Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1872

f Vrijdag 21 Juni 1872 N 1221 iPHE COÏÏ AWT Nicnm en Adverlenliéiad voor Gouda en Omstreken i VKSKBUOBAAB AAN K8T Hoo J Dci Ot voor Nedcj land b j N J C HAIH te Utrecht TEBDEB Oöuda bij Mej de VV ed ROSMAN En verder bekpnde Dépdts aanvraag om Dépót bjj M J C HAM te Utrecht De oudergeteekenden nemen de vrgheid alle vereerders en vrienden van wglen w j E T3 mmi uit te noodigen een Vergadering bjj te wonen in Ons Gekojiobn op DONDERDAG 20 JUNI des namiddags te zeven uren D W WBSTERBAAN A A G VAK ITERS014 Mr A A V BERGEN IJZENDOORN J DEOOGLEEVER FORTÜUN A SCHONEVELD v d CLOBT Dr A BOMEIJN Mr J FORTÜUN DftOOGLEBVER URBAVnS PaiEN Zjj die geene nagemaakte verlangen hiaar de ECHTE die bereid zjjn volgens het authentieke voorsehrift van Paus URBANÜS VIII hale dezelve te Gouda alleen bjj den Heer J C ZBLDJRNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Woddinxveen bjj C T Bazenbebo Heele doosjes 1 50 halve Ö 75 en kwart doosjes 0 37 r git Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van veieieeuwen toegekend 7t8 Mi lingt erUging tot 4 i 500 iildeQ De groodt iifen zijn veriiifru velitigd met den kleiiistcn factor cu durom is ifniJKeml besebikt op het erzoek A J r du Pui vraagt rermindrriug vtiu het op f 5310 gestelde iukmitfn B ea W st tlvu ou voor bet te bcMlkn op 8S9tt in ttMtuiiDg fcebricht werdt doiirtoe leeloten el tegen it terwul 1 il biiitca iteamiing 5 TU de Toorloopige Tasltteiling van h t kohie dier beUatiBg wordt besltttcD Tot Ud der eommiuie tao t ezicfat over de Btads niaEiak ehool wordt beuoouul mr I J Snel met h st Tot commisMiFis van het stoombootetiveer N C Wiewr m a 0 stammen Voi lgkdrH ier U Uni met 9 st Dto vergaderiHg eindigt u verleende machtiging tol tiitvoeriag v dcr n sumtie Alphen L VAROSSIEAÜ Zn Bodegraven P VERSLOOT Botkoop J GOUDKADE Tarmelen W G KURVERS Ilazeriwoucle Mej J GAARKEUKEN POSTEIUJËIV fSiJST VAN BKIEVEN GKAUBBSSEÏIID AAN ONHE KKNDKN VKEZONUEN uit ïOUDA dik op CHKIFTEUJK A K VRAAO AAN HET RISTKANTOO ALHIEK lüVNKIi WOBUEN OEBECUHEERD L t n de Weerd en 1 Belijn te Amerongen KleederiB KMijn de Vlyt H Peunig d erg en C J Buisman A ï d Boogaart P T Schrtrer alien te Amsterdam E IVisellus te Hertogenbuscli J Ari t te Ouimerscbans K de V itt te emis Mej 11 jastman te Ilfracombe A Uoedhart te Kapelle a d IJsel 3 VVagenaar Mqj D Heulf W Itomeijn D y d Kroeg H v Leeuwen allen te Kutterdam J Rec er te Schagen Jde Bniyo te Zwolle G r Mourik te VVoddiuxveen Hulpkantoreu Gouierak A Meger te tiouds Joanna de Jong te Kottcrdam L Verhueff te Soelermeer r Soetermetr iü r ürJ t i iG ICoelder Ie Leiden i nIFtMbunetn f u4 MoRdeiyn te IVIft Onierkert a d IJmeti T AHker te Zwolle Van I gk te Goiida Jjeerisdam te Noordwljkerhont nvmm m mms BKLGIE Mij S Mulkcns te Hasselt van Suslereii te Lfik J Bemaele te Saiikrid DUIÏSGHLAN O G Buelwar te Bonn M Pougnet te LandrolT H Gniiiwald te Wien FBANKKIJK J Aarts te LUk L Handel te Parijs Gtmda den 17 Juni 72 De Directenr van het Postkantoor D J A VAN KttüIJNE stoffen Verwci iJ en Diuklfci ij TAM Aao het Burdu van Politie zijn in bewiuing drie Sleutels aan een koperen kettinnje een ruote en zes kleine sleuteltje nau ern riiij een groote en een klein sleutetye a ui een touwde ea nog cenige losse sleutels welke iii de jemeoute gevonden rijn Zijden Wollen en gemengde Goederen De ondergeteekende herigt dat hy Donderdag aanstaande én in t vervolg alle marktdagen met zjne kraam te Gottda zal verschjjnen ten einde Goederen te ontvangen om dezelvena 8 dagen ZEER NET EN ALS NIEUWt en billyken prjja af te leveren Goedereuvoor elfen kleuren bestemd als Jasserf broeken en vesten kunnen des verkiezende geheel inelkander blyven zonder dat dezelve ieto afgeven Eefie schoone eollectie stalen zullen aldaar ter bezigtiging worden gesteld J BOE LOFF van Rotterdam BargerlUke Stand iiaoiiN U tmi Jacob Joluniici ouden A Jonirebrrar cu M van Merkom Kiamervndje Curimlia oildcm A F Audrra en F de Vrorge la liviidrica Johanna üudprs J J Aiikriia t n J vau Ham Ov tLhp K 14 Jniii Ij no diT Hoofl 6 m G ot 81 j I Hautdiur 8 d ii A M A van l rnurn 1 d Tengevolge v het ingesitelde onderzoek omtrent Dr J G Popp s Analherinillondwater ADVERTENTIES Bevallen van eene Dochter doorden heer Prof OPPOLZEE Rector magnif Professor te Weenen Kon Sachs Hofraad enz werd dit middel heilzaam tegen alle MONDen TANDZIEKTEN bevonden en aan deK K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgeljjks wordt hetzelve door de beroemdste Geneesheeren en Hoogleeraren van andere steden tot reiniging en onderhoud der tanden aanbevolen A LAMPE Vkrheül Algtnuene kennisgevitiff TtTHT WTEX De Commissie uit de Metseluarskncchts noodigt door deze all Meestors Metselaars uit om eene Vergndefing bg te wonen op DINSDAG den 25 JUNI a s dos avonds ten 8 nre in het llótet Ds Paauw ten eiude door bespreking tot eene gewenschte billijke verhooging van werkloon te kunnen overgaan Uit Naam der Commissie J C BRANDT In alle CODRA MTEN worden dadeljjk opgezonden doer den Boekhandelaar A K K i i k M A K te Oouda Een afsctuift is voldoende Tc vi rkrijgen tè Oouda by L Schenk winkelier lip de Hoogstrn il wijk A 123 te Rollrrdam bij F E ïun Santen Kolff apolh en A Schippereijn C bliiauwe porcslf i kcl te s Hage bij J L F C Snnhili apolh Ir I yden bij E NoOrdijk te Ulreohl hij F AllFn 1 apolh te Amsterdam bij F van Windlirim k 0 rerkoophnis te Oudewaler bij T J vsn Vrcmniiipen i te Sehoonhovan bij A Wolff MontfooH 3 A JACOBL Oudeiealer J van LIEFLAND Sehoon wven Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOUTHOORN iVoerden Gebr PFENNING Pakhuisknecht Gevraagd een aankomend WAS sterk ïjon gestel goed met schalen en gewigt kunnende omgaan en vlug pakhniswerk verrigten Schrijven en rekenen zal tot aanbeveling strekken Loon naar bekwaamheden Onnoodig zich catn te melden zonder goede getnigschriften Adres met ra co brieven ouder letter Z aan den Boekhandelaar P C MAAS Jb te Oouda A DVËirrEi TiE voor dit Blad worden yooit Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBÜKEAU VA iVIJGll ep VAM DITMAR BOTT UDAM Johann Hof Mé lll matiache geur vrg van imnerale bestanddeelen verfijnt h Verfraait de huid w maaki ze zacht en eüts 1 tSgch verw dert allen nitslag en hergeeft en onderhoudt eene gezonde irissche gehuttskleuf Prgs 17 ent 6 stuks 95 ent 35 ent 50 ent 70 ent te Gouda bn J C V VEEUMINGENenA C SCHOUTEN te Woerden biJHENE I J V4JJ im BfiEG w t ti itt B ï Ciia a Diiikvau A Briokmad if 1 i i t M 11 i üi imiiri Kennisgeving D BURGEUEE3TËB van Gouda brengt bij deie ter kennis van d belanghebbenden dat door den Heer Pr9vinciaten Inuecteur der Direete belastingen enz te Rotterdam p de IT Jiug 1S72 is exce toir verkUard hM kohier a M patentiegt over htt dienstjaar 187Ï 73 N 1 Vat voormeU Kohier ter invordering is gesteld in baiuicn ran den Han Oatraoger dat ieder daarop VoorkoB ud verpügt it zijnen aanshig op den b de Wet bepaalden voet te voldoen en d t heden ingaat de termijn van DBIE MAAN DEK binnen welke de ieclamcs befaooren te warden ingediend Gouda den 19 Jong 1872 Dé Burgemeester voornoemd VAS BERGEN IJZENDOORN BÜITENLAUD llulloiilaDdscli OvcralchL Uil alle brrlcbten die van Parijs en Versailles verzonden werden blijkt dat de onderlinndcliiigen vifti ITiiers over de Vervroegde ontraimiiig van hét gnondgèbied aanvaijkflijk met suooes bekroond worden iie tand der uneslie is ap hel oogtnUik deze Hel Duitsche gonvernement chlt aarzelde lus clien ecne spoedige ontruiming cii voorldurcnde beteiting al uaardal liet ijjieer of minder vertrouwen iMd in de tsnanwoofdigs ttgdaistg en minder of er gczindkrid tij de Frsuschë natie veronderstelde om zich nau eerwraak te wagen heeft eindelijk tot het eerste hesU t n én er in tuegusteuid om de bezettiiw terug te nemen uit twee dep irtcmeiiten te gelyk telkens wanneer een milliard der 8ch6delootstelli g zal w rde voldaan Praukryk zou bet recht behouden de j arl kache talingen van i milliard te vervroegen om d widoflr de oiitruining zooveel vroegitf te verkrijgen Uil taaiste punt it nog nirt vatt ftclil maar toch ma de goMkeuriug der Duitsche ri ptcmiig ou iorworpcn Natuurlijk z illeu er uog velerlei bespteliiigon iflqfleu piaaU hebben maar de Duitschogf z int te ParU9 de heer von Aruim voorziet geen moeilijkheden dan mis ohien voor de laatste twee departementen aangezien de heer van Bismarck zijne meeniiig dat tot vervroegde ontruipiing kon worden O crg gaan by keizer Wilhelm heeft dofn zegevieren over den tcgentlaiiil der militaire autoriteit Zoo meldt altlinnt de Ind uJatice Volgens beticht uit Versailles is men nog zoo ver niet Ziehier het telegram ld 18 Juni De onderhandelingen met Uuitsclilaiid mnrchecreu zeer naar ncnwh doch een finale schikking is nog n et getruR eu Alle geruchten betrefl eiHle cyfcrs van betalingen of leeningen of tijditippeii tot i sluiten daarviin zyu uit de lueht gegrepen Over al die unestiën is nog niei bcrnadslnni d Ook t gerucht als zou ar sprake zyii om t bezet houden an Tooi en Belfort te verlengen is ongegrond Men verzekert dat dé rechterzijde heeft afgezien vnn het ook door ons med cdeelde plan om den beer Thiers te verzoeken zyn ministers uit haar midden te kiezen Het werd reeds bij voorbaat zoozeer bespot in de couranten en by liet publiek dat de hoeren naar het schijnt den moed niet hebben gehad het ten uitvoer te leggen Maaadag werd de offloiéele correspondentie tutsohen Engeland en Amerika bctrcttcude de vierschaar te Genöve publiek getanakt Zij bestaat uitxniet minder dan 73 depêches en andere mcedcelingen tut ohen de respectieve Hegeeringen en geeft een overzicht der onderhandelingen van 29 April tot 11 Juni B In de laatste dier stukkeu geeft lord Granville aan generaal Sichenck een recapituljtie van de gevoerde ouderliandeliiigen Uit Geiiè e ontving dé Daüi Neu van hartn correspondent hot bericht dat de reden waarom de bijeenkomst der arbiters op 11 Zaterdag zoo spoedig werd afgebroken en tot Maandag uitgaiteld waa dat de Anurikaansobe vertagenwoeidtgen dien morgen uit Washington per telegraaf oidcrt ontvingen die v6 Sr d veigadering niet meer onttsijferd konden wolden ook hadden ty tyd noodig om per telegraaf nadere imtroetifo aaa te viagen Daar omtrent het verhandelde de grootste geheimhooding in aeht wordt genomen bepalen alle verdere berichten zich tot losse genchten en ondersteUingen Nadebyeenkurast op gisteren gingen de tcheidsreehteri tot morgni uiteen Maandag heelt de Regeeria in de beide Farlemeutshnizen de verklaring i lifrt dat het bericht onjuist is als zouden de zaakgehutigden van Eogelanit t Genere argnmentén hebben ingediend lot vtrdaging der rechtspraak Giadttoue heeft bovendien van d mogelijkheid ener veriafiag van 24 urengesprokeo ill het Hoo rfanis leed de Begeering een nederlaig door het aanneiMO met n OMerderheid van 71 rtemoMa van èèu aaendeBent op de BalM iiU bctretfende de teekeos op de stenbriefjes aan te brengen nog verwheulene andere ameuilemeutcn op dewlfde wet warded aangenooou Z mids reeds uit de laatite berichten van oiis v rig Auiniurr bleek is de et op de Jezuïeten iutwi edie lezing aapgcDottieii door den Doitachen Uijksdag met 183 teifn 101 stemmen In zijii nieuwi n vorm verUétU d wet de orde vau Je u en alle dergelijke oongre ati n op het groiidgebii4 des Jtyks bevee t de opheffing biuueueen rastgestelden tgd van al hare instellingeii laataan de rsgeering de bevoegdheid om vreemde ledendieif orde over de grensen te asttaa terwyl Onittcheleden hun biirgeirecht kunnae virliaui en geiuternaent aMgrn watdea De bondsraad ie met de uitvoeriiii dpr wet belast en zijne bevelen moeten door de plaataelyke auleriteiten upgevolgri worden Belanghebbenden hebben het recht van hooge r beroep op den bondsraad maar zonder ilat schorsing van den tegen hen genomen nmatrogel daarvan het gevolg is Merkwaardig is de eenstemmigheid van die partijen i deze quocttie uilgezonderd iminnrlijk de zwarte cUricallfn en hou Poolsefae bendgenooten De regotring schijnt het liieawc ontwerp guustig gezind Z irilla is te Madrid als mioistet prcsident becedigd Volk en koning begroetten hem bj zijn aan komst als redder Ue loettsnd moi t dan ook iu Spanje zoo ernstig ijn dan men ge röiiJe bezorgd h ul koestert voor het behoud der dvwistie van Savoye Eergisteren liepen te Parijs reeds geruchten dat Orli ten en repnblikeinen zich hadden rercenigd om ecne federatieve republiek te proc ameeren Evenwel hoort men ook beier nieuws Getroffen door de gevaren waarin de avsiitourlijko politiek mn Sagasta het land gestort heeft zoudeu een aantal unionistische afgevaardigden en senatoren die eerst geweigerd badden de nieuwe regcoring te steunen op hun besluit zijn teruggekomen en zouden zich bereid verklaard hebben de noodzakelijke belastingen goed te keuren Men vensekert dat het nieawe Ministerie de Cortes bijeenroepen en haar een ontwerp aauüicrien zal betreilende de regeling der schuld dnt vau de voordracht van het vorige Ministerie ten aanzien der buitenlaiidsche schuld afwijkt Hel zal de kortiug van 33V9 pCt op de coupon der binnenlandselie schuld handhaven maar het zal daarvoor gewone rentedragende schuldbrieven uitgeven in plaats vau obligatiuu waarvan jaarlyks 1 pCt zou eamort seerd worden In den Oostenrijkschen Eijksraml is het ontwerp r relfende dereorganisatie van de IjiikI eer gisteren derde lezing aangenomen zoadat men thans spoedig de sluiting der zitting verwacht De commissie voor de constitutioneele aangelegenheden is eindelijk tot een besluit gekomen over het ontwerp belreffeiidc het vergelijk met Galicic orei wegende dat de hiorin nangewezeii onoessies Tan de Polen moeten worden beichpuwd als de uiterste grens van hetgeen nau jalicie kan wordeij toegestaan ïonitcr sqliade voor de eertheid des Ilyks beveelt zij ijc goedkeurifig van het ontwerp aan Het besluit 19 genomen met een geringe meerderheid Giskra s voorstel om het Galiciache vergelyk gelyktijdig te behandelen met de directe verkiezingen werd verworpen De oonclosie vau het rapport over de adresseotot invoering van de directe verkiezingen luidt onder voorbehoud ran kct initiatief van den Byksraad de Regaering te verzoeken een wetsontwerp daarover io de erttvolgende zitting in t dienen jt es j i iwfen f y B N O B L A H d l t1 In Engeland wordt tegenwoordig algemeen dekloeM aangeheven dat het land door de FraDsehe bronzen pasmunt als het ware overstelpt wordt Ken correspondent ran de Tinu rerklaard dat dit orer geheel Eugelaiid phiats heeft en dat te Birmingfaam Liverpool London Manchester ja zelfs tot in Kewi Castle Franacke tieneentimestukken voor Enlgelsche penee worden uitgegeven en aangenomen Hij deelt vogrts mede dat bij zich tot den kanselier van de schatkist den heer Lowe heeft gewend met het verzoek om meer Engelsche koperen pasmunt te doen aanmunten daar bet gebrek hieraan als dr oorzaak van het in omloop brengen vau die vccemdegeldspeeie wordt beschouwd De heer Lowe heelt echter in zijn antwoord op dezen brief ontkend dat dit de rideu kan zijn aangezien van 17 Dec 1860 tot 31 Dec f811 voor ruim 1 milliuen ponden sterling lan Engeische pasmunt was vervaardigd hij voegde er by dat naar zijne meening voor de regecriiig geene aanleiding bestond om zich met de zaak te beuaoeieu daar tot bet in beUiing aannemen van vreemde mnnlspeciën geenerlei verplichting bestond en dit derhalve Is eene geheel vrijwillige daad moest beschouwd worden De Engelsche Speetalor bevat in zijn nofflCae van jl Zaterdag een fmie levenscbels van Thorbeeka V ij OuUeenen daaraan de volgende opaaerkingen Door dén dood van zijn eersten minister J 8 Th orbecke heeft Nederland een ran de beroeindste staatslieden verloren die ooit tot sieraden gestrekt hebben niet alleen vail Nederland dat niet ouvraohtbaar is aan groote staatkundige talenten maar raa elk laud ook in Europa Het was ran Thorbeeke dat Palinersloii eens zeide d it hij een te groot slaatsman was voor zijn klein land en de berinnering aao zijn leren en werken duet het inderdaad betreuren ai IS men ook niet afgunstig op den krachtigen staat die bem als zijn eersten bnrger achtte dat rolkereu dte meergewicht eu inrioed hebben zoozeer rerstoken zijn ran staatsdienaren wier namen in één adem met den Jlijne rerdienen genoemd te worden 74 jaren leverden een uitgestrekte lijdniirate op roor nntiigen arbeid Bij een man die niet werkeloos kon blijven en die ran zeer jeugdigen leeftijd af belast was met geheel of ten deele staatkundige ambten 1 Uij mogen an lifin erenats vau Chatham zeitKeiv dat zijii laatste kmcliteiV werden besteed ten behioëVe van zijn land Het is wellicht niol minder karakteristiek dat terwijl Chatham viel bij d wel bekende gelegenheid de laatste krachten van Thorbecke besteed werden aan een financieel vni stuk Hij is geroepen geworden tot de oplossing der gewichtigste vraagstukken In een tijdstip waarop de zoon van een Marseillia luschen sloteiiinaker op df presidialen troon van Frankrijk zii kaïi Thorbeéke s opkomst geen groote verbaiing wekken iij was niettemin in hooge mdte merkwaaraig Geboren te Zwolle de bescheiden hoofdplaats der provincie Overijssel uit niet zeer beiniddrlile ouders vond ïliorbecke in zijn afkomst weinig dal hem de gunst der fortuin scheen toe zeggru Werkelijk heeft hij dan ook niet a u het geluk maar aan een achitterendeu unnlcg welken zyn ouders geen moeite spaardeu om te ontwikkelen zijn rerhetftiig e dankeh Aan hel slot een van schets Van Thorbrcle s lotgevallen die nu volgt egt de Sptctator npg het volgende Wat zij ie goasjicuklije overtuigingen lyctrrft is behalve iii de ingcuoraoiiheid ntl Spin iz T wnarvau hij in 7iju eersten tij l iilijk rat cüichl lie duide lijkstc aanwijzing te vinden 111 Ja redevoering door