Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1872

gen Winschoten en Derentcr en ten getale ran één exemplaar te Bloenaendaal Men zal zich berinneren dat aanleiding tot de aaiikhusht beeft gegeven het plaatsen door dr van Vloten iu hel Dnmttr ffuiHad van een geBngeerden brief waaronder de naam van ds Mostelmans uas gepUatst Naar men vemeenit zal di rertordeeldfc van dit roanil ip netaet kon a Gisterenmorgen is per stoomboot van Harwich te Rotterdam aarigekomen Dikkeos vroeger conducteur in dienst ran van Gend ea Loot die gebleken zgnde zich aan den diebfal ran aonieteekende brieven per pot rertoiiden ran Amsterdam naar hier op 20 Mei 11 te hebben schuldig gemaakt kort daarap naar Engeland wat gerlucbt m thant onder geleide ran aan eommistarit tan politienaar Nederland teruggeroerd op bist ran den Hoofdcommissaris van politie ter betohikking der Justitie naar bel bait ran bewaring alhier werd orergebraeht BuitengtwooB poot iKtnilal ptesonea rreemdelingen eh ingezetenen dat Zondag Scheveniugen beaaebt Vooral aan het OaaMeato Oiadhttis wat dit merkbaar Hoe aaozienigk toeh bet getal der zitphalsen is 3600 stoelen wat er letterlgk geen Stoel mter te krggea Aan de taUe d bite werd door raiai 200 peiBoiwn daelgaaomeu Ook het strand waaraai oen aantal nieuwe sierlijke tentjes met gemakkelijkl stoelen een vroo jk aanzien ge en wat altoos de liefkaaeil plek waar rele wandeiban de rerfritehen leelucbt kwamen inademen Weenen lO Juni In den Bijktraad beeft de ministerpresident verklaard dat het ministerie sedt rt zgne opircding heeft getracht ten opzichte van iailieie de belofte te vervullen die in de troonrede is gedaan roorta dat het commissoriaal rapport te dezer zake in behandeling kaa worden gebnuèt maar dat het toch noodig wordt geacht dat d regaering ea de rgksraad zich eerst overtuigen of nwt de rerjeening der roorgettelde concessien de zaak deAiitiaf zal zijn afgedaan eu er in Gallieie terstond zal kunnen worden orergegaan tot é beooeadi der daiegatien Ctondve 1 9 Juni De zitting der Commissie ran arbitraire is andermaal en rel tot aanstaanden Woena dag rerdaagd Ër wordt eene strikte geheimkaa g omtrent den stand der zaak in acht genomen Er beitaan eciiter redenen om eene schikking waartebgnlijk Ie achten jT y hèrfnUeren derf yeU0iiéd M vrfeadeu van wijlen Mr J E têofbecke ii bflfeaiobst beden avond ten 7 nur in Ons Genoegen Mrt het plaatsen van dit stukje in uw eerttaol gend nnouiier zal a teer rerplicbtea Hoe verwonderd ik opzag dat bij den gemeenteraad een adrct ran 1 Goedewaageo e s wat ingekoaieii zal u het volgende duidelgk maken Aaqgezocbt door mijn buurman M Spruit om dat adrrt teonderteekencn heb ik mij hiertoe p tgn herfaaald verzoekten laatste bereid verklaard maar was geeozins ba wutt dat genoemde heer die de ontwerper vaa di adret is en die hiervoo bij de bewoners der Waaiilraaf beeft ruudgegaan op die wijze van mga naam gebruik zou maken Dat mgii naam die eerste plaats inneent kont dus voor rekening vau den b venganoemden Met hoogachting UEd s Dr DieniSr i J GOEDEWAAGEN handel door genoemd tractaat een vroeger nouit ge kende h ogte had bereikt doch dnt men dan ook bg bet kien der geviaselde depêches tot het besluit moest komen dat Frankrijk niet looz r de intrekklag als wel de wgziging van het tractaat had verlangd Iteroa meende hij te mogen verklaren dat de Britsche H eering te recht of ten onrechte de veiaatwoordelgkheid op zich had geladen van het tractaat te hebben doen verbreken dat wellicht door onderhandeling en wgziging nog te handhaven ware geweest De beer Liddell ondersteunde de motie en herinnerde dat door middel der bandelstractnten in de lactate jaren een groot Europeesch Zol verein was gesticht waarom hg het betreorde dat met Engeland goedkeurii een schakel in die groote keten was verbroken dat Thiers zelf bad verklaard dat het omogen Tan het tractaat gelijkstond met het vernietigen na alle handelsbetrekkingen tnsschen beide Rgken en dat de Fransche Minister van Koophnn4el da Bémusat mede had gezegd dat het afschaffen Tan het tractaat aan de voarstanden van het beschermende stelsel in Frankrgk tot aaumocdiging zou trekken Voorts klaagde h over de tegenwoordige wjgie van invordering der rechten en over het zelfmoordemd systeem van zware belasting te heffen op artikelen van consumptie Gnvvea motie werd echter op verschillende gronden beatredefi door de heeren Norwood Cartwright vd Enfield De laaUte roorol stelde zich ten taak lord Granville in dit opzicht te verdedigen door aan te toonen dat deze zich verzet had tegen de wgzi giug n in iet tractaat door Frankrijk voorgesteld p gronl dat zg arbitrair en protectionistisch waren n uu dfit de Fransclie Regeering zelve op den 18 Maart h ü tractaat had opgezegd l e correspondentie i deze zaak was nog in vollen gang en zelfs nog in de laatste tien dagen waren dienaangaande mee leelin n ontvangen Ook de hceceu Care en Rathbonc verdedigden de Regcering eu verwierpen iu krnchtife bewoordingen alle denkbeeld aan weerwraak door Engeland op Frankrgk te nemen waarop ccn paar der vorige sprekers niet onduidelijk gezinspeeld badden Ten slotte drong GIndjione aan op de intrekking der malie vooral op grond dat hierdoor aan de Begecring de handen mee vrg gelalen zouden worden om tegen het Fransche gouvernement handelend op te ircilen Terwijl ook hg de gejachte nan weervrank met wortel en tak trachtte uit te roeien zeide hij echter dnt de Fransche nat e moest begrijpen dat de Engelechen zichzrl eii het recht voorbehielilen oiu Btet de rechten op gnen en spiritualiën zoo te hanilelen Is de iielangeA van hun laml voorschreven vrg Tan al den on il ig dien het Fransche tractaat bun oplegde Hierop trok de heer Graves zijn motie in == = S3KS iO B 3i D ü I T 8 C H L A N D In de memorie vsiT toelichting die het wetsont werp betreffende de verdeeling der Fran he oorlogskosten vergezelt is een Igemeene opgave güvoegd over den weg dien de Fransche niiiliarden zullen maken in Duitschland Hei al een bijzonder genot voor de Uuitschers geweest zijn die milliarden frcs in echts Pruisische thir te herleiden Wij deelen uit dien cgferschat de volgende getallen mede Duitschlaiid ontvangt vau Fraukrgk coor vergoeding Vw Awi a Man der Staten ra d pMnab ZoidHplglaud zfK alvast de volgende atolcken gezonden betteipd om in de zoBervcrgaderingran 1872 teword i gebradit 1 De rekening wagina de enkel prorinoinle en huishoudelijke iiikomten en uitgaven van de proviu icie i uidHollaiid over 1870 met het daarto betiekkélijk vcrulog vail de Ged Staten j 2 Kcgruotiiig der kottcii van het provinciaal beataur ran Zuid Heilfod roor zooveel bet rijkabataur ia voor 1873 met memori raii toelichting Hierbij valt het volgende op te iDeri n i Men aal zieb herinaeren dat reedt jaren achtereen door Gcd Staten het verlangen werd kenbaar gemaakt tot verhooging van de jaarwedden der aabtenaren en bedienden bg de prov grille Daarin oodeitleaod door liet mieiendeel der leden ran de Staten werd herhaaldolgk op eeu hooger cgfer bg de böoge regeering aangedrongen Deze was ran de billgkbëid ran reriKKiging overtuigd ducb rcriangde een anderen weg iugnlagen en wilde beperking van het getal ambtenaren door schifting en verdceling van de daardoor 0 ienrallenda tractenenten orer de anderen Zoo oordeelden de ministers Fock en Thörbecke Aan deze bedoeïiiig beeft nu de commissaris Fock uitruering gegeven In phat van 31 ambtevaien en 6 bedienden in bet rorige jaar heeft airu nu 26 ambtenaren en 4 bedienden In bet fOrig jaar werd gevraagd 31 080 slechts toegestaan 28 380 Dit laatste cjjfer beeft men nu behouden ep over het na aiiiider aantal nmbtenaren verdeeld êL Begrooting wegens de eokel provinciale en huffioudelijke inkomsten en uitgaven voor de prorinoie ZuidHolland roor 1873 met memorie van toeliehtiiig en bijlagen De inkomsten worden daarbg geraamd op 610 602 8 N s en de uitgaven op gelgk bellrag waaronder een post voor onvoorziene uitgaven ad 19 749 5 P Ouder de fnkomiten zgn de opcenten op s rijkt directe behistingen voor een gelgk bedrag alt het vorige jtar uitgetrokken Van de plassen beoosten Roiterdam denkt men in Juli en September 1872 eene oppervlakte van 1000 1200 hectaren te kunnen verhuren De opbrengst daarvan wordt roor de helft aan de provincie komende gerekend op 40 000 De uitgaren dtaren legeo op 120 000 waaronder p m 60 000 roor gewoon Op het einde van 1873 hoopt men dat zander ongelukken de droogmakiog geheel zal zgn aif eloopen en dat men dan tot den gebleeleu rerkoop zal kunnen orergaan Beeds uu zou een gedeelte te gelde gemaakt kunnen worden doch dit achten de compiiesie voor de droogmakiog en gedeputeerde staten met haar minder roordeelig KantoRgereelit te Gouda Op de lerecbtszittiug vtn den 6 Juni zgn de oa rolgeude ronoitaea gawefen F S veroordeeld tot eene geldboete ran 2 of twee dageu snbsid gevangeiJitstraf wegens bet Ie Gouda bg herhaling spelen nut gekl op de paUteke straat P R J W en M K veroordeeld ieder tot eet geldboete vaa ƒ I of een dag geraogeMtalraf eHc wegene het te Gouda p den openbaren weg buitea een openbaren watarbok dat geen rerriobtan waaT voor die inrichtingen bestemd tij J 8 reroordeeld tot twee geMboatfn elk ran 6 of subhid gBvaogenisrtraf r B twee dogenroor elke boete wegens het tweemaal te Woddtaxveen als tapper aanwezig hebben van bezoekers ineene tapperij na des avond 10 are zooder die beI zoekers daaruit op dat uur te hebben rerWijderd of daartoe de hulp ran de Politie te hebben ingeroepen en tonder dat hierop met ruorkennia van den Burgemeester eene uitzondering is toegelaten h A V H veroordeeld tot eene geldboete ran o een dag subsid gevangenisstraf wegens bet Ie Gouda als bewoner van eene woning waarin pokken becrschten wegnemen van eeu van wege bel geateeiit bestuur aan de woning ningebnicbt papier met den naam vun die ziekte zouder an den Burgemeetter vergunning tot die wegneming te hebben bekomen J F en J V d L veroordeehl ieder tot twee geldboeten elk van 3 of ieder een dag sabsid gevangenisstraf voor elke boete wegens het te Gouda in vereenigittg I vervoeren van beer over den openbaren weg in eene niet overdekte ton 2 het lossen of storten van beer in eene niet bekoorlijk gesloten vaartuig liggende in een tot openbaren dieast hestemd water W B Veroordeeld tot eene geldboete van 3 of een dag subsid gevangenisstraf wegens het te Gouda storten of lossen van beer in een niet behoorlijk gesloten vaartuig liggende in em tot openbaren dienst bestemd water M H veroordeehl tot vier geldboeten elk van 3 of een dag subsid gevangenisstraf voor elke boete we eift het te Gouda 1 o als geleider ran een aangespannen hondenkar niet gaan naast de houden en 2 het niet voor ien van muilkorren aan drie aangespannen houden M S K veroordeeld tot eene geldboete Tan S of een dag subsid gevangenisstraf wegens het in de gemeente Waddinxveen als geleider zich plaatsen op eene kar met honden bespannen En allen in de koeten des noods bij lijfsihrangop hen te verbalen i Uit Derenter wordt gemeld dat dr J ran Vloten naar aanleiding van de aanklacht door den heer Mostelmans tegen hem ingediend orereeukomstig den eiseh van iet Openbaar Ministerie door de Armndis seaientsReohtbank daar ter plaatse veroordeeld is tol vijftien dagen cellulaire gevangenisstraf en 300 gulden boete Tevens is gelast extracten van bet vonnis aan te plakken ten getale van drie exemplaren te Gronin M A R K T B E RICHTJ N jGtoU da 20 Juni Bij weinig omzelVbleren de prdzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsohc ƒ 12 50 a 13 Min dm iiinis n ran Jn ti ie den bwr Jolles hij zijn graf jjelioudcn In die rede wordt verzekerd dat de overledene een krscliti geloof hW in liet bestaun van Go l ei de ai4i r lijklieid dei ziel Bu hei achrtsen van Thorïbecïe s karakter iiillen f ni ver van de waarheid blaten als wg opinert u dnl hg nooit den ressoimlen den ine tlrnchti ten toon verloren h ft welken nan zij vroflgei aopbgin ontleende ifiemdnd volgde naowgezeltef en régH van Baco op omtrent de kracht van voorbeelden door lyo gee te verrijken et de lessen eener rilime en veelvuldige ervaring ter i l zga grondige kennia ihem gemakkrigk ingaat at de e in j uiete orde ron te dragen Bg a il ne vurfgl o ertuiginjj eehter had hij Falmrrstons eigenschap dat hg in de hncheIgkfte oinstiindigheden i ooit anders dan de grootste kalmte vertoonde Niia t hoogh era r was Thörbecke niet alleen itiintsiiHin maar ook een gezellig man In de avondzilting vnn het Lagerhuis bracht de beta Rrares de intrekking van hetfiiindelstriiclnat tusseWen JCngflaml ep Frankrijk onder de aandnchl der Jeden alsmeile il n naileeiigen invloed der jongst reranileriiigen in FraufirIJks schcepvnnrtivcifen op de Engelsehe vaart Ken en ander gaf hem aanleiding tot het doen eener motie tor veroordeeling van de jongste handeling der Fransche HefE ring door het legKui van diHercutiuele rechten op koopwaren in Brit Cke acbepeu aangebracht hetgeen hg een schending noemde van de onderling tusschen beide landen in I8R6 gesloten overeenkomst en voor den handel van beide Rijken even nadeelig achtte In een uit ran oorlootkosten 6 milli rdcn frc of 1 3 3 300 000 Thlr 3 Maart waren versohenen renten to 150 000 1100 frs of 40 000 000 Tbaler De oorlogssoliattilig van Parijs bedroeg 200 UÜU 000 fros of 53 000 000 Thlr In Fr n1 rgk zgn kftrek der kotten siitTangn mm belastaigen 14 881 961 Thlr maakt te zamen oaa ontvaagstfn l 441 487J61 Thlr lUtent Bol dtwrby de smn die Frankrgjl nog eêi rmke Jtk botaien indien de vMifreniitg 4er rekeMayMCfc üiqf r Igt Uan op den bepaalden termijn dan verkrggt men 1 481 487 901 Tklr Door regrering en rijkidjig it van deit lofai reeds uitgmrven al bescUkt oven he 9t JliilJ rid oorloge seJMuleu wet van i Juni 7t SS 7eO üéO Thlr sclia lelou stelling aan Duitsche reeders enz vier milliuetl aan dotaties oorlogslouds invalleden pansioenen eijz BiZksLothariagache spoorwegen tot eiJn tfir roenlgk bedrag rut ongeveer 234 800 000 Thlr Verder ign nog mageweiteo de val ende uilgarcn herstelling en veriwtering lan de vettiogea in Elzaa Lotharlngen ongtveer 40 000 000 Thlr recgrootiag van het ministerie iwi oorlog euz een pwt doot den rijksdag afgestemd 3 00 000 Thlr kosten voor wapening van Vestingen belegeringsinaterieel kustverdediging enz tot een gezamgulgk bedrag van lli 728 i 5 Thlr makende met straks genoemde opgave aan uitgaven de totale som van 347 S30 OSÜ Thlr Zal de sola noodig eU jaar Toor de invali denpensioenen gekapitaliseerd worden dan verkrggt men een totale uitgave vau 587 523 050 Thlr Deze som a etrokken Van de iukometeu houdt men over voetige rede toonde hij daarop aan dat Frankrijk i de som van 93 64 211 Tlib die tusscheo den Noorderbond en de Znider Stoten verdeeld worden tot dekking van de eigfnlijke oorlogskosten Van Fraakrgk zgn tot bedeu ontvangen milliarden fr of 533 833 333 Thll intereaten schatting van Pargs enz 108 187 961 te zamen 641 5SI S94 Thlr Van deze gelden blyren nn aftrek van de reeda beschikte niigaven alechla 54 miUioen Thlr over en voor de eigenlijke verdeekng van den rgken buU zal men dus nog geduld moeten hebben totdat de Franschen hebben betaaU Op 11 dezer had te Straaisbnrg het volgende zonderlinge vooral plaats zoo meldt een Frankfurter ourreepondeut Beeds sedert geruimeii tgd krereu bgna dagelgks Ëlzassers en Lotharingers die hij het Fransche leger dicndeu Iwtzg in Frankrgk of in lgerië naar hun geboorteland terug op grund der bepalingen van het met Frankrijk gesloten verdrag moeten inboorlingen van bet Duitaohe rgkslaud bg het Fransche leger in dieust worden ontslagen ingeval zij zich verklaren voor de Duitaofaa nationaliteit On verschillende redenen die zeer pleiten roor het allengs ontwaken ran een gunstiger gezindheid jegens Uuitschlaud bg de bavolking der niealte provincie neemt het aantal dier huiswaarts keerende Elzns Lotharingers alt met den dag toe Op den vroeger vermelden dag was het aantal dier manschappen bgzonder groot dat den uit Eraukrgk gekomen trein te Straatsburg verliet Uit dienielfden trein stapte een koerier ran het Fransche minisleria van buitenlandecbe zaken belast met het overbrengen van depêches naar Weeneu Nauwelgks had deze op het zien dier manschappen die nog Fransche moiiteeringstukken droegen de oorzaak van hunne komst aldaar vernomen of onze vurige Franscbman snelde naar hen toe en overlaadde beu met schiinpI en tmaadredenen d o iBct woeker werden teruggege ren Weldra kwam het tot feitelgkheden van de zgde des r rbolgen Franschmans waarop de aangeralleii manschappen niets schuldig bleven De wacht snelde to om de vechtende personen te scheiden maar onze koerier ziedende van gramschap en steunende op rijn qualiteit alt diplomatiek ambtenaar verzette zich met gelgk geweld tegen ben als hg vroeger tegen de andere personen had gepleegd EindelglÉ maakte man zich van iijn persoon meester en werd bij in verzekerde bewaring gebracht Door tusschenkomst van de Fransche leden der te Straatsburg werkzame gemengde commissie van liquidaiie gelukte het den heethoofdigen koerier die ia zeer gehavenden toestand nit den strgd was teruggekeerd de vergunning te erlangen om zijn reis uaar Weenen voort te zetten VooM hter beeft een der leden zich borg moeten stellen dat de rustverstoorder voor den rechter zal vepcltgnen zoodra zgn zaak voor de rechtbank te Straatsburg tal dienen Voor eenige dagen hebben wij vernomen dut ile redactien der demoiaatisclie dagbladen in Uuitsct and het plan badden gevormd tot helt houden van een bijeenkomst Daaraan is sedert gevolg gegeven en mén verneemt dal dezer dagen te Heidelberg acht dagbladen zich hebben doen vertegenwooMigeu ter bedoelde samenkomst De heer Eiohelsdörfer uit Mannheim hoofdredacteur van de Neue BadiKhe Lande leitmg heift de vergadering gepresideerd Geen der rertegeuwoofdigde dagbladen keelt met een enkel woord eenige niededeeling gedaan ten opzichte van het verhandelde a leu daareutegeit verklaren zij om strijd dat met betrekkiiig tot de beginselen waarvan zij moeten uitgaan de mectt geweutcbte eenstemmigheid BÏNÏlE i l onder allien heerseht zoomede ten aanzien van de wijze waarop zg het groote doel trachten te befeiken Het plan is beraamd om dergelgke bijeenkomsten in het vervolg regelmatig te doen plaats hebben ten nde hat bewu tMi o ia dia te doen door drmgen dat het groote doel jet £ n door gemeenschtppel enwEirkinp ka wolden ber den = op Naar wji H gewapenden gebracht i iM i yt i i l i it I BegnnstrgtT door fraai zomerwader IiKA gisteren bet tweede volkscohcert van het mnziekdorps der dd sehuttern alhier plaats Met zeer veel ToMoening werden de ïtrt ran het programma afgespeeld IWj wenscheu onze gemeente geluk met de hervorming rak dit corps j gaat het op den ingeslagen weg roort ra daaraan valt bij behoorlgke ondenteuning niet t tuijfelett n zullen Wg eerlang ons in t b zit ogea verheugen ran een corps dat met eer geijoeiad kan wol n Gedurende de ranbiid Mei jn in dexa gemeente overleden 28 mannen en 25 vrouwen t w in het Ie levensjaar IS m en 9 vr totaal 24 6 1 S c l 1 6 6 8 1 vau 7e 14e 15e 20e 21e 30c 0 61e 66e bo ve tX r LgiWiw i Ut y i 8 63 Als zonder geneeskundige hulp overleden komen voor 7 m en 6 rr in t te 1 rr in t 2e Oe en I m boven t 80a leveusj s totaal 8 m en 7 vr 16 Daarenboven levenloos aangegeven 3 m en 2 vr 1 5 Wg züii in de gelegenheid de onderstaaode raquatten aim den Gemeenteraad mede te deelen Geren met rerséhnldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden allen bewonera Tan de Hoege of Lage Gouwe te Gouda dat zij al dadelijk bQ het door UBd Achtb genomen besluit omtrent de rerandering der bruggen over de Gouwe en het daardoor Vervallen der trappenbrug over de Peperstraat de vreet Icoctterden dat deze verandering Toor ken ran nadéeligen inrloed zoude zgn dat zg sedert het buiten dienst stellen der roormelile trappenbrng tot hun leedwezen heblien moeten oiMlerrinden dat hunne rrees zeer gegrond is geweest door zg nu het ongemak daarvan ontwaren niet alleen doch de neringdoenden onder de supplianten bannen handel daardoor roof een groot gedeelte ver loren zien dat toch de afttand ran de SIèpersbrug tot ami den Groenenihalsbrug te groot is om de geregelde communicatie tnsschen llooge Gouwe Peperstraat Keizerstroat en de Lage Gouwe te kunnen onderhouden terwijl de afitapd van de SIèpersbrug tot de eerste brug op de haven te klein is getchiedende het niet zeldzaam dat beide laatstgenoemde bruggen gelgktijdig geopend zijnde om doortrekkende schepen te laten passeeren de continunicatie voor eenen geruimen tijd geheel gestremd is dat de supplianten door den verhoogden hoofdelgken omilag op zwaardere lasten zijn gebracht en zich dus door de bcnadeelinj van hunnep handel an da daaruit vodTtvloeiende rermindering hunner inkomsten nog des te meer iKzwaard achten dat dé supplianten daarom gaarne zouden zien dat hierin weldra een verandering werd gebraoht door in de plaats van de afgebroken trappenbrng een brug voor voetgangers daar te stellen hAzij op de lfdc plaatt of tnsschen de Peperstraat en Keizerstraat daar waar door UEd Ac htb het geschikste zil worilen geoocdekld of dat de SIèpersbrug op die plaats worde gebrac 1 n Uken waarom de supplianten de vrijheid ne menflS tot UEd Aohtb te wenden Eerbiedig verzoekojide het bezwaar Van de suppliaiiton wel in overweging te willen nemen en tol daaistelling eener nieu brug of de verplaatsing van de SIèpersbrug wel tl rillen besluiten t Welk Doende enz II K Geren met rerschuldigden eertiM te kennen de ondergeteekenden allen inwopert der gemeente Gowla dat ag hebben remomeft dat door eenig bewonen der Hooge én Lo Gosare aaa UB KjAcbtb een rerzoekschrift is ngnifen striAJÉnde ifcte voorzien in bet ongerief ontstaan door bet iregbreken er nragenaamde trappenbrng over de Fepersftaat door op dessMde iaf eeot andafe plaatt tuatcheii Peper j en Keiterttipt pen brug voor rael aogers ija r t tell n dat zij aan dat adres hunne volle adfiaetie sóhenken daar zij hoewel niet Op die boogtC waoendei echter dik erf ald ar voor Iiiinne zaken als anderszins Haatend pntsecrtn pitar al te teer b onaiiabare eener brug op dfe ploais ondervinden dat vele der aQdergeteekeaden leden Ier St Jo cfskerk ha anl kci4 bézoakaDde fa 14 gU c apen zgn der diepcrsbrug en brug op de h v4U meermal moeten ondervinden in Welke ongelegenheid zij door het wegnemen drr trappenbrng zijn gtbrechtj dat xg U£d Achtb de verzekering durveq geren dat door het wegnemen der gemeenschap tusscben Ilóoge en Lage Gouwe op bet bedoelde punt niet alleen aan de hantfeldrgrendan op dia hoogte een groot nadeel is berokkend qaar roor het algemeen ongerief is ontstaan daar de ooBfnunicatie aldaar nirt vubelaugrijk mOg feuoemd worden Bodenen waarom zg de vrglieii nraen UKd Acdtb eerbiedig te vereuekeo bet voornoemd adres wel iu ernstige orerwegtng te willen nemen en aan het versoek van de bewonera dar Hoogv ch Ixige Uoawe om de gemeenschap tmachen de beide grachten op de oude plaats der trappenhnig of eene andere plaats tussclien Peper en Kcizerstr iat door mi idel eenerbmg roor roetgaugeri te ker tellen el te wiHengerolg geren t Welk Uiasdc ent Op Donderdag 4den Juli aal te Haaflegimcr eer een ündboawlaett phatliebben zoeab misinliien fioel Igk elders kan geliouden worden De beer Mr J P Amersfoordt biedt aan de leden der HolUndsche svjfiy M iOlseiiappg van landbouw koateloot gelegcabeid aan puderscheideoe landbouw werklnigen in werking te tien des voormiddogs van 10 11 uren een stoom werktuig drüiapde een doiaahwarinug wattatoleOt ha verpletter bMuitalireker ttrooangder auti ettnenzer houtzaag edz van 11 tot s namiddags 2 uren maai werktaigeu hooischudders hooiharken klaverruiter oogstkarren enden booidragarvan Sibht Ditlaatste eerst kuit geleden iii Nederland ingevoerde werktuig ter iiidirt vcrscb gras in droog hooi binnen 10 n inu ten tgds Het n te verwachten dat op geaoem den datum rele behsagttelleuden zich binnen het oit gettrekt terrein der liodhoeve zullen bevinden om aan de zoo welwillende uitnoodiging van den beer Amera foonlt gevolg te geren Iiaatste Berichten Madrid I8 Juni De minitlerraad heeft over de fin ieale qnmtie beraadtlai d Men gelooft dat het besluit lOt ontbinding der kaa rs spoedig ver schijnen zal Serrano Sagaata Balagucr en veischeideue andere aauzienlgke leden van de meerderheid m de oortea zullen weUia aaar het boitenlaud vertrekken De Gaceta behelst eeu koninklijk besluit waarbij de generaal Abunioot beaoeoMi wordt tot kapiteingeneraal van Madrid en de generaal Moriones tot opperbevclhel ber van het leger in de Noordelijke pruviiioic u Nev ork is Juni De Herald bevat een telegram van den Amerikaantofaen agent te Geneve ileir beer Bancroft Davis aan den ifiinisler Fish meldende boe de heer Itevit tegenover de arbitert heeft verklaard dat aangezien t supplementaire artikel niet ratiUceerd ia Amerika geen verdaging van de arbitrage woiaobt zoodat h j Dan s alroreus daarin te bewilligen inttructién van zgue regeering wil vragen NeW Torfc 19 Juni De llerald meldt dat Isidens t betpr tne i de Kabinetsraad de Regeering bezwaar heeft l eu alle oponthoud hg de behandeling van t a ui geschil Zg zouecliterin eene verdnging ran t scheidsgerecbt berusten lierer dan de verantwoordelgkheid wegens t mislukken ran tractaat door eene Weigering op ziek te laden Berijjn 19 Juni In den rgktdag is na derde lezing aangenomen het wetsontwerp betreffende bet spoorwegtraetaat met Luxembttig o guu Miiiu A ii up grona van voorloopige besprekingen Miden eerstdaags van Frankrgk t t de behaalde voorstellen te rerwaobteu zgn fierlijn 19 Juni Nadat heden de Rgksdag paderde lezing de Jezuieten ivet met 181 tegen 93 enhet voorstel a i deu beer Volk betreflénde de invoering ran bet verplicht burgerlijk huwelgk en de orerdracht der registers van den burgerlijken standde burgerlijke overheiil met 161 tegeh 100 stemmen had aangenomen heeft de minister Delbriick de zit 1ting namens den keizer gesloten verklaard De Pre CorreHp beresiigt t dat er onderhandeling met Frankrgk geopend zgn Op grond vnn voorlnnni t on ölr 1 i