Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1872

Geregtelijke Veroordeeling De heer ASSMANN eigenaar der firma C W BÜLBICH te Berlgn heeft in pnbKeke bladen mijn UNIVERSEEL ZüIVEBINGS ZOUT als een voor de gezondheid nadeelig product gebrandmerkt Deze pogingen om mg te benadeelen hebben hem te Beiign in TWEE INSTANTIËN eene Teroordeeling wegens laster berokkend De heer Sardemanu depothondet en leverancier der Assmannsche tooverpaketten maakt er zich een geno n van in Nedeiw kndsehe Couranten de bovenvermelde advertentiën die door de Pmisisehe rechtbanken laster gestigmatiseerd zgn te doen herdrukken en het Nederlandsche publiek tegen mgn Zont als een gevaarigk namaaksel te waarschuwen Deze even walgelgke als lage bewering schraagt de heer Sordemann door attesten die met de namen van ROGGEN en BAKKER geteekend zgn terwijl de hieronder geplaatste verklaringen van deze heeren bewgzen dat zg den heer Sardemann nimmer gemachtigd hebben om van attesten met hnnne naamteekeningen gebruik ie maken waamit blgkt dat de heer Sardemann van die namen misbruik heeft gemaakt tot misleiding van het publiek Dat zgn de middelen waarvan de heeren Assmann en Sardemann zich bedienen om het beproefde Zont van den ondergeteekende dat met het Zout van Bnllrich volkomen identisch is in de schatting van het publiek te doen dalen Ieder denkend en weldenkend lezer zal evenwel nit het hierboven medegedeelde de onzuiverheid der bedoelingen tbd mijne Concurrenten genoegzaam erkennen en tevens met mjj overtuigd zgn dat het met eenë zaak al heel slecht moet gesteld zgn wanneer men om haar staande te honden tot loo walgelgke middelen en praktgken zgne toevlucht moet nemen De heeren Assman en Sardemann zouden inderdaad èn wgzer èn nobeler handelen wanneer zü zich den ondergeteekende dankbaar betoonden daarvoor dat hü hun zoo menig artikel aan de hand heeft gedaan door welks namaking hun en hnnne handlangers de gelegenheid wordt geboden om verbetering in den staat hunner zdcen te brengen De ondergeteekende verklaart dat de heer H Sardequion mgnen naam onder zgne advertentiën gemisbnukt heeft s Hage J van Roggen Droogist Ik ondergeteekende verklaar bij deze aan den heer H Sardemann nimmer eenig regt te hebben gegeven gebruik van mijnen naam in Couranten te maken Alkmaar W J Bakker Apotheker Mjjn ÜNIVBBSEEL ZÜIVERINGS ZOUT is alleen echt in UI pakjes i 60 k 1 2 h 33 en in 1 4 a 18 Gt3 verkrijgbaar gesteld te Gouda hg L WELTER Gonwe en L SCHENK Hoogstraat Bg aankqop van dit artikel lette men niet alleen op bovenstaande prgien Diaar ook naaawkeurig dat ieder pakje groot of klein geteekend is door Apoth en Fabrik van ehemiach techijischo Pneparaten Woensdag 19 Jyni 1872 GOUDSCHE COUEANT Nieuws en Adverlentielilad voor Gouda en Öni$trel eD i p RBIJM SPOORWEG j EXTRA TREIÏV van DEN E AAO naar ÈOTTBRDAM Bg gelegenheid van de festiviteiten ter eerevan den Verjaardag van H M de Koningin 17 Jung vertrekt dien nacht ten 12 30 eenextn ti in bestaande uit 1 2 en 3 kl Tijtnigen van rferi Haag naar Gouda en Rotterdam tot het uitlaten yan reizigers ophoudende opalle tassehenstations Ook retourbilletten t n op geldig D £ DIRECTIE Utrerkt 13 Jong 1872 Openbare Verko opingf op DONDERDAG 20 JUNIJ 1872 des middags ten 12 ure in Tivoti te Gouda van 1 de kapitale HOFSTEDE Yillemshoeve in Bloemendaal gemeente Waddhigmeen bestaande in HlfiRENHÜIZING BOÜW MANSWONINÖ en 24 Bunders WEI en HOOILAND van de beste kwaliteit waarop worden gehouden 28 MELKKOEUEN 14 GBASHALVEN O PINKEN 1 PAARD een aantal VARKENS SCHAPEN enz Aanvaarding Heerenhuizing dodelgk Lan dergen Kersmis 1872 Bouwmans woning 1 Mei 1873 2 twee kapitale HEERENHUIZEN met TUI TNEN ea een groot stuk MOBSGROND raon dek FluVeehtn Singel Wijk B n 331 en 332 te Gouda Alles breeder omschreren bjj Biljetten en informatiën ten kantore van de Notarissen POBTüIJN DBOOGLEEVER of KIST te Gouda In het VfEËSHUIS te Oouda komen eerlang open de betrekking van KINDERMOEDBRen die van NAA MOEDEB Zg die naar een dezer betrekkingen wenschen te aolliciteeren kunnen nadere informatiën bekomen in de Vergaderingen van HH Regenten den 18 en 25 Jung a s des avonds van 7 tot 9 uren Een bejaarde Jufvrouw uit den Burgerstand van de P G oekt bg fatsoenlijke Bargerliedon iUüer zonder jonge kinderen en van de Jtdo G D KOST INWONING en HUISSELUK VERKEER Adres met mnco brieven ondel letter X met aanduiding van woning en opgaven der verlangd wonlende vergoeding aan den Uitgever Aettt Courant Oouda 16 Jnng 1872 KRELEIIJONGENS kunnen dadeljjk geplaatst worden Adres rancobjj den Uitgever dezer Courant WANOGEDIERTEN D LENSVELT Vest bü de Frankenstraatte Rotterdam is dagelijks T n Rotterdam kosteloos te ontbieden tot totale Zuivering v n WANDGEDIERTEN en alle INSEKTEN hoe diep ook in Huizen en Schepen ver choIen zonder iets los te maken of to beschadigen en spoedige bewerking Dèsverkiezende één jaar na de zuivering betaling Verder voorname Gctnigachriften ter inzage Tevens zijn de onfeilbare middelen VLOkllSTOFeu hitOOG I OKI ER verkrijgbaar met gebruiksaanwijzing a 5perfl J0f Bg verkiezing wordt het door hemallóén in persoon bemerkt r Geheimhouding wordt verzekerd Jufvrouw VAM STBAATEN op den Korten Tiendeweg vraagt tegen Augustus e k of eerder een Diuenstmeisje Gouda Jung 1872 In een klein gezin te Gouda worden gevraagd twee uitstekende Dienstboden van de P G om terstond of met Augustus in dienst te treden Huur 80 buiten andere vöbrdeelen Adres met ranco brieven gemerkt met dewoorden Dienstbode gevraagd aan denUitgever van de Goudscbe Courant lo Percent Provisie Er wordt gevraagd vooi een uitgebreide zaak van Stoffenverwerü Dmkfcserg en Wasscherg èen DÊPOTHOÜDER voor Gouda en Omstreken tegen bovengenoemde percenten liefst op een der drukste standen der stad Adies rawo brieven F DIAMANT Voldersgraeht te Delft lTlfllZ rjXtr3 Ct tegen maagkwalen lllftIZ LXtrüCt tegen vermagering AldlZ uXtrECt tegen verouderden hoest MalZ Extract tegen zwakte MaiZ EXtraCt tege longlgdeu JOHANN HOFFschI Centraal DépÖt te Amsterdam mede echt te verkrijgen te Gouda biJ J C VAN VREÜMINGEN te Woerden bg HENRI J v D BERG Prgzen 1 fl 45 et 6 fl 2 20 zonder flesch en zonder vracht Tegen namoaksels wordt gewaarschuwd Elke fleach draagt de teekening Johakn Hoff GEEN RHUMATIEK MEER Zoolang de wereld bestaat is nimmer eenmiddel bekend geweest dat zoo proefhondenden krachtdadig tegen rhumatiek werkt als deonfeilbare ABSHAUBBIN S haie juiste liefelijke en onmiddellgke werking heeft de aandachtvan vele geneeskundigen zoodanig getrokken dat dezelve door H£d zeer worden aanbevolen Geheel door rhumatiek ventgfde lyders zgn inminder dan twaalf uren tgds door bet gebruikdezer Watten filiaal van hunne pgnenenstgfbeid bevrgd geworden Zg ontnemen denlgderalle scherpe en scbadelgke vochten waar zgworden aangebragt zonder eenig nadeel op gezond vleésch uit te oefenen of aan andere mid delen schadelgk te zgn Vrpegtgdig aangebragt waarborgen ze even zeker tegen zweren terwglzü de scherpe deelen nit het bloed nemen waarde zweer zich zetten wiL Tot bewgs derechtheid worden alle geleibiljetten geteekenddoor den bereider en hoofddepdthouder A BREETVELT Az te Del t die deze Watten voor den prgs van 30 Centsper pakje o a verkrggbaar heeft gesteld bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A StSS Zevenhuizen G iwiLHELMUS Woerden T W DEN UIL k onhoven A KAULING Alphen 3 GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagenstraat i2ott fon A BEUNABDT Oostpoori OÏTO HOOGENDUK Capetle a d IJuel Gouita Druk ii A Briukmu Ingezonden stukken waarvan de scliry ver onbekend is worden ongelezen ter zijde gelegd llEKE D lfAKI G BÜHGEMBESTEn en WETHOUDKUS van Goada doen te weten dat Int primitief Kohier roor de pliuteelgke 4 recte belaatiuK dezer Gemeente voor het dienstjoar 187Ï door den Baad aitgesteld gedurende acbt d en vwi dei roormiddiigs tien tot do namiddaga een en van drie tot vyf ure ter Secretiirio der gemeente voor een ieder ter Ic injj is nedergetegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanJag bg Oedepuieerde Stalen in beroep kan konen bg venoeksciirili op ongewgelil papier geecbreven Gouda den 17 Juni 1872 Unigemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DlU OM EKrEB PoBT0NV VAN BsBOBTC UzEKDOOnN Kennisgeving De ITUmiEMKESTfn van Goud brengt bg drae er kennis Ytia de belangbebl suden dat door deu Heer l riivineuiirn Inspecteur der Direete bclaütiugea enz te Botterdam op deu 14 Junij JS72 it executoir verklaard het primitief kiibier voor de belaating p bet pmooeel dienst 1878 73 N 1 I t voormeld Kohier ter inrordariDg ia gesteld in baude van den Meer Ootrangar dat iader daarop voor toanidc lerpligt ii tijnen aanslag op deu bij de Wet Vpnaldru vort t raldofa en dat heden ingaat de tcruiyn van DfifE MAANDEN binnen welke de iedames behooren e worden ingedien4 Gouda den 17 Juni ISTK t Ds Borgemeoster voornoemd TAK BERGEN IJZENDOOBN BUITENLAND HüiteHiandseli OverziciiL In de nationale vergadering ia hel begiose van nnmmerverwiMeiing en plaatavervanging met 547 tegen 38 stemmen veroordeeld Met daartoe ttreikemle amendement werd zoowel door de regeeHng en de oouimiaaie als door d linkerzijde bestreden Pni sen heeft bjj de oiiilerhandelingeo met Frankrijk in beginsel eene spoedige ontruiming van hrt gro idgebied tegen eene vrrvnx de betaling der oorlogsackuld en onder goede waarborgen daarvoor aangeitomen Naar men veniekert ii de heer Thiers naar Parijs vertrokken om er eeae conferentie te houden met graaf Arnim De reahterzQde die niet neinig onthutst i over bet geprononceerde karakter der op 9 dezer plaats geluld hebbende terkiezing in drie departementen heeft beiloteq eene depu tie naar den heer Thiers te zenden om rich met hem te onderhouden over den binnenlaqdachen toestand De linkerzgde zal bsrerzgds vermoedelgk een dergcigken stap doen De Hervormde kerk iu l rankrgk van wier Synode wij in een vorig nummer de eertte zitting mededeelden wordi met een scheuring tuuchep modernen en orthodoxen bedreigd li de laatstgeboodeu zitting der algemeeoe Synode vao de J rit gemeenten in Fraukrgk heeft de heer Coquerel bet hoofd der liberale partij het beginsel van Ie onafhankelijkheid der Kerk verdedigd Hg verkliionle voorts dat het grootste deel der Hervormde bevolking lilieriial is flet doordrijven eeher scheuring door da orthodoxe meerderheid zou naar Kathulicisroe rieken Maar eene sclieunug is niet moge ijk Wg Idus reide hg verder tot de mecrderheiii zullen u daarin niet ondersteuiien wg znlleit deze zaal niet verlalea Gg aioet ons wegjagen of met ons verstaan De heer Bastie gaf ie keBoea dat men oniaagelijk in dezelfde Kerk kan Ugven bg verschillend geloof Indien de linkerzijde 9e liberale partij wil toetreden tot de geloofsbelijdenis van de rechterzijde dan kan men bg elkander blgveo In het tegenovergestelde geval kan de Kerk bg eene scheiding slechts winnen De documenten die belrekking hebben op de vervelende Alabama zaak zgn in het huis der Lords door lord Granville oveigelegd terwijl de heer Gladstone in bet buis der gemeenten medt eeld beeft dat hij dit iusgelgks doen zal Zulks is dan ook geschied Talrijke interpeUatiEn waidn in de beide hniien gèMnaii zonder dat men nieuw licht ontvangt uit de verklaringen der regeering Intusschen begint Enge Iind een anderen toon tegenover Amerika aan Ie taan Altlini s rte Ne Yorksche iftmtó deelt het volgende mrdc Bun aandc instructieu welke de Britsche gezant 8ir Edward Tliomlon Donderdag ontvangen heeft Lonl Granville maakt eene veigelijking tusschcn de weigering van Amerika om over de amendementen v n het anppicraentaire traetoat in di9Cu sie te treden en de vriendschappelijke gezindheid welke Engeland betoond hcefl door hek doen van drie voorstellen die nonit a s ultimaiuiB ingediend zgu Indien du4 Zaterdagmiddag heeft graaf Sclopis als voor itter het scheidsgerecht te Geneve in zake t Alabaaageaehi geo nd Ten kwartier ovm éénen eindigde deze eersU zitting De tweede met gesloteo deni ren is bepaald op Maandag gisteren ten twea are Behalve de Alabama uoealia is owk bet kondelstiaotaat met Frankrijk iu het buis der geaeealcn aan de orde geweest De heer Graves besprak een voorstel strekkende om een a kearetid voiuin uit te brengen tegta de Fronaohe Begoeriog wegens hare opzegging van t handelstractaat en de daaruit voortgevloeide baparkingen voor den Kngelscheo handel De heer Graves maakte der Mtaohe liegeering er een verirgt van dat zy bij de oliderhaudelingeb uiet Mer farmiteit tegwiover Frankrijk had getoond Lord Enteld en de beer ülailstoue verdedigden de gedragsigii der Begeering Vo ns hen had Lord Grai ville zicfa laten leiden door de alom gedeelde symp ithie jegens Frankrijk Groot Brittanie zou geen represailles nemen alleen behield het zich voor de afschaffing van de inkomende rechten op andere dan Fransche wgnen Na dete verklaring trok de heer Graves zijn voorstel in Met andere woordm de protectionistische polititk des heeren Thiers zal tot gevolg hebben dat de handelsbetrekkingen an EngeUnd met andere wgnbouwende landen voornamelgk met Duitschland zullen uitgebreid worden Het Unitsche rgksparlement heeft de ditdussie begonnen over het ontwerp tefteu de Jezuïeten welks inhoud onze leters kennen Bg de verdediging heeft het gouvernement geprotesteerd tegen de oierigeiis ongerijmde brsohuldiging dat zij de Katholieke kerk treffeu wil wier belangen meu uatuurlgk uiet verwarren moet met die der orde van lezus Vrgdagavond laat is er eene Commissie vergaderd geweest uit alle fraction van den Rgksdsg uitgezonderd het oeutmm Kr werd besloten een voorstel in te dieoen om het tegenwoordig ontwerp betreffèmle de Jezuieteii orde te vervangen door eene wet van de volgende trekking I De orde der Jezuïeten en daarmede verwante eongregatièn worden verboden de oprichting van nieuwe nedera ttliigen der Jezuïeten wordt erhinderd en de bestaande congregratiiin worden binnen een door den Bondsraad vast te stellen termijn uitcn jk zes maanden ontbonden ï De leden deier orde en congregatie buitenlanders zijnde kunnen het land worden uitgezet Inlanders zgnde kunnen zg nit eene plaats N 1220 w worden verwijderd of op eene andere plaats worden geïnterneerd 3 De hooge Bijkspolitie aotoriteit ia belast met de uitvoering dezer wet volgens vooradirift van den Bondsraad Bezwaren tegen de uitvoering kunnen bg den Bondsraad worden ingolieod maar geven geen recht om de uitvoering inmiddels te schorsen De Bondsraad kan voor deze aangelegenheden eene speciale Commissie benoemen Ue regeering zet haar maatregelen tegen de aanmatigingen der bisichoppen door De Nord Deutteke AUg Zeil meldt dat naardiea de Bisschop van Emwland nog niet heeft geantwoord op de aanschrijving van den Minister van Eeredienst in dato 21 Mei betreRcnde de uitgevaardigde etcommunieatien hem alsnu den II dezer op nieuw erne aanschrgriog is toegezonden inhoadende dat indien hij niet binnen eene week aan ileu gestelden oiach heeft voldaan het Ministerie weten zal wat het te dueu beeft De Weener Keue freie Preue zegt dat het bcaoek van Keizer Frans Jozef Ie Berlijn hetwelk plaats zal hebben tusschen 3 en 10 September wel sledits een tegenbezoek schijnt te zijn voor dal van Keizer Wilhelm te Isckl en Salzburg maar dat er toch niet Volt te twijfelen aan de hooge politieke beteekenis van die bijeenkomst Z M ral vergezeld zg door graaf Andnusy en waarschniilgk door eenige ondare leden van het Huis des Keizers Hg tal acht dogen te Berlijn doorbrengen Ih de Spaansche Cortes zgn de koninklijfce besluiten voorgelesen waarbg de nieuwe Ministers benoemd zijn en de zitliiig der Cortes geaohorst wordt Men gelooft dat de rtcs weldra ontbonden zuilen orden Volgens een gemcht heeft de heer ZorilU ziQh ongezind verklaard met eene depotatie ooar Madrid te gaan die gekomei sraa om hem d te venoekea E ortero bedt geweigerd naar de hoofdstad Ie komen Als red u voor die weigering beeft bg den zwakken staat zgnêr gezondheid opg even In een later bericht wordt de aankomst van Zorilla te Madrid gemeld waar men hem met geestdrift moet ontvangen hebben De DiarU meldt dat d Maarschalk Serrano wtihaast eene reis naar Londen zal doen Er loopt te Madrid ern gemcht volgens hetwelk t Bepublikeinsche directoire besloten hééft tot uitvaardiging van een manifest om te verUoren dat zij de Hadicalen niet oiidersleunen zal De legerbevelhebber in Cuba deed per ti ri m wrteu dat hij tot eiken prijs de iiit riteil van de Spaansche heerschappij op dit eiland zal handhaven fkankruï 1 In de vergadering van de Synode der Hervormde kerken in Frankrijk zijn Dinsdag diicussiën over de vraag ol de SyHo le een wetgeveude of slechts een raadgevende macht heeft voortgezet maar niet tea einde gebracht De laatste meening werd met groote bekwaamheid verdedigd door den advocaat Larnao de eerste door den predikant Vaurigaud die beweerde dat de Synode een soBVerein recht heeft en door den afgevaardigde ter nationale vergadering Metictal die zijn boorders op een menigte bgbelteksten onthaalde In de zitting aii Woensdag werd na een langdurige en geanimeerde discussio bet veorsiel der orthodoxe partg met fil tegen 46 sieanen oanitenomen Dr Kern fcrtrgenivoordiger dee Zwitsevclie Presbjteriaansche S noifr bood namens haar een adres van sympathie aan een dergelgk adresvau de Irrsche Presbyleriaansohe kerk werd door den vertegenwoordiger der Sohoisohe kerk aangebo le fi Omtrent het iu een der volgende littingro nf handelde verwijzen wij na ir ons overziobt A M B B I K A De Alabama quffstie fcn de verkiezing van oen predident oor de republiek zgn tegenwoordig de politukj onderwerpen dic lu ile Vcreenigflo S teo aan de orde van den lag zgu Nu de senaat ia uiteeug egaan zonder omtrent bot addrtioiiecie ariikel eene beslissing te nemen al de ei rste quoistie nog langen tgd op het poliiek pro r mna kuuuen figu