Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1872

w f r ll winiggevi ng BUB0BMEE8TEE eo WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat naar aanleidinR van Zijner Hweateits bealnit van den 1 Angnrtn 18S1 n 72 fc Dankdof qf Otdidientiiit fieri der Ovenebtnag vaé Waterloo dit jiwr op Zóndsg den l Jnnij ui pluta hebben en dat op Dingadagden 18 dier maand anv nK ode de voormiddag ten 10 ure eene ALGEMEENE COLLECTE met opene whalen HO de buiten ml getühieden tot ttijvinf van bet foqd ter onderatenning en aaninoediging van de gewuende dienst in het Koningrljlc der Nederlanden Bnrgemeeater en Wethouder vertrontren rtst een ieder gaarne iet zal willen bijdragpn om Ie voorzien in de behoeften van Oud Militiiiren die uit gezegd fond orden ondersteund en iraaronder er ook eenige zyn die alhier Ie huis behooren Gouda den 11 Juni 1872 Bnrgemeester en Wethonders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DiOOOI EIiVEB FoRTUUI VAN BeOGKH UzEKDOORN BUITENLAJJD BallcDlamlscli Ovenslchl De quaeatie van den diensltqd ii beslist In de nat fdyjaleriag oi d m den zin van Thien en de conuniwie H i beptaM of 5 janm en niet S jaar zooala een droUoot ons m het vorig nimmer deed zeggen N de groote meerderheid die zidi Zaterdag na de rede v o Thiers tegen het amendement Trocbu c verklaarde meende men dat de overeenstemming tossoben de vergadering eu den president der republiek omtrent deze fuaesli volkomen was Niets deed een nieuwen storm voorzien £ enirel brak die in de zitting van Uasndsg los De tegenstanders van den S jarigen dienst rekenden iie i no niet geslagen Een ander amendement wilde eao sobiklcing es stdde 4 jaren voor Ihiarovn had bet debat pb ti en plotsehnf begon er xaK eeu toon vnn verbittering te beersoheu dW Thiers weer tot zgn gewoon huismiddeltje de toevlucht nam en van beengtan sprak Uy betoogde dat een korter diensttijd dan een van vyf jaren een dwaasheid was Hg zon onmogelgk kunnen medawerkan un de ten uitnoerlagging van een wet die den diensttgd tot 4 reo beperkte Liever trok hg zich terug Tevens vond hg gelegenheid nogmaals te verklaren dst Krankrgk vredelievend is Zgne rede veroorzaakte levendige ontroering De beer Kerdrel stelde voor de beraadslaging den volgenden dag voort te zetten omdat hetgeen Thiers gezegd had de vergaderiug in een zeer moeilgke peaitu beaeht Maar Thiers vorderde dat de kamer onmiddellijk zou stemmen Ze voldeed un dit verlangen en verwirrp het amendement wasrbg de diensttijd op vier jaren werd vasigesteld met 496 tegen Bjjna 140 leden onthieMen zich vu de stemming De ooosoriptie met vgrjarigea dienst blijft bestaan en ds sniverseela dienstplicht als een dwaze bersensehim verworpen Da 21inw beweert dat de beer Thiers zich zeir nooit de moeite gegeven beeft om bet Pruisische systeem te hestudeeren Dat ge Pruisische dnqaarssoldaten de overwinning behaalden over de Fransehe vyfjaars en tien jaars sokiateii is een it dat met kan worden geloochend en deabaolute verklanng van den heer Thiers dat driejarige diensttgd aronnn en belacbelijk is zal dus niemand overteigea Oeneraal Troobu verkisarile overtuigd te zijn dat een soldaat niet alleen binnen drie jaren door en door geeefend kan worden maar dat elke maand dat bö laofer gedwongen is dienst te doen alleen strekt om hem waderepaanig rn onwillig te maken hem den dienst te doen haten en aan disn drank te brengen Hierop gaf de hter Thiers geeu ander antwoord dan de verklaring dat hij zou aftreden zoo Terkeerden zin de oords was hem ireomd den rechten mau op de rechte plaats te brengen w s steeds zyn stre ren Thorljeoko wa een ttouw vrieud fflj die met mij uaj enorg gednreude Bet vierde van eene eeow het Toorrecht hadden dagelnW met hem on te gaau wetoi het rnt leed het hem deed wanneer som do loop der f ebenrtenisien oude rrieuden tot tegenstanders maakte Keu goed hart droeg b allep toe Maar Koren alle wa Thorbecke een uititekend echt noot en rader Pie dat tot voor weiuigc jaren zoo gelukkige gezin fiekeod hebben wie dien man ngen zoo innig gehecht aan de zijnen zoo rol liefde roor E ue vrouw too teedcr van zorgen voor zjjne kinderi ü wie weten hoe in de hmtsie oegenblikken van ryn leven zijn grootste troost was herceoigd te zullen worden met haar roor wie hij hier geleefd had ujn gruotitc zurg de toekomst zyner kinderen die ullrn bet mij en a n izeggen uer gens was Thorbecke grOoter dan in zijn Iiui3st jVen kriiw Het raderLind verliest in Thorbeo e een braaf burger en grout slaataman de Dit beeld ran den orerledene meende ik in herinnering te moeten brengen in cenroudige taal De herdenking aan zijnen omgang zal hem ons altyd roor oogen stellen als een rechtschapen eerlijk troaw man hetzij wij zijn openbaar hetzg w zijn bgzonder leren i iga n Hij ruste in vrede betreurd door zijne betrekkingtn en vrienden en geëerd door een ruik waarvoor yj z ne beste krachten ov er bad De zoon des overledenen mr W Thorbecke vermocht alleen deze woorden te uiten lk dank n tlléa roor de laatsie eer bewezen aan mijn besten rader Diannede was de plechtigheid teu einde lu fToote stilte verspreidde zich de meulgle en keerde fartfg tot het leven nadat de plicht jegens den dogde vervuld was tot het leven waarin de onsterfelqke geest Van Wijlen mr Johun Rudolf Thorbecke ateeds zal orden ternggevoadeo Als een bijzonderheid kunnen wg medodeêlen dat de 8B jarige oud burgemeester van Zeveiilini en ouillid der provinciale staten van Zuid Hull iud de Heer P Keizer II Zaterdag naar den Haag U gespoord om bij de begrafenis van den ook door hem hoogrereerden Thorbecke tegenwoordig te zijn en deuzelfden dag de terugreis deed T e heer de Vries bofgraVeur te s Hage heeft eene edaille vervaardigd aan Thorbeoke s loopbaan gewijd en waarop aan eene zijde een door ecu uititekend kunstenaar vervaardigd borstberld in antieken arm van den orerledene met aanwijzing vau geboorte boorteen sterfjaar eui en aan de keer gde de wapen van t Rijk de stad Zwolle Hoogescholen van Oent en Leiden voorts de openligj enile Grondwet en het wapen van Thorbecke terwgl als randsohrift voorkomt zijne kernspreuk Dr Cirondtvet magge n ioQtere vorm moet een nationale kracht wezen Keeda is er sprake van m voor den grooteu Thorbecke een blijvend teeken v iii dankbairhrid en hvlde te stichten De kiezersvereuniging Vrijheiden Orde te Deventer heeft daartoe het initiatief ge nomen Zg wenaoht in elke gemeente een sulicouimissie te vormen en later in eene vergadering van atgeraardigdrn het plan ast te stellen Te Haèstrecht heeft op eene bevolking mn U34 xirlen van ÜS Maart tot I Juni geen enkel sterfge l plaats gehad Door het kiescollege der Hervormde geinerute te Schoonhoven is tot preiliknnt beruepeu de heer M Sjocrs predikant te Ophcuert Ds Koopman te Staphorst heeft bedankt voor het beroep naar Oudcwater Door den ïerktmiid der christelijk gireformeerde gemeente te Kerg Bb icht is met nl fincene slem nen tol predikant beroepen de heer b cSoter caml bij de clir geref kerk te Rotterdam met wien op het twrct geptantst wns de heer ngenmaker pred bi de cUr geief gemeente te Buttcnlam De 7 jarige gemeente bode J V te Oudewnter U ZondaKvoonniitrlajf MÏCn te huis zijnde was bezig on reu Irssenhnrtjr op te ruimen rn vond daarin een met kmit frvuldr huorii dien hij nog bij den slag van Waterloo had gebruikt Juist terwijl hy deze in de hanil hnd hwmlr hij dat een pot relke over t vuur liin tlirigdc o er ie koken en begaf jicb daarop naar achtcrrii waar bet viinr zich a iu hrl Lnut schijnt te lieblie i neiliit drelil De hoorn benevens eenigc glasriiiteu spfon eii aiiii stukkeu eu zyn recht rliaud werd ioo deerlijk verwond dat een paar dagen later z u duim geheel moest ivóidèn itf gezet Ook zijne kteederen geraakten in brand zoodat waie hel hem niet gelukt de buitendeur te openen en hulp te kunnen roepen hg en ook het huis zekerlijk een prooi der vlammen zou geworden zifn De ongelukkige verkeert in bedenkelijken toestand Aoj a Laatste Berichten Parijs 10 Juni Men meent dat de verkiezing van de repnblikeinsche candidaten in de departementen van de S iinme en du Nord zoo goed als zeker is Wasbingtop lO Juni Naar men verzekert heeft I oril liranville aan onze regeering doen weten dat r iie verdagijig van de arbitrage nood akelgk is vpof het behoud van hrt tractaat van Washington rn lipcit hij voorgesteld dat de scheidsrechters hunne bijeenkomst ncht maanden zouden uitstellen Berlijn lO Juni Pe rijksdag heeft bij tweede lezing met Ki tegen 76 stemmen aangenomen het etsontwrrp tot verlenging der werking van dergksgrondwet lu IDIzas en Lotharingen tot L Januari 1874 De beide huizen vau den landdag jti verdaagd tot 21 Ootober Burgerlijke Stttnd EBOBEl 6 Juni Pietje ouder li BdijteUur en M van der Hert 7 Adan ouden C H rK awql en G Wilscbat 8 brUtiaa ouders de Koaiug en J Mulder 9 Antlioniui ouders A Verbruggen a Vi Jougkoeu OvLKLLUEN 7 Juuï II J vttU der Meulcu 3 m J C Daennemanu wed H W Michaelit 88 j C C mtabooM 1 j e C ilakker 73 j G vhn derHclm boiavr van D Sèhoiteg bil j 10 A C van Heit boisvr van t U ïerjieek U 11 M Cats 19 m AX VERT£NTIËN Hedeli trof ons een gevoelige slag door het afsterven Van ons geliefd jongste Zoontje MICHEL in den ouderdom van 16 maanden na een smartèlgk l den van eenige weken Wat wg in hem verliezen zullen zij waardeeren die hem gekend heblien de troost die wg hopente ontvangen van fiem die het ons girf doet onS in zün wil bémstra Gouda Vischmarkt E M OATS 11 Junij 1872 H CATS WnOTHK V De Heer A A db VRIES betnigt ook namens zgne kinderen zgn meesten dank voor de vele en hartelgke deelneming die zg alhier mogteu onderviudep by hou smartelgk verlies Gouda 10 Junj 1872 Het Hoofdbestuur der Vereeniging TOT HEIL DES VOLKS zal hare Jaarlflksche Algemeene Vergadering houden op ZONDAG den 16 dezer in het lokaal der Afdeeling Gouda aan de Peperstraat Des morgens ten 10 nnr zal aldaar door vei schillende sprekers het woord gevoerd worden en des iiaiuiddogs ten 5 uur verslag van Afgevaardigden der verschillende Afdeelingen en de werkzaamheden van de Evangelisatie te ZaltBommel TOEGANG VEIJ Openbare Verpachting VAM DEN TIEn H over 1872 VAN HOT l OLIEZAAD wassende op de omdgking van de droogmakerg DE PUT 1 EN in den Voorofschen Polder onder Wudtliiucueen eerst in perceelen en daarna in combinatiën op VRUDAG den U JUNLI 1872 ouniiddellgk na den Verkoop van het Zaadgewas ten huize j n JAN SLOOTJES te Waddhiweem Nadere informatiën ten kantore vnn iea Notaris MOLENAAR te Waddm neen MAGAZIJN VAN SCHRLJFBBHOEPTEN Kleiweg E 107 heeft ontvangen eeite groote collectie PABÖ BBS ARMBANDEN en OORBELLEN te buitengewoon lage firgien f AGENT Voor den verkoop van K0FFU8IB00P PEB KOFPU en TARWEBLOEM verhingt men m solied Agent welke Gouda en omgeving also de provincie Utretht geregeld bereist goede provisie Onnoodig zich aui te meldw aondw referentiëA VoorlteUr getiieteln diegenen welke jVoorti fl oUantf bezoeken Beflecteerenden adresseeren zich franco tmAet letters Z Z aan hot Bureel van dit Blad In een Uein gezw te Gouda worden gtTXAAgd twee uitstekende DJenstbuden van de P G om terstond oi met Angustus in diettst te treden Hnnr 80 buiten tidere voordeelen Adres met franco brieven gemerkt met d woorden Dienstbode gevraagd a en üitgevpr van de Goudsche Cóunrtt i i EEN PAAB BEKWAME Schrijnwerkers of Tlmfflerlledcn bevevei s Leerlingen kunnen dadelgk tegen go d loon geplaatst worden Adres aao Bureau dezer Courant I Badtioeve HaarlcmnK ruiefir i I B KOOF f Ramlanimereii Lincolushrre Ras DERTIG GULDEN EET STUK Daar de Commissie der Feestviering bg het 600jarig bestaan dezer Gemeente besloten heelt dien gedenkdag te vieren op 29 Jalg a zynde de eerste dag der kermis zoo geven ondergeteekenden naar honne bescheiden meening der Feestcommissie in bedenking dien feestdag op 23 Julp a s te honden daar het zeer eigenaardig er is het feest op den gedenkdag zei ven te vieren dan later en dat naar hiïtt oordeel wat de inzameling der gelden betreft meer zal g even worden dan als de feestviering gehouden wordt op 29 Jul Met het oog daarop verzoeken wq allen die met ons van hetzelfde gevoelen zgn hun naam op de lasten die daarvoor circuleeren eu aan de Feestcommissie zullen aangeboden worden te teekeaen J vAH KRANENBURG I Gouda J JONKER 11 Junö 1872 H P ZIKLEMAW 4 a 5 der gepatenleerde JOHANN HOFFsche MAiaBORSTBONBONS in een kopje heete melk gebruikt is eeu onfeilbaar middel tegen hoest heeschheid enz Reeds onmiddellgk ns het gebruik bespeurt men de slymoplossende denhoest kalmeerende werking t is men spoedig geheel eu ld van de vukoodheid bevrfldt i U Elk éakje draagt de faÉdtMkening JOH HOFF en is in blauw papier a 30 cents verkrngbaar ie GoMdo bü J C v VBEUffiNGEN en de WeA A C SCHOUTEN te Woerden bg HENRI J v D BERG Goud Onk vaa A BrUkmiD 1873 Viflftg il JMl jfo 1213 GOTJDSCHE COURABrT Nieuws ei Advertentieblad foor fiouda en Omstreken f 1 L J I hg i j i zin niet verkreeg Overtoigead is dit argnwest niet Bg de plaaU gehad hebMe artiade verkiemngen zgn in de departemeptea dif MOTd Somme en Yonne repnblikeineo op Corsika nahnrl jk een Bonapartist gekozen De legitimisten kuooen Ito afral van de Orkanisten gaUeken bg den auMl van den hertog van Aamale op de witte vaan mar niet verkroppen en willen ziek wreken door zidb aan te sluiten bij de Bouapartisleo eeo oonser Écf programma is ontworpen dat bg de Bonyeiwlen natuurlijk volstrekt geen bezwaar ontmoet De legitimisten die over 90 dagbladen beschikken in de frevinoiSn ea de Bonapartisten die er ongeveer Iw hebbeo zullen thans met vereende krachten d £ OAeaoiaten bestrijden Het orgaan vao Gambetta de Séfublijue FrMfoite geeft een artikel van een Siantsburger waarin generaal Uhricb heftig wordt nttgerallen de verdediger van den sleuteT van deg Elzas zoo wordt daar beweerd beeft meer uit gddheid dsn uit vaderlandsliefiie zgn degen aangeboden eu gehoopt op een ge makkelijk postje terwiji de Vianschen den tooht naar Berlgn maakten enz h generaal is volgens dit er aan van niet één misdrgf beschaljigd dst volgens de krggswet strafbaar is maar nooit z il een krijgsraad hem vrij kunnen epreken van het verwijt van oubekwaamheid die minder nog blijkt uit het verslag van de commiasie vaa onderzoek dan uit zgn eigen geschriften En naar dfea generaal noemden de Parijzrnaars nog al een bmeer straten Het Duitsche parlement heeft met groote meerderheid eene wet aangenomen waarbij de invoering van de Bgkswet m Szas lMUHngen ai eeteU woidt tot l Januari 1874 Men herioaert zich dat deze termijn oorspronkelgk door de regeering was voorgesteld maar p verlaagen van den rgksdag was vervro Tkane bigkt het evenwel dat de regeering goed bad gezien co de meerderheid heeft haar in t gelijk gesteld De commissie tot ondereoek van het wetsontwerp betreffende de verdeeling vsn de Fransehe milliardrn is het na langdurige discussie over dese zaak eens geworden Volgens het door Mi l en Holder ingediende en met groote meerderheid aangenomen voorstel is bepaald dat milliard zullen worden verdeeld onder de bondgenooten overeenkomstig den bekenden maatstaf van de resteerende l t milliard zullen worden betaald d invalieden en andere penslosoen en hetgeen waartoe men verder zal overeenkomen terwgl bet overschot ereaeeus den gewonen weg der rerdeeling tal gaan De Duitsche bladen zgn zeer ingenomen dat deze netelige quaestie aldus tot aller genoegen is opgelost want aan de teestemming van den Rgksraad twgfelt men niet Zondagmiddag beeft de bondsraad een zitting gehouden om kennis te maken met het wetsontwerp tegen de Jetuieten men verwacht spoedig de indiening in den Byksdag en daarmee nadere bijzonderheden over den inhoud De Krtutzeiiuiiff verkbuirt dat de berichten omtrent eene voorgenomen bgeenkomst der keizers van Duitscbland Oostenrgk en Rusland kg gelegenheid der onthulling van het monuiieut ler eere van den vrgheer von Stein ia Nassau van allrn grond ontbloot is Over bet geheel zjjn de verkiezingen in Belgiëdan liberalen niet gunstig geweest Belangrgk isechter hun overwinning met circa 3000 stemmenmeerderheid te Brussel de geheele liberale Igst aftredende leden ging door De Cnanoicele quaestie is thans na den Carlistischen opstand in Spaige on nieuw aan de orde gekomen De bekende politieke leider der federalistischa repobtikainen de heer Pi y Margall hing Zaterdagia de zitting der Cortes een betreurenswaardig beeldop ven Spaige s financiën Hg adviseerde tot eeneconversie van de geheels sikuld De miniater vanfinanaién de beer Ëlduayen erkende den slechtentoestand der Spiiaiischs schatkist doch vreesde zeidehg dat eene conversie het kapitaal der scbald verhoogen zon Hg verdedigde tgne ingediende voorstellen tot vermeerdering der inkomsten waaronder zooals men weet ook eene couponbelasting der binnenl sohuld gevonden woidt en verklaarde zgn ambt te zullen neérbiggen waiineer zijne voorstellen niet roer dea 30 dezer maand waren goedgekeud T e XewVort BeraU zegt dat het land meer daa genoeg heeft van de Ahibama uaestie en vertrouwtdat de zaak geregeld zal worden en men thans er scboond z il bigven van de naltelooze recriminatiënen vitierijen der diplomaten Niet alleen Amerika maar de geheele wereld is verzadigd van dit eentonige en gerekte geschU tusschen Engeland en de Vereenigde Staten en wanneer dit een raden ifarevoer het tot stand komen van eene schikking danhad dit wel reeds vóór geruimen tijd mogen plkatshebben Trouwens de Anerikaansche pers sebijnt over het geheel niet meer aan het goede einde dezer quaestie te twijfelen In het lagerhuis te Londen heeft de beer Gladstone verklaard dat hg aan de vele gemobten eea einde wenschende te maken ter kennis van het buis wil brengen dat er tusscheU Engeland en Amerika geen verschil bestaat omtreut bet doel dat men wenecht te bereiken maar de tijd ontbreekt om de vervalteuverklaring van het tractaat te voorkomen Omtrent de onderhandelingen betreffende de vordering van vergoeding voor indirecte schade kon hij nog geen resultaat mededeclen Wat de Verdagmg der arbitrage aangaat zoo zal de re eering zorg dragen dat hare positie gehandhaafd werd Indien de taak der indirecte schade niet vóór 15 draer geschikt mocht worden dan tel de regeering de daarover gewias lde stukken overleggen In antwoord op eene vraag van den beer Osbqrae gat de heer Gbulstons te kennen dst Engeland a s Zaterdag voorstellen zal de afbritage acht auaodea nt te diea augeiiea de Ameriksauache seuet ca het Engelsche parlement alsdan weer bijeen zullea tijn De beer Disraèli en verscheidene andere ledea vielen het goivemement hierop hevig aan De beer Gladstone antwoordde bun en voegde er bg dat de regeering niet voornemens wss het scheidsreebier jk hof te tienève de quaestie betreffende de vergoeding wegens rechtstreeksche schade te laten behandelen alvorens die omtreut de indirecte schade voMoende geregeld was In het boogerhuis heeft Lord Granville een soort gelgke verkUnng afgelegd ais de heer Ghdstone in het lagerhuis Lord Gtan ille voegde er bg dat de agenten die Engeland vertegeowourdlgen morgen naar Genere zulbin vertrekken voorzien van beslissende luatructten l rds Cairui Grey Marlbourgh en Derby gispten de handelingen van het gouvernement zeer In beide huizen waren de discutsiên zeer geanimeerd In den Oostenrijkschen rijksrasd is eea belaagrijk wetsontwerp ingediend tot reoiganisatie van de universiteiten de gruuie verdienste van dit ontwerp bestaat in het verwijderen van de kerkelijke of geloofsbepérkiugen die tot heden bestonden de benoeming van hoogleemren tal voortaan onafbankelyk xgn van het geloof Van het vergelijk met Galieië dreigt in t eind niets te komen de Grandwetspnrtij beeft besloten het initiatief in deze zaak verder aan de Regeeriug over te Uten en deze zig eveneens de geheele vergelijk eschiedenis liever verdwijnen De wet op de invoering van de directe verkiezingen voor leden van den Byksraad zal eerst het volgend jaar aan de orde komen daar over eenige dagen de Kijksraod zal wflT den ve d agd tot bet laatst van November FBANERUK Ook in Fransehe bladen is het ovarlHden van onzen eenigen Thorbecke niet onopgemerkt gebleven Soir ludépendaice enz berstten uitvoerige opmerkingen aaogoande onzen bekenden staatsman die min of meer onnauwkeurig zgn Vollediger en juister is de schets welke de 7 m van zgn bekenden Haagschen correspondent Béville ontvangt en die behalve een levensschets waarin zeker ten gevolge van onduidelijk sehrift Thorlieokete Iwelle heet geboren te zgn letenswaartiige opmerkingen over zijn persoon en de gevoljten van zija dood bevat Wg outleenen daaraan het volgende Oftohoon bij tot zekere hoogte ceoe Duilscbe Of