Goudsche Courant, zondag 16 juni 1872

mep legt dai Biwiwck roor die gelegenheid sni overkomen Ue spoorweg overeenkomst tussolien Duitschland en Luiciuburg is Woeotdi g door den jiresidenl vau djij boudsraad IVIbruck den Geheimrath Hertog en den IiUxeruburg ch ig za tft diroud rteel end Het Puitsche rijk treedt daardoor in de ïeohteii eu verpliclitingeii v ijj KransAe Qosterspoorwegoialischappij onder voornaarite dat het Luxemburg vrijwaré voor iedere eisch van derden De Luxemburgsche nii nislerpresideut Servuis is gisteren eder terstond naar Lnxemborg verfaro k n Het zou echter niet onmogelijk weisn wanueet het spoorweg incident nog geenszins ten einde jms Uit Luxemburg wordt ten miiwte gemeld dat by de verkiezingen voor de kamer welke gisteren plaats hadden de Fraitschgezinde clerioale partij de zege heeft weggedragen Wordt tleie partg dus in de kamer i iar Uu tschci Franscligeziuden reeds zoo sobtrp tfgep over elkiinder staan versterkt dan siliyut het hoogst twgfelachtig of de vertegenwoordiging zich rustig bij deie overetokomst zal necr cggen In het Engelsehe hoogerhuis is Maandagavond een belangrijke bMÜssing gevallen De wet op de geheime atemmiiq bij do verkiezingen voor het parlemeni i nadat ly lu het vorige ziltiugjaar verworpen werd met SG leeen 5fi stemmen tot de tweede lezing toegelaten Het voornemen bestaat om de wet ook in derde lezing aan te nemen mits btt lagerhuis in eenige aineiidementen toe stemme welke het huis der lords in het ontwerp wil opnemen In het tegenovergestelde geval beeft de conservatieve meerderheid in eene byeenkomst welke onder leiding van lord Derby plaat hi d besloten de wet op nieuw te verwerpen l e aangekondigde bestrijding van de Spaausche rcgecring door den heer Caatelar heeft Maandag in den senaat plaats gehad Van zijne voorgengmen uittreding wordt echter niets gemeld Hij betreurde het volslagen gebrek aan moraliteit bij de bedepdaagsche politieke mannen en schreef da iraan alie kwalen Tan het laad toe Hü bestreed de bekende Spaansche ciroulaire betreffende de Internationale eu Ttnledigde de vrijheid van den persoon en der ge meeute Pe heer Candau beantwoordde namens de regcering igne redevoering Ue algemeens beraadslaging over het adrea van antwoord zijn echter niet a eloopen De Cortes hebben gisteren art 1 van het wetsontwerp op di vlottende schuld een onderdeel van de door den minister Elduayen ingediende ftnaneieele Tooiatellen met 87 tegen 22 stemmen aaugnnaen Een later bericht kondigt een nieuwe ministerieele crisis aan Het kabinet stelde voor tydel ke opheffing der constitutioneele waarborgen Ue koning weigerde en nam het dien ten gevolge aangeboden ontslag der ministers aan Uit de Vereenigde Stalen ontvangen wij het bebngryk bericht dat de candidaluur van Horace Greeley door de democraten vnn Missouri Indiana Kanaas Ziiid CaroUna en Jowa al warden ondersteund Mochten de andere Staten dergelijk besluit nemen dan bestaat voor Grant s herkiezing eer weinig kans Ban rereeniging an liberale republikeinen met demoeraten taioet naar alle waarsohgiilykheid de schaal der keuze ten gunste van Greeley doen overslaan s=s = ac B e5s a FRANKRIJK In de £ iH uclU Zeitiatg komt een artikel van haren bekenden correspondent uit Parijs voor dat o a teer juist de sUmme wyze iu het licht stelt waarop Thiers lioh den schijn gaf van voor de overtuiging der meerderheid te wijken maar o fond zgne beginieleo deed zegevieren Dit artikel keumerkt zich door onpaitijdigbcid eu een scherpen blik op de Franschc toestanden twee eigensch ippuu die w nnecr zg samenvallen aan het oordeel van vreemdelingen vaak eeiie bcteekenis geven elke aan de beschouwingen der eigen natie uit den aard der zaak untlirrekt Ziitcnlag werd het voor iedereen duide ijk zoo schrijft de correspondent hoe de bekeeriug van den presiuent tot den algemeeneu dienstplicht üleclits eene schijnbare is geweest Thiers heeft zich wel is waar niet tegen art 1 hetwelk dit lang besproken beginsel invoert veraet maar hy heeft slechts van zijn vroegere overtuiging alstaqd g laau door een vergelijk hetwelk door art 37 den gebeelen algemeenen dienstplicht tot een wassen neus maakt Thiers ia een beslist voorstander van soldaten van lerocp zooals het leger iloor Napoleon I gevormd en door de wet in 1S32 in Frankrijk a zeden en getvoonicn vast ingeweven is Ue woorden volksleger en dienstplicht zgn voor hem slecht holle klanken Hg kfnt alleen h t krijgsinauslieroep dat eerst door lanfHi dieiist onder de vanen geleerd kan worden Daarom wenschte Thiers tol het Ia t8te oogenblik een 8jangcn dieusttgd Hier verdiept de correspondent zich in bespiegelingen die bij dc i Unitscher verklaarbaar zijn maar zonder schade voor de waüde van het betoog ge voegelijk hnddeh kónnMi gemist worden Wy gaan dus deze zinsneden met stilzwijgen voorby Van meer belang is zijne vraag of Thiers wel zoo geheel ongelgk heeft d it l j zich met geweld tegen de invoering van den algemeaneo dienstplicht in Frankrijk verzet f Evenmin als het gehtele Engelsehe constitutioneele regeenng systeem plotseling op een ander volk kan overgeplant worden loo is hét niet onwaarsoBijul k dat het Pruisische mflitaire systeem dat vonrtrefFtlgk werkt in het land zijner geboorte zeer twijfelachtige resultaten by andere natiën zau opleveren Ook de afkeer van Thiets voor de teWtopale indeeling van het leger welke in Dnitsehlsnd zoo goede vrachten oplevert eu waaraan voorol het Duitsche leger zijn snel e moliilisitie daukt is trouwens zeer verklaarbaar De korpsen uit het Zuiden zouden spoedig het bewgs levsren eeu weinig volfiMsm en eea vr ongedisciplineerd deel van hel leger uit te maken waaraan niet alleen de passieve gehoorzaamheid van kolonel Denfert maiir ook de jwettelyke gehoonaamkeid vau generaal Cluingurnier zou ontbreken Aan den nndereji kunt is liet met mindsir waar dat de aanneming van art 37 met ïijn vyfjnrigen diensttijd voor de een eu van zijne halfjarige oefening voor den ander met zijne loting en de daaraan verhoiideiic nummerverwisseling door geld en goede Mroorden dat de aanneming van dit artikel het hoofdbeginsel der wet omverwerpt en het beweren onmofe ijk maakt dat du inderdaad de algemeene dienstlichtig Fraukryk is ingevoerd Wanneer het artikel na de verwerping van alle amendementen volgens het voorstel der oommissie wordt aangenomen dan kan Thiers er zich beroemen dat hy met goed gevolg Oe handigste parlementaire manoeuvre uitvoerde welke lu de aunalen van eenig parlement te vinden is want dau heeft hy onder het masjter van afstand gedaan Ie hebben van zyne lievelingjdenkbeelden en van toe gegeven te hebben aan het verlangen der kamer naar algemeenen militairen dienst juist het hoofdbeginsel van den algemeenen iii istplicht verkracht en illusoir gemaakt zonder dat de meerderheid der volksvertegenwoordiging ook maar een oogenblik in haar goed geloof geschokt werd dat dit beginsel inderdaad ongeschonden in Frankrijk ingevoerd is Het ia moeilijk te bepalen welk systeem het juiste en voor Frankrgk het beste is de beperkte dienst volgens de beginselen van Thiers of de algemeene oefening van het geheele mannelijke deel der natie maar gedurende korteren tijd zooals vooral de linkerzgde voorstaat Qaaiover valt derhalve uit de verte niet te twi8tehi v Doch daarentegen kan men uit de verte weder wMer beter dan in de onmiddellijke nabijheid opmerken hoe in Frankrgk feitelgk hel personeel régime niet heeft opgehouden te bestaan maar Thiers enkel hierin van Napoleon III verschilt dat gene ten miaite in ich jn geeft en toelaat wat deze vi k beloolde maar nooit gaf DUITSCHLAND Ingevolge het vooretel zijner oommissie voor de rechts aken heeft de Bondsraad van het DuitSjiÊe rijk gisteren de volgende bepalingen vastgesteld 1 Aan de leden van de orde van het genoot éhap van Jezus of aiAi die van eeno der tot deze orde in betrekking stoahde congregatiën kan ook at bezitten zij in Duitschüuid Imrgersi hapsrecht in elk deel van het gebied van hot Bond door de rykspolitie het verblijl worden ontzfgd § 2 De Uondsraad vaardigt de besluiten uit voor hei iu werking treden dezer wet vereiacht In de beknopte memorie van toelichting tot deze wet woidt naar heigeen per telegram wordt bericht uitdrukkelijk gezegd dat deze wet slechts voorloopig uitvoering geeft nan het tot deze zaak bctrekkelgke besluit van den Rijksdag Verdere ontwerpen zullen volgen wuuriii de andere plinten die bg deze gelegenheid in den ligksdag ter sprake kwamen zullen worden geregeld Al aanstonds merken wij op dat in deze wrt geen sprake is van uitzeUmg der Jezuïeten d i van hunne verwijdering van het gebied van het bond Hit Verblijf van leden der orde op eene of andere plek binnen het gebied van het bond kan hun worden ontzegd door de rijkspolitie Maar zij kunnen dan zich begeven naar andere ploatsen mede gelegen binnen bet rijk Van zelf spreekt dat deze bepalingen zouden nederkoraen op uitzetting indien de rijkspolitie op alle plaatsen van het rijksgebied dezelfde maatregelen gelieft te nemen Uan echter komt men in het bezwaar dat al dergelijke wetten hebben Geen enkele staat behoeft deze uitgewezenen te ontvangen Ieder op zijn beurt kan hen weder aan Duitschland terugzenden Toch komt het ons voor dat de bedoeling dezer wet is een algemeene maatregel tegen de leden der Jezuïetenorde te nemen zoodut aan beo die nit de cine pl iats worden verwezen niet zal worden vergund zich op eene andere plaats binnen het ryksgebied te vestigen In die onderstelling zou men dsn aan de n et bovenstaanden gematigder vorm slechts hebben gegeven om het onderwerp aannemelyker te maken Bovendien heefl men dan nog akjjdliei in de hand om naar omstandigheden te werk te gaan en de wet in zijne uiterste gevolgen slechts dan toe te passen wanneer dit bepaald noodzakelijk blijkt te zijn Oyer de zaak zelve willeta wij ons gevoelen zeggen Op de voorgrond stellen wjt dat hel eené der moeiiykste vragen is nit ta UMken welke maatregelen de staat nemen mag en nemen kan tegenover personen of vereenigingeu die blijkbaar den ondergang zoeken van den staat en daartoe geene middelen of wegen ontzien Niet gaarne zouden wg wat dit betreft een regel stellen dien men maar overal en in alle omstandigheden zou hebben te volgen om gunstige uitkomsten te zien Zeker eohter is dat exoeptioneele wetten gelijk die in Frankrgk tegen de roode thans in Duitschland tegen de zwarte internationale niet strooken met hetgeen wg tot dusver steeds als de eenige liberale waarheid meenden te mogen beschouwen eu daarvoor zullen blijven houden totdat men ons van dwaliug hebbe overtuigd Voor ons dus ia er zrer veel grond om te gelooven dat men met deze en dergelijke maatregelen in Duitschland up den verkeerden weg is en veel verstandiger han delen zoude wanneer krachtig de band werd geslagen nan het eene noodige en afdoende volledige scheiding van kerk en staat en verder voor ieder de vrgheid om in tyti nauwkeurig bepaalden kring zich te ontwikkelen noar welgevallen Misschien echter zal men in Duitschland het eene doende niet het andere laten als wanneer wetten gelyk bovenbedoelde slechts zonden moeten worden beschouwd als tijJelgke verdedigingsmiddelen maatregelen genomen met het doel um in afwachting van betere toestanden te kunnen behouden wot men heeft BINNENLAND Gouda 15 Juni Sohoakwedstrgd QUUDA KAMPEN wit zwart ïl Zet P 4 E 6 21 Zet E 8 E Voor de aanbesteding tot het verwijden en verdiepen van de sluis bg het Amsterdamscfae veer al hier is ingeschrjven door W de Jong alhier voor 19185 A Lugendgk Waddinxveen voor 190V0 r Ph Verbruggen Waddinxveen voor 18486 J Mulder alhier voor 18Ï25 G Toomvliet alhief voor 17987 P A Barghout alhibr voor 16996 H J Noderhorst alhier voor 16985 G Luijendyk alhier voor 18980 W C tieuhl alhier voor f 18730 W A O Jaoteo n K HolUnder Utrecht voor 15750 De gunning zal later pUats hebben Wg vernemen dat het Hoofdbeatnar dar Liberale Kiesvereeniging voor het Hoofdkiesdistrict Gouds heeft besloten een brief van rouwbeklag te zenden aan de betrekkingen van wjjlen Mr J B Thorbecke 4tMen verzoekt ons bet volgende mede te deelen Maandag avond had alhier in het hotel de Paauw de eerste vergadering der Protestautaefae vereeniging Oraige en Nederland plaats die door ruim 80 leden werd bijgewoond De vereeniging stelt zich ten doel om de belangen van Kerk Oraiye en Nedtrland door alle redelgka en zedelgke middelen te bevorderen Maandelijks hebben de bijeenkomsten plaats da contributie bedraagt 1 per jaar De voormmrden van het lidmaatichap zijn een zedelgk g rag en den ouderdom van 20 jaren J Namens do feestcommissie van I April jl giateren oSin den heer J J Bertelmsn een geschenk aangeboden tot erkenning der talrgke bemoeiingen die hij zich heeft getroost tot opluistering van den toen gebonden optocht Het geseheuk bestaat uit een in marokkijn gebonden portret album met zilveren klampen en een zilveren plaat met het opachrifts 1 April 1672 1872 P Bij de feestcommissie ter gelegenheid van het 600jarig jnbil dezer gemeente is een veraoeksehrift ingekomen om niet op 29 maar op 23 Juli het feeat te vieren Over een voorstel om met betrekking tot dat verzoek over te gaan tot de orde van den dag staakten de stemmen 13 tegen 13 zoodat eerst tater aanstaanden Manndag eene beslissing mag worden te gemoet gezien Er zijn zeer geivichtige bezwaren tegen den l9 aangevoerd wenscbelijk ware het dat allen dia oftegen 23 of tegen 29 Juli bezwaren hebben daarvan aan de commissie kennis gaven want mocht thana de dag nog worden veranderd Uter zou dit niet meer mogelyk zijn Tot 2 Secretaris werd nog benoemd de heer C B 8 Smelt De Liedertafel Apollo alhier tot heden beslaande nit twee afdeelingen Mannenioor en Dames angtiereenigixff heeft thans wederom eene beUingryke en schoone uitbreiding verkregen daar zich een nieuw gezelschap tot doel hebbenoe het beoefehan der uiterlijke welsprekendheidt ab onderaideeling daarbij heeft aangesloten onder presidium van den heer 6 N de Vooijs Aanstaanden Woensdag zal na verkregen toestemming en bij gunstig weder het 2 volksconoert in de tent op de Markt des avonds ten half zeven plants hebben Het progmnma hopen wij in ons volgend Nr te kannen mededeelen Q rne hebben wij het aehterstaaand ingezonden stuk opgenomen Onze getrouwe letters tullen eioh herinneren dat wij onlangs in N 1214 breedvoerig melding hebben gemaakt van den vreeeelijken ramp die Bohème heeft getroffen In weinige uren waren alle beken tot stortvloeden gezwollen en verwoestten wijd en zgd baB c hen en akkers Honderden msnschen kwamen om duizenden zgn van alles beroolU geheele dorpen en tallooze alleen staande woningen z jn weggespoeld Wij verwachten dal velen zich zullen gedrongen gevoelen om tot ondersteuning der ongelnkkige bevolking krachtig b j te dragen De officier van gezondheid 3de kl J Messemaker laatst gediend hebbende bij de zeemadit in Oost lndie en tot herstel van gezondheid den Ssten dezer in Nederland teruggekomen is met dat tijdttip op nonactiviteit gesteld Wg vestigen de aandacht op achterstaande advertentie betreffende den extra trein die ler gelegenheid Tan dra verjaardag van H H Ie Koningin des nacht langs den Kijnspoorweg uit s IIage zal vertrekken Het vuurwerk zal lang roor 12 uur a eslokei zijn Uiateren werd te Botterdam de S algïmeene vergadering van het Scboolverbond gehoaden Na een korte openingsrede van dm Voorzitter en een lang verslag over 1871 van den Secretaris ging Beu over tot de aan de orde gestelde punten l het rapport over het onderwgs der kinderen die iu fabrieken arbeiden Dit behingryk rappoVt dat in acht stellingen was geresumeen die achtereenvolgens werden aangenomen leidiile tot de conclusie dat net HooKlbestunr zich zal wenden tot de Begeering mtA het verzoek den fiibrieksarbeid van kinderen te regelen bg de el zoo mogelijk ovéreenkoBstig de b selen van het rapport 3 Het voorstel van Delft bereve inrichting der bevolkingsregister zoodat daaruit de ichoolpliehtige bevolking kon bl jken werd teruggenomen 3 Ëvenzoo het voorstel Franeker om de militiena die door aohoolverzuim lezen noch sehrgven kun non niet naar huis te zenden vóór dat dit ferzoim is hersteld ♦ Het voorstri van Gouda tot invoering van den leeiplicht gaf tot langdurige disonssie aanleiding Zooveel bleek daaruit dat vele leden wanhopen aan het bercikeu van t doel door de zedelgke middelen van t Scboolverbond maar toch wenichen zij niet dat het Bond dien zelfmoord de Goudsohe afvaardigde noemde t zelfopoffering plege Ken motie van Deventer had de strekking om te verklaren dat Iterplichtigheid het eenig rtülicale middel tegen schoolverzuim is maar dat de tgd tot invoering daarvan nog niet gekomen is en men dus overgaat tot de orde van den dag Vae motie werd met 48 tegen 16 en het voorstel van Gouda met 64 tegen 9 stemmen verworpen 6 Hei voorstel van Harderwgk dat bij de wet worde verbeden hetzg voor loon hetzy om niet kinderen beneden de 12 jaren in dienst te nemen werd teruggenomen door de afd NieuwLekker land overgenomen en verworpen De voorstellen om giindrr dan der Contributién voor de algemeene kas beschikbaar te stellen werden verworpen 70 Het voorstel van Botterdam verviel omdat t b j vergissing op den besohrgvingsbrief was gebracht Tc Arnhem zal de volgende algemeene vergadering worden gehouden Men schrgft ons Bg de plaats gehad hebbende verkiezing van een lid voor den Gemeenteraad te Laagerak in de plaats van A Zwyuenburg Tz overleden werden uitgebraoht 24 geldige stemmen Daarvan bekwamen D Goedhart Az 10 en B Sleeuwenhoek 7 temmen toodat er eene heralemmiiig moet plaats hebben Woensdagochtend is te Krimpen a d Ltk een schip in den grond gevaren De schipper j ae vrouw eu twee kinderen ziju met eene roeiboot uit het zinkende vaartuig gered Omtrent den stand der veldgewassen in den Krimpeuerwaard valt het volgende te melden De weilanden hebben met de laatste regens overvloedig gros verkregen doch de hooilandeo laten nog veel te wenscben over De vroege aardappelen krijgen reeds bloesem en beloven eenen voldoenden oogst terwijl ook de late aardappelen uitmantend te veld staan De hennep komt goed voor den da en belooft veel evenzoo de suikerbieten en de witte koewortels deze zelfs boven verwachting De suiker en snijboonen hebben veel te Igden van de koude peulen en rwtea staan in vollen bloei De moestuinen zgn voldo qde van groente voorzien Met de vruchtboomen is het treurig gesteld deze zullen zeer weinig vruchten geven vele hoornen zijn door de winterkoude eu strenge nachtvorsten ziek geworden terwgl tallooze rupsen ook veel vernielen De perzik abrikoiea en notenboomen ook de wijngaarden staan hall dood en beloven geen vrucht Het teenschillen is a eloopen en ondanks de groote hoeveelheid ia de teen tot hooge prgzen verkocht Dit is ook het geval met het hoephont waarmede men thans s Lands middelen over de vijf eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht 33 129 380 80 zijnde 2 744 323 89 meer dan in betzeflile tijdvak van 1871 De raming bedroeg 80 976 804 00 In de Tijd leest men Uit Rome wordt aanden Paryschen Vumrt gescbrcvcn dat Z M de koning der Nederlanden in a eigenhandig sclirgven aan Z H den paus dezen met zijn SO veijaardag zou geluk geweiiBcht en bg die gelegenheid zijn leedwezen betuigd hebben ten gevolge van het votumder tweede kamer zynen vertegenwoordiger bij denH Stucl te hebben moeten terugroepen Mrn magbet r veilig voor houden dat dit uerieht geheel enal onjuist is Doet het ultramoataansche blid er veistandig aan dergelijke berichten waarvan hrt zelf zeer goed de ong rondheid kan begrijpen over te nemen In het Httiidettiltd komt de volgende advertentie voor Ue ondergeteckende betuigt zijnen hartelijken dank voor de vele blijken van bclangsüiling die hy bg zgn overlijden beeft ondervonden Tot geruststelling zijner talrijke vrienden heeft hg defer hun zijn volnsaakteo welstand te mM m au 4 v t 4e verspreiden vah het gerucht van zijnen dood te verzeteren dat zij hem daarmede het ongekend genoegeA hebben verachaft te mogeri ondervinden hoe i el deetncming en sympathie deze tijding heeft doen ntataao 13 Juni 1872 N JuD l II a aiMi ii niL 3 = Laatste erichten VUtiin 14 Juni Het oKflHi i t iJ a bekeUt een telegram uit Madrid waarin remkerd wordt dat het nieuwe Spaansche miniaterie aldus is samengesteld Zorilla president van den minislertaad en biuuenlandsche zaken Martos buitenlandache zaken O rdova Oorlog Beranger Marine Buiz Gomez Finanoifn Montero Kioa Justitie Becerra Openbare Werken Mosquera Koloniën LoDden 14 Juni Luidens hier ontvangen berichien is de beer Stanley te Zanzibar aangekomen Dr Ltvibgstone wns gezond oi veilig tocu hg hem in t binnenland verliet Eene depêche uit Bome meldt dat de heer Selopis het door Italië aangewezen lid van t Gcneelsche scheidsgerecht aan zgn mede arbiters in overweging lieeft gegeven om op de eerste bijeelikomst van de commissie op 16 dezer eene verdaging vau het scheidsgerecht voor te stellen Het supplementaire Artikel bigkl door de Amerikaanschê regeering in died zin gewijzigd te zijn dat het eene nieuwe internationale rechtsbepaling zou in t leven hebben geroepen voorschr j euds dat geene der beide mogendheden vemutwoordelijk is voor de handelingen van hare burgers ten nadeele van de andere of ten voordele van den staat aarmede eene van beide in oorlog gewikkeld mocht zijn Deze wgziging schijnt t dus waarmede Engeland zieh niejt heeft kunnen verernigen BerlijU 14 Juni In den Egksdag is heden de diicussie aangevangen over de eertte lezing vsn het ontwerp betreffende de Jezuïten orde De heer Friedberg bondscommissaris verklaarde dat de wet een Toorloopige noodwet is tegenover de voor den Staat gevaarlyke richting von de Jeznieten orde De wet IS in geenen deele gericht tegen de Katholieke Kerk zg wil deze volstrekt niet met de Jezuicten orde vereepzelvigen De Bondscommissaris noemde voorts de Liguorimien de Frèra Ipnerantin momeiewee orden der Broeders van de Óbristelgke Scholen CongrègstiiD die aan de Jeiuieten orde verwant zgn Madrid 14 Juni Ilet nieuwe Ministerie zal de nationale militie in geheel Spanje organiseeren de zittingen der Cortes schWaen en de Vertegenwoordiging vervolgens ontbinden De heer ZorilU zal morgen alhier aankomen Hen gelooft dat hij het Presidentschap van den Mioister raad zal aannemen Volgens een gerucht hebben verscheidene gonvemears in de provinciën aangekondigd dat zij hnn ontsUg zullea nemen INGEZONDEN De ondergeteekenden zgn als correspondenten der firma Lippmann Kosellthal Si Co te Amsterdam uitgenoodigd onf binnen deze stad zieh te belasten met de inzameling van gifti n ten behoeve der ongelukkige slagtoffers die door den vreeeelijken watersnood in Bohemen zoo deerniswaardig zijn getroffen De omvang van deze ramp is genoegzaam door alle nieuwsbladen bekend gemaakt eveneens ah de mededeeling van bovengenoemde firma om zich in Nederland met een beroep op de algemeene weldadigheid tot allen te wenden die zich gedrongen zullen gevoelen ter leniging iets te willen bijdragen i Behalve dat de ondergeieekendeu ter voldoening aan deze uitnondiifing erne inteekeninglijst znllen doen rondgaan zal er ook nog ten hunnen kantore gelegenheid zijn giften te bezorgen vermits zij gaarne wenscben mede te werken om de pogingen der heeren Lippmann Rosenthal Si C Ie ondersteunen HOFFMAN St O Oouda 14 Junij 1872 Bur erlijko Stand rBOEil 12 Juin Wiltcin ouair C aa HdaB aa r O Zrvrriwom 13 Maria onden M m Rgk n A VergiiMst HUIemini ouders W de Trooa ea L vsa Rij ijk 0 i i N 12 Juni J Snal 4 m IS W k 1 Rcuij 5 J Hurgn 74 j Ik W vaa GdJtna i j Voorspoedig bevaUen ran een Zoon M JONOEBHEUB TAN Uium Gouda 14 Juni 1872 Tot diepe droefheid raa taSi eA nag ae kiadeTen overleed heden a t een langduria Ig daa in den ouderdom van 41 i u SÜZANNik HEBMINA OËBBING h rteip geliefae Echtgenooie van J 6 HART Aouterdam H Junfl 1872 De Heer A A de VRIES betuigt ook namens zijne kinderen zgn meeaten dank voor de vele en hitrtelgke deelneming die zg sUiitf roogten ondervinden by bon smartelp reiUea Gouda 10 Jang 1872 Vdor de vele bewgzei van deelnemiiq zoo in ala buiten de stad bi gelegenheid onzer 25 JARIüE huwelijks VEREENIGING betuigen wg hiermede onzen hartelgken dank Gouda B J WESSELS 16 Jnni 1872 A N WESSEI Paujs De oudergetoekendeu betuigen hnn oprechten dank voor de Vele blgkeu van belangstelling zoo van hier als elders ondervonden bg de geboorte van hun Zoon J C MULLER M C MULLER Haembohï ffaastrecm 15 Juni 1872 Tentoonstelling van Oudheden bij gelegenheid van het zeshonderdjarig Jubilfi der Gemeente Oouda a B a OTjiD A Bg gelegenheid van het zeslonderdjarig bestaan der gemeente Goiula zal aldaar plaats hebben eene Tentoonstelling van Oudheden loopende over genoemd tgdvak Bezitters van itunststukken eü Oudheden van allerlei aard op Gouda of vroegere of latere bewoners dier gemeente betrekking hebbende worden ujtgenoodigd hiertoe mode te werken en voor 1 Juli e k zoowel van hunne gezindheid daartoe als van hetgeen in hun bezit is kennia te geven aan den Secretaris der Hfestcommissie C S B SMELT Gouda 15 Jnni 1872 ib