotharingen zijn geboren of die r5i5r 17 deixmbeT 1870 bij de Fmnsdhé armee of bg de galde mobilf in dienat vfK gcti Un niet zullen opgwotpen worden om bg hei Duitscheleger te worden ingelijfd heeft een zeer gtanstigriiiirirak op de bev olking in het algemeen en toaralop de daarbg reehtttreaks beirokifen peiaonea g maakt Het gevolg daarvan is dat zeer velen hunner reeds in Elzaa LotbariMgen in den chtfdf hniMer be trekkingen ztjn teraggekeerd Albn farhbea zq ziekten gunste van de Duittohe nationaliteit verklaard Bij het Frantobe leger schgnt niet de bette gezindheid Jegeoa de BIziS LotharingeM t heeAekeni ig aan voortdurend aan allerlei tpOt ea kaoa Uaat van de zgde der overige manschappen die bun sterda Ie woorden Prussiens en tftes carries voor dk voeten werpen hetjpeeo naiunrlqk aél zal bijdragaa om de Elzaaaera die nog in dieoit ttaoii van de voormalige landslieden de Franschen afkeerig te maken Men verneemt terens dot het aantal tadentetl aan de Duitsche hoogeschool te Straatsburg voortdurend toeneemt zoodat het totaal reeds over de derÜebaff hobderd is geklommen De steamiing onder de ttadeereiide jongs ingeohap is zeer goed en tot kede i heeft geen enkele onaangename ontmoeting tnttohen studenten en burgers pUats gebod In de diplomatieke oerretpandcotie an IntCan gres der Vereenigde Staten ingediend kqnen venobeidcn depêches voor van den Vertegen woonliger dier Bepnbliek te Berlijn Georges Bancroft Miritt deze zkA getroBw toont aan zgn welbekende tjrmpathie voor Duitschland en een even helder ala onfiirigdic oordeel over de Duitsche toestanden nitspreetl geheel ihovereenttemming met de gevoelens van achting en vriendschap die bet nieuwe Duitschland altgd bg dsRegeering der Amerikaansohe Unie heeft gevonden Onder andere belangrgle opmerkingen komen doaribde volgende voor TI ant zegt Bamn oflj rormt het Duitsche JCflizerrijk geen plan tof nieiiwe veroveringen het hoogste doel dat het voor oogen houdt is de beschaving en ontwikkeling delbomogeene bevolkingen De eenheid van nationaliteit bl kt raadt da eerste waarborg eener iMltlk vaB vïejle tt ob b iigKt bij hiprsiei aud ontmoet die eep mmdgebied w schj tq zien in be rit neOi H w Wmt de l wonert van een ander lar ign en een andere taal tpnkap 1 Tat zelfs in de vredesonderhandelingen met Frankrgk ziet BancraNlWI bewge dat de houding van Dnitscliland niet iriksmtt 4 tfletroaw aan zg n beeiaiel vaa Mtn gr fl i d te eischen dan w M zg n verdediging noodig ie zegt bijj beeft DaittchMk aan Fnulki Qk BeHbrt teruggegeven dat sedert eettwen fraa ia Met behoudt daarentegen VUii omdat de Duitsehe militaire autoriteiten het bezit dier stad van grtwt belang achten voor de delbasieliriat maar dia pbmta bad roor Fnnkrijk zalk een Adffi Mtug dot men dei i 4 daaj vau nimmer had knnnen vorderen indien Duittcblond vóof 4 Mvii niét door Frtitkrijk was gédwongni om de WKing Luxemburg a te twm Oboci 11 Jam V I out vorig NomDMr garen we reedt een kort bericht omtrent de feett riering bg gel enheid van bet SOO jarig jnbilé dezer gemeente We zijn in de gelegenheid daaraan nog het een en ander toe te vaefm De oomi uaie beetltat nit de volgende bee n J ƒ Bertciman J P F Bekkers H A Ikutlage C M Bortteegii A Brinkman J van Berkel J F ran Catz Mr J FWtuju Droogleever Ü C FortuÜB Druogleeer T Drager J Gouda D Liilioi ran Goitl U J W Hdifaer f Ilèusy H W O KfuiiiM J Kwvt J van Kranenba W O Ilf dè Hdber I l W Kiiapiiuizeai Ó C Knup S a ran Leer U J Steeobeuen C 9 S SmU G Spit t 8c inui m in J N Sèheltena H J Wenneket O C van der Want en F U van Zeylen Tot beatunrdert werden gekoaen de hb J N SdMli tema voorzitter J J Bertelmou C H Bursteegh J vaa BerteJ H J W Huber O C ran d r Want en Q C rortu n Droogleever secretaris De vergadering werd aeda bijgawoand door de bh Dr N H de Ranter en N van Buuren gecomaittw M vtm bet betlanr der altl OcmJa ras het Sclioolrerbood omdat het plan der aid om in den zomer sea kjadertiiett Ie hoaiisn wslliebt met het flOU jarig jnbilé kon laman vallen Op roontel van den roorzitter wordt met aoelaotatie btslotea tot honoraire leden der coraoittie t benaefflan dfrkk A A i ran Itertoa en Dr C A TeWienhaff ala een balde raa dezecooiBisue aan ile tbtnt ontbonden aammissie roor de feetloa in A ml waurran de eerste algemeene rwirzitter de laatate rooraitt rau de oottmitsie roor den 0 itpcbt waa joewcl de pUnaen der commistie vuor een groot gedeelte zollen afhangen van de t rmpithie die zg aaogen ondervinden werd toch re lt in groute trekken een schets der ferstriering ontworpen e kntaomtelling naa Ooudtclu muUtih mag daarbg nel in de eerste plaats worden genoemd Zgn we goei ingelicht dim is t wederom onze rerdien Btelgke s adgenoot Bertciman die op dit denkbeeld is gekomen De kotten daaraan verbonden zullen waüsdigal k ral nit de maüg te tteltim imitim worden g enden vooraf wanneer de tentuonste ling me dan één dag openblijft Wanneer van aj e zgdrn wordt medegeuefkt om het ftaaie en belangrijke dat vooihAiüen ia ai te stkan dan al reada t eu loanatelliag ook al mucht geen der IHB woeden rerwetealiikt bet beriat Vdig ivordrn gevierd Tot leden der roèi Jfe tentoopatellir werden door dan Dtter die ih sniceinmitiBn lH iaemde aiet iliging der tligadefing gekt m dfe hh BeftdJin i ea O C Voruiüo Droqgleerrr Spit ran üer Tan Catz en van der W at Vbertt wenscht men een optocht te houden attaiUMrid Toonteltende de takken van handel en üQwhefd hier vertegenwoordigd Xot leden der oaRi is fé werden benoemd de beeren Bskiers Borsteqgk Koning Draijtr ran Kranenburg an de Keizer Ii ni kindcrfeptt zal vooriuuaelijk uiig tan van de all au bet seboolrsrbood waarbij zioh de hoeren Tan Berkel Gonda ran Zeylen Huber en KampWzefl znllen roegen De leidinft er vollwtpeles an WB t vuurwerk werd owedragen n de hb Baalkge Schuorman Borsteegh Steenbergen Wennakas en Bdtkers als odriteerend li l Tot eomaisttritsen voor de otiek werden gtko Jb de hh Kwaat Knaa Huber Koning en Smelt Voorts werd nOg eene eoomistie van finaiicièn agoem d beslaande uit de bh van lioor J Kortuiju Het plan is dus ontworpen ivg weten natiiurlgk