Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1872

yf dijden weyeus 1 liet lüi geleider zittende rijden op een door hundeu getrokkeu kar iii de gemeente Moordrecht en zulks bq herhnliug 2 het niet roorzieu Tan muiltanileo aan twee voor eene kar gespan nen honden in de gemeente Moordreclit J r 8 tot twee geldboeten elk ran 5 o sutw geniBgenisstnir ran twee dagea roor iedei boete en boreudien tot eene gerangenisatraf ran rijf dagen wtgCBS het tie Gouda als geleider vnn een aangespann u hsndenkar piet gaan uadst de houden en zulks bg herhaling F X r W C B A Z 8 K en A H reroonleeld ieder tot eene geldboete van ƒ 1 of een dag sttba grvangenintraf elk wegens het plegen ran straatsehenderü bet zoogenaamde beldeurtje spelen En allen in de koAen dea u s by lyfsdwang op hen te rerhalen MARKTBERICHTEN Gtouda 13 luni Bg bunelgken ouizet wat de tenlaing rast Tarwe puike Zeeuwscho 12 40 n ƒ 13 Mindere 11 85 4 13 25 Polder 10 26 b 12 25 Bflgge puike 8 a 8 40 Mindere ƒ 7 40 a 7 90 Voer 5 25 i 6 Gerst puike 6 50 fi 6 25 Mindere ƒ 4 60 n ƒ 5 25 Haver koite 3 40 8 ƒ 4 2U Lange 3 10 n 3 85 Hennep zaad ƒ 8 25 è 8 50 De veemarkt met gewoaen aanroer tot hoogeprijzen rcrkoclit Lammeren traag doch hooge prgles rarkeus en biggeu vlug Aangevoerd 122 partijen Kaas prijzen 28 a J 30 aan de huizen bij de boeren werden partijen opgekocht van 30 u ƒ 83 Goebater 1 16 a 1 26 W ibater ƒ 0 88 a ƒ 1 06 Burgerlijke Stand Gebokeix 11 Juai Margarctbn oudurs P du Knegt en M vu i W teria i Genr Wilhelm ouders i de Jonjt en W do J iig OvLiuiDiK U Juni M Zegdyl 5 n 12 K Verkoon 7 w D 1 JongerheU 8 m A C VermMt 18d ADVERTENTIËW Heden overleed na een langdurig en nnartelgk lijden m ne geliefde Moeder Mej JOZINA HERMINA BUEGEKSDUK in den oaderdom van ruim 38 jaar DISSELKOEN Gouda 11 Juni 1872 Heden morgen ontsliep mgne geliefde Zuster WILHELMINA AGATHA JACOBA REMY in den onderdom van 58 jaren diep beti unl door allen die haar lief hadden bfloudo 13 Juni 1872 J A REMY Eenige algemeene htnnitgemng Het Hoofdbestuur der Vereeniging TOT HEIL DBS VOLKS zal hare Jaarlflksche Algemeene Vergadering honden op ZONDAG den 16 dezer in het lokaal der Afdeeling Gouda aan de Peperstraat Des morgens ten 10 nur zal aldaar door verschillende sprekers hel woord gevoerd worden en des namiddags ten 5 uur verslag van Af gevaordigden der verschillende Afdeeüngen en de werkzaamheden van de Evangelisatie te ZdirBommel TOEGANG VRM ÏÖNGËÜKKRËM BAARD Gctttigschriflen heb ik in massa 123 maar de plaatsing van al die namen kost mi tè veel geld gelooven of niet J H het is een ontwikkelingsproces voor BAARDGROEI in 6 8 of 12 weken Een flacon MIN DON S BALSEM a ƒ 2 is voldoende en tevens onschadel k voor de Huid THEOPHILE Kerkstraat ba de Vgxeiatntat 514 te Amsterdam N B Bestellingsbrief terug Geheim ingepakt Tentoonstelling van Oudheden bg gelegenheid van het zeshouderdjarig Jubilé der Gemeente Gouda TE OrOTTJDJ Bg gelegenheid van het zeshonderdjarig bestaan der gemeente Oouda zal aldaar plants hebben eene Tentoonstelling van Oadheden loopende over genoemd tgdrak Bezitters van Kunststukken en Oudheden Tan allerlei aard op Cfouda ol vroegere of latere bewoners dier gemeente betrekking hebbende worden uitgenoodigd hiertoe mede te werken en voor 1 Juli e k zoowel van hunoe gezindheid daartoe als van hetgeen in bun bezit is kennis te geven aan den Secretaris der Feestcommissie G C FORTÜÜN DEOOGLEEVEB Oouda 13 Juni 1872 FIISTEII Tot het vervaardigen van Versjes Chansonnetten Toasten DeclamatiSn Tooneelstukjes en G dichten in ernst en luim Scbilderwerk Hi8torische voorstelling of rariteiten voor alle gelegenheden bestaat bg den ondergeteekende gelegenheid op billgke voorwaarden en onder discretie J A WEINBECK Boekhandelaar Spui Rotterdam Voorhanden Modelboeken met aardigheden eene ruime sorteering Versjes Menu s Bordenkaarten Kransen Pistaches en Draaiorgel In een klein gezin te Oouda wordeïi gevra d twee uitstekende Dienstboden van de P G om terstond oi met Augustus in dienst te treden Huur 80 buiten andere voordcelen Adres met franco brieven gemerkt met de woorden Dienstbode gevraagd aan den Uitgever van de Göudsche Courant Heden verschflut de NIEUWE UITGAVE TAK DB ZELFBEWARING GEN Geneeskundig Voikstiandi oek OVSB DK GBIfEZIMp DBR ZENUWVEBSLAPMNG VA HET UGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagel ks ten zjjnen huize te consulteren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deeleu der were d verzonden De ZELFBBWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmidddlgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaalden voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrijgbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MËUER N Z Voorburgwal over deMoUteeg te Amsterdam doch alleen op jranco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 50 Qts en franco per post 50 Cts Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvongen Jlttiiiiwtili m aUe ooübanten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKAIAIV te Gouda Een aftchrin is voldoende WAND6EDIIRTEI D LEN8VELT Vest bg de Frankenttnuit te Rotterdam is dagelgks van Rotterdam koateloot te ontbieden tot totale Zuivering van WANDGEDIEBTBN en alle INSEKTEN hoe diep ook in Hvöam en Schepen verscholen zonder iets los te m ken ofte beschadigen en spoedige bewerking Desverkiezende één jaar na de znivering betaling Verder voorname Getuigschriften ter inzage Tevens zgn de onfeilbare middelen VLOEISTOFen DROOG PORDER verkrggbaar met gebruiksaanwgzing 5perfl WtF Bg verkiezing woidt het door hem alléén in persoon bewerkt Geheimhouding wordt veiaekerd SÏ OOEz WTBO EIlsr Van GOUDA naar Moordrecht 8 38 9 S6 1 S8 8 41 Nienwerkerk 8 38 g Bg 1 S8 4 38 8 41 Capetle 8 88 56 1 68 8 41 BoTTEBDAX 8 38 16 Se 11 88 1 81 l S8 8 4 38 7 3S 8 41 10 Zeveah Moerkapelle 8 41 B 63 12 40 SC 8 S8 Zoelerm Zegwaard 8 41 B 53 U 40 S SS a M 98 Vaorbnrg 8 41 9 63 12 40 6 38 8 38 8 GïivzNHAGï 8 41 9 18 68 11 41 1 4 l 8 26 4 36 6 86 7 80 8 88 0 48 Oud water 6 50 0 88 11 58 3 2S 8 f6 8 41 Woerden 6 60 9 86 11 61 3 26 6 36 8 41 Harmeleo 8 50 8 83 9 66 10 48 11 68 12 40 2 88 3 26 6 36 8 41 Utïecht 6 50 8 23 9 56 10 43 11 68 12 40 2 88 3 26 6 86 8 41 9 58 AHaTEBDAU over Harmeleu 8 23 10 43 12 40 2 88 3 25 41 Utrecht 6 50 11 68 6 86 9 58 Naar GOUDA van Moordrecht 6 30 9 87 11 40 6 17 Nienwerkerk 6 22 9 30 11 82 3 8 6 10 8 21 Cnpelle 8 16 9 24 11 26 3 2 6 4 RoiTlKDAM 8 6 7 65 9 15 10 16 11 16 12 16 2 6 2 66 5 55 8 10 9 26 Zcveub Moerkapelle 6 29 9 84 11 16 4 12 6 14 Zoelerm Zegwaard 19 9 24 11 4 4 8 6 4 8 17 Voorburg 6 7 9 12 10 52 8 51 5 52 8 6 Gkavbnhaok 6 7 60 9 5 10 10 10 46 2 6 2 2 80 3 45 5 46 8 9 30 Oudewater 8 17 9 32 1 36 4 14 8 17 Uoerdeu 8 8 9 28 1 25 8 8 8 Harmelen 8 50 9 16 11 10 U 1 16 S 4 7 6 8 1 9 20 Uteecht 7 60 8 25 9 10 48 lM i 8 3 36 6 4S 7 46 9 Amstebdah over Harmeleo 8 10 10 30 2 20 3 20 6 26 8 30 Utrecht 6 40 UAh 8 80 CORRESPONDENTIE Over de poit ontvlngea y era lied ter tan vu 1600jarig beilaaa van Goada Dt ichrgiitr itelt het ter samr diipotitie ij kaooea er geen gebraik ran aakeD zodlaDg wg zgo uaaoi met keaaaa Goada Orok vag A BriaknaB 1872 Zondag 16 Juni N 1219 GOUDSCHËCOURAW T Nieuws en AdverlentieWad voor Goüda en Omstreken Het was steeds veriertÉhgid in eigen boezem die langzamerhand Ie kabinetten sloopte Dat er in zulke jaren een qnoestie was van afdoen dat sprak van mt De enkele wetten van belangrgken aard lie tot stand kwamen waren zoodanig ge tsoe Mrd door de oppositie dat zg meer haar werk Au dat der regeering waren Ten laatste werd ia t inde van 1861 Thorbeeke geroepen om een deuw ministerie samen te stellen De man die e 8t Is minister en later als hoofd der oppositie zoo bg uitnemendheid geschikt bleek te zj om te oiganiseeren doch die uit kwalgk te bMprgpen vrees zoolang werd buitengesloten k m mdelgk op nieuw al zgn krachten wgden aaa s Unds belang In Februari trad het tweede adnisterie Thorbeeke op en tetstoud werd gevdbU dat de kracht e hand wederom aan t roer stond Het was niet meer t ziekelgk leven vaa een ministerie dat zgn tegenpartg naar de oogen moest zien en van haar levenskracht erlangen het nieuwe ministerie trad op zelfstandig en krachtig bewust van de grootste sympathie bg de volksvertegenwoordiging en hg het rolk ti ondervinden Dat was in waarheid hefiP t Ilendigen toestand der doodgeboren kabinetten zOo moede dat tceUs aan hen die niet Thorbeckiaansch waren althans eenige verademing gaf dat er een ministerie bestond waaraan bwgere levensduur voorbeschikt scheen Wederom was t ministerie Thorbeeke vruchtbaar aan organieke wetten Het middelbaar onderwgs door Thorbeeke geregeld en de afschaffing der plaatselgke accgnsen door Betz voorgedragen zgn daarvan wel de voornaamste Toch leed ook dit kabinet aan de kwaal die vroegere ministerieên had doen bezwgkei de koloniale qoaestie Het gevoelen van hen dat IndiS niet slechts beschouwd moest worden als een soort van wingewest waarvan men vruchten had te plukken doch waarvoor men geene zorgen behoefde te hebben die onafhankelgk waren van de te genieten vruchten de meening dat ook Indië door de wet moest worden geregeerd de veroordeeling van een financiestelsel dat slechts in evenwicht werd gehouden door t batig slot der Indische administratie dit alles werd meer algemeen Wg gelooven te mogen zeggen tegen den zin van Thorbeeke Was hg een warm voorstander der nieuwere begrippen omtrent koloniale regeering geweest er zou ook in dat opzicht veel meer zgn tot stand gebracht Zgn scheppend veiteogen zou ook daar ten goede hebben kunnen werken Doch t mocht zoo niet zgn Ook in dit kabinet was de koloniale politiek weldra de twistappel Thorbeeke trad uit hot ministerie Van dien tyd af dagteekent de scheuring in de liberale partg die vooral bg het derde ministerie waarin de grgze staatsman tot zga dood toe zitting had sterk uit kwam Daarover nader in bgzonderheden te treden is onnoodig het is de geschiedenis der laatste maanden die allen nog versch in het geheugen ligt Alles op deze wereld is onderworpen aan de natuurwet van opkomst bloei en verval Aan die natuurwet kan ook t genie niet ontkomen zgn we daaraan indachtig dan hebben we vrede met het heengaan van den staatsman aan wien t land gedurende zgn krachtige bloei periode zoo ontzettend veel heeft te danken BüITENLA ffD7 Balleolaiilscb Overzicht De Franiebe per houdt zich nog ateeda bezig et de raadseUchtige opgewooileiiheid van den president bij f elegetiheid van da diacassie over art 81 der legerorgaoiaatie l e meeste blad i keuren de houding van dat heer Thiers bij het jongste toaalt ia de Nationale Verkering ten teerste af Hg heeft in teer lellige bewoordingen verk sanl lijn oiitslag te willen nemen wanneer men hem iijn zin niet gaf Deze kinder achtige tactiek van een roo hoog gepUatat penooa sla de president der Bepnblick wekt te reoht da ergernis op van de pen en het graote paUiek Beide doen wet otitA uitkoBeg dat het Maengun mat iemand die steeds gereed staat om zgn pmiefenille op de groene tatel Ie werpen waaneer men hera niet blindelings gehoorzaamt op den duur cena onmogelijkheid wordt I e Nationale Vergadering zou eindelijk wel eens haar geduiil kunnen verlieien en tot eeu stap haar toevlucht nemen die met het oog op den immer precairen stand der Franache aken niet gewenscht kan zijn De ft ie antrur tan h oauulat et l tMpire moet gezegd Jie ben ik heb niet da commies willen zijn van een Koning ik begeer die ook niet te wezen van de Nationale Vergadering Indien bet gezegde waar is dan blijkt daaruit dat de heer Thiers niet van zius is da wettig gekona volksvertegenwoordiging te hoonamea De Uuitsche Bondsrand herft Dinsdag het wetsontwerp tegen de Jezuïeten aangenomen de inhoud luidt aldus Aan de le len van de orde van ienia of van een met deze orde verwante broederschap kan ook wanneer zij liet Dnitwhe burgerrecht bezitten op elke plaats van het gebied das Bonds het verblijf door de laiidspolitie oaizegd worden Oi uitvoering dezer wet is opgedragen aan den Bondsraad In de korte memorie van toelichting wordt geregd dat het wetsontwerp een gevolg is van het besluit van den Bgksdag en rieohts als voorioopig moet worden beschouwd later lullen andere wetsbepalingen volgen om Ie voorzien in vragen door het brsiuit van den Rgksdng aan de orde gesteld Men zie omtrent den wet lager onder onze rubriek Dnitaohlsud De half oflicifcele Prm Cormp zegt dat van da goetlkenring van de wrt betreffende de Bijkarekenkamer nirfs kan komen uu de Hijkadag ds door den Bondsraad a ekeurde bepalingen ook bij de derde lezing heeft volgehouden en de voorloopige regeling behouden blijft Het orgaan van van Bisaarok deelt verder mede dat er hoop bestaat dat de Bgksdag de volgende week zijn werkzaambedea zal eindigen de Keizer heeft met het oog op de sluiting vnn de zitting zgn vertrek naar Ëms op 22 dezer vastgesteld Z M gaat later naar Gastein om in het begin van September naar Bèrign Isrng te keeren wanneer de herfstmnnoeuvrcs zullen plaats hebben die door hoog vorstelijk bezoek Rulleu worden opgeluisterd De komst van Aen Keizer van Oostenrgk en wellicht ook van den Keizer van Rusland wordt hierdoor bevestigd Grootc wapensohouwingcii met vorstelijk bezoek naren zooals mcu zioh herinnert liefhebberijen van den ex Keizer Napoleon lllj Mr J R THORBECKE IV De val van het eerste ministerie Thorbeeke gaf aan een reeks van ministerieën het leven die allen toonden ho naamd geene regeerkracht te bezitten Zoodra de agitatie t de Bisschoppen was a eloopen en het meerendeel der Protestanten tot de overtuiging kwam dat men hen had beet genomen en de godsdienstqnaes tie had gebezigd als een masker voor de politieke doeleinden der agitateurs toen in weerwil van den val Tan t ministerie de Bisschoppen toeh kwamen en bleven en t nieuwe ministerie in de wet tot regeling van het toezicht op de kericgenootscbappen slechts den bestaanden toestand regelde toen kwamen velen terug vui hnn vrees en èloteu zich op nieuw bg den eminenten leider aan en zoo werd feitelgk de oppositie met Thorbeeke aan t hoofd regeerende party De regeeringen die elkander soms met Terbazendeu spoed opvolgden konden slechts zoolang hnn bestaan rekken als zg de noodige kracht ontleenden aan de beginselen der tegenpartg Bg elke nieuwe verkiezing leed de teg e uoveige e te M richting verliezen en aam de liberale of zooals men toen nog zeide Thorbeckiaansche partg toe in getalsterkte en in levenskracht Steeds wanneer er weder een ministerieele crisis was eil men had er tnsscben 53 en 62 een zestal dacht bet grootste deel der natie dat Thorbeeke zon worden geroepen doch steeds te Tergeefs Geen der demissionaire ministeriSn had de stoutmoedigheid om Thorbeeke voor te dragen doch ten laatste moest men althans wel tot leden zgner partg de toevlucht nemen wanneer men hem zelf niet wilde In 1858 trad het ministerie Rochnssen op met een liberaal programma het waren ook liberale mannen die daarin zitting hadden en hun eenige font was dat zg zitting namen in een kabinet waaruit het erkende hoofd hunner partg was buitengesloten Hier kwam bg dat de minister Rochussen langzamerhand zgn liberale beginselen verloor en vooral in Indië meer en meer onder de behoud mannen geQvdcte Dit gaf oneenigheid in den boezem van het kabinet waardoor het onmogelgk bleek t aan te vullen toen twee der ministers door een votum der eerste kamer getroffen hun ontslag hadden genomen De wet op de spoorwegen van de heeren van Tets en van Bosse werd door de eerste kamer verworpen en t ministerie zakte ineen Wederom was toen de beurt aan de conservatieven Doch ook dit ministerie kon evenmin als het volgende een duurzaam bestaan hebben Het ontbrak bg deze kabinetten gewoonlgk aan die eensgezindheid welke voor de levensvatbaarheid van een ministerie onmisbaar is