Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1872

Zowliig 23 Jail N 1222 1872 Burjyor Bewaarschool te GOUDA De INSCHRIJVING van Kinderen voor het derde kwartaal 1872 zaLplaats hebben op MAANDAG 24 JUNU 1872 des avonds vau 6 tot 8 ure in het SchoöUocaal J N SCHELTEMA Vowi VAM ZEULEN Secr Openbare Verkooping op VRIJDAG den 28 JUNIJ 1872 des vooi middag ten 9 ure ten huiie van Jam SlootJKs aan het dorp Bjjnde het vroegere Raadhuis van en te Warfrftnjswen van het Gewag vaa KOOjLZAAD groejjende op een gedeelte der oiqdgking van de droognmking der Putten aldaar Alles is behoorlek afgeuummerd in perceelen Aanw zin kan verkregen worden door den Onderopiigter SMULDERS en nadere informatiën te verkrggen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddm rveen dere U ƒ U Polder H 85 ü ƒ 12 H igXO pnike ƒ 8 a 8 26 Mindere 7 20 a 7 75 Voor ƒ 5 28 6 Gerst puiU 5 75 6 25 Minder 6 i i ƒ 5 70 Uarer korte S 0 i 4 M Lm i 3 S 4 Hsniieplud 8 S6 a ƒ 8 561 D veemarkt met weinig nanvocr ofsebooa de pr WB hoog waren wa eehtèr de banilel traag Sol pea Tarkeni rn bluften mede tniag AanReTMrd 101 partü a Kaas ƒ 18 SO Ooeboter U f 1 S4 VScihoter 1 02 ik 1 10 B a r e r 1 i jlto Stand itnoac M i ua SophU Freiloril M tbildn ouden W r Mp n k r rhtut OvtmiiaFH 18 Juui A a Uingcrdea hainr n G i n i ijv I j GiBi ii mlual iL M J ThiJMW J M T Gtwdr S dcD Klaautmi en A C Verluog OUDSCHE COURANT iiieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken APVERTENTIËN Getrouwd jiS KEISKR J i WINKEL van iBage Gouda 19 Juni 1 872 AU emeene kennügeving Openbare Verpacttlïttg VAN DEN TIBil Tp over 1872 0LX£2aAd wassende op de oradgking van de droogmakerij DE PUn EN in den Voorofschen Polder onder Waddinxveen eerst in perceelen en daarna in combinatiën op VRIJDAG den 28 JUNIJ 1872 Orimiddell k na den Verkoop van het Zaadgewas ten huize van JAN SLOÓTJESi zgnde het vroegere Raadhuis aan het Dorp te Waddinxveen tore van den Notaris MOLENAAR te Waddtmcvem V tnmwd Ji i 8ja B BliMÜWEN Ai e VBRLOOU Gouda 19 Juni 1872 Voor de vele bewgien van deelneming bSj ons hnwelgk ondervonden betuigen wjj ook namens denödaehe fiuailie onzen bartelgken dank 4e Woiriiezen op 3 Jiili PLAATSBILJETTEN met PROGRAMMA S voor den feesttrein van Rotterdam den Haag Chuda Wo rdtn ea tusschengqlegen Station te bekomen tot ZATURDAG 29 JUNI aan de Stations Zie verder het alora verspreide groote aanplakbiljet en het programma dgt afzonderIjk h 35 Ct te bekomen is te Ilott rdan bjj dm Boekhandelaar G 15 POESCHMAN geden Verschönt de NIEUWE UITGAVE 1 l VAN DB ZCLFBEWARING Gciiceskuiijilg Volkshanilbock OVE DE BBNEZINO DEK ZENUWYEMtAWlNB VAN HBT LIBCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hü is dagelijks ten zgneu huize te consulteren Wie niet bij hem knnnea komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de GeneesDiiddelen worden in het geheim en op veilige wjjze naar alle doelen der wereld verzonden DoZELFBEWARING LA PRESERVATION PEllSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald èn voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amtterdam doch alleen op Jrattco aanvraag met vooruitbetaling de Nederland che Uil ve voor 70 ets en franco per post 85 Cts de Fiansche Uitgave voor 50 Cts en franco pfer post 80 Cts Door hot toezenden van 1 postzegels kan mon de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrijyer ontvaugen ftiiïtili tn alle COURANTEN worden dadclflk opgezonden door den öoekh indelaar A KRI K U lc Gouda Ben afscbrift is voldoende rrwANDBEDlERTENr ü LBNSVELT Vest bij de Fraukcjistraat 1 te Kotttrdam is dm elijks Van Eotterdam kosteloos te ontbieden tot totale Zuivering van WANDGEDIERTRN én alle INSKKTEN hoe diep ook in Hnizen en Schepen verscholen zonder iets los te maken rfte besdiadigon en spoedig bewerking D 8ve kiezende één jaar na de nA ng be toBng VBrder ïoorname Getuigschriften ter inzage Tevens zgn de onïeilbarp middelen Vl aElSTOFcii UKUüCi POEDEU verkrygbaar met gebruiksasmwijzing i S per fl Gebeimhoudiug xerzekerd C3 OTJID UIT DE ÖAND TE KOOt op een der aangenaamste singels a Qottda een geheel vrg kuis bevattende twee Kamers Keuken Zolder en Tuintje Adres met franco brieven on r let ter Z b den Boekhandelaar J van WEEZENBEEK te Rotterdam Hoogheemraadschap RIjiilaiHki Openbare Besteding DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND lollen op Zateidag den 29 Juni 1872 des middags ten 12 ure in het Gemeen lundghaiste Leidbn bg enkele inschrgviog besteden overeenkomstig het bestek en de algemeene voorwaarden De levering 1 van verschUlende houtwaren in 11 perceelen 3 van ijzerwaren spijkers ena in 7 perceelen 3 van steen lcalk tria en cement in 4 perceelen 4 van verfstoffen en verdere benoodlgheden in 8 perceelen 5 van gereedschappen in 4 perce elen 6 van wegmaterialen in 3 perceelMt 7 het vervoeren en verwerken van pnin en grind in één perceel 8o dO levéring van 4ijkmaterialen in één perceel en 9 bet vernieuwen van het bovenpunistak met aanhoren in de Hanepraaidnls De monsters zg aanwezig op de plaats der levering Hetbeste zal van den 19 Juni af voor 25 centen de algemeeue voorwaarden voor 25 centen en de gesegelde inschrgvings billetten voor 21 centen verkrëgbaar ïgn ter Secretarie van Bgnland te Leidtn bg de Opzigters te SpaarnVdam Katwijk ep Goiidd en bjj den OnderOp zigter te Halfweg De inschrgvings billrtten zullen ten 11 nre van den bestedingsdag in de bus in het Gemeonlandshuis gestoken moeten zgn volgens § 72 dér al gemeene voorwaarden Nadere inlichting is te verkregen bg den In genieur Hooftlolraigter P MAAS GEEöTERA NüS te LeiJm bg de Opzigters te Spaarndam te Gouda te Katwijk en den Onder Opzigber te Halfweg LwoKN den 15 Juni 1872 j Dijkgraaf en HoogJieemraden van Rijnland DE CLERCQ Dgkgraaf W 6 DE BRUIJN KOPS Secretaris 60EDK00PE MUZIEK C 0 30 C 0 40 C 0 30 B 0 30 voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M 3e Koningin Hbs s Pamina Polka ans der Zau berflöte Stekn The mueical box Plaisaute rié musicale MicHAKi is Amazonen Marsch ans der Posse 500 000 TeufelDöin Ea op 24 NocturnePUiNKEjEcoutezmoi Romance sans paroles C 0 20 La Coquette Mazurka C 0 40 GeisseI BKECHt Marsch aus die Operette Zehn Madchen und kein Mann C 0 30 Alle nummers dezer Uitgave z ijn steeds voorbonden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Goud a iuuda Druk van A UrmkniBO Loting voor de SCHUTTERIJ AFKO DIGIl IG BUBGEMKESTER en WETHOUDERS vanGoud jezien art lU der Wet van 11 April 1827 SlaaUUad n 17 houdende bepalinir van den tijdop welkt de LOTING voor de SCHUTTEBIJ zalbebooren te geschieden brengen bij dere ter kennis van de beliughebbenden dat de LOTING zal plaats hebben in het BAADHIHS dezer Gemeente op Zoturdaf den Z9 Juni aanstaande des morgens ten iitH ure voor de ingesohrereiien van dezen jare ofgeboran in den jare 1847 en des voormiddag ten kalf ttoaalf ure voor de ingrsclirevenen van vorigejaren of geboren in den jare 1338 tot en met 1846 ingesloten rordende zij in hun belang aangemaand om op da hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tyd in persoon tegenwoordig te zijn of ingeval tfl door ziekte of eenig auder wettig beletselhierin verhiniei worden een ander met hunne belangen of omatandigheden bekend in hunne plaats tedoen verschijnen Voort wwden de ingeschrevenen verwittigd dat de Atpkateliiche Naamlijnt voor hen ter inzage ligt op de PIsatMilIjke Secretarie van MAANDAG den 24sten tot en mtt VRIJDAG den SSst Junij 1872 des voormiddags van tien tot twaalf ure ten einde een ieder in staat zoude lyn om in het geval dat hem op de gezegde lijst eenige perumen of onutandigitilen moglen voorkomen die daarop nog zonden bchooren te worden aangeteekend of imtmu oaateB warden weggelaten znllca bij de LOTING kenbaar U maken Gouda den 21 Juni 1872 Burgemeester en Wethouder voornoemd De Secretaris De Burgemeester DiiooGi B vEB FoaTuuK VAN Bkegbn Uzendoorj BUITENLAND Bullenlanilscli Qverzlchl Eene Jamrlijk vervelende en nultelooze polemiek houdt nog steeds de Fransehe bladen bezig Zij betreft de maatregelen die de reohterzgde voornemens is te nemen tegen de meer en meer toenemende republlkeinsohe gezindheid der kiezers liet blijkt ilat de samenkomst harer afgevaardigden met Thiers gisteren heeft plaats gehad Nu spreekt men weder van een voorstel aan het linkercentrnm m aaneensluiting Dat deel der vergadering moet evenwel doof gebleven zijn voor alle voorstellen omdat zij noch de positie van den president wil verzwakken noch de republiek afbreuk doen De Nationale Vergadering heeft de diacltssie over de legerwet voortgezet Zij nam achtereenvolgens art 43 tot 56 aan ook na entatige discussie art 64 waarby een belnngrtjk beginsel dat der eenjarige vrijwilligers ter sprake kwam Niet alleen Engeland maar ook andere aangrenzende hinden hebben tegen de overstrooming met Fransehe liallingen de slachtoffers der commune geprotesteerd Men beweert dat hft gouvernement te Versailles uu voornemen is een onde wet van 1817 op te rakelen waarbij vryheid gegeven wordt om bal lingen gevangen te honden totdat een buitenlandsche mo endhïfd verklaart dat zij vrijelijk op haar grondgebied zich kunnen ophouden Op 80 Jimi zal er in het Bals de Boulogne een groote revue over ± 100 000 man plaats hebben nder bevel van maarschalk Mac Mafaon Zy zal oor Thien de ministers en het geheele oorp diplomatique bijgewoond worden De Duitsche rijksdag heelt haast gemaakt om de conventie met iJuxembuijg over de spoorwegen in eerste en tweede Irzing ga§d te keuren Ook zal men spoedig de LuxpmburOiche kamer met hetzelfde doel byeenroepen Men twijfelt on geea oogenblik aan de goedkeuring van het tractllt In eene volgende zitting zya alle overblijvende ontwerpen in derde lezing aaiunaoiMn en is de Bpsdag door den staatsministar Mbrück in naam das keizers gesloten De diacasaiên in den Daitwhea Rijksdag over de Jesuietenwet waren Maandag üinder geanimeerd dan Vrijdag de groote Zwarten hebben meest het stilzwijgen bewaard waarschijnlqk omdat het bleek dat de zaak verloren was im de venchdiende partijen zich hadden aaneengesloten bet protest kon dus worden overgelaten aan de gewone leden Uit de discussie bleek buitendien tpMdig dat er van alle zijden dezelfde vaatberadenberf btttond em deu stryd tegen de Jezuïeten door Ie Htten enkele ledenvan de Fortachiittapartij sUmden tegen niet omdat zij de wet in beginsel afkeurden maar omdat uj oordeelden dat deze wet niet ver genoeg ging en de Protestantsche Jmiieten evenzeer moesten worden lerechtgezet als de Booaeche Het vermoeden dat de B Beering geen bezwnar vindt in het gewijzigde wetaaiÉlwerp wordt ongeveer zekerheid na de beatryding vaj de opmerkingen van deu heer Aretin door den Baierschen Bondsgevolmachtigde Faustle de eerste bad de onbevoegilheid van het Bijk beweerd omdat het recht van veieeniging en Van vestiging door Beieren gereserveerd was dr FSustle antwoordde dat ket recht van verreiiiging bg de7 e zaak met tehuis iMierde en de Bomla raad de quaestie zou besliatea an de in Beieren gevestigde Redemptoristen Omtrent de groote nederlaag door het Engelsche kabinet Maandag in het Hoogerkais Uj de behandeling der BaUot hill geleden HOeten wy nog het volgende attmaflcea Sew lAWigMMr d eoaaorvalleven reeds lang voorbereid en zelf bij de tweede lezing der bill voorspeld ontneemt aan haar geheel en al haar eigenaardig karakter van geheime siemmmg en zal hoogst waarschijnlyk de intrekking der bill door het jouvernement of haar verwerping door het Lagerhuis ten gevolge hebben De Uallot bill zegt de Daily Ntiot u nu om groot politiek vraagstuk geworden d lords hebben haar tot ren quaestie tusschen het Lagerhuis en het geheele land gemaakt Zondag den 26 verjaardag van de verkiezing vau den Paus had op het Vatieaan een laiaternjke receptie pbiats er waren 40U0 personen aanwezig uit Italië Frankrijk Engeland Dnitschland Oostenrijk en Belgig De Paus werd met levendige toejuichin gen ontvangen en beantwoordde met enkele woorden een adres door prins Campagnana voorgelezen Des avonds werd in de St Pieterskerk een plechtig TeDeum gezangen De Paus zag er luideqp de berichten uitmuntend uit Het nieuwe Spaansche kabinet is t Madrid het voorwerp van herhaalde demonatratiën van sympathie en welwillendheid Zorilla heelt in een reiie beloofd den voor een oogenblik veiduislerden glans der revolutie weder te doen herleven Behalve de ontbinding der Cortes zal de aftetting der rechters welke zich door de laatste verkiezingen gecompromitteerd hebben het eerste werk van de nieuive ministers zijn De Zwitsersche Bondsvergadering die I Juli geopend wordt belooft stormachtig te zullen zyn De party die op 12 Mei de Grondnctsherziening heeft doen rerwtrpeu voelt zich den grond onder de voeten wegzinken De ultramontann ch oonserratieve meerderheid dier partij wil in t geheel an geen wijzigingen in de constitutie hooren terwijl dat deel der liberalen dat zich uit vrees voor Duitaohland by hun natunrlijke tegenstanders heeft aangesloten van de noodzakelijkheid althans cener gedeelteiyke herziening overtuigd is De cerstgenoemden welen geen beter middel om den afval van deze liberaffin te verkinderen dan de aamoerders der hervormingspartij van verstandhouding met uitschland te betichten en te beweren dat hun zege op 12 Mei Zwitserland op den weg zon hebben gebracht die met toetreding tot het Tolverbond begint en met annexiitie eindigt B ELOI fi Da Belgische corr der Miideli CV Mihrlifl it Bnusel 11 Juni lin clou chasse l aulre zegt het spreekwoord Men KU op het bogenblik hetzelfde van da verkiezingen in België kunnen zeggen Voor acht dageu nog vroeg laen rich niet zonder angst ea zorg at welken afloop de verkieziogsstryd te Brussel 7 0a hebben heden na de libei p rtg een beslitaende overwinning behaalde die e n liteone toekomst voorspelt heden hoort men er nitm i jks meer van spreken De aandacht is reeds van stonden aan op de gemeenteraads verkiezingen van den 1 Juli a s gevestigd den grootendag waarop da helft der leden van alle g eenteTaden in het koninkrijk zich aan een nieuwe beoordeeling der kiazera moeten onderwerpen Vergun mij echter dat ik voor het oogenblik ten minste deze zaak ter zijde stel waarbij d i ven zeer belangryke politieke quaeetièn maar niet minder locale belangen in het spel zyn vergon tsy dat ik op den gewichtigen dag van den 11 Jni terugkom Die dag is een moment in de Belgiaohe geaeUedenis Later zal men van dien dag zeggen dat dn 11 Juni 1872 de liberale partij in België welks ontuoedigd verslagen en bijkant ontwapend schetn ziofa heeft aangegord en met knakt en energie ten strude is getogen tot een wettet ke verovering vaa hél gezag Ik erken bet volaiondig s de liberale beweging ttBrunei heeft mij bovenmate vonat Niet dat ik twijfelde aan den uitmuntendengpeat dit de groott meerderheid der bevolking bezielt maar ik vreeadt 1 dut zy thans hare onveitchiUighcid nog niet na Wat de manilraten der Aêuaatiim JUbémU niet gedaan konden krygen wat de liberale pers niet vermocht de brutale uitdaging der tegenpartq dat tg thans ook in de hooMsttd het ultraaiontanisme wilde phinten en de tergende haudelwyie der regeering om in intcrie artillerie en cavalerie voor de poorten van Bmasel op te hoopen alaof zy waarlijk ongeregeldheden vreesde dit en niets anders bedt delibmlen wakker geschud en de schitteieude overwinning ttè gevolge gehad De Bruaselsche kiezers hebben zich in hun volle kracht vertoond Dit as blykboar niet eens noodig om aan de clericile lijst met al hare invloeden van wykwast en biechtstoel een volslagen nederlaag tM te brengen Te vergeefs kwamen pastoors en Indiaans van de omgelegen piaatseu aan het hoofd bouner bataljons naar Brussel die als één m n stemden onder het scherp en zorgvuldig toezicht hunns zielverzorgers 311110 stemmen meerderheid kebbtn hen geantwourd dat Brussel zich niet door het plat telaud laat overstemmen Maar van byna nog meer beteekenia dan de her kiezing der 13 liberale afgevaardigden was de weérkUnk welke deze politieke herleving der Brusselsche kiezen in het geheele land vund De heer au Humbreck pieaident der Attoeiatio Lióérale ontving van alle liberale kiesvereenigingen brieven van gelukwenschiug allen beloofden dat op het voorbeeld van Brussel het liberalisme overal neder naar de wapenen zou grijpen Men moest zelfs van hier nit de geestdrift temperen De Aul werpenijnrs wilden in massa naar Brusael komen o getuigenis tau hunne vreugde af te leggen Men gaf hun te kennen dat het uur van d4n triomf nog niet gekomen was Waarlijk dt Antwerpenaars hebbeu trouwens wel wat beters te doen I Loten zy ouvermoeid arbriden laten zy altt geestkracht aanwenden laten liJ tl hun ijjrloed doen gelden om het stedelijk bestuur van AMirerpen weder in handen te geven van liber de n bekwame mannen teq einde over vierjacen te kunnen strijden en met voordeel te kunnen strijden om zich van hunne clericale afgevaardigden te ontdoAl Een krachtige en gematigde oppoaitit in de kamer een yverige propaganda in het land zullen misichien over twee jaren de liberalen vergunntii op nieuw de meerderheid in de vertegen noordijjing te yewrijgen Van Gent vooiiil hnii l hft nf om den groeten slag vsor te bereiden en bgtgils te slaan