Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1872

G istercn middag werd ter eere van den verjaardag der kon i il ooitll dd sehhti ien Ij t garnizoen eeiie parade gehouden terwijl van de openbare en vtle particuliere woningen vlaggen waren uitgestoken waarheid apreekt is bet de wil van den gouverneur generatl dat zij biuuen drie jtreg gereed zal zijn Als meB wil kan men Dit blijkt ook weer uit de zaak van den heer Bgech t Amsterdam die ten vorigen jare aaa de Indische regeering toestemming vroeg om in d bnurt van BatHvia een dok te mogen aanlqfgen gel op age koetfn en op voorwaarden dooi bet gouvernement te beptitt Niettegenstaande de aanvraag zoo eenvotldi was heeft de vorige landvoogd ook dit stuk laten rusten dat onverwijld door den heer Losidon is a edi n Uopea wiJ dat er ptedig een aanvang met het dok wonIe gemaakt Voor zooveel tot dusver bij het besiuur is bekend geworden hebben bij de jongste eruptie van den Merapi 42 menschen bet Itveo verioren In de regentschappen Ampel en Bojololi zgn voorta 152 runderen 4 paarden en 146 schapen verbrand en 284 woningen ingestort In hrt Anpclsehe zijn 800 honws tweede gewassen vernield en bet geheele regenlKhap Bojolali waa na de uitbarsting als in een woestijn herschapen Op de omlerneaing Tjamair waren nagenoeg al de gebouwen ingestort en had de kofSe aanplant zwaar geleden j De op die onderneming gevestigde Europeanen hadden in vier dagen tijds geen water kunnen bekomen om lieh te remigen ved minier om te drinken De toestond der omwonende bevolking laat zich biemit afleiden De Jat Cl bevat bet v lgende bericht nopens de kin ikultttur op Java over het eerste Jiwartaal van 1872 Aanhoudende zware regenbuien en stormen hebben zoowel aan de aoteoenen als aan de kwcekenjen en gebouwen scbade veroorzaakt en een ouafgehroken veldarbeid bclemnaerd Tot loedio Maart moesten de werkzjuuaheden rich bepilan tot bewaking en enderkoad van de aanplantingen Sedert dien tijd if de wOersgesteldheid büzondcr gunstig gebleven i Door vrije arbeiders werden SOI 4 dagdiensten ge prestccro Het aantal planten is met 9g D vermeerderd 649 I stidia werden ia den valkn grond gebraclit d iarooder nii t gerekend de tairg ke iiiboeiiuiien Na de ngolm itige snoeiing in bet vorig jaai is de ziekte der kinapiauten ga indcweg verminderd zoo dat zg hellen van weinig beteekeiiis mag keeteo 1 e rappenen der hoofden van gewestelijk bestuur op rn buiten Java omtrent deil stand der verspreid pniefaaiiplautingen Uiden over het algeaseen bevredigend Voor lands rekening werden weder 1176 planten verzonileii naar Sumatra Saaarang Madioen en Pa soerotau i la itregelcn ziju genoaen om het te Baiidong op le richten Inboratorium reeds in April Ier besrfiikt king le kunnen stellen van den voor de kultuur benueiuden loheikundife met wiens medewerking daarna binnen twee m iandeu ook de geheele inrichting ter bereiding van rawe kina alkaloïden gereed znl komen r li0 en ruim ïiOO kilognnnen kina baat in vdoiraail Voorliet in den aanstaanden oostmousson te oogsten produH 8 a 10 800 kilo s worden de beuoodigde fakketen aangABiaiikt omendeerd was overeenkomstig de bekende voorstellen van de conservatieve en liberale partijen Bü hoofdelijke stemming verklaarden zich 188 leden van den rijksdag er vóór en 101 er legen De bondsraad heelt de wetsontwerpen betrellénda den Luieabuigschen spoorweg aangenonen London 17 Jmii De heer Hugesaen teide in het Lagerhuis trn antwoord aan den beer Cachnoe dat Janada geweerd beeft maar dat de eilanden PrinoeËdward en New Fouinlland toegestaan be iben de vergunning door de Vcreenigde Staten gevraagd oa voorloopig tijdens dra vischlijd gebruik te aaken van de voorrechten toegekend aan die Staten h het tractaat van Washington De heer Gladstone a e in antwoord aan den beer Bonverie Cecil dat ket beoehl nat geland betreft dat de oominissariswn te Oénèvr argnmeoten hebben ingediend oujuist is Engeland vraagt nrdaging der arbitrage en het heeft die vraag gadaan rekenend op de verklaring des heeren Fish dat de arbitera de zaak kunnen verdagen op hun eigea gezag en dat als Engeland de verdi ing vooratelt AiMrika daarin zal toestemmen De heer Fish h id hoewel hij toestemde in de veidaging wanneer de arguaenten werden aangeboden niet gezegd dat Aaerika niet zon toestemmen ingeval de argumenten niet werden ingediend De heer Gladstone voegde er bij dat eene nieowe verdagiag voor 24 urrn mogelijk was en dat hÜ koh zeggen dat hij geen andere mededeelingen had te doen In het hoogrrhuis verkhiarde Lord Granville in antwoord aan den beer C aims eveneens dat Engelands coaaissarissen geen aigumenton hebben ingediend I ldon 17 Jmi In ht t kuis des lords is ondanksHfet verzet der Uegeering mrt 162 tegen 91 teamen op de wet b trefi eude de geheime slemmiui een amendement aangenomen betrekking hebbende op de tcekciis op sterabriefji s I Vergadering vaa den Gemeenteraad UMid t 17 Juni Tegeuwoordig de bh r H rgen IJaw 4 H B oon Virnlj Poit lJro t en At wma uir Uc iwiulca der ongc verguIeriDg worden geleuo en ge Zgo ingekoiBen drie diipofitien fan hh ged itatvn boudende goedkeariag vaa drw rMdi4i Uit B luf Mr kniHivQ van 4a ca wia M ver d fe ilt vaa 4 eiiing luModeudü de rvkeoiag rin den kiwier die fer r w wordt gelegd een adrei ao P W kafa fhaij a e i lich bekl tï Dde dat door h t awoveewo au de Wag o er do l pHnlraat b D groote scbade wordt heroortaakt Jtt bauden geiteld d r mainiMié van rabHeage J£ea adna aa W W rmuk i wk m scbenkrado aaa bet voorgaande verzoek Als het orige Da Itttïr Uijtra drakt d u MVuseh uit dat bieroT r reed beer Krauutburg veraeiiigt H h laet dirn waawb Db bsar Idi üainaki r ii Éki 4ttpM aaa brugf maar lirgeo de verplaatBiBg van de hltpertbrug Keu aitfea vaa v d Garde St Co crnickeitde in hoar te mogi u oenwu bet uudt atcijuabuisje by de graote eloii lu baiiddU gesteld der roiiiuiissie vau fabricage £ j n adreit van drn bolplijkdrager H l ua om aangebUjd te worden all lijkdrager Straks ie behandelen een adres van J fiiM dewaagcn e s vcrtoekeDd on met de krnni geeu kramen uf sUtltfl M weor bwaaa womngea te hcbbtu Jn banden vau U eu W Lol wier bevoegdheid bet brhoort Ecnige adreisen van vi rscbilleudt iiersoiien om in aanmef kiag te koinru voor cuneierge o i h t raadbiris Ter vïaie Vau bet poUerbealiiUi ton da geineeale Stefn ii de lanle I detdiug lugebonen dat bet de gestelde vottf waanlen aaaoeemt Aan de orde is I Een voorstel vau B en W betrefTeude in gebruik ge ving van het Commissanshuisje vau bet Amsterdaiuache fe r Gedep 8tateu van Zuld Hulland wensehen dat dit op resten voi t geregeld worde eii Hordt daartue besloten S Adres van A i Meurs otn mitslng als concierge van bet KaadhuM uudef tafckeiuiiug vau peuaMcM ij em daartoe betrekkel k voorstel van K en W De beer Vinilj stelt vooi dnt h t op ISO voorgeatelda pensioen no vi rhuogd wordi op 21 0 I e heer Iteutiiigcr acbt ht t voorgestelde ta rinj nwJI verhoogt ti tot f Ï5 De Itnr vhii Mraattn spreekt ten ganste van de verboogiug De hh KdiliiigH en lytcn neuacben eene wettelgl regtling dt r peiisiociieii Ue hb IJrtnaooru en Viruly meenen dat dit plnn bier niin utlvoerhjk ïs maur Hruachteii een geiaotiveerd voorstel te zien indienen Wn einigi besprekinK wordt gestemd over het voorstel Re finger eu dil auugtiioniLn met fi tegen 3 stemmen die der bb Uyten Droogk ever eu Kranebburg Alsnu aordt auii den roncierge A J Meur verleend eervol ontslag eo eui jM nsiofii van f 850 3 Adres vnn de wed viiu Aalst om i aderttand mei oen daartoe bctrekkdijk tourstel van H eu W Na laugdurige di cysste over het al of niet toekennen eener toelage ordt op tuorstel vau den hter Ln ft n aaa de wed van Aalst toegekend gedurende vier jaren eene i ul sidie van ƒ IOC m het jaar 4 Keclames tegeu den aanslag iu de plaatselgke belasting j Twee reclames zgu ingekomen a vau L Öelooje gouwe C 55 gesteld op een lakMkü vaa WBST IKDIÈ Berichten uit Suriname van 16 en 18 Mei mol i 7 m J heeft plaaU geh 4 Z E kield daarbij e rede w rin hg een overzicht gaf van dei toesUnd der kolonie Vooral kolonie van het jjar 1873 dat men te geraoet ging Ie welvaart van het gobeel was afhankelgk vanden groot landbouw en daar deze zonder aanvoer van r n ü RehouJen moes ten allen binnen het bereik ligg de aidil kn aangewend worden dien aanvoer te erlangen De kou besluiten die dat onderwerp regelen zouden snccessive jk worden afgekondigd De gonverneur dmkte de hoop uit dat de gewiditig hervonning welke het aanstaande jaar met tieh zou brengen het ophouden van het staatstoezicht op de geemaneipeerdei tot heil zou strekken van die bevolking in wier bejang zg is voorgeschreven en voor de Rehcele kolonie gunstige gevolgen mocht hebben Laatste Berichten Loipen 17 Juuis l 9t6 Mhi gtoii eve8tigde correswpdent ran de 7ï wï beriobt d t de AmerikaatijcM regecring zJoIi ver en al t g n eene verdngmg der 2itÜii i fcof te Geneve omdat die verddg ng m stryd zoi lujin met bet tnict t ran Waabington Berlijn 17 Juni De rijksdag heeft bg tweede leang aaugenomen na eene ducuBsie van zeven uren liet wetswiUerjp op de Je tole Qrde oadnt dit ge 0 ikjlll wezen ro i daii ook linnaeBcorpoi tatic hai len tan puntte vku 1 e nnntein r ercn en mm intusschen al den tg 1 hebben om te orerlrKgen welkt houding de aenait ten opzichte 9iLfi ht t dditioiHiel artikel zal aniinenien Volgens den Newïorksclien correspondent au te Tempt was de publieke opinie ran oordeel dat er nieer kan TOOT de verKcruuin jlw voor ik inii iiiii a JMhwi l hoewerdÜ niet h M belaiMvan ffTiidel lou lifclcQrporiliMillimii ifts Zoo keef b de kWr inn koupliluilll e j urk lich oflTetceF 11 den scna f gewenn en rerzuclit ilaf hy het artikel zou a innemen en ratiBctereii De oppositie btzigt hft additioi le artikel al een apen l gan l $ r ecriiig en besrlitAlcgt h ar dat zy aan et erlaBg i TBu Kngelnnil teeieteft eu uit rrets voor dat Iniid Wugdciiist Daarom i liet volgens de oppositie noodig ilnt oortaaii een aiide e politiek wonie gevolgd en ooi daartoe te geraken moot menden presidcjil Grant loslati U eu een udcreu president kiejxn 1 mndidatuiir van Omiit s tegenstaiiilcr den heer Horace rirccUv wordt dan o k op alle inogüTyke wgzen door de oppositie gesteuiul en bevorderd Krenwel is nog onmbgelljk te voor ien welke de afloop van den Verkic iiiKsstrijd zal wezen daar door verscheidene reer invloedrijke kiesverernigingen nog gren indidaat is grkoziii Kelangrgk mI de beslissing zgn van de nationale democratische conventie die deo 9 Juli te Baltimore zal bijeenkomen r e eaudidiituur namens de nationale conventie van Cincinnati op den 3 Me den heer Greelejr aangeboden hrefl ileze den 20 Mei aangenomen en daarvan kennis gegeven in een brief waarin hg terkUart zgn volkomen lulharsie te schenken aan het door de oon é0tie vastgcsielde programma en a rin hg vgf imnten van het programma bespreekt De beide eerste punten worden door niemand betwist nl 1 de haiulhavlng der rechten die uit den bevrijdingsoorlog rijn viwrtgevloeid te weten de aan de negers loegekende politieke gelijkheid eu 2 de herstelling door een volkomen aitauestie in de rechten die ten gevolge van dien ign verloren ook voor de zuidelijke opetandeKngrn In het derde punt over de politiek die ten aanzien der binnriilandsche administratie noet wórden gevolgd verklaart de heer Greeley fich uitdrukkelijk tegen alle centralisatie en ten gunste van en olkomen on ifhankelykheid iler plaatselgke he Maren De boudsregeering zegt hij moet de politiek die in de verschillende stnteii en gemeenten ten op tri8hts van huh Inwendige aangelegenheden willen Ttllgeil niet belrmiueren deze moeten vrij blgvcü om de rechten van hnnue inwoners te handliaven coi hun welzijn te bevorderen óp de w jxe als z j zullen goedvinden Verder richt de heer Greeley zich vooruamelgk tegen de regeering vanageneraal Grant zgn tegenstander Hij verbu gt dat Ie president niet meer zal Worden herkoceé o lat deze niet meer in de verzoeking zal komen in zijn eigenbelang sommige personen tot amli tenaren te benoemen Greel wil de zorg voor de invordering der belastingen van den president over breogen op het congres opdat de president geene l egenheid meer zou hebben om uit de opbrengst xqne part jgeoooten te betalen én zgne tegenstanders door onthoud ng te straffen Eiiiüetgk veroordeelt flrsehy de sohenkingen van grond oor spoorwegen wier ontijdige aanleg ieder land in een diepen afgrond van buitcnlaiidsche scheld stort Ten slotte jrerkhurt h dat indien hg tot president wordt ver kozen hg geen piesident van ne paftij maar van het gehi ele volk zal rijn pii dat omler zijn bestuur Itet NaonleA en Zuiden elkander de hand zallen reiken ii weder broeders zullen worden Intusschen maten de aanhangers van Grant evenmin en re ds s hg door memge republikeinsohgezinde conventie tol cnndidnat gestelil Ook voor hem zal e l afhangen van de bjeenkomst te lialtimoro op 9 Juli Indien de hcor Graut daar tot caiuli laat aucht worden gekoceu nl hy dit grootcndeels te danken hebben aan den invloed van tie ff orld en Uu Netc ïork Time die zich hebben nongraktteii om zoo al niet per fas et nelas de candidatunr van Grant te steunen die althans van Greeley t yen te werken BINNENLJSJSTD Goun t 18 JtiNj op Woensdag 19 de muziekteiit op Clement niIFFACX T D BOQAEBOI ProgAmma van het Volksoonoert Juni a s s avonds ten ure n de Markt alhier 1 Grabdc Marche H LaTulire Roae op vrnoek i DdlileermarscE i l 11 gOl PÏ Abt Clemïj Ziitte Ouverture nieliter uad Bauer S Stille Abend Second potpourri populaire Le Breton l as redouble pi Vstraa Zaterdjig r 2on lag jl Mcd de jaarli sah gemeeiie jvftgadltfng der ver nigi g tM hi Holk 111 krf lok der vereluii iig in de Veffti aibier gtèuilileii Zomlaguorgeii van 10 IC uio Kt rd t unr upe hare veq aili ing gi houdeOi die wtK slecht liezucht werd en waarin door onderscheiden sprekers liet nut der vereeiiiging zoowel op stoBelgk as K eswlijk gebied werdC betoSgd Ou iin Ar werd een broéderl ke moaltgd gekouden in de ntfjes ingtrielite taal tan het iogameut de Kap en des iiamidd igs om vgf uur werdde vergadering voortgr et In deze laatste zitting werden omtrent de afdeeliniteii verslagen uitgebracht waarin veel belitngrijks voorkomt o a bekostigde de Amsterdamsche afdeeling 11600 voof haar be aar nimi lirei en Züii lani 8oholen De gcheeleverceuigiiig telt tiwns 20 iSon agascholen ipet Wi leerUngeu C Gisterenavond hield de Commiieie voor de feestviering bij gelegenheid van het ROO jarig jiibil der gemeente nmlermaal een vergadering In de eerste plaats stelde de President voor dat welk ook het besloit mocht zgn drr vergadering omtrent deu feestdag alle leden zich bereid verklaarden in de Comiuisaie te bigveii Slechts twee leden verklaarden zich daartegen Panrop werd audermaal in stemming gebracht óf op het wettig besluit der vergadiring tut feestviering op 29 Juli zou worden teruggekomen waaromtrint in de vorige vergadering de trmmeu 8ta ikten Thans werd deze vraag met 19 tegen 7 stemmen bevestigend beantwoord Eindelijk werd met algemcenc steramen besloten niet op 23 ook uiet op 29 maar op 26 Juli feest te vieren Door de leden der Commissie werd reeds voor 124 10 ingeteekend terwgl de antbaohtsstandver ecniiting door eeiie gift vaU 40 van hare belangstelling deed blijken Het Muzickourpp van t Kon Pruisisch OardcÜUnen Regiment n 3 heeft verlof bekomen om een kuiistreis door Noord Duiischland de Rijnlanden Weftfalen Holland en Uelgie te doen Naar wg voroomen zifllen ook wg t genot hebben dit Hink corps te hoore rgdag 28 Juni zal hot in Ons Genoegen Via concert geVen waarin o a de gunstig bekende klokifenspeler Kedel zal optreden Zaterdag hebbeu ziob te s Gravenhage een aantal vrienden eo vereerders van Thurheoke uit alle deelen dus lands in de zaal del Loge vereenigd om te overwegen op welke ivqs aene waardige hulde zou kunnen worden gcbraiht aan dru overleden Staatsman In deze bijeenkomst is op voorstel v in den hoogleeraar Rijke aan mr W L Uullert voorziiter ikr Tweede Kamer de lauling der vergadering opgedragen I vergadering li ad ten doel het vormen van eene centrale commissie voor het geheele fig tot leidingvan de ank en benoemde daartoe de heeren mr D van Akeriaken te Hoorn mr Aitema agent vande Ned Bank te Leeuwarden nr H J Aakersmit Jr te üeteiiter J H van BeiJma te Aeiigwieeden S Blaupot ten Cate te Groningen mr J A v d üurgh te s Boacb mr B Cremers te s llage mr J K Cornells te lioerraond A M Uikkers te Almelo J A DUymaer van Twist te Diepeveen mr V H Dullert te Arnhem mr J Domein Nieuwenhuis te Amsterdam Dyterinck te Haaflem vnn derFeltz te Abscii prof J ruiu te Utrecht J A A Franaeii v d Putle te Soes mr G A Fokker teMiddelburg prof Goudsmit te Leiden U Gujé teBreda G J van Heek te Enaobedé mr L Hertzveld tfl Zwolle generaal Knonp te s Hage mr VV W van der Kaay te Alkmaar mr van Lier notar s te Assen David J C van Le iDepte Amsterdam mr G il van der Linden te a Hnge generaal vanMulken te s Hagr mi van Meeuwen 8abst onic te sBoBch mr K A Meeussen te s Hage mr VV C Mees te Amsterdam J B Maxwills te eHoge jhr mr P van der Maessen de Sombreff te Maastricht F J Plote teKottrrdam dr J Penn te Amsterdam mr August i hiUps te Amsterdam baron van Kbemen van Kliemenshuizen te Bruramen B A M baron van Agokevorssel van Uijseiibarg te Utrecht prof B jke te Luiden mr W Sieverts van Beesema U RottertUm baron Sloet van de Beele te Leiden A J B Stoffels te Hoeraond generaal van Swietente s Hage O T Stork te Almelo J vau Swinde Fen le s liane prof Telkgen te Groningen mr True tortf te Bottcrdam mr G de Vrns Ae te s Hajie Yifuly Ver bruj ge te Rotterdam Baron van Verschuer ir te Ariütrtn praf Vissering te I eiden Winklrr fiil tti Veent am en Jotai ü Zimmermann t sAm ter4iiro De vergadering ichtte het wciisihelijk dat plaatlijke commissien voor hetzelfde doel die zioh neds gevestigd hebben of nog vormeu zullia zikb als lubcommissien aan de centrale commissie aansluiten eu met hoor in betrekking stellen dat pla itselijke imnÜMtMiin aM Mben Jauijks hiplragen rer om de koi en f bdbyau fin e e natio ulde aas Tbtrbecft s erdftitteu jegens het efiaiid JM ve jj lMi g wiyjan oiül dat ovw de keuze van het meest grjiasieblijk van hulde zal worden beraadslaagd dooi de centrale commissie en dat het vooAtel van deze moet worden onderworpen aan de goedkeuring eener nad r bijeen t roepen algemeene vergadering n belniiglieUbendan I e centrale commissie besloot daarna op 29 Juni a 8 bijeen te komen tot vaststelling van een ontwerp De heer Groen zegt oralreot Thorbeeke in het jongste Nr der Neierlandteke GedaeUe Niemand zal hëlf bevreemden ddt ik deelgendotvan den aigemeeuen rouw eeuige diigea het stiUwügen bewaard heb ff i Ook thans dit sleohts Sedert aao oozeu eeraten KoniiiK de rrgeantaf ontviel is Thorbacke zijn opvolger geivwkt doar gcuie eu veerkracht Altgd facile priHCep Als i piisant meer ifog dan als minister Altijd als hoofd der liberale partij de aangewezen man Altijit onmisbaar In 1849 in I8A2 maar ook in 1888 in 1870 Ook nu bij zijn afsterven te midden van onzen erbarmclijkin toestand onmisbaar In die onmisbaarheid zelve ttgt de sohailuw ijde zijner politiek Eerbiedige schroom in het beoonleeleii van dergelgk een staatsman voegt inlereea Mij v ral Thorb cke was in hetgeen ik voor Nodrrlaiid eu Oranje weiischelijk gekeurd heb telkens mijn wederpartgder en Overwinnaar Doch ook nldns Weel vnn de vriendseliap onzer jeugd een liefelijke weercWis Minder dan ooit zal ik nu oiitronw zijn ann een bitrekking die ik zelfs te midden van heftlgen strijd met weem ef dank gewa rd erd heb Ieder die de nagedachtenis van Thorbecke vereert behoort zieh te verbigden dat hfj zonder aarzeling ontslag gevraagd heeff Over dit einde van den Ticndoogschen Veldtocht lij liet genoeg te verSv zen naar het O übartikel van den hoogleeraar Buys Zoo schittert het 8emf iHéiit ook in de laatste politieke daad Volgens iemand die Thorbecke van nabij gekendh ft was hg nergens grooter dart in den huisel jken kring I Ook in liefelijkheid van omgang diemenigeen in het schijnbaar Stoicijnsehe van den groeten Staatsman niet zou hebben vermoed Voeg erbij ook hierlé dnt hij niet het publiek belang aaneigen belang dienstb iar beeft cma kt De in hetoog vallende gepastheid van tinanciecl huldebetooazal alt een eeretitsi te BieeT ia s Lands historie worden vermeld üa De stellingen door de algemeene vergadering van het sc ioolvöbond 11 Vfi ti n op i ht n deu arbeiö van kinderen in fabrieken aangenomen i raarover in ons vorig N ges Oken irerd zgn l dat het benigen van kinderen tot fobrieknrbcid in Nederland folstrekt niet va i zoo geringe beteekenis is als spmmigen meenen 2 dat deze arbeid niet zelden een volstrekt beletsel voor het bezoek der lagere school oplevert en nagenoeg overal het schoolbtzuek tot een minimum beperkt geheel onvoldoende om een killede elementaire kennis te versehalfen die als grondig voor do zedelijke en verstandelijke ontwikkeling onmisbaar is 3 dat die arbeid meestal le langdurig en te afmat tend is dan dat de kinderen door het bezoeken der avuiidscliool kunnen vergoeden hetgeen hnn door ver uim van de dagsehool wbrdt onthondetj 4 dat das a fortiori de aVondsehool vqor die kinderen geene of slechts hoogst Onvoldoende resoltafen kan opleveren hetgeen troawtn door de ervaring riiimstfhouts bevestigd wordt 5 dat bij fabriekautën en werkgevers behoudens loffelijke uitzonderingcu weinig ojpgewekth id beslaat om de ontwikkeling hunnof jengdfge arbeldel i te bevorderen 1 da velen liiinner den arbeid van kinderen bÖvèn dien van volwassenen verkiezen alleen omdat hij goedkoopet koopet niet omdat hij onbiisbaar is dat de toepassing lan velb nnttii e uitvindingen wordt t g ngehoudeli omdat zuiver mechanisch itfbeidsvermugen meer geld kost dan menscheiyk arbeidsvermoiten geleverd dodr klndertn 8 dot door de verschillende omstandigheden in dit rapport aangevoerd de arbeiUef en vooral het kind boe langer hoe meer uit het huis nUr de Ëibriek of werkplaats wordt gebracht terwijl in de toekomst eer vermeerdering dan vermin ring va dat nwatsohappelijk euvel te wachten schfnt De kamer van koophandd en fabrieken te s Oravenhage h eft lan den miniater van Soaiictén in dato 13 dezer een tcJirijlen geriebt wmrbij zij de aapdacfat vestigt op de tegenwoordig onvrillgheid van het brievenvervoer Niet alleen dat het cijfer der gevoone vermissingen op onrustbarende wijze vermeerdert zoo woidt i rin pe d maar blijkens een l Ment vfohiJ hef vertoreii gaan ha een polftet raci aanmerkelijke waarde tus chen Amsterdam en deu Moerdgk geeft oek het aanteekeiien slechts een geliugen waarborg roifr de behouden overkomst Waar het brievenvervoer door den staat is gemonopoliseerd daar heeft het publiek er recht op dat in de behoeften van de dienst behoorlijk worde voorzien en dat niet te groote spaarra imheid zij het dan ook in bet bubiiigder schatkist de administratie weerboudc zooveel ambtenaren aan te stellen als noodig zijn om de veiÜKheid van hrt verkeer te verzekeren Algemeen wint de overtuiging veld dat de Telc vermissinRcn die tegenwoordig voorkomen worde veroorzaakt door een te ver gedreven beginsel Van bezuiniging rojwcl wal het aantal der postambtenaren als het be lrag van hnn salaris betreft Eindelijk wijst de kamer er op dat niettegenstaande de werkzaaahedrn der poataaibienaren sedert de gedwongen fmnkeering aaumcrkelgk zijn vermeerderd hun aantal ongeveer onvbrniiderd is gebleven terwijl het toeh van velf spreekt dal zooveel meer werk niet van bet zelfde getal amtiteiiaren kan worrlen gevorderd zonder dat de dirn t er onder lijde In deGroote vergadering der l einonBtra tH he Rroedireohap van 4 S Juni te Amsrenlara gebonden nerd na zeer iiitvot ri c doch ka loe en waardige discuRo III liesloteii liet Reinoiistrantsch Semiiiariuin n iar I eiileii over e plaatsen eu onder voorbehoud ton de goedkeuring ter Itcgecring de voorbereiiling val dien roaotregpl aan het college van Professor ea Cur tto u in vereeniging met de commissie lot de zaken der Broederschap op te drigeii Aan den hoogleera ii dr J Tidrmhn werd opzijn verzoek reeds vdinr het genoemd besluit gedaan eervol ontslag uit zijn betrekking ver leriid op urund van 42jarigrii dienst bij d e Broe Mnni i 4 xneoiepid liohlineiyk befcM iDitintslag gaat in met deu aanvang van 1873 In hare laatste vergadering heeft de Synode der Q Mel ke w Amn Knle psn l btlfabm de fögréring drs lands te veiWken alle sulnidien au kerkgenootschappen te doen ophouden ten eind het btgiiisel van scheiding tusschcn Kerk eu Stuit lot u volle recht te laten koBi u Onllangs heeft zich in ons land eene MaatsdMg ij iÉve tigd nog eeuig in hare ijook Hf stelt ziAJta Siel het bouwen van vnestallen aan lie los en k Hngpiaatsen op de stations van den Staats en B BSoorwtg Iteze stallen moeUin dienen om het vefroer Hn vee vqtr de handelaren gemakkelijk te m ikai rn ama in de gelegienheid te stellen hun vee goed ver ij 9 krijgen I Mai taah l PÜ tot Kiiplo tatie van Sta a üorwegen spet het jiliui er o dertteunen r Op de beden voor 8 dagein te Zwolle gehouden p mmstclling van vee was o a een slier welke het rMzeiid gewicht l au vnii 3 00 ludve kilo s Dit koluM e jgg T door d eu heer Petera uit Pa inerilea naiigcbrMllt iras van zuWir Bngelsch ras zeer laag dp de pootcn Waor van nek breed van rug en eviiiredig tt Ifvorind Den eigenaar werd er reeds te vergeeft lot S500 voor geboden Ook was er eene koe te zien iM ruim 70 oort of 18 kan molk per daggnf Ret is berekend tegen lï eent per kan voor Ï 18 IW i i iiH iii I IKÜ i i si m s ii I Hliiiilil lUjii L k XJ K QlQiuiên HOOST INÖIfi De jopgste mail bracht berichten tot 8 Mei Men leest in liet overzicht van liet Mat JlattMMad Sedert het vertrek der laatste mail is hier te lande weinig biJzuiidcn voorgevallen De kalmte werd dan ook alleen algebrokeii door de telegrammen uit Nederland van 2 en 4 dezer inhoudende dat tengevolge va Iv rwérii der ivef op de inkomsten belasting eerst de minister van finniicicn en daarop het geheele ministerie zijn oiilslag had gcvrllhgd Menschen verdwijpen begiuselen blüven moge dit van Iiel ministerie in Nederland gezra d kunnen wor den Wat koloniën betreft waren wg op den goeden weg een flink minister in Kederlaivd eén llink gouvemeur generanl in Ipdic en voor bejdei belang kopen wij dat dit zoo Uijve Het zoo dikwerf beapiDken plan oa Batavia van f een goede haven te voorzien scKjgnt een stap verder gekomen te zijn He regeering heeft thans beslist dat er een haven zal zijn en indien het gerucht